Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016"

Väljavõte

1 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA /allkirjastatud digitaalselt/ VAHTRA GRUPP OÜ TÖÖ NR: DP VASTUTAV SPETSIALIST: ARHITEKT KATRIN VAHTER Detailplaneeringu kaust koosneb kahest osast: I osa - kehtestamisele kuuluv planeeringu dokumentatsioon (tekstiline osa, joonised) II osa - menetlusdokumendid, lisad, kooskõlastused Tallinn Veebruar 2016

2 PROJEKTI KOOSTAMISEST VÕTSID OSA Planeerimislahendus VAHTRA GRUPP OÜ Hälli Tallinn registrikood EEP Arhitekt KATRIN VAHTER katrin.vahter@gmail.com Ehitusgeodeetilised uuringud SURVEY OÜ Loitsu Tallinn registrikood EEG Kontaktisik P. HARUMÄE survey@solo.ee 2

3 DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS I osa * SELETUSKIRI *JOONISED DP 1 Kontaktvööndi skeem M 1: 5000 DP 2 Tugiplaan M 1: 1000 DP 3 Põhijoonis M 1: 1000 DP 4 Tehnovõrkude joonis M 1: 1000/ 500 DP 5 Vertikaalplaneerimine M 1: 1000 II osa *MENETLUSDOKUMENDID * LISAD *KOOSKÕLASTUSED 3

4 SISUKORD SELETUSKIRI I osa... 3 * SELETUSKIRI... 3 *JOONISED... 3 II osa... 3 *MENETLUSDOKUMENDID... 3 * LISAD... 3 *KOOSKÕLASTUSED SISSEJUHATUS DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTEDOKUMENDID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEHTUD UURINGUD DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANNE OLEMASOLEV OLUKORD Asukoht Kontaktvööndi iseloomustus Planeeritava ala üldiseloomustus Planeeritava kinnistu omanikud vastavalt kinnistusraamatule Hooned ja rajatised planeeritaval alal Olemasolevad tehnovõrgud Olemasolev haljastus. Maastikuline iseloomustus Abs kõrgused Olemasolev liikluskorraldus Kehtivad kitsendused Olemasolevad piirded Olemasolevad ehitusjooned PLANEERING Planeerimispõhimõtted Vastavus üldplaneeringule Kruntideks jaotamine Planeeritud kruntide iseloomustus Planeeritud kruntide sihtotstarbed, ehitusõigus ja arhitektuurinõuded Kruntide kitsendused LIIKLUS, TEED, PARKIMINE Teed ja liiklus planeeritaval alal. Parkimine KOMMUNIKATSIOONID Elektrivarustus Sidevarustus Küte Välisvalgustus Veevarustus Kanalisatsioon Tuleohutuse tagamine Vertikaalplaneerimine, sademevesi, kraavid HALJASTUS JA HEAKORD Haljastus ja heakord

5 9.2. Piirded KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS Keskkonnakaitselised abinõud Jäätmekäitlus RADOONITÕKKE MEETMED KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD ASJAOLUD PLANEERINGU REALISEERIMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAMINE PLANEERINGU REALISEERIMISE VÕIMALUSED TEHNILIS-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD VASTAVUS DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE KORRALDUSELE

6 1. SISSEJUHATUS Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu korralduse nr 606 Jõelähtme vald Kallavere küla Rätsepasauna kinnistu detailplaneeringu koostamise jätkamine ja lähteülesande kinnitamine. Planeeringuga haaratud maa-ala on ligikaudu 3,0ha. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute esindaja on Margit Alloja. Planeeritaval ala puudub kehtiv detailplaneering. Arvestatud on tellija soovidega, planeeritaval alal väljakujunenud olukorraga, kehtiva seadusandlusega, normidega jms. Detailplaneeringu koostamisel on kasutatud Keskkonnaministeeriumi poolt 2003.a. välja antud trükist Soovitused detailplaneeringu koostamisel ja aastal väljatöötatud planeeringute leppemärke. 2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTEDOKUMENDID Planeerimisseadus Looduskaitseseadus Veeseadus Linnatänavad EVS 843:2003 EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1 Linnaplaneerimine EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus osa 6 Tuletõrje veevarustus. Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistamisele esitatavad nõuded nr 73 Harju Maakonna teemaplaneering (kehtestatud a.) Jõelähtme valla ehitusmäärus nr 36 Jõelähtme valla üldplaneering (kehtestatud a.otsusega nr 40) Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri nr 112 Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus 10.oktoober 2013 nr 606. Detailplaneeringu koostamise jätkamine ja lähteülesande kinnitamine Lähteülesanne Kallavere külas Rätsepasauna kinnistu detailplaneeringu koostamiseks Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regioon tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr väljastatud a. kehtivad kuni Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokoll nr. 166 Maapõueseadus Teised Eesti Vabariigis kehtivad standardid ja õigusaktid 3. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEHTUD UURINGUD Topo -geodeetiline alusplaan töö nr 824. Mõõdistatud oktoobris 2013.a. 4. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANNE Detailplaneeringu koostamise ülesanded on: maatulundusmaa sihtotstarbega Rätsepasauna kinnistu kruntideks jaotamine maa sihtotstarbe muutmine planeeritavatele kinnistutele juurdepääsu lahendamine elektrivarustuse, sidevarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendamine keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks 6

7 liiklus- ja parkimiskorralduse põhimõtete määramine kujade määramine servituutide vajaduse määramine kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine hoonetele arhitektuurinõuete seadmine kuritegevuse riske vähendavate nõuete seadmine erinevatest seadustest ja õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine 5. OLEMASOLEV OLUKORD 5.1. Asukoht 1. Situatsiooniskeem Lilla piirjoonega on märgitud planeeritav ala Planeeritav ala paikneb Harju maakonnas, Jõelähtme valla lääneosas Kallavere külas (vt ka situatsiooniskeem DP1). 7

8 5.2. Kontaktvööndi iseloomustus 2. Kontaktvööndiskeem Planeeritav ala piirneb põhjast, läänest ja idast maatulundusmaadega, lõunast elamumaaga. Planeeritava ala piirinaabriteks on järgmised maaüksused: Põhjast, loodest Eiginurme kinnistu Lõunast, idast Tudramäe kinnistu Edelast Männi, Kase, Kurvi Läänest, edelast Eigipõllu kinnistu 8

9 Saviranna tee jääb planeeritavast alast ca 160m kaugusele läände, Kallavere - Ülgase maantee ca 450m kaugusele lõunasse. Planeeringuala paikneb tiheasustusalal. Piirkonna tõmbekeskuseks olev Maardu linn jääb planeeritavast alast ca 1km kaugusele. Planeeritava maa-ala kontaktvööndit iseloomustab lahtine hoonestusviis. Kontaktvööndi hoonestuse moodustavad valdavalt 2-korruselised üksikelamud, mis asuvad Rätsepasauna kinnistust lõunas. Planeeritava ala lähiümbruses asuvate elamumaa sihtotstarbega kinnistute keskmine suurus on 2300 m². Planeeritava ala lähiümbrusesse jääb kolm kehtestatud (Uuesauna I,II,III, Künka, Suur Vanapere ja Vanapere II) ja üks algatatud (Eigi) detailplaneering Planeeritava ala üldiseloomustus Omavalitsus Jõelähtme vald Asustusüksus Kallavere küla Lähiaadress Rätsepasauna Tunnus 24504:004:0143 Registreerimise aeg 14.november a. Muudatuse registreerimise aeg 01.mai 2010.a. Sihtotstarve 1 maatulundusmaa 100% Sihtotstarve 2 - Sihtotstarve 3 - Pindala 2,97 ha s.h. ehitiste alune maa 286m² Haritav maa - Looduslik rohumaa 1,38 ha Metsamaa 1,31 ha Õuemaa 0,19 ha Muu maa 0,09ha s.h. veealune maa 0,02 ha Registriosa /36906 Planeeritaval alal ei paikne kaitsealuseid objekte. Rohevõrgustik ega sinivõrgustik planeeritavale alale ei ulatu. Planeeritav ala asub Rebala muinsuskaitsealal. Planeeritav ala paikneb Maardu üleriigilise tähtsusega kristalliinse ehituskivi 1.plokil ja Kallavere (Ülgase) keraamilise savi prognoosvaru 7.plokil Planeeritava kinnistu omanikud vastavalt kinnistusraamatule Viive Lastik, Andrei Jeršov, Maie Veskimäe, Oleg Fedotov, Viktorija Potšepko, Nikolai Dobrjak, Galina Juhkov. 9

10 5.5. Hooned ja rajatised planeeritaval alal Hooned ja rajatised vastavalt ehitisregistrile: 1.ELAMU eh.alune pind 166,0m² eh. registri kood GARAAZ-LAUT eh. alune pind 88,0m² eh. registri kood põlenud 3. KÄIMLA eh. alune pind puudub eh. registri kood KASVUHOONE eh. alune pind 10,0m² eh. registri kood KAEV eh. alune pind puudub 6. KELDER eh.alune pind 38,0m² eh.registri kood KUUR eh.alune pind 31,0m² eh.registri kood KUUR eh.alune pind 85,0m² eh.registri kood KUUR eh.alune pind 25,0m² eh.registri kood lammutatud - lammutatud - lammutatud - lammutatud Rätsepasauna kinnistul asub ka ehitisregistrisse kandmata ehitisi- üks eluhoone ja mitu abihoonet Olemasolevad tehnovõrgud Planeeritava ala põhjaosa läbib ida-lääne suunaliselt kõrgepinge õhuliin 110kV. Planeeritava ala lõunaosas asuvad madalpinge õhuliin ja kaabelliin. Kinnistul asub kaks kaevu Olemasolev haljastus. Maastikuline iseloomustus Rätsepasauna kinnistu on pikliku kujuga, põhja-lõuna suunas välja venitatud. Kinnistul kasvab kaski, mände, kuuski, kadakaid ja erinevaid põõsaliike. Kinnistul asub mitu tiiki Abs kõrgused Abs kõrgused jäävad vahemikku Olemasolev liikluskorraldus Juurdepääs planeeritavalt alalt avalikult kasutatavale Saviranna teele toimub läbi Eigipõllu kinnistu (vt. Kontaktvööndi skeem joonis DP 1 ja DP 7 teede skeem). Ajalooline Eigipõllu tee on ainus avatud juurdepääs küla südamesse. Eigipõllu teed kasutavad Heina, Kurvi, Kase, Männi, Altsauna kinnistute elanikud ja Rätsepasauna 9 omanikku. Detailplaneeringuga ei taotleta uue juurdepääsutee rajamist ega praeguse tee otstarbe ja olemasoleva liikluskorralduse muutmist. 10

11 3. Juurdepääsutee Kehtivad kitsendused Kinnistusraamatusse kantud koormatisi, kitsendusi, ega hüpoteeke ei ole. Planeeritav ala asub Rebala muinsuskaitsealal. Planeeritav ala asub täies ulatuses üleriigilise tähtsusega Maardu kristalliinse ehituskivi maardla (registrikaart nr 54) aktiivse tarbevaru 1 ploki ja aktiivse reservvaru 2 ploki kohal ning osaliselt Kallavere (Ülgase) savimaardla (registrikaart nr 65) keraamilise savi prognoosvaru 7.plokil. Ala läbib 110kV kõrgepinge õhuliin kaitsevööndiga 25m mõlemale poole liini teljest. Ala lõunaossa jääb Kurvi kinnistul asuva puurkaevu sanitaarkaitseala ja elektripaigaldise kaitsevöönd (vt joonis DP2). Muud seadustest tulenevad kitsendused puuduvad Olemasolevad piirded Puit ja võrkaed Olemasolevad ehitusjooned Ehitusjooni välja kujunenud ei ole. 11

12 6. PLANEERING 6.1. Planeerimispõhimõtted Arvestatud on järgnevaga: - Muinsuskaitseameti nõuetega Muinsuskaitseamet on andnud protokolliga nr 166 nõusoleku Rätsepasauna kinnistu jagamiseks viieks elamukrundiks - Planeeritaval alal asuvate tehnovõrkude seadusest tulenevate piirangutega vastavad piirangud on kantud joonistele - Planeeritava ala asumisega Maardu üleriigilise tähtsusega kristalliinse ehituskivi 1.plokil ja Kallavere (Ülgase) keraamilise savi prognoosvaru 7.plokil vastavad alad on kantud joonistele - väljakujunenud elamualaga planeering püüab säilitada küla ilmet ja olemasolevat asustusstruktuuri. - olemasoleva teedevõrguga planeeritavale alale on kavandatud transpordimaa, mis on läbi Eigipõllu kinnistu kulgeva juurdepääsutee pikenduseks 6.2. Vastavus üldplaneeringule Kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt on Rätsepasauna kinnistu maakasutuse juhtotstarve - perspektiivne väikeelamumaa, käesoleval ajal looduslik ala. Üldplaneeringu järgi on tegemist tiheasustusalaga. Vastavalt üldplaneeringule on reeglina elamukruntide suurus 3000m² ja elamute vähim omavaheline kaugus 25m, metsa-alal vastavalt 0,7ha ja 50m. Käesolev detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Käesoleva detailplaneeringuga on kavandatud (vt. Põhijoonis DP3): Planeeritud tiheasustusala elamukruntide minimaalne suurus on 3000 m². Elamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5m, abihoonel 4,5m. Hoonete suurim korruselisus on 2 korrust. Lubatud katusekalle elamul 35-45, abihoonel Elamute vähim omavaheline kaugus on 25m. Käesolev detailplaneering vastab Jõelähtme valla üldplaneeringule. 12

13 Väljavõte Jõelähtme valla üldplaneeringust. Lilla piirjoonega on märgitud planeeritav ala 13

14 6.3. Kruntideks jaotamine Planeeritavale alale moodustatakse kokku 6 (kuus) uut kinnistut (planeerimisseaduse tähenduses krundid). Uued kinnistud ehk krundid pos numbriga 1-5 on elamumaa sihtotstarbega ja kinnistu pos numbriga 6 on transpordimaa sihtotstarbega Planeeritud kruntide iseloomustus Põhijoonisel (joonis DP 3) on planeeritud krundile antud positsiooninumber, krundi kasutamise sihtotstarve, krundi pindala, hoonestusala asukoht, suurim lubatud hoonete arv krundil, suurim lubatud ehitusalune pindala ning hoonete suurim lubatud korruselisus ja kõrgus. Kohustuslikku ehitusjoont määratud ei ole. Lubatud on lahtine hoonestusviis. Hoone paigutamisel krundile tuleb lähtuda põhimõttest, et üks hoone külg peab olema paralleelne planeeritava krundi piiriga, ühe krundi servaga. Ehitusõigusega lubatud hooned peavad asuma Põhijoonisel (joonis DP3) näidatud hoonestusala sees. Hoonestusala määramisel on arvestatud olemasoleva situatsiooniga. Planeeritud krundil pos nr3 asub mitu EHR koodita ehitist. Detailplaneeringuga nähakse ette kanda ehitisregistrisse eluhoone ja kolm abihoonet. Ülejäänud ehitised tuleb lammutada (vt joonis DP3). Ehitisregistri andmed korrastatakse. Kõikidele elamumaa kruntidele on planeeritud üks üksikelamu ja kolm abihoonet. Jõelähtme valla ehitusmääruse kohaselt on üksikelamu ühe korteriga paariselamuks mitteolev elamu, kusjuures üldjuhul paikneb ühel krundil üks üksikelamu. Rajatava tee staatus on eratee. Krundi hoonestusala (vastavalt Jõelähtme valla ehitusmäärusele nr 36) on krundi osa, kuhu võib rajada detailplaneeringus määratud ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi. Krundi ehitusõiguse hulka kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitisi üldjuhul ei arvestata va juhul, kui detailplaneeringus või ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ei ole määranud teisiti Planeeritud kruntide sihtotstarbed, ehitusõigus ja arhitektuurinõuded Selgitused kruntide sihtotstarvete tähistustele: Sihtotstarvete selgitused detailplaneeringu liikides: Sihtotstarvete selgitused detailplaneeringu liikides (vastavalt Keskkonnaministeeriumi juhendmaterjalile Planeeringute leppemärgid ) EP - pereelamu maa. LT - tee ja tänava maa Sihtotstarvete selgitused katastriüksuse liikides vastavalt VV 23.okt.2008 määrusele nr 155. E elamumaa - alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste maa ja garaazide maa. Elamu sh. korterelamu, suvila, aiamaja alune ja selle juurde kuuluva majapidamis-ja abiehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa. L - transpordimaa - liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga. 14

15 Planeeritud kruntide ehitusõigus krunt pos nr 1 krundi aadress või aadressi ettepanek KRUNT 1 krundi plan suurus kokku m maa sihtostarve ja osakaalu % (det. plan. liikide kaupa) EP100% maa sihtostarve ja osakaalu % (kat. üksuse liikide kaupa) E100% suurim ehitusalune pind m² (sh abihooned) 300 suurim korruselisus 2 suurim hoone kõrgus (m) elamu/abihoone 8,5/4,5 suurim hoonete arv krundil elamu/abihoone 1/3 vähim tulepüsivusklass TP3 parkimiskohtade arv (norm/planeeritud) 3/3 krunt pos nr 2 krundi aadress või aadressi ettepanek KRUNT 2 krundi plan suurus kokku m maa sihtostarve ja osakaalu % (det. plan. liikide kaupa) EP100% maa sihtostarve ja osakaalu % (kat. üksuse liikide kaupa) E100% suurim ehitusalune pind m² (sh abihooned) 300 suurim korruselisus 2 suurim hoone kõrgus (m) elamu/abihoone 8,5/4,5 suurim hoonete arv krundil elamu/abihoone 1/3 vähim tulepüsivusklass TP3 parkimiskohtade arv (norm/planeeritud) 3/3 krunt pos nr 3 krundi aadress või aadressi ettepanek KRUNT 3 krundi plan suurus kokku m maa sihtostarve ja osakaalu % (det. plan. liikide kaupa) 3A EP100% maa sihtostarve ja osakaalu % (kat. üksuse liikide kaupa) E100% suurim ehitusalune pind m² (sh abihooned) 300 suurim korruselisus 2 suurim hoone kõrgus (m) elamu/abihoone 8,5/4,5 suurim hoonete arv krundil elamu/abihoone 1/3 vähim tulepüsivusklass TP3 parkimiskohtade arv (norm/planeeritud) 3/3 15

16 krunt pos nr 4 krundi aadress või aadressi ettepanek KRUNT 3 krundi plan suurus kokku m maa sihtostarve ja osakaalu % (det. plan. liikide kaupa) 3A EP100% maa sihtostarve ja osakaalu % (kat. üksuse liikide kaupa) E100% suurim ehitusalune pind m² (sh abihooned) 300 suurim korruselisus 2 suurim hoone kõrgus (m) elamu/abihoone 8,5/4,5 suurim hoonete arv krundil elamu/abihoone 1/3 vähim tulepüsivusklass TP3 parkimiskohtade arv (norm/planeeritud) 3/3 krunt pos nr 5 krundi aadress või aadressi ettepanek KRUNT 4 krundi plan suurus m maa sihtostarve ja osakaalu % (det. plan. liikide kaupa) EP100% maa sihtostarve ja osakaalu % (kat. üksuse liikide kaupa) E100% suurim ehitusalune pind m² (sh abihooned) 300 suurim korruselisus 2 suurim hoone kõrgus (m) elamu/abihoone 8,5/4,5 suurim hoonete arv krundil elamu/abihoone 1/3 vähim tulepüsivusklass TP3 parkimiskohtade arv (norm/planeeritud) 3/3 Arhitektuurinõuded (krundid pos 1-5) Katuse kalle ja tüüp elamul ja 0-45 põhihoonemahule liituval ühekordsel abihoonel ja eraldiseisval ühekordsel abihoonel. Kõik planeeringualale rajatavad elamud peavad olema ühtse katusekaldega. Ehituspiirkonnale on iseloomulikud poolkelpkatused, viilkatused, unkaaukudega kelpkatused. Soovitav on vältida suurt värvitoonide ja materjalide erinevust kõrvuti rajatavate hoonete puhul. Tõstetud seinte ja sarikatega hooned ei ole lubatud. Katuseharja suund Risti või paralleelne juurdepääsuteega Lubatud välisviimistlusmaterjalid Keelatud välisviimistlusmaterjalid Lubatud katuse kate Piirdeaiad Paekivi autentsel kujul, maakivi (põllukivi), puit autentsel kujul, krohv, tellis, silikaatkivi Plekk, plastik, plastikraamidega aknad, kiviimitatsiooniga katuseplekk, ümar freespalk ja muud imiteerivad materjalid puit, kivi, plekk-katus Piirde suurim kõrgus 1,2m. Kompaktse hoonestusega ala kruntidevahelised võrkaiad suurima kõrgusega 1,5m. Lubatud piirde tüübid: paekivimüüritis, metallvõrkpiire (on lubatud kasutada kinnistute piiride vahel kuid mitte tänava ääres), haljaspiire (pöetud või vabakujuline hekk), ümarpuidust rõhtaed, puitlippaed. 16

17 Muud arhitektuurinõuded Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda antud piirkonna väljakujunenud ehituslaadist ja asukoha looduslikust eripärast. Vintskappide ja uukide rajamine ei ole reeglina lubatud kui see ei ole ajalooliselt põhjendatud. Olemasolevate hoonete värvimiseks ja fassaadide remondiks taotleda välisviimistluse pass. Värvide valikul vältida sobimatuid värvitoone ja lähtuda konkreetsele keskkonnale sobivatest looduslikest, loomulikest värvitoonidest. Abihoone välisviimistlus peab kokku sobima lahenduselt ja materjalidelt elamuga. Kõik hooned planeeritaval alal peavad moodustama ühtse ansambli. Värvilahendused ja katusekattematerjal määratakse konkreetse ehitusprojektiga. +/-0.00 sidumine sõltub planeeritavast maapinnast ning soklikõrgusest, mis jääb vahemikku 0,3-0,5m. krunt pos nr 6 krundi aadress või aadressi ettepanek LT krundi plan suurus m maa sihtostarve ja osakaalu % (det. plan. liikide kaupa) LT100% maa sihtostarve ja osakaalu % (kat. üksuse liikide kaupa) L100% Hoone ehitusalune pindala (vastavalt Jõelähtme valla ehitusmäärusele nr 36) on hoonet ümbritsevast maapinnast kõrgemal asuvate hooneosade projektsioon horisontaaltasapinnal. Hoonealuse pindala leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat vihmaveesüsteemi, päikesekaitsevarjutust, terrassi, kaldteed ning treppi, valguskasti, vundamendi taldmikku, tehnosüsteemi ja tehnoseadme osa, liikuvat või alla kahe ruutmeetrise horisontaalprojektsiooniga maapinnale mittetoetuvat varikatust, kuni ühe meetri laiust katuseräästast ning hoone kujunduslikke või muid mitteolulisi elemente. Ehitusloa taotluseks esitatav ehitusprojekt peab kajastama ehitisealust pinda, mis kantakse ehitisregistrisse. Väljavõte MTM määrusest nr 57 "Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused". 19 Ehitisealune pind (1) Ehitisealune pind on hoonealune pind või rajatisealune pind. (2) Hoonealune pind on hoone maapealse osa aluse pinna ja maa-aluse osa aluse pinna projektsioon horisontaaltasapinnal. (3) Hoone maapealse osa alune pind on hoonet ümbritsevast maapinnast kõrgemal asuvate hooneosade projektsioon horisontaaltasapinnal. (4) Hoone maa-aluse osa alune pind on hoonet ümbritsevast maapinnast madalamal asuvate hoone osade projektsioon horisontaaltasapinnal. (5) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse pinna sisse loetakse hoone juurde kuuluva rõdu, lodža, varikatuse, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 8 nimetatud varikatuse, ja muu taolise projektsioon horisontaaltasapinnal. (6) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse ja hoone maa-aluse osa aluse pinna leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat: 1) vihmaveesüsteemi; 17

18 2) päikesekaitsevarjestust; 3) terrassi; 4) kaldteed ning treppi; 5) valguskasti; 6) vundamendi taldmikku; 7) tehnosüsteemi ja -seadme osa; 8) liikuvat või alla kahe ruutmeetrise horisontaalprojektsiooniga maapinnale mittetoetuvat varikatust; 9) kuni ühe meetri laiust katuseräästast; 10) hoone kujunduslikke või muid mitteolulisi elemente. Hoonete eskiisprojektid kooskõlastada Jõelähtme valla arhitektiga Kruntide kitsendused KRUNT 1 1. Elektripaigaldise kaitsevöönd 25m mõlemale poole liini telge. 2. Elektripaigaldise servituudivajadusega ala kaitsevööndi ulatuses võrguvaldaja kasuks. 3. Kraavi ja tiigi servituudivajadusega ala kruntide pos nr 2,3,4,5,6 valdajate kasuks. KRUNT 2 1. Elektripaigaldise kaitsevöönd 25m mõlemale poole liini telge võrguvaldaja kasuks. 2. Elektripaigaldise servituudivajadusega ala kaitsevööndi ulatuses võrguvaldaja kasuks. 3. Tuletõrje veehoidlale juurdepääsu servituudi vajadusega ala kruntide pos nr1,3,4,5,6 valdajate kasuks. 4. Veetorustiku servituudi vajadusega ala (toru telgjoonest mõlemale poole 1m) võrguvaldaja kasuks. KRUNT 3 1. Servituudivajadusega alad puuduvad. KRUNT 4 1. Juurdepääsu servituudivajadusega ala krunt pos nr 3 valdaja kasuks. 2. Elektripaigaldise servituudivajadusega ala võrguvaldaja ja krunt pos nr 3 valdaja kasuks. 3. Veetorustiku servituudivajadusega ala võrguvaldaja ja krunt pos nr 3 valdaja kasuks. KRUNT 5 1. puurkaevu sanitaarkaitseala 10m kaevust. 2. Veetorustiku servituudivajadusega ala (toru telgjoonest mõlemale poole 1m) võrguvaldaja ja kruntide pos nr 1,2,3,4 valdajate kasuks. KRUNT 6 1. Elektripaigaldise kaitsevöönd (õhuliini puhul 2m mõlemale poole liini teljest ja maakaabli puhul 1m mõlemale poole äärmisest kaablist). 2. Puurkaevu sanitaarkaitseala. 3. Elektripaigaldise servituudivajadusega ala kaitsevööndi ulatuses võrguvaldaja kasuks. 4. Veetorustiku servituudi vajadusega ala (toru telgjoonest mõlemale poole 1m) võrguvaldaja ja kruntide pos nr 1,2,3,4,5 kasuks. 5. Juurdepääsu servituudivajadusega ala kogu tee ja tänava maa ulatuses kruntide pos nr 1,2,3,4 Tudramäe, Heina, Kurvi, Kase, Männi, Altsauna valdajate kasuks. 6. Kraavi servituudivajadusega ala kruntide pos nr 1,2,3,4,5 valdajate kasuks. 18

19 7. LIIKLUS, TEED, PARKIMINE 7.1. Teed ja liiklus planeeritaval alal. Parkimine Juurdepääs planeeritavale alale toimub mööda olemasolevat teed läbi Eigipõllu (24504:004:0311) kinnistu, mis on ainsaks juurdepääsuks nii planeeritavale alale kui ka Heina, Kurvi, Kase, Männi ja Altsauna kinnistutele (vt. DP-7 Teede skeem). Eigipõllu kinnistul asuv juurdepääsutee saab alguse Saviranna teelt. Antud juurdepääsuteed on kasutatud juba aastaid, sest alternatiiv puudub. Kokkulepe maaomanikuga, kelle maad läbib juurdepääsutee võib seisneda nii vaikimisi senise väljakujunenud tava järgimises, olla suuline, kirjalik või notariaalselt tõestatud kokkulepe. Olenemata vormist on kokkulepe mõlemale poolele täitmiseks. Asjaõigusseaduse 156 annab juurdepääsu vajava maatüki omanikule õiguse nõuda juurdepääsu avaliku teeni üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui tee omanikuga kokkuleppele ei saada tuleb pöörduda kohtu poole, kes määrab juurdepääsu tingimused ja teeb vastava kande kinnistusraamatusse. Aastaid toimus juurdepääs eelpool nimetatud kinnistutele nii Saviranna teelt läbi Eigipõllu kinnistu kui ka Kallavere-Ülgase teelt läbi Tudramäe kinnistu (24504:004:0031). Käesolevaks ajaks on aga Kallavere-Ülgase teelt alguse saav juurdepääsutee Tudramäe kinnistu omaniku poolt suletud. Seoses Eigi ja Eigipõllu detailplaneeringu algatamise sooviga on Eigipõllu, Eigi, Heina, Kurvi, Rätsepasauna, Kase, Männi, ja Altsauna kinnistute omanikud pöördunud vallavalitsuse poole soovides abi juurdepääsutee küsimuse lahendamises ja tee seadustamises läbi Eigipõllu kinnistu ( vt lisa). Jõelähtme Vallavolikogu 20 november 2004 otsusega nr 149 võeti eelpool kirjeldatud juurdepääsutee Tudremäe tee nime all avalikult kasutatavate teede nimekirja (vt. lisa). Tudremäe tee algab Kallavere-Ülgase teelt ja lõpeb Saviranna teel, läbides Tudramäe, Rätsepasauna ja Eigipõllu kinnistuid. Tudramäe tee on 650m pikk. Tudramäe tee on ka valla poolt hooldatavate teede nimekirjas (vt lisa). Päästeteenuste tagamiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5m lai ja aastaringselt läbitav. Seoses menetluses oleva Rätsepasauna kinnistu detailplaneeringuga on Jõelähtme Vallavalitsus küsinud juurdepääsuteede osas kahel korral seisukohta nii Eigipõllu kinnistu omanikult kui ka Tudramäe kinnistu omanikult (vt. menetlusdokumendid). Esimesel korral küsiti seisukohta juurdepääsutee osas 2013 aasta veebruaris. Vallavalitsuse poolt pakuti välja kaks võimalikku varianti. I variant juurdepääs läbi Eigipõllu kinnistu, II variant juurdepääs läbi Tudramäe kinnistu. Eigipõllu omanik vastas seisukoha küsimisele, et tutvus materjalidega ja ei nõustu Rätsepasauna kinnistule planeeritava juurdepääsuteega läbi Eigipõllu kinnistu. Tudramäe kinnistu omanik vastas, et ei nõustu planeeritava juurdepääsuteega läbi Tudramäe kinnistu ja pakkus välja omapoolse lahendusena juurdepääsu Saviranna teelt, läbi planeeritavast alast põhjapool asuvate maaüksuste (vt. DP-7 Teede skeem), mis on aga detaiplaneeringu menetluse varasemates etappides korduvalt läbiarutatud ja ebamõistlikuks tunnistatud lahendus. Olev juurdepääsutee läbib ainult ühte, Eigipõllu kinnistut. Tee pikkus Eigipõllu kinnistul on ca 173m. Tudramäe kinnistu omaniku poolt pakutud juurdepääsutee läbiks aga kuute kinnistut (Kiigemäe, Vanaperemetsa, Eiginurme, Rehetare, Mäesauna, Tudramäe) ja oleks ca 832m pikkune. Tuginedes säästva arengu põhimõtetele, mis eeldab looduskeskkonna ja loodusvarade säästlikku kasutamist ei ole mõistlik rajada uut teed kuna eksisteerib kasutatav juurdepääsutee. Uue lisatee rajamine kahjustaks ja muudaks jäädavalt olemasolevat looduskeskkonda ning oleks ebamõistlikult kulukas. 19

20 Teisel korral küsiti seisukohta 2014 aasta mais. Tudramäe kinnistu omanik vastas teistkordsele seisukoha küsimisele, et tutvus saadetud materjalidega ja ei oma detailplaneeringu- lahenduse kohta vastuväiteid. Detailplaneeringu menetlemise käigus on huvitatud isik teinud koostööd kõigi piirinaabrite ja puudutatud isikutega. Detailplaneeringu lahendust on tutvustatud Kase, Kurvi, Heina, Altsauna, Männi, Tudramäe, Eigi, Eigipõllu ja Eiginurme kinnistute omanikele. Kõik detailplaneeringuga tutvunud kinnistute omanikud on edastanud ka oma seisukoha (vt menetlusdokumendid). Rätsepasauna kinnistule on planeeritud transpordimaa. Transpordimaa laius planeeritava ala lõunaosas, kus detailplaneeringuga juurdepääsutee osas muudatusi ette ei nähta on 10m. Planeeritava ala põhjaosas on transpordimaa laiuseks 12m. Sõidutee mulde laiuseks on planeeritud 5,5m. Teekatte laiuseks on 4,5m ja peenarde laiuseks on 0,5m (vt. joonis DP4). Planeeritava ala põhjaossa on planeeritud tagasipöördekoht. Tagasipöördekoht on lahendatud vastavalt standardile EVS 843:2003 Linnatänavad. Kruntidele nr 1-4 toimub juurdepääs otse planeeritavalt transpordimaalt. Liiklus planeeritaval alal on kahesuunaline ja toimub parema käe reegli järgi. Parkimine korraldatakse krundisiseselt. Parkimiskohtade arvutus vastavalt EVS 843:2003 Linnatänavad tabel 10.2, mille järgi elanike ja külaliste parkimiskohtade summaarne normatiiv krundi kohta on 3. Parkimiskohad võivad olla nii õues kui hoones. Põhijoonisel (joonis DP3) on näidatud soovituslikud juurdepääsud kruntidele. Planeeritud teede, truupide, kraavide ja tagasipöördekoha täpne lahendus ning tee kattekonstruktsioon antakse projekteerimise järgmises staadiumis, teeprojekti mahus. Kergliiklusteid planeeritud ei ole kuna planeeritud tee liikluskoormus on väike. Planeeritud tarnspordimaa jääb erakasutusse. Transpordimaa krunt jagatakse mõttelisteks osadeks. Mõtteliste osade omanikeks on kõik antud transpordimaad ümbritsevate kruntide omanikud. 8. KOMMUNIKATSIOONID 8.1. Elektrivarustus Elektrienergiaga varustamine nähakse ette vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr Kööbi 10/0,4kV alajaama F-3 Rätsepasauna liitumismastilt, mis asub planeeritaval alal. Hoonete toiteks on ette nähtud 0,4kV maakabelliinid. Liitumiskilbid on peakaitsmega 3x25A, kahetariifse arvestiga ja ühised kahele elamule. Liitumiskilp paigaldatakse teealasse. Liitumiskilbid peavad olema vabalt teenindatavad. Vastavate kaablite ristlõige, peakaitsmete lõplikud suurused, ehitusnõuded ning trasside täpsed trajektoorid ja asukohad määratakse projekteerimise järgmises staadiumis konkreetsete tehniliste tingimuste taotlemisel Sidevarustus Tagada õhu kaudu lahendused Küte Soojavarustus lahendatakse hoonete lokaalsete keskküttesüsteemide (õhk-õhk, õhk-vesi, kaminaküte jms) baasil. Soovitav projekteerida madala energiatarbega või passiivmajad. Soojavarustuse projekt esitatakse hoone ehitusprojekti mahus. 20

21 8.4. Välisvalgustus Planeeritud kinnistute välisvalgustus lahendatakse lokaalselt kinnistu siseselt iga kinnistu omaniku poolt Veevarustus Planeeritaval alal puudub ühisveevarustus. Planeeritavate elamute veega varustamiseks on ette nähtud rajada krundile pos nr 5 puurkaev sanitaarkitsealaga 10m. Keskkonnaamet on vähendanud sanitaarkaitseala 10 meetrini korraldusega nr HJR 7-8/12/ (vt. lisa 1). Planeeritav veevõtt rajatavast puurkaevust on ~2 m 3 /ööpäevas. Veetorustikena kasutatakse plastmassist veevarustuse torusid PE PN10. Veevarustuse planeerimisel lähtutakse EVS 835:2014 Hoone veevärk. Planeeritava ala veevarustus lahendatakse ühistuna. Selleks moodustatakse sobilik mittetulunduslik organisatsioon, mis asutatakse vastavalt seadusele. Antud mittetulunduslikku organisatsiooni kuuluvad kõik planeeringuala kinnistute omanikud, kes on ühendatud planeeritava veevõrguga. Antud mittetulundusliku organisatsiooni eesmärk on hallata ühiselt kasutatavat puurkaevu ja veevõrku. Veevarustuse lahendus on kooskõlastatud Loo Vesi OÜ-ga. Loo Vesi OÜ ei pidanud antud juhul vajalikuks väljastada tehnilisi tingimusi Kanalisatsioon Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon. Kruntidele on ette nähtud plastikust maa-alused kogumismahutid, mahutavusega 10 m³. Kasutada sertifitseeritud mahuteid Tuleohutuse tagamine Hoonete projekteerimisel lähtuda MTM määrusest nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Tuletõrjeveega varustus nähakse ette vastavalt EVS :2012 Ehitiste tuleohutus osa 6 Tuletõrje veevarustus. Planeeritud elamute lubatud minimaalne tulepüsivus TP3 Tulekustutusvesi tagatakse planeeritavast tuletõrje - veemahutist 108m3 (soovitav 2x54m3). Tuletõrjeveehoidla on planeeritud juurdepääsutee lähedale, kinnistule pos numbriga 2. Veemahutid, mis on omavahel ühendatud täidetakse puurkaevust. Tuletõrje-veehoidlaga seotud tööd ja edaspidise korrashoiu teostavad asjast huvitatud isikud. Tuletõrje-veemahutist veevõtt tagatakse kuivhüdrandi abil. Tule leviku tõkestamiseks ühelt hoonelt teisele eraldatakse ehitised üksteisest tuleohutuskujadega, mis on vähemalt 8m hoone seinast. Kui hoonetevaheline kuja laius on alla 8m, tuleb tule levikut piirata ehituslike või muude meetmetega. Detailplaneeringus on krundile kantud võimalik ehitusala, mis arvestab tulekaitsenorme. Planeeritavate hoonete suurim kõrgus maapinnast on 8,5m. Suurim korruselisus on 2. Tuletõrjetehnika juurdepääs hoonetele on tagatud. Ümbersõidud hoonetest tuleb hoida vabad. 21

22 8.8. Vertikaalplaneerimine, sademevesi, kraavid Planeeritav maa-ala on suhteliselt tasane ühtlase langusega põhja. Planeeritud tee vertikaallahenduse koostamisel on arvestatud olemasoleva maapinna reljeefiga sh naaberkinnistu kõrgusarvudega, olevate mahasõitudega. Teele on antud nii pikikalle kui ühepoolne põikkalle, millega juhitakse sademeveed Rätsepasauna kinnistu poolsesse planeeritavasse pikikraavi ja sealt edasi krundile pos nr 1 planeeritud tiiki. Tee on kõrguslikult tõstetud olevast maapinnast minimaalselt ja jääb naaberkinnistuga ühte tasapinda. Tee ja naaberkinnistu vahele jääva 2m haljasala sajuveed immutatakse pinnasesse looduslikult. Tee projekteerimisel arvestada ümbritseva maapinna loodusliku kaldega. Teekatte pind rajada kõrgemale ümbritsevast maapinnast. Vertikaalplaneerimise lahendus vt joonis DP5. Uue kraavi rajamise käigus tuleb tagada olemasolevate kraavide töökorras olek, vajadusel neid süvendades ja laiendades. Sademevesi immutatakse reeglina krundipiires või juhitakse kruntidel asuvatesse tiikidesse. Erandina on võimalik juhtida kruntide sademevett tee ja tänava maale (krunt pos nr 6) planeeritud teeäärsesse kraavi (vt joonis DP-5). Täpne kraavi paiknemine lahendatakse koos tehnovõrkude ja teeprojektiga. Uute hoonete rajamisega seoses ei ole vaja muuta maapinna kõrgust. Kruntide maapind tasandatakse ning krundisisene vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone ehitusprojekti koosseisus. Välistada tuleb liigvee valgumine naaberkinnistutele, erandina lubatud krundile pos nr 6 planeeritud kraavi. Hoonete suhtelise kõrguse ±0.00 valikul tuleb lähtuda eelkõige juurdesõidutee rajamiseks valitavatest kõrgusmärkidest. Planeeritud hoonete sokli kõrgus peab olema vähemalt 30cm 9. HALJASTUS JA HEAKORD 9.1. Haljastus ja heakord Planeeritud kinnistute omanikud peavad lähtuma oma tegevuses Jõelähtme valla heakorraeeskirjadest ja nendest kinni pidama. Enne hoonete projekteerimist tuvastatakse väärtusliku kõrghaljastuse paiknemine, välditakse maksimaalselt väärtusliku kõrghaljastuse langetamist. Hoonestuse ja juurdepääsuteede rajamisel suhtuda säästvalt looduslikku haljastusse. Vajadusel paigaldada ehitamise perioodiks puude ümber kaitsed Kruntide haljastus lahendatakse hoonestusprojektidega Piirded Piirde suurim kõrgus 1,2m. Kompaktse hoonestusega ala kruntidevahelised võrkaiad suurima kõrgusega 1,5m. Lubatud piirde tüübid: paekivimüüritis, metallvõrkpiire (on lubatud kasutada kinnistute piiride vahel kuid mitte tänava ääres), haljaspiire (pöetud või vabakujuline hekk), ümarpuidust rõhtaed, puitlippaed. Piirdeaedu võib rajada kraavipervest minimaalselt 1m kaugusele. Väljapoole krundi piire piirdeaedu rajada ei tohi. 22

23 10. KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS Keskkonnakaitselised abinõud Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn sest tegevuse iseloom (elamute ehitamine ning nende kasutamine) ei eelda seda. Planeeritaval alal keskkonda reostavad objektid puuduvad. Looduskaitseseaduse mõistes kaitsealuseid objekte planeeritaval alal ja selle ümbruses ei paikne. Põhilised keskkonda mõjutavad tegevused tulenevad ehitustegevusest. Planeeritud ehitustegevus pinnasele ja põhjaveele reostusohtu ei kujuta. Täiendavat keskkonnamõju hindamist nõudvaid ehitisi ei planeerita. Kruntide arendamise käigus tuleb järgida head ehitustava ja kasutada krunte sihtotstarbeliselt. Reoveed kanaliseeritakse PVC kogumismahutite baasil. Puurkaevu sanitaarkaitsealal R =10m on igasugune majandustegevus keelatud. Planeeringualale rajatavad uued tehnovõrgud peavad vastama keskkonnanõuetele. Vastavalt Jõelähtme vallavalitsuse korraldusele ei viida läbi KSH eelhindamist ja ei algatata KSH menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara Jäätmekäitlus Olmejäätmete sorteeritud kogumiseks paigutatakse krundile prügikonteinerid. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirjale. Konteineri ja kogumismahuti asukoht joonisel on illustratiivne. Lõplik asukoht määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Ehitusjäätmete käitlemine korraldatakse materjalide liikide kaupa, s.h. mitteohtlikud, ohtlikud ja taaskasutatavad. Jäätmete käitluse korraldab ehitusperioodil ehituspeatöövõtja. Jäätmekäitlusel lähtuda kohalikust jäätmehoolduseeskirjast. Ehitusjäätmed kogutakse võimalikult sorteeritult ning veetakse ära spetsiaalsetesse ehitusjäätmete kogumiskohtadesse. Hoonete ehitamisel kooritavat pinnast võib ära kasutada krundi piires. Teede ehitustsoonis tuleb ette näha kõlblike pinnaste ärakasutamine. Mullakihi koorimisel tekkiva mulla kvaliteet tuleb säilitada ja mullale tuleb leida edasine kasutusvõimalus (näiteks mullete katmine). Kõik tee-ehitusel tekkivad jäätmed tuleb säilitada vaid selleks ettenähtud kohtades, mis ei ole kraavide läheduses. Ehitusjäätmete kasutamisel tee-ehitusel tuleb vältida jäätmete võimalikku negatiivset toimet looduskeskkonnale. 11. RADOONITÕKKE MEETMED Pinnase radooni emissiooni tasemeks loetakse ühe meetri sügavusel mõõdetud pinnase poorides oleva õhu radoonisisaldus. Vastavalt pinnases oleva õhu radoonisisaldusele klassifitseeritakse pinnas madala, normaalse, kõrge ja ülikõrge radoonisisaldusega pinnaseks. Pinnase liigitus radooni emissiooni alusel (EPN 12.3 järgi) on toodud alljärgnevas tabelis: Raadiumisisaldus Bq/kg Radoonisisalduse tase Radoonisisaldus Bq/m 3 Madal < 35 < Keskmine Kõrge Ülikõrge >500 >

24 Pinnase radoonisisalduse järgi asub planeeritav ala kõrge radooniriskiga alal, kus avanevad uraani rikkad Dictyonemakilt, fosforiit ja oobolusliivakivi ning pinnastes esineb rohkesti nende kivimite fragmente. Radoonisisaldus majade siseõhus on sageli kõrge. Ehitusprojekti koostamisel tuleb läbi viia radoonitaseme mõõtmised pinnases. Radoonitõkkena kasutatava kile puhul teibitakse kile jätkukohad ning kile viiakse üle vundamendiäärte, et radoon ei saaks hoonesse siseneda seinte kaudu. Keldriga hoone puhul tuleb kogu vundament valada kilekotti ja kile otsad tuua maapinnast kõrgemale. Tulevikus on kasulik radoonitaseme jälgimine juba olemasolevates hoonetes, et tagada piisav reageerimisvõime radoonitasemete muutumisele. Hoone projekteerimisel rakendada ehituslikke meetmeid radooni hoonesse imbumise takistamiseks vastavalt EVS 840:2009 Radooniohutu hoone projekteerimine. 24

25 12. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD ASJAOLUD Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt kuulub ala elamupiirkonda. Kuritegevuse riske saab vähendada järgmiste meetmetega: Kontrollida juurdepääsu võimalused (piiratud juurdepääs võõrastele, selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, valdusele sissepääsu piiramine). Kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad, lukud). Hoonetel näha ette välisvalgustus sissepääsude juures. Hoonete läheduses tagada hea nähtavus kasutada madalaid põõsaid. Soovitatav on kasutada naabrivalve süsteemi ja sõlmida leping turvafirmaga. Hea vaade elamute akendest rõdudele ja aedadele vähendab salajasi vargusi. Kasutada välisuksena turvalukkudega turvaust, kasutada turvaketti ja uksesilma. Paigaldada rõduustele täiendavad kinnitused. Tellida valveteenus, soovitavalt turvafirmalt. Hoida välisuks lukus ka kodusviibimise ajal. Hoolitseda, et välisukse ümbrus oleks pimedal ajal alati valgustatud. Luua hea nähtavus, kasutada madalaid põõsaid. Kuritegevust kui probleemi teadvustada paikkonna elanike poolt ja sellest ajendatud ühist kokkuleppelist või organiseeritud tegutsemist kuritegude ennetamise eesmärgil. Luua /liituda naabrivalvega. Pikemaajalisel mujal viibimisel paluda usaldusväärsetel naabritel või tuttavatel regulaarselt tühjendada postkasti ja oma kodul silm peal hoida. Paigaldada autonoomne signalisatsioon ja informeerida naabreid kuidas käituda alarmi korral. Oluline on tagada alal korralik valgustus. Kergestisüttiva prahi kiire koristamine ja süttimatust materjalist prügikonteinerite kasutamine vähendavad süütamise riski. 13. PLANEERINGU REALISEERIMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAMINE Detailplaneeringu kehtestamisega ei kaasne otseseid kahjusid. Rajatavad hooned ei tohi kahjustada naaberkruntide kasutamise võimalusi ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik. Igakordne krundi omanik kohustub tagama krundi heakorra. 14. PLANEERINGU REALISEERIMISE VÕIMALUSED Kehtestatud detailplaneering on aluseks maakorralduslike toimingute tegemisel ja ehitusprojektide koostamisel. Detailplaneeringu realiseerimise esimene etapp on katastritoimingud kruntide jagamiseks ja sihtotstarvete muutmiseks. Teine etapp on tehnovõrkude, rajatiste ja teede ehitamiseks projekteerimistingimuste taotlemine. Kolmas etapp on ehitusprojektide koostamine, kooskõlastamine ja ehituslubade taotlemine. Hoonete ehitusprojektide koostamiseks taotletakse tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused. Elamuehituse alustamiseks peavad olema loodud vastavad eeltingimused. Elamute ehitamine võib toimuda nii üksikult kui ka grupiti. 25

26 Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale. Kõik olemasolevad säilitatavad hooned tuleb seadustada. Ehitusõigus realiseeritakse krundi omanike poolt nende tahte kohaselt. Planeeringu realiseerimisest tulenevad võimalikud kahjud kuuluvad hüvitamisele vastavalt asjaõigusseadusele. 15. TEHNILIS-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD PLANEERITUD MAA-ALA SUURUS 2,97ha KAVANDATUD KRUNTIDE ARV 6 KRUNDITUD MAA BILANSS (katastriüksuse liikide alusel) E elamumaa (5 katastriüksust) 25270m² 85% L transpordimaa (1 katastriüksus) 4430m² 15% PLANEERITUD üksikelamute arv 5 PARKIMISKOHTADE ARV NORMATIIVNE 15 PLANEERITUD VASTAVUS DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE KORRALDUSELE Käesolev detailplaneering on koostatud vastavalt Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusele 10.oktoober 2013 nr 606 Jõelähtme vald Kallavere küla Rätsepasauna kinnistu detailplaneeringu koostamise jätkamine ja lähteülesande kinnitamine. Koostas: Katrin Vahter arhitekt 26

27

28

29

30

31

32 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE JA SEISUKOHTADE KOONDTABEL jrk. nr. kooskõlastav kooskõlastuse kooskõlastuse täielik ärakiri kooskõlastuse projekteerija märkused organisatsioon/ Nr.ja kuupäev originaali kooskõlastaja planeeritaval alal asukoht tingimuste täitmise paikneva vara kohta omanik 1 MAA-AMET Maa-amet nõustub esitatud Rätsepasauna detailpeadirektori esimene asetäitja nr 6.2-3/15327 planeeringu lahendusega tingimusel, et planeeringu seletuskirja kaust 1 peadirektori ülesannetes lisatakse kirjeldus planeeringuala kattumise kohta maardlaga ja kooskõlastus 1 Tingimused lisatud RAIVO VALLNER detailplaneeringu koostamise aluste nimekirja lisatakse seletuskirja pt 5.10, pt 2 maapõueseadus. PlanS 25 lõike 5 kohaselt peab kohalik omavalitsus saatma kehtestatud detailplaneeringu ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates riigi maakatastri pidajale. Lisaks eelkirjeldatud planeeringutoimiku maakatastrile edastamisele palume võimaluse korral edastada ka detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis pdf. DWG või jpg vormingus e-kirja aadressile maaamet@maaamet.ee 2 PÄÄSTEAMET Kooskõlastatud PÕHJA PÄÄSTEKESKUS nr K-VH/3-2 kaust 1 peainspektor kooskõlastus 2,2a VASSIL HARTŠUK 3 ELEKTRILEVI OÜ Lahendusega nõustun. Planeeringu osa 110kv õhuliini all kaust 1 TALLINN-HARJU REGIOON kooskõlastada AS Eleringiga kooskõlastus 3 võrgu planeerija Tingimus täidetud JÜRI LOOGVÄLI 4 ELEKTRILEVI OÜ Kooskõlastatud kaust 1 Täidetakse järgmises TALLINN-HARJU REGIOON nr Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt kooskõlastus 3 projekteerimisstaadiumis. MAIE ERIK 5 ELERING AS Kooskõlastatud järgmistel tingimustel: kaust 1 Täidetakse järgmises Liinide käidu talitus nr14-1/2014/646 Planeeringu alas asuvad 110kV õhuliinid L196 Aruküla-Kallavere kooskõlastus 4 projekteerimisstaadiumis. KÜLLIKI UIBO ja L197 Aruküla-Kallavere kaitsevöönditege 25m mõlemale poole liini teljest. Täiendavalt kooskõlastada tehnovõrkude tööprojektid, mis piirnevad Elering AS liinirajatiste kaitsevöönditega

33 10 EIGIPÕLLU KINNISTU Olen tutvunud Rätsepasauna detailplaneeringuga kaust 1 KULNO JAAGU 6 Huvitatud isikute esinda /allkirjastatud digitaalselt/ kaust 1 MARGIT ALLOJA kooskõlastus 5 7 KASE KINNISTU Rätsepasauna kinnistu tee ja tänava lahendus on hea, sest tagab kaust 1 IRINA OVTŠENKOVA läbi Rätsepasauna ja Eigipõllu kinnistu pääsu avalikult menetluskasutatavale Saviranna teele dokumendid KURVI KINNISTU ALEKSEI SOLODOV HEINA KINNISTU TAMARA AKSENTJEVA ALTSAUNA KINNNISTU IVAN LABANOV MÄNNI KINNISTU JAKOV OVTŠENKOV TUDRAMÄE KINNISTU ENE-REET EHALA 8 EIGI KINNISTU Olen tutvunud Rätsepasauna kinnistu detailplaneeringuga kaust 1 menetlus- KALVI VAIN dokumendid 9 EIGINURME KINNISTU Toetan naabrite tegevusi kaust 1 menetlus- EIMAR PROMMIK dokumendid menetlusdokumendid 11 OÜ LOO VESI Kooskõlastatud kaust 1 AIN MUTLI kooskõlastus 6 12 Huvitatud isikud Nõus kaust 1 NIKOLAI DOBRJAK kooskõlastus 7 OLEG FEDOTOV ANDREI JERŚOV VIKTORIA JERŚOVA MAIE VESKIMÄE VIIVE LASTIK MUINSUSKAITSEAMET Kooskõlastan kaust 1 Harjumaa vaneminspektor nr 6663 kooskõlastus 8 LY Renter Märkus: Kõik kooskõlastuste originaalid asuvad kaustas nr. 1 koostas: K. Vahter arhitekt

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem