Microsoft Word - Seletuskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Seletuskiri"

Väljavõte

1 KINNISTU TÖÖ NR. DP TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015

2 KAUSTA SISU 1 SELETUSKIRI 2 JOONISED 3 LISAD 2

3 SISUKORD SELETUSKIRI... 6 PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID, UURINGUD. 6 U KOOSTAMISE ALUSED... 6 LÄHTEDOKUMENDID... 6 TEOSTATUD UURINGUD... 6 PLANEERINGU ÜLDEESMÄRGID... 7 TELLIJA... 7 PROJEKTI KOOSTAMISEL OSALESID:... 7 ASUKOHT JA OLEMASOLEV OLUKORD... 8 KEHTIV... 8 KEHTIV ÜLDPLANEERING... 8 MAAKASUTUST KITSENDAVAD OBJEKTID... 8 LINNAEHITUSLIK SITUATSIOON JA ANALÜÜS... 8 PLANEERITAVA ALA ÜLDANDMED... 9 PLANEERITAVA ALA PIIRID... 9 GEODEESIA OLEMASOLEV HALJASTUS LOODUSKAITSE PLANEERIMISLAHENDUS KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS, LINNAEHITUSLIKUD SEOSED JA IDEED KRUNDIJAOTUS KRUNDI EHITUSÕIGUS, ARHITEKTUURSED NÕUDED EHITISTELE VERTIKAALPLANEERIMINE HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE PAIGUTUS NÕUDED TEHNORAJATISTE EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS TULEOHUTUSE TAGAMINE KESKKONNAKAITSE ABINÕUD KURITEGEVUSE ENNETAMINE SERVITUUTIDE VAJADUS U ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA TEHNILISED NÄITAJAD TERRITOORIUMI BILANSS JOONISED ASUKOHA SKEEM SS TUGIPLAAN U PÕHIJOONIS PLANEERINGUALA ILLUSTRATSIOON SIDETRASSI SKEEM MAAPARANDUSKRAAVI PIIRANGUVÖÖNDI SKEEM ÜLDPLANEERINGU MUUDATUSETTEPANEK LISAD MENETLUSDOKUMENDID

4 HALDUSLEPING U KOOSTAMISE KORRALDAMISE OSALISEKS ÜLEANDMISEKS JA RAHASTAMISEKS LEPING U ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA KOHTA JA U KOHASE TEHNILISE INFRASTRUKTUURI VÄLJAEHITAMISEKS U ALGATAMISE KORRALDUS SAKU VALLAVALITSUS NR KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANG SAKU VALLAVALITSUS , LISA LÄHTESEISUKOHAD U KOOSTAMISEKS SAKU VALLAVALITSUS , LISA PUUDUTATUD ISIKUTE DP ALGATAMISEST TEAVITAMINE SAKU VALLAVALITSUS NR 7.1.1/ MÄNNI TEE 21 U ALGATAMISE TEADE EESTI PÄEVALEHES MÄNNI TEE 21 U ALGATAMISE TEADE SAKU SÕNUMITES MÄNNI TEE 21 U ALGATAMISE TEADE MÄNNI TEE 21 U ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAVA ARUTELEU TEADE SAKU SÕNUMITES U AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL SAKU VALLAVALITSUS MÄNNI TEE 21 U ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAVA ARUTELEU TEADE SAKU SÕNUMITES U AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL SAKU VALLAVALITSUS VASTUVÄITEKIRI NR 1- MAIE ROHKE, VASTUVÄITEKIRI NR 2- JÜRI SULIN, DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUVÄITEKIRI NR JÜRI SULIN, DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUSKIRI NR 7-1.1/2332, SAKU VALLAVALITSUS DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUVÄITEKIRI NR MAIE ROHKE, VASTUSKIRI NR 7-1.1/2331, SAKU VALLAVALITSUS DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUVÄITEKIRI NR JANEK TOIGER, DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUSKIRI NR 7-1.1/ SAKU VALLAVALITSUS DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT HARJU MAAVANEMA KIRI NR 6-7/40157, DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT KESKKONNAAMETI VASTUSKIRI NR 7-13/16/ TEHNILISED TINGIMUSED JA UURINGUD HÜDROLOOGILINE EKSPERTHINNANG VÕIMALIKU ÜLEUJUTUSE KOHTA SAKU ALEVIKU MÄNNI TEE 21 PLANEERINGUALAL. KALEV RAADLA, HÜDROTEHNIKAINSENER, PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS TEHNILISED TINGIMUSED UKS NR ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON VÄLJAVÕTE HARJUMAA PINNASE RADOONIRISKI KAARDIST MÄNNI TEE 21 KINNISTU JA LÄHIALA GEODEETILINE ALUSPLAAN. GEOPOINT OÜ (TÖÖ NR 13-G338, ) TEHNILISED TINGIMUSED U KOOSTAMISEKS, AS SAKU MAJA TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR , ELION ETTEVÕTTED AS24 KESKKONNAAMETI KIRI NR HJR 7-8/15/9020, VÄLJAVÕTE SAKU ALEVIKU JA LÄHIALA ÜLDPLANEERINGUST KOOSKÕLASTUSED KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL PÄÄSTEAMETI PÕHJA PÄÄSTEKESKUS ELION ETTEVÕTTED AS ELEKTRILEVI OÜ EXPOLIO OÜ AS SAKU MAJA PÕLLUMAJANDUSAMET HARJU KESKUS KESKKONNAAMET HARJU-JÄRVA-RAPLA REGIOON

5 5

6 SELETUSKIRI PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID, UURINGUD U KOOSTAMISE ALUSED Tuginedes Haldusmenetluse seadus 5 lg 5 sätestatule on detailplaneeringu koostamise alusteks: Expolio OÜ esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks Saku Vallavalitsuse väljastatud korraldus nr oktoober Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Eesti Vabariigi Planeerimisseadus LÄHTEDOKUMENDID Saku valla üldplaneering Saku Vallavalitsuse väljastatud korraldus nr oktoober Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Saku aleviku ja lähiala üldplaneering Saku vallavolikogu 15. november 2007 määrusega nr 11 jõustunud Raieloa andmise tingimused ja kord Saku valla jäätmehoolduseeskiri; EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine; EVS 843:2003 Linnatänavad; EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; EVS 840:2009 Radooniohutu hoone projekteerimine; EVS 894:2008/A1:2010 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides; TEOSTATUD UURINGUD Männi tee 21 kinnistu ja lähiala geodeetiline alusplaan. GePoint OÜ (töö nr 13-G338, ) Hüdroloogiline eksperthinnang võimaliku üleujutuse kohta Saku aleviku Männi tee 21 planeeringualal. Kalev Raadla, hüdrotehnikainsener, Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS vt LISA 1 6

7 PLANEERINGU ÜLDEESMÄRGID Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: Kinnistu kruntideks jaotamine. Kruntide sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks. Kruntide ehitusõiguse määramine (maakasutuse sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pind, hoonete suurim lubatud kõrgus); Kruntide hoonestusala (see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemine; Juurdepääsuteede, vajalike tehniliste kommunikatsioonide ja haljastuse lahendamine. Juurdepääsutee asukoha määramine. Servituutide määramine. Kinnistut läbiva maaparanduskraavi ehituskeeluvööndi vähendamine. TELLIJA Expolio OÜ Kontaktisik: Veiko Kaup GSM: e-post: PROJEKTI KOOSTAMISEL OSALESID: Planeerimine ja arhitektuur ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ Pärnu mnt 131b-12, Tallinn MTR: EEP REG. NR GSM: e-post: Peeter Liivandi Villu Scheler Arhitektid: 7

8 ASUKOHT JA OLEMASOLEV OLUKORD KEHTIV Planeeritud ala kohta puudub kehtiv detailplaneering. KEHTIV ÜLDPLANEERING Vastavalt kehtivale Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule asub Männi tee 21 kinnistu pere ja ridaelamu maalal. Pere- ja ridaelamumaa on üksik-, kaksik-, muu kahe korteriga elamu, ridaelamu, suvila või aiamaja ehitamiseks ette nähtud maa. Lisaks võib sellele maale ehitada abihooneid. Pere- ja ridaelamumaadel ei ole lubatud kõrvalotstarbena kasutada korterelamu- ja tootmismaa otstarvet. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. MAAKASUTUST KITSENDAVAD OBJEKTID Männi tee 21 kinnistu maakasutust kitsendavad: madalpinge õhuliini kaitsevöönd koridoris laiusega 4m keskpingekaabli kaitsevöönd koridoris laiusega 2m Vääna jõe ehituskeeluvöönd jõe tavalisest veepiirist 25m Kallasrada kõrgkalda äärest 4m Vääna jõe veekaitsevöönd 10m Vääna jõe kalda piiranguvöönd 100m Maaparanduskraavi kalda piiranguvöönd 50m Maaparanduskraavi veekaitsevöönd tavalisest veepiirist 1m Maaparanduskraavi ehituskeeluvöönd tavalisest veepiirist 25m LINNAEHITUSLIK SITUATSIOON JA ANALÜÜS Planeeritud ala asub Saku aleviku põhjaservas, Tallinna Viru väljakust ca 15km kaugusel. Lähtuvalt kinnistu paiknemisest, liiklusühendustest ja olemasolevatest kommunikatsioonidest on ala atraktiivne koht perele oma kodu rajamiseks. Saku alevikus on olemas kõik vajalikud asutused täisväärtuslikuks eluks. Piirkond, milles planeeritud ala asub, on monofunktsionaalne. Seal asuvad valdavalt elamumaa sihtotstarbega kinnistuid. Valdavalt on tegemist erinevas suuruses ühepereelamutega. Kontaktvööndis asuvad hooned on ehitatud erineval ajal. Seal paiknevad: valdavalt kuni 2 korruselised ühepere-elamud. Hoonete viimistluses on kasutatud valdavalt kas tellist, puitlaudist või krohvi; Piirkonnas esineb viilkatusega hooneid, madala katusega hooneid. Enamikes elamumaa kruntide hoovides paiknevad abihooned (kuurid jm). Planeeringuala naabrusesse teiselpool Männi teed on koostamisel detailplaneering, mille järgi planeeritakse kinnistule üksikelamud ja paariselamud. Kontaktvööndis paikneva hoonestuse kõrgus ja korruselisus on suhteliselt ühtlane. Elamud on valdavalt kas 1,5 korruselised või 2 täiskorrusega. 8

9 Lähtuvalt kontaktvööndi ala situatsiooni kirjeldusest ja analüüsist ning seostest ümbritseva võib öelda, et planeeringus kavandatud lahendus Männi tee 21 krundile on linnaehituslikult sobiv ja piirkond on väga sobiv uut ühe- ja kahepereelamute püstitamiseks. PLANEERITAVA ALA ÜLDANDMED Planeeritud alasse jääb MÄNNI TEE 21 KINNISTU (maatulundusmaa) 71801:001:0434. Kinnistu on maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega. Kinnistu suurus on 5599 m 2. Kinnistud kuulub ettevõttele Expolio OÜ. Ettevõtte esindaja on juhatuse liige Veiko Kaup. MÄNNI TEE 21 (maatulundusmaa) 5599 m :001:0434 Planeeritaval alal olevad tehnovõrgud Elekter: Planeeritavat ala läbib madalpinge õhuliin ja madalpinde maaliinid. Männi teel paikneb Männi tee 17 ääres Elektrilevi OÜ-le kuuluvast jaotuskilbist tuuakse madalpinge kaabelliin. Kõikide planeeritavate kinnistute liitumispunkid on planeeritud Männi tee äärde olemasolevale teemaa kinnistule. Hooneteni veetakse maakaabelliin planeeritud juurdepääsutee kõrvalt. Side: Männi tee ääres paiknevad AS Elionile kuuluvad sideliinid Kanalisatsioon: Männi tee ääres paikneb Saku Maja OÜ-le kuuluv kanalisatsioonitrass Veevarustus: Männi tee ääres paikneb Saku Maja OÜ-le kuuluv veetrass Planeeritaval alal olevad hooned Alal olemasolevaid hooneid ei ole Planeeritavale alale juurdepääs Planeeritava ala ääres on Männi tee, mis ühendab Tallinna ringteed ja Tamme teed. Planeeritava ala lääneservale on jäätud ala perspektiivsele kergliiklusteele. Planeeritaval alal kraavid ja Planeeritava ala lääneserval asub Vääna jõgi, maaparandusobjektid millesse suubub planeeritavat ala läbiv maaparanduskraavkraav. PLANEERITAVA ALA PIIRID Planeeritav ala piirneb: AUGUSTI MAATULUNDUSMAA 100% 71801:005:0213 METSISE TN 7 ELAMUMAA 100% 71801:002:0013 METSISE TN 5 ELAMUMAA 100% 71801:002:0006 METSISE TN 3 ELAMUMAA 100% 71801:002:0002 METSISE TN 1 ELAMUMAA 100% 71801:002:0001 MÄNNI TEE TRANSPORDIMAA 100% MÄNNI TEE 19 ELAMUMAA 100% 71801:001:0690 MÄNNI TEE 17 ELAMUMAA 100% 71801:001:0007 REFORMIMATA RIIGIMAA - (ASUSTUSÜKSUS 7361). (ÜP NÄEB ETTE MUNITSIPALISEERIMIST) GEODEESIA 9

10 Planeeritava ala kohta on koostatud digitaalne topogeodeetiline alusplaan üksikute suuremate puude äranäitamisega M 1:500, GePoint OÜ (töö nr 13-G338, ) Koordinaadid määratud L-EST 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis. Planeeritav ala on nõrga langusega Vääna jõe suunas. OLEMASOLEV HALJASTUS Planeeringu ala on suuremas osas söötis rohumaa. Kõrghaljastus paikneb ala Männi tee poolses osas ning männi tee 19 krundi ääres, samuti olemasoleva kuivenduskraavi ümbruses. Planeeringuga rajatav uus juurdepääsutee läbib osaliselt ala kõrghaljastatud osa. Mahavõetav kõrghaljastus taastatakse asendusistutusega. LOODUSKAITSE Detailplaneeringu tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju planeeringuala- ja lähiümbruse keskkonnatingimustele. Kinnistu ei asu Natura 2000 alal ega selle vahetus läheduses. Looduskaitselistest objektidest asub kinnistu Vääna jõe ääres, vääna jõe kalda piiranguvööndis. Vääna jõgi on Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogu. Antud detailplaneeringuga ei planeerita pinnasetöid mis muudaks veetaset jões ega häiriks kalade elutegevust muul viisil. Looduslikku jõe sängi kuju ei muudeta. 10

11 PLANEERIMISLAHENDUS KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS, LINNAEHITUSLIKUD SEOSED JA IDEED Planeeritav ala paikneb Männi tee ääres, Saku aleviku põhjaosas. Planeeringu ala hõlmab Männi tee 21 kinnistut. Planeeringuala põhja- ja lõunaosas paiknevad olemasolevad hoonestatud elamumaa kinnistud. Ala lääneküljele jääb Vääna jõgi ja Augusti maaüksus (maatulundusmaa). Kinnistust ida poole jääb Männi tee, mille teisel poolel asub Rebasesaba maaüksus (hetkel maatulundusmaa, muutmisel vastavalt Rebasesaba kinnistu detailplaneeringule elamumaaks). Saku aleviku lähiala üldplaneeringu järgi on antud piirkond mõeldud elamumaaks. Juurdepääs planeeringualale on Männi teelt. Planeeringuala sisene tee planeeritavate kinnistuteni läheb kinnistu Männi tee 19 kinnistupiiri äärest. Juurdepääsutee lõpust, kahe planeeritava kinnistu vahelt, on nähtud ette jalakäijate läbipääsu pikendus jõeni. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: Kinnistu kolmeks krundiks jaotamine; Kruntide sihtotstarbe muutmine elamumaaks; Kruntide ehitusõiguse määramine (maakasutuse sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pind, hoonete suurim lubatud kõrgus); Vajalike tehniliste kommunikatsioonide ja haljastuse lahendamine. Juurdepääsutee asukoha määramine. Servituutide vajaduse määramine. Planeeringuga moodustatakse Männi tee 21 kinnistust kolm elamumaa krunti. Krundile pos. nr 1 on planeeritud üksikelamu või paariselamu. Kruntidele pos. nr 2 ja 3 on planeeritud üksikelamud. Kruntide ehitusalade asukoht on valitud selliselt, et oleks tagatud nõutud kaugused (min 4m) naaberkruntide piiridest, arvestatud soovitusliku 5m kaugusega Männi teest, planeerimisel on lähtutud olemasolevate kommunikatsioonide asukohtadest, juurdepääsutee loogilisest asukohast, ilmakaartest, tuleohutuskujadest. Hoonete soovituslik paigutus kinnistutel tagab piisavad hoovialad. Planeeritud elamud on kuni kahe maa-pealse korrusega. Abihooned on maksimaalselt ühe maa-pealse korrusega. Uuest hoonestusest ja planeerimislahendusest tulenevad negatiivsed mõjud planeeringualaga piirnevatele naaberkruntidele on minimaalsed. Ala korrastamise läbi suureneb piirkonna turvalisus. Planeeringuala kontaktvööndisse jääb kinnistust lõunapool Saku vallale kuuluv endine pumbajaamahoone puurkaevuga (prk , kataster 1500, pass 5152). Pumbajaama puurkaevu tamponeerimine viiakse läbi koostöös Saku vallaga. Puurkaevu sulgemise korraldamine ja sulgemistööde eest tasumine lepitakse eraldi kokku Saku Vallavalitsusega. Metsise tn 1 kinnistu puurkaev (PRK , kataster 30488) rekonstrueeriti 2007 aastal, ning tegemist on ühe krundi tarbeks rajatud puurkaevuga. Käesoleva detailplaneeringu käigus on antud puurkaevu sanitaarkaitseala vähendatud. Puurkaevule on määratud hooldusala 10 m raadiuses. Vt. ka planeeringu lisad (Keskkonnaameti kiri nr HJR 7-8/15/9020-2) 11

12 Metsise tn 5 kinnistu puurkaevu (PRK , kataster 20101, pass 1115) puhul on tegemist on ühe krundi tarbeks rajatud puurkaevuga. Seega puuraevul on hooldusala 10 m raadiuses. Metsise tänava maa-alal asuv puurkaev (PRK , kataster 17765, pass HGO-167) sanitaarkaitseala ulatub Männi tee 21 kinnistule. Sellest tulenevad kitsendused kruntidele 1 ja 2. Männi tee 19 kinnistul asub registreerimata puurkaev, mille puhul on tegemist ühe krundi tarbeks rajatud puurkaevuga. Seega puuraevul on hooldusala 10 m raadiuses. Männi tee 21 kinnistule jääb maaparanduskraav (TAMMEMÄE, ÜP-163 I-1). Vastavalt Looduskaitseseadusele kehtib kraavile ehituskeeluvöönd 25 m ulatuses kraavi kaldast arvestatuna. Käesoleva planeeringuga tehkakse ettepanek ehituskeeluvööni vähendamiseks 10 m -ni. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule on Vääna jõe ehituskeelu vöönd Tallinna maanteest põhjapoole jäävas osas 25 m, kuna valdav osa alast on olemasolev pereelamute piirkond ja enamus aladel on selgelt väljakujunenud ehitusjoon jõe ehituskeeluvööndis. Seega on vähendatud looduskaitseseaduse 38 lg 1 p-st 3 tulenev 50 m keeluala 25 m peale. SAKU ALEVIKU JA LÄHIALA ÜLDPLANEERINGU MUUDATUSE ETTEPANEK, KALDA EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE Looduskaitseseaduse 40 lg 1 sätestab, et ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Planeeritavat kinnistut läbib maaparandussüsteemi eesvoolukraav (TAMMEMÄE, ÜP-163 I- 1), mille ehituskeeluvöönd on 25 meetrit ja piiranguvöönd 50 meetrit. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada Männi tee 21 kinnistu piires maaparandussüsteemi eesvoolukraavi ehituskeelu vöönd 25 m asemel 10 meetrile. Ehituskeeluvöönid vähendamise ettepanek on kantud DP põhijoonisele ning üldplaneeringu muudatusettepaneku joonisele. Olemasolev hoonestus ja väljakujunenud asustus Planeeritavast krundist loode- ja põhjapool asuvad mitmed hooned kraavi kalda ehituskeeluvööndis (Metsise tn 7 elamu ca 3-4 meetri kaugusel kraavist, Mõtuse tn 7 ca 4-5 meetri kaugusel, Mõtuse tn 6 ca 4 meetri kaugusel). Planeeritava kinnistu lähialal on olemaolevate hoonete kaugus kraavist alla 10 meetri, paljudel alla 5m. Moodustatavatele kruntidele ei kavandata hoonestusalasid eesvoolu kraavile lähemale võrreldes naaberkinnistutel olemasolevate hoonete asukohtadega. Relieef Kraav läbib Männi tee 21 kinnistut lääne nurgast ning suubub sealt Vääna jõkke. Kõige enam mõjutab kraavi ehituskeelu vöönd planeeritud kinnistut Pos. nr 2. Planeeringu realiseerimise käigus korrastatakse maaparanduskraavi kaldad ning tagatakse kinnistule piisav kõrgus vastavalt hüdroloogilises ekspertiishinnangus soovitatule. Maapinna abs. kõrgus ehituskeelu joonel 10 m ja ehituskeelu joonel 25 m ei ole oluliselt erinevad- vastavalt 35,7-35,9 ja 35,9-36,0. 12

13 Haljastus, kõlvikud Hetkel on kraavi kallas suures osas võsastunud, on ka mõned suuremad puud. Ehituskeeluvööndi vähendamisega ei kaasne olulist haljastuse likvideerimist, kaldad puhastatakse väheväärtuslikust võsast, suuremad puud säilitatakse. Alates ca 10 m kaugusel kraavi kaldast ei ole planeeritud ehitusalasse jäävaid suuremaid puid, mis oleksid planeeringu lahendusest tulenevalt likvideeritavad. Tehnovõrgud ja teedevõrk Maaparanduskraavi ehituskeeluvöönis asuvad hetkel AS Elektrilevile kuuluvad õhuliin ja maakaabelliin. Samuti olemasolev pinnasetee. Planeeringu lahendusega likvideeritakse maakaabelliin ning pinnasetee. Planeeringu lahendusega rajatakse kinnistute teenindamiseks vajalikud kommunikatsioonid ning uus juurdepääsutee. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule on Männi tee 21 kinnistu juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa, kuid suurem osa kinnistust asub kraavi ja jõe ehituskeeluvööndis. Mõned planeeritava kinnistu lähialas asuvad olemasolevad hooned asuvad samuti ehituskeeluvööndites. Näiteks Metsise ja Mõtuse tänavatel (planeeritava ala naabertänavad). Arvestades planeeritava ala lähipiirkonnas väljakujunud hoonestust, olemasolevate hoonete kaugust kraavist, ning muid ülal toodud aspekte ei mõjuta ehituskeeluvööndi vähendamine maaparandussüsteemi kraavi toimimist, samuti ei tulene maaparandussüsteemist ohtu planeeritava hoonestuse ning tehnovõrkude toimimisele. Kõikides muudes aspektides on käesolev planeering kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringus kehtestatuga KRUNDIJAOTUS Planeeringus muudetakse kinnistu piire. Männi tee 21 kinnistu jagatakse kolmeks kinnistuks. Tekivad kaks üksikelamu krunti ja üks üksikelamu või kahepere-elamu krunt. Krunt positsioonil 1 suuruseks tuleb 1689m 2, krunt positsioonil 2 suuruseks tuleb 2008m 2 ja krunt positsioonil 3 suuruseks tuleb 1902m 2. KRUNDI EHITUSÕIGUS, ARHITEKTUURSED NÕUDED EHITISTELE Joonisel DP-02 on antud krundi maakasutuse sihtotstarve, suurim lubatud täiskorruste arv, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim ehitusalune pindala, krundi maksimaalne täisehituse %, krundi hoonetusala, muud piirangud. Hoonete välisviimistlus Hoonete arhitektuurne lahendus ja viimistlus kaasaegne. Harja suund Soovitatavalt risti või paralleelne juurdepääsuteega. Katuse kalle 15 o -60 o Hoonete suurim lubatud Eluhooned - 9 m kõrgus Abihooned - 6m Hoonete suurim lubatud Eluhooned 2 korrust korruselisus Abihooned 1 korrus Hoonete suurim lubatud Krunt 1 338m 2 ehitusalune pind Krunt 2 343m 2 Krunt 3 346m 2 Kruntidevahelised Lahendatakse hoonete projekteerimisel (max kõrgus 1,5 m). piirded 13

14 Kinnistutele on kantud hoonestusala piirid arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega. Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3. Kinnistutel Pos. Nr 1, Nr 2, Nr 3 peal on näidatud detailplaneeringu põhijoonisel hoonestusala. VERTIKAALPLANEERIMINE Planeeringuala on valdavalt tasane jõeäärsetel kruntidel kalda osas on langus lääne suunas. Planeeriinguala juurdepääsuteel ja kinnistusisestel juurdepääsuteedel kasutatakse vett läbilaskvaid teekattematerjale, näiteks betoonkivi, murukivi, peenkillustikku või freesasfalti. Planeeritud kruntide sisene teede lahendus lahendatakse ehitusprojektide käigus. Planeeringu joonisel on näidatud kruntidele juurdepääsuteede asukohad. Kinnistut läbiva ja Vääna jõkke suubuva maaparanduskraavi kaldad korrastatakse. Ehituse aluse kasvupinnase käitlemine peab toimuma vastavalt kehtivale Jäätmehoolduseeskirjale. Vastavalt hüdroloogilisele ekspertiisile tuleb krundil Pos. 2 tõsta pinnast hoone ümbruses ja juurdepääsutee ümbruses absoluutkõrgusele Vertikaalplaneering koostatakse ehitusprojekti staadiumis. HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED Planeeringu ala on suuremas osas söötis rohumaa. Kõrghaljastus paikneb ala Männi tee poolses osas ning männi tee 19 krundi ääres, samuti olemasoleva kuivenduskraavi ümbruses. Planeeringuga rajatav uus juurdepääsutee läbib osaliselt ala kõrghaljastatud osa. Tee alla jäävad puud likvideeritakse. Samuti korrastatakse planeeringu alasse jäävad kalda äärsed osad kuid säilitatakse suuremad ja väärtuslikumad puud. Hoonete ehitusalasse jäävate puude likvideerimine lahendatakse ehitusprojekti käigus. Võimalusel olemaasolevat haljastust maksimaalselt säilitada. Mahavõetav kõrghaljastus taastatakse asendusistutusega. Puude raie ja asendusistutus kooskõlastatakse valla aednikuga. Planeeritud lahendustega on tagatud vähemalt 50% haljastuse osakaal kinnistu pinnast. Likvideeritavate puude arv võib ehitusprojekti käigus täpsustuda. Haljastuse ühikud arvutada istikute arvuks ümber enne raietööde teostamist. Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardi Ilupuude ja põõsaste istikud EVS 778:2001 nõuetele. Soovitav on kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali. TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED Juurdepääs planeeringu alale on Männi teelt. Planeeringuala sisene tee planeeritavate kinnistuteni läheb kinnistu Männi tee 19 kinnistu piiri äärest. Juurdepääsutee laius on 3,5m, juurdepääsutee servituudiala laius 7m. Juurdepääsutee lõpust on nähtud ette kahe planeeritava kinnistu vahelt läbipääs jalakäijatele jõeni. Planeeriinguala juurdepääsuteel ja kinnistusisestel juurdepääsuteedel kasutatakse vett läbilaskvaid teekattematerjale, näiteks betoonkivi, murukivii, peenkillustikku või freesasfalti. Planeeringuga lisanduv liikluskoormus Männi tänavale ei ole märkimisväärne ning ei avalda olulist mõju liikluse toimimisele. 14

15 Planeeritavatele kinnistutele on tagatud normatiivne parkimine. Vastavalt planeeringule tuleb tagada vähemalt kaks parkimiskohta üksikelamu kruntidel ja neli parkimiskohta kahepere-elamu krundil. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule on Vääna jõe äärsele alale planeeritud kergliiklustee. Selle tarbeks on käesoleva planeeringuga planeeritud 4m laiune koridor jõe kõrgkalda pealsest arvestatuna. Kegliiklustee alale seatakse Saku valla kasuks tasuta isiklik kasutusõigus. Kergliiklustee üldplaneeringujärgset projekteerimist ja väljaehitamist korraldab Saku vald. TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE PAIGUTUS VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON Veevarustuse planeerimise aluseks on võetud Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks Saku vallas Männi tee 21, Saku alevik. ET-8642 AS Saku Maja Detailplaneeringuala Männi tee 21, Saku alevik piirile on rajatud AS Saku Maja omandis olev ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik. Detailplaneeringuala varustatakse veega Männi tee veetorustikust. Liitumiseks veega tehakse uue juurdepääsutee lähedalt veetrassist väljavõte. Iga moodustatava kinnistu piirideaiast maksimaalselt ühe meetri kaugusele rajatakse maakraan (iga kinnistu veevarustus peab olema eraldi sulgetav). Igale kinnistule rajatakse hoonesse veemõõdusõlm. Männi tee 21 kinnistu olmevee vajadus on arvutuslikult 1,0 m³/d ühe majapidamise kohta seega kokku 4,0 m³/d. Planeeritud ala reovee ärajuhtimise vajadus on arvutuslikult 1,0 m³/d ühe pere kohta, seega kokku 4,0 m³/d. Veetarbimine ja ärajuhitava reovee kogused täpsustuvad ehitusprojekti staadiumis. Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks tehakse uue juurdepääsutee lähedalt kanalisatsiooni trassist väljavõte. Iga moodustatava kinnistu piirdeaiast maksimaalselt ühe meetri kaugusele rajatakse liitumiskaev de200/160 PL/MET. Kinnistutele, mida planeeritav vee- ja kanalisatsioonitrass läbib, seatakse trassi servituut AS Saku Maja kasuks (2 meetrit torustiku äärest mõlemale poole). Vee-ja kanalisatsioonitorustik planeeritakse ühes kaeves. Sademevee ärajuhtimiseks ja liigniiskuse tekkimise vältimiseks on soovitatav rajada kinnistutele drenaaž. Välistada sademevee valgumine naaberkinnistutele. Drenaaži lahendus esitada hoonete projekteerimise käigus. Veevarustuse ja kanalisatsiooni kinnistusiseste ühenduste lahendus selgub hoone projekteerimise käigus. Planeeringuala kontaktvööndisse jääb kinnistust lõunapool Saku vallale kuuluv endine pumbajaamahoone puurkaevuga (prk , kataster 1500, pass 5152). Pumbajaama puurkaevu tamponeerimine viiakse läbi koostöös Saku vallaga. Puurkaevu sulgemise korraldamine ja sulgemistööde eest tasumine lepitakse eraldi kokku Saku Vallavalitsusega. 15

16 ELEKTRIVARUSTUS Elektrivarustuse planeerimise aluseks on võetud ELEKTRILEVI OÜ TALLINNA-HARJU REGIOONI TEHNILISED TINGIMUSED UKS NR Männi tee 21 planeeritavate objektide võrguühendus on lahendatud Männitee 10/0,4 kv alajaama toitel. Kinnistute elektrienergiaga varustamiseks on planeeritud 0,4 kv kaabelliin Männitee alajaama F5 fiidri jaotuskilbist nr (Männi tee 17 kinnistu piiril). Uute liitumiste arvestuslik peakaitsme suurus on 4x(3x25 A). Kinnistutele, mida uus maakaabelliin läbib, seatakse liiniservituud ELEKTRILEVI OÜ kasuks. Kõikide planeeritavate kinnistute liitumispunkid on planeeritud kinnistutele sissepääsude juurde (paariselamul kaks liitumispunkti). Hooneteni veetakse maakaabelliin planeeritud juurdepääsutee kõrvalt. Liitumiskilbid on vabalt teenindatavad. Elektrivarustuse väljaehitamiseks koostatakse eraldi projekt. Juurtepääsutee maalale ei ole planeeritud eraldi tänavavalgustust. Kinnistute valgustamine lahendatakse edasise projekteerimise käigus iga kinnistu puhul individuaalselt. Planeeringualal asuvad 0,4 kv õhuliin koos Metsise 1, 3 ja 5 kinistute ning Tammemäe pumbamaja liitumispunktidega ja 0,4 kv kaabelliinid. Tammemäe pumbamaja elektrivarustuse kaabel tõstetakse ringi või likvideeritakse. Olemasolevad õhuliinid ja metsise 1, 3 ja 5 kinnistute liitumispunktid jäävad praegustele positsioonidele. Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada Elektrilevi OÜ-le notariaalne maakasutusõigus enne kinnistute müüki. Elektrienergiaga saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Täpsem elektriprojekti lahendus selgub hoone projekteerimise käigus. SIDEVARUSTUS Sidevarustus on planeeritud vastavalt Elion Ettevõtted AS-i TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR Hetkel olemasolevad sideliinirajatised kinnistul puuduvad. Liitumine sidevarustusega on ette nähtud Elion Ettevõtted AS kuuluvast lähimast kaablijaotuskapist, mis paikneb Männi tee 3 juures (SKU 105). Kinnistu liitumiseks sidevarustusega tuleb projekteerida ja rajada ühendus Elioni sidevõrgu lõppunktist hoonete liitumispunktideni. Paariselamul on planeeritud sisestus mõlemale elamuboksile. Kinnistutele, mida uus maakaabelliin läbib, seatakse liiniservituud Elion Ettevõtted AS kasuks. Täpsem sideprojekti lahendus selgub hoone projekteerimise käigus. KÜTE Hoonete küttesüsteem on planeeritud lokaalsena. Küttesüsteemi liik lahendatakse hoonete projekteerimise käigus. NÕUDED TEHNORAJATISTE EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS Hetkel täiendavad nõuded puuduvad. 16

17 TULEOHUTUSE TAGAMINE Tuleohutusabinõude projekteerimisel on võetud aluseks Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr.315. (oktoober 2004). EVS 812-6:2012 (Ehitiste tuleohutus osa 6. Tuletõrje veevarustus) Planeeritavate hoonete minimaalne tulepüsivusklass TP3 Hoonete minimaalsed ohutuskujad lahendatakse hoonete projekteerimise käigus. Juhul kui naaberkinnistute olemasolev hoonestus jääb kavandatavale hoonestusele lähemale kui 8 m rakendatakse uue hoonestuse projekteerimisel vajalikke tuleohutusmeetmeid. Planeeritud kasutusviis: I kasutusviis Tuletõrje veevarustus on tagatud hüdrandiga, mis asub vahetult kinnistu serval Männi tee ääres. Tulekustutusvee vajadus on 10 l/s 3 tunni jooksul. Tuletõrje veevõtu vajadus lahendada vastavalt EVS 812-6:2012, hooned ehitatakse vastavalt Eesti Vabariigi määrusele nr a. Päästeauto ligipääs on planeeritud Männi tn poolt. Tuletõrjemasinad pääsevad hoonestusele ligi vähemalt kolmest küljest. Tuleohutusabinõude projekteerimisel on võetud aluseks Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr.315. (oktoober 2004). EVS 812-6:2005 (Ehitiste tuleohutus osa 6. Tuletõrje veevarustus). Planeeringualal ja konktaktvööndis riskiohuga objektid puuduvad. KESKKONNAKAITSE ABINÕUD Planeeringuala kohta on koostatud Saku vallavalitsuse poolt keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Vastavalt eelhinnangule ei ole vajalik koostada Männi tee 21 kinnistule keskkonnamõju strateegilist hinnangut. Planeeritava tegevusega ei kaasne olulisi kahjulikke tagajärgi keskkonnale. Planeeritud ala Lääneserval paikneb Vääna jõgi. Üleujutusohu hindamiseks on koostatud hüdroloogiline eksperthinnang (vt Lisa 1). Olemasoleva kõrghaljastuse likvideerimise, säiliva kõrghaljastuse kasvutingimuste tagamise ja planeeritud uushaljastuse kohta annab ülevaate detailplaneeringu seletuskirja haljastuse osa. Olmejäätmete kogumine on planeeritud kooskõlas Jäätmeseaduse ja Saku valla jäätmehoolduseeskirjaga. Kinnistu jäätmekonteinerite asukoht on ette nähtud kinnistute juurdepääsu kõrvale. Jäätmekonteinerid tuleb paigutada kõvale alusele (sillutiskivi). Planeeritav ala asub väga väikse liiklusega tänava ääres, kus liiklusmüra tase on väga madal. Planeeringualale ulatuvad vähesel määral ulatuda müratasemed kaugematelt suurematelt tänavatelt. Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile asub planeeringuala normaalse radoonisisaldusega pinnasega alal. Vajadusel tuleb võtta kasutusele meetmed radooniriski vähendamiseks hoonetes. Radooniriski vähendamise vajadus ning meetmed pakkuda välja hoonete projekteerimise käigus. Vt ka detailplaneeringu LISA 3 Väljavõte Harjumaa pinnase radooniriski kaardist 17

18 KURITEGEVUSE ENNETAMINE Planeeritav ala asub vaikses ja rahulikus Saku aleviku äärepiirkonnas. Ala ümbritsevad monofunktsionaalse maakasutusega krundid (elamumaa) - lähtuvalt sellest on piirkond üle keskmise turvaline. Kuritegevuse ennetamise abinõud on määratud Eesti Standardi EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur soovituste alusel. Ehitusprojekti staadiumis tuleb kuritegevuse ennetamiseks ja turvalisuse tagamiseks rajatava hoone sissepääsud valgustada, säilitada tänavavalgustus. Piirdeaedade rajamine on lubatud kõrgusega kuni 1,5 m. SERVITUUTIDE VAJADUS Detailplaneeringu lahendusega on määratud servituudi vajadusega alad järgnevalt: Krunt nr 1: planeeritud juurdepääsuteele koridoris laiusega 7 m kruntide nr 2 ja 3 kasuks ; planeeritud kallasrajale pääsu teele koridoris 7m juurdepääsutee osas Saku valla kasuks ; planeeritud madalpinge elektrikaablile koridoris laiusega 1+1 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud elektrienergia liitumiskilbile 1m laiuse koridorina kilbi ümber võrguvaldaja kasuks. planeeritud kanalisatsioonitrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud veetrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud sidetrassile koridoris 2+2m võrguvaldaja kasuks Krunt nr 2: planeeritud juurdepääsuteele koridoris laiusega 7 m krundi nr 3 kasuks ; planeeritud kallasrajale pääsu teele koridoris 2m ja koridoris 7m juurdepääsutee osas Saku valla kasuks ; planeeritud madalpinge elektrikaablile koridoris laiusega 1+1 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud elektrienergia liitumiskilbile 1m laiuse koridorina kilbi ümber võrguvaldaja kasuks. planeeritud kanalisatsioonitrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud veetrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud sidetrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks perspektiivse kergliiklustee ala koridoris 4 m Vääna jõe kõrgkalda äärest, Saku valla kasuks Krunt nr 3: planeeritud kallasrajale pääsu teele koridoris 2m Saku valla kasuks planeeritud madalpinge elektrikaablile koridoris laiusega 1+1 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud elektrienergia liitumiskilbile 1m laiuse koridorina kilbi ümber võrguvaldaja kasuks. planeeritud kanalisatsioonitrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud veetrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks; planeeritud sidetrassile koridoris 2+2 m võrguvaldaja kasuks perspektiivse kergliiklustee ala koridoris 4 m Vääna jõe kõrgkalda äärest, Saku valla kasuks 18

19 U ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA Pärast Detailplaneeringu kehtestamist esitab Huvitatud isik esimeses järjekorras Saku vallale taotluse projektikohaste ehituslubade väljastamiseks Detailplaneeringu järgse tehnilise infrastruktuuri väljaehitamiseks; (välja arvatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu järgne promenaad) Alles pärast Detailplaneeringu järgse Tehnilise infrastruktuuri valmisehitamist (välja arvatud Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu järgne promenaad) ja neile kasutuslubade andmist, saab Saku vald menetleda taotlusi ehituslubade väljastamiseks Detailplaneeringu alale hoonete püstitamiseks. Vajadusel sõlmivad Lepinguosalised täpsustatud Lepingu Detailplaneeringu elluviimise tegevuskava kohta enne Detailplaneeringu kehtestamist. Ühendused tehnovõrkudega rajatakse kokkuleppel tehnovõrke valdavate ettevõtetega. Kõik tehnovõrgud rajatakse arendaja poolt ning on üleantavad võrguvaldajatele peale nõuete- ja projektijärgset väljaehitamist. Kegliiklustee alale seatakse Saku valla kasuks tasuta isiklik kasutusõigus. Kergliiklustee üldplaneeringujärgset projekteerimist ja väljaehitamist korraldab Saku vald. Huvitatud isik kohustub: - ehitama omal kulul pärast kehtestatud detailplaneeringu alusel ehitusloa väljaandmist detailplaneeringu järgse ja detailplaneeringu ala teenindava tehnilise infrastruktuuri; - andma Saku vallale informatsiooni Tehnilise infrastruktuuri väljaehitamise kohta; - kirjalikult teatama Saku vallale Detailplaneeringu alal paikneva temale kuuluva kinnistu, mõttelise osa kinnistu või hoonestusõiguse võõrandamisest kolmandatele isikutele; - Detailplaneeringu alal paikneva kinnistu, mõttelise osa kinnistu või hoonestusõiguse võõrandamisel kolmandatele isikutele eelnevalt täitma lepinguga võetud kohustused või andma need kolmandatele isikutele (omandajatele) üle, fikseerides selle võõrandamislepingus, informeerima Saku valda kohustuste üleminekust ning tagama Lepingu muutmise. 19

20 TEHNILISED NÄITAJAD TERRITOORIUMI BILANSS KRUNDI NR TÄHIS MAAKASUTUSE SIHTOTSTARVE (vastavalt katastriüksuse liigile) PINDALA KOKKU m 2 1 EP ELAMUMAA EP ELAMUMAA EP ELAMUMAA

21 JOONISED JOONISTE SISUKORD ASUKOHA SKEEM TUGIPLAAN U PÕHIJOONIS PLANEERINGUALA ILLUSTRATSIOON SIDETRASSI SKEEM MAAPARANDUSKRAAVI PIIRANGUVÖÖNDI SKEEM ÜLDPLANEERINGU MUUDATUSETTEPANEK Joonise nr SS-01 DP-01 DP-02 DP-03 DP-04 DP-05 DP-06 21

22 LISAD MENETLUSDOKUMENDID 22

23 HALDUSLEPING U KOOSTAMISE KORRALDAMISE OSALISEKS ÜLEANDMISEKS JA RAHASTAMISEKS LEPING U ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA KOHTA JA U KOHASE TEHNILISE INFRASTRUKTUURI VÄLJAEHITAMISEKS U ALGATAMISE KORRALDUS SAKU VALLAVALITSUS NR 851 KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANG SAKU VALLAVALITSUS , LISA 2 LÄHTESEISUKOHAD U KOOSTAMISEKS SAKU VALLAVALITSUS , Lisa 3 Järjek nr PUUDUTATUD ISIKUTE DP ALGATAMISEST TEAVITAMINE SAKU VALLAVALITSUS NR 7.1.1/5259 MÄNNI TEE 21 U ALGATAMISE TEADE EESTI PÄEVALEHES MÄNNI TEE 21 U ALGATAMISE TEADE SAKU SÕNUMITES MÄNNI TEE 21 U ALGATAMISE TEADE MÄNNI TEE 21 U ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAVA ARUTELEU TEADE SAKU SÕNUMITES U AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL SAKU VALLAVALITSUS MÄNNI TEE 21 U ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAVA ARUTELEU TEADE SAKU SÕNUMITES U AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL SAKU VALLAVALITSUS VASTUVÄITEKIRI NR 1- MAIE ROHKE, VASTUVÄITEKIRI NR 2- JÜRI SULIN, DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUVÄITEKIRI NR JÜRI SULIN, DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUSKIRI NR 7-1.1/2332, SAKU VALLAVALITSUS DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUVÄITEKIRI NR MAIE ROHKE, VASTUSKIRI NR 7-1.1/2331, SAKU VALLAVALITSUS DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUVÄITEKIRI NR JANEK TOIGER, DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT VASTUSKIRI NR 7-1.1/ SAKU VALLAVALITSUS DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT HARJU MAAVANEMA KIRI NR 6-7/40157,

24 DIGITAALALLKIRJA KINNITUSLEHT KESKKONNAAMETI VASTUSKIRI NR 7-13/16/ TEHNILISED TINGIMUSED JA UURINGUD HÜDROLOOGILINE EKSPERTHINNANG VÕIMALIKU ÜLEUJUTUSE KOHTA SAKU ALEVIKU MÄNNI TEE 21 PLANEERINGUALAL. KALEV RAADLA, HÜDROTEHNIKAINSENER, PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS TEHNILISED TINGIMUSED UKS Nr ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON Järjek nr VÄLJAVÕTE HARJUMAA PINNASE RADOONIRISKI KAARDIST 3 MÄNNI TEE 21 KINNISTU JA LÄHIALA GEODEETILINE ALUSPLAAN. GEOPOINT OÜ (TÖÖ NR 13-G338, ) TEHNILISED TINGIMUSED U KOOSTAMISEKS, AS SAKU MAJA TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR , ELION ETTEVÕTTED AS KESKKONNAAMETI KIRI NR HJR 7-8/15/9020, VÄLJAVÕTE SAKU ALEVIKU JA LÄHIALA ÜLDPLANEERINGUST KOOSKÕLASTUSED KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL PÄÄSTEAMETI PÕHJA PÄÄSTEKESKUS ELION ETTEVÕTTED AS ELEKTRILEVI OÜ EXPOLIO OÜ AS SAKU MAJA PÕLLUMAJANDUSAMET HARJU KESKUS KESKKONNAAMET HARJU-JÄRVA-RAPLA REGIOON 24

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500 Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:50000 Planeering Seletuskiri 1. Sissejuhatus... 4 2. Kontaktvööndi analüüs, funktsionaalsed seosed.... 4 2.1 Põhjendused üldplaneeringu muutmisettepanekuks...

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem