Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc"

Väljavõte

1 Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, Tartu Turu 45d, OÜ Metricus, Tartu Vasara 50, OÜ Artes Terrae, Tartu Puiestee 78, Asukoht: Tapa linn Töö nr 1762DP08/ /47DP11 Tapa kesklinna detailplaneering Tekst ja joonised Projektijuht Tellija Heiki Kalberg... Mirko Traks. Karin Bachmann Kuno Rooba Tartu 2012

2

3 Sisukord 1. Detailplaneeringuala asukoht ja koostamise alus Detailplaneeringu eesmärk ja käsitletava maa-ala piirid Arvestamisele kuuluvad kehtivad planeeringud ja muud dokumendid Alusplaan, olemasoleva olukorra iseloomustus Planeeringuala ja kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed, planeeringu üldeesmärkide täitmise eelduste ja võimalikkuse kirjeldus 5 2. Detailplaneeringu planeerimislahendus Kruntideks jaotamine Kruntide planeeritud ehitusõigus Tänavate maa-alad, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted Ehitistevahelised kujad Arhitektuurinõuded ehitistele, avalike väljakute (J. Vilmsi plats ja Keskväljak) kujundamise põhimõtted, haljastus Tehnovõrgud Üldosa Veevarustus Reo- ja sademeveekanalisatsioon Soojavarustus Elektrivõrk Telekommunikatsioonivõrk Välisvalgustus Servituudid Keskkonnakaitse abinõud ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks Kaitsealused objektid. Ettepanekud maa-alade ja objektide kaitse alla võtmiseks või kaitserežiimi täpsustamiseks Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Nõuded projekteerimisele planeeringualal Planeeringu realiseerimise võimalused, piirangud Üldplaneeringu muutmine Koostöö planeeringu koostamisel Kooskõlastused Joonised 28 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 1

4 1. Detailplaneeringuala asukoht ja koostamise alus Planeeritud ala asub Tapa vallas, Tapa linnas Nooruse, Kooli, Pargi, Valve ja Roheline tänavate vahel. Planeeringu lähtedokumentideks on Tapa Vallavolikogu 10. jaanuari 2008.a otsus ja selle lisana olevad u lähteseisukohad Detailplaneeringu eesmärk ja käsitletava maa-ala piirid Üldisemad eesmärgid: - selgitada välja planeeritaval alal üldised, avalikud ja erahuvid ning tagada nende tasakaalustamine; - rakendada ja ümber vaadata varem vastu võetud arengukavalisi ja planeeringulisi otsuseid; - suunata planeeringuala linnaehitusliku kontseptsiooni kujunemist ning korrastada ja optimeerida maakasutust; - vältida või leevendada kahjulikke keskkonnamõjusid. Tagada keskkonna säilimise ja muutmise vaheline tasakaal. Hoida ära erinevate maakasutuste sihtotstarvete konflikte ja ennetada tülisid; - teha enne ehitiste projekteerimise alustamist avalikult otsustusi tulevaste ehitiste funktsiooni, mahu, ehituslaadi ja kujunduse kohta; - luua eeldused omavalitsusele vastuvõetava erahuvi teostamiseks; - kindlustada keskkonna korrastamisega paikkonna mainet. Suurendada selgete reeglite kehtestamisega paikkonna ja linna atraktiivsust investeeringute ligitõmbamiseks. Seadusest tulenevad eesmärgid: - vajadusel kesklinna ala kruntideks jaotamise ettepanekute tegemine, neile ehitusõiguse määramine; - krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine; - tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajadusel eraõigusliku isiku maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; - heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; - tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; 2 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

5 - kujade määramine; - keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine; - vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks. Vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks; - vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse ja kasutamistingimuste seadmine; - vajaduse korral ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; - servituutide vajaduse määramine; - kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine; - muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal Arvestamisele kuuluvad kehtivad planeeringud ja muud dokumendid - Tapa linna generaalplaan (Tapa Linnavolikogu otsusega nr kehtestatud üldplaneeringuna); - Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ; - Ambla mnt ja Valgejõe pst vahelise viadukti äärse maa-ala detailplaneering Tapa Linnas 1997; - Pikk tn 3, Pikk tn 5 ja Roheline tn 2 maa-ala detailplaneering 2001; - Pikk tn 16 Uno-X automaat detailplaneering 1999; - Tapa linna kiriku ja kultuurimaja parkide rekonstrueerimise projekt 2007; - Tapa autobussijaama renoveerimise projekt 2007; - Tapa Muusikakooli renoveerimise eskiisprojekt; - elektrivarustuse rekonstrueerimise projekt (Hommiku tänava fiidrid, Nooruse tänava lõik osas); - Kooli tn 11 maaüksuse avaliku mänguväljaku ja pargi kujundusprojekt. Linnaehitusliku analüüsi koostamiseks kasutati järgmisi materjale: Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 3

6 1. Kirjandus H.Alandi Tapa linn läbi aegade I ja II osa (2004); S.Naska bakalaureusetöö Eesti Kunstiakadeemias Tapa linnaehituslik analüüs ja ettepanekud miljööaladeks (2008); J.S.Jauhiainen Linnageograafia (2005); P.Härmson Tänavad läbi aegade (1989); T.Õnnepalu Flandria päevik (2007); 2. Ajaloolised kaardid Eesti Riigiarhiiv (F:T-6; N:3; S:1752 ; F:T-14; N:4-6; S:358 ; F:T-3; N:3; S:70) Eesti Arhitektuurimuuseum (koopiad S.Naska tööst) EAM ; EAM ; EAM Fotomaterjal ajaloolised saadud Tapa Vallavalitsusest; tänapäevaste pildistajad H.Kalberg, M.Traks, K.Bachmann 1.3. Alusplaan, olemasoleva olukorra iseloomustus Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud AS K&H, a koostatud, aktualiseeritud geodeetiline digitaalplaan täpsusastmega M 1:500. Planeeritud ala on Tapa kesklinna süda. Olulised objektid, mis piirkonnas asuvad, on Raudteejaam (Valve tn 5, 7), bussijaam (Sauna tn 3), Grossi kaubamaja (Jaama tn 1), Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tapa Ristija Johannese Kogudus (Pikk tn 1), hooldekodu (Kesk 9), Kultuurikoda (Kesk tn 8), turg (Nooruse tn 1), Meie kaubamaja (1. Mai pst 3), päästeteenistuse kompleks (Pikk 18a), Eesti Metodisti Kiriku Tapa Kogudus (Kesk 11), Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja baptistide Koguduse Liidu Tapa Elava Usu Kogudus (Kesk 11), Keskväljak, muusikakool (1.Mai pst 5), Jüri Vilmsi plats ning Pika, Rohelise, Nooruse ja Kalmistu tänava vaheline hoonete kompleks. Planeeritud ala moodustab Tapa linna aktiivseima avaliku kasutusega piirkonna, kuhu on koondunud lõviosa äridest, kohvikutest, kauplustest. Kaks põhilist avaliku ruumi fookuspunti Keskväljak ja Vilmsi plats töötavad praegu halvasti ja poolikult. Kuna ümbritsev linnaruum on kaootiline ja organiseerimata (eriti Keskväljaku ümbrus), on käimistes-tegemistes raske orienteeruda 4 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

7 defineerimata piirid ja suurte tühikutega hoonefrondid lõhuvad oluliselt linnasüdame terviklikkust. Kogu alal on välja kujunenud liikumisskeem, mis vajab kohendamist ja kaasajastamist (raudtee, bussijaam ja selle ümbrus johtuvalt uuest kavandatavast viaduktist) Planeeringuala ja kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed, planeeringu üldeesmärkide täitmise eelduste ja võimalikkuse kirjeldus Vt töö esimese etapina valminud linnaehituslikku analüüsi (eraldi köide). Mikko Lagerspetz i käsitluses 1 on avalik huvi kogum selliseid hüvesid, mida ei kasutata eratarbimiseks, vaid mis on kõigile kättesaadavad, nagu loodus, turvalisus, kultuur jne. Erahuvi on seega konkreetsete omandisuhete, - vajaduste, -õiguste ja -tuludega piiritletud vastupidine suhtevorm. Päris puhtalt ühe või teise huvigrupi sfääri kuuluvaid alasid on küllaltki võimatu piiritleda; Tapa kontekstis saame laias laastus eristada suurema avaliku huviga piirkonda (liiklussõlm raudteejaama, bussijaama ja viaduktiga; pargid), suurema erahuviga piirkonda (elamupiirkonnad) ja segahuvidega kesklinn (Vilmsi plats, Keskväljak, Pikk ja Jaama tänav), kus huvid enim kohtuvad-põimuvadpõrkuvad. Linnas on tihti era- ja üldhuvid mingites punktides vastuolus. Ehk siis tahab eraomanik kasutada ja käsutada temale kuuluvat vara endale meelepärasel viisil ning teenida kasumit, mis tihtipeale ei sobi erinevatel põhjustel mingile grupile kodanikest. Planeering peab läbi mõlemate poolte arvestamise ja tasakaalustamise leidma ühiskondliku kokkuleppe, mis on tulus nii üldsusele kui eraomanikule. Seega leevendab planeering huvide võimalikku konflikti, luues uusi ja hästi ligipääsetavaid äripindu paindlike reeglitega ning samal ajal organiseerides avaliku linnaruumi lihtsalt kasutatavaks eelkõige kergliiklejaile (autojuhtide huvisid seejuures võimalikult vähe kahjustades). Seega saame rääkida sümbioosist kesklinn vajab inimesi, keda siia meelitavad ärid, kohvikud, teenused, viimased jällegi ei toimiks klientideta. 1 M.Lagerspetz, Kodanikuühiskonna sõnaraamat, Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 5

8 Praeguses ühiskonnas on väga moodsaks muutunud piirete ja kõrgete aedade paigaldamine ja vaid ühe maja lastele mõeldud mänguväljakud, mida siis kehvemad kaugelt seiravad. Tapa linnas on säilinud hoovidesüsteem, mis lubab lastel üksteisega tutvuda ja külas käia, läbides hoove ja põnevaid salajasemaid käike. Samamoodi võiksid ka mänguväljakud olla ühiskasutuses, võimaldades mitme maja lastel koos mängida. Mänguväljakute ehitus saab olla koostöö kohaliku omavalitsuse ja ühistute vahel tingimusel, et mänguplats jääb avalikku kasutusse. 6 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

9 2. Detailplaneeringu planeerimislahendus 2.1. Kruntideks jaotamine Krundid on jaotatud ja nende pindala määratud vastavalt Tabel 1-le. Tabel 1 Maakasutuse bilansi koondtabel Aadress Planeeringueelne pindala Planeeritud pindala Planeeringueelne maakasutuse sihtotstarve Planeeritud maakasutuse sihtotstarve Pos m² - L Pos 1a m² - L Pos 1b m² - L Pos m² - Ü Pos 2a m² - Ä Pos m² - L eraldatakse reformimata Pos 3a riigimaast ja liidetakse 103 m² - Ä3 krundile Jaama tn 1 eraldatakse reformimata Pos 3b riigimaast ja liidetakse 70 m² - E, Ä3 krundile Pikk tn 2 eraldatakse reformimata Pos 3c riigimaast ja liidetakse 16 m² - E, Ä3 krundile Sauna 3 eraldatakse reformimata Pos 3d riigimaast ja liidetakse 27 m² - Ä3 krundile Sauna 1 Pos m² - L Pos 4a m² - L Pos m² - L Pos m² - L Pos m² - L Pos m² - L Pos m² - Ü Pos m² - L Pos m² - L eraldatakse reformimata Pos 11a riigimaast ja liidetakse 28 m² - Ä krundile Pikk tn 15b Pos m² - L eraldatakse krundist Pos 12a Roheline tn 2 ja liidetakse 73 m² - L krundile pos 30 Pos m² - Ü eraldatakse reformimata Pos 13a riigimaast ja liidetakse 53 m² - E krundile Kesk tn 6 Pos m² - Üh Pos m² - L Pos m² - Ü Pos m² - Ü Pos m² - L Pos m² - E Pos m² - L Pos 20a eraldatakse krundist Kesk tn 6 ja liidetakse krundile pos m² - L Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 7

10 Aadress Planeeringueelne pindala Planeeritud pindala Planeeringueelne maakasutuse sihtotstarve Planeeritud maakasutuse sihtotstarve Pos m² - Üh Pos m² - L Pos m² - L Pos 23a m² - L Pos m² - E, Ä Pos m² - E, Ä Pos m² - L Pos m² - Ü Pos 27a m² - L Pos 27b eraldatakse krundist Pikk tn 12 ja liidetakse krundile pos 27a 14 m² - L Pos m² - E, Ä Pos m² - E, Ä Pos m² - L Pos m² - Üh Pos m² - Ü Pos m² - L Pos 33a eraldatakse krundist Pikk tn 12 ja liidetakse krundile 22 m² - L pos 33 Pos m² - E, Ä Pos m² - L Pos m² - L Pos m² - Ä Pos m² - Ä, E Pos m² - L Pos m² - L Pos m² - L Pikk m² 3624 m² Üh Üh Pikk m² 1421 m² E E, Ä Pikk m² 1855 m² Ä E, Ä Pikk m² 1997 m² Ä Ä Pikk m² 1571 m² Ä E, Ä Pikk 6a 803 m² 803 m² E,Ä E,Ä Pikk m² 1885 m² Ä E, Ä Pikk m² 1460 m² E E, Ä Pikk m² 1981 m² Ä E, Ä Pikk m² 1109 m² Ä Ä Pikk m² 1326 m² E E, Ä Pikk m² 2307 m² Ä, E Ä, E Pikk m² 2306 m² E E, Ä Pikk m² 943 m² Ä Ä Pikk m² 998 m² Üh Üh Pikk 15a 399 m² 399 m² Ä Ä Pikk 15b 587 m² 614 m² Ä Ä Pikk m² 982 m² Ä Ä, E Pikk m² 928 m² R R Pikk 18a 3612 m² 3612 m² R R Pikk m² 2920 m² Ä Ä Pikk m² 1500 m² E E Pikk m² 1188 m² Üh Ä Roheline tn m² 937 m² E E Roheline tn m² 1372 m² E E Roheline tn m² 1076 m² E E Roheline tn m² 2113 m² E E Roheline tn m² 1961 m² Ä, E Ä, E Roheline tn 12a 861 m² 861 m² Th Th 8 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

11 Aadress Planeeringueelne pindala Planeeritud pindala Planeeringueelne maakasutuse sihtotstarve Planeeritud maakasutuse sihtotstarve Roheline tn m² 1647 m² E E Roheline tn m² 2628 m² E E Hommiku pst m² 1760 m² E E, Ä Hommiku pst 2a 132 m² 132 m² T T Koidu m² 1557 m² E E, Ä Nooruse m² 1800 m² E E 1.Mai pst m² 1661 m² Ä Ä 1.Mai pst m² 883 m² Ä E,Ä 1.Mai pst m² 1204 m² E E,Ä 1.Mai pst m² 459 m² E E, Ä 1.Mai pst m² 1786 m² Ä E,Ä 1.Mai pst m² 860 m² E E, Ä 1.Mai pst m² - Ä - 1.Mai pst m² - E - 1.Mai pst m² 885 m² E E, Ä Ed.Vilde m² 625 m² E E Ed.Vilde m² 880 m² E E Ed.Vilde m² 825 m² E E Ed.Vilde m² 1141 m² E E Kesk m² 1842 m² E E, Ä Kesk m² 1449 m² E E, Ä Kesk m² 594 m² Ä Ä Kooli m² 1365 m² Th Th Kooli m² 2848 m² E E Kooli m² 775 m² E E Kesk m² 1437 m² E E Kesk m² 1674 m² Üh Üh Turu m² 821 m² Ä Ä Turu 1a 1343 m² 1343 m² Ä Ä Turu m² 2087 m² Ä, E Ä, E Turu 5* 911 m² 911 m² E E, Ä Turu 7* 888 m² 888 m² E E, Ä Turu m² 3837 m² E E Turu 12a 3084 m² 3084 m² E E Ambla mnt m² 912 m² E Ä Ambla mnt m² 1407 m² E E, Ä Pargi m² 1402 m² Üh Üh Pargi m² 658 m² Ä Ä Pargi 2a 1113 m² 1113 m² Ä Ä Pargi 2b 1703 m² 1703 m² Ä Ä Jaama m² 3566 m² Ä Ä, E Jaama 1a 32 m² 32 m² T T Jaama m² 246 m² Ä Ä või Üh Jaama m² 1313 m² E E, Ä Sauna m² 2055 m² Ä Ä Sauna m² 556 m² E E, Ä L transpordimaa; E elamumaa; Ä ärimaa; Üm ühiskondlike hoonete maa; Th - tootmismaa *Turu 5 ja Turu 7 krundid on lubatud kokku liita, liites sel juhul ka ehitusõiguse. Teekrundid, mille loogiline jätkumine jääb planeeringualast väljapoole, on lubatud ühendada vastavate krundipiiridega (nt pos 30 ja pos 36). Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 9

12 2.2. Kruntide planeeritud ehitusõigus Planeeringus on uute hoonete ehitamiseks näidatud hoonestusala, mis on suurem, kui tegelik lubatav hoone suurus. See võimaldab vabamalt valida hoonele asukohta. Kruntide Sauna tn 1, Sauna tn 2 ja Pikk tn 2 liitmisel üheks krundiks tohib hoonestada põhijoonisel näidatud ulatuses. Tabelis on ehitusõigus antud uutele hoonetele. Olemasolevad tuleb säilitada olemasolevas mahus (kui ei ole täpsustatud teisiti). Ehitusõigus on planeeritud vastavalt Tabelile 2 (olemasolevaid krunte, mille ehitusõigust ei muudeta, alljärgnev tabel ei kajasta). Tabel 2 Kruntide ehitusõigus Aadress Pindala Maakasutuse sihtotstarve Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala Hoone suurim lubatud kõrgus (m), korruselisus (k) Hoonete suurim lubatud arv krundil Pos m² L Pos 1a 2427 m² L Pos m² Ü Pos 2a 852 m² Ä 250 m² 8 m, 2 k 1 Pos m² L Pos m² L Pos 4a 867 m² L Pos m² Ü Pos m² L Pos m² L Pos m² Ü Pos m² Ü Pos m² L Pos m² L Pos m² L Pos m² Ü Pos m² Üh 630 m² (olemasolev)+ juurdeehitus 600 m² 9 m (olemasolev) 1 Pos m² L Pos m² Ü Pos m² Ü Pos m² L Pos m² E 475 m² 10,6 m 2 (1 põhinoone, 1 abihoone pindalaga a 40 m²) Pos m² L Pos m² Üh 630 m² 12 m, 3 k 3 (1 põhinoone ja 2 abihoonet pindalaga 120 m²) Pos m² L Pos m² L Pos 23a 911 m² L Pos m² E, Ä 330 m² 12 m, 3 k 2 (põhihoone+1 abihoone pindalaga kuni 30 m²) Pos m² E, Ä 300 m² 10 m, 3 k 3 (1 põhinoone ja 2 abihoonet pindalaga a 30 m²) Pos m² L Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

13 Aadress Pindala Maakasutuse sihtotstarve Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala Hoone suurim lubatud kõrgus (m), korruselisus (k) Hoonete suurim lubatud arv krundil Pos m² Ü Pos 27a 1923 m² L Pos m² E, Ä 400 m² 11 m, 3 k 1 Pos m² E, Ä 250 m² 11 m, 3 k 1 Pos m² L Pos m² Ü 800 m² 11m, 3 k 2 (olemasolev muusikakool ja kavandatav hoone) Pos m² Ü Pos m² L Pos m² E, Ä 280 m² 15 m, 4 k 1 Pos m² L Pos m² L Pos m² Ä 600 m² 12 m, 2 k Pos m² L Pos m² L Pos m² L Ambla mnt 7 1.Mai pst m² Ä 650 m² m² E, Ä 250 m² 9m, 2 k 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet pindalaga a 30 m²) 1. Mai pst m² Ä, E 600 m ² 2 4 Nooruse tn m² E 280 m² 2 3 Pargi 2a 1113 m² E, Ä 600 m² 2 2 Pargi 2b 1703 m² E, Ä 600 m² 3 3 Pikk tn m² E, Ä 730 m² 2 3 Pikk m² E, Ä 390 m² 4 1 Pikk m² Ä 220 m² Pikk m² E m, 2 k Roheline m² E 276 m² 2 k 2 3 (2 põhihoonet ja 1 abihoone pindalaga a 30 m²) 4 (2 põhihoonet ja 2 abihoonet pindalaga a 30 m²) 2 (1 põhinoone ja 1 abihoone pindalaga a 30 m²) Turu m² Ä 400 m² 2 k 4 Turu 1a 1343 Ä 600 m² 3 k 3 Turu m² E 215 m² 2 k Turu tn m² E 215 m² 2 k Sauna tn 1 2 (1 põhihoone ja 1 abihoone pindalaga a 30 m²) 2 (1 põhihoone ja 1 abihoone pindalaga kuni 30 m²) 2028 m² Ä 400 m² 2 k 1 Kruntidel paiknevaid puukuure võib kasutada praeguses mahus, lubatud on puukuuride rekonstrueerimine samas mahus ja samade materjalidega. Rekonstrueerimisel tuleb ehitada seaduses ettenähtud korras, järgides kõiki kehtivaid normatiivakte tuleohutusnõuded, ehitusloa taotlemine jne. Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 11

14 2.3. Tänavate maa-alad, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted Planeeringu koostamisel on olnud eelduseks, et rajatakse uus raudteeviadukt planeeringuala lääneserva ja suletakse mootorsõidukite liikluseks olemasolev raudteeülesõit Roheline- Ülesõidu tänavatel. Pikk tänav on planeeritud kogu planeeringuala peatänavaks, mis ühendab kesklinna ka teisel pool raudteed oleva linna-poolega. Kõigil tänavatel tuleb muuta konkreetsemaks kerg- ja autoliikluse eristamine erinevate teedega, äärekividega ja eriilmeliste ning tunnetusega materjalide kasutamisega. Võimalikult paljudel tänavatel on kavandatud vähemalt ühele poole teed laiem kergliiklustee soodustamaks jalgrataste kasutamist. Olemasolevat raudteeülesõidukohta ei tohi enne sulgeda, kui on valmis ehitatud kavandatud raudteeviadukt; viadukti sulgemiseni toimib Pikk tänav peatänavana kuni Ülesõidu tänavani, Pikale tänavale ei pea tegema tõstetud pinnaga ülekäiguradasid ja tänava sõidutee ning kergliikluse osa on endises põhimõttelises mahus. Tänavate sõidutee, parkimisala, kergliiklustee ja haljasalade laiused on esitatud põhikaardil. Enamikule tänavatele on planeeritud kahesuunaline liiklus, eranditeks on Pargi tänav, kus on planeeritud ühesuunaline liiklus läänesuunaliselt (Jaama tänavalt Kooli tänava suunas) ja Kesk tänav, kus võib olla nii kahesuunaline liiklus kui ka ühe suunaline liiklus idasuunaliselt (Kooli tänavalt Jaama tänava suunas). Peale uue viadukti valmimist võib kaaluda Kesk ja Pikk (lõigus Koidu-Jaama) tänavate ühesuunaliseks muutmist (Pikk tänav suunaga raudteele). Vastava liikluskorralduse muudatuse sisseviimisel tohib Pikk tänaval korraldada parkimist kaubanduskeskuse Foto 1. Näide erineva struktuuriga tõstetud pinnast 12 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

15 Jaama 1 poolses sõiduteeservas. Põhijoonisel on esitatud ülekäigukohad ja ristmikud, kus peab kasutama projekteerimisel ja ehitamisel teekattest erinevat tooni ja teistsuguse struktuuriga tõstetud pinda (vt näidet foto 1), et tagada väiksem sõidu-kiirus ja kergliikluse ohutus ning jalakäijate ja jalgratturite mugavam teeületus. Põhijoonisel on esitatud eraldi tingmärgina parkimisala tänaval (vt näiteid foto 2 ja foto 3) Foto 2. Näide parkimisalast tänaval esitatud alasse võib ehitada 0-kraadise nurga all parkimis-taskuid, mis: on visuaalselt selgesti eristatav olemasolevast sõidu-teest, soovitatavalt teisest materjalist; on soovitatavalt erineval tasapinnal sõiduteest olles samal ajal erineval tasapinnal kergliiklusteest; võimaldab juurdepääsu parkimisalaga piirnevale krundile; liigendamata tohib olla kuni nelja auto pikkune maa-ala; liigendamisel kasutatakse kõrghaljastust või väikevorme. Tänava maa-alale avalikus ja kasutuses olevale maa-aladele on planeeritud Foto 3. Näide parkimisalast tänaval põhijoonisel esitatud kohtades täiendavalt parkimiskohti, mis tuleb projekteerida ja ehitada vastavalt esitatud põhimõtetele. Kruntide siseselt on planeeritud täiendavalt parkimiskohti, mille asukoht ja esitus on põhimõtteline mitteavalikul maal võib Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 13

16 suurendada (tingimusel, et vähemalt pool krundi hoonealusest pinnast jääb haljastusele) või vähendada parkimiskohtade arvu ja suurust arvestades planeeringus esitatud põhimõtteid (parkimisala maht ja asukoht). Kõikidel uushoonestusega kruntidel tuleb tagada standardijärgne parkimiskohtade vajadus, samuti tuleb parklad liigendada kõrghaljastusega. Kõikidel olemasolevatel kruntidel ei ole võimalik tagada standardikohast parkimiskohtade vajadust. Kruntidel Pos 2a ja Ambla mnt 7 võib teha (omanikuga kokkuleppel) avalikult kasutatava pargi ja reisi põhimõtteid arvestava parkla, mis teenindaks raudteejaama kasutajaid. Parkla projekteerimisel võimaldada ka jalgrataste (katuse all ning soovitatavalt videovalvega) ja elektriautode parkimine. Kõikide avaliku funktsiooniga (äri, kohalik omavalitsus, sotsiaalvaldkond, raudteejaam, bussijaam jne) hoonete juures peavad olema raami lukustamise võimalusega parkimiskohad ka jalgratastele. Rattaparklate arvu tuleb korrigeerida vastavalt vajadusele või kehtivale standardile. Praeguse raudtee ülesõidu sulgemisel sõidukitele tuleb see ümber ehitada vastavalt nõuetele tähistatud kergliiklusteeks. Vaksalihoonest idas ja läänes on lubatud kahe olemasoleva kergliikluse ülekäigukoha säilimine, ülekäigukohad tuleb tähistada nõuetele vastavalt. Vaksalihoonest idapoole on lubatud raudtee alt läbi tunneli ehitus, millest peab pääsema ka perroonidele. Tunneli ehitamiseks tuleb võtta tehnilised tingimused raudteeinfrastruktuuri ettevõttelt. Tunneli ehitamisel tuleb sulgeda vaksalihoonest idas ja läänes olevad kergliikluse ülekäigukohad. Kogu raudtee maa-ala tuleb piirata piirdega põhijoonisel esitatud mahus. Kruntidele juurdepääsud, mis kulgevad üle kergliiklustee, peavad olema kergliiklustee tasapinnas ilma kergliiklusteele tekkivate teravate servadeta. Lume vallitamine on lubatud ka nn tänava parkimisalal ja kergliiklusteel, jättes viimasel juhul vajaliku ruumi ka jalakäijatele ja jalgratturitele. Avaliku tänava maa-ala projekteerimisse tuleb lisaks teedeinsenerile kaasata maastikuarhitekt. 14 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

17 2.4. Ehitistevahelised kujad Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutuse klasside ja hoonete vaheliste kujadega vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri a määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Hoonete minimaalseks tulepüsivusklassiks on määratud TP3. Juhul, kui nõuetekohast kuja ei ole võimalik täita, tuleb uue hoone ehitamisel teha tulemüür. Kohtades, kus olemasoleva hoonestuse naabrusesse tehakse uus hoone, tuleb tulemüür teha uusehitisele. Kohtades, kus naaberkruntidele ehitatakse uued hooned, on tarvis teha tulemüür juhul, kui hoone tehakse krundi piirile ligemale kui 4 meetrit või leppida naabermaaomanike vahel kokku, kummale krundile tehakse tulemüür Arhitektuurinõuded ehitistele, avalike väljakute (J. Vilmsi plats ja Keskväljak) kujundamise põhimõtted, haljastus Valdav osa Tapa kesklinna hoonestusest on sõjajärgselt taasehitatud 50nendatel, mistõttu on hoonestuse struktuur ja arhitektuur homogeenne ning ühtselt mõjuv. Tulenevalt neist põhjustest tuleb hoonete remontimiselrenoveerimisel olla alalhoidlik, taktitundeline ja eelkõige teadlik, et mitte rikkuda ajas tekkinud harmooniat. Ehitusõigus uute hoonete püstitamiseks on lubatud maa-aladele, kus hoone asumine on olnud ajalooline või lülitub loogiliselt muusse struktuuri. Olemasolevaid hooneid on lubatud remontida ja renoveerida, kuid on keelatud juurdeehitused, fassaadimaterjalide asendamine sobimatute ja/või kunstmaterjalidega (plastikkate, plekk, tellisvooder, palk jne). Olemasolevad rikutud hooned (nt Jaama 1 Grossi kauplus) tuleb taastada endisesse välisvormi. St eemaldada valed fassaadimaterjalid, uksed-aknad ja rekonstrueerida hoone vastavalt ajaloolaste näpunäidetele. Keskväljakule ja Vilmsi platsile maastikuarhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb korraldada vastav avatud või kutsutud konkurss või tellida projekt vabalt valitud professionaalidelt. Oluline on, et erinevad lahendused kogemustega asjatundjate poolt läbi mängitakse ja Tapa jaoks parim leitakse. Kumbki väljak asub linnamustris erineval positsioonil ja täidab teisest erinevat rolli. Keskväljakul peetakse laatasid ja muid suuremakaliibrilisi üritusi ning Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 15

18 inimesi meelitab ligi ka turu lähedus. Seetõttu tuleb sellele väljakule tekitada rohkem avarust ja võimalusi erinevate huvidega inimestel harrastada neile meelepäraseid tegevusi. Rulasõit, tuulelohed, pingid, aktiivseks kasutuseks mõeldud vesi, võimalus pidada kontserte jms välipidusid. Väljaku mõõtmed võrreldes elamuakende kaugusega lubavad pidada ka kärarikkamaid koosolemisi. Vilmsi plats on Tapa linna rohevööndi üks sõlmedest. Koos tihedalt kasutatava kaupluse ja tekkiva aktiivse jalakäijate tänavaga moodustab plats igapäevaseks kasutamiseks kogunemiskoha. Vestelda tuttavaga, süüa võileiba, lugeda raamatut, oodata bussi ja sõpra. Koht peab olema paindlik ja vastuvõtlik spontaansetele tegevustele, suhestuma ületänava äridega, pakkuma moodsat ja linnalikku keskkonda mõnusaks äraolemiseks. Vilmsi platsi oluline osa on Jaama tn pargipoolne haru, mida saab suuremate ürituste ajal muuta vaid jalakäijatele mõeldud alaks, mida kasutada kohvikute, väliraamatukogu, tantsuplatsi vms. Kavandatud ehitiste arhitektuurinõuded on toodud Tabelis 4. Lisana on määratud olemasolevad hooned, mille välimus on ümberehituste või fassaadimuutmiste käigus rikutud ning mis tuleb taastada. Tabel 4 Arhitektuurinõuded ehitistele Aadress Jaama 1 Hoone katusekatte materjalid Rullmaterjal, plekk, kivi Välisviimistluse teekatte värvitoonid. Märkused. materjalid, materjalid, Eemaldada hoonele ümberehituste käigus lisatud mitteomased välisviimistlusmaterjalid ja restaureerida originaalviimistlus. Kui see ei ole võimalik, leida koostöös spetsialistidega ideeliselt ja esteetiliselt sobivad asendusmaterjalid. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine ja kitši loomine. Kohustuslik ehitusjoon, piirdeaiad. Tulepüsivusklass. Piirdeaedade rajamine on keelatud. Värvitoonid vastavalt hoone ajaloolisele välimusele. Tulepüsivusklass TP3. 16 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

19 Aadress Pikk 3, Turu 5 ja 7, Pos 24, 1. Mai pst 10, Pos 25, Pikk 16, Pikk 19, Pikk 20, Nooruse 3, Sauna 1 Hoone katusekatte materjalid Rullmaterjal, plekk, kivi, erilahenduse d (muru jms haljaskatus) Välisviimistluse teekatte värvitoonid. Märkused. materjalid, materjalid, Kasutada ajas püsivaid ja väärikaid materjale. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine (klombitud tellis, plastik). Plekkmaterjal ei tohi moodustada üle 10% hoone fassaadist. Kohustuslik ehitusjoon, piirdeaiad. Tulepüsivusklass. Kohustuslik ehitusjoon: Pikk 3 Kalmistu tn poolsel kinnistupiiril; Turu 5, 7 Turu tn poolsel kinnistupiiril; Pos m Pikk tn poolsest krundipiirist; 1. Mai pst 10, Pos m I. Mai pst poolsest krundipiirist; Pikk 16 pikk tn poolsel krundipiiril; Pikk m Pikk tn poolsest krundipiirist; Pikk 20, Nooruse 3 Nooruse tn poolsel krundipiiril; Sauna 1 puudub. Piirdeaiad: Pikk 3 läbipaistvad, mks kõrgus 1.3 m; Turu 5, 7 läbipaistvad, maks kõrgus 1.4 m; Pos 24 piirete rajamine Pikk tn poolsele krundipiirile keelatud; 1. mai pst 10, Pos 25 tänavapoolsed läbipaistvad, maks kõrgus 1,4 m; Pikk 16 keelatud kasutada hoone fassaadi ja kõnnitee vahelisel alal; Pikk 19, 20, Nooruse 3 läbipaistvad, maks kõrgus 1.4 m; Sauna 1 keelatud. 1. Mai pst 4, Pos 28, Pos 29, Pos 31, Pos 34, Pos 37. Rullmaterjal, plekk, kivi, erilahendused (muru jms haljaskatus, puit) Kasutada ajas püsivaid ja väärikaid materjale. Keelatud on imiteerivate materjalide kasutamine (klombitud tellis, plastik). Hoone rajamiseks tuleb korraldada vähemalt kolme erineva osalejaga arhitektuurikonkurss. Tulepüsivusklass: TP 2 Kohustuslik ehitusjoon: 1. mai pst 4 1. Mai pst poolsel kinnistupiiril; Pos 28, 29 Pikk tn poolsel krundipiiril; Pos 34 keskväljaku ja Pikk tn poolsetel krundipiiridel; Pos 37 turuhoone peab olema paigutatud sümmeetriliselt kogu turuplatsiga. Piirdeaiad: 1. Mai pst 4 1. Mai pst poole rajamine keelatud; Pos 28, 29 Pikk tn poolsele krundipiirile rajamine keelatud; Pos 31 1.mai pst poole piirete rajamine keelatud; Pos 34 keelatud. Tulepüsivusklass: TP 2, 1. Mai pst uus hoone peab olema tulemüüriga Juhul, kui majadele soovitakse paigaldada õhksoojuspumpasid, satelliidiantenne jms elemente, mis potentsiaalselt rikuvad/muudavad hoone välisilmet, tuleb kogu hoone jaoks koostada terviklahendusega projekt lahendustega, mis vastavasse olustikku sobivad. Peatänavate (Pikk, 1.Mai pst, Sauna, Jaama) ja arhitektuurselt terviklike kõrvaltänavate (Roheline tn lõigus Hommiku pst- Kalmistu) avalike tänavatega külgnevatele fassaadidele ei ole õhksoojuspumpade, satelliidiantennide jms elementide paigaldamine lubatud; hoone hoovipoolsesse ossa nimetatud elementide paigaldamiseks tuleb koostada projekt, kus näidatakse ära lahendus terve hoone osas ja kooskõlastada see vallavalitsusega. Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 17

20 Planeeringuga ei määrata üksikpuude mahavõtmist, säilitamist või istutamist (va tänavapuud). Puude likvideerimisel tuleb igal üksikjuhtumil (va viljapuud) raie kooskõlastada vallavalitsusega. Tänavapuudeks sobiks kasutada liike, kes taluvad tänavasaastet (soovitavalt nt pooppuu, pärnad, harilik pihlakas, tatari vaher). Puude, mille ümber istutamise järgselt tuleb vähe mullapinda, jaoks tuleb tänava projekteerimisel ette näha vajadusel kastmiseks ja õhutamise vastavad võimalused torusüsteemiga. Tänavahaljastust tuleb regulaarselt hooldada ja väetada. Tehnovõrkude rajamine olemasolevate puude võrade all tuleb teha võimalusel kinnisel meetodil, et võimalikult vähe kahjustada puude juurestikku. Pikk tänaval, lõigus Pikk tn 11 Pikk tn 15, tuleb projekteerimisel otsustada haljastuse rajamise võimalikkus haljastuse rajamiseks on tarvis ümber tõsta valgustuse kaabel; samas vajab planeeringus esitatud kujul tänava välja ehitamine ka valgustite ümber tõstmist. Planeeringualal on koostatud Tapa linna kiriku ja kultuurimaja parkide rekonstrueerimise projekt ning Kooli tn 11 maaüksuse avaliku mänguväljaku ja pargi kujundusprojekt nimetatud aladel tuleb lähtuda nimetatud projektidest; planeeringusse on toodud projektidest üldpõhimõtteline lahendus. Kortermajade hoovidesse puu istutamiseks tuleb selleks võtta luba vallavalitsusest Tehnovõrgud Üldosa Kõigile tänavatele on planeeritud tehnovõrguliinide asukohad. Kuna Tapa linnas on väga palju kaasaegses mõttes ebakorrektseid tehnovõrkude paiknemisi (kaablid sõiduteede all, liinid diagonaalis teede ja piiridega, liinide kohatine kattumine jms) ja eraõiguslikke krunte läbivaid tehnovõrguliine, siis on planeeritud enamusele tänavatele uued liinide asukohad võimaldamaks liinide rekonstrueerimisel korrektsemat lahendust. Kruntide liitumiskohti ei määrata planeeringuga, need tuleb täpsustada projekteerimisel. Avalikul tänavamaal on lubatud projekteerimisel muuta planeeritud liinide asukohti koostöös teiste võrguvaldajatega. Kui esineb vastuolusid olemasoleva ja planeeritud tehnovõrgu vahel, siis projekteerides tuleb muuta projekteeritava tehnovõrguliini asukohta. 18 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

21 Kõigi tehnovõrguliinide projekteerimisel tuleb küsida vastavalt võrguettevõtjalt tehnilised tingimused. Juhul, kui soovitakse olemasolevat tehnovõrguliini tõsta ümber teise kohta või ehitada selle peale, tuleb ümber ehitamise kulud tasuda ehitamisest huvitatud isikul Veevarustus Tehnojoonisel on esitatud uued veetorude asukohad tänavatel. On võimalus projekteerida ja ehitada kogu veetorustik ringvõrguna. Uue veetorustiku projekteerimisel tuleb tagada tuletõrjehüdrantide paigutamine vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele. Planeeritud hüdrandid on esitatud tehnojoonisel Reo- ja sademeveekanalisatsioon Tehnojoonisel on esitatud uued reo- ja sademeveekanalisatsioonitorude asukohad tänavatel. Sademeveekanalisatsiooni kõrguslik määramine tuleb teha projekteerides, kuna planeeringu koostamise ajal puudub sademeveesüsteemi välja ehitamise kava ja eesvoolud; planeeringuga reserveeritakse maa võimaliku sademeveekanalisatsiooni välja ehitamiseks. Seni, kuni planeeringualal on ühisvoolne kanalisatsioon on lubatud sademevee juhtimine ühisvoolsesse kanalisatsiooni. Peale otsuse tegemist, et alale rajatakse lahkvoolne kanalisatsioon, on võrguvaldajal õigus nõuda uute sademevee ühenduste tegemist ainult sademeveekanalisatsiooni. Üle kümnekohalistest parklatest kanalisatsiooni juhitav sademevesi tuleb puhastada õli-liivapüüduriga vastaval krundil, millest sademevett soovitakse ära juhtida. Pos 24 hoonestusala alt tuleb enne hoonestama hakkamist tõsta hoonestusele ette jääv kanalisatsioonitoru ümber hoonestamist sooviva isiku kulul Soojavarustus Tehnojoonisel on esitatud uue soojatorustiku asukohad tänavatel. On võimalus projekteerida ja ehitada kogu võrgustik valdavalt avalikul tänava maal. Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 19

22 Elektrivõrk Tehnojoonisel on esitatud uute kesk- ja madalpingeliinide asukohad tänavatel. Saamaks kaableid ära sõiduteede alt ja väljapoole krunte ning likvideerimaks õhuliine on planeeritud mitmeid uusi maakaablis kesk- ja madalpingekaableid. Kaablite planeerimisel on arvestatud, et alajaamad oleks võimalik ringistada omavahel nii kesk- kui madalpingevõrguga. Kaablite täpne arv ja liitumiskilbid tuleb määrata projekteerides. Elektrikaablite ehitamine olemasolevate puude võrade all tuleb teha võimalusel kinnisel meetodil, et võimalikult vähe kahjustada puude juurestikku Telekommunikatsioonivõrk Tehnojoonisel on esitatud uue telekommunikatsioonikanalisatsiooni asukoht. On võimalus projekteerida ja ehitada kogu võrgustik valdavalt avalikul tänava maal Välisvalgustus Tehnojoonisel on esitatud uued valgustuskaablite asukohad. Valgustite tüüp ja tihedus tuleb määrata projekteerimisel. Kasutatavad valgustid peavad sobima kokku vastava tänavaruumi miljööga ja kõrgusega. Valgustusliinide liitumiskohad tuleb määrata projektiga soovitatavalt alajaamade ligiduses Servituudid Tabel 5 kajastab servituutide ja avaliku kasutusõiguse seadmise vajadusi. Tabel 5 Servituudivajadus, avalik kasutusõigus Valitsev Teeniv Servituudi sisu kinnisasi kinnisasi Roheline 12a, Pos 29 Roheline pos 28 omavahel. Roheline 12a Pargi 2b Pos 2a Ambla mnt 3 tn Pos 28 Pos 2a Pargi 2b Pargi 2b tn tn esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed ja parklat. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed ja parklat. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed ja parklat. Servituudi seadmises lepivad pooled 20 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

23 Valitsev kinnisasi Ed.Vilde tn 9, Ed.Vilde tn 12 Pikk 15a tn Teeniv kinnisasi Kooli tn 9 Pikk tn 13, Pikk tn 15 Pos 24 Pikk tn 8 Pos 34 Turu tn 14, 1.Mai pst 6 Pos 27a Turu tn 14, 1.Mai pst 6 Pikk tn 10 Pos 24 Pos 19 Roheline tn 8 Roheline 10 Roheline tn 4 Roheline tn 10 Roheline 12 Pikk 11 Pikk 13 Koidu 4 Avalik kasutus Avalik kasutus Roheline tn 8 Kesk 7, Kesk 5, Kesk 3, Jaama 4 Kesk 11 Servituudi sisu kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed ja parklat. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud parklat. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud teed. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. esitatud ulatuses näidatud parklat. Servituudi seadmises lepivad pooled kokku omavahel. Avalik kasutusõigus annab avalikkusele/üldsusele õiguse kasutada teenival esitatud ulatuses näidatud kõnniteed. Avalik kasutusõigus annab avalikkusele/üldsusele õiguse kasutada teenival esitatud ulatuses näidatud kõnniteed. Kõik planeeritud transpordimaa krundid on kavandatud avalikult kasutatavana. Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 21

24 2.8. Keskkonnakaitse abinõud ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks Kõikidel kruntidel peab olema tagatud nõuetekohane jäätmete äravedu. Üle kümnekohalistest parklatest kanalisatsiooni juhitav sademevesi tuleb puhastada õli-liivapüüduriga vastaval krundil, millest sademevett soovitakse ära juhtida Kaitsealused objektid. Ettepanekud maa-alade ja objektide kaitse alla võtmiseks või kaitserežiimi täpsustamiseks. Planeeritud alal asub muinsuskaitsealune äri- ja eluhoone aadressil Pikk tn 10 (ehitatud 1927). Mälestise registrinumber on Alal asuvad looduskaitsealused Tapa põldvahtrad (registrikood KlO ) piiranguvööndiga 50 m Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Projekteerimisel ja hilisemal väljaehitamisel tuleks arvestada veel täiendavalt järgnevaga: - silm tänaval (naabrivalve); - atraktiivsed materjalid, värvid; - kvaliteetsete ja vastupidavate materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid jne) Nõuded projekteerimisele planeeringualal Detailplaneering on peale kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi koostatavatele ehitusprojektidele. Kohalik omavalitsus võib anda välja kehtestatud detailplaneeringu nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi. Projekte võivad koostada vastavat registreeringut, tegevusluba ja litsentsi omavad firmad või isikud. Raudtee ülepääsude projektide koostamisel tuleb eelnevalt taotleda AS-lt EVR Infra tehnilised tingimused. Tingimustes täpsustub rajatise võimalik asukoht, 22 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

25 konstruktsioon ja tasandilisus. Igasugusele raudteekaitsevööndis planeeritavale ehitustegevusele tuleb eelnevalt taotleda AS EVR Infra kirjalik nõusolek Planeeringu realiseerimise võimalused, piirangud Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahjusid kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama krundi igakordne omanik. Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 23

26 2.13. Üldplaneeringu muutmine Tapa kesklinna detailplaneering muudab üldplaneeringuna generaalplaani. Väljavõte kehtivast generaalplaanist 24 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks kehtivat

27 3. Koostöö planeeringu koostamisel Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 25

28 26 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

29 4. Kooskõlastused Planeeringu põhijoonisel on Päästeameti kooskõlastus, ülejäänud kooskõlastused on planeeringu lisamaterjalides. Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks 27

30 5. Joonised Situatsiooniskeem Olemasolev olukord Põhijoonis Planeeritud maakasutus ja kitsendused Tehnovõrgud 28 Koostajad: Karin Bachmann, Heiki Kalberg, Mirko Traks

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft Word - E1067_Papiaru_DP_sele_ a.doc

Microsoft Word - E1067_Papiaru_DP_sele_ a.doc Reg. kood 10225846 Laki tn.12-a501 10621 Tallinn Tel. 655 0033, 655 0038, faks 656 3199 e-post: admin@ekonsult.ee RETTER EP10225846-0001 Töö nr. E1067 Tellija: Sõmeru Vallavalitsus PAPIARU KÜLA PIIRIVALVE

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem