(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)"

Väljavõte

1 Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja Lisad Objekti aadress: Tellija: VILJANDIMAA, SUURE-JAANI VALD, VASTEMÕISA KÜLA, VASTEMÕISA TEE 26 (KÜ TUNNUS 75801:001:0591), VASTEMÕISA TEE 28 (KÜ TUNNUS 87001:001:0592), REFORMIMATA RIIGIMAA VASTEMÕISA TEE 26 JA VASTEMÕISA TEE MAAÜKSUSTE VAHEL SUURE-JAANI VALLAVALITSUS LEMBITU PUIESTEE SUURE-JAANI Töö täitja: Kobras AS Juhataja: Planeerija, projektijuht: Planeerija, vastutav täitja: Kontrollija: URMAS URI TEELE NIGOLA Volitatud maastikuarhitekt tase 7 KADRI KATTAI REET LEHTLA November 2017 TARTU

2 Kobras AS töö nr

3 Üldinfo TÖÖ NIMETUS: OBJEKTI ASUKOHT: Viljandimaa, Suure-Jaani vald, Vastemõisa küla, Vastemõisa tee 26 (kü tunnus 75801:001:0591) ja Vastemõisa tee 28 (kü tunnus 75801:001:0592), reformimata riigimaa Vastemõisa tee 26 ja Vastemõisa tee maaüksuste vahel. Planeeringuala pindala on ca 2,7 ha. TÖÖ EESMÄRK: Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vastemõisa tee 26 kinnistule ärihoone ja Vastemõisa tee 28 kinnistule ühepereelamu ja ehitustingimuste määramine, juurdepääsutee, tehnovõrkude ning rajatiste, võimalike servituutide vajaduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Vastemõisa oja ja paisjärve ehituskeeluvööndit. Lisaks tehakse planeeringuga ettepanek liita maakorralduse käigus tekkinud reformimata riigimaa riba Vastemõisa tee maaüksusega. TÖÖ LIIK: Detailplaneering TELLIJA / KOHALIK OMAVALITSUS: Kontaktisik: HUVITATUD ISIK: Kontaktisik: TÖÖ TÄITJA: Projektijuht: Planeeringu koostajad: Konsultandid: Suure-Jaani Vallavalitsus Lembitu puiestee Suure-Jaani Avo Järve - arhitekt Tel avo.jarve@suure-jaani.ee Optimum Trade OÜ Vastemõisa tee , Vastemõisa küla, Suure-Jaani vald Meelis Aavik Kobras AS Registrikood Riia 35, Tartu Tel , faks Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Tel , teele@kobras.ee Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Kadri Kattai maastikuarhitekt-planeerija Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Kobras AS töö nr

4 Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Ene Kõnd - tehniline kontrollija Kobras AS töö nr

5 Kobras AS litsentsid / tegevusload: 1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents: KMH0046 Urmas Uri 2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: Urmas Uri 3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. Hüdrogeoloogilised uuringud. Hüdrogeoloogiline kaardistamine. 4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 5. MTR-i majandustegevusteated: Ehitusuuringud EG ; Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK ; Omanikujärelevalve EO ; Projekteerimine EP Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO ; Maaparandussüsteemi projekteerimine MP ; Maaparanduse uurimistöö MU ; Maaparanduse ekspertiis MK Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri valdkonnas. 8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger Nr 1161/ Kutsetunnistused: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr Urmas Uri; Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr Tanel Mäger; Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr Erki Kõnd; Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr Martin Võru; Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr Teele Nigola; Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus Teele Nigola; Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr Ivo Maasik; Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr Marek Maaring. Kobras AS töö nr

6 SISUKORD 1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS JA EESMÄRK ARVESTAMISELE KUULUVAD VAREM KOOSTATUD DOKUMENDID OLEMASOLEV ALUSPLAAN JA MUU INFO ALA KOHTA KIRJAVAHETUS OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS ÜLDINFO KALDA KITSENDUSED KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED PLANEERIMISETTEPANEK PLANEERINGU KONTSEPTSIOON EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE JA KRUNDI EHITUSÕIGUS KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE LÄBIPÄÄSU JA JUURDEPÄÄSU TAGAMINE KALLASRAJAL ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE JUURDEPÄÄS KRUNDILE, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED TEHNOVÕRKUDE JA -RAJATISTE ASUKOHAD SADEMEVEE- JA REOVEEKANALISATSIOON VEEVARUSTUS, SH TULETÕRJE VEEVARUSTUS ELEKTRIVARUSTUS, SH VÄLISVALGUSTUS SIDEVARUSTUS SOOJAVARUSTUS KESKKONNATINGIMUSED PLANEERINGUGA KAVANDATU ELLUVIIMISEKS MUUD SEADUSEST JA TEISTEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED NING NENDE ULATUS SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA PLANEERINGU ELLUVIIMISE VÕIMALUSED KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE JOONISED ASUKOHAJOONIS M 1 : OLEMASOLEV OLUKORD M 1 : PÕHIJOONIS JA TEHNOVÕRGUD M 1 : PLANEERINGULAHENDUSE ILLUSTRATSIOON LISAD SUURE-JAANI VALLAVOLIKOGU OTSUS NR 399 DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE KINNITAMINE SUURE-JAANI VALLAVALITSUSE OTSUS NR 400 EELHINNANG DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VAJALIKKUSE KOHTA Kobras AS töö nr

7 6.3. KESKKONNAAMETI KIRI NR 6-5/16/245-2 SEISUKOHT VASTEMÕISA TEE 26 KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VAJALIKKUSE KOHTA SUURE-JAANI VALLAVOLIKOGU OTSUS NR 128 DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE ELEKTRILEVI OÜ PÄRNU-VILJANDI REGIOONI TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS NR TELIA EESTI AS TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR SUURE-JAANI VALLAVOLIKOGU OTSUS NR 130 VALLAVOLIKOGU OTSUSE NR 128 MUUTMINE SUURE-JAANI VALLAVALITSUSE OTSUS NR 7-1/9-2 TEADE DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE KOHTA AS SUURE-JAANI HALDUS TEHNILISED TINGIMUSED VASTEMÕISA TEE 26, VASTEMÕISA KÜLA, SUURE-JAANI VALD DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS PLANEERINGU ALGATAMISE TEADE AJALEHES SAKALA ( ) SUURE-JAANI VALLAVALITSUSE KORRALDUS NR 184 KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI JA SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE VASTEMÕISA TEE 30 KRUNDI OMANIKU NÕUSOLEK PLANEERINGULAHENDUSE JA SERVITUUDIGA PLANEERINGU PÕHIJOONISEL ( ) SUURE-JAANI VALLAVALITSUSE KORRALDUS NR 311 DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE MUUTMINE JA SELLE LISAD 1 JA SUURE-JAANI VALLAVALITSUSE KIRI NR 7-1/9-3 ARVAMUS VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERINGU ESKIISI KOHTA TELIA EESTI AS PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR ( ) ELEKTRILEVI OÜ PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR ( ) KESKKONNAAMETI KIRI NR 6-2/17/ VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING MAA-AMETI KIRI NR 6-3/17/ VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING MAA-AMETI KIRI NR 6-7/17/ RIIGI HUVI VÄLJASELGITAMINE PÄÄSTEAMETI LÕUNA PÄÄSTEKESKUSE KOOSKÕLASTUS NR K-MU/ AS SUURE- JAANI HALDUS E-KIRJAGA SAADETUD KOOSKÕLASTUS MAA-AMETI KIRI NR 6-3/17/ VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING PÕHJA-SAKALA VALLAVOLIKOGU OTSUS NR 10 DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE KESKKONNAAMETI KIRI NR 7-13/18/248-2 EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE VASTEMÕISA TEE 28 KATASTRIÜKSUSEL PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUSE KIRI NR 7-1/1-1 TEADE VASTEMÕISA TEE 26 DP AVALIKU VÄLJAPANEKU KOHTA TEADE DETAILPLANEERINGU AVALIKUST VÄLJAPANEKUST AJALEHES SAKALA ( ) TEADE DETAILPLANEERINGU AVALIKUST VÄLJAPANEKUST AJALEHES LEOLE (VEEBRUAR 2018) PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUSE KIRI NR 7-1/1-2 PLANEERINGU ESITAMINE HEAKSKIITMISEKS RAHANDUSMINISTEERIUMI KIRI NR 14-10/ VASTEMÕISA KÜLA VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERINGU HEAKSKIITMINE PÕHJA-SAKALA VALLAVOLIKOGU OTSUS NR 54 DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE Kobras AS töö nr

8 1. Planeeringu koostamise alus ja eesmärk Detailplaneeringu koostamise aluseks on Suure-Jaani Vallavolikogu otsus nr 128 (muudeti otsusega nr 130) Detailplaneeringu algatamine ja Suure-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 399 Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine (muudeti korraldusega nr 311). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vastemõisa tee 26 kinnistule ärihoone ja Vastemõisa tee 28 kinnistule ühepereelamu ehitustingimuste määramine, juurdepääsutee, tehnovõrkude ning rajatiste, võimalike servituutide vajaduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Vastemõisa oja ja paisjärve ehituskeeluvööndit. Planeeringu koostamise ajal on teostatud maakorraldus, mille kohaselt on planeeringuala jaotatud kaheks krundiks: Vastemõisa tee 26 (kü tunnus 75801:001:0591) ja Vastemõisa tee 28 (kü tunnus 75801:001:0592). Planeerimisseaduse tähenduses on tegemist Suure-Jaani valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, looduskaitseseaduse 40 lg 4 punkt 2 tähenduses tehakse üldplaneeringu muutmise ettepanek seoses Vastemõisa oja ehituskeeluvööndi ja Vastemõisa järve ehituskeeluvööndi vähendamisega Vastemõisa tee 28 krundil. Vastavalt Suure-Jaani Vallavalitsuse poolt aastal koostatud eelhinnangule ei kavandata detailplaneeringuga olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbi viimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed. Kavandatava tegevusega ei ületata eeldatavalt õigusaktides kehtestatud lubatud piirväärtusi ning ei ületata looduse taluvusvõimet Arvestamisele kuuluvad varem koostatud dokumendid Suure-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 399 Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine ; Suure-Jaani Vallavalitsuse otsus nr 400 Eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta ; Suure-Jaani Vallavolikogu otsus nr 128 Detailplaneeringu algatamine ; Suure-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 184 Katastriüksustele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine Suure-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 311 Detailplaneeringu lähteseisukohtade muutmine ; Suure-Jaani Vallavolikogu määrusega nr 136 kehtestatud Suure-Jaani valla üldplaneering"; Suure-Jaani Vallavolikogu vastu võetud määrus nr 30 Suure-Jaani valla ehitusmäärus ; Kobras AS töö nr

9 Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava uuendused arenguperioodiks (edaspidi lühendatult ÜVK) Olemasolev alusplaan ja muu info ala kohta Detailplaneeringu alusplaaniks on Kobras AS poolt koostatud Vastemõisa tee 26 osaline geodeetiline mõõdistus mõõtkavas 1:500, töö nr , mõõdistatud aasta veebruaris. Täiendav info tugineb Maa-ameti kodulehe andmetele Kirjavahetus Planeeringuga seotud olulisem kirjavahetus on toodud planeeringu lisades. 2. Olemasoleva olukorra iseloomustus 2.1. Üldinfo Planeeringuala asub Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Vastemõisa küla kompaktse asustusega alal ning hõlmab Vastemõisa tee 26 ja Vastemõisa tee 28 maaüksust. Planeeringuala pindala on ca 2,7 ha. Planeeringuala asukoht on näidatud asukohaskeemil (skeem 1) ning täpsemalt joonisel 1. Suure-Jaani Vallavolikogu määrusega nr 136 kehtestatud Suure-Jaani valla üldplaneering" järgne planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on krundil Vastemõisa tee 26 elamumaa, krundil Vastemõisa tee 28 puhkeala hoonete ehitamise õigusega ala on ette nähtud puhketegevuse ja turismi teenindamisele suunatud ehitistele ja neid teenindavatele infrastruktuuridele. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut planeerimisseaduse tähenduses seoses Vastemõisa tee 28 krundi maakasutuse otstarbe muutmisega maatulundusmaast elamumaaks ning looduskaitseseaduse 40 lg 4 punkt 2 tähenduses seoses Vastemõisa oja ja Vastemõisa järve kalda ehituskeeluvööndite vähendamisega Vastemõisa tee 28 krundil. Planeeringualale jääb osaliselt Vastemõisa oja ja vahetusse lähedusse Vastemõisa järv, millest kumbki pole suurte üleujutusaladega siseveekogu. Ala on küllaltki ühtlase reljeefiga suuremad absoluutkõrguste erinevused paiknevad Vastemõisa oja ja Vastemõisa järve kallaste ääres. Absoluutkõrguste vahemik planeeringualal on geoaluse põhjal ca 78,3-83,4 m. Planeeringuala paikneb maastikuliselt Sakala kõrgustiku põhjaosas. Ala on moreentasandik, kus mullakihi lamamiks on liiva vahekihtidega saviliivmoreen. Maa-ameti geoportaali andmetel Kobras AS töö nr

10 paikneb ala põhja- ja lääneosas leostunud gleimuld, kesk- ja idaosas ning ala edelanurgas kahkjas leetunud gleimuld ning lõunaosas kahkjas leetunud muld. Skeem 1. Planeeringuala asukohaskeem. Planeeringuala on tähistatud punasega. Aluskaart: Maa-ameti geoportaal Alal on valdavalt rohumaa, kohati leidub ka lehtpuid ja põõsaid. Ehitistest on Vastemõisa tee 28 krundil, paisjärve läheduses alles varasema hoone vundament (skeem 2). Vare on praktiliselt hävinud ning selle kasutusele võtmine ei ole otstarbekas (foto 1). Kobras AS töö nr

11 Skeem 2. Ajaloolistel kaartidel on tuvastatavad endiste hoonete asukohad. Planeeritud krunt Vastemõisa tee 28 on tähistatud punase joonega. Vasakul: Väljavõte 1901 aasta kaardist. Paremal: Väljavõte 1975 aasta kaardist. Allikas: Maa-ameti geoportaal. Foto 1. Endise hoone vundament Vastemõisa tee 28 krundil aastal. Allikas: Meelis Aavik. Katastriüksuse sihtotstarbeks on Vastemõisa tee 26 krundil elamumaa, Vastemõisa tee 28 krundil maatulundusmaa. Planeeringualal ei ole loodusvarasid, kaitstavaid loodusobjekte, kaitsealuste liikide elupaiku ega kultuurimälestisi. Lähipiirkonnas leidub kaitsealuseid liike Vastemõisa järvel. Kobras AS töö nr

12 Planeeringuala piirinaabriteks on järgmised maaüksused: põhjas: Vastemõisa tee 18 (katastriüksuse tunnus 87001:002:0004, elamumaa 100%); Vastemõisa tee 16 (katastriüksuse tunnus 87001:002:1630, elamumaa 100%); Reformimata riigimaa; idas: Vastemõisa rahvamaja (katastriüksuse tunnus 87001:002:0116, veekogude maa 55%, ühiskondlike ehitiste maa 45%); lõunas: Vastemõisa tee 30 (katastriüksuse tunnus 87001:002:0920, maatulundusmaa 100%); läänes: Vastemõisa tee 22 (katastriüksuse tunnus 87001:002:0053, elamumaa 100%); Vastemõisa tee 24 (katastriüksuse tunnus 87001:002:1140, elamumaa 100%); Vastemõisa tee (katastriüksuse tunnus 87001:002:0128, tee nr , transpordimaa 100%). Põhjast piirneb ala korterelamute piirkonnaga, kus paiknevad kolmekorruselised viilkatusega hooned. Maaüksuste Vastemõisa tee 26 ja Vastemõisa tee 28 piirile jääb Vastemõisa oja (Keskkonnaregistri kood VEE ), mille valgala pindala on Keskkonnaregistri andmetel 27,9 km². Läänest piirneb ala Vastemõisa teega, mis on Maa-ameti kaardirakenduse andmetel kohaliku tähtsusega tee, ning paari ühe- ja kahekorruselise viilkatusega ühepereelamuga. Idaküljest piirneb planeeringuala Vastemõisa paisjärvega (Keskkonnaregistri kood VEE ), mille kaldale või põhjale ehitamist reguleerib veeseadus. Planeeringuala lõunaosas paikneb maatulundusmaa, kus asuvad ühekordsed viilkatusega hooned. Vastemõisa tee 26 krundi juurdepääsutee kulgeb üle Vastemõisa tee 22 ja Vastemõisa tee 24 kruntide. Vastemõisa tee 28 krundile on võimalik pääseda Vastemõisa tee 30 maaüksusel paikneva Järvela tee kaudu (eratee nr ). Planeeringuala edelanurgas paikneb elektri õhuliin, mille kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge 2 meetrit. Planeeringualal kulgevad side maakaabelliinid, mille kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool sideehitist 1 meeter. Vastemõisa tee 32 krundil paikneva puurkaevu 30 meetri laiune veehaarde sanitaarkaitseala planeeringualale ei ulatu. Üldplaneeringu andmetel paikneb planeeringuala suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. Kobras AS töö nr

13 Olemasolevat olukorda on kajastatud joonisel Kalda kitsendused Planeeringualale ulatuvad Vastemõisa oja (mis on üle 25 km² suuruse valgalaga oja) kalda 50 meetri laiune ja Vastemõisa järve kalda 25 meetri laiune ehituskeeluvöönd, Vastemõisa oja kalda 100 meetri laiune ja Vastemõisa järve kalda 50 meetri laiune piiranguvöönd ja mõlema veekogu 10 meetri laiune veekaitsevöönd. Planeeringuala ulatuses ei ole Vastemõisa oja arvel maaparandussüsteemi eesvooluna maaparandussüsteemina on arvel oja osa, mis jätkub järve vastaskaldal. Keskkonnaregistri andmetel on Vastemõisa järve ja Vastemõisa oja näol tegemist avalikult kasutatavate veekogudega, millel on vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seadusele 4 meetri laiune kallasrada (arvestatuna põhikaardile kantud veekogu piirist). Vastavalt looduskaitseseaduse (lühendatult LKS) 38 lõikele 3 on kalda ehituskeeluvööndis keelatud uute hoonete ja rajatiste ehitamine. Vastavalt LKS 38 lõikele 4 on võimalik hajaasustuses rajada olemasoleva elamu õuemaale uusi ehitisi, kui need ei jää veekaitsevööndisse. Ehituskeeld ei laiene piirdeaedadele ja detailplaneeringuga kavandatud tehnovõrkudele ja rajatistele (LKS 38 lõige 4 ja 5), samas ei tohi vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 38 lõikele 5 kallasrada tõkestada, välja arvatud põhjendatud vajadusel ja kohaliku omavalitsuse või Põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul. Sellest tulenevalt on piirete rajamine kallasraja ulatuses üldiselt keelatud. Vastavalt looduskaitseseaduse 37 lõikele 3 ei tohi kalda piiranguvööndis laotada reoveesetteid, rajada matmispaika ega jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitist. Lisaks on keelatud mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud kutselise või harrastuskalapüügi õigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks. Vastavalt veeseaduse 29 lõikele 4 on veekaitsevööndis keelatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta puu- ja põõsarinde raie. Lisaks on keelatud majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine, heina niitmine ja roo lõikamine. Veekaitsevööndis ei tohi kasutada väetiseid, keemilisi taimekaitsevahendeid ega reoveesetet. Samuti ei tohi veekaitsevööndisse paigaldada sõnnikuhoidlat või auna. Kalda kitsenduste ulatus on toodud olemasoleva olukorra joonisel (joonis 2) Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Maakonnakeskus Viljandi linn asub planeeringualast ligikaudu 13 kilomeetri kaugusel, valla keskus Suure-Jaani jääb planeeringualast ligikaudu 11 kilomeetri kaugusele. Kobras AS töö nr

14 Suure-Jaani valla üldplaneeringu kohaselt paikneb ala Vastemõisa kompaktse hoonestusega alal. Üldplaneeringu kohaselt pole tegemist maareformiseaduse tähenduses tiheasustusalaga. Planeeringuala paikneb valla ÜVK kohaselt Vastemõisa reoveekogumisalal. Vastemõisa reoveepuhasti paikneb planeeringualast läänesuunas linnulennult ca 800 m kaugusel. Tsentraalne veevarustus lähtub piirkonnas Viinaköögi puurkaevust, mis jääb planeeringualast ca 50 meetri kaugusele. 3. Planeerimisettepanek 3.1. Planeeringu kontseptsioon Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Vastemõisa tee 28 krundil Vastemõisa oja ja Vastemõisa järve kalda ehituskeeluvööndit, et võimaldada rajada endise hoone asemel elamu koos abihoonetega nii, et hooned asuksid väljaspool veekogu veekaitsevööndit. Planeeringuga lubatakse elamukrundile ehitada kuni kolm üle 20 m 2 hoonealuse pindalaga või üle 5 meetri kõrgust hoonet (elamu ja kuni 2 abihoonet). Planeeringuga kavandatakse elamu teenindamiseks vajalik väike parkla krundi Vastemõisa tee 28 kaguserva. Krundile Vastemõisa tee 26 määratakse kaubandus- ja teenindushoone ehitamiseks ehitusõigus ning parandatakse juurdepääsu-, parkimis- ja manööverdamisvõimalusi. Kruntidele määratakse tehnovõrkude ja rajatiste ehitamise võimalus veekogu kalda ehituskeeluvööndisse. Summutamaks kõrvalasuva Vastemõisa tee mõjusid, on Vastemõisa tee 28 krundi lääneossa ette nähtud täiendav kõrghaljastus Ehituskeeluvööndi vähendamine Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Vastemõisa oja kalda ehituskeeluvööndit Vastemõisa tee 28 kinnistul hoonestusala ja kavandatud parkla ulatuses 50-lt meetrilt 10-le meetrile ja Vastemõisa järve kalda ehituskeeluvööndit 25-lt meetrilt 10-le meetrile, et võimaldada oluliselt kitsendatud Vastemõisa tee 28 kinnistule varem seal paiknenud hoonete asemele uute hoonete rajamist ning hooneid teenindava parkla rajamist Üldplaneeringu muutmise ettepanek Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Suure-Jaani valla üldplaneeringut. Üldplaneeringus on planeeringuala lõunaosas (Vastemõisa tee 28 krundi ulatuses) ette nähtud puhkeala, millel on lubatud ärimaa, üldkasutatava maa, transpordimaa, kaitsealuse maa või maatulundusmaa kasutusotstarbed. Krundi Vastemõisa tee 28 ulatuses tehakse käesoleva planeeringuga ettepanek muuta maatulundusmaa elamumaaks. Kobras AS töö nr

15 Seoses Vastemõisa oja ja Vastemõisa järve ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga on looduskaitseseaduse 40 lg 4 punkt 2 kohaselt samuti tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Üldplaneeringu tekstis tuleb täpsustada, et Vastemõisa oja ehituskeeluvööndit on vähendatud Vastemõisa tee 28 kinnistul hoonestusala ja kavandatud parkla ulatuses 50-lt meetrilt 10-le meetrile ja Vastemõisa järve ehituskeeluvööndit 25-lt meetrilt 10-le meetrile. Skeem 3. Üldplaneeringu muutmise ettepanek krundi kasutusotstarbe osas. Vasakul väljavõte planeeringualast Suure-Jaani valla üldplaneeringu joonisel 3.5 (planeeringuala tähistatud punase joonega), paremal kasutusotstarbe muudatusettepanekuga täiendatud väljavõte. Joonistele pole märgitud ehituskeeluvööndi ulatust (tähistatud on vaid kalda piiranguvöönd), mistõttu selles osas jooniseid korrigeerida pole tarvis Planeeritava ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõigus Käesoleva planeeringuga järgitakse planeeringu koostamise ajal läbi viidud maakorraldustoimingut, mille tulemusena jaotati endine Vastemõisa tee 26 kinnistu kaheks krundiks aadressidega Vastemõisa tee 26 ja Vastemõisa tee 28. Planeeringuga tehakse ettepanek liita Vastemõisa tee 26 ja Vastemõisa tee vahele maakorralduse tulemusel tekkinud reformimata riigimaa riba Vastemõisa tee maaüksusega. Ettepanek on toodud tabelis 1 ja eelpoolmainitud maa omandamise menetlus viiakse läbi paralleelselt käesoleva detailplaneeringu koostamise menetlusega. Kobras AS töö nr

16 Tabel 1. Maakasutuse bilansi tabel PLANEERINGUEELNE PLANEERINGUJÄRGNE Maaüksuse nimetus ja katastriüksuse tunnus Maaüksuse pindala (ha) Katastriüksuse sihtotstarve Krundi nimetus Krundi pindala Krundi kasutamise sihtotstarve Vastemõisa tee (87001:002:0128) 0,8 POS 1 0,03 100% transpordimaa Reformimata riigimaa Vastemõisa tee (87001:002:0128) 0,83 100% tee ja tänava maa KOKKU: 0,83 KOKKU: 0,83 Krundi kasutamise sihtotstarbe nimetus on määratud vastavalt Siseministeeriumi aastal koostatud soovituslikule juhendile. Planeeringuga kavandatud krundi kasutamise sihtotstarbed on krundil Vastemõisa tee 28 üksikelamu maa (EP), krundil Vastemõisa tee 26 üksikelamu maa (EP) ja väikeettevõtluse hoone maa (ÄV), ajutisel krundil positsioon 1 tee ja tänava maa (LT). Kruntide andmed on esitatud põhijoonisel (joonis 3). Krundile Vastemõisa tee 28 on kavandatud elamu koos abihoonetega. Planeeringuga taastatakse Vastemõisa tee 28 krundil endine hoonemaht vana vareme kohal, osaliselt on hoone asukoht nihkes (välditud on veekaitsevööndisse sattumist) ja mahtu suurendatud, et see vastaks kaasaegse eluhoone tingimustele. Krundile Vastemõisa tee 26 on kavandatud kaubandus- ja teenindushoone lisaks olemasolevatele hoonetele. Planeeritud hoonestusalad on toodud põhijoonisel (joonis 3). Planeeritud hoonete maksimaalne katuseharja kõrgus maapinnast on kuni 8 meetrit. Krundil Vastemõisa tee 28 tohib hoonestusala A ulatuses põhihoone alune maksimaalne pindala olla kuni 275 m 2. Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 51 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on hoonete kasutamise lubatud otstarbeks määratud üksikelamu (11101) või elamu abihoone (12744). Krundil Vastemõisa tee 26 on lisaks eelpool mainitule lubatud ka teenindushoone (12330) või kaubandushoone (12310) otstarbed. Kruntide ehitusõigusest ja kruntidele seatud kriteeriumidest annab ülevaate põhijoonis (joonis 3) ning sellel esitatud ehitusõiguse tabel. Kobras AS töö nr

17 Ehitusloakohustuslikke abihooneid pole lubatud ehitada väljapoole hoonestusala. Maa-aluseid rajatisi (sh tehnorajatisi) ei tohi ehitada lähemale kui kaks meetrit krundi piirist. Maapealsete rajatiste ja ehitusloakohustuseta hoonete püstitamisel lähemale kui neli meetrit krundi piirile peab olema tagatud tuleohutus ning eelnevalt saavutatud nõusolek naaberkinnistu omanikuga, kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult. Krundil Vastemõisa tee 26 on lubatud ehitusloakohustuseta hoonete ehitamine vastavalt ehitusseadustikule, krundil Vastemõisa tee 28 tuleb üle 20 m 2 ehitisealuse pindalaga hoonete puhul kinni pidada detailplaneeringuga määratud maksimaalsest hoonete arvust (üks elamu ja kuni kaks abihoonet). Vastavalt looduskaitseseaduse 38 lõikele 3 on ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeld ei laiene looduskaitseseaduse 38 lõike 4 ja lõike 5 kohastele ehitistele. Detailplaneeringuga lubatakse paigaldada täiendavaid tehnorajatisi krundil Vastemõisa tee 28 paiknevasse ehituskeeluvööndisse tingimusel, et need paiknevad krundi piiridest vähemalt kahe meetri kaugusel ja ei ulatu veekaitsevööndisse (välja arvatud tuletõrje veevarustuseks vajalikud tehnorajatised). Planeeringuga seatakse nõue, et piirdeaedu ei tohi ehitada kalda veekaitsevööndisse Krundi hoonestusala piiritlemine Hoonestusalade paigutamisel on arvestatud varasema hoone asukohaga, krundile ulatuvate kitsendustega ning naabruses paiknevate hoonete asukohaga. Planeeritud hooned on kavandatud tänavajoonest samale kaugusele Vastemõisa tee 22 krundi põhihoonega. Hoonestusalade määramisel on arvestatud, et hoonestusalad paikneksid üksteisest ning krundi piiridest vähemalt 4 meetri kaugusel, et tagada hoonete vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2017 määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele vähemalt 8 meetri laiune tuleohutuskuja. Juhul, kui hoonete vahekaugus on väiksem, tuleb tule levikut piirata ehituslike abinõudega (välja arvatud eelpool mainitud määruse 22 toodud erisuste puhul). Samuti on arvestatud ümbruskonnas olevate veekogude kalda kitsendustega ning hooneid pole kavandatud veekogude veekaitsevööndisse Läbipääsu ja juurdepääsu tagamine kallasrajal Planeeringualal paiknevad Vastemõisa oja ja Vastemõisa järve ehk avalike veekogude kallasrajad, millel peab saama takistamatult liikuda. Krundi piirded tuleb rajada kallasraja vööndist väljapoole. Juhul, kui piire paikneb kallasraja lähedal, peavad sellel ajutise kallasraja tarbeks olema mittelukustatud väravad. Perspektiivne piirde asukoht on toodud põhijoonisel (joonis 3). Kobras AS töö nr

18 3.7. Arhitektuurinõuded ehitistele Planeeringualale kavandatud ehitiste arhitektuurinõuded on toodud tabelis 2. Arhitektuurinõuete määramisel on arvesse võetud ümbruskonna hoonestuslaadi, ent lubatud on mõningaid kõrvalekaldeid, kuna hooned on kavandatud tänavakoridorist eemal asetsevana. Planeeritud hooned peavad moodustama vormi- ja värvilahendustes maitseka arhitektuurse terviku. Värvilahenduse määramisel tuleb vältida häirivalt erksaid toone. Krundi piirete tüüp ja värvilahendus ning värvipasside andmine hoonetele tuleb lahendada ehitusprojekti mahus. Välimööbel ja õuerajatised peavad moodustama krundil paikneva hoonega ühtse arhitektuurse ansambli ja arvestama piirkonnast tulenevaid kitsendusi. Tabel 2. Arhitektuurinõuded ehitistele Välisviimistluse materjalid Viimistluses tuleb kasutada kaasaegseid kestvaid viimistlusmaterjale nagu puhasvuuk loodus- või tehiskivi ja puitmaterjalid, krohv sarnaselt naabruskonna hoonetele. Lubatud on ka viimistletud betoon, klaas ja metall või nende kombinatsioonid. Keelatud viimistlusmaterjalid on välisvoodrita palk, plastvooder, viimistlemata plekk või viimistluseta väikeplokk. Fassaadi värvid määratakse ehitusprojektiga. Katusekatte materjalina on lubatud kasutada kivi-, bituumen- või plekkmaterjale. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine. Hoone orientatsioon Hoone ±0.00 Minimaalselt Hooned projekteerida Vastemõisa tee 28 krundil risti juurdepääsuteega, Vastemõisa tee 26 krundil hoonete orientatsioonile tingimusi ei seata. Katusekalle ja tüüp Piirded 11, lubatud on viil- või kaldkatus, kalde suund on vaba. Piirded tuleb rajada piirkonnale iseloomulikest ja hoone arhitektuuriga sobivatest materjalidest. Lubatud piirde tüübid on puitlipp-, lattaed. Sepisaed või võrkaed on lubatud ainult heki kaitseks. Piirde värvilahendus täpsustakse ehitusprojektiga. Piire võib olla maksimaalselt 1,2 meetri kõrgune ning peab olema vähemalt 15% ulatuses läbipaistev. Soovitatav on piirdeks kasutada pügatud või vabakujulisi hekke Juurdepääs krundile, liiklus- ja parkimiskorraldus Krundil Vastemõisa tee 26 säilib olemasolev juurdepääs läbi Vastemõisa tee 22 ja Vastemõisa tee 24 kinnistu. Planeeringuga on ette nähtud ka alternatiivne juurdepääsutee, mis ei kulge läbi naaberkinnistute. Krundi Vastemõisa tee 28 juurdepääs on ette nähtud Järvela teelt, mis on ühendatud avalikult kasutatava Vastemõisa teega. Planeeritud kruntide osas tuleb juurdepääsud lahendada servituudiga. Planeeringuga nähakse ette krundi Vastemõisa tee 28 lõunaosas olemasolevat juurdepääsuteed põhja suunas 2 meetrit laiendada. Kobras AS töö nr

19 Krundile Vastemõisa tee 26 on kavandatud 5-kohaline parkla seal paikneva elamu tarbeks ning laadimisplats koos parkimiskohtadega kaubandus- ja teenindushoone tarbeks. Krundil paiknevate olemasolevate hoonete vahele on kavandatud manööverdusplats. Krundi Vastemõisa tee 28 kaguossa on planeeritud elamu tarbeks 6-kohaline parkla. Soovitatav on eelistada parkla asfaltkattele looduslikuma ilmega lahendusi (muruvuukidega sillutis, pinnaskate). Planeeringuga Vastemõisa tee tänavale kaitsevööndit ei määrata, kuna tänava katastriüksuse laius on üle 10 meetri, mis võimaldab korraldada tee hooldustöid tänava maa-ala piires. Graafiliselt on juurdepääsude lahendus kujutatud põhijoonisel (joonis 3) Haljastuse ja heakorra põhimõtted Krundisisese haljastuse kujundamisel tuleb lähtuda piirkonnale iseloomulikest kujundusvõtetest. Vastemõisa tee 28 tänavapoolsele piirile on soovitav rajada täiendav haljastus elamuala kaitseks tänava müra ja tolmu eest ning iluaed. Kuna märkimisväärsed puud planeeritaval alal puuduvad, ei seata kohustust olemasoleva haljastuse säilitamiseks, ent tuleb arvestada, et vastavalt veeseaduse 29 lõikele 4 on puu- ja põõsarinde raie veekaitsevööndis ilma Keskkonnaameti nõusolekuta keelatud Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad Käesoleva detailplaneeringuga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb täpsustada vastavate projektidega. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on toodud planeeringu põhijoonisel (joonis 3). Rajamata tehnovõrkude ligikaudsed pikkused planeeringuala ulatuses on antud tabelis 3. Tabel 3. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel Tehnovõrk Perspektiivne sidekaabel 120 Perspektiivne madalpingekaabel Perspektiivne veetorustik 30 Perspektiivne reoveetorustik 30 Veevõtukaevu imitarnetoru 6 + 5** Veevõtukaev Märkused: Ligikaudne pikkus meetrites / arv* perspektiivis maakaabliga asendatav õhuliin 1 tk * - arvestatuna hoonestusalani. Tabelisse pole arvestatud maaküttetorustikku, kuna torustiku vajalik pikkus selgub hilisema projekteerimise käigus ** - planeeringualalt välja jääv rajatis või rajatise osa Kobras AS töö nr

20 Maapealsete tehnorajatiste püstitamisel lähemale kui 4 meetrit krundi piirile peab olema tagatud tuleohutus ning eelnevalt saavutatud nõusolek naaberkinnistu omanikuga, kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult. Maa-aluseid tehnorajatisi ei tohi ehitada lähemale kui 2 meetrit krundi piirist. Detailplaneeringuga lubatakse paigaldada tehnorajatisi Vastemõisa järve ja Vastemõisa oja ehituskeeluvööndisse tingimusel, et need paiknevad krundi piiridest vähemalt 2 meetri kaugusel ja ei ulatu veekaitsevööndisse Sademevee- ja reoveekanalisatsioon Planeeringuala sademevee- ja reoveekanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Suure-Jaani Haldus väljastatud tehnilistele tingimustele. Krundil Vastemõisa tee 26 säilib olemasolev reoveekanalisatsioon. Krundil Vastemõisa tee 28 paikneb ühiskanalisatsioonitorustik. Planeeringualale kavandatud hoonete reovee kanaliseerimiseks nähakse ette liitumiskaev krundil paiknevale kanalisatsioonitrassile De 160. Vajadusel tuleb hoone projekteerimisel näha ette täiendavad kaitsemeetmed torustiku kaitseks. Kaitsemeetmete vajadus täpsustatakse hoone projektiga. Sademevee kanalisatsioon asulas puudub. Sademevesi on planeeringualal ette nähtud immutada. Keelatud on juhtida sademevett naaberkruntidele ning ühiskanalisatsiooni Veevarustus, sh tuletõrje veevarustus Planeeringuala veevarustus on lahendatud vastavalt AS Suure-Jaani Haldus väljastatud tehnilistele tingimustele. Krundil Vastemõisa tee 26 säilib olemasolev veevarustus. Krundil Vastemõisa tee 28 paikneb ühisveevarustuse torustik. Planeeritud hoonete veega varustamiseks nähakse ette maakraaniga varustatud liitumispunkt krundil paiknevale veetrassile De 63. Veerõhk liitumispunktis on 3,2 bari. Vajadusel tuleb hoone projekteerimisel näha ette täiendavad kaitsemeetmed torustiku kaitseks. Kaitsemeetmete vajadus täpsustatakse hoone projektiga. Asula ainus tuletõrje veevõtukoht paikneb paisjärve põhjakaldal. Olemasolevate veetorude tehniline seisund ja võimalik maksimaalne vooluhulk ei võimalda asulasse tuletõrjevee hüdrantide paigaldamist. Planeeringuala tuletõrjeveega varustamiseks on Vastemõisa tee 28 krundi idaosasse, paisjärve lähedusse ette nähtud veevõtukaev koos isevoolu tarnetoruga. Veevõtukaev on planeeritud kohta, kus see jääb hoonetest vähemalt 30 meetri kaugusele (lähtutud on standardist EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitise tuleohutus ). Kobras AS töö nr

21 Veevõtukaevuni viiv juurdepääsutee peab kandma vähemalt 25 tonnist ja 3,5 meetri laiust tuletõrjeautot ning tuletõrjeauto ümberpööramise võimaldamiseks peab krunti teenindav parkla jääma piirdeaiast väljapoole Elektrivarustus, sh välisvalgustus Elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OÜ Pärnu-Viljandi Regiooni tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr Krundil Vastemõisa tee 26 säilib olemasolev elektriühendus. Olemasolevast kilbist on ette nähtud maakaabel planeeritud kaubandus- ja teenindushooneni. Krundile Vastemõisa tee 28 kavandatud elektrivarustus on ette nähtud olemasolevast Välja:(Võhma) alajaamast fiider F1 baasil. Ühendus olemasoleva elektriliiniga on ette nähtud krundil paiknevast õhuliini postist. Liitumiskilp on kavandatud krundi Vastemõisa tee 28 piirile, sissesõidutee äärde kavandatava parkla lähedusse. Perspektiivis on lubatud olemasolev õhuliin asendada maakaabliga. Planeeringu põhijoonisel on toodud perspektiivne maakaabli trajektoor planeeringualal ja selle vahetus läheduses. Maakaabli asukoht ja asendatava liini pikkus täpsustatakse edasise projektiga Sidevarustus Sidevarustus on planeeritud vastavalt Telia Eesti AS tehnilistele tingimustele nr Krundil Vastemõisa tee 26 säilib olemasolev sideühendus. Krundi Vastemõisa tee 28 sideühendus nähakse ette sidekaevust 37/1. Krundi läheduses paiknevast kaablist on ette nähtud jätk, mis ühendatakse kavandatud hoonestusega. Vastavalt vajadusele tuleb kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Vajadusel tuleb parkla projekteerimisel näha ette sidekaabli ümber tõstmine või täiendavad kaitsemeetmed kaabli kaitseks. Ümbertõstmise ja kaitsemeetmete vajadus täpsustatakse projektiga. Krundil Vastemõisa tee 28 paiknev kasutuseta sidekaabel on ette nähtud likvideerida Soojavarustus Planeeringuala paikneb üldplaneeringu kohaselt kaugküttepiirkonnas, kus uued hooned tuleb liita kaugküttevõrku. Tulenevalt Suure-Jaani vallavolikogu määrusest Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse kord on kaugküttepiirkonnas lubatud alternatiivina kasutada lokaalset soojavarustust, kui tegemist on ökoloogiliselt puhaste kütteviisidega (maasoojus, päikese-, tuulevõi hüdroenergia). Kobras AS töö nr

22 Krundil Vastemõisa tee 26 säilib olemasolev küttelahendus. Kuna planeeringu koostamise ajal pole kaugküttetorustik piirkonnas välja ehitatud, nähakse krundile Vastemõisa tee 28 ette maakütte rajamise võimalus. Maakütte paigaldamiseks sobiv ala on näidatud planeeringu joonisel Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks Seoses planeeringuala asukohaga Vastemõisa paisjärve läheduses võib põhjavesi, mis ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava kohaselt paikneb ca 1 meetri sügavusel, märjal alal paisjärve läheduses ulatuda maapinnani. Üle 20 m 2 suuruse pindalaga hoonete nulliks tuleb krundil Vastemõisa tee 28 kavandada vähemalt meetrit, et vältida üleujutusest tingitud kahjustusi ning võimaldada isevoolse kanalisatsiooni rajamist. Planeeringualale ulatuvad Vastemõisa oja (mis on üle 25 km² suuruse valgalaga oja) kalda 50 meetri laiune ja Vastemõisa järve kalda 25 meetri laiune ehituskeeluvöönd, Vastemõisa oja kalda 100 meetri laiune ja Vastemõisa järve kalda 50 meetri laiune piiranguvöönd ning nende veekogude 10 meetri laiused veekaitsevööndid. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Vastemõisa oja kalda ehituskeeluvööndit Vastemõisa tee 28 krundile kavandatud hoonestusala ja parkla ulatuses 50-lt meetrilt 10-le meetrile ja Vastemõisa järve kalda ehituskeeluvööndit 25-lt meetrilt 10-le meetrile. Ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab rajada oluliselt kitsendatud kinnistule varem seal paiknenud hoonete asemele uued hooned ning neid teenindava parkla. Planeeringualale ulatuvad Vastemõisa järve ja Vastemõisa oja kallasrajad. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 38 lõikele 5 ei tohi kallasrada tõkestada, välja arvatud põhjendatud vajadusel ja kohaliku omavalitsuse või Põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul. Sellest tulenevalt on piirete rajamine kallasraja ulatuses üldiselt keelatud. Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, ka ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi. Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Prügikonteineri soovitatav asukoht on toodud joonisel 3, täpsem asukoht tuleb määrata hoone projektiga. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele ning olmejäätmete äravedu korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus Planeeringualal paiknevate vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd on 2 meetrit. Planeeringuala läbib alla 1 kv võimsusega elektri õhuliin, mille kaitsevöönd on 2 meetrit liini teljest. Planeeringualal paiknevate sidekaablite ja jaotuskappide kaitsevöönd on 1 meeter liinirajatisest. Kaitsevööndis on keelatud liinirajatise omaniku loata igasugune liinirajatist ohustada võiv tegevus. Kobras AS töö nr

23 Vastemõisa tee tänavalt lähtuvate võimalike häiringute leevendamiseks on kavandatud krundi Vastemõisa tee 28 lääneossa puhverhaljastus Servituutide vajaduse määramine Planeeringuala servituutide ettepanekud on toodud tabelis 4 ja nende ulatus põhijoonisel (joonis 3). Tabel 4. Servituutide ettepanekud Teeniv kinnisasi Servituut Valitsev kinnisasi / isik Servituudi sisu Vastemõisa tee 22 Vastemõisa tee 24 Juurdepääsu servituut Vastemõisa tee 26 Krundile Vastemõisa tee 26 juurdepääsu tagamise kohustus Vastemõisa tee 30 krundile Vastemõisa tee 28 Juurdepääsu servituut Vastemõisa tee 30 juurdepääsu tagamise kohustus juurdepääsutee osas, mis jääb Vastemõisa tee 28 krundile Vastemõisa tee 30 Juurdepääsu servituut Vastemõisa tee 28 Krundile Vastemõisa tee 28 juurdepääsu tagamise kohustus Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Kvaliteetsest materjalist hooned ja piirded loovad turvalise atmosfääri. Soovitatav on piirkonnas rakendada naabrivalvet Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama seda tekitanud krundi igakordne omanik Planeeringu elluviimise võimalused Krundi ehitusõiguse realiseerib krundi valdaja. Detailplaneeringuga moodustatavatel kruntidel tuleb seada Elektrilevi OÜ-le notariaalne maakasutusõigus enne kinnistute müüki. Detailplaneeringuga kavandatud hooneid tohib ehitada absoluutkõrgusele minimaalselt meetrit. Kobras AS töö nr

24 4. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Kokkuvõte kooskõlastustest ja koostööst planeeringu ajal on antud tabelis 5. Tabel 5. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Kuupäev Kooskõlastaja / koostöö tegija Dokumendi asukoht kaustas Kooskõlastuse andnud isik Märkused Vastemõisa tee 30 omanik Lk 52 Andrus Käsper, Vastemõisa tee 30 maaüksuse omanik Telia Eesti AS Lk 63 Remo Toodo, Telia Eesti AS volitatud esindaja Kooskõlastus nr Elektrilevi OÜ Lk 66 Enn Truuts Kooskõlastus nr Keskkonnaamet Lk 68 Kaili Viilma, Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi täpsustamiseks tuleb esitada Keskkonnaametile põhjendatud taotlus koos vastu võetud detailplaneeringuga Mati Umbleja, Päästeameti Lõuna päästekeskus Lk 73 ohutusjärelevalve büroo Kooskõlastus nr K-MU/8 juhtivinspektor AS Suure-Jaani Haldus Lk 74 Aivar Veeperv Maa-amet Lk 75 Artu Ellmann, peadirektori asetäitja Kobras AS töö nr

25 5. Joonised Kobras AS töö nr

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-186 186 Asukoht (L-Est 97) X 6415848 Y 670373 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula Varese lõigu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-048 Asukoht (L-Est 97) X 6562090 Y 691635 seletuskiri ja lisad Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem