Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc"

Väljavõte

1 Maastik OÜ registrikood: telefon: Töö nr: Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi ja selle lähiala detailplaneering Algatatud vastavalt Valga Linnavalitsuse korraldusele nr 160 Seletuskiri ja joonised Tartu 2013

2 Sisukord 1 PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMÄRK NING PLANEERITAVA ALA KRUNTIDE OMANIKUD PLANEERINGU ALGATAMISEL DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED DETAILPLANEERINGU EESMÄRK KUULUVUS ALUSPLAAN OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS PLANEERINGUALA LÄHIPIIRKONNA FUNKTSIONAALSED JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSED PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE KRUNDI EHITUSÕIGUS EHITUSÕIGUS LIKVIDEERITAVAD OBJEKTID KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED EHITISTEVAHELISED KUJAD TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE ASUKOHAD KESKKONNAKAITSE ABINÕUD SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED MUUD SEADUSEST JA TEISTEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED NING NENDE ULATUS PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA PLANEERINGU ELLUVIIMISE VÕIMALUSED JOONISED KOOSKÕLASTUSTE JA PLANEERINGUGA NÕUSOLEKUTE KOKKUVÕTTE KOONDTABEL

3 1 Planeeringu koostamise alused ja eesmärk ning planeeritava ala kruntide omanikud planeeringu algatamisel 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused Detailplaneeringu koostamise aluseks on Valga Linnavalitsuse korraldus nr 160 u koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning algatamisotsuse juurde kuuluv lähteülesanne, mis algatab Valli tn 34 krundi ja selle lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmisi planeeringuid ja teisi dokumente: Valga maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (kehtestatud 2003); Valga linna üldplaneering (kehtestatud 2007); Valga linna üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne (heaks kiidetud 2007); Valga linna ehitusmäärus (kehtestatud 2007); Valga linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava (vastu võetud 2008); Valga linna jäätmehoolduseeskiri (vastu võetud 2007); Valga linna Lõuna tn 11 krundi ja selle lähiala detailplaneering (kehtestatud 2012 korraldusega nr 249); Planeeritava ala lähiümbruses asuvate ehitiste kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused; Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579); Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 2005, 15, 87); Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590); Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52); Teeseadus (RT I 1999, 26, 377); Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (RTL 2007, 27, 482); Elektriohutusseadus (RT I 2007, 12, 64); Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593); Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (RTL 2005, 123, 1949); Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus (RT I, 1999, 25, 363); Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord (RT I 2008, 46, 260); Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord 1 lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile (vastu võetud nr 77); Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad; Eesti standard EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine; Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013, Siseministeerium 2013; Soovitused detailplaneeringu koostamiseks, Keskkonnaministeerium

4 1.2 Detailplaneeringu eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks vastavalt algatamisotsusele on Valli tn 34 krundile autoteenindushoone ehitamiseks ehitusõiguse määramine ja juurdepääsutee lahendamine avalikult kasutatavale teele. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitaja soovib Valli tn 34 krundile olemasoleva hoone baasil planeerida autode teenindushoonet, milleks taotleb krundi kasutamise otstarbe ja ehitusõiguse määramist, parkimise ja juurdepääsutee planeerimist ning tehnotrassidega ühenduse loomist. 1.3 Kuuluvus Valli tn 34 maaüksuse, tunnusega 85401:009:0003, omanikuks on Toomas Laul. Nimetatud kinnistut ümbritseb jätkuvalt riigi omandis olev maa. Maa-alale ei ole esitatud tagastamise ega erastamise avaldusi. 1.4 Alusplaan Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud Aabenest OÜ poolt mõõdistatud Valli tn 34 geodeetiline alusplaan (töö nr 13078G). Geodeetiline alusplaan on täpsusastmega M 1:500 ning mõõdistatud 2013.a juulikuus. 2 Olemasoleva olukorra iseloomustus Planeeringuala asub Valga maakonnas Valga linna kaguosas Valli tn 34 kinnistul katastritunnusega 65301:003:0248 ning seda ümbritseval jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Planeeritav Valli tn 34 maaüksus on kogupindalaga 4039 m², millest 209 m 2 on ehitiste alune maa. Maatüki katastriüksuse sihtotstarve Maa-ameti geoportaali maainfo kaardirakenduse andmetel on 100% elamumaa (E). Planeeringuala piirneb Maa-ameti geoportaali andmetel põhjas Valli tn 34a (100% ärimaa), idas jätkuvalt riigi omandis oleva maa, lõunas Lõuna tänava (100% transpordimaa), edelas Lembitu tn 16 (100% elamumaa) ja Lembitu tänav T3 (100% transpordimaa), läänes Koidu tn 11, Koidu tn 9 ja Koidu tn 7 (100% elamumaad) ning loodes Koidu tn 5 (100% elamumaa) katastriüksustega. 4

5 Foto 1. Vaade planeeringuala lõunaosaga piirnevale Lõuna tänavale, millelt on planeeritud juurdepääsutee. Foto 2. Vaade planeeringualast läänes asuvale Lembitu tänavale, kus asub tuletõrjehüdrant. Planeeritavaks alaks on tasane rohumaa Lõuna ja Valli tänavate vahel. Ala on kaetud kõrghaljastuse ja võsa gruppidega kinnistu põhja- ja keskosas, planeeringuala lääneservas kulgeb ca 0,5 meetri sügavune kraav. Planeeringuala maapinna absoluutkõrgused jäävad ja meetri vahele. Planeeritav ala on ühtlase reljeefiga, maapind langeb õrnalt edelast kirde suunas. 5

6 Foto 3. Vaade planeeringualast ida poole jäävale rohumaale (üldplaneeringus määratud ärimaaks). Planeeritava ala keskosas paikneb Ehitisregistri andmetel 1-korruseline korterelamu 225 m 2 ehitusaluse pindalaga. Hoone katusekatte materjaliks on eterniit ja välisviimistluseks hele krohv. Hoone seisukord on mitterahuldav, selles puuduvad elanikud. Lisaks asuvad kinnistul lagunemisjärgus puidust kõrvalhooned. Olemasoleva hoonestuseni kulgeb Lõuna tänavalt ca 2,5 meetri laiune kruusakattega juurdepääsutee. Planeeritaval maaüksusel puuduvad piirded. Foto 4. Vaade planeeringualal asuvale korterelamule. Olemasolevatest tehnovõrkudest läbivad planeeringuala erinevad tehnovõrgud ja rajatised, millele kehtivad seadustest tulenevad kaitsevööndid. Maa-alal asuvad: elektri madalpinge õhuliin (kaitsevöönd 2 meetrit mõlemal pool piki liini telge, Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise korra määrus 2 lg 1 p 1); elektri keskpinge maakaabel (kaitsevöönd 1 meeter mõlemale poole liini äärmistest kaablitest, Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise korra määrus 2 lg 3); 6

7 sidekaabel (kaitsevöönd 2 meetrit liinirajatise keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni, elektroonilise side seadus 117 lg 2 p 1); isevoolne veetorustik (kaitsevöönd 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse määrus 2 lg 2 p 1); isevoolne kanalisatsioonitorustik (kaitsevöönd 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse määrus 2 lg 2 p 1). Planeeringuala olemasolevat olukorda saab näha joonisel Olemasolev olukord. 3 Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed Valga linn paikneb Eesti Vabariigi lõunaosas Valga maakonnas, olles ise maakonnakeskuseks. Linna lääne- ja lõunaosa piiritleb Eesti-Läti riigipiir ja piirilinn Valka. Valga asub maanteede ja raudteede sõlmpunktis, teda võib pidada Tartu järel Lõuna-Eesti teiseks transpordisõlmeks. Linnas on esindatud toiduaine-, puidu-, metalli- ja kergetööstus ning pakutakse mitmesuguseid teenuseid. Valgast mööda maanteed on Tartusse 89, Pärnusse 144, Tallinna 245, Riiga 175 ja Pihkvasse 170 kilomeetrit. Planeeringuala asub Valga linna kaguosas tiheasustusega piirkonnas. Planeeringuala piirneb lõunast Lõuna tänavaga, veidi eemal läänes kulgeb Lembitu ja põhjas Valli tänav. Planeeritava ala naabrusesse jäävad elamud, teenindushooned ja alajaam. Lähim tuletõrjehüdrant asub Lembitu ja Koidu tänava ristmikul, kanalisatsioonipumpla Lõuna ja Saviaugu tänava ristmiku lähedal. Planeeringualast põhjas Valli tn 34a kinnistul paikneb lähim teenindushoone KuldPark Auto OÜ, mille põhitegevuseks on autovaruosade müük ja autoremont. Foto 5. Valli tn 34a kinnistul asuvad teenindushooned. Planeeringualast ca 100 meetri kaugusele kirdesse jääb Valga Linnavalitsuse korraldusega nr 249 kehtestatud Valga linna Lõuna tn 11 krundi ja selle lähiala detailplaneeringuala. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistule alajaama hoone 7

8 ehitamiseks ehitusõiguse määramine. Nimetatud planeeringus on Lõuna tänava äärde planeeritud kergliiklustee, mis käesolevas detailplaneeringus on näidatud. Foto 6. Lõuna tn 11 kinnistul asub alajaam. Vastavalt Valga linna üldplaneeringule on planeeringuala planeeritud maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa, üldmaa ja ärimaa. Vastavalt detailplaneeringu algatamisotsusele ei ole piirkonnas planeeritava krundi kasutamise otstarve uudne ning maakasutuse juhtotstarbe muutmine ulatuslik. Seega ei ole käesolev detailplaneering üldplaneeringut muutev. Naaberkinnistute hoonestus on mitmekesine. Lähiümbruse kinnistute funktsioonideks Valga linna üldplaneeringu järgi on ärimaa, üldkasutatav maa, tootmismaa, transpordimaa ja väikeelamumaa. Lähiümbruskonna kinnistutel puudub ühtne ehitusjoon (v.a elamualad), krundistruktuur on ebakorrapärane ning kinnistud on erineva suurusega. 8

9 Skeem 1. Väljavõte Valga linna üldplaneeringu funktsionaalse tsoneerimise joonisest, kuhu on kantud lähipiirkonna maakasutuse juhtfunktsioonid. Üldplaneeringu järgsele väikeelamumaa, üldmaa ja ärimaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alale planeeritakse ärimaa (POS 1, POS 2, POS 4) ja üldkasutatav maa (POS 3 ulatuses) maakasutus. Planeeringuala asukoht on märgitud joonisele Situatsiooniskeem. 4 Planeeritava ala kruntideks jaotamine Planeeringuala suurus on kokku m 2, millest Valli tn 34 katastriüksuse suurus on 4039 m 2 ning planeeringuala sisesel jätkuvalt riigi omandis maa-alal 7660 m 2. Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse Valli tn 34 kinnistust ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast 3 maatehinguteks moodustatavat ajutist krunti (POS 1, POS 2 ja POS 4) ning lõppkrunt POS 3: POS m 2 krundi kasutamise sihtotstarbega 100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK); POS m 2 krundi kasutamise sihtotstarbega 100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK); POS m 2 krundi kasutamise sihtotstarbega 100% haljasala maa (HP); POS m 2 krundi kasutamise sihtotstarbega 100% kaubandus-, toitlustus- ja 9

10 teenindushoone maa (ÄK). Nimetatud kolm ajutist krunti on vajalik enne ehitusloa taotlemist liita üheks lõppkrundiks. Ehitusõiguse ja haljastuse tingimuste määramisel käesolevas planeeringus arvestatakse põhimõttega, et tegemist on ühe kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning ühe haljasala maa krundi kasutamise sihtotstarbelise krundiga. Tabel 1. Planeeringuala maakasutus. Planeeritav katastriüksus Valli tn 34 Jätkuvalt riigi omandis olev maa Krundi aadress (ajutised krundid ja POS 1 POS 2 POS 4 POS 3 lõppkrunt) (Pärast maatehingute lõppu lõppkrunt POS 1) (Pärast maatehingute lõppu lõppkrunt POS 2) Katastriüksuse olemasolev suurus, m² 4039 Planeeringuala siseselt ca 7660 Krundi planeeritav Lõppkrunt 3002 suurus, m² (ajutised krundid ja lõppkrunt) Lõppkrunt 8697 Katastriüksuse olemasolev sihtotstarve* Planeeritav krundi kasutamise sihtotstarve ja osakaal 100% elamumaa (E) Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) 100% - Haljasala maa (HP) 100% (%) ** * Katastriüksuse olemasolev sihtotstarve Maa-ameti andmete järgi (xgis.maaamet.ee) **Planeeritav krundi kasutamise sihtotstarve: Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013, Siseministeerium, Kättesaadav: 5 Krundi ehitusõigus 5.1 Ehitusõigus Ehitusõiguse määramisel arvestatakse põhimõttega, et planeeringus näidatud 3 maatehinguteks moodustatavat krunti (POS 1, POS 2, POS 4) on ajutised. Ehitusõigus määratakse liidetavate kruntide lõpptulemusena moodustavale krundile ning POS 3-le. Käesoleva detailplaneeringuga antakse planeeringuala piires ehitusõigus raskeveokite ülevaatuspunkti, sõiduautode ülevaatuspunkti ja teenindushoone ehitamiseks ning nimetatud hooneid teenindava juurdepääsutee ja parkla rajamiseks. Maa-alale kujundatakse kõrghaljastusega puhverala, mis on vajalik Valga linna üldplaneeringust tuleneva nõude (vähemalt 20% krundi pindalast tuleb haljastada) täitmiseks. Eskiisjoonisel on näidatud maksimaalne hoonestusala, mille piires on lubatud ehitusõigusega määratud hooneid rajada. Planeeritud hoonestusala on näidatud suuremana, et võimaldada ala piires hoonete asukohti vabamalt valida. Käesoleva detailplaneeringuga antud 10

11 maksimaalseid hoonete ehitusaluseid pindalasid ei tohi ületada ning projekteeritavad hooned peavad asuma hoonestusalaga määratud piirides. Väljaspool hoonestusala on lubatud ehitada tehnovõrke ja rajatisi, teedevõrku, piirdeaeda ning haljastust. Planeeritavad rajatised võib ehitada nii hoonestusalale kui ka väljapoole hoonestusala. Kavandatud ehitiste täpne lahendus antakse projekteerimise staadiumis, mistõttu on joonisel esitatud lahendused illustreeriva iseloomuga. Krundi hoonestusala on näidatud joonisel Eskiisjoonis. Tabel 2. Moodustatavate kruntide ehitusõigus. Krundi aadress POS 1 POS 2 POS 4 POS 3 Krundi pindala, m Krundi kasutamise sihtotstarve ja osakaal (%) Hoonete suurim lubatud arv krundil Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, m 2 (raskeveokid/ sõiduautod/ teenindushoone) Hoonete suurim lubatud suhteline kõrgus maapinnast katuseharjani, m (raskeveokid/ sõiduautod/ teenindushoone) Suhtelisele kõrgusele 0.00 vastav absoluutkõrgus Planeeritud ehitiste lubatud kasutamise otstarve Planeeritud hoonestusala pindala, m 2 Maksimaalne korruselisus (raskeveokid/ sõiduautod/ teenindushoone Lubatud katusekalde vahemik Minimaalne tuleohutusklass Arhitektuurinõuded Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) 100% Haljasala maa (HP) 100% /200/200-10/10/ Sõidukite teeninduse hoone, Muud rajatised Tänavad /2/2-0-45º - TP 2 - Järgida nii traditsiooni-lise kui ka kaasaegse arhitektuuri häid näiteid - 11

12 * Planeeritav krundi kasutamise sihtotstarve: Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013, Siseministeerium, Kättesaadav: Planeeringualale on planeeritud kuni 200 m 2 suuruse ehitusaluse pindalaga raskeveokite ülevaatuspunkti hoone, sõiduautode ülevaatuspunkti hoone ja teenindushoone. Vastavalt ehitusseadusele peavad ehitised olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt. Ehitis ei tohi tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale. Planeeritavate hoonete arhitektuur peab olema kõrgetasemeline ning välisviimistlusmaterjalid kvaliteetsed. Rajatavad hooned peavad sobituma ümbritsevasse keskkonda ning omavahel harmoneeruma, et moodustuks visuaalselt esteetiline tervik. Edasisel projekteerimisel tuleb arvestada hoonete sobivusega ärilise iseloomuga piirkonda (planeeringuala ümber asuvale hoonestamata alale on Valga linna üldplaneeringuga ette nähtud ärihoonete ehitamise võimalus). Ehitise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb kasutada nõuetele vastavaid ja linnakeskkonda sobivaid materjale. Soovitatav ei ole algupäraseid materjale matkivate ehitusmaterjalide kasutamine. Välisviimistluses järgida lähipiirkonna ärihoonete arhitektuurseid lahendusi, järgides nii traditsioonilise kui ka kaasaegse arhitektuuri häid näiteid. Modernsete detailide kasutamisel peavad need alluma traditsioonilisele põhilahendusele. Välisviimistluses on lubatud kasutada puit- ja kivimaterjale, klaasi ja krohvi. Ümarpalk, plekk ja teised matkivad materjalid pole välisviimistlusmaterjalidena lubatud. Valga Linnavalitsusel on edaspidiselt õigus väljastada lisatingimusi, mis täpsustavad arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi, mida antud detailplaneering ei sisalda. Edasisel projekteerimisel lähtuda Valga linna ehitusmäärusest. Hoonete ehitusprojektid tuleb enne ehitamise algust kooskõlastada linnavalitsusega. 5.2 Likvideeritavad objektid Olemasolev korterelamu on kavas ümber ehitada raskeveokite ülevaatuspunktiks. Samuti lähevad likvideerimisele puud ja põõsad, mis jäävad ette teede, parkla ja hoonete ehitusele ning tehnovõrkude rajamisele. 6 Krundi hoonestusala piiritlemine Eskiisjoonisel on näidatud hoonestusala, mille piires on lubatud ehitusõigusega määratud hooneid rajada. Hoonestusala määramisel on arvestatud hoonete asukohtade, olemasolevate kitsenduste piirangute ja krundi piiridega. Planeeringualal rajatavate hoonete maksimaalne ehitusalune pindala on 600 m², mis moodustab 5,1 % planeeringualast ( m 2 ). Planeeritud hoonestusala paiknemine on näidatud joonisel Põhijoonis. 7 Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Planeeringualale juurdepääs on kavandatud Lõuna tänavalt, milleks on planeeritavate hooneteni viiv 7 meetri laiune kõvakattega tee. Vastavalt Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord määruse lisale 2 Nõuded 12

13 ülevaatuspunktile peab ülevaatuse ruum olema läbisõidetav, millest on tingitud ühesuunalise tee planeerimise lahendus. Planeeringuala sõiduautode ja raskeveokite ülevaatuspunkti ning teenindushoone külastamiseks on planeeritud parkla POS 1, POS 2 ja POS 4 ajutisele krundile. Vastavalt Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord määruse lisale 2 Nõuded ülevaatuspunktile peab ülevaatuspunkti territoorium võimaldama parkimiskohad kolmele ülevaatusele saabuvale ja ühele ülevaatuse läbinud sõiduautole iga sõiduautode ülevaatuse liini kohta ning kahele ülevaatusele saabuvale ja ühele ülevaatuse läbinud autorongile iga veoautode, busside (v.a trollide) või autorongide liini kohta. Vajalike parkimiskohtade arv ning paigutus täpsustatakse edasise projekteerimise käigus vastavalt Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad arvutustele. Hetkel on kavandatud 16 parkimiskohta sõiduautodele ülevaatusele minemiseks ja teenindusasutuse külastamiseks ning 3 parkimiskohta ülevaatusele minevatele raskeveokitele. Raskeveokite ülevaatuspunkt, sõiduautode ülevaatuspunkt, teenindushoone ja nende juurde kuuluv parkla on planeeritud ümbritseda kuni 1,5 meetri kõrguse piirdeaiaga. Piirdeaedade kavandamisel tuleb arvestada lähipiirkonna teenindusasutuste piirdeaedades kasutatud materjale (soovitavalt võrk, keevispaneel, metall), vältida kontrastseid materjale ja ehitusviise. Valga linna üldplaneeringuga on Lõuna tänava äärde kavandatud rajada jalgrattatee, mis hetkel on ehitamata. Jalgrattatee laiuseks on kavandatud 2,5 meetrit. Planeeringualal olemasolev kruusakattega juurdepääsutee on kavas likvideerida. Põhijoonisel näidatud parklate ja juurdepääsuteede asukohti võib täpsustada projekteerimise käigus ehitusprojektiga. Ülevaatuspunktini kulgevate juurdepääsuteede ja parkla paiknemine on märgitud joonisele Põhijoonis. 8 Haljastuse ja heakorra põhimõtted Haljastuse kavandamisel arvestatakse põhimõttega, et planeeringus näidatud POS 1-3 maatehinguteks moodustatavat krunti liidetakse planeeringu elluviimisel üheks krundiks. Valga linna üldplaneeringust tulenev krundi pindala vähemalt 20% haljastamise nõue, millest 60% peab arvestama kõrghaljastusena, määratakse autoteenindushoonete rajamise tarbeks moodustatavale lõppkrundile suurusega 8697 m 2. Krundi igakordne omanik on kohustatud hooldama krundil asuvat kõrg- ja madalhaljastust, et säilitada visuaalselt meeldiv vaade. Hoonete ehitamise käigus tuleb vältida mehaaniliste vigastuste tekitamist säilivatele puittaimedele. Ehitustegevusele ettejääv kõrghaljastus ja võsa on planeeritud likvideerida. Pärast planeeringuala ehitustööde lõppu kaetakse ehitistest vabad pinnad muruga. Planeeringuala olemasolev võsa ja kõrghaljastus säilitatakse ja heakorrastatakse võimalikult suures mahus, jättes alles väärtuslikumad puittaimed. Planeeringulahendusega on kavandatud kõrghaljastuse lisamise piirkond vajaliku puhverala loomiseks. Krundi haljastus lahendatakse eraldi haljastusprojektiga. Kõrghaljastuse protsent näitab täiskasvanud puude võra projektsiooni osakaalu krundi pindalast. Kõrghaljastuseks loetakse puud, mille tüvi on enam kui 2 meetri kõrgune. 13

14 Puude asukoha kavandamisel tuleb arvestada olemasolevate ja planeeritavate tehnovõrkudega. Vastavalt Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad tabelile 11.2 peab madalpingekaabli, sidekaabli, veetoru ja survekanalisatsioonitorustiku kaugus puutüvest olema vähemalt 2 meetrit, isevoolsel kanalisatsioonitorustikul vähemalt 1,5 meetrit. Suurte puujuurte alt läbiminekul paigaldatakse kaabel kaitsetorusse. Haljastuse rajamine elektriõhuliini alla on lubatud kokkuleppel liini valdajaga. 9 Ehitistevahelised kujad Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada tuleohutusnõuetega vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ning projekteerimisnormidega vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõuete tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus. Hoonestusala kaugus krundi piirist on käesolevas planeeringus arvestatud minimaalselt 4 meetrit, et tagada piirinaabritega kokkuleppeliselt minimaalselt 8 meetri laiune tuleohutuskuja, kus hoonetele ei esitata lähedusest tingitud tuletõrjetehnilisi nõudeid. Kui ehitiste vaheline kuja on alla 8 meetri, tuleb tule levik takistada ehituslike (tulemüür, tuletõkkesein) või muude abinõudega. Antud planeeringus on krundi siseste hoonete omavaheline kaugus 13 meetrit. Hoonete minimaalseks tulepüsivusklassiks käesoleva detailplaneeringuga on määratud TP2 (tuldtakistav), samas on lubatud ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid. Piisav turvalisuse tase TP2 puhul saavutatakse püstitades nõudeid ehitise seinte, lagede ja põrandate pinnakihtide omadustele. Olenevalt kasutusviisist on korruste ja inimeste arv piiratud. TP2-klassi eriomaduseks on ranged nõuded sisepindadele. Hoonete täpsem tulepüsivusklass määratakse edasise projekteerimise käigus. Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele, rajatistele, tuletõrje- ja päästevahenditele ning veevõtukohtadele peavad olema vabad ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Tuletõrjetehnika ligipääsuks tuleb rajada sissepääsud kavandatavate hooneteni minimaalselt 3,5 meetri laiused. Tuletõrje veevarustus planeeringualal on lahendatud olemasoleva Lembitu ja Lõuna tänava ristmikul asuva tuletõrjehüdrandi baasil, mille kaugus planeeringuala lääneservast on ca 90 meetrit. 14

15 10 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad Planeeringuala vajalike tehnovõrkudega varustamiseks antakse käesoleva detailplaneeringuga põhimõttelised lahendused, mida on lubatud täpsustada vastavate projektidega. Tehnovõrkude planeerimise osas käsitletakse kanalisatsiooni, veevarustuse, sademevee, elektrivarustuse, tänavavalgustuse, kütte ja side lahendamist. Vastavalt Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad tabelile 11.1 on tehnovõrkude paigutamise vähimaks sügavuseks kuni 300 mm läbimõõduga veetorude puhul 0,2 meetrit külmumispiirist madalamale, kuni 500 mm läbimõõduga kanalisatsioonitorude puhul 0,3 meetri võrra külmumispiirist kõrgemale, sõiduteeväliste sidekaablite puhul 0,4 meetrit ning kuni 20 kv pingega pikisuunalise elektrikaabli puhul 0,7 meetri sügavusele maapinnast. Soojustamise kasutamisel võib kokkuleppel tehnovõrgu valdajaga kanalisatsiooni ja veetoru paigutamissügavust vähendada kuni 1 meetrini. Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad tabel 11.3 annab veetoru ja isevoolse kanalisatsioonitoru röökulgemisel vähimaks kujaks 0,5 meetrit. Plasttorude kasutamisel määratakse vähimad kujad tootja juhendi alusel. Kui veetoru paigutatakse kanalisatsioonitorust sügavamale, suurendatakse kuja paigutamissügavuste vahe võrra. Vee- ja kanalisatsiooniühenduse planeerimise aluseks on AS Valga Vesi poolt väljastatud tehnilised tingimused Liitumistingimused kinnistule Valli 34 Valga, mis kehtivad 2 aastat. Nii vee- kui kanalisatsioonivarustusega liitumine on kavandatud Lembitu tänava pikendusel asuvalt majaühenduspunktist (vesi) ja liitumispunktist (kanalisatsioon), millelt rajatakse ühendus planeeritavate raskeveokite ülevaatuspunkti, sõiduautode ülevaatuspunkti ja teenindushooneni. Täpne vee- ja kanalisatsioonitorustiku asukoht selgub edasise projekteerimise käigus vastava projektiga. Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele 3 lg 2 määrab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri liitumispunkt. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni 1 meeter väljaspool kinnistu piiri. Planeeritavale alla 250 mm siseläbimõõduga torustikuga ja kuni 2 meetri sügavusele 15

16 paigaldatud maa-alusele vabavoolsele kanalisatsiooni- ja veetorustikule kehtib vastavalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse määruse 2 lg 2 p 1 2 meetrit mõlemale poole torustiku telgjoonest. Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele 5 lg 2 toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel. Planeeringuala elektrivarustus lahendatakse vastavalt Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooni väljastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr , mis kehtivad 2 aastat. Planeeringualal asub Ekstra 10/0,4 kv alajaama 0,4 kv õhuliin ja Valga-Lõuna I 10 kv maakaabel. Planeeringu realiseerimine on võimalik 10 kv maakaabli ümberpaigutamise teel, kus kulud kannab kinnisasja omanik. Elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb Elektrilevi OÜ-ga sõlmida ehitustööde teostamiseks lisateenuste leping. Elektri maakaabelliinile kehtib vastavalt Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise korra määruse 2 lg 3 kohaselt elektripaigaldise kaitsevöönd 1 meeter mõlemale poole liini äärmistest kaablitest. Elion Ettevõtted AS telelekommunikatsioonialaste tehniliste tingimuste nr alusel ehitada lähimast Elioni sidekaevust hoonetesse, mis sideühendust vajavad 1-avaline sidekanal. Paigaldada VMOHBU 10x2x0,5 kaabel jaotuskapist VAVK56/Lõuna tn 20 ees/ hoonesse. Hoonetevahelised ühendused projekteerida vastavalt vajadusele. Vajadusel on optiline kaabliühendus võimalik ehitada Võru tn 76a asuvast Elioni võrgusõlmest VAVJ01. Drenaaži-, pinna- ja sademevee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud. Sademevesi tuleb planeeringuala piires juhtida kallakuga planeeritavatest hoonetest ja parkimisalast eemale haljasalale, kus toimub sademevee imbumine pinnasesse. Vastavalt Valga linna üldplaneeringule tuleb parkimisaladelt kogutav sademevesi juhtida läbi mudaõlipüüdurite juhul, kui parklas on rohkem kui 10 parkimiskohta. Tuleb vältida sademevee valgumist naaberkinnistutele. Täpne lahendus antakse edaspidise projekteerimise käigus. 11 Keskkonnakaitse abinõud Detailplaneeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lg 1 nimetatud tegevusi ning üldise määratlusena ei lähtuta ka 6 lg 2 sätestatust. Detailplaneeringuga kavandatakse tegevusi, mille jaoks on vajalik tegevusluba (ehitusluba), millest tulenevalt on kohalikul omavalitsusel kohustus otsustada strateegiline planeerimisdokumendi koostamisel keskkonnamõjude strateegilise hindamise vajalikkuse üle. MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit on aastal koostanud dokumendi Valga linna Valli tn 34 krundi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang planeeringuala keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või alatamata jätmise otsustamiseks. Koostatud eelhinnang tuvastab, et kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Eelhinnangu tulemusena selgusid järgmised kriteeriumid: 16

17 detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei vähenda ala vastupanuvõimet, kuna see on antud piirkonnas olemasoleva otstarbega maakasutusega samane, detailplaneeringuga planeeritavate tegevustega parendatakse olemasolevat visuaalset olukorda, tehnilise kasutuseosas teostatakse läbi ehitustegevuse parendamine, planeeritavad tegevused on Valga linna arengusuundi järgivad ja üldplaneeringuga vastavuses, planeeringualal ei asu kaitstavaid loodusobjekte, samuti pole tuvastatud alal maavarade varusid ja ei esine Natura 2000 alasid, detailplaneeringuga kavandataval tegevusel puudub oluline mõju valguse, soojuse, kiirguse, lõhna, jäätmetekke, vee, pinnase, õhusaaste, müra ja vibratsiooni osas, ehitusperioodil on täheldatavad võimalikud ajutised erisused, mis on leevendatavad ega oma püsivat mõju. Prügikäitlemine tuleb korraldada vastavalt jäätmeseadusele ning Valga linna jäätmehoolduseeskirjale. Kõik hoonete ehitamise ja kasutamise käigus tekkinud jäätmed tuleb koguda ning ära viia vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat tegevusluba omav ettevõte. Jäätmeid ei tohi paigutada väljaspoole krundi piire. Kogumismahutid tuleb paigaldada tasasele kõvale pinnale, mille täpsed asukohad määratakse edasise projekteerimise käigus. 12 Servituutide vajaduse määramine Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada servituutide vajadusega, mis seatakse asjaõigusseaduses ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduses ettenähtud korras. Servituut on piiratud asjaõiguslik kasutusõigus, mille esemeks on kinnisasi. Õigustatud isikute alusel eristatakse reaalservituute ja isiklikke servituute (kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus). Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma. Isiklikku servituuti saab seada ainult teatud kindla isiku kasuks. Planeeringualal on erakrunte läbivatele tehnovõrkudele ette nähtud seada isiklikud kasutusõigused, mis tekivad kinnistusraamatu sissekandega. Servituudi täpsem sisu, tehnovõrgu või rajatise asukoht, tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. 13 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste koostamisel on lähtutud Eesti standardist EVS 809-1:2002. Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine. Planeeringut koostades on erinevad väliruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud järgmiste kuritegevust vähendavate meetmetega: Tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus, valgustatus ja jälgitavus, Konkreetselt määratud ja selgesti eristatavate juurdepääsude ja liikumisteede planeerimine, 17

18 Tagumiste juurdepääsude vältimine, Erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks eelnevale arvestada järgnevaga: Atraktiivse maastikukujunduse, arhitektuuri ja mööbli kasutamine, Atraktiivsete materjalide ja värvide kasutamine, Vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid, prügikastid, märgid), Valvesüsteemi, naabrivalve kasutamine, Krundi valgustuse rajamine, Valdusele sissepääsud arvu piiramine, Ala hooldamine ja korras hoidmine (kiired parandustööd, aia hooldus, jäätmevedu). 14 Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus Käesoleva planeeringulahendusega kehtivad maa-alal edaspidiselt järgmised kitsendused: Lõuna tänava kaitsevöönd kuni 10 meetrit teemaa piirist (teeseadus 13 lg 5); planeeritava elektri madalpinge maakaabli kaitsevöönd 1 meeter mõlemale poole liini äärmistest kaablitest (Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise korra määrus 2 lg 3); planeeritava sidekaabli kaitsevöönd 2 meetrit liinirajatise keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni (elektroonilise side seadus 117 lg 2 p 1); planeeritava maa-aluse vabavoolse veetorustiku (torustiku siseläbimõõt kuni 250 mm ja paigaldatud kuni 2 meetri sügavusele) kaitsevöönd 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole (Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse määrus 2 lg 2 p 1); planeeritava maa-aluse vabavoolse kanalisatsioonitorustiku (torustiku siseläbimõõt kuni 250 mm ja paigaldatud kuni 2 meetri sügavusele) kaitsevöönd 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole (Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse määrus 2 lg 2 p 1). 15 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringu rakendumisega ei tohi põhjustada kahjusid kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et rajatavad ehitised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik, kelle krundilt kahju põhjustav tegevus lähtub. Planeeringu rakendumisest tulenevad võimalikud kahjud kuuluvad hüvitamisele vastavalt asjaõigusseadusele. 16 Planeeringu elluviimise võimalused Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. 18

19 Krundi igakordsed omanikud kohustuvad välja ehitama ehitusloaga ehitusprojektis ette nähtu koos kinnistute heakorraga. Hoonete ja rajatiste ehitamine toimub ehituslubade alusel. Ehitusload väljastab Valga Linnavalitsus vastavalt detailplaneeringu alusel koostatud projektidele, kehtivatele õigusaktidele ja normdokumentidele. Krundile jäävate ja väljaspool krundipiire olevate krunti teenindavate vajalike juurdepääsuteede jms väljaehitamise kohustus on krundi igakordsel omanikul. Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt krundi valdaja ja võrguvaldajate kokkulepetele. Tehnovõrgud ehitatakse välja tehnilisi tingimusi arvestades liitumislepingute alusel, kus näidatakse tehnovõrkude väljaehitamise ulatus. Haljastuse rajamine toimub igakordse krundi omaniku kulul. Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale. 17 Joonised Käesoleva detailplaneeringu lahutamatuks osaks on: 1. Situatsiooniskeem M 1: Olemasolev olukord M 1: Põhijoonis M 1: Tehnovõrkude joonis...m 1: Illustreeriv joonis 19

20 Valga linna Valli tn 34 krundi ja selle liihiala detailplaneering KooskOlastuste ja planeeringuga n6us;olekute koondtabel Kooskdlastav asutus kokkuv6tte Koosk6lastuse sisu Valga Linnavalitsus Kooskdlastaja nimi ja ametikoht.. Koosk6lastaj a kontaktnumber Krrrrndprr r\uqyqw Y Maa-amet Koosk6lastaja nimi ja ametikoht..... Koosk6lastaj a kontaktnumber. Kuupiiev. Y ati;4 aa Koosk6lastaja nimi ja ametikoht Koosk6lastaj a kontaktnumber Kooskdrastaja nimi j;;;ik"hi...faii44a. fa;/] Koosk6lastaj a kontaktnumber Kuupiiev. ::i:: 4/a/,/d 46.Qr/e/4 Kooskdlastaja Kooskdlastaja kontaktnumber......(... Kuupiiev { :H/ /r Maastik OU, too nr l'

21 Valga lin4a Valli tn 34 krundi ja selle liihiala detailplaneering Koosk6la$taja nimi ja amotikoht Koosk6laEtaj a kontaktnumber Maastik 0u, toci ff l

22 MÄRKUSED 1. Detailplaneeringu situatsiooniskeemi alusplaanina on kasutatud Maa-ameti Geoportaali kaardirakenduse ortofotot. 2. Vastavalt planeerimisseaduse 2 järgi on detailplaneeringu seletuskiri ja joonised lahutamatud ning neid tuleb käsitleda kokkukuuluvatena. LEPPEMÄRGID Olemasolevad katastriüksuste piirid Valli tn 34 kinnistu piir Jätkuvalt riigi omandis oleva maaüksuse piir Planeeringuala piir Koostaja maastik oü logo.jpg Projektala asukoht Valga maakond Valga linn Planeerija Janika Raudsepp Kontakt Maastik OÜ registrikood Töö nimetus Joonise nimetus raudsepp.janika@gmail.com, tel Valga linna Valli tn 34 krundi ja selle lähiala detailplaneering Situatsiooniskeem Töö nr Joonise mõõtkava M 1:2000 Joonise nr/kokku 1/5 Kuupäev

23 Valli tn 34a 85401:009:2170 Transpordimaa Koidu tn :009:0160 Koidu tn :009:2570 LEPPEMÄRGID Planeeringuala Koidu tn :009:2610 Valli tn :009:0003 Valli tn :009:0003 Olemasolev kinnistu piir Naaberkinnistu piir Katastriüksuse aadress Katastriüksuse tunnus Katastriüksuse sihtotstarve Olemasolev juurdepääs Olemasolev hoone Olemasolev asfaltkattega sõidutee Olemasolev kruusakattega juurdepääsutee Tänava kaitsevöönd 10m Koidu tn :009:1140 Lõuna tänav 85401:009:0005 Transpordimaa Lubatud sõidusuunad ja -pöörded Olemasolev veekogu Olemasolev rohumaa Olemasolev võsastunud ala Lembitu tänav T :009:0019 Transpordimaa MÄRKUSED 1. Vastavalt planeerimisseaduse 2 järgi on detailplaneeringu seletuskiri ja joonised lahutamatud ning neid tuleb käsitleda kokkukuuluvatena. 2. Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused 1977.a Balti süsteemis 3. Geodeetiline alusplaan on mõõdistatud 2013.a juulikuus. Olemasolev üksik leht- või viljapuu, põõsas Olemasolev elektri madalpinge õhuliin Olemasolev elektri keskpinge maakaabel 4. Planeeringuala pindala on ca m2, mis koosneb Valli tn 34 kinnistust ja sellega piirnevast jätkuvalt riigi omandis olevast maast. S Olemasolev sidetrass Lembitu tn :009: Planeeringuala kuulub Valga maakonna teemaplaneeringus "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" määratud Valga linna rohevööndi alale. Valga linna üldplaneeringus määratud maa-alaks "metsad, pargid, haljasalad". 6. Vastavalt Valga linna üldplaneeringule kulgeb Lõuna tänava ääres rohekoridor ja perspektiivne jalgrattatee. 7. Informatsioon planeeringualal paiknevatest hoonetest pärineb Ehitisregistrist. 8. Planeeringuala piir on joonise parema loetavuse huvides nihutatud 1 meeter krundi piirist väljapoole. V K Olemasolev veetorustik Olemasolev kanalisatsioonitorustik Olemasoleva tehnovõrgu või -rajatise kaitsevöönd Tänava kaitsevöönd 10m m K.Kivioja G Valli tn 34 Valli tn 34, Valga linn, Valgamaa Manglusson OÜ Koostaja maastik oü logo.jpg Projektala asukoht Valga maakond Valga linn Planeerija Janika Raudsepp Maastik OÜ registrikood Töö nimetus Joonise nimetus Valga linna Valli tn 34 krundi ja selle lähiala detailplaneering Olemasolev olukord Joonise mõõtkava M 1:500 Joonise nr/kokku 2/ cm K.Kivioja K.Kasepuu geodeetiline alusplaan Planeerija Priit Paalo Töö nr Kuupäev

24 Valli tn 34a 85401:009:2170 Transpordimaa 13,43 8,00 Koidu tn :009: ,71 Pos 2 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% LEPPEMÄRGID 10,48 teenindushoone Planeeringuala piir Planeeritav krundi piir Naaberkinnistu piir Koidu tn :009:2570 Koidu tn :009:2610 Pos 3 Haljasala maa (HP) 100% 38,89 R 5,00 R 5,00 7,00 5,00 Pos 1 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% 7,00 R 5,00 6,00 raskeveokite ülevaatuspunkt 5,00 p16+3 sõiduautode ülevaatuspunkt R 25,00 5,00 5,00 R 5,00 R 5,00 9,62 7,00 8,04 R 10,00 Lembitu tn :009:2660 Pos 1 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% 5,00 Katastriüksuse aadress Katastriüksuse tunnus Katastriüksuse sihtotstarve Krundi aadress Katastriüksuse tunnus Krundi kasutamise sihtotstarve ja osakaal (%) Planeeritav juurdepääs Planeeritav hoonestusala koos hoone orienteeruva asukohaga Hoonestusala sidumine krundipiiridega (kaugus antud meetrites) Olemasolev hoone Olemasolev asfaltkattega tee Planeeritav asfaltkattega juurdepääsutee Planeeritav kõvakattega parkla Lubatud sõidusuunad ja -pöörded Koidu tn :009: ,64 R 5,00 Pos 4 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% Lõuna tänav 85401:009:0005 Transpordimaa Olemasolev veekogu Olemasolev rohumaa Olemasolev võsastunud ala Perspektiivne jalgrattatee EHITUSÕIGUS Lembitu tänav T :009:0019 Transpordimaa 7,00 37,96 Lembitu tn :009:2660 MÄRKUSED 1. Vastavalt planeerimisseaduse 2 järgi on detailplaneeringu seletuskiri ja joonised lahutamatud ning neid tuleb käsitleda kokkukuuluvatena. 2. Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused 1977.a Balti süsteemis 3. Geodeetiline alusplaan on mõõdistatud 2013.a juulikuus. 4. Planeeringuala pindala on ca m2, mis koosneb Valli tn 34 kinnistust ja sellega piirnevast jätkuvalt riigi omandis olevast maast. 5. Planeeringulahendusga moodustatakse ajutised krundid POS 1, POS 2 ja POS 4, mis hiljem liidetakse kokku, ning POS 3 Valli tn 34 ja jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale. Planeeringuga kavandatakse krundile autoteenindushoonete ehitamist ning juurdepääsutee ja parkla rajamist. 6. Planeeringuala pindalast vähemalt 20% tuleb haljastada. Haljastusest 60% tuleb kavandada kõrghaljastusena (Valga linna üldplaneering). 7. Planeeritud tehnovõrkudele on ette nähtud normidekohased kaitsevööndid ja servituudid võrguvaldaja kasuks. 8. Joonisel kujutatud ruumilahendus on tinglik ja täpsustatakse ehitusprojektidega. 9. Planeeringuala piir on joonise parema loetavuse huvides nihutatud 1 meeter krundi piirist väljapoole m Koostaja Maastik OÜ registrikood Töö nimetus Valga linna Valli tn 34 krundi ja selle lähiala detailplaneering cm * Planeeritav krundi kasutamise sihtotstarve: Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013, Siseministeerium, Kättesaadav: Projektala asukoht Valga maakond Valga linn Planeerija Janika Raudsepp Planeerija Priit Paalo Joonise nimetus Põhijoonis Töö nr Joonise mõõtkava M 1:500 Joonise nr/kokku 3/5 Kuupäev

25 Valli tn 34a 85401:009:2170 Transpordimaa 13,43 LEPPEMÄRGID Koidu tn :009: ,48 18,71 Pos 2 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% teenindushoone 8,00 Lembitu tn :009:2660 Pos 1 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% Planeeringuala piir Planeeritav krundi piir Naaberkinnistu piir Katastriüksuse aadress Katastriüksuse tunnus Katastriüksuse sihtotstarve Krundi aadress Katastriüksuse tunnus Krundi kasutamise sihtotstarve ja osakaal (%) Planeeritav juurdepääs 5,00 Planeeritav hoonestusala koos hoone orienteeruva asukohaga Koidu tn :009:2570 Koidu tn :009:2610 Pos 3 Haljasala maa (HP) 100% 38,89 Pos 1 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% 7,00 R 5,00 R 5,00 7,00 R 5,00 6,00 raskeveokite ülevaatuspunkt 5,00 p16+3 sõiduautode ülevaatuspunkt 5,00 5,00 R 5,00 R 5,00 9,62 7,00 8,04 R 10,00 5,00 Hoonestusala sidumine krundipiiridega (kaugus antud meetrites) Olemasolev hoone Olemasolev asfaltkattega tee Planeeritav asfaltkattega juurdepääsutee Planeeritav kõvakattega parkla Lubatud sõidusuunad ja -pöörded Olemasolev veekogu Perspektiivne jalgrattatee R 25,00 Olemasolev elektriõhuliin Olemasolev elektri maakaabel Olemasolev veetorustik Koidu tn :009: ,64 R 5,00 Pos 4 Kaubandus-, toitlustusja teenindushoone maa (ÄK) 100% Lõuna tänav 85401:009:0005 Transpordimaa Olemasolev kanalisatsioonitorustik Olemasolev sidevõrk Planeeritav veetorustik Planeeritav kanalisatisoonitorustik Planeeritav sidevõrk Planeeritav elektrikaabel Tehnovõrkude kaitsevöönd Lembitu tänav T :009:0019 Transpordimaa 7,00 37,96 Lembitu tn :009:2660 EHITUSÕIGUS MÄRKUSED 1. Vastavalt planeerimisseaduse 2 järgi on detailplaneeringu seletuskiri ja joonised lahutamatud ning neid tuleb käsitleda kokkukuuluvatena. 2. Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused 1977.a Balti süsteemis 3. Geodeetiline alusplaan on mõõdistatud 2013.a juulikuus. 4. Planeeringuala pindala on ca m2, mis koosneb Valli tn 34 kinnistust ja sellega piirnevast jätkuvalt riigi omandis olevast maast. 5. Planeeringulahendusga moodustatakse ajutised krundid POS 1, POS 2 ja POS 4, mis hiljem liidetakse kokku, ning POS 3 Valli tn 34 ja jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale. Planeeringuga kavandatakse krundile autoteenindushoonete ehitamist ning juurdepääsutee ja parkla rajamist. 6. Planeeringuala pindalast vähemalt 20% tuleb haljastada. Haljastusest 60% tuleb kavandada kõrghaljastusena (Valga linna üldplaneering). 7. Planeeritud tehnovõrkudele on ette nähtud normidekohased kaitsevööndid ja servituudid võrguvaldaja kasuks. 8. Joonisel kujutatud ruumilahendus on tinglik ja täpsustatakse ehitusprojektidega. 9. Planeeringuala piir on joonise parema loetavuse huvides nihutatud 1 meeter krundi piirist väljapoole m cm * Planeeritav krundi kasutamise sihtotstarve: Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013, Siseministeerium, Kättesaadav: Koostaja Projektala asukoht Planeerija Priit Paalo Kontakt Maastik OÜ registrikood Valga maakond Valga linn maastikou@gmail.com Töö nimetus Joonise nimetus Valga linna Valli tn 34 krundi ja selle lähiala detailplaneering Tehnovõrgud Töö nr Joonise mõõtkava M 1:500 Joonise nr/kokku 4/5 Kuupäev

26

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc Seletuskiri 4 1.1. Detailplaneeringu koostamise alus Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tähtvere Vallavalitsuse korraldusega 23. veebruar 2005a. nr.32 kinnitatud lähtetingimused. 1.2. Planeeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem