(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)"

Väljavõte

1 Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise protsessis on vajalik kõigepealt koostada eskiislahendus, mis hõlmab olulisemaid aspekte ja põhimõttelisi planeeringulahendusi. Planeeringu koostaja esitab detailplaneeringu eskiislahenduse kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks, sh avalikuks tutvustamiseks. Pärast eskiislahenduse läbivaatamist hakatakse koostama detailplaneeringu eelnõud (edaspidi detailplaneeringut) Detailplaneeringu eskiislahenduse koosseisus esitatakse: 1) Eskiislahenduse seletuskiri, milles on kirjeldatud, selgitatud ja põhjendatud planeeringulahendust ja valikuid. Eskiislahenduse tiitellehel näidatakse eskiislahenduse kohalikule omavalitsusele esitamise kuupäev. 2) Joonis "Planeeritava maa-ala lähipiirkonna ruumiliste ja funktsionaalsete seoste analüüs". 3) Joonis nimetusega "Eskiislahendus", mis sisaldab: maa-ala kruntideks jagamist, hoonestusalasid, kruntide ehitusõiguseid; põhimõttelist liikluse ja parkimise lahendust; põhimõttelist haljastuse lahendust; vajadusel põhimõttelist tehnovõrkude lahendust. 4) Kohaliku omavalitsuse poolt määratud juhul ka mahuline illustratsioon ja/või makett, mille eesmärk on anda ettekujutus, kuidas planeeritud hooned paiknevad, kuidas sobituvad keskkonda. 5) Planeeringu lähteseisukohad (nende olemasolul) Joonised vormistatakse mõõtkavas 1:500. Erandjuhtumil antakse ülevaatlikud plaanid mõõtkavas 1:1000 või teistsuguses mõõtkavas, kui selline nõue on sätestatud lähteseisukohtades Detailplaneeringu eskiislahendus esitatakse ühes eksemplaris koos kaaskirjaga kohalikule omavalitsusele paberkandjal ja digitaalselt pdf ja dwg formaadis.

2 2. Detailplaneeringu esitamine kohalikule omavalitsusele Pärast eskiislahenduse parandamist ja täiendamist esitab planeeringu koostaja detailplaneeringu lahenduse kohalikule omavalitsusele: 1) läbivaatamiseks ja kooskõlastuste hankimiseks, vastuvõtmiseks ja avalikustamiseks; 2) pärast avalikustamist korrigeeritult ja parandatult kehtestamiseks Detailplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest (asendiskeem, tugijoonis, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, vajadusel täiendavad joonised). Seletuskirjas ja joonistel kajastatud andmed peavad olema identsed Eraldi vormistatakse detailplaneeringu lisamaterjalide kaust Detailplaneeringu juurde esitatakse vähemalt üks planeeringulahenduse mahuline illustratsioon, et avalikkusel ja otsustajal tekiks ruumiline ettekujutus kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest Enne avalikku väljapanekut esitab planeeringu koostaja koos kaaskirjaga detailplaneeringu kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks, ametkondadega kooskõlastamiseks ja vastuvõtmiseks kahes identses eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt pdf- ja dwg- või dgn-formaadis Juhul, kui kohalik omavalitsus teeb detailplaneeringu kohta kirjalikke märkusi või täiendusi, saadetakse need koostajale kuu aja jooksul alates planeeringu esitamisest. Paranduste või täienduste tegemise ja planeeringu esitamise uus tähtaeg lepitakse kokku koostöös planeeringu koostajaga Planeeringu koostaja esitab detailplaneeringu kohalikule omavalitsusele kehtestamiseks koos kaaskirjaga viies eksemplaris paberkandjal, ühes eksemplaris digitaalselt pdf ja dwg või dgn formaadis Planeeringu koostaja esitab koos detailplaneeringuga lisamaterjalide kausta ühes eksemplaris paberkandjal. 3. Detailplaneeringu koosseis ja vormistamine Tiitelleht Tiitellehele kantakse: 1) planeeringu nimi, mis on fikseeritud selle algatamise haldusaktis (valitsuse korralduses või volikogu otsuses); 2) töö number ja KOV planeeringute registrinumber; 3) planeeringu koostaja nimi, registrikood ning allkiri, olemasolul planeerija logo; 4) planeeringu koostaja postiaadress, telefon ja e-posti aadress; 5) tellija nimi ja/või huvitatud isiku (kinnistu omanik või volitatud isik) nimi koos allkirjaga (juriidilise isiku nimi vastavalt äriregistri kandele); 1

3 6) planeeringu kehtestamise aasta ja koht. Sisukord Sisukorras antakse planeeringu koosseisus olevate kõikide materjalide, sealhulgas jooniste nimetused koos viitega leheküljenumbrile. Joonised nummerdatakse Detailplaneeringu seletuskiri Seletuskirjas kirjeldatakse planeeringu koostamise aluseid ja eesmärki, analüüsitakse olemasolevat olukorda, esitatakse planeeringu lahendus koos põhjendustega ning hinnatakse planeeringu vastavust üldplaneeringule. Planeeringu seletuskiri peab olema selge, konkreetne ja üheselt mõistetav ning sisaldama vaid seda, mida saab ja on vajalik kehtestada. Seletuskirjas antakse lühiselgitus ja põhjendused ka joonistele kantud andmete kohta. Kogu planeeringu ulatuses kasutatakse ühtset kirjastiili. Seletuskiri trükitakse lehtedel ühepoolselt ja leheküljed nummerdatakse. Iga lehekülje päises näidatakse planeeringu nimi. Planeeringuga esitatavad nõuded on otstarbekas anda tabeli kujul joonisel (nt ehitusõigus, arhitektuursed tingimused jm). Seletuskirjas peab andma viite konkreetsele joonisele, kus kirjeldatud info on kajastatud. Vältida andmete dubleerimist nii seletuskirja siseselt kui ka planeeringus tervikuna (joonistel ja seletuskirjas). Seletuskirjas märkida täpne viide kooskõlastuste asukohale (joonistel, lisamaterjalide kaustas). Seletuskirja ülesehitusel järgida käesolevas juhendmaterjalis toodud osade järjestust Detailplaneeringu koostamise alused Seletuskirjas tuuakse erinevate dokumentide ja tööde loetelu, millest planeeringu koostamisel on lähtutud või mida kasutati planeeringulahenduse koostamisel abimaterjalina. Juhul kui peetakse vajalikuks planeeringu juurde lisada mõni töö, dokument või väljavõte nendest, siis tuleb viidata nende tööde ja dokumentide täpsele asukohale planeeringu lisamaterjalides. Detailplaneeringus tuuakse välja järgmised alusandmed: 1) Planeeringu koostamise aluseks olevad haldusaktid (nimetus, nr ja kuupäev); 2) Olemasolul planeeringu lähteseisukohtade kinnitamise dokument (nimetus, nr ja kuupäev); 3) Viide teistele planeeringu koostamise käigus kogutud materjalidele, nt kirjad, allkirjadega joonised jm, mis tõendavad tehtud koostööd vastavalt PlanS 16-le; 4) Tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud eritingimused (viide dokumendile); 5) Kehtiv geoalus, töö teostaja, töö number, koostamise aeg. 6) Loetletakse planeeringulahenduse koostamise aluseks olnud materjalid või dokumendid, milleks võivad muuhulgas olla: muinsuskaitse eritingimused; arheoloogiliste tööde aruanne; planeeritaval maa-alal tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd; planeeringu aluseks olevad keskkonnaseisundi uuringud ja analüüsid või piirkonna kohta tehtud üldised keskkonnaseisundi uuringud ja analüüsid; 2

4 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne või keskkonnamõju eksperthinnang; loodus ja muinsuskaitsekaitsealused objektid; dendroloogilised uuringud; hoonestusõiguse lepingud hoonestusõigusega koormatud maa planeerimise puhul; servituudid, kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta, isikliku kasutamisõiguse lepingud; planeeritaval alal kehtiv üldplaneering; planeeritaval alal kehtiv detailplaneering; planeeringualaga külgnevatel aladel või vahetus läheduses kehtivad planeeringud; planeeringu koostamisel arvesse võetud teised strateegilised dokumendid; õigusaktid, sh kehtivad normid ja standardid; muud materjalid. Nimetatud materjalid tuuakse detailplaneeringus välja ainult sellisel juhul, kui neid on reaalselt aluseks võetud Detailplaneeringu koostamise eesmärgid Planeeringus sõnastatakse selle eesmärgid. Selgelt tuleb sõnastada põhiline eesmärk, miks planeering algatati. Loetletakse teemad, mida planeering käsitleb Planeeringuala asukoht Kirjeldatakse planeeringuala paiknemist ruumis, kaugusi olulisematest piirkondadest, objektidest ja teenustest. Kirjeldus peab olema võimalikult selge, asjakohane ja konkreetne (ilma liigsete ilustusteta). Alustatakse olulisematest struktuursetest teguritest, mis annavad piirkonnale põhilise karakteri või mõjutavad selle keskkonda ning seejärel kirjeldatakse olulisuselt järgnevaid omadusi. Iseloomulikud tegurid võivad olla tähtsamad inimeste ja autode liikumissuunad, sõlmpunktid, liiklusohtlikud kohad, bussipeatused. Suuremate planeeritavate alade puhul, tuleb välja tuua ka andmed liikluskoormuse kohta või põhjalikum kirjeldus olemasolevast liiklussituatsioonist ja probleemidest Olemasoleva olukorra analüüs Iseloomustatakse planeeritavat maa-ala eesmärgiga luua üldine ja arusaadav pilt planeeritavast alast ja selle seostest ümbritseva ruumiga. Vajadusel lisatakse ka fotod olulistest vaatepunktidest. Iseloomustatakse olemasolevat elukeskkonda. Analüüsitakse esmavajalike teenuste kättesaadavust. Vajadusel tuuakse eraldi loeteluna (tabelina) välja piirkonna positiivsed ja negatiivsed tegurid. Antakse ülevaade planeeringuala maakasutusest ja olemasolevast hoonestusest (hoonete kasutusotstarve ja hoonete arhitektuur) ja vajadusel hinnang hoonestuse seisukorrale. Antakse ülevaade planeeringuala haljastusest, hinnatakse haljastuse olukorda. Tuuakse välja kõrghaljastuse osakaal ja vajadusel ülevaade kõrghaljastuse liigilisest koosseisust ja selle seisundist. Kirjeldatakse, kuidas paiknevad tehnovõrgud planeeringualal ja selle kontaktalal kuni liitumispunktideni. Antakse ülevaade ja hinnang tehnovõrkude olukorrale. 3

5 Tuuakse välja keskkonnatingimused vastavalt üldplaneeringule. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu puhul tuuakse välja keskkonnatingimused ka vastavalt Pärnu maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Vastavus üldplaneeringule ja arengukavale Kirjeldatakse piirkonna arengut lähtuvalt üldplaneeringust ja arengukavadest. Selgitatakse üldplaneeringukohast maakasutust, üldtingimusi piirkonna arenguks jm olulist koostatava planeeringu kontekstis, vajadusel ka tulevikus ette tulla võivaid olulisemaid arengumuudatusi Detailplaneeringu lahendus Selles peatükis iseloomustatakse koostatud planeeringu lahendust ja põhjendatakse valitud ruumilahenduse sobivust, vajadust ja otstarbekust antud asukohas Planeeringuala kruntideks jagamine Juhul, kui planeeringuga nähakse ette kinnistu jagamine, uute kruntide moodustamine ja/või olemasolevate kinnistupiiride muutmine, antakse seletuskirjas krundistruktuuri moodustamise või muutmise põhimõtete kirjeldus. Krundijaotuse ja maakasutuse andmed on soovitav esitada koondtabelis planeeringu põhijoonisel. Tabelis tuua välja planeeritud krundi kasutamise sihtotstarbed ja kitsendused jms. Seletuskirjas anda viide konkreetsele joonisele Krundi ehitusõigus, hoonestusala ja põhilised arhitektuursed nõuded hoonetele Antakse selgitused ja põhjendused planeeritud kruntide/krundi ehitusõiguse ja hoonestusala kohta. Tuuakse välja olulisemad arhitektuursed nõuded, mis väljendavad planeeringu arhitektuurset ideed ja arvestavad üldplaneeringus ja teistes asjakohastes dokumentides sätestatuga. Kirjeldatakse planeeringualal asuvaid kultuurimälestisi ja väärtuslikku arhitektuuri, analüüsitakse planeeritud hoonestuse sobivust antud asukohta. Kaitsealuse objekti puhul antakse viide kasutamistingimusi kehtestavale õigusaktile, Kirjeldatakse muinsuskaitse eritingimustest tulenevaid arhitektuurseid nõudeid planeeringus Haljastus, heakord ja piirded Tuuakse välja nõuded haljastusele, heakorrale ja piiretele. Kirjeldatakse nii eraomandis oleva krundi kui ka avalikus kasutuses oleva maa-ala haljastuse ja heakorrastamise üldpõhimõtteid. Haljastuse põhimõtted võib anda tabelina planeeritud maaüksuste (kruntide) kaupa. Vajadusel antakse asendusistutuse nõuded ja selle võimalikud asukohad kas planeeringualal või väljaspool seda. Antakse säilitatavate puude kasvutingimuste tagamise nõuded ning nõuded istutatava kõrghaljastuse parameetrite kohta. Eraldi tuuakse välja juhud, kus istutatavate puude liik, arv ja asukohad, võimaliku madalhaljastuse lahendus, hekkide kõrgus, muud parameetrid (liigid, istutusskeem jms) lahendatakse eraldi haljastusprojekti või ehitusprojekti mahus. 4

6 Kirjeldatakse planeeritud piirdeid (kõrgus, materjal, läbipaistvus) ja nende sobivust antud piirkonda Teed ja parkimine Tuuakse nõuded teedele, tänavatele ja parkimisele, võttes aluseks üldplaneeringu ning projekteerimisstandardi Linnatänavad EVS 843:2003 jt arengudokumendid. Igale krundile peab olema juurdepääsutee. Antakse lühike ülevaade liiklus- ja parkimislahendusest ning viited vastavatele joonisele, kus teed, liiklus- ja parkimiskorraldus on kajastatud. Põhjendatakse eraõiguslikul maal asuva, olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadust. Kirjeldatakse võimalikke liiklusohutuse tagamise ja liikluse rahustamise võtteid planeeringualal. Analüüsitakse, kuidas muutub liikluskoormus planeeringu rakendamisel. Esitatakse parkimiskohtade arvutus. Suuremate planeeringualade puhul võib parkimiskohtade arvutuse anda tabelina, kus on näidatud normidekohane ja planeeritud parkimiskohtade arv, arvestada ka jalgrataste parkimist. Kirjeldada tuleb ka seda, kuidas parkla on liigendatud ja milliseid teekatte materjale kasutatakse, millist haljastust kasutatakse jne. Määratakse kergliiklusteede asukohad ja parameetrid, seejuures peab arvestama detailplaneeringu kontaktalal või lähialal kehtivate planeeringutega. Kergliiklusteede asukoha põhjendamiseks võib lisada planeeringu lähiala liiklusskeemi. Antakse nõuded puuetega inimeste liikumise tagamiseks ja arvestatakse universaalse disaini põhimõtetega Vertikaalplaneerimine ja sadevee kanaliseerimine Kirjeldatakse vertikaalplaneerimise üldpõhimõtteid, sh olemasolevad ja kavandatavad maapinna kõrgusmärgid nii hoonestusalal kui ka väljaspool seda, sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise kirjeldus kuni eesvooluni (sadeveekollektorini), et välistada valguva vee hulga suurenemine naaberkruntidele. Maaparandussüsteemi olemasolul kirjeldatakse selle toimimist tagavaid meetmeid Tehnovõrgud ja -rajatised Antakse ülevaade ja iseloomustatakse planeeritud tehnovõrke ja -rajatisi. Eraldi käsitletavad alateemad on: veevarustus; reovee kanaliseerimine; sadevee kanaliseerimine; maaparandussüsteem; soojavarustus; gaasivarustus; elektrivarustus; tänavavalgustus; sidevarustus. 1 Universaalne disain on toodete ja keskkonna kujundamine nõnda, et seda saavad kasutada kõik inimesed võimalikult suurel määral vajamata kohandusi või erilahendusi. 5

7 Otstarbekas on lähtuda põhimõttest, et kõik mitme krundi kasutuseks planeeritavad tehnovõrgud ja -rajatised jääksid teede ja tänavate kinnistutele. Juhul, kui tehnovõrgud läbivad krunte, viidatakse krundivaldajate nõusolekutele selle kohta (nõusolekud lisada planeeringu lisamaterjalide kausta). Tänavavalgustus lahendatakse tänava maa-alal. Seletuskirjas antakse viide joonisele, kus tehnovõrkude ja rajatiste asukohad on kajastatud. Vajadusel tuuakse välja tehnovõrkudega varustamise võimalikud variandid (mitu varianti). Hoonete tehnovõrkudega varustamise arvestuslikud põhinäitajad tuuakse välja seletuskirjas juhul, kui teenindatakse rohkem kui ühte krunti. Kui planeeritakse puurkaev, reoveepuhasti, sadeveepuhasti, alajaam jms, siis lisatakse selle iseloomulikud näitajad. Seletuskirjas (loetavuse korral ka joonisel) fikseeritakse tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndite ulatused ja nende määramise alused ning antakse viide vastavale joonisele. Juhul, kui tehnovõrgu ühenduskoht jääb väljapoole planeeringuala, näidatakse see eraldi joonisel (nt kontaktvööndi skeem) ning seletuskirjas esitatakse rajatava/rekonstrueeritava võrgu pikkus jt üldtehnilised andmed. Nii ametkondade tehnilistes tingimustes kui kooskõlastamisel seatud nõuded/tingimused peab kandma planeeringu seletuskirja. Seletuskirjas antakse viide kooskõlastuskirjale või samalaadsele dokumendile Tulekaitse abinõud Määratakse planeeritavate hoonete kasutusviis ja kasutamisotstarve lähtudes VV määrusest nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Hoonetevahelised kujad. Kirjeldatakse kas hoonete planeerimisel on tagatud 8 m kuja (vahekauguse) nõue. Kui kuja nõue pole täidetud, siis selgitatakse, mis on ette võetud tuleleviku tõkestamiseks (tuletõkkesein, tulemüür). Hoonete/hoonestusala vahelised kaugused peavad joonistel olema selgelt eristatavad. Juhul kui kuja nõuet ei ole võimalik täita, siis peab olema joonisel näidatud tulemüüri/tuletõkkeseina asukoht koos tulepüsivusajaga. Tuletõrjevesi. Seletuskirjas tuuakse välja, kui palju on planeeritava hoonestuse veevajadus l/s ja m³/h, mitme tunni jooksul tuleb kustutusvesi tagada, veevõtukoha kasutusraadius ja mis liiki veevõtukohaga on tegemist (looduslik/tehislik/mahuti). Joonisel näidatakse veevõtukoha asukoht ja juurdepääs sellele. Olemasoleva veevõtukoha puhul peab selguma, kas veevõtukoht vastab hetkel kehtivatele nõuetele või see viiakse vastavusse kehtivate nõuetega (lisada kirjeldus, mida tuleb muuta olemasoleva veevõtukoha puhul). Vajadusel lisatakse seletuskirja märge, et enne veevõtukoha rajamist/uuendamist tuleb tuletõrje veevarustuse projektile saada kooskõlastus kohalikult päästeasutuselt. Juhul kui planeeritakse uus veevõtukoht, siis tuleb planeeringu seletuskirjas fikseerida tingimus, et arendaja saab taotleda ehitiste kasutusloa alles pärast seda, kui päästekeskus on veevõtukoha kasutusloa kooskõlastanud. Juurdepääsuteed tuletõrjeveevõtu kohale. Seletuskirjas kirjeldatakse teede laiust ja kandevõimet, samuti sildade/viaduktide kandevõimet, ristmike pöörderaadiused ja manööverdusplatside, möödasõidukohtade parameetreid. Juurdepääsuteed tuletõrje veevõtukohale peavad olema selgesti eraldatud haljasaladest ja kergliiklusteedest. Seletuskirjast peab selguma, kas planeeritavale alale on ette nähtud ohtlik ettevõte või asub see mõne ohtliku ettevõtte ohualas, lähtuvalt kemikaaliseaduse -st 14. Vajalikku 6

8 infot ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohta on võimalik leida Maa-ameti geoportaalist. Kui planeeritav ala asub üleujutuse alal, peab seletuskirjast selguma, milliseid abinõusid kavandatakse hoonete kaitseks. Vajadusel kirjeldatakse asula või rajatiste kaitseks õhusaaste, müra, tuule või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks või puhkamiseks määratud metsamaa-ala, kus lageraie tegemisel kohalik omavalitsus võib planeeringuga seada piiranguid langi suurusele ja raievanusele Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Tuuakse välja nõuded ja meetmed planeeringuala turvalisuse (elanike turvatunde) suurendamiseks. Kirjeldatakse kuritegude ja kuriteohirmu vähendamiseks kavandatud olulisi planeeringulisi aspekte ning kuidas neid detailplaneeringus rakendatakse (nt hoonete paigutus, läbipääsud, piirded, valgustus, suuremate alade jagamine väiksemateks osadeks, eri funktsioonide põimumine, avalikult kasutatava ruumi jälgitavus jms). Vastavad meetmed ja nõuded on välja toodud kehtivas standardis EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine Keskkonnatingimused Tingimuste seadmisel peab arvestama planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonna eripäraga ja väljakujunenud tavadega, üldplaneeringus jt arengudokumentides kavandatud eesmärkide ja sätestatud tingimustega. Juhul kui detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud mõni keskkonnatingimusi käsitlev dokument (nt keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne, eksperthinnang vms), siis antakse selles osas keskkonnatingimused koos tehtud tööst tulenevate lühikeste põhjendustega. Vajadusel määratakse täiendavad nõuded negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ja/või ennetamiseks ning detailplaneeringu või ehitusprojekti mahus teostatavate uuringute või edaspidi keskkonnamõju hindamise (KMH) koostamise vajadus. Vastavalt planeeringuala asukohale käsitletakse ja analüüsitakse täpsemalt järgmisi väärtuslikke objekte ja alasid: kaitstavad loodusobjektid ja -alad; muinsuskaitseobjektid ja -alad; miljööväärtuslikud alad; roheline võrgustik; maastikuliselt väärtuslikud objektid/alad, nagu kaunid tee- ja veelõigud ja ilusa vaatega kohad; avaliku kasutusega alad, sh pargid, veekogude kaldaalad jne. Analüüsi tulemusena antakse tingimised planeeringualal olevate väärtuste säilimiseks, kasutamiseks ja eksponeerimiseks. Kirjeldatakse planeeringu rakendamisega võimalikku kaasnevat kahjulikku keskkonnamõju (mõju looduskeskkonnale, kultuuriväärtustele ja inimese tervisele): vee, pinnase või õhu saastatus; 7

9 jäätmeteke; müra; vibratsioon; valgustingimuste muutumine sh olemasolevate hoonete insolatsioonitingimuste (otsese päikesevalguse ruumi paistmine) muutumine planeeringuga kavandatavast ehitustegevusest tulenevalt; soojus; kiirgus; lõhn; maalihkeoht, rüsijää oht; üleujutusoht. Elamualadel nähakse ette maa-alad liigiti kogutavate jäätmete konteinerite/jäätmemajade paigaldamiseks. Majandustegevusest tekkivaid jäätmeid käsitletakse olmejäätmetest eraldi. Määratakse avalikud juurdepääsud kallasrajale. Planeeringuga võib põhjendatud vajaduse korral seada tingimusi hoone energiatõhususe kohta (nt asend, päikesepatareide paigaldamine katusemaastikul, energiatõhususe klass jne) ja sademevee korduvkasutuse põhimõtete kohta Piirangud Tuuakse välja ainult asjakohastest õigusaktidest ja strateegilistest dokumentidest tulenevad piirangud. Joonistele kantakse planeeringualale jäävatele kinnistutele kinnistusraamatus seatud piirangud. Tehnovõrkude kaitsevööndite ulatus määratakse lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest alljärgnevate tehnovõrkude planeerimisel: veevarustus; reoveekanalisatsioon; sadeveekanalisatsioon; maaparandussüsteem; soojavarustus; gaasivarustus; elektrivarustus; tänavavalgustus; sidevarustus. Teede kaitsevöönd ja sanitaarkaitsevöönd määratakse lähtuvalt teeseadusest ja muudest dokumentidest. Kui planeeringualale jääb riikliku kaitse all olev geodeetiline märk, kirjeldatakse selle asukohta. Kui märki ei ole võimalik säilitada, nähakse ette märgi taastamine. Looduskaitselised piirangud kohalduvad kui planeeritavale maa-alale jääb kaitstav loodusobjekt (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala, hoiuala, kaitsealune liik, kaitsealune kivistis või mineraal, püsielupaik, kaitstav looduse üksikobjekt, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt) või selle kaitsevöönd. Piirangute sätestamisel 8

10 arvestatakse kaitstava loodusobjekti kaitsekorda määrava kaitse-eeskirjaga ning kaitsekorralduskavaga. Muinsuskaitselised piirangud kohalduvad kui planeeritavale maa-alale jääb muinsuskaitseala või -objekt, antakse ülevaade kehtivatest piirangutest. Vajadusel saab teha kaitstava objekti või kaitseala kaitsereziimi täpsustamise, muutmise või lõpetamise ettepaneku. Kui planeeritavale maa-alale jääb miljööväärtuslik ala või pärandkultuuri objekt, siis kirjeldatakse vastavaid tingimusi ja piiranguid. Kui planeeritavale maa-alale jääb avalik või avalikult kasutatav veekogu või selle kallasrada, arvestatakse kallasraja ulatusega lähtuvalt veeseadusest ning avaliku juurdepääsuga kallasrajale lähtuvalt looduskaitseseadusest. Planeeringulahendusest tulenevad piirangud Seletuskirjas loetletakse planeeritud servituudid ja põhjendatakse nende määramise vajadus. Nimetatakse, kelle kasuks servituut määratakse. Antakse viide, millisel joonisel servituut on kajastatud. Kui planeeringuga antav lahendus seda tingib, siis tuleb planeeringuga sätestada, enne millist planeeringujärgset toimingut (kruntide moodustamine, hoonele ehitusloa väljastamine jne) tuleb servituudileping sõlmida Detailplaneeringu elluviimine Tuuakse välja riigi, kohaliku omavalitsuse ja arendaja või huvitatud isiku kohustused planeeringu rakendamisel. Põhjendatud vajadusel peab arendaja või huvitatud isik enne planeeringu kehtestamist sõlmima omavalitsusega lepingu planeeringukohaste avalikult kasutatavate teede, haljastuse, puhkealade, mänguväljakute ning tehnovõrkude ja -rajatiste ja muu sellise väljaehitamise kohta. Kui soovitakse planeeringut ellu viia ehitusetappide kaupa, siis on vajalik planeeringu koosseisus esitada tegevuskava Detailplaneeringu vastavus kehtivale üldplaneeringule Juhul, kui planeering sisaldab kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, tuuakse planeeringus eraldi välja: 1) kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepaneku sisu ja muutmise vajaduse põhjendused; 2) kehtestatud üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek. Juhul, kui planeeringuga tehakse ettepanek samale maa-alale varem kehtestatud detailplaneeringu täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, lisatakse kehtiva detailplaneeringu nimetus, kehtestamise otsus ja kehtetuks tunnistamise põhjendused. 4. Detailplaneeringu joonised Planeeringu koostamisel võetakse alusplaaniks aktuaalne L-EST 97 koordinaatsüsteemis digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500, kus on toodud andmed planeeringu koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, töö nr) ja mõõdistamise aeg. Alusplaan koostatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007 määruse 9

11 nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord kohaselt. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega nõutakse täiendavaid mõõdistusi (nt olemasolevate hoonete räästa ja harja kõrgus, üksikud puud, veekogu põhja mõõdistus vms.), tuleb need geodeetilisel alusplaanil kajastada. Kõikidele joonistele kantakse planeeringuala piir, leppemärkide seletused, põhjasuund ning planeerija kirjanurk, originaalallkiri ja kuupäev. Planeeringulahenduse väljatrükk peab olema värviline. Joonised (va asendiskeem) vormistatakse reeglina mõõtkavas 1:500. Detailplaneeringu joonised on: asendiskeem; tugijoonis; põhijoonis; tehnovõrkude joonis; illustratsioon; vajadusel koostatakse täiendavaid jooniseid Asendiskeem Detailplaneeringu asendiskeemi aluseks on üldplaneeringu kaart. Täpsemate selgituste vajadusel lisatakse väljavõte tiheasustuse tingimustes põhikaardist 1:2000 ja hajaasustuse tingimustes põhikaardist 1: Tugijoonis Detailplaneeringu tugijoonis kajastab olemasolevat olukorda. Joonisele kantakse muuhulgas planeeringuala kinnistute, samuti naaberkinnistute lähiaadressid ja katastriüksuse tunnused Põhijoonis Põhijoonis kajastab planeeringu lahendust ja sellele kantakse: kavandatav krundijaotus (krundid nummerdada); likvideeritavad krundipiirid ; vajadusel kohustuslik ehitusjoon, katusetüübid, -kalded või katusekallete vahemik, katuse harja suund, materjal; välisviimistluse materjalid, vajadusel nõuded avatäidetele (uksed aknad jms.), piirete materjal, kõrgus, tüüp- ±0.00 sidumine; hoonestusalad; vajadusel ehituskeelualad; ranna või kalda vööndid, kallasrada ja juurdepääs kallasrajale; keskmine maapinna kõrgusmärk, millest loetakse hoonete kõrgusi; planeeringualale jäävate kruntide kasutamise sihtotstarbed (soovitavalt tabelina); olemasolevad hooned ja rajatised, samuti ehitisregistris olevad hooned 10

12 haljastuse alla jääv pind, millest tuuakse eraldi välja kõrghaljastuse ja madalahaljastuse osakaal, kohustuslikult säilitatavad puud; kruntide ehitusõigus koondtabelina, milles on toodud andmed iga krundi kohta; kaitsealuste alade või objektidega või miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimustega seonduv; parklate asukohad, suurus ja kuju, krundi planeeritavale kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimiskohtade arv; krundile pääsu asukohad jalakäijatele ja sõidukitele, vajadusel hoonete sissepääsud; liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse, ühissõidukite liikluse, kergliikluse ning liikluse rahustamise põhimõtted). Krundi ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste tabel Planeeritud kruntide ehitusõigus antakse tabeli kujul. Tabel esitakse põhijoonisel, viide tabelile antakse seletuskirjas. Erinevate tingimuste (ehitusõigus, arhitektuursed tingimused, parkimiskohtade arv jms) kajastamine on otstarbekas ühes tabelis. Kui planeering näeb ette üldplaneeringu põhilahenduse muutmise, lisatakse ka planeeritav üldplaneeringukohane maakasutuse juhtotstarve. Vajadusel lisatakse tabelisse täpsustavaid andmeid. Kajastatavad andmed (näidetega): Positsiooni number, aadressi ettepanek Pos 1, Roosi tee 2 Krundi suurus 2500m² Krundi lubatud suurim ehitusalune pind m² 250m² Krundi kasutamise sihtotstarbed, mitme sihtotstarbe korral osakaal % ühepereelamumaa 70-80% majutusasutuse maa 20-30% Üldplaneeringu juhtotstarve Hoonete lubatud suurim kõrgus (m) arvestatuna keskmisest ümbritsevast maapinnast väikeelamumaa 9 m põhihoone 5 m kõrvalhoone Keskmine maapinna kõrgus olemasolev / planeeritav (m) 4.30/4.60 Hoonete vähim - suurim korruselisus, 2-4, sellest maaaluseid korruseid 1 Lubatud suurim hoonete arv krundil ½ (põhihoone/kõrvalhoone) Lubatud väikseim tulepüsivusklass TP3 põhihoonel, TP3 kõrvalhoonel Piirangud Kasutusvaldus on seatud elektrivõrgu valdaja kasuks Kuni 20 m² väikeehitised (ehitusseaduse 16 lg 6) Parkimiskohtade arv (tk) 4 Lubatud ehitusala sees (tk) või lubatud ehitusalast väljaspool (tk) või ei ole lubatud Olulisemad arhitektuurinõuded: katusetüübid, -kalded või katusekallete Katuse tüüp: viilkatus (30 45 ), harja suund paralleelne tänavaga 11

13 vahemik, katuse harja suund, materjal välisviimistluse materjalid, nõuded avatäidetele (uksed aknad jms), piirete materjal, kõrgus, tüüp, ±0.00 sidumine. (tänavapoolse krundipiiriga). Katusekatte materjal: valtsplekk, valtsprofiilplekk, bituumensindel. Avatäited: puidust. Akende puhul kasutada vähemalt ühte jaotust. Fassaadimaterjal: puit, krohv, fassaadikivi. Piirded: kõrgus maks. 1,3 m. Piirded kavandada puidust arvestades piirkonnas levinud piirdetüüpe. Piirdeid võib kombineerida haljastusega (hekk), mille kõrgus sarnane piirdega. Ehitusõigus antakse eraldi kõikidele planeeritud ja planeeringualale jäävatele olemasolevatele kruntidele. Maapealsete korruste hulka kuulub ka soklikorrus, kui vähemalt 2/3 korruse kõrgusest jääb maapinnast kõrgemale. Lubatud suurima hoonete arvu määramisel krundil tuleb näidata uued ning olemasolul ja vajadusel säilivad, renoveeritavad, restaureeritavad, lammutatavad hooned, samuti hooned, mille puhul on lubatud juurde- ja pealeehitamine (märkida maksimaalsed lubatud mahud). Lühendite kasutamisel (nt krundi kasutamise sihtotstarvete puhul) tuleb anda ka lühendite tähendused. Erisus: Juhul, kui planeering on koostatud lihtsustatud korras, võtab kohalik omavalitsus naaberkinnisasjade omanike nõusoleku planeeringu põhijoonisele. Sellel tuleb näidata planeeringule nõusoleku andnud isiku nimi, temale kuuluva krundi lähiaadress, nõusoleku andmise kuupäev ning allkiri ja selgitus, et isik on nõus planeeringus esitatuga Tehnovõrkude joonis Detailplaneeringu tehnovõrkude joonisele kantakse: kavandatav krundijaotus, olemasolev ja kavandatud hoonestus ja haljastus, tänavate ja teede nimetused, olemasolevate ja kavandatavate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad; tehnovõrkudele servituutide seadmise vajadus; parklate asukohad, suurus ja kuju, krundi planeeritavale kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimiskohtade arv; krundile pääsu asukohad jalakäijatele ja sõidukitele, lubatavad pöörded juurdesõiduteelt või piiride osad, kust väljasõitude rajamine on keelatud, vajadusel hoonete sissepääsud. Igale krundile tuleb tagada juurdepääs; liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse, ühissõidukite liikluse ja kergliikluse sõidurajad ja sõidusuunad, liikluse rahustamise põhimõtted; vajadusel tänavate ristlõiked; vajadusel info avalikus kasutuses olevate ja eravaldusesse jäävate teede kohta; 12

14 kujad (tuleohutus jm); seadusjärgsed ja planeeritud kitsendused, servituudialade asukohad ja ulatused; kaitsevööndid ja nende muutmise ettepanek; planeeritav, säilitatav ja likvideeritav kõrg- ja madalhaljastus, vajadusel vaatesuunda varjava kõrghaljastuse rajamise keeluala. Kui magistraaltehnovõrgud kavandatakse teede/tänavate maa-alale, siis näidatakse võrguelementide asukohad ka tänava ristlõikes. Tänavavalgustuse, hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine tänava või juurdesõiduteel näidatakse koos teenindusraadiusega. Fikseeritakse vertikaalplaneerimise põhimõtted, samuti sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine kuni eesvooluni. Geodeetilise märgi asukoht näidatakse koos kaitsetsooniga. Erisus: planeeritavalt maa-alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem näidatakse kuni ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga Täiendavad joonised Planeeringu algatamisel määratakse täiendavate jooniste vajadus. Täiendavad joonised võivad olla: haljastuse joonis, liikluskorralduse joonis, vertikaalplaneerimise joonis, kontaktvööndi skeem, muu joonis sõltuvalt planeeringu spetsiifikast. Väga suure mahuga planeeringute puhul võib tekkida vajadus jagada põhijoonise maht mitmeks osaks või vormistada täpsemad joonised erilist tähelepanu vajavate teemade või väiksemate alade kohta, nt kruntimine, hoonestus, liikluskorraldus, haljastus jms Illustreerivad materjalid Illustreerivateks materjalideks võivad olla kolmemõõtmelised vaated, fotomontaažid, maa-ala vaated, lõiked olulistest kohtadest, makett vms. 5. Detailplaneeringu lisamaterjalide kausta koosseis Planeeringu lisamaterjalide kaust sisaldab dokumente, mis on seotud otseselt planeeringulahenduse koostamisega või põhjendavad koostatud planeeringulahendust ning planeeringu ellurakendamist. Lisamaterjalide kaust koosneb: 1) Esilehele kantakse planeeringu nimetus ja töö number ning kohaliku omavalitsuse ja planeerija andmed. 2) Sisukorras antakse loetelu kõikidest lisamaterjalide kaustas olevatest materjalidest (nimetus koos viitega lehekülje numbrile) 13

15 3) Lisamaterjalide kaustas esitatakse materjalid kronoloogilises järjekorras: planeeringu koostamise aluseks olev haldusakt; kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud planeeringu lähteseisukohad; koopia planeeringu koostamise ja rahastamise lepingust; muinsuskaitse eritingimused (nende vajaduse korral); kooskõlastused, kooskõlastuste koondtabel. Originaalkooskõlastustele, mis asuvad seletuskirja sees või joonistel, anda sellekohane viide kooskõlastuste koondtabelis; eskiisi tutvustuse ja arutelude protokollid; dokumentatsioon, mis tõestab, kuidas on tehtud koostööd (kirjad, lepingud, kokkulepped); võrguvaldajate ja ametkondade tehnilised tingimused; koopia eellepingutest servituutide seadmiseks, tänavate, haljastuse välisvalgustuse sademevee torustike vms rajamiseks; muud planeeringu koostaja hinnangul asjakohased materjalid. Märkus: Lisamaterjali kausta komplekteerib planeeringu koostaja 6. Lõppsäte Käesolevat juhendit saab kasutada kuni planeerimisseaduse 2 lg 3 kohaste nõuete kehtestamiseni regionaalministri poolt. 14

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem