Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx"

Väljavõte

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr. 16 Kommuneplan for Aasiaat med tillæg -mut immikkoortortap ilaanut pilersaarut AAS1000 Boligområde ved Pujooriarfik Delområdeplan for område AAS1000 Boligområde ved Pujooriarfik Tapiliut nr. 16 Tillæg nr. 16 AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 1

2 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT... 2 MALITTARISASSAT PINGAARNERIT Siunertaq Immikkoortortap killeqarfia Atorneqarnera Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu Inissaqassutsip sinnera Eqqissisimatitat imlt. eriagisariallit Isumannaallisaaviit Angallannermut tunngasut Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit Sanaartukkat pilersititerneri Malittarisassat immikkut ittut... 7 MALITTARISASSAT ANNIKITSORTALERSUKKAT Sanaartukkat annertussusaat inissisimaffiilu Sanaartukkat silatimikkut isikkui Vej-, sti- og parkeringsforhold Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit Ledningit attaveqarfii Nunatat sanaartorfiunngitsut Sanaartukkanik eriaginninneq Pinngortitamik eriaginninnermut tunngasut Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit Peqatigiiffiit aningaasaqarnermilu pissutsit Avatangiisinut tunngasut Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera Aalajangersakkap atsiorneqarnera NASSUIAAT Tunuliaqut Ullumikkut immikkoortortap ilaa Immikkoortortap ilaata avatangiisui Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imai Pilersaarusiornernut allanut attaviit Teknikkikkut pilersuineq Inatsisitigut sunniutit ILANNGUSSAQ 1 Immikkoortortap killeqarfii annikitsortalersukkallu INDHOLD VEJLEDNING... 2 OVERORDNEDE BESTEMMELSER Formål Områdets afgræsning Anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Restrummelighed Fredede eller bevaringsværdige træk Sikkerhedszoner Trafikbetjening Byfornyelse og sanering Udbygningstakt Særlige bestemmelser... 7 DETALJEREDE BESTEMMELSER Bebyggelsens placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti og parkeringsforhold Friarealer og fritidsanlæg Ledningsforhold Ubebyggede arealer Bevaring af bebyggelse Naturbeskyttelsesforhold Fællesanlæg og tekniske anlæg Foreninger og økonomiske forhold Miljøforhold Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af gældende Delområdeplan Vedtagelsespåtegning REDEGØRELSE Baggrund Delområdet i dag Delområdets omgivelser Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets indhold Forhold til anden planlægning Teknisk forsyning Retsvirkninger BILAG 1 Områdeafgræsning og detailområder.. 25 AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 1

3 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaata siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataatsimik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip pilersaarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isumannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut inatsissaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i kommunen og give borgerne og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling. En hovedstrukturdel for kommunen under et samt hovedstrukturer for kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel, hvori der fastlægges overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder. Hvornår laves der en kommuneplan? Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge om; der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Inatsisartutloven fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførsel. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 2

4 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Tapiliut nr. 16 Aasiaat Kommuniata mut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 16, Imm. ilaa Pujooriarfik eqqaani ineqarfik mi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Erseqqinnerusumik paasissutissat: Qaasuitsup Kommunia Planafdelingen Rådhuset Postboks Ilulissat Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommuneplantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejendomme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg nr. 16 Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan for Aasiaat Kommune, Delområde Boligområde ved Pujooriarfik er offentligt bekendtgjort den Nærmere oplysninger: Qaasuitsup Kommunia Planafdelingen Rådhuset Postboks Ilulissat AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 3

5 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSAT PINGAARNERIT Tullinnguuttumi Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu kommunip pilersaarutaanut tapiliummi matumani immikkoortortap ilaanut malittarisassiat pingaarnerit annikitsortalersukkallu Kommunalbestyrelsip aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. 1. Siunertaq 1.1. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarai; inissiaqarfimmi pioreersumi sanaartorfissanik nutaanik atugassiineq, sanaartukkat nutaat sanaartukkanut pioreersunut nunaannartamullu ataqatigiissaarlugit sanaartorneqassallutik, inissianik ammasumik-pukkitsunik aamma eqimattunik-pukkitsunik sanaartornissatut inissiaqarnermut siunertanut immikkoortortap atugaanerata isumannaarsineq. 2. Immikkoortortap killeqarfia 2.1. Ilanngussaq 1-imi takutitatut immikkoortoq killeqarfeqarpoq. Immikkoortup nunaannartaa m²-it missaanniippoq Immikkoortoq Ilanngussaq 1-imi takutitatut annikitsortalersukkatut immikkoortunut.1,.2,.3 aamma.4-mut agguataarneqarpoq. Annikitsortalersukkatut imm m²-it missaanniippoq. Annikitsortalersukkatut imm m²-it missaanniippoq. Annikitsortalersukkatut imm m²-it missaanniippoq. Annikitsortalersukkatut imm m²-it missaanniippoq. 3. Atorneqarnera 3.1. Ann. imm..1 ilaqutariit illuinut immikkoortitertunut ammasutut-pukkitsutut, aamma rækkehusitut inissianut eqimattutut-pukkitsutut sanaartornernut atorneqaqqusaavoq. OVERORDNEDE BESTEMMELSER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Formål 1.1 Kommuneplantillæggets formål er; at udlægge nye byggefelter i et eksisterende boligområde, hvor ny bebyggelse opføres i et samspil med eksisterende bebyggelse og terrænet, at sikre områdets anvendelse til boligformål som åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. 2 Områdets afgræsning 2.1 Området afgrænses som vist på Bilag 1. Området omfatter et areal på ca m Området opdeles i detailområderne.1,.2,.3 og.4 som vist på Bilag 1. Deltailområde.1 er ca m². Deltailområde.2 er ca m². Deltailområde.3 er ca m². Deltailområde.4 er ca m². 3 Anvendelse 3.1 Detailområde.1 må anvendes til åben-lav boligbebyggelse som fritliggende enfamiliehuse og tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 4

6 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 3.2. Ann. imm..2 aamma.3 ilaqutariit illuinut aamma illunut arfarleriinnut ammasutut-pukkitsutut illuliornermut atorneqaqqusaavoq Ann. imm..4 rækkehusitut ittunut eqimattututpukkitsutut illuliornermut atorneqaqqusaavoq Illuni inissiatut siunertalinnut atorneqartuni namminersuutigalugu inuussutissarsiutit ingerlanneqarsinnaapput namminersuutigalugu inuussutissarsiutit nalinginnaasumik najukkani ingerlanneqarsinnaappata, makkuli tunngavigineqassallutik: inissiamik najugaqartuusumit suliffiusoq ingerlanneqarpat, illup inissiatut ilusaa, ilanngullugit allagartarsualersugaaneratigut qullilersorneratigullu allanngortinneqassanngippat, kiisalu suliffimmit ingerlatsinikkut biilinik inissiivissanik pisariaqartitsineq tamanit aqqusinerisami pinnani suliffeqarfimmut atasuutinneqarpat, namminersuutigisatut inuussutissarsiutaasup illumi tamakkiisutut annertussusaata affaa kisiat tikillugu atugaqassappat, immikkoortortap inissiaqarfittut ilusaa allanngortinneqassanngippat, avatangiisunut inuussutissarsiutaasoq arlaannaannillunniit ajoqusiinngippat, Inissiaqarfiusumik akulerussinnaasutut namminersuutigisatut inuussutissarsiutaasutut soorlu makku paasineqarput: nujalerisoq, kigutilerisoq, zoneterapeuti, fodterapeuti, akupunktøri, sillimmasiisartutut, illunik tuniniaasartutut, inatsisilerituutut, kukkunersiuisartutut, ingeniøritut aamma illunik titartaasartutut suliffeqarfiit, ulluunerani paaqqinnittarfik, toqqorsiveqarani sannaveqaranilu inuup kisimi suliffiutaa, kiisalu allaffittut ilusillit allat. 4. Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu 4.1. Ann. imm..1-imi atugarinngisamik qalialerlugit ataatsimik quleriittut illut sananeqarsinnaapput. Sanaartorfissanut ataasiakkaanut sanaartorfissatut aalajangersakkap qulaani qaliap qaava annerpaamik 8,0 m-iussaaq. Nunaannartaq apeqqutaalluni naqqup iluanik sanasoqarsinnaavoq. 3.2 Detailområde.2 og.3 må anvendes til til åben-lav boligbebyggelse som fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse. 3.3 Detailområde.4 må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse. 3.4 Der må drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom, at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, samt at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne, Ved liberalt erhverv, som er foreneligt med et boligområde, forstås f.eks. frisør, tandlæge, zoneterapeut, fodterapeut, akupunktør, forsikrings-, ejendoms-, advokat-, revisor- ingeniør- og arkitektvirksomhed, dagpleje, enmandserhverv uden lager og værksted samt andre former for kontor. 4 Bebyggelsens art, omfang og placering 4.1 I detailområde.1 må bebyggelse opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 8,0 m over et niveauplan fastsat for det enkelte byggefelt. Der kan etableres kælder, såfremt terrænet tillader det. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 5

7 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 4.2. Ann. imm..2-mi atugarinngisamik qalialerlugit ataatsimik quleriittut illut sananeqarsinnaapput. Sanaartorfissanut ataasiakkaanut sanaartorfissatut aalajangersakkap qulaani qaliap qaava annerpaamik 6,5 m-iussaaq. Naqqup iluanik sanasoqaqqusaanngilaq Ann. imm..3-mi atugarinngisamik qalialerlugit ataatsimik quleriittut illut sananeqarsinnaapput. Sanaartorfissanut ataasiakkaanut sanaartorfissatut aalajangersakkap qulaani qaliap qaava annerpaamik 6,5 m-iussaaq. Nunaannartaq apeqqutaalluni naqqup iluanik sanasoqarsinnaavoq Ann. imm..4-mi atugarinngisamik qalialerlugit ataatsimik quleriittut illut sananeqarsinnaapput. Sanaartorfissanut ataasiakkaanut sanaartorfissatut aalajangersakkap qulaani qaliap qaava annerpaamik 6,5 m-iussaaq. Nunaannartaq apeqqutaalluni naqqup iluanik sanasoqarsinnaavoq Qaasuitsup Kommuniata akuerisaanik illumut inissisimaffissatut aalajangiussaq aallaavigalugu nunaannartamit qaliap qaanut uuttortakkatut qaliap qaavata portussusissaa aalajangersaavigineqarpoq Sanaartukkat nutaat, kiisalu allanngortiterinerit ilassutillu Ilanngussaq 1-imi sanaartorfissat iluini taamaallaat sananeqaqqusaapput. Annikitsortalersukkatut immikkoortortami sumiiffiit ilaanni sanaartukkat nutaat, ilanngullugillu allanngortiterinerit ilassutitullu sanaartukkat aamma sanilerisatut sanaartukkat akornanni ungasissuseq 10 m-it inortussaavaat. Taamaattumik nutaanik sanaartukkanut imaluunniit sanaartugaareersunik allanngortiterinerit ilassutitullu sanaartukkat ikuallattoornissamut piumasaqaatinik sakkortusisanik ilaqartinneqarumaarput Sanaartorfissat Ilanngussaq 1-imi takutinneqartut avataanni ilassuteqarluni sanasoqarsinnaavoq, sanaartorfissap avataani taanna ilassutilluunniit tamakkerlugit 25 m2-mik sinniisimanngippata, sanaartornermullu malittarisassiami sanilerisamut ungasissusissatut piumasaqaatit qaqugumulluunniit atuuttut najoqqutarineqarpata. Sanaartukkap inissisimaneranut annertunerusumik malittarisassat 12 Sanaartukkap inissisimaffia - ni takuneqarsinnaapput. 4.2 I detailområde.2 må bebyggelse opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 6,5 m over et niveauplan fastsat for det enkelte byggefelt. Der må ikke etableres kælder. 4.3 I detailområde.3 må bebyggelse opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 6,5 m over et niveauplan fastsat for det enkelte byggefelt. Der kan etableres kælder, såfremt terrænet tillader det. 4.4 I detailområde.4 må bebyggelse opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 6,5 m over et niveauplan fastsat for det enkelte byggefelt. Der kan etableres kælder, såfremt terrænet tillader det. 4.5 Kiphøjden fastsættes som en højde målt fra terræn til kip ud fra en fastsat niveauplan for bygningen, som er godkendt af Qaasuitsup Kommunia. 4.6 Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger må kun opføres inden for de på Bilag 1 viste byggefelter. Der vil være visse steder i detailområdet, hvor afstanden mellem nyt byggeri, herunder om- og tilbygninger, og nabobebyggelse vil være mindre end 10 m. Derfor vil nybyggeri eller omog tilbygning til eksisterende bebyggelse være omfattet af skærpede brandkrav. 4.7 Der kan uden for de på Bilag 1viste byggefelter fortages tilbygning, såfremt den eller de samlede tilbygninger uden for byggefeltet ikke overstiger et areal på 25 m 2, og de til enhver tid gældende afstandskrav til nabobebyggelse i bygningsreglementet er overholdt. Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering findes i de detaljerede bestemmelser i 12 "Bebyggelsens placering". AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 6

8 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 5. Inissaqassutsip sinnera 5.1. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummi matumani sanaartorfissat atorneqareerpata immikkoortortaq sinneruttumik inissaqassuseqarnani tamakkiisumik sanaartorfiusutut naatsorsuutigineqalissaaq. 6. Eqqissisimatitat imlt. eriagisariallit 6.1. Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 7. Isumannaallisaaviit 7.1. Immikkoortortap ilaa mittarfimmi tikikkiartortarfiup qanittuaniippoq, mittarfiulli akornusersugaaffissarinngisaanut malittarisassanit immikkoortortaq attuumaffeqanngilaq. 8. Angallannermut tunngasut 8.1. Immikkoortortaq Ilanngussaq 1-imi tunngavissiissutigalugu takutinneqartutut Pujooriarfiup Saqqaanit, Qimmeqarfimmit aamma Tipitooq Kangillermit aqquteqarfiussaaq. Angallannermi pissutsit pillugit malittarisassiat allat 14 Aqqutit biilinillu inissiisarfiit -ni nassaassaapput. 9. Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit 9.1. Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 10. Sanaartukkat pilersititerneri Immikkoortortami sanaartorfissat immikkoortortap sanaartorfigissarnera ilutigalugu annertusineqarsinnaassapput. 11. Malittarisassat immikkut ittut Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 5 Restrummelighed 5.1 Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed. 6 Fredede eller bevaringsværdige træk 6.1 Ingen særlige bestemmelser. 7 Sikkerhedszoner 7.1 Delområde er beliggende i nærheden af lufthavnens indflyvning, men området berøres ikke af bestemmelserne for lufthavnens hindringsfri flader. 8 Trafikbetjening 8.1 Området skal vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa, Qimmeqarfik og Tipitooq Kangilleq som vist i princippet på Bilag 1. Yderligere bestemmelser vedrørende de trafikale forhold findes i de detaljerede bestemmelser i 14 "Vej-, sti- og parkeringsforhold". 9 Byfornyelse og sanering 9.1 Ingen særlige bestemmelser. 10 Udbygningstakt 1.2 Områdets byggefelter vil kunne udbygges i takt med, at området byggemodnes. 11 Særlige bestemmelser 11.1 Ingen særlige bestemmelser. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 7

9 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER MALITTARISASSAT ANNIKITSORTALER- SUKKAT 12. Sanaartukkat annertussusaat inissisimaffiilu Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.2-imi sanaartorfissat 6, 1, 2, 3, 4, 5 aamma 6-mik taaneqartut atugassiissutaapput. Ilanngussaq 1-imi sanaartorfissat takutinneqarput Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.3-imi sanaartorfissat 6, 7, 8, 9, 10, 11 aamma 12-mik taaneqartut atugassiissutaapput. Ilanngussaq 1-imi sanaartorfissat takutinneqarput Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.4-imi sanaartorfissat 6, 713, 14, 15, 16, 17, 18 aamma 19- mik taaneqartut atugassiissutaapput. Ilanngussaq 1- imi sanaartorfissat takutinneqarput Quinut/illuaqqanut assigisaannullu qaliap qaava Qaasuitsup Kommuniata inissisimaffissatut aalajangiussaa aallaavigalugu nunaannartamit annerpaamik 3,5 m-iussaaq Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.2-mi quit sanaartorfiit kujataanniissapput. Quit Ilanngussaq 1-imi takutinneqarput Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.3-mi quit sanaartorfiit kangianniissapput. Quit Ilanngussaq 1-imi takutinneqarput Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.4-mi quit ataatsimoortillugit inississapput. Quit Ilanngussaq 1-imi takutinneqarput Aneerasaartarfiit sanaartukkanut atatillugit sananeqassapput, sanaartorfissatullu takutitat avataanni nunaminertamiissinnaallutik, sanilerisamut ungasissuseq 10 m attanneqarsinnaappat. Aneerasaartarfiit 25 m2-it sinnersimassanngilaat Allanngortiterinerit ilassutaasullu sanaartugaareersumut toqqaannartumik attaveqassapput, portussusaasigullu sanaartugaareersunut naleqqussagaassallutik Pisariaqartitaq sinnerlugu toqqaviit portussusilerneqassanngillat, tassalu nunaannartaviusoq sinnerlugu toqqaviup portussusaata appasinnersaa 1 m sinnersimassanngilaa. DETALJEREDE BESTEMMELSER 12 Bebyggelsens placering 12.1 I detailområde.2 udlægges seks byggefelter, benævnt 1, 2, 3 4, 5 og 6. Byggefelternes er vist på Bilag I detailområde.3 udlægges seks byggefelter, benævnt 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Byggefelternes er vist på Bilag I detailområde.4 udlægges syv byggefelter, benævnt 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19. Byggefelternes er vist på Bilag Kiphøjden for udhuse/skure og lignende må maksimalt være 3,5 m over terræn målt ud fra et niveauplan fastsat af Qaasuitsup Kommunia I detailområde.2 skal skurene placeres på sydsiden af byggefelterne. Skurerne er vist på Bilag I detailområde.3 skal skurene placeres på østsiden af byggefelterne. Skurerne er vist på Bilag 1.I detailområde.3 skal skurene placeres inden for byggefelterne A og B. Skurerne er vist på Bilag I detailområde.4 skal skurene placeres samlet. Skurerne er vist på Bilag Terrasser skal opføres i tilknytning til bebyggelse og kan omfatte areal uden for de viste byggefelter, såfremt der kan holdes en afstand til nabo på 10 m. Terrassers areal må ikke overstige 25 m Om- og tilbygninger sker i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse og tilpasses eksisterende bebyggelse i højden Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindste højde ikke må overstige 1 m over oprindeligt terræn. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 8

10 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER Nunaannartamit 1 m sinnerlugu toqqaviit betonngiusut silatimi iikkatut qallersorneqassapput, imaluunniit toqqavik illup tamakkiisumik isikkorisaanik sunniuteqartuunera allatut uppernarsarneqassaaq Ikuallattoornermut assigisaannulluunniit atatillugu sanaartugaareersut toqqavigisaatigut sanaqqinneqarsinnaapput, angeqqataanillu sananeqarsinnaallutik Avatangiisinut naleqqussarneqarpata illut minnerit, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assingisaallu immikkoortortap ilaata iluani sanaartorneqarsinnaapput Qaasuitsup Kommunianit akuersissummik pissarseqqaarnikkut immikkoortortap iluani containerinik assingisaannillu inissitsiterineq taamaallaat pissaaq. 13. Sanaartukkat silatimikkut isikkui Sanaartukkat silatai qisuullutillu igalaaminiussapput, silataasa ilai minnerit atortussanik allanik sananeqarsinnaapput Silatimi iikkat qisuusut tamakkiisumik qalliisumik qalipanneqassapput Qaliat atortussanik qinnguamik uterteqqinngitsunik qernertumik imlt. qasertoq taartumik qalipaatilinnik qallersorneqassapput Qaliat assigiimmik sivinganilittut iluseqanngikkunik illuinnaatigut sivingaqanilittut, sanaartukkani nutaani gradinik iluseqartinneqassapput Qaliaasuni igalaat akuttoqatigiisillugit inissinneqassapput, qalianilu igalaatut ataasiakkaasutut ilusilersugaassallutik, tamakkiisumik silissusaat qaliaasup takissusaata pingajorarterutaa sinnersimassanagu Qaliaasumi aniinganernik sanasoqaqqusaanngilaq Qaliap aamma silatip ilusilersugaaneranut atasuutitatut seqerngup kissaanik uunnaaviit/seqerngup qinnguaanut cellit ivertiterneqarsinnaapput Illup ilai annikinnerusut, kiisalu quit assigisaallu sanaartukkat sinnerisa illulioriaasaasigut ilusaannut takussuartutut iluseqassanngillat, ilanngullugu qalipaasersornerinut tunngatillugu Betonfundamenter, der er højere end 1 m over terræn, skal således beklædes som ydervægge, eller det skal på anden måde dokumenteres, at fundamentet ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk Eksisterende bebyggelse kan i forbindelse med brand eller lignende genopføres på sokkel, og opføres i samme omfang Mindre bygninger som transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres inden for delområdeplanens område, såfremt de tilpasses omgivelserne Inden for hele området gælder, at opstilling af containere og lignende kun må ske efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. 13 Bebyggelsens ydre fremtræden 13.1 Bebyggelsens facader skal fremstå i træ og glas, mindre dele kan fremstå i andre materialer Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling Tage skal beklædes med ikkereflekterende materiale i farverne sort eller mørkegråt Tage skal udformes enten som symmetriske sadeltage eller med énsidig taghældning, hvor taghældninger på ny bebyggelse må være mellem grader Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde Der må ikke opsættes kviste i tagfladen Der kan opsættes solfangere/solceller som en integreret del af tag- og facadekonstruktion Mindre bygningsdele samt udhuse og lignende skal tilpasses den øvrige bebyggelses arkitektoniske udtryk og må ikke virke skæmmende, herunder ved farvevalg. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 9

11 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER Aneerasaartarfiit qallersorsimaneqassanngillat Aneerasaartarfinnut ungaluukkat annerpaamik 1,10 m-inik portussuseqassapput. Aneerasaartarfinnut ungalut qisunnik sananeqassapput, napparissunik sukartalikkanik, aamma qalipaatit illup najugarineqartup silataata qalipaataanut naleqqussarneqassapput imaluunniit qaqortuussallutik Allagartalersuinerit tamarmik Kommunalbestyrelsip akuersissuteqaqqaarneratigut pisussaapput Teknikkikkut ivertitat sapinngisamik toqqorsimasuussapput imaluunniit sanaartukkami illup ilusilersugaanerani eqqarsaataasutut ilanngussimaneqassallutik Parabolantennit illuni ivertiterneqassanngillat, immikkoortortallu ilaani nunaminertanit sanaartorfiunngitsuni takussunartutut iluseqaratillu isigineqarsinnaassanngillat Allagartani taakkualu qaavinut qaammaqqusiinerit angallannerut sanilerisanullu sutigulluunniit akornusersuissanngilaq. 14. Vej-, sti- og parkeringsforhold Ilanngussaq 1-mi tunngavissiissutit takutinneqartut naapertorlugit aqqusinernut nutaanut nunaminertat atugassiissutaassapput. Aqqusernit killingi ilanngullugit minnerpaamik 6,0 m-inik silissusilerlugit, Qaasuitsup Kommuniata malittarisassiai naapertorlugit sananeqassapput. Aqqusinniornermut suliniut Sanaartornermut Avatangiisinullu Aqutsisoqarfimmit akuerisassanngorlugu saqqummiunneqassaaq Sanaartukkanut attavittut nutaanik tummeqqiortoqarsinnaallunilu aqquteeraliortoqarsinnaavoq Nutaanik tummeqqiorneq, pisuttarfiliorneq aqquteeraliornerlu avatangiisuni sanaartukkanik sianiginnilluni ilusilersorneqarlutillu inissinneqassapput Immikkoortumi nutaanik aalaakkaasunik aqquteeraliornerni, tummeqqiorni pisuttarfiliornernilu taakku ungaluusaat qarmagartaallu ammaneqassapput, sanilerisanit atugaaneri pissusissamisoortillugit Sanaartukkanut atatillugit biilinik inissiiviit suliarineqassapput, aqquserngullu sinaanut minnerpaamik 5 m-inik ungasissuseqassallutik Biilinik inissiiviliat assigissavaat makku: 13.9 Terrasser må ikke overdækkes Hegn omkring terrasser må højest være 1,10 m høje. Hegn omkring terrasser skal udføres i træ med lodrette stolper, og farver skal tilpasses beboelsesbygnings facadefarve eller hvidmales Skiltning må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde Tekniske installationer skal så vidt muligt være skjult eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger, og må ikke virke skæmmende eller være synlige fra de friholdte arealer i delområdet Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. 14 Vej-, sti og parkeringsforhold 14.1 Nyt vejareal skal udlægges i overensstemmelse med principperne, der er vist på Bilag 1. Vejene skal udlægges med en bredde af min. 6,0 m med tilhørende rabatter, og skal udføres i henhold til Qaasuitsup Kommunias foreskrifter. Vejprojektet skal forelægges til godkendelse for Anlæg og Miljø Forvaltningen Der kan anlægges nye adgangstrapper og stier som adgang til bebyggelse Anlæggelse af nye adgangstrapper, gangdæk og stier skal udformes og placeres under hensyntagen til de omkringliggende bebyggelser Ved anlæggelse af nye befæstede stier, trapper og gangdæk i området skal disses rækværker og brystninger have åbninger, hvor dette er naturligt for naboers anvendelse Parkering skal etableres i tilknytning til bebyggelse og skal holde en afstand til vejkant på min. 5 m Der skal etableres parkering svarende til: AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 10

12 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER eqimattumut-pukkitsumut illuliamut illoqatigiiusunut ataatsinut biilinut inissiivik ataaseq, akulikisut-siammasissut illuliamut illoqatigiiusunut sisamanut biilinut inissiivik ataaseq Ulloq unnuarlu immikkoortortap aqquserngisa sinaanni sutigulluunniit biilinik inissiisoqaqqusaanngilaq. Tassani ilaanngillat taamaallaat qatserutit angallatillu allat suliaqarfiusut. 15. Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit Ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut qanigisami pinnguartarfinnut marlunnut minnerpaamik 500 m²usunut nunaminerta atugassiissutaavoq. 16. Ledningit attaveqarfii Sanaartukkat nutaat pisortat ingerlataannut innaallagissamut, imermut, kussineqarfimmut attavilissapput, kiisalu aalajangersimasumik innaallagissamit kiassarneq imlt. avataanit kiassarneq, imlt. nukissiorfiit avatangiisinut ajoqusiinngitsut qinigassat allat, soorlu seqinermit kiassaanerit, nunap iluanit kiassaaffiit il.il. Pisortanit akuersissutit pisariaqartut, soorlu qaqugumulluunniit kiassaariaatsimut atuuttumut attaviliinissamut akuersissummik pissarsiniarneq sanaartortitsisup / nunaminertamik atugaqarnissamut piginnaaffeqartup nammineq akisussaaffigaa Errorfinnit anartarfinnillu imikoorutit tamarmik kusserngit aqqutigalugit kuutsinneqassapput. Imeq saqqumiinnartoq qalianeersorlu kussinniakkuussanngilaq, imatulli kuutsinneqassaaq sanaartukkanut, aqqusinernut, aqquteeqqanut aamma sanaartorfiunngitsunut avatangiisunut akornusiinngitsumik, soorlu kussianut kuutsitsinikkut Pisortat kussernginut attaviliisoqarfiunngiffiani Kommunalbestyrelsip tungaanit tankiliisoqarnissaq pillugu piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, tassunga errorfinnit anartarfinnillu imikoorutinut katersuivissamik, imaluunniit imikoorutinik anartarfiillu imaannik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassiat najoqqutarisassallu atuuttuusut naapertorlugit allatut imikoorutinik suliarinniffiliortoqassalluni Teknikkikkut pilersuinerit, soorlu kussinniat, kallerup-innera, imeq, avataaniit kiassaaneq assigisaallu taamaallaat assallugit ingerlatsivitsigut pisassapput. 1 p-plads pr. boligenhed til åben-lav boligbebyggelse. 1 p-plads pr. 4 boligenheder i tæt-lav beboelse. 1.3 Der må ikke ske nogen form for parkering langs områdets veje i hele døgnet. Undtaget herfra er kun brandkøretøjer og andre køretøjer i tjenestepligtigt ærinde. 15 Friarealer og fritidsanlæg 15.1 Der udlægges areal til to nærlegepladser på mindst 500 m² som vist på Bilag Ledningsforhold 16.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme eller andre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Det er bygherrens/arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjernvarme o.l. må kun fremføres via nedgravede anlæg. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 11

13 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER Pilersuivittut ledningit sapinngisamik mianersuunneqassapput, qaavisigullu sanaartortoqaranilu aalaakkaasuliortoqassanngilaq. Ledningeqarfinnik avataaneersup allanngortiterisinnaanera ledningimik piginnittumut aningaasartuutassaanngilaq, taamaallaallut ledningimik piginnittorlu isumasioqateqarluni pissalluni, aammalu ledningimik piginnittup ilitsersuutai malittarisassalu naapertorlugit pissalluni. 17. Nunatat sanaartorfiunngitsut Nunaannartaq sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani sapinngisamik mianersuunneqassaaq. Nunaannartaq aserorsimasaq iluarsaateqqissaaq, aammalu immikkoortortami qaartiterinermi imlt. assartuinermi qaartiternerlukutat siammartitersimasut piiarneqassapput Assaanermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu nunami issoq naasortallu sapinngisamik attanneqassapput imaluunniit ima suliarineqarlutillu toqqortarineqarlutik sanaartornerup naammassineranut atatillugu inissinneqaqqissinnaanngorlugit Sanaartukkat eqqaanni nunaminertat saligaatsuutillugillu eqqiluitsuutissapput Silami ilioqqaanerit, ilanngullugit biilinik assigisaannillu, kiisalu qimmeqarfiliinerit inerteqqutaapput Taamaallaat Qaasuitsut Kommunianit akuersissummik pissarsinikkut angallatinik inissiisoqarsinnaavoq. 18. Sanaartukkanik eriaginninneq Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 19. Pinngortitamik eriaginninnermut tunngasut Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 20. Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit Immikkoortortami najugaqarfiit pilersornerinut teknikkimut ingerlatsiviit, tassani transformerstationit ilanngullugit immikkoortortap iluani inissinneqarsinnaapput. Transformerstationip inissinneqarfissaa Nukissiorfiit isumasioqatigalugit nassaarineqassaaq Immikkoortortamut tamakkiisumik takussunarsaanatik teknikkimut ingerlatsiviit transformerstationillu siunertamut naleqquttumik inississorneqassapput. Pisortanit pilersuivinnut attaviliinermik allakkatigut akuersissuteqarneq sioqqullugu sanaartukkat nutaat atorneqalissanngillat Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. 17 Ubebyggede arealer 17.1 Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri Arealet omkring bebyggelser skal holdes rene og ryddelige Udendørs oplag, herunder oplæg af biler og lignende, samt placering af hundehold må ikke finde sted Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. 18 Bevaring af bebyggelse 18.1 Ingen særlige bestemmelser. 19 Naturbeskyttelsesforhold 19.1 Ingen særlige bestemmelser. 20 Fællesanlæg og tekniske anlæg 20.1 Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstation skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning Tekniske anlæg og transformerstationer skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området som helhed. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der foreligger en skriftlig godkendelse af tilslutninger til offentlige forsyningsanlæg. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 12

14 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 21. Peqatigiiffiit aningaasaqarnermilu pissutsit Immikkoortortami sanaartukkat pisortat kussineqarfianut aamma imermik pilersuinerannut attavilerneqassapput, sanaartorfigissaanermilu aningaasartuutit siunissami nunaminertamik atuisinnaatinneqartut akornanni akiliinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugu agguataarneqassapput Nunaminertamik atugassiinermut atatillugu kommuni sanaartorfigissaassappat Qaasuitsup Kommuniata akiliinissamik ileqqureqqusaa naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiligassaq akiliutigineqassaaq. Allatut qinigassaq tassaavoq sanaartortitsisoq namminersuutigisaminik sanaartorfigissaanera 22. Avatangiisinut tunngasut Nunaannartap immerneqarnera iluarsaateqqinneralu taamaallaat atortussanik uumassuseqanngitsunik pissaaq, imaluunniit atortussat imermik mingutsitsisinnaasunik akuutissanik imaqassanatik. Immiutaasut soorlu betonngitaqarpata qullersaqarfimmi pineqartumut akisussaasumi akuersissummik pissarsisoqaqqaassaaq Immikkoortortaq Qaasuitsup Kommuniata qaqugumulluunniit eqqaavilerinermik aaqqissuussiffigisaanut atuuttunut atavoq Suliffeqarfiit tamaasa eqqaanni eqqaaviit puuinik ivertitsivinnik atugaqartoqassaaq imaluunniit kommmunip eqqaaveqarnermut maleruaqqusaa naapertorlugu containerinut eqqakkanik immiisarfinnut inissamik inniminniisoqassalluni. 23. Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit Sanaartorfigissaanermut kommunip nalinginnaasumik malittarisassiai najoqqutarineqassapput. Piumasaqaatit makku atuutilinnginnerini sanaartukkat nutaat atugaalissanngillat: 16.1 naapertorlugu pisortaqarfimmit pilersugaanermut attaveqaat isumannaarsimaneqassaaq. Nunaannartami sanaartornerit inaarutaasut suliarineqarsimassapput, inn aamma Malittarisassaq 14.2 naapertorlugu biilinik inissiiviit pisariaqartut sanaartorsimassapput. Malittarisassaq 21.2 naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiliutissat akilerneqarsimassapput. 21 Foreninger og økonomiske forhold 21.1 Bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til Qaasuitsup Kommunias betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning. 22 Miljøforhold 22.1 Opfyldning og retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale eller materiale, som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. 23 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 23.1 Kommunens generelle bestemmelser for byggemodning skal overholdes. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: Tilslutning til offentlig forsyning skal være sikret, jf Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf og De nødvendige parkeringspladser skal være etableret, jf Byggemodningsandele skal være indbetalt, jf AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 13

15 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 24. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera Immikkoortortap ilaanut pilersaarutip matuma tamanut saqqummiunneratigut Pujooriarfiup eqqaani inissiaqarfimmut Immikkoortortap ilaanut pilersaarut, Aasiannut Kommunip pilersaarutaa imut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 14, 16. Juni 2009mi Sanaartornermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit akuersissutigineqartoq atuuttuusoq atorunnaarsinneqarpoq. 24 Ophævelse af gældende Delområdeplan 24.1 Med offentliggørelsen af nærværende delområdeplan ophæves den gældende Delområdeplan for Boligområde ved Pujooriarfik, Kommuneplantillæg nr. 14, til Kommuneplan for Aasiat Kommune vedtaget af Udvalg for Anlæg og Miljø den 16. juni AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 14

16 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunalbestyrelsimi mi Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 16 inaarutaasumik VEDTAGELSESPÅTEGNING Kommuneplantillæg nr. 16 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Jess Svane Borgmesteri Borgmester Henrik Rafn Kommunemi pisortaaneq Kommunaldirektør TAMANUT TAKUSASSIARINNINNEQ Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 16 inaarutaasumik akuersissutigineqarsimasoq tamanut takusassiarineqarpoq. OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.16 er offentlig bekendtgjort. Ilulissat, ulloq Ilulissat den AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 15

17 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT 2009-mi Aasianni immikkoortortaq -mut kommunip pilersaarutaanut tapiliut Kommunalbestyrelsip akuersissutigaa, ilaatigut immikkoortortami illunut pioreersunut assigiiaartunik aqutsinikkut malittarisassianik aalajangersaaniarluni, ilaatigullu nutaanik illuliassanut immikkoortortamik atugassiiniarluni. Ilaqutariit illuisut immikkoortitaartunik inissianik nutaanik 17-inik aamma marlunnik quleriilinnik rækkehusitut ittunik inuusuttunut inissianik 15-inik sanaartornissamut periarfissiisoqassaaq. Taamaattorli nunaannartap issortallu pissusaasa illuliassatut pilersaarutaasut, kommunip pilersaarutaanut tapiliummi siullermi atuuttussanngorlugu atugassiissutaasutut inissinnissaannut periarfissaqartissimanngilaat. Tamatuma nassatarisaanik inissiiffigisassaqqaanut naleqqiullugit sanaartorfissat arlallit inissisimaneri iluarsineqarsimapput. Kiisalu immikkoortortap tamakkiisumik ilaqutariit illuinik immikkoortitaartunik sanaartorfissanik arlalinnik ilassutinik nammataqarsinnaassusaa naliliiffigineqarsimavoq. Sanaartornissamik iluarsiissutitut malittarisassiat sinneri kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumunnga nuunneqarput. Ilaqutariit illuisa ilaasa sanaartornerinut atatillugu nunaannartamut tunngatillugu sanaartorfissat arlallit allamut inissittariaqarnissaat tulluartuusimavoq. Taamaattumik kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna suliarineqarlunilu immikkoortortap sanaartorfiunerata ilaanut inissiiffiusut iluarsiniarneqarsimapput. REDEGØRELSE BAGGRUND I 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen et kommuneplantillæg for område i Aasiiat med det formål dels at fastlægge ensartede administrationsbestemmelser for de eksisterende boliger i området, dels at udlægge et område til opførelse af nye boliger. Der skabtes mulighed for at opføre 17 nye boliger som fritliggende enfamiliehuse og 15 ungdomsboliger som rækkehuse i to etager. Terræn- og jordbundsforhold har imidlertid betydet, at det ikke har været muligt at placere en række af de planlagte bygninger som udlagt i det gældende kommuneplantillæg. Som følge heraf er en række af byggefelternes placering blevet justeret i forhold til de oprindelige placeringer. Endeligt er det vurderet, at området som helhed kan bære en række yderligere byggefelter til fritliggende enfamiliehuse. De øvrige bygningsregulerende bestemmelser overføres til dette kommuneplantillæg. I forbindelse med etableringen af en del af enfamiliehusene har det af terrænmæssige årsager vist sig hensigtsmæssigt at give en række af byggefelterne en anden placering. Dette kommuneplantillæg er derfor udarbejdet for at justere placeringen af en del af områdets bebyggelse. Immikkoortortap ilaa ullumi. Delområdet i dag. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 16

18 NASSUIAAT REDEGØRELSE ULLUMIKKUT IMMIKKOORTORTAP ILAA Ullumikkut ammasutut-pukkitsutut inissiatut ilaqutariit illui 105-it, aamma eqimattutut-pukkitsutullu inissiatut blokkit arfineq-marluk inuusuttunut inissiat immikkoortortamiipput. Immikkoortortap ilaata inissisimaffigaa Aasiaat avannamut kangiatungaa Qimmeqarfiup aamma Pujooriarfiup Saqqaata akornanniittoq. Immikkoortortaq qaqqajunnami qatsissumiittumiippoq, Aasianni nunaannartatut isikkorinerugaasumi, nunaannartaq kangimut-kimmut sammisunik maligaasiorfeqarpoq. Immikkoortortaq avannaa tungaanut sammivoq, imartamut sikorasaartumut isikkivia avannaaniimmat. Taamaattumik Aasianni sanaartukkat ilisarnaatigaat isikkiviit/inimi igalaat avannamut sammisinneqarnerat. Annikitsortalersukkatut immikkoortortami.2-mi sanaartorfissanut nutaanut sanaartornissamut pilersaarummi taamatut ilisarnaat attatiinnarneqarpoq. DELOMRÅDET I DAG I området er der i dag opført 105 énfamiliehuse som åben-lav beboelse, og syv blokke med ungdomsboliger som tæt-lav beboelse. Delområdet ligger i den nordøstlige del af Aasiaat mellem Qimmeqarfik og Pujooriarfiup Saqqaa. Området er beliggende på en højtliggende fjeldknold med den for Aasiaat karakteristiske landskabsform: terrænet har kurver, der er øst-vestgående. Området er orienteret mod nord, idet udsigten ud over ishavet er mod nord. Bebyggelsen i Aasiat har derfor det karakteristiske træk, at alle udsigts-/stuevinduer er vendt mod nord. Dette træk er bevaret i bebyggelsesplanen for de nye byggefelter i detailområde.2. Immikkoortortap ilaa ullumi. Delområdet i dag. IMMIKKOORTORTAP ILAATA AVATANGII- SUI Kimmut immikkoortortaq inissiaqarfimmit pisoqaanerusumit killeqarpoq. Kangimut avannamullu inuussutissarsiorfimmit annertunerusumit, tassaniillutik tankeqarfik, mittarfillu, kiisalu ilinniagaqarfik. Kujammut immikkoortortap iliveqarfik killeqarpoq. Immikkoortortap ilaa qatsissumiippoq, imaq sikorasaamut illoqarfimmullu isikkivigilluarluni. DELOMRÅDETS OMGIVELSER Mod vest er området afgrænset af ældre boligområder. Mod øst og nord af et større erhvervsområde med tankanlæg og lufthavnen samt en undervisningsinstitution. Mod syd grænser området op til kirkegården. Delområdet ligger højt med en meget fin udsigt ud over ishavet og byen. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 17

19 NASSUIAAT REDEGØRELSE KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP SIUNERTAA Pilersaarummut siunertaavoq inissiaqarfimmut pioreersumut pissusissamisoortumik attavilerlugu nutaamik inissianik sanaartukkat inissinneqarnissaat. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP IMAI Atugaanera Immikkoortortap inissianut siunertanut atorneqarnissaanik kommunip pilersaarutaanut tapiliut aalajangersaavoq. Sanaartukkat suussusaat Immikkoortortap iluani quleriittut ataatsitut ammasututpukkitsutut aamma eqimattutut-pukkitsutut sanaartortoqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliutip sanaartukkat ilusilersornissaanut malittarisassiat imarai, ilanngullugit annertussutsit, qaliat ilusaat, atortussiassat silatimilu iikkat qalipaatissaat, qaliartat ilusaat, kiisalu allagartalersuinerit containerinillu inissitsiterinerit. Illut imatut saqqumillutik avatangiisinut naleqqiullugit illulioriaatsikkut avatangiisitigullu tamakkiisutut isikkup sunniuteqarluarfiunissaa anguniarlugu siunertaqartoqarpoq. Inissiaqarfittut ilutsip attatiinnarnissaa isumannaarniarlugu vandrehjemimut sanaartukkat ima ilusilissapput immikkoortortamut tamakkiisumut naleqquttunngortinneqassalolutik. Taamaattumik immikkoortortami quleriittut illuliat sinnerinut naleqqiullugit portussutsip, qaliat sivinganerisa qalipaatillu naleqqussagaanissaannut malittarissiat aalajangersaavigineqarput. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Formålet med planen er at placere ny boligbebyggelse i en naturlig sammenhæng med et eksisterende boligområde. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Anvendelse Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Bebyggelsens art Inden for området kan der opføres åben-lav og tæt-lav bebyggelse i én etage. Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelser for udformningen af bebyggelse, herunder omfang, tagformer, valg af materialer og farver for ydervægge og tagflader samt skiltning og containeropstiling. Hensigten er, at bygningerne fremtræder på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. For at sikre at karakteren af boligområdet fastholdes, skal bebyggelse til vandrehjem udformes, så bebyggelsen indpasses i området som helhed. Derfor fastlægges bestemmelse om, at højde, taghældning og farver skal tilpasses områdets øvirge etagehusbebyggelser. Immikkoortortaq kujataaniit. Sanaartukkat nutaat illutut tungujortutut nalunaagaapput. Området set fra syd. Den nye bebyggelse er markeret som blå huse. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 18

20 NASSUIAAT REDEGØRELSE Immikkoortortap atugaanera Immikkoortortap ilaa qupperneq 16-imi takutinneqartutut annikitsortalersukkatut immikkoortortanut sisamanut agguataarneqarpoq. Immikkoortortami sanaartukkat nutaat imatut inissinneqarput immikkoortortami sanaartornikkut iluserisaq sanaartukkani nutaani nanginneqaqqilluni. Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq 21.1-imiippoq inissiaqarfioreersoq, pingaarnertut quleriittut ataatsitut ilaqutariit illuisut immikkoortitertutut sananeqarfiusoq. Illut ilaat tamakkiisumik atugaqarfiusumik naqqup ilulerlugit sananeqarsimapput. Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq 21.2 ilaqutariit illuinut illunullu arfarleriinnut immikkoortitertunut sanaartukkanut nutaanut atugassiarineqarpoq. Sanaartukkat nutaat qatsissortamiipput, taamaattumik illut naqqup iluanik atorneqarsinnaasulerlugit sananeqarsinnaanngillat. Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq 21.3 ilaqutariit Ilaqutariit illuilu arfarleriinnut immikkoortitertunut sanaartukkanut nutaanut atugassiarineqarpoq. Sanaartukkat nutaat sivinganertamiipput, taamaattumik nunaannartap periarfissiissutaanik naqqup iluanik atorneqarsinnaasulerlugit sanaartortoqarsinnaavoq. Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq 21.4-mi eqimattutut-pukkitsutut inissiatut inuusuttunut inissianut illut/najugaqarfissiat 10 sananeqarsimapput. Sanaartukkat nutaat sivinganertamiipput, taamaattumik nunaannartap periarfissiissutaanik naqqup iluanik atorneqarsinnaasulerlugit sanaartortoqarsinnaavoq. Områdets disponering Delområdet opdeles i fire detailområder, som vist på side 16. Ny bebyggelse i området er placeret, så områdets karakteristiske bebyggelsesmønster videreføres i de nye bebyggelser. De nye bebyggelser er derfor placeres så den øst vestgårende orientering fastholdes. Detailområde 21.1 omfatter et eksisterende boligområde, som primært er opført som fritiggende enfamiliehuse i én etage. Nogle af husene er opført med fuldt udnyttet underetage. Detailområde 21.2 er udlagt seks byggefelter til ny bebyggelse som fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse. Den nye bebyggelse ligger på et platau, hvorfor der ikke er mulighed for at opføre husene med en udnyttelig underetage. Detailområde 21.3 er udlagt til seks byggefelter til ny bebyggelse som fritliggende enfamilihuse og familiehuse. Den nye bebyggelse ligger i et skrående terræn, hvorfor der gives mulighed for at opføre en bebyggelse, som udnytter terrænet til en underetage. I detailområde 21.4 er der opført syv huse/beboelsesbygninger til ungdomsboliger som tæt-lav beboelse. Der udlægges ti byggefelter til ny bebyggelse. Den nye bebyggelse ligger i et skrående terræn, hvorfor der gives mulighed at opføre en bebyggelse som udnytter terrænet til en underetage. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 19

21 NASSUIAAT REDEGØRELSE Imm. ilaa, ann. immikkoortortat sanaartorfissallu. Delområdet, detailområder, byggefelter. Inissianut nutaanut sanaartorfissat ima atugassiaapput immikkoortortami sanaartukkatut ilusaareersumut sanaartukkat nutaat naleqqussagaassallutik, nunaannartamillu malinnaasinneqarlutik. Taamaalilluni illoqarfimmi sumiiffimmi malunnaatilimmi tassani sanaartukkat ataqatigiissaartutut iluseqalissapput. Sanaartukkat nutaat pingaarnertut tamaani aqqusinniamut, immikkoortortamik tamarmik pilersuisumut atuartillugit inissinneqassapput. Sanaartorfissattaaq sanaartugaareersut allineqarnissaannut imaluunniit taarsiussatut sanaartugaarsinnaasunut periarfissaasinnaasunik nalunaarsuipput. Immikkoortortami sanaartorfiusinnaasut amerlanerpaat periarfissinnissaat isumannaarniarlugit sanaartukkat akornisa ilaat 5 m-iupput. Isumaqarpoq sanaartukkat nutaat qaqugumulluunniit sanaartornermut malittarisassiap ikuallattoornissaut sakkortusisamik piumasaqaatai naapertussagaat. Immikkoortortamut tamarmut ataatsimoorussatut pinnguartarfimmut atorneqarsinnaasumik immikkoortortaq annikinnerusoq atugassiarineqarpoq. Byggefelterne til de nye boligbyggerier er udlagt, så ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelsesstruktur i området, og følger terrænet. Hermed kommer bebyggelserne på dette markante sted i byen til at fremtræde som en sammenhængende bebyggelse. De nye bebyggelser placeres langs en overordnet intern vej, som forsyner hele området. Byggefeltet angiver også eventuelle muligheder for udvidelse af eksisterende bebyggelse eller evt. erstatningsbyggeri. For at sikre mulighed for flest mulige byggefelter i området er afstanden visse steder mellem bebyggelserne ca. 5 m. Dette betyder, at nybyggeri vil skulle overholde det til en hver tid gældende bygningsreglements skærpede brandkrav. Der er udlagt et mindre område, som kan anvendes til en fælles legeplads for hele området. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 20

22 NASSUIAAT REDEGØRELSE Immikkoortortaq kujataaniit. Sanaartukkat nutaat illutut tungujortutut nalunaagaapput. Området set fra syd. Den nye bebyggelse er markeret som blå huse. Angallannerit Immikkoortortaq makkunanit aqquteqarfiussaaq: Pujooriarfiup Saqqaanit, Qimmeqarfimmit aamma Tipitooq Kangillermit. Sanaartukkanut atatitatut biilinik inissiisoqartassaaq. Sanaartorfiunngitsut Sanaartorfigissaanermi sanaartornermullu nunaannartami sulinermut atatillugu sapinngisamik issortaq naasimasullu pioreersut attanneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqortarineqassapput taamaalillutik sanaartornerup naammassineranut atatillugu uterteqqinneqarsinnaallutik. Trafikbetjening Området skal skal vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa, Qimmeqarfik og Tipitooq Kangilleq. Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelse. Ubebyggede arealer I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. Taamaattumik sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannartaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannartaq ajortissimasaq iluarseqqissaaq, qaartiterinermilu imlt. assartuussinerni qaartiternerlukutat immikkoortortamiittut piiarneqarsimassapput. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummi silami ilioqqagaasinnaasunut, kiisalu nutaanik sanaartukkat imaluunniit sanaartugaaareersut allanngortillugit atorneqalersut eqqaanni biilinik inissiisarfiliornernut piumasaqaateqartoqarpoq. Derfor skal terrænet skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal reetableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. I kommuneplantillægget stilles endvidere krav til eventuelle udendørs oplag samt etablering af parkeringsarealer ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 21

23 NASSUIAAT REDEGØRELSE PILERSAARUSIORNERNUT ALLANUT AT- TAVIIT Nunami tamarmi pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma nunami tamarmi pilersaarusiornermut toqqaannartumik attuumassuteqanngilaq. Kommunip pilersaarutaa Aasiaanut Kommunip pilersaarutaa mi pingaarnertut ilusiliussamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna naapertuuppoq. Pujooriarfiup eqqaani inissiaqarfimmjut Immikkoortortap ilaanut pilersaarut -mik kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna taarsiivoq, soorlulusooq pingaarnertut aamma annikitsortalersukkatut malittarisassiat kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumunnga nuunneqarlutik. Maannakkut immikkoortortap killilersugaanera attatiinnarneqarpoq. Itsarsuarnitsat Immikkoortortap iluani itsarsuarnitsaqarneranik Qaasuitsup Kommunia ilisimasaqanngilaq, tamannali immikkoortortami sutigulluunniit misissuisoqarsimannginneranik patsiseqartuuvoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluani nunami suliaqarnerit Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersumut atapput. Nunamik suliaqarnerup nalaani nunami aalaakkaasumik itsarsuarnitsamik nassaartoqarpat suliap itsarsuarnitsamut attuumasortaa unitsinneqassaaq. Kingornatigullu Aasiaat Katersugaasiviat saaffigineqassaaq. Nunatta Katersugaasiviata suliamik isumaginnittuusoq piaarnerpaamik nalunaarfigissavaa suliap ingerlateqqissinnaaneranik, imaluunniit misissuinerup naammassinissaata tungaanut unitsinneqassaneranik imaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliap aallartinneqassaneranik. Pigisat nassaarisat Namminersolutik Oqartussat pigaat, qinnuigineqarnikkullu erniinnaartumik tunniunneqassapput. FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Landsplanlægning Dette kommuneplantillæg berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med hovedstrukturen for Kommuneplan for Aasiaat. Dette kommuneplantillæg erstatter den nuværende Delområdeplan Boligområde ved Pujooriarfik, og såvel de overordende som de detaljerede bestemmelser overføres til dette kommuneplantillæg. Den nuværende områdeafgrænsning fastholdes. Fortidsminder Qaasuitsup Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området, men dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området. Jordarbejder inden for kommuneplantillæggets område er underlagt Inatsisartut lov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse. Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Derefter skal der rettes henvendelse til Aasiaat Museum. Landsmuseet meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 22

24 NASSUIAAT REDEGØRELSE TEKNIKKIKKUT PILERSUINEQ Kiassarneq Immikkoortortaq kiassarnermik pilersorneqassanngilaq. Imeq Immikkoortortaq imermik pilersorneqarumaarpoq. Innaallagissamik pilersuineq Immikkoortortaq innaallagissamik pilersorneqassaaq. Imikoq Immikkoortortaq kommunip kussinniaqarfianut attaveqarpoq. Imikoorutit tamarmik kussinniamut kuutsinneqassapput. Nunap qaani imeq qalianeersorlu kussinniamut kuutsinneqassanngillat, imatulli kuutsinneqarlutik immikkoortortami sanaartukkat sinnerinut, aqqusinernut, aqquteeqqanut, sanaartorfiunngitsunullu akornutaatinnagit, soorlu kussianut kuutsinneqarnerisigut. Pisortat kussinniaannut suli attaviliisoqarsinnaasoqanngippat imikoorutit tamaasa katersornissaannut tankimik atuisoqarnissaanik, imaluunniit imikunit tamanik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassianut malittarisassanullu atuuttuusunut naleqqiullugu imikup suliarineqarnissaanik allamik Kommunalbestyrelsip tungaanit piumasaqaateqartoqarsinnaavoq. Eqqaavilerineq Immikkoortortaq Qaasuitsup Kommuniata qaqugumulluunniit atuutsitaanik eqqaavilerinermik aaqqissuussinerinut atasuuvoq. Inuussutissarsiutini tamani kommunip eqqaavilerinermut maleruaqqusaa naapertorlugu eqqakkat puuinut ivertitsiviit atugaassapput, imaluunniit eqqakkanut containerit inissiveqartinneqassallutik. Sanaartorfigissaaneq Sanaartorfigissaanermut akiliuteqarnissamut malittarisassiaq Kommunalbestyrelsimit akuerineqartoq naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiligassat akilerneqassapput. INATSISITIGUT SUNNIUTIT Inatsisitigut sunniutaagallartut Pilersaarummut siunnersuut tamanut saqqummiunneqareerpat nunaminertat, illut ingerlatsiviillu pilersaarummut siunnersuummi ilaasut atorneqassanngillat, imaluunniit inaarutaasumik pilersaarutip imaanut unioqqutitsisumik ilusilerlugit sanaartorfigineqassanngillat. TEKNISK FORSYNING Varme Området vil blive forsynet med varme. Vand Området vil blive forsynet med vand. El forsyning Området vil blive forsynet med el. Spildevand Området er tilsluttet det kommunale kloaknet. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter. I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. Renovation Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger. Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. Byggemodning Byggemodningsandele betales i henhold til en af Kommunalbestyrelsen vedtaget betalingsvedtægt for byggemodning. RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger Når planforslaget er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes eller bebygges på en måde, som er i strid med den endelige plans indhold. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 23

25 NASSUIAAT REDEGØRELSE Inatsisitigut sunniutaagallartut pilersaarutip inaarutaasumik akuersissutiginerata tungaanut atuupput taamaattorli siunnersuutip saqqummiunnerata kingorna sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi. Akerliliissuteqarnissamut piffissarititap qaangiunnerani, akerliliissutinillu takkuttoqarsimannginnerani Kommunalbestyrelse pilersaarummut siunnersuummi nunaminertap ilaasup atorneqarnissaanut imaluunniit sanaartorfiginissaanut akuersissuteqarsinnaavoq, tassalu siunnersuummut naapertuuttumik atugaqartoqassappat imaluunniit sanaartortoqassappat. Inaarutaasumik inatsisitigut sunniutit Kommunalbestyrelsimit pilersaarut inaarutaasumik akuersissutigineqarluni tamanut saqqummiunneqareerpat pilersaarummi ilaasut nunaminertat, illut ingerlatsiviillu taamaallaat ima atorneqassapput imaluunniit sanaartorneqassapput pilersaarummi malittarisassanut naapertuuttuugunik. Taamaattorli pissutsit aalajangersimasut atuunnerisigut allannguutit annikinnerusut immikkut akuerineqarsinnaapput, tassalu pilersaarutip pingaarnerusutut tunngavigisaanut unioqqutitsinngikkaangata. Allannguutit annertunerusut nutaamik pilersaarusiortoqassaneranik pisariaqartitsipput. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu pilersaarummi ilaasut suliarisariaqarnerinik pilersaarut imminermini nassataqartitsinngilaq. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu inatsisit naapertorlugit pioreersut ingerlanneqaannarsinnaapput. Ilaatigut isumaqarpoq nunaminertat, illut ingerlatsiviillu manna tikillugu inatsisit naapertorlugit ingerlanneqaannarsinnaasut, taamaattorli soorlu nutaamik sanaartukkamik allanngortitamik atugaqarneq imaluunniit sanaartorneq pilersaarummut akerliusussaanani. De midlertidige retsvirkninger er gældende frem til planens endelige vedtagelse dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse. Kommunalbestyrelsen kan, når indsigelsesfristen er udløbet, og der ikke er indkommet indsigelser, tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, udnyttes eller bebygges, såfremt udnyttelsen eller byggeriet er i overensstemmelse med forslaget. Endelige retsvirkninger Når planen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af planen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med planens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med planens hovedprincipper. Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny plan. Planen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Eksisterende lovlig anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med planen. AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 24

26 ILANNGUSSAQ BILAG ILANNGUSSAQ 1 IMMIKKOORTORTAP KILLEQARFII ANNIKITSORTALERSUKKALLU BILAG 1 OMRÅDEAFGRÆSNING OG DETAILOMRÅDER Imm. ilaata killinga Delområdegrænse Annikitsortalersukkatut imm. killeqarfia Detailområdegrænse Sanaartorfissaq Byggefelt Aqqusineqarfik Vejadgang Aqquserngit nutaat Ny vej Quinut sanaartorfissaq Byggefelt til skure.1 Ulloq Den Uuttuut Mål 1:4.000 AAS1000 TAPILIUT NR. 16 TILLÆG NR. 16 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 25

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6 Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Muskox Umimmak pillugu uanga oqaluttuassara Min fortælling om moskusokse My story

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

(rb

(rb 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl. 9.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr. 5505-97431-00518-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 31. oktober 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr. K 175/16

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97431-00515-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem