Sisimiut umiarsualiviata ilaata kippasissortaanut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 37-ssatut siunnersuut

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sisimiut umiarsualiviata ilaata kippasissortaanut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 37-ssatut siunnersuut"

Väljavõte

1 Sisimiut umiarsualiviata ilaata kippasissortaanut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 37-ssatut siunnersuut Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for den vestlige del af Sisimiut Havn Immikkoortup ilaa 800-B1 / Delområde 800-B1

2 NR imiit 2024-mut kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 37 Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamik suliaqartuuvoq: Qeqqata Kommunia Postboks Sisimiut Oqarasuaat: Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut, 2018-imi novembarip 23- ani kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussassatut siunnersuut, 2018-imi decembarip sisamaaniit 2019-imi januaarip 30-ata tungaanut tamanut saqqummiunneqarpoq. Tusarniaanermi akissuteqaatit najukkamut qulaani allassimasumut nassiunneqassapput Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq 2019-imi xx xx-imi inaarutaasumik kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq 2019-imi xxxx-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Kommuneplantillægget er udarbejdet af: Qeqqata Kommunia Postboks Sisimiut Telefon: Forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 23. november 2018 Forslaget til kommuneplantillæg er offentliggjort fra den 5. december 2018 til den 31. januar 2019 Høringssvar skal sendes til ovennævnte adresse Kommuneplantillægget er endelig godkendt af kommunalbestyrelsen den xxxx.2019 Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort xxxx

3 KOMMUNEMI PILER- SAARUT SUNAAGAMI Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november meersoq malillugu, kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermigut nunaminertanillu aqutsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut akornanni pissutsit tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut kommunimi nunaminertat atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa. Taamaattumik pilersaarusiornermi tamakkiisumik assiliartaliisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq, taamaalillunilu iliuusissat aalajangersimasut ataqatigiis-sillugit nalilersuiffigineqarnissaannut, innuttaasut kommunalbestyrelsilu periarfissaqalertarput. Kommunip siunissami ineriartornissaanut, kommunip pilersaarusior-figineqarnera aallaaviuvoq. Kommunimi nunaminertat qanoq atorneqarnissaat pillugit, kommunip pilersaarusiorfigineqarneratigut kommunalbestyrelsi aalajangersakkanik aalajanger-saasarpoq. Illuliornermi, aqqusinniornermi, pisuinnarnut aqqusinniornermi, teknikkimut tunngasunik sanaartor-nermi il.il. qanoq inissiisoqassanersoq, qanorlu ilusilii-soqassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut iluini aalajangersagaqarpoq. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnera allanngortinneqarsinnaavoq assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Tamanna kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussap akuersissutigineratigut pisinnaavoq.pilersaarut una, Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaavoq. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nassuiaatitaqarpoq, tassani kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamut naatsorsuutigisat anguniakkallu nassuiaatigineqarlutik.tamatuma kingorna aalajangersakkamik imaqarpoq, immikkoortitamut pingaarnertut aalajangersakkanik, matumanilu immikkoortitaq assigalugu immikkoortortamut ersarinnerusumik aalajangersakkanik imaqartinneqarluni. Illut, aqquserngit, pisuinnarnut aqquserngit, teknikkikkut atortuutit il.il. inissinnissaat ilusissaallu ersarinnerusumik aalajangersakkanik ilaqartinneqarpoq. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamut matumunnga, pilersaarutinullu allanut tunngatillugu paasissutissat, tullinnguuttumut saaffiginnissuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaapput: Qeqqata Kommunia HVAD ER EN KOMMUNEPLAN Efter Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, har kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration pligt til at medvirke til, at arealerne inden for kommunen tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Derfor udarbejdes kommuneplanen der giver et helhedsbillede af planlægningen, og derved får borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng. Kommuneplanen er det plandokument der styrer den fremtidige fysiske udvikling i kommunen. I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes. Inden for de forskellige arealer, er der bestemmelser for placeringen og udformningen af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv. Kommuneplanen kan ændres f.eks. når den på nogle punkter ikke er tilstrækkelig eller tidssvarende. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Denne plan er et tillæg til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel hvor der redegøres for de forudsætninger og mål der er for kommuneplantillægget. Herefter en bestemmelsesdel, der består af overordnede bestemmelser for delområdet og detaljerende bestemmelser for detailområdet der i dette tilfælde er lig med delområdet. Blot med detaljerede bestemmelser for placering samt udformning af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv. Oplysninger om dette kommuneplantillæg og andre planforhold kan fås ved henvendelse til: Qeqqata Kommunia 2

4 NASSUIAAT IMAI INDHOLD REDEGØRELSE A. Tunuliaqutaq B. Siunertaq C. Immikkoortup ilaa ullumikkut D. Imarisaa E. Pilersaarutinut allanut attuumassutaa F. Inatsisitigut atuuffii AALAJANGERSAKKAT MALITTARISASSAT PINGAARNERIT Siunertaq Killilersorneqarnera Atorneqarnera Pissutsit pioreersut Sanaartukkat Imartussusia Aqqutissat pilersuinerlu Eqqissisimatitat eriagisariaqakkallu Immikkut aalajangersaaffigisat AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERUSUT Sanaartukkat annertussusissaat inissisimaffiilu Sanaartukkap silatimigut isikkua Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu uninngasarfiit Nunaminertat sanaartorfiunngisut. Sanaartukkanik avatangiisinillu pioreersunik ataavartitsineq. Teknikkikkut atortulersuutit Avatangiisinut tunngasut Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarummik aamma / imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik atorunnaarsitsineq ILANNGUSSAT Nunap assinga 1: Immikkoortut takussutissiaq Nunap assinga 2: Siunissami pissutsit Nunap assinga 3: Siunissami pissutsit - sanaartorfissat A. Baggrund B. Formål C. Delområdet i dag D. Indhold E. Forholdet til anden planlægning F. Retsvirkninger BESTEMMELSER OVERORDNEDE BESTEMMELSER Formål Afgrænsning Anvendelse Eksisterende forhold Bebyggelse Rummelighed Adgangsforhold og forsyning Fredede og bevaringsværdige træk Klausulerede zone DETALJEREDE BESTEMMELSER BILAG Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej, sti og parkering Ubebyggede arealer Bevaring af eksisterende bebyggelse og omgivelser Tekniske anlæg Miljøforhold Ophævelse af lokalplan og/eller kommuneplantillæg Kortbilag 1: Delområder - oversigtskort Kortbilag 2: Fremtidige forhold Kortbilag 3: Fremtidige forhold - byggefelter 3

5 Nassuiaat Redegørelse A. Tunuliaqutaq A. Baggrund Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq kingusinnerusukkut iluarsiissutitalik, naapertorlugu pilersaarummik allannguineq ingerlanneqarpoq. Aalisarnerup maannakkut annertusiartornera tunngavigalugu, Royal Greenland-ip Sisimiuni aalisakkerivissuani tunisassiani annertusaanissamut pisariillisaanissamullu soqutiginnittoqalerpoq. Matumani tunisassianik pitsaanerulersitsinissap atuilluarnerunissallu qulakkeerneqarnissaa ilanngullugu. Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, med senere ændringer. På baggrund af den igangværende vækst i fiskeriet er der interesse for at udbygge og rationalisere produktionen på Royal Greenlands fabrik i Sisimiut. Herunder at sikre en endnu bedre og bæredygtig udnyttelse af råvarerne. B. Siunertaq B. Formålet Pilersaarummik pingaarnertut siunertaasoq tassaavoq, Sisimiuni umiarsualivimmi suli annertusaanissamut tunngaviliinissaq, taamaalilluni inuussutissarsiutilinnut nutaaliornermut, nutaamillu eqqarsarluni umiarsualivimmi avatangiisinut ineriartortitsinermut peqataarusuttunik atuinissamut pilersitsisoqassalluni. Siunertaq tigussaasoq tassaavoq, maanna illut pioreersut akornanni maannakkut Royal Greenland aalisakkerivissuata annertusarneqarsinnaaneranut periarfissanik pilersitsinissaq. B-111-ip, taassumalu qaqqajunnaq inissisimaffigisaata peerneqarneratigut inissiiffissanik aammalu nunaminertanik sanaartorfissanik pilersitseqqissinnaaneq. Planens overordnede formål er at skabe grundlag for en fortsat udbygning af havnen i Sisimiut så der skabes råderum til et aktivt erhvervsliv der ønsker at bidrage til udviklingen af et havnemiljø der understøtter innovation og nytænkning. Konkret er det formålet at skabe mulighed for at Royal Greenlands eksisterende fiskefabrik kan udbygges, omkring de eksisterende bygninger. At der kan etableres yderligere oplags og byggearealer ved at fjerne B-111 og den fjeldknold den ligger på. C. Immikkoortup ilaa ullumikkut. C. Delområdet i dag. Sisimiunut umiarsuit amerlanerusut ataatsikkut tikissinnaanerinut pilersitsiniarluni nutaamik talittarfiliaq 2011/2012-imi pilersinneqartup, immikkoortup ilaa Sisimiuni umiarsualiviup kitaatungaani inissisimavoq. Uuliasiortunut qitiusumik ornittagassaannik pilersitsinissaq, umiarsualivimmi kilisaaatit pitsaanerusunik atugassaqarnissaq, umiarsuillu takornariartaatit talissinnaanissaannut periarfissanik pilersitsinissaq ukkatarineqarnikuuvoq. Royal Greenland-ip aalisakkerivissua, amutsivitoqqaq, imarsiornermullu kiisalu umiarsuliavimmut atatillugu Delområdet udgøres af den vestlige del af Sisimiut havn hvor der i 2011/2012 blev etableret en ny kaj for at skabe mulighed for at flere skibe kan anløbe Sisimiut på en gang. Der var fokus på at skabe mulighed for at etablere en base for olieefterforskning, for at trawlere ville få bedre forhold i havnen og endelig at krydstogtskibene kunne gå til kaj. Havneområdet består af Royal Greenlands store fiskefabrik, det gamle værft, og en række 4

6 ingerlanneqarnertut arlallit immikkoortumiipput. Aallaavittut nunaminertat tamakkerlugit sanaartorfioreerput. servicevirksomheder knyttet til søfart og drift af havnen. I udgangspunktet er de eksisterende områder fuldt udbygget. D. Imarisaa D. Indhold Aggulunneqarnera Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussami Sisimiuni Umiarsualiviup kippasissortaa tamarmi pineqarpoq. Immikkoortup ilaa 800-B1 immikkuualuttunut pingasunut aggulunneqassaaq 800-B1.1 Umiarsualiveqarfiup nutaap annertusarneqartussaaneranik ilaqartoq. 800-B1.2 - Aalisakkerivimmik umiarsualiorfimmillu pioreersumik ilaqartoq. 800-B1.3 Sullissinermi atugassanik, angallatinik pilersuinermut qalulerinermullu, sunngiffimmi sammisassanut aammalu katersugaasivimmut pisuinnaat aqqutaannik attaveqaataasumik il.il. ilaqartoq. Opdeling Kommuneplantillægget omfatter hele den vestlige del af Sisimiut Havn. Delområde 800-B1 opdeles i 3 detailområder 800-B1.1 Der omfatter det nye havne udbygningsområde. 800-B1.2 - Der omfatter den eksisterende fiskefabrik og bådeværft, 800-B1.3 Der omfatter service faciliteter, skibsproviantering og vodbinderi, fritidsaktiviteter og stiforbindelsen til museet m.v. Titartornerini nassuiaat Signaturforklaring 5

7 Titarnerup sungaartup immikkoortup ilaata 800-B1 killinga titaqqavaa, immikkuualuttunullu 800-B mut qorsuup killingi titaqqallugit Den gule afgrænsning angiver afgrænsningen af delområdet 800-B1 og den grønne detailområdeafgrænsningen for 800-B1.1-3 Illut Immikkuualuttut iluini nutaanik sanaartornerit ataatsimik marlunnillu quleriilinnut portunerpaamik 9- mik portussusillit ataatsimik, marlunnik pingasunillu quleriillit, kiisalu pingasunik quleriilinnut 13 meterinik portussusillit sanaartorneqarsinnaapput. Sanaartukkat ilusissaannut, matumani annertussusissaannut, inissisimaffissaannut aammalu atortunik toqqaanissamut, kiisalu allagartalersuinermut containerinillu inissiinermut aalajangersakkanik pilersaarut imaqarpoq. Immikkoortuni sanaartorfioreersut iluini suliffeqarfinni pioreersuni allanngortiterinikkut, ilassusiinikkullu ineriartortitsisinnaanerup qulakkeerneqarnissaa anguneqarsinnaavoq. Bygninger Inden for detailområderne kan der opføres ny bebyggelse i 1, 2 henholdsvis 3 etager med en max. højde på 9 for 1 og 2 etager, samt 13 m for 3 etager. Planen indeholder desuden bestemmelser for udformningen af bebyggelse, herunder omfang, placering og valg af materialer, samt skiltning og containeropstilling. Inden for de eksisterende bebyggede områder kan der ved ombygning og tilbygning til eksisterende virksomheder i et vist omfang sikres en udvikling. 6

8 Titartornerini nassuiaat Immikkoortup ilaa sungaartumik titarneqarpoq, immikkuualuttullu qorsummik titarneqarlutik. Sanaartorfissatut periarfissat nutaat aappalaartumik titarneqarput. Signaturforklaring Delområdeafgrænsningen er angivet med gult og detailområderne med grønt. Nye byggemuligheder er angivet med rødt. Ingutserineq, aaartiterineq nunamillu immiineq Pilersaarummi illut marluk ingutserneqarsinnaanerinut periarfissiisoqarpoq. Sisimiunut "Illoqarfimmut allakkiaq sungaartoq"-mi B-111 eriagisarialittut nalunaarsoqqavoq. Illu oqoqarnera pissutigalugu atorneqarsinnaanngilaq. Ingutserinissaq Namminersorlutik Oqartussanit akuersissutigineqassaaq. Assinganik nukissiorfiup sillimmataata B-631-p eqqaaniittoq unnuisarfik ingutserneqarsinnaavoq. Pilersaarummi talittarfiup nutaap allilerneqarsinnaaneranut nunaminertamik immikkoortitsisoqarpoq, tassungalu atatillugu qaartiterisoqarsinnaaneranut periarfissaqarpoq, taamaalilluni nunamik immiinissamut atortussat tassani aaneqarsinnaapput, ilaatigut illoqarfik aqqusaarlugu ujaqqanik assartuinissaq killilersimaarniarlugu, ilaatigullu sanaartorfissanik amerlanerusunut insisamik pilersitsiniarluni, taamaalilluni umiarsualivinnut sammisunik suliaqarfiusunik suliffeqarfinnik amerlanerusunik pilersitsinissaq periarfissaalluni. Assinganik B-111 ingutserneqareerpat, taassuma ataaniittoq qaqqaq qaartiterneqarsinnaavoq. Attaveqaatit, aqquserngit pisuinnaallu aqqutaat Nedrivning, nedsprængning og opfyldning I planen er indarbejdet mulighed for at nedrive 2 bygninger. B-111 der er angivet som bevaringsværdig i Det gule by notat for Sisimiut. Bygningen kan på grund af skimmelsvamp ikke benyttes. Nedrivningen skal godkendes af Selvstyret. Den tidligere indkvartering ved nød-elværket B-631, kan tilsvarende nedrives. I planen udlægges et areal til udvidelse af den nye kaj og i den forbindelse er angivet en mulighed for nedsprængning, så materiale til opfyldninger kan hentes her for dels at begrænse transport af sten igennem byen, dels skabe plads til flere byggefelter, så det er muligt at etablere flere virksomheder med havnerettede aktiviteter Tilsvarende kan fjeldet under B-111 nedsprænges når bygningen er nedrevet. Infrastruktur, veje og stier 7

9 Titartornerini nassuiaat Aqqusinniorfissat qasertumik titarneqarput. Talittarfik suliffissartalik tungujortumik titarneqarpoq. Aqqusineerassaq tunguusamik titarneqarpoq. Immikkuualuttoq Umiarsuliavimmut Aqqutaanit appakaaffeqassaaq. Sanaartorfissanut ataasiakkaanut angallattoqarsinnaaneranik qulakkeerinnittumik, aqqusinernik nammineq atugassianik nutaanik aalajangersaasoqarpoq. Biilinik inissiineq sanaartukkanut attuumatillugu pissaaq, sanaartorfissanilu ataasiakkaani attuumatillugu pissalluni. Quleriiaanut nutaanut nunaminertaq 200 m2-ugaangat, biilinut unittarfimmik ataatsimik pilersitsisoqartassaaq. Umiarsualivimmit nutaamik Umiarsualivimmut kangimut sinerlugu pisuinnaat aqqutaannik attaveqaammik pilersitsisinnaanermut periarfissamik titarneqarpoq. Pisuinnaat aqqutaata umiarsuit takornariartaatinut ilaalllugit takornarissat Signaturforklaring Vejarealer er angivet med gråt. Operationsområdet med kajanlæg er angivet med blåt Stiforbindelsen er angivet med violet. Adgangen til detailområdet skal ske fra Umiarsualivimmut Aqq. Der er fastlagt nye interne veje, der sikrer trafikbetjeningen af de enkelte byggefelter. Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelse og anlæg i tilknytning til de enkelte byggefelter. Der skal etableres en p-plads pr. 200 m2 nyt etageareal. Fra den nye havn er der langs Umiarsualivimmuts østside angivet en mulighed for at etablere en stiforbindelsen. Stiforbindelse skal understøtte at krydstogtgæsterne kan færdes sikkert fra den nye kaj til bycenteret. 8

10 talittarfimmit nutaamit illoqarfiup qiterpasissuanut isumannaatsumik angallassinnaanerinut tapertaassaaq. Pilersuineq Pilersuinernut aqqutinut attavilernissamut siaartiterisoqarsimappat pilersitsoqarsimappallu, nutaamik sanaartukkat innaallagissamut pilersuinermut atortulersuutinut, imermut pilersuinermut kuuffissuarnullu tamanit atugassianut attavilerneqassapput. Kuuffissuarnut tamanit atugassianik attavilersinnissamut periarfissiisoqarsimatinnagu, imermik mingunnikumik perusuersartarfinniillu imermik kuutsitsinissamut katersuivissamik tankimik inissiisoqarnissaa imaluunniit imermik mingunnikumik perusuersartarfinniillu imermik kuutsitsinissamut avatangiisinut aalajangersakkanut malittarisassanullu atuuttunut naapertuuttumik imermik mingunnikumik passussinissamut suliaqarnissaq pillugu kommunalbestyrelsi piumasaqaateqarsinnaavoq. Nunamut imermik mingunnikumik kuutsitsisoqaqqusaanngilaq imaluunniit immikkoortup ilaanut eqqaaniluunniit nunaminertanut allatut kuutsitsisoqaqqusaanani. E Pilersaarutinut allanut attuumassutaa Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq Immikkoortortanut pilersaarutinut saqqummiunneqareersunut kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq pingaarnertut naapertuuttutut isigineqarpoq. Namminersorlutik Oqartussanit suliaanikumi umiarsualivinnut immikkoortunut pilersaarummi, Sisimiuni nutaamik pilersitsinissaq ilanngilaq, kisianni nunaminertanik inissiivissanik amigaateqartoqartoq allassimavoq. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik matuminnga, umiarsualiveqarfimmi pioreersumik pitsanngorsaanissamut aamma nunaminertanik inissiivissanik anginerusunik pilersitsinissamut periarfissaqarpoq. Umiarsualivinnut immikkoortumi pilersaarutini allassimavoq, nassiussalerinermut inunnillu assartuinermut attuumassuteqartuni assigiinngitsunut Forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, vandforsyning og kloak, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor. I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der af kommunalbestyrelsen stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand eller at der udføres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. Der må ikke udledes spildevand til terræn eller ske anden udledning i delområdet eller til omgivende arealer. E. Forhold til anden planlægning Landsplanlægning Kommuneplantillægget betragtes overordnet som værende i overensstemmelse med de foreliggende sektorplaner. Af Sektorplan for havne udarbejdet af Selvstyret fremgår der ikke nye anlæg i Sisimiut, men det fremgår at der er mangel på oplagsarealer. Med nærværende kommuneplantillæg er der mulighed for opgradering af de eksisterende havneanlæg og etablering af større oplagsarealer. Det fremgår af sektorplanen for havne at havne anlæg så vidt muligt skal opbygges som multifunktionelle anlæg der kan håndtere alle 9

11 atorneqarsinnaasunik pisariaqartitanik sapinngisamik umiarsualivinni ineriartortitsisoqassasoq. Naammattumik eqaatsuunissaq sunniuteqarnissarlu qulakkeerniarlugit, tunitsivinnik tunisassiorfinnillu siammarterinissaq ilaatigut pissutigalugu, Sisimiuni Umiarsuliaviup angissusaanik talittarfimmi talittarfinnik siammarterisinnaaneq tulluartuussasoq nalilerneqarpoq. Pinngortitamik illersuinermut inatsit Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap pinngortitat sunnertiasut imaluunniit Nunagis-imit nunaminertat sunnertiasutut nalunaarsugaanut eqquinngilaq. Qanganitsat eqqaassutissat imaaliallaannarlugit peerneqarsinnaanngitsut 1900-kkut sioqqullugit qanganitsat, Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj meersoq naapertorlugu passunneqassapput. Qanganitsanik nalunaarsukkanik pilersaarusiornermut tapiliussaq eqqugaqanngilaq. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermulluunniit atatillugu qanganitsanik saqqummertoqassagaluarpat, Nunatta Katersugaasivia attavigineqassaaq. Avatangiisinut tunngasut Eqqagassat imerlu mingunnikoq eqqarsaatigalugit avatangiisitigut pitsanngorsaalluni aaqqiissutissanik qulakkeerinninnissaq sammineqarpoq. Aaqqiissutissat Eqqagassanut pilersaarummit, piaartumik erseqqissaatigineqarnissaa naatsorsuutigineqartumit, aammalu nunaqarfinnut Imermik mingunnikumut pilersaarummit, kingusinnerpaamik 2020-mi aggustimi akuersissutigineqartussamit aggersuni nassuiarneqassapput. Kommunip eqqissisimatitai Nunaminertami kommuni eqqissisimatitaqanngilaq. Qeqqata Kommuniani pilersaarusiornermut periusissiaq nødvendige funktioner i relation til håndtering af gods og persontransport. Det vurderes, at det i en havn af Sisimiut Havns størrelse bl.a. på grund af spredningen af indhandlingsanlæg og produktionsanlæg kan være hensigtsmæssigt at sprede kajanlæggene, for at sikre en tilstrækkelig fleksibilitet og effektivitet. Naturbeskyttelsesloven Kommuneplantillægget berører ikke følsomme naturområder eller områder der i Nunagis er registreret som følsomme. Jordfaste fortidsminder Fortidsminder fra før 1900 er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Plantillægget berører ikke registrerede fortidsminder. Skulle der mod forventning dukke fortidsminder op under sprængning og byggemodning skal det lokale museum og National museum og arkiv øjeblikkeligt underrettes. Miljøforhold Der er fokus på at sikre løsninger på miljøudfordringerne omkring affald og spildevand. Løsningerne vil blive beskrevet i de kommende planer med Affaldsplanen som snarest forventes afklaret og Spildevandsplanen for bygderne som senest skal være godkendt første august Kommunale fredninger Der er ingen kommunale fredninger i området. Planstrategien i Qeqqata Kommunia 10

12 2014-imit 2018 tikillugu pilersaarusiornermut periusissami Maniitsumut tullinnguuttutigut nalinginnaasunik, immikkullu attuumassuteqartunik anguniagaqarpoq: Kangerlussuarmi Kangaamiunilu talittarfiit nutaat kiisalu inoqarfiit sinnerini talittarfeqarnikkut pissutsit pitsaasuunissaasa qulakkeerneqarnissaat pingaarnerutissavarput Kommunimi pisortat mittarfiinut umiarsualiviinullu tamanut piginnittoorusuppugut (piginneqataarusuppugut). Umiarsualiveqarnermut siunnersuisooqatigiit assigisaallu peqatigalugit angallannikkut atortulersuutinik pilersaarusiornissami inuussutissarsiuuteqartut atuisullu akuutikkusuppagut. Illoqarfinni nunaqarfinnilu umiarsualiveqarfinni, kangerlunni kangerliumanernilu mingutsitsineq akiorniarparput. Aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiornerup atuilluartumik ineriartortinnissaanut siuarsaaniarluta, illoqarfinni nunaqarfinnilu tunisinissamut periarfissat patajaatsuunissaat sulissutigerusuppagut. Imaani nunamilu pisuussutit uumassusillit atuilluartumik atorluarnissaat salliukkusupparput. Aallaavittut aalisakkerivinnik nutaanik pilersitsinissamik periarfissaqarneq, suliffissaqartitsiniarnermut tapiutaasinnaavoq, piginnaasanillu ilaatigut nioqqutinik suliareriaatsinik nutaanik atuutilersitsinikkut ineriartortitsisoqarsinnaalluni. Ataavartunik nukissiuutinik pilersitsineq nioqqusiorfimmut aningaasartuutitigut pitsaasumik sunniuteqarsinnaavoq, taamaalillunilu inuutissarsiornermut pitsaasumik isertitaqarnermik pilersitsissalluni. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnera 2012-imiit 24-mut Qeqqata Kommunianut pilersaarut. 800-B1 inissisimaffigisaani, 2012-imiit 2024 tikillugu Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut Planstrategi , har følgende mål med relation til Sisimiut Havn: Vi vil prioritere nye havne i Kangerlussuaq og Kangaamiut, samt sikre gode havneforhold i de øvrige bosteder Vi vil være (med)ejer af alle de offentlige lufthavne og havne i kommunen Vi vil involvere erhvervsliv og brugerne i tilrettelæggelse af trafikinfrastrukturen med havneråd og lignende Vi vil bekæmpe forurening i byers og bygders havnebassin, fjorde, bugter Vi vil arbejde for stabile indhandlingsmuligheder i byer og bygder for at fremme bæredygtig udvikling af fiskeri- og fangsterhvervet Vi vil prioritere en bæredygtig udnyttelse af havets og landets ressourcer Udgangspunktet er at mulighederne for etablering af nye fiskefabrikker kan understøtte beskæftigelse og kompetence udvikling bl.a. gennem indførelse at nye forarbejdningsmetoder. Etableringen af vedvarende energi løsninger kan evt. påvirke produktionsomkostningerne positivt og skabe bedre indtjening til erhvervet. Kommuneplanen Qeqqata Kommuneplan Planen er i overensstemmelse med de overordnede rammer i forslaget til 11

13 siunnersuummi sinaakkutinut pingaarnernut pilersaarut naapertuuppoq imiit 2024 tikillugu Komunip pilersaarusiorfigineqarneranut pilersaarut tapiliussavoq, tapiliussakkullu pingaarnernik aalajangersakkatigut pilersaarummit aalajangersakkat naapertuuttunngortinneqarlutik. Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkoortoq mittarfimmut umiarsualivimmullu immikkut aalajangersaaffigisat iluanni inissisimavoq. Mittarfiup qanittuani immikkut aalajangersagaqarpoq, timmisartut mikkiartornerinut tinginerinullu akornusersuutaasoqannginnissaa pillugu tukimut qummullu sanaartorfioqqusaanngitsunut killilersuisoqarnikuuvoq. Immikkuualuttoq mittarfiup eqqaani timmisartut mikkiartornerinut tinginerinullu akornusersuutaasoqannginnissaa pillugu tukimut qullummullu, tamatumani portussuseq 55,5 sinnerlugu pornerunerunnginnissaani inississimavoq. Immikkoortumi sanaartukkat portussuseq 18 sinnersimassanngilaat. Namminersorlutik oqartussat umiarsualiveqarfinniit aammalu Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiveqarfittut akisussaaffigisaannut ilaatinneqartumi umiarsualivimmut atatillugu aamma immikkut aalajangersagaqarluni. Kommuneplan , hvor 800-B1 er udlagt. Planen er et tillæg til Kommuneplan og med de nye overordnede bestemmelser er tillægget bragt i overensstemmelse med planen Klausulerede zoner Området er beliggende inden for de klausulerede zoner omkring lufthavnen og havnen Omkring lufthavnen er der indlagt hindringsfri flader, dels i form af en horisontalflade og en koniskflade og dels i form af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Detailområdet er beliggende under den horisontale flade omkring lufthavnen, hvor den maksimal kipkote må være 55,5 Byggeri i området kommer ikke over kote 18. Der er tillige fastlagt en klausuleret zone i forbindelse med havnen omfattende Selvstyrets havne arealer og den del af kajanlægget som Selvstyret er ansvarlig for. 12

14 Matumani kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut immikkoortup ilaanut pioreersunut naleqqussaasoqassaaq, taamatullu aalajangersakkanik sukumiinerusunik aalajangersaasoqassalluni. Sanaartorfigissaaneq Sanaartorfissani ataasiakkaani kommuni sanaartorfigissaanermik ingerlataqassappat, sanaartorfissanut sanaartukkanillu piginnittunut sanaartorfigissaanermik iluaquserneqartussanut ataasiakkaanut aningaasartuutit agguataarneqarnissaat aallaaviussaaq. Sanaartorfissagissaanermut aningaasartuutit sanaartorfinnut ataasiakkaanut sanaartornissamut periarfissani pigineqartut malillugit agguataarneqassapput. Inatsisitigut sunniutaagallartut Med nærværende kommuneplantillæg sker der en regulering af de eksisterende delområder, samtidig med at der fastlægges detaljerede bestemmelser. Byggemodning Skal kommunen påtage sig byggemodning af de enkelte byggefelter er udgangspunktet at omkostningerne herved vil blive fordelt blandt de byggefelter og bygningsejere der vil få glæde af byggemodningen. Byggemodningsudgifter vil blive fordelt efter den byggemulighed der foreligger for det enkelte byggefelt. Midlertidige retsvirkninger 13

15 Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatut siunnersuut tamanut saqqummiunneqareerpat, nunaminertat, illut atortulersuutillu pilersaarummut siunnersuummi ilaatinneqartut, sanaartorfigineqassanngillat imatulluunniit atorneqaratik, inaarutaasumik pilersaarutip imarisaanut akornutaasumik pilersitsisinnaasumik. Oqaaseqaataasinnaasunut allannguutissatulluunniit siunnersuuteqarnissamut piffissaliussap iluani, piffissaq eqqorlugu takkuttoqarsimanngippat, kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani siunnersuummi imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussatut siunnersuummi nunaminertat ilaatinneqartut, kommunip pilersaarutaanut imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut naapertuuttumik sanaartornerit allatulluunniit atuinerit kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavai. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut siunnersuut imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatut siunnersuut tamanut saqqummiunneqarnerata kingorna, aalajangersakkani imm. 1 aamma 2 atuutilissapput, taamaattorli saqqummiussinermiit sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi. Inaarutaasumik inatsisitigut sunniutit Kommunip pilersaarusiorneqarnerata ingerlanneqarnissaanut kommunalbestyrelsi atuutsitsissaaq, taakkununnga ilanngullugit nunaminertanik atugassiinerit. Kommunip pilersaarusiorneqarnerata aalajangersagartaa, nunaminertamik piginnittuusut imaluunniit atuisuusut sukkulluunniit atuisussaatitaapput. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranik imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamik inaarutaasumik tamanut saqqummiisoqareerpat, kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani aalajangersagartaanut assortuuttunik, imaluunniit nunaminertanik atugassiisarnermi atugassarititaasunut assortuuttumik pissutsinik pilersitsisoqaqqusaanngilaq, immikkut akuersissummik tunniussisoqarsimatinnagu. Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold. Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget. Ovenstående bestemmelserne finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse. Endelige retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer. Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt. 14

16 Pingaarnerusutigut aalajangersakkat Siunertaq Imm. 1. Maniitsumi umiarsualivimmut attuumassuteqartunut sammisaqartitsinernut umiarsualivimmi nunaminertat immikkoortinneqarnissaat qulakkeerneqassasoq. Imm. 2.Umiarsualiveqarnermut sammisanut siunertalinnut nunaminertanik nutaanik qulakkeerinninneq, taamaalilluni atortulersuutit nutaat pioreersullu tamakkiisumik atorneqarsinnaassallutik. Killilersorneqarnera agguataarneqarneralu Imm. 1. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq, Sisimiut umiarsualiviata ilaata kippasissortaanut tunngavoq. Overordnede bestemmelser Formål Stk. 1. Havne formål og erhvervs funktioner knyttet hertil. Stk. 2. At sikre nye arealer til havnerettede formål, så nye og eksisterende anlæg kan udnyttes optimalt. Afgrænsning og opdeling Stk. 1. Kommuneplantillægget omfatter den vestlige del af havneområdet i Sisimiut. Titartornerini nassuiaat Immikkoortup ilaa sungaartumik titarneqarpoq. Signaturforklaring Delområdets afgrænsning er vist med gult. 15

17 Imm. 2. Immikkoortup ilaa immikkuualuttunut pingasunut aggulunneqarpoq: 800-B1.1 Umiarsualiveqarfiup nutaap annertusarneqartussaaneranik ilaqartoq. 800-B1.2 - Maanna aalisakkerivimmik amutsivimmillu, nutaaliorfimmik il.il. ilaqarpoq. 800-B1.3 Sullissinermi atortunik, sunngiffimmi sammisanut aamma katersugaasivimmut pisuinnaat aqqutaannik il.il. ilaqarpoq. Stk. 2. Delområdet opdeles i 3 detailområder 800-B1.1 Der omfatter det nye havne udbygningsområde. 800-B1.2 - Der omfatter den eksisterende fiskefabrik og bådeværft, innovationscenter m.v. 800-B1.3 Der omfatter service faciliteter, fritidsaktiviteter, og stiforbindelsen til museet m.v. Titartornerini nassuiaat Immikkoortup ilaa sungaartumik titarneqarpoq, immikkuualuttullu aggulunneqarnerat qorsummik titarneqarluni. Atorneqarnera Imm. 1. Immikkuualuttut umiarsualivinnut siunertalinnut atorneqassapput aammalu B1.1 - B Signaturforklaring Delområdets afgrænsning er markeret med gult og opdelingen i detailområder er vist med grønt. Anvendelse Stk. 1. Detailområderne skal anvendes til havneformål og for B1.1 B1.3 fastsættes

18 atorneqarnissaannut tullinnguuttut aalajanngersarneqarput: B1.1: Umiarsualiveqarfiup annertusarnissaanut periarfissaq maanna talittarfeqarfiusup annertusarnissaanut, timaatungaanilu nunaminertanik pilersitsinissamut kiisalu umiarsualiveqarnermut attuumassutilinnik tunisassiornermut sullissinermulllu attuumassutilinnik umiarsualivimmi attuumassutilinnik suliffeqarfinnik nutaanik pilersitsinissamut periarfissaqarluni. Assersuutigalugu aalisakkerinermi suliffissuaasinnaavoq aammalu umiarsuarnut takornariartaatinut il.il. nassatanik suliaqarnissamut aamma sullissinissamut atortussat. Talittarfik sinerlugu nunaminertat suliffiusut aammalu sanaartorfissanut aqquserngit akornanni nunaminertat inissiiviit, taamaallaat sivikitsuinnarmik inissiinernut aamma containerinik suliaqarnermut nassatanillu usilersuinermut usingiaanermullu atorneqarsinnaapput. B1.2 Umiarsualiveqarfik aalisakkerivittalik, amutsivilik qalulerivittalillu. Assersuutigalugu sanaartukkanik talittarfimmillu annikitsumik alliliinermut tulluarsaanermullu alliliisoqarlunilu nalimmassaasoqarsinnaavoq. B1.3 Aalisakkerivik minillugu umiarsualivimmi siunertanut, umiarsualiviup kitaa-tungaata tunuatungaani nunataq. Aqqusineqarpoq, pisuinnarnut aqquteqarpoq, ataasiakkaannik sullissiveqarpoq, illoqarpoq/unnuisarfeqarpoq, imarsiornermullu tunngatillugu sunngiffimmi sammisassaqarfeqarluni. Paaraarsummut atatillugu qajartortartut klubbiannut umiatsiaaqqanullu puttasunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Imm. 2. Immikkoortup pilersorneqarnissaanut immikkuualuttup iluani teknikkikkut atortulersuutinik sanaartortoqarsinnaavoq. Atortulersuut ima inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu, sanaartukkat atortulersuutillu kiisalu nunaminertat sanaartorfiunngitsut mianerineqassallutik. Imm. 3. Immikkoortup avannaatungaani, Umiarsualivimmut kitaatungaani, qaqqamik qaartiterinikkut immiinikkullu, talittarfiup pioreersup 100 m missaani tallineqarsinnaaneranut periarfissaqarpoq. følgende anvendelse: B1.1: Havne udbygningsområde med mulighed for at forøge eksisterende kajanlæg og etablere bagarealer, samt etablere nye havnerelaterede virksomheder i tilknytning til havnerelateret produktion og service. Det kan f.eks. være fiskeindustri og godshåndtering og service faciliteter for krydstogtturisme m.v. Oplagsarealerne mellem operationsområdet langs kajen og vejen til byggefelterne, kan alene anvendes til kortvarigt oplag og håndtering af containere og gods der lastes og losses. B1.2 Havneområde med fiskeindustri, skibsværft, vodbinderi. Der kan ske udvidelser og reguleringer af eks. byggeri og mindre udvidelser og tilpasning af kajanlæg. B1.3 Bagareal til det vestlige havneområde til havnerettede formål med undtagelse af fiske produktion. Indeholder vej og stiadgang, enkelte servicevirksomheder, overnatningsfaciliteter og fritidsfaciliteter i relation til havet. Der kan i forbindelse med Paaraarsuk etableres bådebroer til kajakklubben og til joller. Stk. 2. Inden for detailområderne, kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelse og anlæg, samt de ubebyggede arealer. Stk. 3. Vest for Umiarsualivimmut, i den nordlige del af området, er ved nedsprængning af fjeld samt ved opfyldning, mulighed for at forlænge den eksisterende kajkonstruktion med ca. 100 m. 17

19 Imm. 4. Umiatsiaaqqanut tassungalu attuumassutilinnut sunngifimmi inuussutissarsiornermilu sulianut puttasunik Paaraarsummi pilersitsisoqarsinnaavoq. Pissutsit pioreersut Imm. 1. Immikkoortup ilaa Sisimiuni Umiarsualiviup ilaani killermik aammalu Paaraarsummut attuumalluni ilaqarpoq, immikkoortorlu suliffeqarfinnik inuussutissarsiorfinnik inissianillu ikittunnguanik annertulaartumik sanaartorfioreerpoq. Imm. 2. Nunaminertat ullumikkut umiarsualivimmut siunertalinnut atorneqarput. Inissaq sinneruttoq Imm. 1. Immikkoortoq 9,1 ha-tut annertussuseqarpoq, taassuminnga umiarsualivimmi pioreersumi eqqaanilu 2,6 ha imaalluni kiisalu 0,8 ha Paaraarsuup tungaaniilluni. Immikkoortup ilaata avannaatungaa, Umiarsualivimmut kitaatungaa, immikkoortumik annertusaanissaq taaneqartoq suliarineqareerpat, immikkoortoq tamakkiisumik sanaartorfioreersutut isigineqassaaq. Imm. 2. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussakkut matumuunakkut qulakkeerneqarpoq, nunaminertat ataani taaneqartunut quleriiaalinnut sanaartorsinnaanermut periarfissat: 800-B1.1 sanaartorfissanut tallimanut agguataarlugit inuuttussarsiornermut sanaartornerit nutaat katillugit m2, taakkunannga qaqqap iluani 5000 m2. Umiarsualiviup kitaatungaata ilaa aatsaat pilersinneqareerpat, sanaartorfissat killerpaat marluk aatsaat atorneqarsinnaapput. 800-B1.2 sanaartorfissanut sisamanut agguataarlugu katillugit 4100 m B1.3 katillugit 1800 m2 Imm. 3. Sinaakkusiussaq qulaani taaneqartoq katillugu m2 ulikkaarpat, immikkoortup inissaqassusaa tamakkerlugu atorneqarsimasutut isigineqassaaq. Stk. 4. I Paaraarsuk kan der etableres bådebroer til joller og hertil knyttede fritids og erhvervsaktiviteter. Eksisterende forhold Stk. 1. Delområdet udgør den vestlige del af Sisimiut Havn og støder op til Paaraasuk og området er i vidt omfang bebygget med erhvervsvirksomheder og nogle få boliger Stk. 2. Arealerne anvendes i dag til havneformål Restrummelighed Stk. 1. Området er 9,1 ha stort, hvoraf 2,6 ha er vandareal i og omkring den eksisterende havn, samt 0,8 ha på Paaraasuk siden. Når den angivne udvidelse af området, vest for Umiarsualivimmut, i den nordlige del af området, er fuldført, må delområdet betragtes som fuldt udbygget. Stk. 2. Med nærværende kommuneplantillæg sikres der mulighed for at opføre nedenstående etageareal: 800-B1.1 i alt m 2 nyt erhvervsbyggeri fordelt på 5 byggefelter, heraf 5000 m 2 inde i fjeldet. De 2 vestligste byggefelter kan først udnyttes når den vestligste del af havnen er anlagt. 800-B1.2 i alt 4100 m 2 fordelt på 4 byggefelter. 800-B1.3 i alt 1800 m 2 Stk. 3. Når ovennævnte ramme på i alt m 2 er udfyldt, betragtes områdets rummelighed for opbrugt. 18

20 Aqqutissat pilersuinerlu Imm. 1. Immikkoortoq aallaavittut Umiarsualivimmutmit aqqusineqartinneqassaaq. Umiarsualiviup isaariaa qulaallugu ikaartarfiliinikkut Aalisartut talittarfiannut angallannikkut attaveqaammik ilassutaasinnaasumik pilersitsisoqarsinnaavoq. Imm. 2. Talittarfinni pioreersuni alliliisoqarsinnaaneranik kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut periarfissaqarpoq. Imm. 3. Nutaamik sanaartornerit innaallagissamut, imermut kiisalu kuuffissuarmut pilersorneqassapput, eqqagassalerinermut ileqqoreqqusanullu atuuttunut eqqagassalerinermut attavilerneqassallutik. Eqqissimatitat eriagisariaqakkallu Imm. 1. Immikkoortup ilaata iluani illunik eqqissisimatitaqanngilaq Imm. 2. Illut tullinnguuttut eriagisassaapput: B-1, B-13, B-14, B-15, B-29 aamma B-111, taamaattumillu Sisimiunut "illoqarfimmut allakkiami sungaartumi" illut ilanngunneqarsimatillugit kommunalbestyrelsi akuersitinnagu aamma Namminersorlutik Oqartussat akuersitinnagit, allanngortiteqqusaanngillat allatulluunniit allanngortinneqaqqusaanatik. Imm. 3. B-111 atoqqinneqarsinnaanngimmat, ingutserneqarsinnaanissaa pilersaarutikkut anguniarneqarpoq. Imm. 4. Umiatsialiorfitoqaq B-13 eriagisassaavoq eqqissisimatinneqassallunilu. Imm. 5. Qanganitsatut eqqaassutissatut nalunaarsukkat minnerpaamik 20 meterimik ungasissusilimmi sanaartorfiunatillu atortulersuiffiussanngillat, tak. Eqqissisimatitsineq pillugu inatsimmi 5. Eqqissisimatitsinissamut aalajangersakkaniit Nunatta Katersugaasivia immikkut akuersissuteqarsinnaavoq. Adgangsforhold og forsyning Stk. 1. Området skal i udgangspunktet vejbetjenes fra Umiarsualivimmut. Der kan etableres en supplerende trafikforbindelse til Fiskerikajen via en bro over havneindløbet. Stk. 2. Der er i kommuneplantillægget angivet at der kan ske en udbygning af de eksisterende kajanlæg. Stk. 3. Nye bygninger skal forsynes med el, vand, og kloak og i henhold til den til enhver tid gældende affaldsvedtægt være tilsluttet den offentlige affaldshåndtering. Fredede og bevaringsværdige træk Stk. 1. Inden for delområdet er der ingen fredede bygninger Stk. 2. Følgende bygninger er bevaringsværdige: B-1, B-13, B-14, B-15, B-29 og B-111 og må derfor ikke ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens godkendelse og Selvstyrets godkendelse i det omfang bygningerne er indarbejdet i Det gule by notat for Sisimiut. Stk. 3. Med planen lægges op til at B-111 kan nedrives, da bygningen ikke længere kan anvendes. Stk. 4. Den gamle bådehal B-13 er bevaringsværdig og skal søges fredet. Stk. 5. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens 5. Grønlands Nationalmuseum kan dispensere fra fredningsbestemmelserne. 19

21 Imm. 6. Immikkoortup ilaata iluani qanganitsanik eqqaassutissanik nalunaarsugaqanngilaq. Kisianni sanaartornerup nalaani qanganitsanik eqqaassutissanik nassaartoqassagaluarpat suliaq unitsinneqassaaq, Nunattal Katersugaasivialu attavigineqarluni. Immikkut aalajangersaaffigisat Imm. 1. Umiarsualiveqarfimmut Namminersorlutik Oqartussat talittarfiutaannik atortulersuutinullu nunaminertamik ilaqartumut immikkut aalajangersaaffigisanik aalajangersagaqarpoq Imm. 2. Mittarfiup eqqaani immikkut ittumik aalajangersagaqarpoq, mittarfiup tallissutaatut atuuttunik, nallarissup iluani aamma nunap immamit qatsinnerussusianut aalajangiussat iluanni mikkiartornermi qangattalernermilu akornutaasoqaqqunagu. Imm. 3. Mittarfimmut mikkiartornermi qanngattarnermilu akornutaasoqaqqusaanngitsup immikkoortup ilaa inissisimavoq. Immikkoortoq ungasinnerpaamik isigisinnaasamit killiliussaq eqqaasanngikkaanni pitsaasumik sivinganeranik nikerartumi sanaartukkanut atortulersuutinullu portussuseq annerpaamik portussusissaasumi, pitsaasumik narlortuutitsinissami immikkoortoq ilaatineqarpoq. Stk. 6. Der er ikke registreret fortidsminder inden for delområdet. Men findes der fortidsminder under anlægsarbejde skal arbejdet stoppes og Nationalmuseet skal kontaktes. Klausulerede zoner Stk. 1. Der er fastlagt en klausuleret zone for havneområdet, som omfatter Selvstyrets kaj og anlægsarealer Stk. 2. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Stk. 3. Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for lufthavnen. Området er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontal-fladen. 20

22 Aalajangersakkat sukumiinerusut Pilersaarutip taaguutaa Sisimiuni umiarsualivimmik annertusaaneq Sanaartukkat annertussusissaat inissisimaffiilu Imm. 1. Nunap assingani 3-mi aammalu ataani imm. 2-9-mi taaneqartutut, sanaartorfissatut aalajangersakkat iluini taamaallaat sanaartukkat, atortulersuutit suliaqarnermilu atortut pilersinneqarsinnaallutillu ingerlanneqarsinnaapput. Imm. 2. Immikkoortup ilaani B1.1-imi sanaartorfissani 800-B nunap assingani 3-mi takutinneqartutut umiarsualiveqarfiup ilaata kujasissortaani qaqqaq sinerlugu sanaartukkat pilersinneqarsinnaaput. Sanaartorfissat ilaatigut qaqqap avataani sanaartorfissamik aammalu qaqqap iluani sanaartorfissamik peqarput. Imm. 3. Sanaartorfissat tamarmik immikkut allaffinnut aamma sulisorisanut atugassanut tunisassiornermullu annerpaamik 1350 m2-mut naapertuuttunik 450 m2- mik tunngavigisamik pilersaarummmi qaqqap avataani sanaartorsinnaanermut periarfissanik imaqarpoq, qaqqallu saani sanaartorfissamut ilanngullugu qaqqap iluani pequusivinnut tunisassiorfinnullu atorneqarsinnaasumik 1000 m2-mik sanaartornissamut periarfissaqarluni. Imm. 4 Sanaartortitsisup ataatsip sanaartorfissat marluk sanileriisillugit pissarsiarissagaluarpagit, sanaartorfissat ataatsimoorutinneqarsinnaapput, taamaalilluni nunaminertaq atorneqarsinnaasoq annertusilluni. Imm. 5 Immikkuualuttumi B1.2-mi sanaartorfissatut taaneqartuni nunap assingani 3-mi suliffeqarfinnut pioreersunut ilassusiisoqarsinnaaneranut akuersissuteqartarsinnaaneq naatsorsuutigineqarsinnaavoq B , 600 m2 marlunnik quleriilerlugit 1.2.2, 2000 m2 marlunnik quleriilerlugit 2.2.3, 500 m2, marlunnik quleriilerlugu 1.2.4, 1000 m2 ataatsimik quleriilerlugu Detaljerede bestemmelser Plannavn Udbygning af Sisimiut havn Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelse, anlæg og aktivitetsfunktioner må kun etableres og udføres inden for de fastlagte byggefelter, som vist på kortbilag 3 og som nævnt i stk. 2-9 neden for. Stk. 2. I detailområde B1.1. kan der i byggefelterne 800-B etableres byggeri langs fjeldet i den sydlige del af havneområdet som angivet på kortbilag 3. Byggefelterne består dels af et byggefelt uden for fjeldet og et byggefelt inden i fjeldet. Stk. 3. Hvert byggefelt indeholder en byggemulighed uden for fjeldet på grundplan på 450 m2 svarende til max m2 til kontorer og mandskabsfunktioner og produktion, og en byggemulighed inde i fjeldet på 1000 m2 som kan udnyttes til lager og produktionsvirksomhed i samspil med byggefeltet udenfor fjeldet. Stk. 4. Såfremt en bygherre erhverver 2 byggefelter ved siden af hinanden vil byggefelterne kunne sammenbygges så der opstår et større nytteareal. Stk. 5. I detailområde B1.2. kan der påregnes tilladelse til tilbygning til eksisterende virksomheder i de på kortbilag 3 angivne byggefelter B , 600 m 2 i fordelt på 2 etager , 2000 m 2 i 2 etage 1.2.3, 500 m 2 i 2 etager 1.2.4, 1000 m 2 i 1 etage 21

23 Imm. 6. Immikkuualuttumi B1.3 sanaartorfissami imi marlunnik quleriilerlugit 1800 m2-imik sanaartortoqarsinnaavoq. Taakku saniatigut immikkuualuttumi killilimmik illunut ilassutissanut akuersissuteqartoqartarnissaa naatsorsuutigineqarsinnaavoq. Imm. 7. Ataatsimik marlunnilluunniit quleriillit 9 m- imik portussusilerlugit sanaartortoqarsinnaavoq, sanaartukkallu pingasunik quleriillit 13 m portussusilerneqarsinnaallutik. Sanaartukkap silatimigut isikkua Imm. 1. Sanaartukkap silataatigut iikkersuutaat qisunnik, fiberpladenik, saviminernik, betonginik igalaanillu sanaartorneqassapput, sanaartukkallu ilaat ilaannakortumik allanik atortunik sanaartorneqarsinnaallutik. Nukissiutinik ataavartunik atuinermut atatillugu taamaallaat silataatigut iikkersuutit qillalasunik seqerngullu qinnguanik utertitsisut atorneqarsinnaapput. Imm. 2. Sanaartukkat nutaat aserfallatsaaliuminartunik sanaartorneqassapput, qalipaatinillu avatangiisinut naapertuuttunik qalipanneqarsimassallutik. Imm. 3. Illut qaavi seqerngup qinngorneranik utertitsineq ajortunik qallersorneqassapput. Imm. 4. Nunaminertamik atugassiigallarnikkut taamaallaat, containerit inissiinerillu illut sanaartorfissallu avataanut inissinneqarsinnaapput. Imm. 5. Allagartalersuinerit nunaminertani atugassiissutigineqartuni, sanaartukkallu saavini kisimi ikkussorneqarsinnaapput. Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat, biilinullu inissiiviit Imm. 1. Umiarsualivimmut aqqusinermik pioreersumit immikkoortumut aqqusinermik appakaaffissamik pilersitsisoqarsinnaavoq. Imm. 2. Umiarsualivimmik nutaamik JM Jensenip / Aqusinersuaq-mik nunaminertamik attaviliisumi, Umiarsuliavimmut kangiatungaanut sammisortaa sinerlugu pisuinnaat aqqutaannik/ikaarfissaannik Stk. 6. I detailområde B1.3 kan der i byggefelt etableres 1800 m 2 etageareal fordelt på 2 etager. Herudover kan der kun i begrænset omfang påregnes tilladelse til tilbygning i detailområdet. Stk. 7. Bebyggelse i 1 og 2 etager kan gives en højde på 9 m og bebyggelse i 3 etager en højde på 13 m. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bebyggelsens facader må fremstå i træ, fiberplader, metal, beton og glas, mindre dele kan fremstå i andre materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til produktion af vedvarende energi. Stk. 2. Ny bebyggelse skal udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer, der i farveholdningen er afstemt efter omgivelserne. Stk. 3. Tagflader skal beklædes med ikkereflekterende materiale. Stk. 4. Containere og oplag uden for bygninger og byggefelter kan kun opstilles med en midlertidig arealtildeling. Stk. 5. Skilte må kun anbringes på tildelt areal og på bebyggelsens facader. Veje, stier og parkering Stk. 1. Der skal etableres vejadgang i området fra den eksisterende vej Umiarsualivimmut. Stk. 2. Langs den østlige side af Umiarsualivimmut etableres et fortov/sti, der forbinder området ved den nye havn med J.M.Jensenip /Aqqusinersuaq. Stien 22

24 pilersitsisoqarsinnaavoq. Pisuffissaq sapinngisamik 2,5 m nerutussusilerneqassaaq. Imm. 3. Paaraarsummi nutaamik aqqusinermik pilersinneqaqqammersumik aqqusineq pisuinnaat aqqutinngortinngortillugu allanngortinnissaanut periarfissiisoqarpoq. Imm. 4. Nunap assingani 2-mi takutinneqartutut, immikkuualuttumi B1.1-mi umiarsualiviup nunataani nutaami sumiiffimmi aqqusinermut nutaamut nunaminertamik immikkoortitsisoqassaaq. Imm. 5. Aqquserngit sinerlugit teknikkikkut pilersuutinut 3 m nerututigisunik pilersuinermut aqqutinut assaanissamut inissamik qulakkeerinnittoqassaaq, immikkullu aalajangersaaffigisap taassuma iluani sunilluunniit sanaartukkanik sanaartortoqassanngilaq Imm. 6. Sanaartorfissatut immikkoortinneqartunut attuumassuteqartumik biilinut inissiisarfik pilersinneqassaaq, ataatsimoiorussamilluunniit biilinut inissiisarfissaq pilersinneqassalluni. Imm. 7. Sanaartukkanut assigiinngitsunut biilinut inissiisarfinnik tullinnguuttunik pilersitsisoqarsinnaavoq Talittarfiit Illut 200 m2-iugaangata biilinut inissiisarfik ataaseq Imm. 1. Talittarfimmi atortulersuutit imaanit uuttorlugu 20 m-nik minnerpaamik ungasissusilerlugit, suliaqarfimmik ataavartumik qallersukkamik pilersitsisoqassaaq. Imm. 2. Talittarfik annaassiniarnissamut majuartarfilerneqassaaq il.il., taamaalillutik inuit imaanut nakkartut ajornaatsumik annanniarneqarsinnaassallutik. Imm. 3. Talittarfiup nutaap isuani killermi umiatsianut ikaartaatinut assigisaanullu atuinissamut puttaasumik pilersitsioqarsinnaavoq. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut etableres så vidt muligt i en bredde på 2,5 m. Stk. 3. Med den foretagne etablering af den nye vej ved Paaraarsuk skabes mulighed for at omlægge den gamle vej til et stiforløb, Stk. 4. Der udlægges areal til ny lokalvej på det nye havneareal i detailområde B1.1 som vist på kortbilag 2 Stk. 5. Langs vejene skal sikres plads til ledningsgrave i en bredde på 3 m til teknisk forsyning, og inden for denne zone må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Stk. 6. Parkering skal etableres i tilknytning til de udlagte byggefelter eller etableres som fælles p-arealer. Stk. 7. Der skal etableres følgende p- pladser til forskelligt byggeri Kajanlæg 1 p-plads pr 200 m 2 bygninger Stk. 1. Kajanlæg skal som min. i en afstand på 20 m fra kajkanten etableres med et operationsområde med fast belægning. Stk. 2. Kajanlæg skal etableres med redningsstiger m.v. så personer der falder i vandet let kan reddes. Stk. 3. Ved den vestlige ende af den nye kaj kan etableres en tidevandstrappe til benyttelse af tenderbåde o. lign. Ubebyggede arealer 23

25 Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut atorneqalinngitsut qaqqaqarlutik qaqqaniluunniit naasoqarlutik pinngortitatut isikkuat allanngortinneqassanngillat. Imm. 2. Sanaartorfigissaanermi, sanaartornermilu sapinngisamik nuna mianerineqassaaq. Nuna ajoquserneqarsimasoq ilusaatut iliseqqinneqassaaq, nunaminertamilu qaartiterinikkut assartuinikkulluunniit qaartitikkat siammarsimasinnaasut piiarneqassallutik. Imm. 3. Qaartiterinermut sanaartorfissagissaanermullu atatillugu nuna naasullu sapinngisamik innarlernaveersaarneqassapput, sanaartukkalluunniit naammassineqarnerinut atatillugu nunaminertaq isikkumisut isikkulerseqqissinnaallugu inaalikkallarneqarlutik Imm. 4. Nunaminertat suliffeqarfiusut, inissiiviusullu ungalulerlugit assiaqusersorneqarsinnaapput. Nunaminertat atugassiissutigineqartut annerpaamik 2,0 m-isut portutigisunik ungalulerneqassapput. Teknikkikkut atortulersuutit Imm. 1. Nutaamik sanaartornerit innaallagissamut, imermut kiisalu kuuffissuarmut atassuserneqassapput, eqqagassalerinermut ileqqoreqqusanullu atuuttunut eqqagassalerinermut attavilerneqassallutik Imm. 2. Pilersuinermut aqqutit tamat nunap illuatungaatigoortinneqassapput, sapinngisamillu aqqusinernik pisuinnaallu aqqutaannik pilersitsinissamut eqqarsaateqarnermi ilanngunneqassallutik, pilersuinermut aqqutit matoorunneqartunut ataatsimoorussanut inissinneqarlutik. Imm. 3. Tasinnguuttut, taakkununnga ilanngullugu illup qaliaanit imeq kuuttoq, kuuffissuarnut tamanut atugassianut kuutsinneqaqqusaanngilaq, allamulli kuutsinneqassalluni. Tasinnguuttut kussinikkut ammaannartukkut kuutsinneqarsinnaapput. Tasinnguuttunik kuutsitsineq eqqaamiunik imaluunniit angallannermik ajoqutaanngitsumik pissaaq. Imm. 4. Immikkoortup iluani pilersuinermut atortulersuutinut soorlu sakkukillisaavinnut/sakkortusaavinnut, ventileqarfiit teknikkikkullu atortulersuutinut allanut illunik 24 Stk. 1. Ubebyggede arealer der ikke tages i anvendelse skal bibeholdes med et naturligt udseende med fjeld eller fjeldbeplantning. Stk. 2. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal reetableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. Stk. 3. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan reetableres i forbindelse med afslutning af byggeri. Stk. 4. Arbejds- og oplagsarealer kan afskærmes med hegn. Tildelte arealer må indhegnes med hegn i højst 2,0 m. Tekniske anlæg Stk.1. Ny bebyggelse skal tilsluttes til el, vand, samt kloak, samt affaldshåndteringssystem i henhold til den kommunale affaldsvedtægt Stk. 2. Alle forsyningsledninger i området skal fremføres under terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og stianlæg, hvor de skal placeres i ledningsgrave. Stk. 3. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes. Bortledning af overfladevand kan ske i åben grøft. Bortledning af overfladevand skal ske på en måde så der ikke på nogen måde opstår gener for naboer eller trafik. Stk. 4. Inden for området kan der opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg. Anlæggene skal placeres i

26 minnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nukissiorfiit, Kalaallit Nunaanni Nukissiornermut pilersuisuusoq isumasioqatigalugit atortulersuutit inissinneqassapput, sanaartukkallu eqqarsaatigalugit ilusilersorneqassallutik. Imm. 5. Sakkukillisaaviit/sakkortusaaviit annerpaamik 4,0 meterisut portutigisinnaapput, 11 kvadratmeterinillu initussusilerneqarsinnaassallutik. Ventileqarfiit annerpaamik 3,5 meterisut portutigissapput, 3 kvadratmeterinillu initussuseqassallutik. Teknikkikkut atortulersuutinut allanut sanaartukkat taamatulli annertussuseqartillugit sanaartorneqassapput. Sanaartorfigissaaneq Imm. 1. Sanaartorfissanik atuinermi sanaartorfigissaanermut pisortanut aningaasartuuteqassappat, taava illuatungeriit atortulersuutinik iluaquserneqartunut sanaartorfigissaanermut akiligassiisoqassaaq. Avatangiisinut tunngasut Imm. 1. Inatsisit atuuttut naapertorlugit avatangiisinut pissutsit suliarineqassapput. Ingerlatsinerit najugaqarfinnut suliffeqarfinnullu eqqaaniittunut pitsaanngitsumik sunniuteqannginnissaat piumasaqaataavoq. Imm. 2. Suliffeqarfiit nioqqusiorfiusut avatangiisit pillugit inatsimmi kap. 5 naapertorlugit akuersissutigineqassapput. Imm. 3. Ikerasaaqqap kuunnera allanngortinneqassanngilaq, ikerasaap maanna isikkuatut imaluunniit kuunnerata allanngortinneratigut isikkuanik allannguisumik. Imm. 4. Paaraarsummut imermik mingunnikumik qanorluunniit ittumik kuutsitsisoqassanngilaq. Sumiiffimmi pilersaarummik aamma / imaluunniit Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik atorunnaarsitsineq Imm. 1. Pilersaarummik matuminnga inaarutaasumik akuersissuteqarnikkut 2012-imiit 2014-imut Qeqqata samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning og udformes under hensyntagen til bebyggelse. Stk. 5. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 4,0 m og optage et areal på 11 m2 ved enkelt transformer stationer og 0,5 gange mere ved dobbelte transformer stationer. Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 3,0 m2. Bygninger til andre tekniske anlæg skal etableres med samme størrelse. Byggemodning Stk. 1. Såfremt der ved udnyttelse af byggefelter bliver offentlige udgifter til byggemodning opkræves en byggemodningsafgift af de parter der får glæde af anlægget. Miljøforhold Stk. 1. Miljøforhold skal håndteres i henhold til gældende lovgivning. Det forudsættes at ingen aktiviteter får en karakter der medfører en negativ påvirkning af de omkringliggende boliger og virksomheder. Stk. 2. Produktionsvirksomheder skal i vidt omfang godkendes i henhold til miljølovgens kap. 5. Stk. 3. Kanalens vandføringsevne skal bibeholdes, enten ved at fastholde kanalens nuværende profil eller ved at anvende et andet profil med en tilsvarende gennemstrømnings evne. Stk. 4. Der må ikke ske udledning af nogen form for spildevand til Paaraarsuk. Ophævelse af lokalplan og/eller Kommuneplantillæg Stk. 1 Med den endelige godkendelse af denne plan ophæves kommuneplantillæg nr. 25

27 Kommunianut kommunip pilersaarusiorneqarneranut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 4 atorunnaarsinneqarpoq. 4 til kommuneplan for Qeqqata Kommunia

28 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSES- PÅTEGNING Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 37-ssatut siunnersuut, 2018-imi novembarip 23-ani kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq. Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. november 2018 Malik Berthelsen Borgmesteri / Borgmester Paneeraq Olsen Kommunimi pisortaaneq / Kommunaldirektør 27

29 800-B B1 800-B B1.3 unap assinga 1 ortbilag imiit 2024 tikillugu kommunip ilersaarusiorfigineqarneranut ommunip ilersaarusiorfigineqaenerani apiliussaq nr. 37 Titarnerit nassuiaataat / signaturforklaring Immikkoortut / delområde Immikkoortut aqqulunnerat / detailområder ommuneplantillæg nr. 37 til ommuneplan

30 unap assinga 2 ortbilag imiit 2024 tikillugu kommunip ilersaarusiorfigineqarneranut ommunip ilersaarusiorfigineqaenerani apiliussaq nr. 37 ommuneplantillæg nr. 37 til ommuneplan Titarnerit nassuiaataat / signaturforklaring Immikkoortut / Delområde Immikkoortut aqqulunnerat / Detailområder Aqqusinerq / Vejareal Biilinut inissiivik / Parkering Pisuinnaat aqqutaat / Stiareal Ingutsigassat / Nedrivning Qaartitserivik / Nedsprængning Talittarfik / Kajanlæg Suliffeqarfik / Operationsområde Inissiivik / Oplagsarealer Tininnerani ulinneranilu majuartarfiit / Tidevandstrappe

31 unap assinga 3 ortbilag imiit 2024 tikillugu kommunip ilersaarusiorfigineqarneranut ommunip ilersaarusiorfigineqaenerani apiliussaq nr. 37 ommuneplantillæg nr. 37 til ommuneplan Titarnerit nassuiaataat / signaturforklaring Immikkoortut / Delområde Immikkoortut aqqulunnerat / Detailområder Sanaartorfissat / Byggefelter Aqqusineq / Vejareal Pisuinnaat aqqutaat / Stiareal Biilinut inissiivik / Parkering Ingutsiassat / Nedrivning Qaatitserivik / Nedsprængning Talittarfiusinnaasoq / Kajanlæg

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6 Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 4. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 007/17

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 25. september

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97431-00515-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k raja pikkus 166,00 Tallinn 13.08.2011 kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht koer aeg kiirus ajavead rajavead tulemus koht 52 EST

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr. 5505-97431-00518-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr. 5508-97431-00132-17 aamma 5508-98610-00274-17 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 31. oktober 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr. K 175/16

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 Vagar-imi Mittarfiup allilerneqarnera tamatumalu kingorna takornariartitsinermi aammalu savalimmiuni inuiaqatigiinnut sunniinera 19. januar 2019 Jákup Sverri Kass, mittarfimmi pisortaasimasoq aammalu Kalaallit

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 20-13. Maj 2015 25. årgang Anorthosit piiarnissaa tuavi! Nipilersullammaat Perumiit Anorthosit-mine hurtigst muligt! Qupp. 6-7 Eksklusive musikere fra Peru (Ass./Foto:

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 4. oktober 2018 Eqqartuussisoqarfik Qeqqatamit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0110-2017

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

(rb

(rb 1 Ulloq 25. juni 2015 nal. 0900 Qeqaani Eqqartuussisoqarfik tamanut ammasunik eqqartuussivoq. Eqqartuussivimmi sulisarineqarpoq Sul.nr. QEQ MAN KS 0088-2015 Unnerluussisussaatitaasut Akerleralugu Unnerluussaq

Rohkem

Marts Uge Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle

Marts Uge Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle Marts Uge 13 2018 Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts 2018. Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle kirke i Maniitsoq var der markering af kvindernes

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 20. september 2018 Eqqartuussisut no. 902/2017 Politiit no. 55

E Q Q A R T U U S S U T nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 20. september 2018 Eqqartuussisut no. 902/2017 Politiit no. 55 E Q Q A R T U U S S U T nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 20. september 2018 Eqqartuussisut no. 902/2017 Politiit no. 5505-97671-00006-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANIK ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 10. november 2017 kl. 0.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret i Upernavik

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

untitled

untitled Ukiut 28-iat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Nr. 7-14. februar 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 Nal. 10-13/ 115 kr. BRUNCH lørdag og søndag arfininngorneq Sapaat- illu tamaasa Sisimiormiutoqqat anersaavat

Rohkem

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isumaat ilisimasaallu BEDRE BØRNELIV Naalisagaq Aaqqissuussamik

Rohkem

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Muskox Umimmak pillugu uanga oqaluttuassara Min fortælling om moskusokse My story

Rohkem