rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_"

Väljavõte

1 Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Projektijuht: Projektijuht: Planeerija: Vastutav insener: Kontrollis: MARKO MITT MIRKO MOPPEL EGERT NÕMM ARDI TEDREMA TÕNU JÕGI (Tõnu Jõgi Inseneribüroo OÜ Reg.nr ;EEP000154) 2008 VÕRU 1

2 SISUKORD 1 Üldosa, detailplaneeringu koostamise alused 3 2 Olemasolev olukord, kehtivad planeeringud ja dokumendid 3 3 Planeeritava maa-ala seosed, linnaehituslik analüüs 4 4 Planeeritaval maa-alal kruntide moodustamine ja maakasutuse sihtotstarbe määramine 4 5 Planeeritava maa-ala ehitusõigused ja arhitektuurinõuded 4 6 Keskkonnakaitse, haljastuse ja heakorra põhimõtteid 6 7 Liikluskorralduse põhimõtted 6 8 Servituutide ja isiklike kasutusõiguste vajadus 7 9 Veevarustus ja kanaliseerimine 8 10 Sajuvee kanalisatsioon 9 11 Tuletõrje- ja päästeteenindus 9 12 Küttemajandus Elektrivarustus Telekommunikatsioonialane lahendus Jäätmekäitlus Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Muud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused 12 Kooskõlastuste tabel 13 Kontaktvööndis olevad planeeringud 15 Joonised Kontaktvööndi skeem DP 1 16 Asukoha skeem DP2 17 Olemasoleva olukorra skeem DP3 18 Topograafiline alusplaan DP4 19 Hoonestus- ja krundijaotusplaan DP5 20 Tehnovõrkude koondplaan DP6 21 Päästekeskuse kooskõlastus 22 Kooskõlastusjoonis K1 23 Kooskõlastusjoonis K2 24 Kooskõlastusjoonis K3 25 Kooskõlastusjoonis K4 26 Kooskõlastusjoonis K5 27 Kooskõlastusjoonis K6 28 2

3 1 Üldosa, detailplaneeringu koostamise alused u koostamise aluseks on Võru Linnavalitsuse a. korraldus nr 562, mille alusel algatati Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu projektis on arvestatud kinnisasja omaniku ettepanekuid, planeerimisseaduse sätteid ning tingimusi, mis lähtuvad Võru linna ehitusmäärusest ja detailplaneeringu lähteülesandest. Detailplaneeringu ülesandeks on kavandada planeeritava maa-ala hoonestusplaan, krundijaotusplaan, teostada olemasoleva kinnistu jagamine kolmeks kinnisasjaks, anda ehitusõigus kaubandus-ärihoonete püstitamiseks kahele moodustatavale kinnisasjale, tagada antud maa-ala reaalselt parim võimalik kasutamine, lahendada parkimine ja liikluskorraldus ning selle maa-ala edaspidise säästva kasutamise planeerimine. Detailplaneering on antud maaala lähemate aastate ehitustegevuse aluseks. Detailplaneering on valminud Võru Varanõunik OÜ tellimusel. Töö koostas ja keskkonna seisukorda hindasid planeerimise projektijuhid Mirko Moppel ja Marko Mitt, ehitusõigusega seotud peatükid koostas arhitekt- planeerija Egert Nõmm. Konsultandina osales projekti koostamisel maakorraldusinsener Ardi Tedrema ja diplomeeritud arhitekt Paavo Kais. Vastutavaks spetsialistiks antud planeeringu koostamisel on Tõnu Jõgi. 2 Olemasolev olukord, kehtivad planeeringud ja dokumendid Planeeritav maa-ala asub Võru linnas Räpina tänava ja Pikk tänava ristmiku idapoolses kvartalis. I. Planeeritava ala koosseisu on arvatud järgmised kinnisasjad täies ulatuses: 1) Räpina mnt 20 katastritunnus 91901:011:0760; pindala 9694 m² maakasutuse sihtotstarbega ärimaa. Planeeritava kinnistu omanikeks on VÕRU VARANÕUNIK OÜ (registrikood , Rõngu vald) 2613/9694 kaasomandist HENRY KAUBANDUSE osaühing (registrikood , Võru linn) 2081/9694 kaasomandist SALOME TARTU AKTSIASELTS (registrikood , Tartu linn) 5000/9694 kaasomandist. 2) Maakatastri andmete alusel on kinnistul asuva olemasoleva hoonestuse alune pindala 426 m², mis moodustab ca 4,4 % kinnisasja pindalast; 3) Räpina mnt 18 katastritunnus 91901:011:0080; pindala 1804 m² maakasutuse sihtotstarbega ärimaa. Planeeritava kinnistu omanikuks on AS Lukoil Eesti. Maakatastri andmete alusel on kinnistul asuva olemasoleva hoonestuse alune pindala 148 m², mis moodustab ca 8,2 % kinnisasja pindalast; 4) Jätkuvalt riigi omandis olev reformimata maatükk, milline asub Räpina mnt 20 ja Pikk tänava ääres. II. Planeeritava ala koosseisu on arvatud järgmised kinnisasjad osalises ulatuses: 1) Pikk tänav katastritunnus 91901:011:0066; maakasutuse sihtotstarbega transpordimaa. Võru linna munitsipaalomandis; 2) Räpina mnt 20A katastritunnus 91901:011:0047; maakasutuse sihtotstarbega riigikaitsemaa. Kinnistu omanikuks on Eesti Vabariik; 3) Räpina mnt 20B katastritunnus 91901:011:0048; maakasutuse sihtotstarbega riigikaitsemaa. Kinnistu omanikuks on Eesti Vabariik; 4) Pikk tn 1 katastritunnus 91901:011:0130; pindala 1918 m² maakasutuse sihtotstarbega elamumaa. Planeeritava kinnistu omanikuks on Volante OÜ. 3

4 Planeeritav maa-ala on kasutuses varem olnud ärimaana. Kinnistu hoonestatud osa on varustatud elektrienergiaga, veevarustuse ja kanalisatsiooniga. Detailplaneeringu alusplaanina on kasutatud geodeetilise mõõdistamistöö andmetel koostatud digitaalset alusplaani M 1:500 ja Geodeetiliste uurimistööde tehnilist aruannet, milline on koostatud FIE Meelis Lõhmus-e poolt a. Tel: e-pos t: mel.mail@mail.ee. Töö number 02/07. Kõrguste süsteem: BK77. Koordinaatide süsteem: L-EST 97. Tegevuslitsents nr 568 MA-k Naabruses olevate kinnisasjade osas on algatatud ja kehtestatud järgmised planeeringud: Räpina mnt 10, Räpina mnt 12, Põllu 2 ja Põllu 12 - Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine (Räpina mnt 10, Räpina mnt 12, Põllu 2 ja Põllu 12) LV korraldus nr 1102 Detailplaneeringu kehtestamine (Räpina maantee 10 ja 12 ning Põllu 2 ja 12) - LVK a otsus nr 192 Räpina maantee 22 krundi ja piirneva maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine LV korraldus nr 284 Räpina maantee 22 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine LVK otsus nr 61 Räpina mnt 9B kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine - LV korraldus nr 438 Räpina mnt 9B kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine - LV korraldus nr Planeeritava maa-ala seosed, linnaehituslik analüüs Planeeringuala on tasase reljeefiga ja kõrghaljastuseta. Kuna olemasolevate hoonete arhitektuuris peegeldub ehitusaeg üsna ilmekalt, tuleb uusehitiste kavandamisel eelistada kaasaegset vormikeelt ja soliidseid materjale. Kohustuslikku ehitusjoont ei nõuta. Krundile sissesõidud lahendada olemasolevate tänavate samakõrgusjooni arvestades, et vältida liigseid teepindu tõusudel. 4 Planeeritaval maa-alal kruntide moodustamine ja maakasutuse sihtotstarbe määramine Detailplaneeringu projekti kohaselt moodustatakse olemasoleva Räpina mnt 20 kinnistu jagamisel kolm uut kinnisasja, vastavalt krunt pos 1 pindalaga 2613 m² maakasutuse sihtotstarbega ärimaa 100%, krunt pos 2 pindalaga 5000 m² maakasutuse sitotstarbega 100% ärimaa ja krunt pos 2 pindalaga 2081 m² maakasutuse sitotstarbega 100% ärimaa. 5 Planeeritava maa-ala ehitusõigused ja arhitektuurinõuded I. Krundile pos 1 on planeeritud ehitusõigusena lubatud üks äri-kaubandushoone. Planeeritavale maa-ala krunt pos 1 on lubatud hoonestada järgmiste parameetrite alusel: 1) hoone lubatud kõrgus on kuni 12 meetrit olemasolevast maapinna kõrgusmärgist arvates; 2) rajatava hoone alune lubatud ehitusalune pind kuni 2035 m² 3) ehitistevaheline tuleohutuskuja planeerida vähemalt kaheksa meetrit; hooneid saab ehitada kokku kõrvalkinnistute hoonestusega juhul kui kasutatakse normidele vastavaid tulemüüre. 4) planeeritava hoonestuse asukohavalikul arvestada liiklusskeemi, tänavate asetust ja olemasolevat hoonestust ning piirkonda planeeritavate hoonete asendiga; 4

5 5) täiendavaid materjalide kasutamise piiranguid hoonete projekteerimisel ei ole ettenähtud; 6) katusetüüpide ja kallete osas piiranguid ei ole; 7) planeeritavatele kruntidele ei ole ettenähtud täiendavaid piirdeid paigaldada; Parkimisvajadus on vajalik lahendada krundi pos 1 piires eraldi planeeritava hoonestuse vajadust kattes maapealse parklana. Hooned tuleb projekteerida krundi pos 1 lubatud ehitusalasse paralleelselt Pikk tänavaga. II. Krundile pos 2 on planeeritud ehitusõigusena lubatud üks äri-kaubandushoone. Planeeritavale maa-ala krunt pos 2 on lubatud hoonestada järgmiste parameetrite alusel: 1) hoone lubatud kõrgus on kuni 12 meetrit olemasolevast maapinna kõrgusmärgist arvates; 2) rajatava hoone alune lubatud ehitusalune pind kuni 3890 m²; 3) ehitistevaheline tuleohutuskuja planeerida vähemalt kaheksa meetrit või tuletõkendi erimeetmetega; 4) planeeritava hoonestuse asukohavalikul arvestada liiklusskeemi, tänavate asetust ja olemasolevat hoonestust ning piirkonda planeeritavate hoonete asendiga; 5) täiendavaid materjalide kasutamise piiranguid hoonete projekteerimisel ei ole ettenähtud; 6) katusetüüpide ja kallete osas piiranguid ei ole; 7) planeeritavatele kruntidele ei ole ettenähtud täiendavaid piirdeid paigaldada; Parkimisvajadus on vajalik lahendada krundi pos 2 osas Pikk tänavale moodustatava eraldi maapealse parklana. Hooned tuleb projekteerida krundi pos 2 lubatud ehitusalasse paralleelselt Pikk tänavaga. III. Krundile pos 3 on planeeritud ehitusõigusena lubatud kaks äri-kaubandushoonet. Planeeritavale maa-ala krunt pos 3 on lubatud hoonestada järgmiste parameetrite alusel: 1) hoone lubatud kõrgus on kuni 12 meetrit olemasolevast maapinna kõrgusmärgist arvates; 2) rajatava hoone alune lubatud ehitusalune pind kuni 660 m²; 3) ehitistevaheline tuleohutuskuja planeerida vähemalt kaheksa meetrit või tuletõkendi erimeetmetega; 4) planeeritava hoonestuse asukohavalikul arvestada liiklusskeemi, tänavate asetust ja olemasolevat hoonestust ning piirkonda planeeritavate hoonete asendiga; 5) täiendavaid materjalide kasutamise piiranguid hoonete projekteerimisel ei ole ettenähtud; 6) katusetüüpide ja kallete osas piiranguid ei ole; 7) planeeritavatele kruntidele ei ole ettenähtud täiendavaid piirdeid paigaldada; Parkimisvajadus on vajalik lahendada krundi pos 3 osas. Räpina mnt ääres. Hooned tuleb projekteerida krundi pos 3 lubatud hoonestusalasse paralleelselt Räpina maanteega. Parkimise ja ligipääsude tagamiseks ning korraldamiseks on vajalik seada servituudid nii krundi pos 1, krundi pos 2, krundi pos 3 kasuks, orienteeruvalt laiusega 10 meetrit tulenevalt hoonete omavahelise kauguse varieerumisest. Parkimiskohtade planeerimisel on arvestatud EPN 17 Linnatänavad, osa 7. Väljakud. Parklad. Terminaalid norme. Kruntidele pos 1, pos 2 pos 3 on tagatud juurdepääs avalikelt tänavatelt, so Räpina maanteelt ja Pikk tänavalt. 5

6 Vertikaalplaneerimisega ei tohi kinnistu pinda tõsta, välistatud peab olema sadevete valgumine naaberkinnistutele. PLANEERITAVA ALA TEHNILISED NÄITAJAD 1. Planeeritava ala suurus ,0 m2 2. Planeeritava ala maa bilanss Ä m2 L m2 3.Suletud brutopind m2 4.Suletud brutopindade bilanss Ä m2 5.Parkimiskohtade arv plan. 193 KRUNTIDE TEHNILISED NÄITAJAD Pos.nr Krundi planeeritud suurus (m2) Ehitusalune pind (m2) Täisehituse (%) Korruseli sus (maxvajadus el min) Katuse harja kõrgus m (max) Hoonete arv krundil Maa sihtotstarve (vastavalt detailplaneer ingu liigile) Maa sihtotstarve (vastavalt katastri üksuse liigile) Sihitotstarbe osakaal % (vastavalt katastriüksus e liigile) Suletud brutopind sihtotstarvete kaupa (vastavalt katastriüksuse liigile m 2 ) Piirangud Tulepüsivuskl ass Parkimiskohtade arv Piirangud SS-Sidetrassi servituut SVKS- Sadeveekanalisatsiooni servituut VTS-Veetrassi servituut KTS- Kanalisatsioonitrassi servituut STS-Soojustrassi servituut Planeeritud pos Ä Ä Ä100 Ä TP3 27 SS,VTS,STS pos Ä Ä Ä100 Ä TP3 101 SVKS pos Ä Ä Ä100 Ä TP3 25 SVKS Osaliselt planeeringu alasse jääva teemaakrundi tehnilised näitajad Planeeritava Krundi suurus ala suurus pos L L L Hoonete suurim lubatud arv krundil Krundil pos 1 suurim lubatud hoonete arv krundil on maksimaalselt 1 hoone. Krundil pos 2 suurim lubatud hoonete arv krundil on maksimaalselt 1 hoone. Krundil pos 3 suurim lubatud hoonete arv krundil on maksimaalselt 2 hoonet. - Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala Krundil pos 1 hoonete lubatud suurim ehitusalune pind on maksimaalselt 2035 m². Krundil pos 2 hoonete lubatud suurim ehitusalune pind on maksimaalselt 3890 m². Krundil pos 3 hoonete lubatud suurim ehitusalune pind on maksimaalselt 660 m². - Hoonete suurim lubatud kõrgus Planeeringuga on määratud hoonete lubatud maksimaalne kõrgus kuni 12 meetrit (katuse harja maksimaalne projekteeritav kõrgus maapinnast). 6 Keskkonnakaitse, haljastuse ja heakorra põhimõtteid Looduskeskkonna parendamiseks on vajalik rajada täiendavat haljastust, eeldusel et ilmestada olemasolevat keskkonda. Haljastus lahendatakse projekteerimise käigus ehitusprojektiga või eraldi haljastusprojektiga. 7 Liikluskorralduse põhimõtted Planeerimisprojekti kohaselt on moodustatavatele krutidele planeeritud juurdepääsud Räpina maanteelt ja Pikk tänavalt juurdesõiduks ja majandamiseks. Juurdepääsud on vajalikud ka päästeteenuse tagamiseks. Krundile pos 1 on kavandatud üks maha- ja pealesõit Räpina maanteelt, samuti on võimalik kasutada Pika tänavaga planeeritavat ühendusteed. Planeeringuga on seatud teeservituut planeeritavale krundile pos 1 kruntide pos 2 ja 3 kasuks. 6

7 Krundile pos 2 on kavandatud kaks maha- ja pealesõitu Pikalt tänavalt, pos 4. Vajalik seada teeservituut krundi pos 1 kasuks. Autode parkimine on kavandatud põhiliselt Pikal tänaval ning samuti ka pos 2 parklal, kuid lisaks on vajalik parkimise korraldamiseks seada servituudid nii krundi pos 1 kui ka krundi pos 3 kasuks. Servituudi ala on näidatud joonistel ning on seatud orienteeruvalt laiusega 10 meetrit tulenevalt hoonete omavahelise kauguse varieerumisest. Planeeritaval alal on soovitav sõidukiirus 30 km/h, mis tagab vajaliku liiklusohutuse. Teede ja autoparkla väljaehitamine toimub läbi ehitusprojekti või eraldi koostatava teeprojektiga. Tehnovõrkude paigaldamiseks on ettenähtud planeeringu ala keskosas vastav koridor laiusega 10 meetrit. Sadevee ärajuhtimiseks tuleb sisemistele teedele anda põikkalle sadeveekanalisatsioonitorustiku suunas. Planeeritavalt alalt valgub sadevesi rajatavasse äravoolusüsteemi, mis on ühenduses Räpina maanteel oleva sadeveekanalisatsioonitrassiga. Teekate on kahekihiline asfaltkate. Tegevuste kavandamisel teel ja teekaitsevööndis vajalik järgida Teeseaduse 36 sätteid. Mahasõidule on tagatud nähtavuskolmnurgad, millede määramisel on aluseks võetud EVS 843:2003 ( Linnatänavad 8.2.3, Nähtavuskaugused ristmikel nõuded) Tänavavalgustuse kavandamisel on lähtutud EVS 843:2003 ( Linnatänavad 11.6 Tänavavalgustus) nõuetest. Tänavavalgustus planeeringu alal lahendatakse konkreetselt ehitusprojekti koostamise käigus. 8 Servituutide ja isiklike kasutusõiguste vajadus Olemasoleva elektrivarustuse tagamine toimub läbi moodustatava krundi pos 3. Tehnovõrkude toimimise tagamiseks on vajalik seada võrguvaldajate kasuks isiklikud kasutusõigused ja/või moodustatavate kruntide omanike kasuks reaalservituudid, millised tagaksid tehnovõrkude hoolduse ja võimalike avariide likvideerimise. Lähtuvalt asjaõigusseadusest seatakse planeeringuga järgmised reaalservituudid: Aadress Servituut Kelle kasuks Märkused Räpina mnt 20 Teeservituut(ala Krunt pos 3 Juurdepääs krunt pos 1 ja krunt pos 2 laiusega orient. 10 meetrit) (vt. Joonis Krunt pos 2 Räpina maanteelt Räpina mnt 20 krunt pos 2 ja Pos 3 Räpina mnt 20 krunt pos 1 ja krunt pos 2 Räpina mnt 20 krunt pos 2 dp3) Sõiduteeservituut (ala laiusega min. 4 meetrit) Liiniservituut (ala laiusega 4 meetrit, so. liinist 2+2 m. ala mõlemale poole liinist) Veejuhtimisservituut (ala laiusega min. 4 meetrit, arvestades, et oleks tagatud torustikele 2+2 m. Räpina mnt 20 krunt pos 1 hoonetele Juurdepääs hoonetele Pikk tänavalt OÜ Jaotusvõrk Kõigile Räpina mnt 20 kinnistut läbivatele madalpinge ning kõrgepinge maakaabelliinidele on määratud servituudid AS Võru Vesi Räpina mnt 20 kinnistut läbivatele tarbevee ja reovee kanaliseerimise torustikele on määratud servituudid 7

8 ala torustikule mõlemale poole torust ) Kinnisasjade kitsendusteks (seadusjärgseteks servituutideks) on tehnovõrkude kaitsevööndite ulatused, mille piirides pole lubatud hoonete ehitamine, püsihaljastuse rajamine ega muud toimingud, mis takistavad trasside ekspluatatsiooni, haldamist ja remonti. Kui otsustatakse alles jätta ehitistele mitte ette jäävad trassid ja kaabelliinid kinnistutel, tuleb ka neile määrata servituudiala vastavalt Asjaõigusseadusele (AÕS). Tehnovõrkude omanikel on õigus nõuda servituudi või isikliku kasutusõiguse seadmist tehnorajatiste teenindamiseks ja remondiks AÕS RS 152 sätestatud korras. Omanikul on õigus sellest keelduda sama seaduse 153 toodud juhtudel. Avalikul teel (tänaval) kehtivad seaduslikud avalikud servituudid. Kinnistute piirides asuvate trasside ja liinide ümbertõstmised teostatakse krundiomanike kulul, kui trassi või liini valdajaga ei lepita kokku teisiti. Enne seda määratakse kindlaks liitumispunktid (liituja ühenduskohad võrguettevõtjaga, mis määravad teeninduspiiri ning osapoolte vahelise vastutuse). Uut kõrghaljastust mitte rajada kommunikatsioonide kaitsekoridoridesse ega soovitavalt lähemale kui 1,5 m kaitsevöönditest. 9 Veevarustus ja kanaliseerimine Käesoleval hetkel on kinnistul Räpina mnt 20 olemas ühendus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga Räpina mnt-lt. Vastavalt AS Võru Vesi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nähakse ette ühendus ühisveevärgiga Pikk tänava malmist veetorult DN150. Kinnistust 1 m kaugusele on planeeritud ühenduspunktiks ühisveevärgiga sulgarmatuur. Kinnistusisene trasseerimine peab olema sügavusega minimaalselt 1,8 m sügavusel (toru pealt maapinnani). Torustik rajatakse PE De 32 veetorustikust. Kinnistule on ette nähtud ka veemõõtesõlm. Vastavalt AS Võru Vesi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele on tagatud liitumispunktis planeeritavale maaalale ühisveevärgist vett minimaalselt rõhuga 2,0 baari. Kinnistute veemõõdusõlmed paigaldatakse toitetoru poolse esimese välisseina taha soojustatud ja valgustatud ruumi. Veesisend paigaldatakse hoone vundamendist läbiminekul hülsis. Hoonesse paigaldatakse veemõõtesõlm vastavalt AS Võru Vesi nõuetele. Planeeritud veetorustik paigaldatakse allapoole külmumispiiri, tihendatud ja kuivale alusele. Vastavalt Võru Vesi väljastatud tehnilistele tinginustele on kinnistu reovete juhtimine ette nähtud pikki Räpina mnt`d kulgevasse kanalisatsioonitorustikku. Ühenduskoht planeeritava ja olemasoleva trassiga on planeeritud Räpina mnt kanalisatsioonitorustiku kaevu Räpina mnt ja Pikk tänava ristmikul. Kinnistu kanalisatsioonitorustik rajada PVC SN8 kanalisatsioonitorust De 160 ja paigaldada minimaalselt 1,2 meetri sügavusele toru alt maapinnani. Kõikidesse kohtadesse, kus toru suund muutub; kaks või enam toru ühineb; toru läbimõõt muutub, on ette nähtud kanalisatsioonikaevud. Kanalisatsioon näha ette lahkvoolsena. 8

9 Sademe, pinna ja drenaaživee ühiskanalisatsiooni juhtimine on keelatud. Sademevete juhtimine näha ette Räpina mnt sademeveetorustikku. Kinnistutele näha ette parklates kokkukogutud liigvete puhastamiseks enne linna sademeveesüsteeme õli ja liivapüüdur. Rajatavad ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustikud planeerida Pika tänava teemaakrundile, selle võimaluse puudumisel rakendada servituuti. Kinnistut läbivale survekanalisatsioonitorustikule rakendada servituuti AS Võru Vesi kasuks. Planeeritavale veetorustikule näha ette vajadusel maapealsed hüdrandid, mille asukohad kooskõlastada Päästeteenistusega. Enne kinnistu torustike ehitust tuleb taotleda ASilt Võru Vesi liitumise tingimused, mille alusel koostatakse liitumisprojekt torustiku rajamiseks. 10 Sajuvee kanalisatsioon Sajuvee ärajuhtimiseks rajatakse vajadusel täiendavad äravoolurennid. Välistatud on sajuvee valgumine naaberkinnistutele. Kavandatud on täiendava sadeveekanalisatsiooni rajamine. Planeeritavalt alalt valgub sadevesi rajatavasse sadeveekanalisatsioonitorustikku, millised on juhitud olemasolevasse toimivasse sadeveekanalisatsioonitorustikku Räpina maanteel. Sajuveed käideldakse valdavalt nende tekkekohas. Moodustatavate kruntide osadelt formeeruva sajuvee käitlemine lahendatakse eraldi projektiga, kus vastavalt vajadusele võidakse kasutada kohtpuhastust (näiteks kottkaevud ja õlipüüdja). Õli- liivapüüdurite võimalikud asukohad on määratud vastavalt Võru Vesi AS-i ettepanekutele. Sadevete äravool tagatakse vertikaalplaneerimise ja torustikega ja/või rennide rajamisega. Tööprojektis otsustatakse, kas on mõistlikum lahendada dreenide või torustikega. 11 Tuletõrje- ja päästeteenindus Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele (EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus). Vastavalt kehtivatele normidele on vajalik välistuletõrjevee kogus 30 l/sek kahe tunni jooksul. Olemasolev hüdrant asub Räpina mnt kinnistu ees sõidutee ääres, millega on tagatud probleemideta ligipääs päästesõidukitele. Olemasolev hüdrant saab veetoite Räpina tänaval asuvast veetrassist. Olemasoleva hüdrandi kaugus antud planeeringuga planeeritavast hoonestusest on aksepteeritud ning kooskõlastatud Lõuna-Eesti Päästekeskuse juhtivinspektori poolt. Kõik olemasolevad hooned planeeringualal on kiviseinte ja betoonvahelagedega. Hoonetevahelised kujad vastavad tuleohutusnormidele v.a. planeeritaval krundil pos 1 asuva hoone põhjapoolne külg, mis on eraldatud tulemüüriga. Juurdepääsuteed kinnistule on planeeritud vähemalt 3,5m laiused. Hoonetele on tagatud juurdepääs kõikidest külgedest. Hoonetes kasutatakse esmaseid tulekustutusvahendeid. Konkreetselt lahendatakse hoonetesisene tuletõrjeveevarustus tehnilise projekteerimise käigus. -Ehitistevahelised kujad 9

10 Kõikide ehitiste projekteerimisel lähtuda EV a. määrusest pos 315 Ehitistele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ning EV standarditest. Hoonestusalade vahelised kaugused vastavad tuleohutusnormidele. -Tuletõrje välisveevarustus Ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik lokaalne hoonesisene tuletõrje veevarustussüsteem. Antud planeeringualal on veevarustus lahendatud olemasoleva veevarustuse baasil. Hoone ehitusprojektis täpsustada tuletõrjehüdrandi kaugus ja muud vajalikud tuletõrje välis- ja siseveevarustuse tingimused ja lahendused. Tulekustutussüsteemi andmed kantakse ehitusprojekti. Vajadusel planeerida rajatavale hoonele tuletõrjekraanidega tuletõrjeveevarustuse süsteem, mis saab veetoite maja veesisendusest. Veeühendus veesisendusega vajalik varustada el.ajamiga pöördklapiga, mis avaneb automaatselt kui tuletõrjeveevarustuse süsteemis langeb rõhk alla nõutud bar I. Tuletõrjeveevarustuse pumbaseade peab tagama süsteemides vajaliku rõhu. Krundisisesed teed ja platsid rajatakse nii, et seal on võimalik sõita päästeautodega igasugustes ilmastikutingimustes. Tuletõrje veevarustuse vastavust tuleohutuse nõuetele kontrollib kohaliku päästeasutuse järelevalve ehitusprojekti läbivaatamise käigus. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Lõuna-Eesti Päästekeskusega. 12 Küttemajandus Planeeringuala vahetus läheduses ei ole olemasolevaid AS Võru Soojusele kuuluvaid termotrasse. Lähtudes AS Võru Soojuse väljastatud tehnilistest tingimustest, on planeeringuga ära näidatud perspektiivne liitumispunkt planeeritava termotrassi jaoks. Perspektiivseks liitumispunktiks on Põllu tänava ja Räpina mnt ristmikul asuv soojakamber, millest on planeeritud soojustrassi rajamine planeeritavate kinnistuteni. Trassi koridorina on kasutatud üldkasutatavat teemaad. Planeeritav soojustrass on eelisoleeritud torudest, millede läbimõõt valitakse pärast planeeringu alas vajamineva soojuskoormuse järgi. Soojuskandja parameetrid liitumispunktis on planeeritult 110/65 PN 10 bar. Trassi koridori planeerimisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002 a määrusega nr 213 Surveseadmete kaitsevööndi ulatus, mis määrab ka trassi servituudi ala suuruse. Tehnilised tingimused hoonete soojaga varustamiseks taotleb tulevane kruntide omanik või valdaja. Hoonete kütmiseks on võimalik veel kasutada elektrit, vedelkütet, tahket kütet või koos erinevaid energialahendusi. Konkreetne küttevariant lahendatakse ehitusprojekteerimise käigus. 13 Elektrivarustus Elektrivarustus on lahendatud vastavalt OÜ JAOTUSVÕRGU KAGU-EESTI REGIOONI välja antud tehnilistele tingimustele nr Planeeritava ala varustamiseks on planeeritud uue kahekohalise vabalt teenindatava liitumiskilbi rajamine planeeritavale krundile pos pos 1, olemaseoleva VGT alajaama vahetusse lähedusse. Kilpi tulenev toide on nähtud ette olemasolevast 10/0,4kV Söökla alajaamast 0,4 kv maakaabliga. Liitumiskilbist rajatakse hooneteni vajadusel uus kaabeldus. 10

11 Kinnistuid läbivatele, naaberkinnistuid teenindavatele, maakaablitele on planeeringuga seatud vajalikud servituudid. Elektrivõrgu kaitsevööndite ulatus on alajaamade jaotusseadmete ümber 2m ulatuses seinast ja maakaablite puhul 1m kauguselt mõlemal pool äärmisi kaableid. Tänavavalgustus lahendatakse vajadusel krundisisese ehitusprojekti käigus. Valgustite mastide asukoha valikul on otstarbekas mastid paigutada võimalikult rohkem hoonete sissepääsude lähedusesse, arvestades samal ajal mastide üldist sammu/rütm. 14 Telekommunikatsioonialane lahendus Vastavalt Elioni AS väljastatud tehnilistele tingimustele nr planeeritakse kaablikanalisatsioon siduda Elioni Räpina mnt kaablikanalisatsiooniga kaablikaevu abil. Ühenduskaabel projekteeritakse ja paigaldatakse kaablikanalisatsioonis VMOHBU tüüpi kaablikapist VRUK 37 Räpina mnt Ja Põllu tn Nurgal. Planeeringuga on ära näidatud võimalike liitumiskohtade (sidekaev) asukohad, millised asuvad planeeritavate kruntide piiril. Telekommunikatsiooniline lahendus on tagatud arvestades võimalike lahendusi liitumislepingu baasil, milline rahuldab edaspidiseid vajadusi. Täpsem lahendus määratakse edasise detailsema ehitusliku projekteerimise käigus. 15 Jäätmekäitlus Prügi ja jäätmete paigutamiseks tuleb luua eraldi jäätmete kogusmiskoht ja sorteerimiskoht ning paigaldada prügikonteinerid. Vajalik sõlmida lepingud jäätmekäitlusettevõtetega nende tühjendamiseks ja olmejäätmete äraveoks. Olmeprügi konteinerid on vajalik paigaldada iga krundi territooriumile. Paigaldatavad prügikonteinerid peavad olema soovitavalt ühte tüüpi ja värvi. Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Võru linna õigusaktidele. Alal paiknevad jäätmetekitajad valivad vastavalt tekkivate jäätmete kogustele sobivad konteinermahutid. Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel. Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast. Juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja. Jäätmemahutite asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. Luuakse tingimused vajadusel prügi sorteerimiseks kohapeal, selleks tuleb paigaldada lisaks olmejäätmete konteineritele konteinerid paberijäätmete ning pakendijäätmete kogumiseks. Olmejäätmete konteinerite tühjendamist teostatakse jäätmekäitluslepingu alusel jäätmeluba omava jäätmekäitlusettevõtte poolt vähemalt üks kord nädalas. Võimalikud tekkivad ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi ja antakse üle vastavat litsentsi ja jäätmeluba omavale ohtlike jäätmete käitlusettevõttele. Planeeringualal kavandatav tegevus ei põhjusta ohtu keskkonnale. Pole tegevust, mis nõuaks saasteainete või jäätmete keskkonda viimise loa taotlemist. Sellest tulenevalt strateegilist keskkonnamõjude hindamist ei ole vajalik eraldi teostada. 16 Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Elukeskkonna kujundamine ja kuritegevus Kaasaegne elu nõuab kaitset pakkuvate, kurjategijate rünnetele vastupidavate hoonete kavandamist. Tuleb küll tõdeda, et täielikku turvalisust pole võimalik luua, kuid vähendada saab kuriteo toimepanekut soodustavaid asjaolusid. 11

12 Kuus põhimõtet kuritegevuse ohjeldamiseks Alljärgnevalt kirjeldatakse põhimõtteid, mida peaksid arvestama nii arhitektid, disainerid, projekteerijad kui ka hoonete haldajad. 1) Jälgitavus Pole oluline, kas ümbruskonda tegelikult jälgitaksegi, tähtis on luua niisugune ümbrus, mis paneks sissetungija tunnetama, et ta on kõigile nähtav. Selleks on vajalik luua pimedaks ajaks kruntide sisene välisvalgustus. 2) Naabruskonnad Ala jälgitavuse põhimõtet rakendades peab arvestama vaadeldava piirkonna lähiümbrust. See tähendab, et inimesed tunnistavad ala omaks ja jälgivad seal toimuvat. Soovitav paigaldada täiendavad valveseadmed. 3) Avalikud alad ja eravaldused Avalike alade ja eravalduste probleem on tihedalt seotud naabruskondade probleemidega ning keskendub avalike alade ja eravalduste täpse eristamise vajadusele. Planeeringuga nähakse ette ala täiendav valgustus liikumisanduritel põhinevate valgustitega. 4) Varjumiskohad Selle põhimõtte järgi on oluline kõrvaldada võimalikud varjumiskohad. Hoone projekteerimisel tuleb niisuguste kohtade tekkimist vältida. Ei ole soovitav projekteerida pimedaid nišše ja nurgataguseid. 5) Abinõude komplekssuse põhimõte Turvalisus tuleb tagada mitmesuguste abinõude kooskasutamisega. Projektid tuleb igakülgselt läbi arutada, pidades silmas kõiki turvalisuse tagamise võimalusi, sh ala loomulikku jälgitavust ja kaitstust. 6) Koostööpõhimõte Koostööd tuleb teha hooneid igapäevaselt hallates nii eraisikute kui ametiisikute poolt. Arhitekt peab hoonete ehitamisel ette nägema oma otsuste nii pika- kui lühiajalisi tagajärgi. Esmalt tuleb tagada, et ehitus kulgeks lihtsalt ja valutult. Määravad on ehituslikud üksikasjad: kui teostatavad need on ning kas nendega ei kaasne hilisemaid probleeme. Turvanõudeid arvestaval projektil on oma osa kuritegude ärahoidmisel, kuid arvestada tuleb ka niisuguste asjaoludega nagu tööpuudus, vaesus, sotsiaalsed pinged ja elamute halb hooldamine. Antud detailplaneeringu koostamisel on arvestatud turvanõuetega. Kuna antud piirkond on suure liikumisintensiivsusega on oluline, et ala oleks pideva järelvalve all. Samas ei sobi antud alale rajada kõrgeid visuaalselt suletud muljega aia- ning väravarajatisi (plankaed, müürid jms). 17 Muud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused 1. Teeseadusest tulenevad kitsendused 2. Tehnovõrkude ja rajatiste ehitamisel kehtivad Asjaõigusseaduse 158 sätted tehnovõrkudeja rajatiste kohta. Koostas: Planeerija Egert Nõmm Projekti juht Mirko Moppel 12

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem