Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri"

Väljavõte

1 VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase Tallinn Margus Ärm tel Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ Viimsi alevik Nelgi tee 1 Projektijuht: V.Ernesaks tel Viimsi

2 SELETUSKIRI 0. ÜLDANDMED 0.1 Planeeringu objekt ja asukoht 0.2 Tellija ja huvitatud isik 0.3 Projekteerija 1. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS. LÄHTEANDMED 1.1 Detailplaneeringu lähteandmed 1.2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 1.3 Olemasolev maakasutus 2. DETAILPLANEERINGU KIRJELDUS 2.1 Vastavus üldplaneeringule 2.2 Arhitektuurne ja planeeringuline lahendus 2.3 Teed. Liiklus. Parkimine 2.4 Vertikaalplaneerimine 2.5 Looduskeskkond ja haljastus 2.6 Keskkonnakaitselised abinõud 2.7 Kehtivad piirangud. Servituudid Elektriservituut Sidetrassi servituut Veetrassi servituut Sadeveekanalisatsioonitrassi servituut 2.8 Turvaabinõud 3. TEHNOVÕRGUD 3.1 Veevarustus 3.2 Kanalisatsioon 3.3 Sade- ja pinnasevete ärajuhtimine 3.4 Elektrivarustus 3.5 Tänavavalgustus 3.6 Sidevarustus 4.TULEOHUTUSABINÕUD 5. JOONISED 6. KOOSKÕLASTUSTE KOONDLOETELU 7. LISAD 2

3 0.Üldandmed 0.1 Planeeringu objekt ja asukoht: 0.2 Tellija ja huvitatud isik: Viimsi vald Lubja küla Tammiku, Lubja IV ja V mü detailplaneering Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase Tallinn Margus Ärm margus@redman.ee, tel Huvitatud isik: Rein Piilpärk rein.kremat@online.ee tel Projekteerija: Projektijuht: Planeerija: Konsultant: Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ Reg. kood , reg.nr EEP Viimsi alevik Nelgi tee 1 tel: Viire Ernesaks Marion Aare / Mari Luik mari@viimsiarendus, tel / Alar Mik (Rannarahva muuseum SA) 3

4 1. Olemasoleva olukorra kirjeldus. Lähteandmed. 1.1 Detailplaneeringu lähteandmed Viimsi valla Lubja küla Tammiku maaüksuse detailplaneeringu algatamise aluseks on OÜ Alladin Holdingu, kontaktisik Margus Ärm ja OÜ Incom Holding, kontaktisik Hannes Raag 19. mai 2008 avaldus nr 25 Viimsi Vallavalitsusele ja koostamise aluseks on Viimsi Vallavalitsuse 26. september 2008 korraldus nr 579 detailplaneeringu algatamiseks, koos lähteülesande (töö nr 25) kinnitamisega (vt lisad). Viimsi valla Lubja küla Lubja IV ja V maaüksuste detailplaneeringu algatamise aluseks on Nigul Hekk i 07. august 2008 avaldus nr 36 Viimsi Vallavalitsusele ja koostamise aluseks on Viimsi Vallavalitsuse 31. oktoober 2008 korraldus nr 678 detailplaneeringu algatamiseks, koos lähteülesandega (töö nr 36) kinnitamisega (vt lisad). Kohalik omavalitsus on otsustanud eelkirjeldatud detailplaneeringute menetlused liita ning menetleda neid edaspidi koos, nimetusega Viimsi valla Lubja küla Tammiku, Lubja IV ja V maaüksuste detailplaneering, sest detailplaneeringutega planeeritavad maaüksused paiknevad kõrvuti ja antud piirkond vajab tervikliku planeeringulist lahendust juurdepääsude, tehnovõrkude, puhkealade, kaitsealade, tervisespordiraja ning laskumisnõlvade osas. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega: - Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneering (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu määrusega nr.7, 29.aprill 2008) - Viimsi terviseraja eskiisprojekt (koostaja Innopolis Insenerid OÜ, töö nr ) - Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu a. määrusega nr.32); - Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu a. määrusega nr.22); - Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid OÜ poolt koostatud Tammiku maaüksuse detailplaneeringu visioon - Tammiku mü geodeetiline alusplaan koostatud a maamõõdubüroo AS Viljandi EKE Projekt poolt (töö nr 03040) - Lubja IV ja V mü geodeetiline alusplaan koostatud maamõõdubüroo OÜ Geoterra poolt (töö nr 82/2008) - Tehnilised tingimused 1.2 Olemasoleva olukorra kirjeldus Planeeringu objektiks olevad maaüksused Tammiku, Lubja IV ja V asuvad Viimsi vallas, Lubja külas. Planeeritava maa ala suurus on m². Käsitletav maa-ala paikneb Viimsi poolsaare keskosas Lubja külas Põhja-Eesti rannikumadalikul säilinud lavamaa aluspõhjakõrgendikul (jäänuksaar). Planeeritav ala on läänes piiritletud kõrge põhja-lõunasuunalise klindiastanguga, ala põhjaosas mõnevõrra madalama lääne-idasuunalise astanguga ning ala läbib loode- kagusuunaline klindiastang. Lääne- ja põhjaosa klindiastangute ühinemiskohal paikneb kõrgendiku järsus nõlvas kaitse alla võetud geoloogiline objekt Viimsi koobas (Kuradikoobas). Loode- kagusuunalise astangu tagune planeeritav ala on vahelduva reljeefiga Lubja tee suunas madalduv. Endised põllud ja karjamaad moodustavad piirkonnale omase miljööväärtusliku pärandkultuurmaastiku. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kohaselt on kogu planeeritav ala loetud Harju maakonna huvitava 4

5 reljeefiga alade hulka. Mitmekesise kõrghaljastusega kaetud klindiastang on maastikku ilmestav element ja rahulikuks roheliseks fooniks klindiastangu alusel alal paiknevatele hoonestatud ja hoonestamata aladele. Tehnovõrkudest läbivad maa-ala 10 kv elektriliinid ja sideliin ning Paenurme tee ääres Lubja IV kinnistul 0.4 kv elektriliin. Muid kommunikatsioone territooriumil ei ole. Tammiku mü geodeetiline alusplaan on koostatud maamõõdubüroo AS Viljandi EKE Projekt poolt (töö nr 03040). Lubja IV ja V mü geodeetiline alusplaan koostatud maamõõdubüroo OÜ Geoterra poolt (töö nr 82/2008). Koordinaadid on L-EST 97 süsteemis, kõrgused on Balti süsteemis. Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus Olemasolev maakasutus Tammiku maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010: , mis on registreeritud Maa-ameti Harju Maakatastris 04.juuli a. Katastriüksuse suurus on 8,9 ha, sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistusregistris on registreeritud registriosa nr /3949 all. Lubja IV maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1767, mis on registreeritud Maa-ameti Harju Maakatastris 17. juunil Katastriüksuse suurus on 2,20 ha, sihtotstarve on maatulundusmaa- ja elamumaa. Kinnistusregistris on registreeritud registriosa nr / Lubja V maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1766, mis on registreeritud Maa-ameti Harju Maakatastris 16. juunil Katastriüksuse suurus on 0,42 ha, sihtotstarve on elamumaa. Kinnistusregistris on registreeritud registriosa nr / Detailplaneeringu kirjeldus. 2.1 Vastavus üldplaneeringule Tammiku, Lubja IV ja V mü detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Vastavalt Viimsi valla Lubja küla klindiastangu piirkonna planeeringule (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 29.aprillil 2008 määrusega nr.7) on planeeritava maa-ala juhtfunktsioon väikeelamumaa, osaliselt maatulundusmaa, osaliselt kohaliku tähtsusega klindi kaitseala ning miljööväärtuslik piirkond. Üldplaneeringu teemaplaneeringu Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. järgi on antud piirkonnas elamukrundi miinimumsuuruseks 1500m². Detailplaneeringus on arvestatud teemaplaneeringust tulenevate nõuetega üksikelamu krundile ja üksikelamule (kõrguslikud ja arhitektuursed üldtingimused), välja arvatud elamu ja abihoone asukohale kruntidel pos. nr. 1, 2, 3 ja 10 (teemaplaneeringus põhihoone asukoht 7,5 m krundipiirist). Üldjuhul on abihoone hoonestusala 5m kaugusel krundipiirist. Üldplaneeringu teemaplaneeringu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik kohaselt on Tammiku, Lubja IV ja V kinnistud osaliselt rohevõrgustiku koridori ala ja puhverala. Kogu planeeritav ala on miljööväärtuslik ala nr 5 - Klindiastangu. Rohevõrgustiku puhveralal on eelistatud ja lubatud väikeelamute rajamine hoonestamiseks ettenähtud aladel vastavalt kehtivale teemaplaneeringule Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse 5

6 põhimõtted ja Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule. Antud alal kehtib hetkel Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneering (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu määrusega nr.7, 29.aprill 2008). 2.2 Arhitektuurne ja planeeringuline lahendus Käesoleva detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus üksikelamutele, kavandatakse loodusliku haljasmaa, metsamajandusmaa ja kaitsehaljastuse sihtotstarbega krundid rohekoridori tarbeks, planeeritakse tervisespordirada ja kõnniteed, tagatakse juurdepääsud kruntidele, lahendatakse tehnovõrgud ning taotlemaks planeeritavat ala läbivat teed munitsipaalomandisse moodustatakse teele transpordimaa sihtotstarbega krunt. Planeeringuga kavandatakse 8 elamumaa sihtotstarbega krunti. Igale elamumaa krundile on ettenähtud 1 üksikelamu ja 1 abihoone v.a. pos. 9 ja pos. 10 (2 abihoonet). Planeeritavate üksikelamute maksimaalne kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist katuseharja peale on 8,5m, v.a. pos.nr.10 (9,5 m) ja abihoonel 5,0m. Suurim lubatud korruste arv on 2, abihoonel 1. Lubatud katusekalded on vahemikus 10-45, harja suund vaba. Üksikelamud projekteerida soklikõrgusega mm. Välisviimistluses kasutada looduslike materjale: puitu, kivi, krohvi, betooni ja klaasi. Vältida tehismaterjali: plekki jt. loodusmaterjale matkivaid tooteid välisseinte viimistluses. Ei ole lubatud rajada ümarpalkehitisi. Hooned peavad omama lihtsaid ja selgeid fassaadipindu ning valdavalt horisontaalseid hoonemahte. Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda põhimõttest vaatepilt pole loodav, vaid ainult täiendatav. Hoonete arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus peab olema kooskõlas maastiku visuaalse iseloomuga. Hooned võivad paikneda vastavalt joonisel AP-5 määratud hoonestusalas. Hoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP-3. Üksikelamute projekteerimisel ja ehitamisel rakendada EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest nõudeid ning tagada siseruumides normeeritud müratasemed. Reformimata riigimaast ning eraomandis olevatest kinnistutest (Lubja IV ja V) elamumaa sihtotstarbega kruntide planeerimiseks on detailplaneeringus maaüksuste jagamiseks ning liitmiseks moodustatud ajutised krundid pos. 9a, pos.9b, pos.9c, pos.10a, pos.10b, pos.10c (vt joonist AP-5b. Kruntimise plaan.). Miljöösse sobivaid piirdeid võib rajada elamumaa sihtotstarbega kruntide piirile v.a. krunt pos. 10 (vt. joonis AP-5a lõige AA). Tiheda (läbipaistmatu) piirde max kõrgus on 1,2 m; kruntide vahelise asuurse piirde max kõrgus 1,8 m. Elamukruntide piiramine ei ole kohustuslik. Radooniohust tulenevad nõuded: Kogu planeeritav ala - nii kõrgendik kui ka klindi piirkond kuuluvad Põhja-Eesti radooniohtliku vööndi piiresse (R. Raudsepp, - Keskkonnatehnika, 1999, 3). Valla territooriumi radooniriski selgitamiseks tellis Viimsi Vallavalitsus OÜ Geoloogiakeskuselt töö Viimsi valla mandriosa territooriumi pinnase radooniohtlikkuse hinnang (OÜ Geoloogiakeskus, Tallinn 2004). Mõõdeti radooni ja radooniga kaasnevate inimese tervisele ohtlike ainete sisaldus 66 vaatluspunktis. 6

7 Saadud tulemuste analüüs näitas, et ligi 10 % valla territooriumist moodustavad alad, kus pinnaseõhus radooni sisaldus on kõrge või väga kõrge. Nende alade hulka, kus pinnaseõhu radoonitase ületab Eestis kehtivad piirnormid (radoonisisaldus pinnaseõhus ületas 50 kbq/m3 ulatudes kohati kuni 285 kbq/m3), kuulub kogu käes-olevas töös käsitletav ala. Ülaltoodu tingib vajaduse arvestada radooniriski käesoleva detailplaneeringu koostamisel. Hoonete projekteerimisel konsulteerida radooniohutute majade projekteerimist uurinud spetsialistidega. Elamute projekteerimisel ja ehitamisel järgida standardi EVS 840:2009 Radooniohutu hoone projekteerimine antud juhiseid radooniohu vältimiseks. Muinsuskaitse nõuded: Paenurme tee ääres asub vana Lubja kõrtsi kelder. Kindlasti tuleb nimetatud ehitis säilitada ja restaureerida. Hoone on kohaliku kultuuriloo kontekstis oluline - kuuludes Lubja mõisakompleksi arhitektuurinäite üheks osaks. Kolmevõlvilist keldrifrontooni pole Viimsist mujal teada. Seetõttu on nimetatud hoone eriti oluline säilitada ja tagada tema säilimine (kõrvaldada kahjustavad tegurid- puujuured, pinnavee teke, kaugus uusehitistest jne). Samuti on oluline säilitada Paenurme tee all olevat paekivist laotud silda. Kunagise Lubja külatee sild. Sillale on nõukogude ajal küll tsemendiparandusi tehtud, kuid siiski omab nimetatud rajatis ajaloolist väärtust ja kannab edasi kohalikku arhitektuuri, näidet 19 saj viimsilaste kätetööst. Klindiserval paiknenud ajalooline kõrtsihoone on tänaseks hävinud. Nõukogude ajal hoone mahtu laiendati ning hoone oli kasutusel sealaudana. Käesolevaks hetkeks on säilinud kõrtsihoone vundament koos keldriga, mis on konserveeritud. Teiselpool teed asub Lubja mõisa moonakate maja. Selle hoone müürid on valdavalt säilinud. samuti on suures osas säilinud kivikatus. Säilitada hoone välisilme. Muud arhitektuuri- või tehnilised nõuded: Ehitusloa saamiseks tuleb koostada üksikelamu projekt, mis peab vastama Viimsi valla ehitusmääruse 17 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusele nr 67 ( ) "Nõuded ehitusprojektile". Projekt tuleb kooskõlastada Põhja-Eesti Päästekeskusega ning esitada Viimsi Vallavalitsusele ehitusloa saamiseks. Ehitustegevus kruntidel ilma ehitusloata on keelatud. Detailplaneeringus antud piirangute ja kohustuste täitmise järelvalvet teostavad selleks Viimsi valla ehitusmäärusega volitatud ametiisikud. Rohevõrgustiku koridori alale on planeeritud kaitsehaljastuse ja metsamajandusmaa sihtotstarbega katastriüksused pos.5, pos.6 ja pos.13 (ajutised krundid pos.13a, pos.13b, pos.13c pos.13d) tagades rohekoridori toimimise ja orgaanilise terviku. Klindiastangu pealsele ja alusele maa-alale on kavandatud tervisespordirada ja kõnnitee. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega avaliku kasutusega katastriüksus pos. 4 ja pos. 11 (ajutised krundid pos.11a, pos.11b, pos.11c pos.11d). Planeeritud maa-alal on järgmised maakasutuse sihtotstarbed: EP - pereelamu maa (kataster elamumaa) HL looduslik haljasmaa [kataster sotsiaalmaa (üldkasutatav maa)] HK - kaitsehaljastuse maa [kataster sotsiaalmaa (üldkasutatav maa)] 7

8 LT - tee ja tänava maa (kataster transpordimaa) OE elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa (kataster tootmismaa) 2.3 Teed. Liiklus. Parkimine Käsitletavale alale on juurdepääs on lahendatud Lubja teelt. Planeeritavat ala läbivale Paenurme teele moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt pos. 11, millelt lahendatakse juurdepääsud planeeritavatele elamukruntidele. Paenurme tee teenindamiseks vajalik avaliku kasutusega transpordimaa katastriüksus pos.11 (ajutised krundid pos. 11a, pos.11b, pos.11c ja pos.11d) on planeeritud moodustada osaliselt reformimata maast ning osaliselt Lubja IV (katastritunnus 89001:010:1767, registriosa nr ) ja Lubja V (katastritunnus 89001:010:1766, registriosa ) kinnistutest. Planeeritud tee teemaa-ala laius on põhiosas 12m, sh sõidutee katendi laius 5,5m ja kõnnitee 2,25m. Nimetatud tee on kavas munitsipaliseerida. Juurdepääsutee kruntidele pos.1, 2 ja 3 teemaa-ala laius on 10, teekatendite laius on 4,5m ja kõnnitee 2m. Teede lõpus on autode ümberpööramisplatsid. Teed rajatakse tolmuvaba kõvakattega. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega avaliku kasutusega katastriüksus pos. 4, mis antakse valla omandisse. Teed rajatakse tolmuvaba kattega. Mahasõidud kruntidele rajatakse ka tolmuvaba kõvakattega laiusega 3,5m. Parkimine lahendatakse omal krundil. Igale üksikelamu krundile on planeeritud 3 parkimiskohta. Kruntidele jäävad kõnniteed ja tervisespordirajad nähakse ette avalikuks kasutamiseks. Enne Tammiku ja Lubja IV ja V mü detailplaneeringu kehtestamist tuleb sõlmida arendajate (kinnistute omanike) ja Viimsi Vallavalitsuse vahel notariaalne leping, kus fikseeritakse tingimused juurdepääsuteede, tehnovõrkude, samuti sademete- ja pinnavete ärajuhtimise süsteemi projekteerimiseks ning väljaehitamiseks. Notariaalselt sõlmitavas lepingus tuleb fikseerida ka teede ja tehnotrasside ehitamise ajakava ja ekspluateerimise tingimused. 2.4 Vertikaalplaneerimine Vertikaalplaneerimise aluseks on olemasolevad maapinna kõrgusarvud. Projekteeritavate üksikelamute ±0.00 on soovituslikud, see täpsustatakse hoonete tööjooniste koostamisel. 2.5 Looduskeskkond ja haljastus Planeeritaval ala paikneb mitmekesise kõrghaljastusega kaetud klindiastang. Üldplaneeringu teemaplaneeringu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik kohaselt on kogu kõrghaljastusega klindiastang rohevõrgustiku koridori ala. Rohevõrgustiku aladel juhindub maakasutus järgmistest eesmärkidest: ökosüsteemide/elupaikade kaitse; loodusliku mitmekesisuse kaitse; liikide ja koosluste säilitamine, pinnase ja põhjavee kaitse, mikrokliima kaitse; inimmõju kompenseerimine. 8

9 Kõrghaljastusega klindi alale on planeeritud kaitsehaljastuse maa (kataster sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega katastriüksused - pos.5, pos.6 ja pos.13 - eesmärgiga säilitada rohekoridori sidusus ja koostoimimine. Detailplaneeringu põhijoonisele on kantud üldplaneeringu teemaplaneeringu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik järgne Haabneeme-Klindiastangu maastikukaitseala piir ja Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu järgne Lubja- Klindiastangu maastikukaitseala piir. Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust ( Looduskaitseseadus 4 lõige 2). Lubja-Klindiastangu maastikukaitsealal puudub hetkel kehtiv kaitse-eeskiri ja vastavalt looduskaitse seaduse 31 lõige 2 järgi on Lubja-Klindiastangu maastikukaitseala piirangu vööndis keelatud järgmised tegevused: 1. uue maaparandussüsteemi rajamine; 2. puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine; 3. uuendusraie 4. maastikukaitseala puistutes puuvõrade või põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutustööd ja raie ilma kaitseala valitseja nõusolekuta; 5. biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine 6. ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine; 7. sõidukiga, maastikusõidukiga sõitmine, väljaarvatud liinirajatiste hooldamiseks vajalikeks töödeks ja maatulundusmaal metsamajandustöödeks või põllumajandustöödeks; 8. telkimine, lõkketegemine ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas; Lubja-Klindiastangu maastikukaitseala valitseja on Viimsi Vallavalitsus. Kaitstavate looduse üksikobjektidest asub käsitleva ala kirdeosas lääne- ja põhjaosa klindiastangute ühinemiskohal Viimsi koobas ehk Kuradikoobas (kaitse alla võetud Harju RSN Täitevkomitee a. otsusega nr.258), mille piiranguvööndi ulatus on 30 m (keskkonnaministri 01.juuli 2002.a. määrus nr 43 Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse ümbritseva piiranguvööndi ulatus ; RTL 2002, 79, 1217, 4, lg 38). Vastavalt Keskkonnaministri 02. aprilli a määrusele nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri (RTL, , 46, 678) on üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis on keelatud: 1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine; 2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine; 3) uute maaparandussüsteemide rajamine; 4) jäätmete ladustamine; 5) jugade, allikate ja karstivormide ümbruses väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine. 9

10 Üksikobjekti valitseja igakordsel nõusolekul on üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis lubatud: 1) uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine; 2) teede ja liinirajatiste rajamine; 3) uuendusraie tegemine; 4) puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine; 5) üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutava töö tegemine. Viimsi koopa (Viimsi kuradikoobas) valitseja on Keskkonnaameti Harju Järva-Rapla regioon. Kõrghaljastust tuleb säilitada võimalikult suures mahus. Säilitada klindiastangul olev pangamets võimalikult looduslikus seisundis. Langetada on lubatud kruntidel vaid otseselt ehitus- ja rajamistöid takistavad puud ning puhastada kraavipervi, kui sealne haljastus halvendab oluliselt kuivendussüsteemi tööd. Elamukruntide haljastus lahendatakse hoonestuse projekteerimise etapis. Puude mahavõtmine tuleb kooskõlastada Viimsi valla keskkonnaametiga. 2.6 Keskkonnakaitselised abinõud Planeeritud maa-ala keskkonnakaitselised abinõud on järgmised: kõrghaljastuse säilitamine; klindiastangu kaitse (vt. seletuskiri p.2.5, joonis AP-5); planeeritud elamukruntidel uue haljastuse rajamine; arvestades läbiviidud radooniohtlikkuse hinnangu tulemusi, peab kogu alal hoonestusprojektide koostamisel radooniriski ennetama, s.t. uute majade projekteerimisel ja ehitamisel radooniprobleemidega arvestama ning radooniohu vähendamise leevendusabinõusid; juurdepääsuteede rajamine tolmuvaba kõvakattega; tehnilise infrastruktuuri objektidest tulenevate piirangutega (kaitsevööndite, kujadega jne.) arvestamine (vt seletuskiri p.2.7, joonis AP - 5); sadeveekanalisatsioonitrassi rajamine ja sadevete juhtimine olemas olevatesse eelvooludesse( joonis AP 6); jäätmete kogumine konteineritesse, hoiustamine krundil ja regulaarne äravedu. Äraveo osas sõlmida leping seda teenust pakkuva firmaga. 2.7 Kehtivad piirangud ja kaitsevööndid Detailplaneeringu alale planeeritavate tehnorajatiste osas on kohustus seada isiklik kasutusõigus tehnovõrkude omanike kasuks ja asjaõigusleping Elektritrassi kaitsevöönd Elektriõhuliini kaitsevööndi ulatus piki elektriliine mõlemale poole on: kuni 1 kv 2 m 1 kv kuni 20 kv 10 m Seal võib töid teostada ainult AS Fortum Elekter loal. 10

11 2.7.2 Sidetrassi kaitsevöönd Mõlemale poole on sidetrassi on kaitsevöönd 1.0 m. Seal võib töid teostada ainult Elion Ettevõtted AS loal Veetorustike kaitsevöönd Mõlemale poole veetrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi Vesi loal Reovee kanalisatsiooni kaitsevöönd Mõlemale poole kanalisatsioonitrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi Vesi loal Sadeveekanalisatsiooni kaitsevöönd Mõlemale poole sadeveekanalisatsioonitrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi Vesi loal. 2.8 Turvaabinõud Planeerimisseaduse järgi tuleb detailplaneeringus käsitleda kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmist. Väljakujunenud tänavavõrguga elukeskkonnas kuritegevuse riske vähendavad abinõud lahendatakse osaliselt hoone ehitusprojektiga (turvalukk, valvekaamerad) ja autokohased parkimisel. Korrashoid: Ehitustegevuse lõppedes tuleb ala kohe koristada ja lõplikult viimistleda. Head mõju avaldab ala kiire koristamine (prügikonteinerite regulaarne tühjendamine). Juurdepääs: Oluline on hea teemärgistus. Teede äärde tuleb paigaldada suunaviidad ja teede nimed. Elavus: Elava kasutusega alad vähendavad kuriteohirmu. Olulist mõju avaldab see, kuidas piirkond on kasutusel aastaringselt. Lubja külas on soovitav korraldada naabrivalve. Nähtavus ja vaateväli: Tuleb vältida läbipaistmatuid ja kõrgeid takistusi vaateväljas ning võimalike ründajate peidupaiku. Piirdeaedade ehitamisel tuleb jälgida nende läbipaistvust ja kõrgust. Vajalik on piisav läbipaistvus. Vargus ja vandalism: Pimedad nurgatagused ja hoovid tekitavad järelvalveta tunde ning hõlbustavad kuritegevust. Jälgida tuleb hoonete tagumisi sissepääse, mis on teedelt nähtamatud. Tagumised uksed ja aknad tuleb muuta turvalisemaks, see vähendab sissemurdmist. 11

12 3. Tehnovõrgud 3.1 Veevarustus Planeeritud ala asub AS Viimsi Vesi vee-ettevõtluspiirkonnas. Veevarustus on lahendatud vastavalt AS Viimsi Vesi poolt on välja antud tehnilistele tingimustele 19. mai 2010 koos mainitud piirangutega kuni Viimsi Vee veepuhastusjaama valmimiseni. Tagatav veehulk projekteeritavatele objektidele täpsustatakse projekteerimise käigus. Planeeritud liitumispunkt asub nõlva all Nurme mü.- sel. Liitumiseks ÜVV-ga tuleb koostada tööprojekt peale detailplaneeringu kehtestamist. Projekt tuleb kooskõlastada AS-ga Viimsi Vesi. 3.2 Kanalisatsioon Analoogselt veevarustusele on kanalisatsioon lahendatud vastavalt AS Viimsi Vesi poolt väljaantud tehnilistele tingimustele 19. mai 2010.a. Liitumiseks ÜK-ga tuleb koostada tööprojekt, mis kooskõlastatakse AS-ga Viimsi Vesi ning sõlmitakse liitumisleping. 3.4 Sade- ja pinnasevete ärajuhtimine Planeeritavale alale projekteeritud sade- ja pinnasevete kanalisatsioon asub planeeritava sõiduteede all, sealt juhitakse sadeveed Lubja tee ääres olevasse kraavi. 3.5 Elektrivarustus Planeeritavate elamute elektripaigaldiste varustamine elektrienergiaga on lahendatud vastavalt Fortum Elekter AS Viimsi regiooni elektrivarustuse tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr. 008/ a. (pikendatud a.). Tammiku, Lubja IV ja Lubja V maaüksuste planeeritavate elamute elektripaigaldiste toide on ette nähtud planeeritavast 10/0,4 kv komplekt-alajaamast. Maaüksusi läbivad 10 kv õhuliinid on asendatud 10 kv kaablitega Viimsi Valla Arenduskeskuse OÜ detailplaneeringuga nr Planeeritud alajaama toide on planeeritud 10 kv kaabliga Viimsi 110/10 kv alajaama Pringi fiidrilt F ,4 kv elektrivõrk maaüksustel on planeeritud kaabelliinidena. Elamute elektri-paigaldiste toiteks on elamute kruntide piiridele ette nähtud transiit- ja liitumiskilbid. Transiitkilbid on ühendatud alajaamaga ringtoite-skeemi kohaselt. Koos 0,4 kv kaablitega on planeeritud alates alajaamast kauglugemis-süsteemi kaablid, mis viia läbi liitumiskilpide katkestamata. Ühendusliinid liitumiskilpidest kuni elamute peakilpideni paigaldavad tarbijad. Olemasolevad 0,4 kv õhuliinid maaüksustel demonteerida. Uuetoa maaüksuse olemasolevate hoonete elektripaigaldiste toide on ette nähtud planeeritavast elektrivõrgust. Pärast elamute projekteerimist ja võimsuste täpsustamist tuleb taotleda konkreetsed elektrivarustuse tehnilised tingimused. 12

13 3.6 Tänavavalgustus Planeeritavate maaüksuste tänavavalgustus on lahendatud vastavalt Rito Elektritööd AS-i tehnilistele tingimustele nr a. (pikendatud , nr. 826). Sõiduteede valgustamiseks on kasutatud 6 m ja kergeliiklusteede valgustamiseks 4 m kõrguseid koonilisi tsingitud metallmaste. Tänavavalgustuse toiteliinid on ette nähtud maakaablitega PVC-paindtorudes. Tänavavalgustuse juhtimiskilp on ühendatud planeeritava 10/0,4 kv alajaama toitele. Antud detailplaneeringus oleva tervisespordiraja osa valgustus lahendatakse tervisespordiraja tööprojekti staadiumis. Toite saamiseks taotleda Fortum Elekter AS st tehnilised tingimused. Tänavavalgustuse projekt kooskõlastada Rito Elektritööd AS-ga. 3.7 Sidevarustus Planeeritavate elamute sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted AS-i telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr , a. Käesoleva tööga on planeeritud 1-avaline sidekanalisatsioon Upotel-plasttorudest piki sõiduteede haljasalasid ja kergliiklusteid kuni elamute kruntide piirideni. Hargnemistel on kasutatud sidekaevusid ja sadulharusid. Planeeritud sidekanalisatsioon on ühendatud Lubja tee olemasoleva sidetrassiga, milleks tuleb paigaldada Lubja tee ja Kristlepa tee nurgale sidekaev. Tööjooniste koostamiseks tellida konkreetsed tehnilised tingimused. 4. Tuleohutusabinõud Detailplaneering vastab Eesti Vabariigi Valitsuse a. kehtestatud määrusele nr 315. Tuleohutusabinõud on järgmised: - Kruntidele on märgitud hoonestusalad (vt joonis AP-5) - Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele-rajatistele peavad olema vabad ja aastaringselt kasutuskõlblikus seisukorras. Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muul põhjusel, kui see takistab tuletõrje- või päästetehnika läbisõitu, tuleb rajada koheselt uus läbipääs suletavasse lõiku. - Tuleohtlikul ajal on kulu ja risu põletamine keelatud. Tuleohtlik aeg algab kevadel peale lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisega. - Hoonetevahelisse tuleohutuskujasse on keelatud ladustada põlevmaterjale ning põlevpakendis seadmeid. - Hoonete tulepüsivusaste on TP-3. Projekteeritavate hoonete ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Põhja-Eesti Päästekeskusega. - Detailplaneeringuga on planeeritud teemaa-alale tuletõrjeveehüdrant vt joonist AP-6) - Planeeritud elamukruntide pos.nr. 1, 2 ja 3 juurdepääsuteede lõpus on ettenähtud ümberpööramisplatsid. 13

14 5. Joonised 5.1 Asukoha plaan AP Väljavõte Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringust AP Situatsiooniskeem AP Tugiplaan M 1:1000 AP Põhijoonis M 1:1000 AP-5 Kruntimise plaan M 1:1000 AP-5a 5.6 Tehnovõrgud 1:1000 AP-6 14

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem