Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx"

Väljavõte

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr. 38 Kommuneplan for Ilulissat med tillæg -mut immikkoortortap ilaanut pilersaarut Delområdeplan for område ILU1200 Tapiliut nr.38 Tillæg nr. 38

2 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT... 2 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Immikkoortortap killeqarfia Atorneqarnera Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu Inissaqassutsip sinnera Eqqissisimatitat imlt. eriagisariallit Isumannaallisaaviit Angallannermut tunngasut Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit Sanaartukkat pilersititerneri Malittarisassat immikkut ittut... 7 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT Siunertaq Sanaartukkat inissisimaffii Sanaartukkat silatimikkut isikkui Aqqusernit aqquteeqqallu Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit Ledningit attaveqarfii Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit Sanaartukkanik eriaginninneq Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit Toqqavimmik piginnittut peqatigiiffiat aamma aningaasaqarnermi pissutsit Avatangiisinut tunngasut Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA NASSUIAAT Tunuliaqut Ullumikkut immikkoortortap ilaa Immikkoortortap ilaata avatangiisai Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imai Pilersaarusiornernut allanut attaviit Teknikkikkut pilersuineq Inatsisitigut sunniutit ILANNGUSSAQ 1 Atuuffia Imm. ilaa ILANNGUSSAQ 2 Isumannaallisaaviit S INDHOLD VEJLEDNING... 2 OVERORDNEDE BESTEMMELSER Områdets afgrænsning Anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Restrummelighed Fredede eller bevaringsværdige træk Sikkerhedszoner Trafikbetjening Byfornyelse og sanering Udbygningstakt Særlige bestemmelser... 7 DETALJEREDE BESTEMMELSER Formål Bebyggelsens placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej- og stiforhold Friarealer og fritidsanlæg Ledningsforhold Ubebyggede arealer og parkering Bevaring af bebyggelse Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder Fællesanlæg og tekniske anlæg Foreninger og økonomiske forhold Miljøforhold Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse13 24 Ophævelse af gældende lokalplan VEDTAGELSESPÅTEGNING REDEGØRELSE Baggrund Delområdet idag Delområdets omgivelser Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets indhold Forhold til anden planlægning Teknisk forsyning Retsvirkninger BILAG 1 Anvendelse Delområde BILAG 2 Sikkerhedszoner S ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 1

3 IMARISAI VEJLEDNING ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaata siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 11. december 2008-meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataatsimik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip pilersaarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isumannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut peqqussutaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i kommunen og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling. En hovedstrukturdel for kommunen under et samt hovedstrukturer for kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel hvori der fastlægges overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og detaillerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder Hvornår laves der en kommuneplan? Landstingsforordning nr. 5 af 11. december 2008 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge om; der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Landstingsforordningen fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførsel. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 2

4 IMARISAI VEJLEDNING Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 38 Ilulissat Kommunianut Kommunip pilersaarutaa mut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 48, Immikkoortortap ilaa Qilakitsup eqqaani Inissiaqarfik tamanut saqqummiunneqarpoq Yderligere information: Hanne Holm paasissutissiisinnaasoq: Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommuneplantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejendomme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg nr. 38 Kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan for Ilulissat Kommune, Delområde Boligområde ved Qilakitsoq er offentliggjort den Yderligere information: Hanne Holm hha@ilulissat.gl ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 3

5 MALITTARISASSAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Inatsisartut peqqussutaa nr. 5, 11. december meersumut aamma Kommunini pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugit kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumani immikkoortortap ilaanut tunngasunik kommunalbestyrelsip tullinnguuttuni malittarisassat pingaarnerit annikitsortalersukkallu aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. 1 Immikkoortortap killeqarfia 1.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortaq killeqarfeqarpoq 1.2 Immikkoortortaq Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut annikitsortalersukkatut immikkoortunut.1- imut aamma.2-mut agguataarneqarpoq. 2 Atorneqarnera 2.1 Immikkoortortap atugaanera inissianut siunertanut aalajangiunneqarpoq. Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.1 ammasumik-pukkitsumik illuliornermut atorneqarsinnaavoq (ilaqutariit illui immikkoortitertut illunut ataasiakkaanut inissiaq ataaseq). Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.2 eqimattunik-pukkitsunik illuliornermut atorneqarsinnaavoq (rækkehusit aamma kædehusit). Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.3 eqimattunik-pukkitsunik quleriinnik illuliornermut atorneqarsinnaavoq (rækkehusit aamma kædehusit). 2.2 Illuni inissiatut siunertalinnut atorneqartuni namminersuutigalugu inuussutissarsiutit ingerlanneqarsinnaapput namminersuutigalugu inuussutissarsiutit nalinginnaasumik najukkani ingerlanneqarsinnaappata, makkuli tunngavigineqassallutik: inissiamik najugaqartuusumit suliffiusoq ingerlanneqarpat, illup inissiatut ilusaa, ilanngullugit allagartarsualersugaaneratigut qullilersorneratigullu allanngortinneqassanngippat, kiisalu OVERORDNEDE BESTEMMEL- SER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 5 af 11. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Områdets afgrænsning 1.1 Området afgrænses som vist på bilag Området opdeles i detailområderne.1,.2 og.3 som vist på bilag 1 2 Anvendelse 2.1 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Detailområde.1 må anvendes til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende enfamiliehuse med én bolig pr. ejendom). Detailområde.2 må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (række- og kædehuse). Detailområde.3 må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (række- og kædehuse). 2.2 Der må drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom, at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, samt ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 4

6 MALITTARISASSAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER suliffimmit ingerlatsinikkut biilinik inissiivissanik pisariaqartitsineq tamanit aqqusinerisami pinnani suliffeqarfimmut atasuutinneqarpat, namminersuutigisatut inuussutissarsiutaasup illumi tamakkiisutut annertussusaata affaa kisiat tikillugu atugaqassappat, immikkoortortap inissiaqarfittut ilusaa allanngortinneqassanngippat, avatangiisunut inuussutissarsiutaasoq arlaannaannillunniit ajoqusiinngippat, Inissiaqarfiusumik akulerussinnaasutut namminersuutigisatut inuussutissarsiutaasutut soorlu makku paasineqarput: nujalerisoq, kigutilerisoq, zoneterapeuti, fodterapeuti, akupunktøri, sillimmasiisartutut, illunik tuniniaasartutut, inatsisilerituutut, kukkunersiuisartutut, ingeniøritut aamma illunik titartaasartutut suliffeqarfiit, ulluunerani paaqqinnittarfik, toqqorsiveqarani sannaveqaranilu inuup kisimi suliffiutaa, kiisalu allaffittut ilusillit allat. 3 Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu 3.1 Immikkoortortap ilaata iluani sanaartukkat nutaat, ilanngullugit allanngortiterinerit ilasinerillu qalipaatinut atortussianullu tunngatillugit ataatsimoortuussapput. 3.2 Ammasumik-pukkitsumik sanaartukkat (ilaqutariit illui immikkoortut) atugaasumik qalialikkatut ataatsimik quleriilikkatut sanaartorsinnaapput. Qalianut portussusaa nunaannaasumit annerpaamik 7,5 m-iussaaq. Nunaannartap portussusaa illup toqqaviata ataani isigisani portunerpaaffiusut nalunaarsuineruvoq. 3.3 Eqimattumik-pukkitsumik sanaartukkat (rækkehusit aamma kædehusit) atugarineqartumik qalialikkatut marlunnik quleriilittut sanaartorsinnaapput. Qalianut portussusaa nunaannaasumit annerpaamik 8,5 m-iussaaq. Nunaannartap portussusaa illup toqqaviata ataani isigisani portunerpaaffiusut nalunaarsuineruvoq. 12 Sanaartukkat inissisimaffii -ni annikitsortalersukkatut malittarisassani illup inissisimassusaa pillugu malittarisassat annertunerit nassaassaapput. at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne, Ved liberalt erhverv, som er foreneligt med et boligområde, forstås f.eks. frisør, tandlæge, zoneterapeut, fodterapeut, akupunktør, forsikrings-, ejendoms-, advokat-, revisor- ingeniør- og arkitektvirksomhed, dagpleje, enmandserhverv uden lager og værksted samt andre former for kontor. 3 Bebyggelsens art, omfang og placering 3.1 Ny bebyggelse herunder om- og tilbygninger skal med hensyn til farver og materialer udgøre en samlet helhed inden for delområdet. 3.2 Åben-lav boligbebyggelse (fritliggende enfamiliehuse) må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 7,5 m over eksisterende terræn. Højden på eksisterende terræn defineres som højeste synlige punkt under bygningens sokkel. 3.3 Tæt-lav boligbebyggelse (række- og kædehuse) må opføres i to etager med udnyttet tagetage. Kiphøjden må maksimalt være 8,5 m over eksisterende terræn. Højden på eksisterende terræn defineres som højeste synlige punkt under bygningens sokkel. Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering findes i de detaljerede bestemmelser i 12 "Bebyggelsens placering". ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 5

7 MALITTARISASSAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 4 Inissaqassutsip sinnera 4.1 Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq - miissinnaapput sanaartorfissat 39-t, tallimanillu sanaartorfissanik inissaqassuseq sinneqarpoq. 4.2 Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.1-imi sanaartorfissat 14-it atugassiarineqarput. Sanaartorfissanik tallimanik inissaqassuseq sinneqarpoq, taaneqartunik 1-5. Sanaartorfissani taakkunani sanaartortoqareerpat immikkoortortami sanaartoqqittoqarsinnaanngilaq, immikkoortortarlu tamatuma kingorna tamakkerlugu sanaartorfiulersimassaaq. 4.3 Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.2-mi sanaartorfissat 17-it atugassiarineqarput. Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq tamakkerlugu sanaartorfioreerpoq. 4.4 Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq.3-mi sanaartorfissat 8-t atugassiarineqarput. Annikitsortalersukkatut immikkoortortaq tamakkerlugu sanaartorfioreerpoq. 5 Eqqissisimatitat imlt. eriagisariallit 5.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 6 Isumannaallisaaviit 6.1 Ilanngussaq 2-imi takutinneqartutut immikkoortortaq isumannaallisaavimmut S 17-imut ilaavoq. Naleqqerfik 73-ip qulaani illut ingerlatsiviillu allat sanaartoqqusaannginneri tassani aalajangersugaapput. Immikkut ittunik killilersugaqarfigisap Ilulissat mittarfiata eqqaani immikkoortortaq, nunaminertamik atugaqarfiginerani aalajangersimasunik killilersuiffiusoq nalunaarpaa. 7 Angallannermut tunngasut 7.1 Immikkoortortaq Issortarfik aqqusaarlugu Qoororsuup Aqqusernanit aqquteqassaaq. 7.2 Aqqutaareersumit Issortarfimmit annikitsortalersukkatut immikkoortortat.1,,2 aamma.3 aqquteqassapput, tamaanngalu aqqusineq nutaaq attavilissaaq. 7.3 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut Qoororsuup Aqquserna aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfilimmik) 12 m-imik aqqusinermut sanaartorfissamit ilaqartuuvoq. 4 Restrummelighed 4.1 Delområde kan rumme 39 byggefelter med en restrummelighed på 5 byggefelter. 4.2 I detailområde.1 er der udlagt 14 byggefelter Der er en restrummelighed på 5 byggefelter, benævnt 1-5. Når der er opført bebyggelse på disse byggefelter, kan der ikke opføres yderligere bebyggelse i området, hvorefter området er fuldt udbygget. 4.3 I detailområde.2 er der udlagt 17 byggefelter. Detailområdet er fuldt udbygget. 4.4 I detailområde.3 er der udlagt 8 byggefelter. Detailområdet er fuldt udbygget. 5 Fredede eller bevaringsværdige træk 5.1 Ingen særlige bestemmelser. 6 Sikkerhedszoner 6.1 Området er omfattet af den klausulerede zone S17, som vist på Bilag 2, der fastlægger at bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 73. Den klauslede zone angiver et område omkring Ilulissat lufthavn hvor der er visse begrænsninger i arealanvendelsen. 7 Trafikbetjening 7.1 Området skal vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna via Issortarfik. 7.2 Detailområde.1,.2 og.3 skal vejbetjenes af den eksisterende vej Issortarfik og den ny vej skal tilsluttes hertil. 7.3 Qoororsuup Aqquserna er omfattet af en 12 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten, som vist på Bilag 1. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 6

8 MALITTARISASSAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 7.4 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut Issortarfik aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfilimmik) 7,5 m-imik aqqusinermut sanaartorfissamit ilaqartuuvoq. 7.5 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut nutaamik aqqusinniortoqassaaq. Aqqusineq 7 m-inik silissusilerlugu inississaaq, aqquserngullu qeqqanit 7,5 m-imik uuttukkamik (immikkut ittumik killeqarfeqartitamik) aqqusinermut sanaartorfissaq tassunga ilaavoq. 7.6 Immikkut ittumik killeqarfiusoq teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani sunilluunniit sanaartortoqaqqusaanngilaq. Angallannermut tunngasunut annermik malittarisassiat 14 Aqqusernit aqquteeqqallu -mi annikitsortalersukkatut malittarisassianiipput. 8 Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit 8.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 9 Sanaartukkat pilersititerneri 9.1 Ilanngussaq 1-mi takutinneqartutut sanaartorfigissaanerup inaarsarneranut atatillugu aqqusinniortoqassaaq. 10 Malittarisassat immikkut ittut 10.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 7.4 Issortarfik er omfattet af en 7,5 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten, som vist på Bilag Der udlægges en ny vej som vist på Bilag 1. Vejen udlægges i en bredde af 7 m, og er omfattet af en vejbyggelinie (klausuleret zone) på 7,5 m målt fra vejmidte. 7.6 Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Yderligere bestemmelser vedrørende de trafikale forhold findes i de detaljerede bestemmelser i 14 "Vej- og stiforhold". 8 Byfornyelse og sanering 8.1 Ingen særlige bestemmelser. 9 Udbygningstakt 9.1 Der kan anlægges en vej som vist på bilag 1 i forbindelse med færdiggørelsen af byggemodningen. 10 Særlige bestemmelser 10.1 Ingen særlige bestemmelser. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 7

9 MALITTARISASSAT ANNIKTITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTA- LERSUKKAT 11 Siunertaq 11.1 Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarai; immikkoortortap inissianut siunertanut ammasunikpukitsunik aamma eqimattunik-pukkitsunik inissialiornikkut atorneqarnissaa isumannaarinissaq, sanaartukkat nunap pissusaanik malitsivigisillugit illoqarfiup immikkoortortaanik ataatsimoortitamik pilersitsinissaq, sanaartugaareersut aqqusinnioreersullu inatsisinut naapertuutilersinnissaat, immikkoortortap ilaata sinneruttumik inissaqassusaata, kiisalu aqquserngup nutaap inissiffissaata aalajangersarnissaat. 12 Sanaartukkat inissisimaffii 12.1 Sanaartukkat nutaat Ilanngussaq 1-imi sanaartorfissani takutinneqartut iluini sananeqaqqusaapput Nunaannartap periarfissaqartissappagu naqqup ilua atorneqarsinnaavoq, tamatumanilu 3.2 aamma 3.3 naapertuutsinneqarlutik Nunaannartap periarfissaqartissappagu sanaartukkat inissisimaffii nikingatillugit sanaartorneqarsinnaapput Illumut atatitatut aneerasaartarfiit sanaartukkanut atasuutillugit sananeqarsinnaapput, sanaartorfigisassatullu innersuussutaasut avataani nunaminertaniissinnaanngillat Sanaartugaareersut ikuallannermut assigisaanulluunniit atatillugu annertoqataatut sanaqqissinnaapput Illuaqqat, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assigisaallu immikkoortortap ilaata iluani avatangiisunut naleqqussarneqarsimassappata sananeqarsinnaapput Quit/illuaqqiat assigisaallu quleriittut ataasertut sananeqarsinnaapput, qalianullu 3,5 m sinnernagu portussuseqartinneqassallutik Immikkoortortap ilaani tamarmi Qaasuitsup Kommunianit akuersissummit peqqaarnikkut containerinik assigisaannillu inissitsiterinerit taamaallaat pisinnaapput. DETALJEREDE BESTEMMEL- SER 11 Formål Kommuneplantillæggets formål er; at sikre områdets anvendelse til boligformål ved åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. at skabe et samlet byområde, hvor bebyggelsen følger terrænets forløb, at lovliggøre eksisterende byggeri og eksisterende vejføring, at bestemme delområdets restrummelighed samt fastlægge placeringen af en ny vej. 12 Bebyggelsens placering 12.1 Ny bebyggelse må opføres inden for de på Bilag 1 viste byggefelter Hvis terrænet tillader det, kan kælderen udnyttes og 3.2 og 3.3 overholdes Hvor terrænet giver mulighed for det, kan bebyggelsen opføres i forskudte planer Terrasser må opføres i tilknytning til bebyggelse og kan ikke omfatte arealer uden for de anviste byggefelter Eksisterende bebyggelse kan i forbindelse med brand eller lignende genopføres i samme omfang Mindre bygninger til områdets tekniske foryning som transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres inden for delområdet, såfremt de tilpasses omgivelserne Udhuse/skure og lignende må opføres i 1 etage og må ikke gives en større højde end 3,5 m til kip Inden for hele området gælder, at opstilling af containere og lignende kun må ske efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 8

10 MALITTARISASSAT ANNIKTITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 13 Sanaartukkat silatimikkut isikkui 13.1 Qaliat qinngornermik utertitsinngitsunik atortunik, qernertumik imlt. qasertoq taartumik qalipaatilinnik qallersorneqassapput Qaliat sivinganeri 7-50 gradiusussaapput Illumi silatit qisuttut aamma igalaaminertut iluseqarsinnaapput, annikinnerusortat atortussianit allanit iluseqarsinnaapput Silatimi iikkat qisuit qalipaammik tamakkiisumik qallersisumik qalipanneqassapput Kalaallini qalipaatinik atorneqartartunik silatimi iikkat qalipanneqassapput, imaluunniit ataani qalipaasersunissamut ilitsersuut naapertorlugu qalipaatinik asingasunik qinnguamik uterteqqinngitsunik qallersorsimassallutik. Qalipaatit toqqakkat tamarmik ataasiakkaat Qaasuitsup Kommunianit akuerineqassapput. 13 Bebyggelsens ydre fremtræden 13.1 Tage skal beklædes med ikkereflekterende materiale i farverne sort eller mørkegråt Taghældninger må være mellem 7-50 grader Bebyggelsens facader skal fremstå i træ og glas, mindre dele kan fremstå i andre materialer Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling Ydervæggene skal fremstå med farver, der er traditionelle grønlandske farver, eller fremstå med ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver efter nedenstående farveplan. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia. RGB 80/98/86 RGB 218/173/88 RGB 67/109/160 RGB 89/101/115 CMYK 68/46/62/27 CMYK 15/31/77/0 CMYK 80/56/15/1 CMYK 68/54/42/16 RAL 7005 RAL 1002 RAL 5023 RAL 7031 RGB 254/172/150 RGB 231/151/125 RGB 164/156/141 CMYK 0/39/35/0 CMYK 6/48/49/0 CMYK 38/34/44/1 RAL 3015 RAL 3012 RAL 9006 Qalipaatinut pilersaarut imm. Ilaa Farveplan for delområde 13.6 Qaliap silatillu sanaartugaaneranut ilanngussatut seqerngup kissaanik uunnaaviit/cellit seqerngup qinngorfii ivertiterneqarsinnaapput Qaliani igalaat akuttoqatigiissaarlugit inissinneqassapput qalianilu igalaatut imaluunniit aniinganertut ataasiakkaartitersutut ilusilersussallutik, taakkulu tamakkiisumik katinnerisa qaliaasup takissusaanut naleqqiullutik pingajorarterut ataaseq qaanersimassanngilaat. Aniinganerit 1,5 m-it sinnerlugit silissuseqassanngillat. Qaliani igalaat 0,8 m sinnerlugit silissuseqassanngillat Der kan opsættes solfangere/solceller som en integreret del af tag- og facadekonstruktion Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Kviste må ikke være mere end 1,5 m brede. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 m. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 9

11 MALITTARISASSAT ANNIKTITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 13.8 Aniinganerit immikkut tamarmik qaliaqassapput. Aniinganerni igalaat qaliami qullerpaami igalaat annersaannut naleqqiullutik anginerussanngillat. Aniinganerit silataanni iigaat qisuttut, zinkitut imaluunniit igalaaminertut iluseqartinneqassapput. Qaliap qaani aninganerit arlallit inissinneqarpata taakku assigiissapput Illut minnerusut, soorlu illuaqqiat, quit assigisaallu qisunnik sananeqassapput, kalaallini qalipaatinik atorneqartartunik silatimi iikkat qalipaateqassapput, imaluunniit qalipaatinik asingasunik qinnguamik uterteqqinngitsunik qallersorsimassallutik, illu pingaarnertut illutik. Qalipaatit toqqakkat tamarmik ataasiakkaat Qaasuitsup Kommunianit akuerineqassapput Pisariaqanngitsumik toqqaviit annerusumik portussuseqassanngillat, isumaqarluni nunaannartavimmit 1 m sinnerlugu toqqaviit appasinnerpaamik portussuseqassanngillat Allagartanik ivertiterineq Ilulissat Kommuniata akuersissuteqarneranik pisariaqartitsivoq Allagartani taakkualu qaavinut qaammaqqusiinerit angallannerut sanilerisanullu sutigulluunniit akornusersuissanngilaq mi malittarisassiat naapertorlugit containerit quitut imaluunniit toqqorsiveeqqatut atorneqartut illutut saqqumisunngorlugit qalipanneqassapput imaluunniit qallersorneqarlutik Containerit qaavini inissitat eqqiluisaarlugit inissinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik qajannaarsarsimassallutik immikkoortortami angallannermut ulorianaateqassanatik. 14 Aqqusernit aqquteeqqallu 14.1 Annikitsortalikkatut immikkoortortaq.1-imi illunut ataasiakkaanut attaveqarfissatut tummeqqiortoqarpoq. 15 Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit 15.1 Annikitsortalikkatut immikkoortortaq.1imi ilanngussaq 1-imi takutitatut nunaannartami naleqqussakkami angallatinik inissiisoqarfittut atugassiisoqarpoq. 16 Ledningit attaveqarfii 16.1 Sanaartukkat nutaat pisortat ingerlataannut innaallagissamut, imermut, kussineqarfimmut attavilissapput, kiisalu aalajangersimasumik innaallagissa Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Vinduer i kviste må ikke være større end øverste fulde etages største vinduer. Kvistflunke skal fremstå af træ, zink eller glas. Placeres flere kviste på en tagflade, skal kvistene være ens Mindre bygninger som skure, udhuse og lignende skal opføres i træ og males med heldækkende maling i traditionelle grønlandske farver, eller fremstå med ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver svarende til hovedbygningen. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. fundamentets mindstehøjde må ikke overstige 1 m over oprindeligt terræn Opsætning af skilte kræver Qaasuitsup Kommunes tilladelse Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger, skal males eller beklædes, så de fremstår som en bygning, jf. bestemmelserne i Oplag oven på containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området. 14 Vej- og stiforhold 14.1 I detailområde.1 er der til enkelte boliger etableret trappe som adgang. 15 Friarealer og fritidsanlæg 15.1 I detailområde.1 er det på bilag 1 viste regulerede areal forbeholdt bådoplæg. 16 Ledningsforhold 16.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme eller andre alternative ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 10

12 MALITTARISASSAT ANNIKTITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER mit kiassarneq imlt. avataanit kiassarneq, imlt. nukissiorfiit avatangiisinut ajoqusiinngitsut qinigassat allat, soorlu seqinermit kiassaanerit, nunap iluanit kiassaaffiit il.il. Pisortanit akuersissutit pisariaqartut, soorlu qaqugumulluunniit kiassaariaatsimut atuuttumut attaviliinissamut akuersissummik pissarsiniarneq sanaartortitsisup / nunaminertamik atugaqarnissamut piginnaaffeqartup nammineq akisussaaffigaa Errorfinnit anartarfinnillu imikoorutit tamarmik kusserngit aqqutigalugit kuutsinneqassapput. Imeq saqqumiinnartoq qalianeersorlu kussinniakkuussanngilaq, imatulli kuutsinneqassaaq sanaartukkanut, aqqusinernut, aqquteeqqanut aamma sanaartorfiunngitsunut avatangiisunut akornusiinngitsumik, soorlu kussianut kuutsitsinikkut Teknikkikkut pilersuineq, soorlu kussinniat, kallerup innera, imermik pilersuineq, avataanit kiassaaneq assigisaallu iluarsaassisoqarnerani matoorussatut ingerlativitsigut attavilersorneqassapput Pilersuivittut ledningit sapinngisamik mianersuunneqassapput, qaavisigullu sanaartortoqaranilu aalaakkaasuliortoqassanngilaq. Ledningeqarfinnik avataaneersup allanngortiterisinnaanera ledningimik piginnittumut aningaasartuutassaanngilaq, taamaallaallu ledningimik piginnittorlu isumasioqateqarluni pissalluni, aammalu ledningimik piginnittup ilitsersuutai malittarisassalu naapertorlugit pissalluni Annikitsortalersukkatut immikkoortortami aqquteeqqat aqqusernillu ledningit pilersuiviit aqqutalugisinnaavaat, taakku ingerlatsivinnut ledninginik piginnittumit akuerisaasumit inissinneqarsimappata. 17 Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit 17.1 Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannarsaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannarsaq aserugaq iluarsaateqqissaaq, immikkoortortamilu qaartiterinikkut imaluunniit assartuussinikkut siammartersimasat qaartiternerlukutat piiarneqassapput Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu issoq naasimasullu pioreersut sapinngisamik eriagineqassapput, imaluunniit suliaralugillu toqqorneqassallutik sanaartukkat naammassineranut atatillugu inissinneqaqqissinnaasunngorlugit Inissiatut allatulluunniit sanaartukkat eqqaanni nunaminertat saligaatsuutillugillu eqqiluitsuutissapput. miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Det er bygherrens / arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjernvarme o.l. skal ved renovering fremføres via nedgravede anlæg Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler Detailområdets stier og veje kan krydse forsyningsledninger, såfremt disse lægges i anlæg, som er godkendt af ledningsejer. 17 Ubebyggede arealer og parkering 17.1 Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri Arealet omkring boligbebyggelser eller anden bebyggelse skal holdes rene og ryddelige. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 11

13 MALITTARISASSAT ANNIKTITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 17.4 Silami inissiinerit, ilanngullugit biilinik assigisaannillu inissiinerit, kiisalu qimminik pituttuiviit inerteqqutaapput Angallatinik inissiinerit taamaallaat Qaasuitsup Kommuniata akuersissuteqareerneratigut pissapput Nutaanik sanaartornerni aamma atugaqarnerit allanngortinnerini biilinut inissiisarfiliortoqassaaq: Ammasumik-pukkitsumik illuliorfinni. Illumut toqqaannartumik atasumik biilimik inissiivilerlugu inissianut ataasiakkaanut biilinik inissiisarfiit marluk. Eqimattumik-pukkitsumik illuliorfinni. Inissianut ataasiakkaanut biilinik inissiisarfiit marluk. Eqimattumik-pukkitsumik illuliorfinni biilinik inissiineq taamaallaat Ilanngussaq 1-imi takutinneqartuni biilinik inissiisarfiliat iluini pissaaq. Sanaartukkap pioreersup allatut atugarilernerani biilinik inissiivissanik annertunerusunik pisariaqartitsilernerup assinganik biilinik inissiisarfiit sanaartorneqarnissaat pillugit nalinginnaasumik taamaallaat piumasaqaateqartoqassaaq Ulloq unnuarlu tamaat immikkoortortap aqquserngini sutigulluunniit biilinik inissiisoqaqqusaanngilaq. Tassani pineqanngillat qatserutit biilillu allat sulinermut atatillugu suliaqartuusut. 18 Sanaartukkanik eriaginninneq 18.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 19 Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu 19.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 20 Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit 20.1 Pisortat pilersuiveqarfiinut attaviliinissanik allakkatigut akuersissummik pissarsisimasoqartinnagu sanaartukkat nutaat atugaalissanngillat Immikkoortortami najugaqarfiit pilersornerinut teknikkimut ingerlatsiviit, tassani transformerstationit ilanngullugit immikkoortortap iluani inissinneqarsinnaapput. Transformerstationip inissinneqarfissaa Nukissiorfiit isumasioqatigalugit nassaarineqassaaq Udendørs oplag, herunder oplæg af biler og lignende, samt placering af hundehold må ikke finde sted Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia Ved opførelse af nybyggeri og ændret anvendelse skal der anlægges parkeringsarealer svarende til: Åben-lav boligbebyggelse. 2 parkeringspladser pr. bolig for med parkering i direkte tilknytning til boligen. Tæt-lav boligbebyggelse. 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkering til tæt-lav boligbebyggelse må kun finde sted indenfor de hertil indrettede parkeringsarealer, som vist på Bilag 1. Ved ændret anvendelse af en eksisterendebebyggelse vil der i almindelighed kun blive stillet krav om anlæg af parkeringsareal svarende til det øgede behov for parkering Der må ikke ske nogen former for parkering langs områdets veje i hele døgnet. Undtaget herfra er kun brandkøretøjer og andre køretøjer i tjenestepligt ærinde. 18 Bevaring af bebyggelse 18.1 Ingen særlige bestemmelser. 19 Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder 19.1 Ingen særlige bestemmelser. 20 Fællesanlæg og tekniske anlæg 20.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der foreligger en skriftlig godkendelse af tilslutninger til offentlige forsyningsanlæg Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstation skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 12

14 MALITTARISASSAT ANNIKTITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 20.3 Teknikkikkut ingerlatsiviit aamma transformerstationit naapertuuttumik inissinneqassapput, immikkoortortamut takussunarsaasutut isikkoqartinnagit. 21 Toqqavimmik piginnittut peqatigiiffiat aamma aningaasaqarnermi pissutsit 21.1 Immikkoortortami sanaartukkat pisortat kussineqarfianut aamma imermik pilersuinerannut attavilerneqassapput, sanaartorfigissaanermilu aningaasartuutit siunissami nunaminertamik atuisinnaatinneqartut akornanni akiliinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugu agguataarneqassapput Nunaminertamik atugassiinermut atatillugu kommuni sanaartorfigissaassappat Qaasuitsup Kommuniata akiliinissamik ileqqureqqusaa naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiligassaq akiliutigineqassaaq. Allatut qinigassaq tassaavoq sanaartortitsisup namminersuutigisaminik sanaartorfigissaanera. 22 Avatangiisinut tunngasut 22.1 Nunaannartap immerneqarnera iluarsaateqqinneralu taamaallaat atortussanik uumassuseqanngitsunik pissaaq, atortussallu imermik mingutsitsisinnaasunik akuutissanik imaqassangillat. Immiutaasut soorlu betonngitaqarpata qullersaqarfimmi pineqartumut akisussaasumi akuersissummik pissarsisoqaqqaassaaq Biilinik inissiisarfinni eqqakkanut containerinik inissiisoqaqqusaanngilaq Suliffeqarfiit tamaasa eqqaanni eqqaaviit puuinik ivertitsivinnik atugaqartoqassaaq imaluunniit kommmunip eqqaaveqarnermut maleruaqqusaa naapertorlugu containerinut eqqakkanik immiisarfinnut inissamik inniminniisoqassalluni. 23 Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit 23.1 Piumasaqaatit makku atuutilinnginnerini sanaartukkat nutaat atugaalissanngillat: Naammassillugit nunap qaani suliat suliarineqarsimassapput, 17.2 inn. Malittarisassaq 17.6 naapertorlugu biilinik inissiiviit pisariaqartut sanaartorsimassapput. Malittarisassaq 21.2 naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiliutissat akilerneqarsimassapput Tekniske anlæg og transformerstationer skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området. 21 Foreninger og økonomiske forhold 21.1 Bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til Qaasuitsup Kommunias betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning. 22 Miljøforhold 22.1 Opfyldningen og retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale og må ikke indeholde stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed Der må ikke opsættes affaldscontainere på parkeringsarealer Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. 23 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 23.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf De nødvendige parkeringspladser skal være etableret, jvf. bestemmelse Byggemodningsandele skal være indbetalt, jvf. bestemmelse ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 13

15 MALITTARISASSAT ANNIKTITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 24 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera Kommunip pilersarutaanut tapiliutip matuma tamanut saqqummiunneqarneratigut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut.1, inissianut siunertanut inissiaqarfik nutaaq, tamanut 29. januar 2007-imi nalunaarutigineqartoq atorunnaarsinneqarpoq. 24 Ophævelse af gældende lokalplan Med offentliggørelsen af nærværende kommuneplantillæg ophæves den gældende Lokalplan.1, Nyt boligområde til boligformål, offentligt bekendtgjort den 29. januar ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 14

16 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunalbestyrelsimi mi Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 38 inaarutaasumik VEDTAGELSESPÅTEGNING Kommuneplantillæg nr. 38 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Jess Svane Henrik Rafn Borgmesteri Borgmester Kommunemi pisortaaneq Kommunaldirektør TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 38 inaarutaasumik akuersissutigisaq tamanut saqqummiunneqareerpoq. OFFENTLIGGØRELSE Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.38 er offentliggjort. Ilulissat, ulloq Ilulissat den ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 15

17 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT Immikkoortortap ilaa -mi, Qoororsuup Aqquserngata eqqaani inissisimasumi aamma immikkoortortami tigussaasutut pissutsit akornanni pilersaarutitut tunngavigisani naapertuuttoqalernissaanik isumannaariniarluni kommunip pilersaarutaanut tapiliut namma suliarineqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut.1-imi atuuttuusumi atugassanngortinneqarsimasutut illut aqquserngillu pilersaarutaasut arlallit inissinneqarsinnaannginnerinik nunaannartami issortamilu pissutsit kinguneqartitsisimapput. Tamatuma nassatarisaanik illut aqquserngullu inissinneqarfissaannut naleqqiullugit nuunneqarsimapput. Taamaattumik Illoqarfiup ilaanut pilersaarut.1-imit atuuttuusumit immikkut ittumik akuersissuteqaqattaarluni sanaartortoqarsimavoq. REDEGØRELSE BAGGRUND Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre en overensstemmelse mellem plangrundlaget i delområde som er beliggende ved Qoororsuup Aqquserna og de faktiske forhold i området. Terræn- og jordbundsforhold har betydet, at det ikke har været muligt at placere en række af de planlagte bygninger og veje, som var udlagt i den gældende Lokalplan.1. Som følge heraf er bygninger og veje blevet flyttet i forhold til de oprindelige placeringer. Bebyggelserne er derfor blevet opført med en række dispensationer fra den gældende Lokalplan.1. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut.1, imi tamanut nalunaarutigisaasoq naapertorlugu sanaartornissamut pilersaarutaasoq Bebyggelsesplan ifølge lokalplan.1 bekendtgjort den Taamaattumik pilersaarutip atuuttuusup iluarsaanniarlugu Qaasuitsup Kommunia aalajangiussaqarpoq, taamaalilluni pilersaarutini tunngavigisap pissusiviusullu akornanni naapertuuttoqalersillugu. Isumaqarportaaq maannakkut immikkoortortap ilaata ilaa (killeqarfiusup) annikillisinneqarneranik, immikkoortortallu ilamernga illoqarfiup iluani sanaartorfiunngitsumut nuunneqarneranik, immikkoortortaq tamanna inissianik sanaartuiffigineqarnissaa naleqqutinngimmat. Qaasuitsup Kommunia har derfor besluttet at revidere den gældende plan, så der skabes overensstemmelse mellem plangrundlaget og de faktiske forhold. Det betyder også, at en del af det nuværende delområde (rammeområde) reduceres og en mindre del af området overføres til det friholdte område som ligger inden for byzonen, da denne del af området ikke er egnet til at opføre boligbebyggelse på. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 16

18 NASSUIAAT REDEGØRELSE Immikkoortortap ilaa. Delområdet ULLUMIKKUT IMMIKKOORTORTAP ILAA Immikkoortortaq inissiaqarfiuviq nutaaq, taakkunannga siulliit nutserfigineqariaannanngorsimallutik 2007-ip aallartinnerani. Immkoortortaq A pukitsunik annerusumik inissiaqarfiuvioq taakkulu qaqqami portunermi inissinneqarsimallutik,. Appassinnermi inisinneqarsimasoq del A aamma pukitsunik ammasunik sanaartorfiuvoq. IMMIKKOORTORTAP ILAATA AVATANGII- SAI Immikkoortortaq Ilulissat kujammut kangiani Qilakitsumi Qoororsuup aqquserngata tungaanut inissisimavoq. Immikkoortortaq qaqqap naqqani inissisimavoq. Kangimut Qeqertarsuup tungaanut aammalu avannamut Paakitsup tungaanut isikkiveqarpoq. Immikkortortaq eriagisassatut toqqarneqarsimasup killeqarfiata saniani illoqarfiup tungaanut inissinneqarsimavoq. Killeqarfiup iluani sanaartorneq inerteqqutaavoq. DELOMRÅDET IDAG Delområdet er et nyt boligområde, hvor de første boliger var indflytningsklar i starten af Detailområde.3 og.2 består primært af rækkehuse og kædehuse placeret højest på fjeldet mod sydøst. Den lavere beliggende del A 26.1 består primært af åben-lav bebyggelse i form af enfamiliehuse. DELOMRÅDETS OMGIVELSER Delområdet ligger i den sydøstlige del af Ilulissat - Qilakitsoq - ud til Qoororsuup Aqquserna. Området er beliggende på den laveste del af fjeldet. Der er udsigt mod vest til Diskobugten og mod nord til Kanelen. Delområdet støder op til bufferzonen, som er et areal mellem byens bebyggelse og isfjordens fredningsgrænse. Der må ikke bygges i bufferzonen. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 17

19 NASSUIAAT REDEGØRELSE Sanaartorfissaq nr. 3-mit suli atugassiaasuunngitsumit avannaq-kangimut isikkivik Udsigt fra ledigt byggefelt nr. 3 mod nordøst KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP SIUNERTAA Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarai: immikkoortortap inissianut siunertanut ammasunikpukitsunik aamma eqimattunik-pukkitsunik inissialiornikkut atorneqarnissaa isumannaarinissaq, sanaartukkat nunap pissusaanik malitsivigisillugit illoqarfiup immikkoortortaanik ataatsimoortitamik pilersitsinissaq, sanaartugaareersut aqqusinnioreersullu inatsisinut naapertuutilersinnissaat, immikkoortortap ilaata sinneruttumik inissaqassusaata, kiisalu aqquserngup nutaap inissiffissaata aalajangersarnissaat. Naggasiutigalugu sanaartugaareersuni allanngortiterinerni ilassuteqarnernilu kiisalu nutaanik sanaartornerni aqutsinermi toqqammavissatut kommunip pilersaarutaanut tapiliut atuutissaaq. Immikkoortortap ilaani sanaartukkanik alliliinerit immikkoortortap ilaata ilusaa sianigalugu pissaaq. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Kommuneplantillægget formål er: at sikre områdets anvendelse til boligformål ved åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, at skabe et samlet byområde, hvor bebyggelsen følger terrænets forløb, at lovliggøre eksisterende byggeri og eksisterende vejføring at bestemme delområdets restrummelighed samt fastlægge placeringen af en ny vej. Endeligt skal kommuneplantillægget også virke som administrationsgrundlag ved omog tilbygninger på den eksisterende bebyggelse, samt ved nybyggeri. Udvidelse af bebyggelsen i delområdet, skal ske under hensyntagen til delområdets karakter. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 18

20 NASSUIAAT REDEGØRELSE Sanaartorfissat nr. 1 aamma 2 suli atugassiarineqanngitsunut Qoororsuup Aqqusernanit isikkivik Udsigt fra Qoororsuup Aqquserna mod ledige byggelter nr. 1 og 2 KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP IMAI Atorneqarnera Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortap inissianut siunertanut atugaanissaa aalajangersarpaa. Aammalu 2.2 naapertorlugu annikinnerusunik inuussutissarsiutinik ingerlatsinissamut periarfissaqarpoq. Sanaartukkat suussusaat Immikkoortortap iluani tamarmi sanaartorfissat atugassiarineqarput, taakkunani nutaanik sanaartortoqanngikkuni sanaartugaareersut allineqarsinnaallutik. Tamatuma saniatigut sanaartugaasuni tamarmiusuni ataatsimoortuuneq anguniarlugu illut qaliaasa sammivissaat nalunaarsugaapput. Illut marluk akornanni annikinnerpaamik killingisaq 10 m-inik ungasissuseqartillugu sanaartorfissat atugassiarineqarput, taamaalillunilu sanaartornermut malittarisassani ungasissusissatut malittarisassiat najoqqutarineqarsinnaapput. Immikkoortortap atugaanera Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortap ilaa annikitsortalersukkatut immikkoortunut pingasunut agguataarneqarput, tassaappullu.1,.2.3-lu. Annikitsortalikkatut immikkoortortaq.1-imi atugarineqartumik qalialikkamik quleriimmik ataatsimik ammasumik-pukkitsumik illuliortoqaqqusaavoq. Annikitsortalikkatut immikkoortortaq.2-mi atorsinnaanngisamik qalialikkamik quleriimmik ataatsimik eqimattumik-pukkitsumik illuliortoqaqqusaavoq. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Anvendelse Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Der er også mulighed for at drive mindre liberalt erhverv jævnfør 2.2. Bebyggelsens art Inden for hele delområdet er der udlagt byggefelter, på hvilke enten ny bebyggelse kan opføres eller eksisterende bebyggelse kan udvides. Derudover er der angivet kipretning på taget for at opnå en helhed i den samlede bebyggelse. Bygningsfelter er udlagt, så der som minimum er en grænseafstand mellem to bygninger på i alt 10 m, så bygningsreglementets afstandsbestemmelser kan overholdes. Områdets disponering Delområdet opdeles i tre detailområder, som vist på bilag 1. Detailområderne er.1,.2 og.3. I detailområde.1 må der opføres åbenlav boligbebyggelse i op til en etage med udnyttet tagetage. I detailområde.2 må der opføres tætlav boligbebyggelse i en etage uden udnyttet tagetage. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 19

21 NASSUIAAT REDEGØRELSE Annikitsortalikkatut immikkoortortaq.3-mi atorsinnaanngisamik qalialikkamik quleriinnik marlunnik eqimattumik-pukkitsumik illuliortoqaqqusaavoq. Inissaqassutsip sinnera Annikitsortalikkatut immikkoortortaq.1-imiipput sanaartorfissat atugassiarineqarsinnaasut tallimat. Immikkoortortami sanaartukkat sinnerinut sanaartukkat nutaat naleqqussarsinnaasunngorlugit sanaartorfissat atugassiaapput. Illut ingerlatsiviillu ataqatigiissutsimut pingaaruteqartut aammalu avatangiisunik isikkumikkut sunniuteqartut avatangiisunut naleqqiullugu illulioriaatsikkut avatangiisinilu pitsaasumik ataqatigiissutsimik angusaqarfiutillugit ilusilersorneqassapput. I detailområde.3 må der opføres tætlav boligbebyggelse i op til to etager uden udnyttet etage. Restrummelighed I detailområde.1 er der 5 ledige byggefelter. Byggefelterne er udlagt, så ny bebyggelse tilpasses det øvrige byggeri i området. Bygninger og anlæg, der har betydning for helheden og den visuelle påvirkning af omgivelserne, skal udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Assilisap talerpia tungaani sanaartorfissaq nr. 5 atugassiissutaanngitsoq. Tassanngaanniit Qeqertarsuup Tunuanut isikkiveqarpoq Ledigt byggefelt nr 5 i højre side af billedet. Herfra er der udsigt over Diskobugten Angallannikkut attaveqarfiit Immikkoortortaq Issortarfik aqqusaarlugu Qoororsuup aqquserngatigut angallannikut aqquteqarfiussaaq. Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut Issortarfimmut attaveqarfilikkamik nutaamik aqqusinniortoqarsinnaavoq. 17-imi nassuiarneqartutut sanaartukkanut atatitanik biilinik inissiisoqartassaaq. Sanaartorfiginngisat Sanaartorfigissaanermi sanaartornermullu nunaannartami sulinermut atatillugu sapinngisamik issortaq naasimasullu pioreersut attanneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqortarineqassapput taamaalillutik sanaartornerup naammassineranut atatillugu uterteqqinneqarsinnaallutik. Trafikbetjening Området trafikbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna via Issortarfik. Der kan anlægges en ny vej med tilslutning til Issortarfik som vist på bilag 1. Parkering skal ske i tilknytning til bebyggelsen som beskrevet i 17. Ubebyggede arealer I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 20

22 NASSUIAAT REDEGØRELSE Taamaattumik sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannartaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannartaq ajortissimasaq iluarseqqissaaq, qaartiterinermilu imaluunniit assartuussinerni qaartiternerlukutat siammartinneqarsimasinnaasut immikkoortortamiittut piiarneqarsimassapput. PILERSAARUSIORNERNUT ALLANUT AT- TAVIIT Nunami tamarmi pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna nunami tamarmi pilersaarusiornermut toqqaannartumik attuumassuteqanngilaq. Kommunip pilersaarutaa ilassuserneqartoq Ilulissanut Kommunip pilersaarutaa mut ilassuserneqartumut pingaarnertut ilusiliussamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna naapertuuppoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummiipput -mi immikkoortortat ilaat. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna aqqutigalugu illoqarfiup iluani sanaartorfiunngitsumut immikkoortortap ilaa -p ilaa annikinnerusoq nuunneqarpoq. Immikkoortortap ilaa -mut Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atugaaneri pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugu nutaanik pingaarnernik annikitsortalersukkanillu malittarisassiortoqarpoq. Immikkoortortaq -mut manna tikillugu killissatut malittarisassiat kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna aqqutigalugu atorunnaarsinneqarput kommunip pilersaarutaanut tapiuliummit matuminnga taarserneqarlutik. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutaasimasoq Ullumikkut immikkoortortaq Illoqarfiup ilaanut pilersaarut.1, Inissianut siunertanut inissiaqarfik nutaaq - mut ilaavoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip inissianut siunertanut nutaamik immikkoortortamik atugassiinissaq siunertaraa. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma akuersissutigineqarneratigut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut tamakkerlugu atorunnaarsinneqassaaq, kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumunnga malittarisassiaasimasut ilanngunneqassallutik. Derfor skal terrænet skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Landsplanlægning Dette kommuneplantillæg berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplan med tillæg Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med hovedstrukturen for Kommuneplan med tillæg for Ilulissat. Kommuneplantillægget omfatter delområder. Med dette kommuneplantillæg overføres en mindre del af delområde til det friholdte område inden for byzonen. For delområde udarbejdes der nye overordnede og detaljerede bestemmelser, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse. Med nærværende kommuneplantillæg udgår de indtil nu gældende rammebestemmelser for område og erstattes af dette kommuneplantillæg. Tidligere lokalplan Området er i dag omfattet af Lokalplan.1; Nyt boligområde, boligformål. Lokalplanen har til formål at udlægge et nyt område til boligformål. Lokalplanen vil med vedtagelse af dette kommuneplantillæg blive ophævet i sin helhed og og de tidligere bestemmelser indarbejdes i dette kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21

23 NASSUIAAT REDEGØRELSE Immikkoortortap ilaa -mut siusinnerusukkut sanaartornissamut pilersaarutaasimasoq killeqarfiusimasorlu Eksisterende bebyggesesplan og afgrænsning af delområde Sanaartornissamut pilersaarut iluarsaassaq, ataatsimiititaliamit mi akuersissutigineqartoq Revideret bebyggelsesplan godkendt af udvalget den Immikkoortortap ilaa -mut nutaamik sanaartornissamut pilersaarusiaq killeqarfigiligarlu Ny bebyggelsesplan og afgrænsning af delområde ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 22

24 NASSUIAAT REDEGØRELSE Itsarsuarnitsat Immikkoortortap iluani itsarsuarnitsanik peqarneranik Qaasuitsup Kommunia ilisimasaqanngilaq, tamannali immikkoortortami sutigulluunniit misissuisoqarsimannginneranik patsiseqartuuvoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluani nunamik suliaqarnerit Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 19. november 2007-imeersumut atapput. Nunamik suliaqarnerup nalaani nunami aalaakkaasumik itsarsuarnitsamik nassaartoqarpat suliap itsarsuarnitsamut attuumasortaa unitsinneqassaaq. Kingornatigullu Ilulissat Katersugaasiviat saaffigineqassaaq. Nunatta Katersugaasiviata suliamik isumaginnittuusoq piaarnerpaamik nalunaarfigissavaa suliap ingerlateqqissinnaaneranik, imaluunniit misissuinerup naammassinissaata tungaanut unitsinneqassaneranik imaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliap aallartinneqassaneranik. Pigisat nassaarisat Namminersornerullutik Oqartussat pigaat, qinnuigineqarnikkullu erniinnaartumik tunniunneqassapput. TEKNIKKIKKUT PILERSUINEQ Kiassarneq Immikkoortortaq kiassarnermik pilersorneqassaaq. Imeq Immikkoortortaq imermik pilersorneqassaaq. Innaallagissamik pilersuineq Immikkoortortaq innaallagissamik pilersorneqassaaq. Imikoq Immikkoortortaq kommunip kussinniaqarfianut attaveqarpoq. Imikoorutit tamarmik kussinniamut kuutsinneqassapput. Nunap qaani imeq qalianeersorlu kussinniamut kuutsinneqassanngillat, imatulli kuutsinneqarlutik immikkoortortami sanaartukkat sinnerinut, aqqusinernut, aqquteeqqanut, sanaartorfiunngitsunullu akornutaatinnagit, soorlu kussianut kuutsinneqarnerisigut. Kuuffissuarnut aqquteqartoqarsinnaanngikkallartillugu Kommunalbestyrelsep tungaaniit imikup qasertup qernertullu katersorneqarfissaanik tankimik pilersitsinissaq piumasarineqarsinnaavoq imaluunniit imikup qasertup qernertullu quullu kuutsinneqarnissaanut avatangiisit pillugit aalajangersakkanut sukkulluunniit atuuttunut naapertuuttumik kuutsitsiveqalernissaq. Fortidsminder Qaasuitsup Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området, men dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området. Jordarbejder inden for kommuneplantillæggets område er underlagt Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder. Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Derefter skal der rettes henvendelse til Ilulissat Museum. Landsmuseet meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. TEKNISK FORSYNING Varme Området vil blive forsynet med varme. Vand Området vil blive forsynet med vand. El forsyning Området vil blive forsynet med el. Spildevand Området er tilsluttet det kommunale kloaknet. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter. I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 23

25 NASSUIAAT REDEGØRELSE Eqqaavilerineq Immikkoortortaq Qaasuitsup Kommuniata qaqugumulluunniit eqqaavilerinermik aaqqissuussineranut atasuuvoq. Inuussutissarsiutini tamani kommunip eqqaavilerinermut maleruaqqusaa naapertorlugu eqqakkat puuinut ivertitsiviit atugaassapput, imaluunniit eqqakkanut containerit inissiveqartinneqassallutik. INATSISITIGUT SUNNIUTIT Inaarutaasumik inatsisitigut sunniutit Kommunalbestyrelsimit pilersaarut inaarutaasumik akuersissutigineqarluni tamanut saqqummiunneqareerpat pilersaarummi ilaasut nunaminertat, illut ingerlatsiviillu taamaallaat ima atorneqassapput imaluunniit sanaartorneqassapput pilersaarummi malittarisassanut naapertuuttuugunik. Taamaattorli pissutsit aalajangersimasut atuunnerisigut allannguutit annikinnerusut immikkut akuerineqarsinnaapput, tassalu pilersaarutip pingaarnerusutut tunngavigisaanut unioqqutitsinngikkaangata. Allannguutit annertunerusut nutaamik pilersaarusiortoqassaneranik pisariaqartitsipput. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu pilersaarummi ilaasut suliarisariaqarnerinik pilersaarut imminermini nassataqartitsinngilaq. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu inatsisit naapertorlugit pioreersut ingerlanneqaannarsinnaapput. Ilaatigut isumaqarpoq nunaminertat, illut ingerlatsiviillu manna tikillugu inatsisit naapertorlugit ingerlanneqaannarsinnaasut, taamaattorli soorlu nutaamik sanaartukkamik allanngortitamik atugaqarneq imaluunniit sanaartorneq pilersaarummut akerliusussaanani. Renovation Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger. Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. RETSVIRKNINGER Endelige retsvirkninger Når planen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af planen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med planens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med planens hovedprincipper. Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny plan. Planen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Eksisterende lovlig anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med planen. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 24

26 ILANNGUSSAQ BILAG ILANNGUSSAQ 1 ATUUFFIA IMM. ILAA BILAG 1 ANVENDELSE DELOMRÅDE Imm. ilaa Delområde Ulloq Den Uuttuut Mål 1:2.500 ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 25

27 ILANNGUSSAQ BILAG ILANNGUSSAQ 2 ISUMANNAALLISAAVIIT S17 BILAG 2 SIKKERHEDSZONER S17 S 17 TIMMISARTUKKUT ANGALLANNEQ, ILU- LISSANI MITTARFIK Immikkut ittumik killeqarfeqarfiup Ilulissat mittarfiata eqqaani immikkoortortaq nalunaarpaa, tamaanilu nunaminertamik atugaqarnermut killeqarfeqartoqarpoq. Killeqarfik mittarfiup nalunaarsorfiata qeqqanit naleraq 710/555-imit ammallorissutut marluttut aalajangersugaapput, radiusii 4000 m-it aamma 5500 m-it. Mittarfiup eqqaani immikkut soqutigisaqarfiusup killingata akimmiffeqassanngititat nalunaarpai, nallarissutut naleqqerfik 73-imit ungasissuseq 4000 m tikillugu, qaffariartorluni naleqqerfik 148-mut 5500 m-it tungaannut. Immikkut soqutigisaqarfiusoq mittarfiup timmisartunit akimmiffeqanngitsumik atugarinissaanik isumannaarinnissaaq. Erseqqinnerusumik malittarisassanik STOL-baner i Grønland, standardprogram maj 1982 ( Kalaallit Nunaanni STOL-inut mittarfiit, nalinginnaasumik najoqqutassiaq maaji 1982 ) nassuiaaffiuvoq. Kalaallit Nunaanni Mittarfeqarfiit immikkut soqutigisaqarfiusumut oqartussaavoq, Statens Luftfartvæsen (Naalagaaffiup Mittarfeqarfia) immikkut akuerinninnermut oqartussaasoqarfiulluni. ILU 1200 TAPILIUT NR. 38 TILLÆG NR. 38 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 26

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6 Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 31. oktober 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr. K 175/16

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 4. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 007/17

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97431-00515-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 27. februar 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami K 35/19 (Eqqartuussisoqarfik

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

Microsoft Word - E4 Damer

Microsoft Word - E4 Damer Results U6 Cycle Tour 2014-07-10 Stage 4 Trimtex Criterium Class Damer Distance: 14 laps x 2,3 kms = 32,2 kms., Average speed: 38,0 kms/h. Plc No Name Club Time Diff Po 1 564 Nina Schultz Team Rytger 50:47

Rohkem

Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, a

Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, a Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, amning og forældreskab MANU imigassaq naartunerlu, milutsitsineq

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem