Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc"

Väljavõte

1 VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik Harjumaa Margus Talsi DETAILPLANEERINGU KOOSTAJA : OÜ PAIK Arhitektid, Arhitektid: Indrek Järve, Lauri Saar, TALLINN jaanuar 2012 OÜ PAIK Arhitektid, reg. nr , konto nr Rävala pst 11-1, Tallinn 10143, arhitektid@paik.ee, tel

2 KÖITE SISUKORD I SELETUSKIRI 1 ÜLDOSA 1. Detailplaneeringu koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud 1 2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 1 2 OLEMASOLEV OLUKORD 1. Üldandmed 2 2. Maaomand planeeritaval alal 2 3. Olemasolev olukord 2 4. Olemasolev haljastus 2 5. Keskkonnakaitseline aspekt 3 6. Olemasolev tehnovarustus 3 7. Kehtivad kitsendused 3 3 PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSED 1. Linnaehituslik situatsioon 4 2. Kontaktvöönd 4 3. Kontaktvööndi analüüsi kokkuvõtte 6 4 PLANEERINGULAHENDUS 1. Planeeringu kontseptsioon 7 2. Planeeritud krundijaotus 7 3. Planeeritud kruntide ehitusõigus ja kruntide kasutamise tingimused 7 4. Olulisemad arhitektuursed nõuded ehitisele 7 5. Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted 8 6. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 8 7. Keskkonnakaitse abinõud 8 8. Abinõud tuleohutuse tagamiseks 9 9. Kitsendused 9 10.Meetmed kuritegevuse ennetamiseks 10 5 TEHNOVÕRGUD 1. Veevarustus ja reovee kanalisatsioon Sademevee kanalisatsioon Madalpinge elektrivarustus Sidevarustus Soojusvarustus Välisvalgustus Kommunikatsioonide paigutamisel lähtutakse 10 II JOONISED 1. PÕHIJOONIS M 1:500 joonis 1

3 I SELETUSKIRI 1 ÜLDOSA 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud Detailplaneeringu koostamise alused: Viimsi Vallavalitsuse korraldus 3.juuni 2011 nr 383 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Viimsi alevikus Aiandi tee 6 kinnistul LISA Viimsi vallavalitsuse korraldusele nr 383 Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks Planeerimisseadus Detailplaneering on koostatud järgides head ehitustava. Varasemad kehtivad detailplaneeringud planeeringualal puuduvad. Detailplaneeringu lähtedokumendid: Viimsi valla mandriosa üldplaneering, kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000 otsusega nr 1 Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted", kehtestatud Viimsi Vallavavolikogu otsusega 13. september 2005 määrusega nr 32 Viimsi aleviku üldplaneering, algatatud Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 9 Üldplaneeringu teemaplaneering Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed, Viimsi Vallavolikogu 27. juuni 2006 otsus number 71. Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusega nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded; Teeseadus; Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine; Eesti Standard EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus; Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad; Eesti Standard EVS 894:2008 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides; Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud: Detailplaneeringu eskiis on koostatud OÜ Optiset (litsents: 458 MA ) poolt teostatud geodeetilisel alusplaanil (töö nr V-1467/11, ). 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viimsi vallas Viimsi alevikus Aiandi tee 6 (katastritunnus 89001:010:1987) kinnistule ehitusõiguse määramine kolmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Määratakse krundi maakasutustingimused, ehitusõigus, hoonestuspõhimõtted, juurdepääs ja insener-tehniliste võrkude asukohad. OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 1

4 2 OLEMASOLEV OLUKORD 2.1 Üldandmed Planeeritav maa-ala asub Viimsi vallas, Viimsi alevikus, Aiandi tee 6 (vt situatsiooniskeem ja joonis 2), mis on Viimsi valla üldplaneeringu kohaselt korterelamumaa juhtfunktsiooniga. Algatatud Viimsi aleviku üldplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 9) ettepaneku kohaselt on planeeritav kinnistu sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga. Planeeritava kinnistu suurus on 597 m² ja sihtotstarve 100 % elamumaa. Kinnistul asub olemasolev üksikelamu. Kontaktvööndi alas on hoonestus selline, mida järgides on võimalik Aiandi tee 6 krundile planeerida planeeringu eesmärgis kirjeldatud kortermaja. Käesolev detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga kooskõlas. 2.2 Maaomand planeeritaval alal Planeeritaval alal asub järgmine kinnistu: Aadress Pindala m² Kinn.nr Katastritunnus Sihtotstarve Omanik 1 Aiandi tee :010:1987 Sotsiaalmaa 100% Viimsi vald 2.3 Olemasolev olukord Aiandi tee 6 Hoonete ehitusalune pindala: m², sh. üksikelamu ehitusalune pind on 86 m², krundi pindala: 597 m², krundi täisehituse %: 16,7 %. hoonete arv krundil: 2 hoonet - üks kahe korruseline viilkatusega üksikelamu ja üks ühekorruseline abihoone. Aiandi tee 6 krunt asub Aiandi tee ääres juurdepääsuga otse tänavalt, on tasase reljeefiga. Krunt on hoonestatud, seal asub olemasolev üksikelamu ja kuur. Ehitiste alune pindala on 100 m². Üksikelamu on kahekorruseline, mille teine korrus on ehitatud katusekorrusena. Elamu asub krundi loodepoolses servas Aiandi tee ääres (foto 1). Abihoone paikneb krundi kagupoolses hoovialas kuur ehitusaluse pindalaga 14 m² (foto 2). Aiandi tee 4 krundi kortermaja paikneb planeeritava krundi edelapoolse piiri ääres ning selle tuleohutuskujaga peab arvestama hoonestuse kavandamisel. foto 1 Aiandi tee 6, vaade Aiandi teelt foto 2 Aiandi tee 6, vaade hoovist 2.4 Olemasolev haljastus Aiandi tee 6 on kõrghaljastusega krunt kus kasvab kokku 9 puud 6 kuuske, 2 lehtpuud ja 1 viljapuu. Neist 1 kuusk on kahjustunud ning väheväärtuslik, samuti viljapuu. 1 Hoonete ehitusalune pindala on mõõdetud krundi geodeetiliselt alusplaanilt. OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 2

5 2.5 Keskkonnakaitseline aspekt Aiandi tee 6 krundi keskkonnaseisund on hea. Krunt on heakorrastatud. Reostust ega muud keskkonnale ohtliku ei ole. Kinnistul on sademevee kanalisatsioon. Tänava sademevesi juhitakse sademevee kanalisatsiooni. Planeeritava ala kõrval asub küllaltki intensiivse liiklusega Aiandi tee. 2.6 Olemasolev tehnovarustus Krundil on olemas elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja side ühendused, liitumispunktidega Aiandi teel, veevarustuse liitumispunkt asub krundi keskel. Kinnistul asuvatel tehnovõrkudel on seadusega määratud kaitsevööndid. 2.7 Kehtivad kitsendused Planeeritaval kinnistul kitsendused puuduvad. OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 3

6 3 PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSED 3.1 Linnaehituslik situatsioon Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Viimsi alevikus mis Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on kortermaa juhtfunktsiooniga, olles hoonestatud 2 4 kordsete korterelamutega Viimsi aleviku üldplaneeringu ettepaneku kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsioon sotsiaalmaa. Kontaktvöönd, mis laieneb planeeritavast alast Aiandi tee vastaspoolele, hõlmab erinevaid maakasutus juhtfunktsioone (sotsiaalmaa, väikeelamumaa). 3.2 Kontaktvöönd Kontaktvöönd on piiritletud planeeritavat krunti ümbritseva korterelamute alaga ja Aiandi tee planeeritava krundi vastasküljel asuvate kinnistutega - Aiandi tee 13 ja 15 (vt skeem 1) SKEEM 1. Kontaktvööndi skeem Aiandi tee on liigilt põhitänav 2, oluline ja suhteliselt suure liiklusega tänav Viimsi alevikus. Teel on mõlemal pool kõnniteed, planeeringu alast tänava vastaspoolel kulgeb kergliiklustee. Tänaval on sadevee kanalisatsioon. 2 Vastavalt Üldplaneeringu teemaplaneering Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed, algatatud Viimsi Vallavolikogu 27. juuni 2006 otsus number 71 OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 4

7 Planeeringuala ja kogu kontaktvööndiga määratletud ala Aiandi tee planeeringuala poolne osa on näide modernistliku korterelamute rajooni planeeringust. Alal vabalt paiknevad 2 4 korruselised kortermajad on eraldatud suurte haljasaladega. Aiandi tee ääres moodustub hoonetest tänavafront. Arhitektuurselt pärinevad hooned erinevatest kümnenditest, ühtset välisilmet ei ole. Krundid on ebakorrapärased. Ala liigendavad hoonete juurde viivad sissesõiduteed. Parkimine on lahendatud hoone vahetus läheduses. Aiandi tee 8 ja 10 parkimine on Aiandi tee ääres. Aiandi tee 4 parkimine on lahendatud enamuses hoovis, osaliselt pargitakse ka Aiandi tee ääres. Aiandi tee vastaskülg planeeritava ala suhtes on Viimsi aleviku rekreatsiooni ala, maakorralduslikult Viimsi aleviku üldplaneeringu 3 kohaselt enamasti sotsiaalmaa. Alal paiknevad spordiplatsid, lasteaed, vahetus läheduses asub Viimsi mõisakompleks ja park. Aiandi tee sellel poolel kulgeb kergliiklustee. Planeeritav ala kontaktvööndis Planeeritav ala Aiandi tee 6 on võrreldes ümbritsevate kinnistutega väike. Krunt ulatub Aiandi teeni moodustades osa tänava frondist. Alal paiknev üksikelamu on arhitektuurselt juhuslik mõjudes jäänukina ümbritsevast keskkonnast eraldiseisvana (Planeeringus on ettenähtud olemasolevate hoonete lammutamine). Krunt on avatud kortermajade sisehoovidele, olles nende osa. Hoonestustihedus kontaktvööndis Hoonestustihedus (hoonete brutopind suhtes maa-ala pinnaga) on kontaktvööndis erinev. Keskmine hoonestustihedus on 0,8. Maksimaalne hoonestustihedus on 2,1 (Aiandi tee 12), minimaalne 0,3 (Aiandi tee 10). Planeeritaval krundil on planeeritav hoonestustihedus 1,3. Haljastus kontaktvööndis Kontaktvööndis asuvaid kinnistuid iseloomustab kõrghaljastuse paiknemine hoonete vahel. Planeeritava krundi pindala arvestades on kõrghaljastuse lisamine komplitseeritud. Planeeringus käsitletav kinnistu on piiramata mis võimaldab moodustada ühtse sisehoovide terviku. foto 3 vaade Aiandi teelt planeeringualale 3.3 Kontaktvööndi analüüsi kokkuvõtte. Hoonestus Kontaktvööndi alas on hoonestuse paiknemine ja maht selgelt väljakujunenud vabaplaneeringulise kortermajade rajoonile omane. Erandiks võib pidada Aiandi tee äärset hoonestust kus majad moodustavad tänavaäärse frondi. Planeeritav ala paikneb samuti Aiandi tee ääres olles osa moodustuvast frondist. Planeeritaval alal asuv olemasolev üksikelamu on oma olemuselt antud keskkonnas võõras. Seetõttu võib lugeda planeeringu 3 Vastavalt Viimsi aleviku üldplaneering, algatatud Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 9 OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 5

8 eesmärgi krundi hoonestamine kortermajaga õigeks, tagamaks piirkonna miljöö ühtlustamise. Jalakäijate ja autoliiklus, parkimine Kontaktvööndis paiknevale alale on iseloomulik kortermaju ümbritsevad suured rohealad. Krundid pole piiratud taradega, seetõttu on loomulik jalakäijate vaba liikumine alal; välja on kujunenud jalgrajad. Aiandi tee 8 kinnistu ala läbib oluline liikumissuund, mis viib Viimsi aleviku rekreatsiooni alale teiselpool Aiandi teed. Planeeringus tagatakse jalgsiliikumise säilimine läbi planeeringu ala seades sinna jalakäijate tee servituudi (vt. PÕHIJOONIS). Kontaktvööndis on parkimine lahendatud kortermajade kruntidel. Parklatesse viivad juurdepääsu teed mis liigendavad ala. Planeeritav krunt on võrreldes üm2britsevate kruntidega küll väike, kuid miljöö terviklikkuse säilimiseks on ka planeeringus parkimine lahendatud omal krundil. Arhitektuur Ühtseid arhitektuurseid kriteeriumeid kontaktvööndis on raske välja tuua, kuna hoonestus on rajatud erinevatel kümnenditel. Domineeriv on kuni 4 korruseline tellisest välivoodriga lamekatusega hoonemaht. Aiandi tee 8 ja 10 kruntidel paiknevad kortermajad on vanemad, 2-e korruselised madala viiluga katusega. Aiandi tee 4 silikaattellisest fassaadiga keeruka katusemaastikuga postmodernistlik hoone. Kontaktvööndi analüüsi arvesse võttes saab väita, et planeeritav krundi ehitusõigus on kooskõlas üldplaneeringuga kavandatud piirkonna hoonestuspõhimõtete ja miljöö arenguga. Planeeringu mõju on valdavalt detailplaneeringuala sisene, planeeringuga kavandatav on piirkonna normaalne linnaehituslik areng ning pigem piirkonna iseloomu korrastav ning suunav. OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 6

9 4 PLANEERINGULAHENDUS 4.1 Planeeringu kontseptsioon Planeeringulahendusest annab ülevaate joonis 1 Põhijoonis Planeeringulahendus tagab Aiandi tee äärse hoonestuse ühtsuse säilimise. Määratud ehitusõigused ja arhitektuursed nõuded lähtuvad kontaktvööndis välja kujunenud miljööst. Planeeringus on kavas : Viimsi vallas Viimsi alevikus Aiandi tee 6 (katastritunnus 89001:010:1987) kinnistule ehitusõiguse määramine kolmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Määratakse krundi maakasutustingimused, ehitusõigus, hoonestuspõhimõtted, juurdepääs ja insener-tehniliste võrkude asukohad. 4.2 Planeeritud krundijaotus Planeeringus olemasolevat krundistruktuuri ei muudeta. 4.3 Planeeritud kruntide ehitusõigus ja kruntide kasutamise tingimused Planeeritud kruntide ehitusõigused on vastavuses Viimsi valla ehitusmäärusega, Viimsi Vallavolikogu 14. oktoobri 2008 a määrusega nr 21. Kruntide hoonestusalade ja ehitusõiguste määramisel on arvestatud olemasolevate hoonete ja väärtusliku haljastuse paiknemisega, tuleohutuskujadega ning naaberkruntide struktuuriga. Krundi maakasutuse sihtotstarvet planeeringu alusel ei muudeta 100 % sotsiaalmaa. Planeerimisseaduse 9 lg 4 kohane krundi ehitusõigus: Aadress Krundi kasutamise Hoonete suurim Hoonete suurim Hoonete suurim sihtotstarve lubatud arv krundil lubatud ehitusalune lubatud kõrgus pindala Aiandi tee 6 100% sotsiaalmaa 1 põhihoone 220 m² põhihoonel 12 m Hoonesse on planeeritud kuus korterit. Naaberhoonetele lähemale kui 8m ehitamisel peab olema tagatud tuleohutusnõuete täitmine. Detailplaneeringus määratud krundi hoonestusala planeerimisseaduse paragrahv 9 lg 2 p 3 tähenduses on näidatud planeeringu põhijoonisel (joonis 1). Põhijoonisel on esitatud hoone eeldatav asukoht näidates lubatud suurima hoonete arvu ja krundi lubatud maksimaalse ehitusaluse pindala. Olemasolev üksikelamu ja abihoone on ettenähtud lammutada. 4.4 Olulisemad arhitektuursed nõuded ehitistele Kehtestatud arhitektuursed nõuded on antud planeeringus ettenähtud hoone rajamiseks. Planeeringuala kruntide hoonestamisel arvestada naaberkinnistute hoonestusega. Hoonete projekteerimiseks on määratud järgmised nõuded: Hoone katusekalle on vaba; Katuse harjajoon risti või paralleelne külgneva tänavaga või kinnistu piiriga Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja kõrgetasemeline. OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 7

10 Hoonete viimistluseks kasutada naturaalseid materjale. Piirdeaed. Krundile ei planeerita piirdeaeda. 4.5 Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted Planeeringuala külgneb kirdest Aiandi teega. Aiandi tee on liigilt põhitänav 4, oluline ja suhteliselt suure liiklusega tänav Viimsi alevikus. Käesoleva tööga kavandatakse ülekäigurada Aiandi teele planeeringuala lähedusse tagamaks jalakäijate ohutu liikumise Viimsi alevikust rekreatsiooni alale. Kruntide sissesõiduteede lubatud asukohad on näidatud põhijoonisel. Sissesõidutee sillutatakse. Sadeveed juhitakse sissesõiduteedelt sadevee kanalisatsiooni. Teeseaduse alusel on Aiandi tee tänava kaitsevööndi ulatuseks määratud ala alates teemaa piirist (teemaa piir ühtib planeeritud kinnistute tänavapoolse piiriga) kuni planeeringus ettenähtud hoonestuspiirini. Parkimine on lahendatud krundi siseselt. Planeeritud on kuus parkimiskohta krundile, mis on vastavuses Eesti Standardile EVS 843:2003. Vastavalt arhitektuursele lahendusele on kõik või osa parkimiskohti hoone gabariidis (vt LÕIKESKEEM, põhijoonis, joonis 1) Parkimiskohtade kontrollarvutus 5 pos nr ehitiste otstarve norm, arvutus normatiivne parkimiskohtade arv planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv krundil 1 Korterelamu, 6 0,9 6 6 korterit Planeeritud maa-alal kokku on 6 parkimiskohta. 4.6 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Krundi haljastamisel tuleb lähtuda põhimõtetest, et naaberkruntide õuealad oleksid avatud lõuna- ja õhtupäikesele, piirkond säilitaks olemasoleva avatud hoovidega kortermajade rajooni iseloomu. Kruntide haljastamisel on soovitav kasutada hõredavõralisi puid nagu kask, saar jne. Säilitada on maksimaalselt olemasolevat väärtuslikku kõrghaljastust. Juurdepääsuteede sillutamisel kasutada materjale, mis võimaldavad sadeveel pinnasesse imbuda. Viimsi valla haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse üldise korra Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri 6, mis on kohustuslik kõikidele asutustele, juriidilistele ning füüsilistele isikutele. Vastavalt sellele tuleb lahendada kruntidel jäätmekorraldus. Olmejäätmete liigiti kogumiseks planeeritakse kinnised konteinerid kruntidele sissesõidutee lõppu, teelt varjatult (vt PÕHIJOONIS, joonis 1). 4.7 Keskkonnakaitse abinõud Planeeringus ei ole ettenähtud hooneid, mille puhul on vajalik koostada keskkonnamõju hinnang. Planeeringu realiseerimine ei too kaasa olulist keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit. Reoveed suunatakse ühiskanalisatsiooni (võrguvaldaja AS Viimsi Vesi). Vesi saadakse ühisveevärgist (võrguvaldaja AS Viimsi vesi). 4 Vastavalt Üldplaneeringu teemaplaneering Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed, algatatud Viimsi Vallavolikogu 27. juuni 2006 otsus number 71 5 Parkimiskohtade kontrollarvutus on tehtud vahevööndi elamupiirkonna normi kasutades. 6 Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri Viimsi Vallavolikogu määrus 12. oktoober 2010 nr 22 OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 8

11 Planeeritav ala paikneb Aiandi tee ääres, mis on suhteliselt intensiivse liiklusega põhitänav Viimsi alevikus. Mürasaaste vältimiseks tuleb rajataval hoonel rakendada EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest meetmeid, et tagada eluruumide vastavus Sotsiaalministri 4. märtsi a määrusele nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid, vt lisa3. Arvestades piirkonna ehitusgeoloogilisi tingimusi, tuleks projektistaadiumis ette näha meetmed võimaliku radooniohu vältimiseks. 4.8 Abinõud tuleohutuse tagamiseks Planeerimislahenduse koostamisel on lähtutud kehtivatest projekteerimisnormidest Ehitiste tuleohutus EPN Samuti on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusega nr 315 kinnitatud normdokumendist Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, Eesti Standardist EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Tulekaitsekujad planeeritavatel kruntidel on määratud arvestusega, et ehitatav hoone on vähemalt tulepüsivusklassiga TP-1. Täpsemad tulekaitsenõuded tagatakse konkreetsete hoonete projekteerimise käigus, lähtudes kehtivatest normidest ja antud detailplaneeringus sätestatust. Planeeringus on ettenähtud tulemüüri rajamine planeeritava hoone Aiandi tee 4 poolsesse külge. Tulemüüri ulatus peab olema min. 8 m Aiandi tee 4 paikneva hoone akendest. Tuletõrjeveega varustamiseks on olemas hüdrandid. Hüdrantide kaugus Aiandi tee 6 krundist on väiksem kui seaduses nõutud. (tegemist on 3-e korruselise hoonega). Hoone projekteerimiseks on määratud järgmised nõuded Hoone projekteerida vähemalt TP-1 tulepüsivusklassile vastavalt. Planeeritava hoone projekteerimisel järgida kehtivaid tuleohutusnõudeid (Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 ja Eesti Projekteerimisnormid ET Ehitiste tuleohutus). Hoone projekteerimisel ja ehitamisel, samuti krundi kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata hoonete tulepüsivuse tagamisele ja tuleohutuskuja ala korrashoiule. Projekteerimisel arvestada kõigi olemasolevate ning projekteerimisel või ehitamisel olevate ehitiste tuleohutuskujadega (8m). 4.9 Kitsendused Planeeringus on ettenähtud läbipääsu servituut Aiandi tee 8 poolsesse külge jalakäijate läbipääsuks krundilt (vt PÕHIJOONIS joonis 1) Kõikidel tehnovõrkudel kehtivad seadusjärgsed kaitsevööndid Meetmed kuritegevuse ennetamiseks Kruntide eluhooned on planeeritud tänava äärde, mis aitab tagada turvalisust tänaval. Kruntide projekteerimisel ja kujundamisel (haljastuse, hoonete, akende asukohad, välisvalgustus) tagada territooriumi ülevaatlikkus ning vältida pimedate nurgataguste kohtade tekkimist. Planeeringu koostamisel on lähtutud Eesti Standardist EVS 809-1:2002. Kuritegevuse riskide ennetamiseks on soovitav järgida hoonete projekteerimisel ja edasises ekspluatatsioonis järgmisi abinõusid: OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 9

12 Hea vaade elamute akendest rõdudele ja aedadele vähendab salajasi vargusi. Kasutada välisuksena turvalukkudega turvaust, kasutada turvaketti ja uksesilma. Paigaldada rõduustele täiendavad kinnitused. Hoonetesse projekteerida valveteenus, leping sõlmida soovitavalt turvafirmaga. Hoida välisuks lukus ka kodusviibimise ajal. Näha ette välisukse ja krundi valgustus. Luua hea nähtavus, kasutada madalaid põõsaid. Kuritegevust kui probleemi teadvustada paikkonna elanike poolt ja sellest ajendatud ühist kokkuleppelist või organiseeritud tegutsemist kuritegude ennetamise eesmärgil. Luua /liituda naabrivalvega. Pikemaajalisel mujal viibimisel paluda usaldusväärsetel naabritel või tuttavatel regulaarselt tühjendada postkasti ja oma kodul silm peal hoida. Paigaldada autonoomne signalisatsioon ja informeerida naabreid kuidas käituda alarmi korral. Kergestisüttiva prahi kiire koristamine, süttimatust materjalist prügikonteinerite kasutamine vähendavad süütamiste riski. OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 10

13 5 TEHNOVÕRGUD Olemasolevad tehnovõrgud on näidatud põhijoonisel (joonis 1). Planeeritavad tehnovõrgud määratakse vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele. 5.1 Veevarustus ja reovee kanalisatsioon Planeeritakse vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele Sademe- ja pinnasevee juhtimine reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud. 5.3 Sademevee kanalisatsioon Planeeritakse vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele. Sademevee naaber-kinnistutele juhtimine ei ole lubatud. 5.4 Madalpinge elektrivarustus Planeeritakse vastavalt Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ tehnilistele tingimustele 5.5 Sidevarustus Planeeritakse vastavalt Elion Ettevõtted AS tehnilistele tingimustele 5.7 Soojusvarustus Planeeritava eluhoone soojusvarustus on ette nähtud individuaalküttel põhinevalt. 5.8 Välisvalgustus Välisvalgustus on olemas Priimula teel. Kinnistute välisvalgustus lahendatakse soovi korral eraldi projektiga. 5.9 Kommunikatsioonide paigutamisel lähtutakse: 7 Elektrikaablite(liinide) kaugus rajatistest ja kaitsevööndid alla 1 kv pingega õhuliinide kaitsevöönd on 2 meetrit. Liitumiskilbi kaitsevöönd on 2 meetrit kilbist. Maakaabelliinide kaitsevöönd on maa-ala, mida piiravad mõlemal pool liini 1 m kaugusel äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. Kanalita elektrikaablite kaugus hoonete ja rajatiste vundamentidest peab olema vähemalt 0,6 meetrit. Kaugus veetorust ja isevoolsest kanalisatsioonist 1m; sidekaablini 0,25-0,5 meetrit. Alus: Elektriohutusseadus (RT I 2002, 49, 310, 15) alusel kehtestatud VV määrus 2. juuli 2002 nr 211. Alus: EPN 17 Sidekaablite kaugus rajatistest ja tehnovõrkudest. Kanalita sidekaablite kaugus hoone vundamendist vähemalt 0,6m; veetorust ja isevoolsest kanalisatsioonist 1m; elektrikaablist 0,25-0,5m. Alus: EPN 17 Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaugus rajatistest ja tehnovõrkudest. Kaugus hoonete vundamendist 5m; puutüvedest 2m; vee-ja kanalisatsioonitrassist 1,5m. Alus: Ühisveevärgija kanalisatsiooni seadus 2 lg3 ja 11 ja 12; EPN 17 ja 18. Koostas: Arhitektid: Lauri Saar Indrek Järve 7 punkt 5.8 on informatiivne, lähtuda tuleb kehtivatest seadustest ja määrustest OÜ PAIK Arhitektid Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 6 detailplaneering 11

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Elva linna üldplaneeringu seletuskiri

Elva linna üldplaneeringu seletuskiri ELVA LINNA ÜLDPLANEERING Lisa Elva Linnavolikogu otsuse...... 2017 nr.... juurde Elva 2017 1 1. Üldosa...5 1.1.Üldplaneeringu koostamise vajadus...5 1.2. Üldplaneeringu ülesehitus ja sidusus teiste planeeringutega...5

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr ALEKSANDER PUŠKINI TN.23a MAA-ALA DETAILPLANEERING SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr ALEKSANDER PUŠKINI TN.23a MAA-ALA DETAILPLANEERING SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - E1067_Papiaru_DP_sele_ a.doc

Microsoft Word - E1067_Papiaru_DP_sele_ a.doc Reg. kood 10225846 Laki tn.12-a501 10621 Tallinn Tel. 655 0033, 655 0038, faks 656 3199 e-post: admin@ekonsult.ee RETTER EP10225846-0001 Töö nr. E1067 Tellija: Sõmeru Vallavalitsus PAPIARU KÜLA PIIRIVALVE

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem