AAAARV.pdf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AAAARV.pdf"

Väljavõte

1 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks. Planeering algatati kvartali nr 161 krundile nimega Rahvaaed Arkaadia (krunt nr 17, kinnistusregistriosa nr ) ja krundile aadressiga Väike-Turu tn 8b (krunt nr 27, kinnistusregistriosa nr ). Detailplaneeringu koostamise aluseks on Viljandi Linnavalitsuse korraldus nr 132 Detailplaneeringu algatamine. 2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk ja ulatus, nõuete kehtivus. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kvartali nr 161 krundi nimetusega Rahvaaed Arkaadia arendamise, haljastamise ja heakorrastamise põhimõtted, jagada krunt Väike-Turu tn 8b kaheks krundiks ja määrata kruntide Väike-Turu tn 8c, Väike-Turu tn 8 ja Lossi tn 21 ehitusõigus, liikluskorraldus ning teised detailplaneeringu eesmärgid. Kruntide Väike-Turu tn 8c, Väike-Turu tn 8 ja Lossi tn 21 kaasamise vajadus planeeringualasse ilmnes detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu ala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal (registri nr 27010) ja alal paikneb Viljandi linnamüür (arhitektuurimälestis nimetusega Viljandi linnakindlustused saj, registri nr 14713, vastavalt kultuuriministri määrusele nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) Kultuurimälestiseks tunnistamine ). Detailplaneeringu lahendus on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga (Viljandi linna generaalplaani korrektuur, Tallinn 1974, RPI Eesti Projekt šiffer A-728, kehtima jäetud Viljandi Linnavolikogu otsusega nr 68), mille järgi kvartali nr 161 maakasutuse juhtfunktsioonid on ühiskondlike ja ärihoonete maa. Planeeritavale alale kehtib kogu kvartalit nr 161 hõlmav detailplaneering (DP 02-13). Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks kehtiv detailplaneering planeeringuala ulatuses. Keskväljaku kujundamise esmased lahendused on kavandatud Viljandi linna kvartali nr 161 detailplaneeringutega (DP 98-18, DP 02-13) tööga Viljandi Keskväljaku planeering. Tartu, Lossi tänavate nurga vaheline ala. Pakkumisprojekt. Koostaja OÜ Alver Trummal Arhitektid, Tallinn Detailplaneeringu tugiplaanina on kasutatud Viljandi Linnavalitsuse arhiivis olevat digitaalset geodeetilist alusplaani, mõõdistatud aastal Planeeritava ala suurus on ca m². Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised on samaaegselt kehtivad planeeringu võrdväärsed osad, millest üks täpsustab planeeringu sisu sõnaliselt ja teine graafiliselt.

2 3 3. Oleva olukorra analüüs. Viljandi linna omandis olev krunt nimetusega Rahvaaed Arkaadia on avalik linnaruum vanalinnas. Krunt koosneb kahest erineva iseloomuga alast intiimsema iseloomuga varjatumast alast Arkaadia aiast kvartali keskel (tähistus planeeringus pos 1 ala A) ning Tartu ja Lossi tänavate nurgal olevast avatud linnaväljakust pargist (tähistus planeeringus pos 1 ala B). Kahe erineva ala mõtteline piir on hoonete Tartu tn 8 (ehitatav uus äri- ja büroohoone) ja Lossi tn 21 (kino) vahel. Arkaadia aiaks nimetati kvartali hoonestamata siseala linnamüüri ja Väike-Turu tänava vahel juba 1930-ndatel aastatel. Sellest ajast seonduvad Arkaadia aiaga meenutused tantsuõhtutest. Arkaadia aeda piiravad Tallinna, Tartu ja Väike-Turu tänava äärsete kruntide õuealad ja kruntidel paiknevad abihooned. Arkaadia aiaala laius on ca 30m, pikkus ca 110 m. Ala keskne ehitis on keskaegse linnamüüri põhjaosa, mis tänaseks on markeeritud ca 30 m ulatuses ida-lääne suunas. Keskaegse linnakindlustuse loodenurgas oleva Loodetorni vundamendi peal on puidust kuur. (Linnamüüri tornide algne nimetus on teadmata, tornidele on kokkuleppelised nimed antud ilmakaarte järgi.) Põhjamüüri pikkuseks müüri loodenurgast kuni Tartu väravani on ca 189 m. Krundi koosseisus on ka põhja-lõunasuunaline ca 75 m pikkune ja 2,5 m laiune linnamüüri ala. Väike-Turu tänava ääres ja kvartali sees on müür ca 28m ulatuses rekonstrueeritud, madal pealeladu on tehtud 1992 aastal. Idapoolses Arkaadia aia osas leiti arheoloogilistel kaevamistel 1990 a lõpul linnakindlustuse poolümartorni (Põhjatorni) müürikehand ca 0,5 m maapinnast sügavamal. Linnamüürist põhja ja lääne pool on olnud vallikraav, mille olemus on tänagi aimatav. Tallinna tänava poole jääv vallikraav täideti ehitusprahiga, varinguga ja täitepinnasega arvatavasti juba saj-l ja ala hoonestati. Põhja poole jääv vallikraav on kuivendatud ja täidetud 19.saj lõpul - 20.saj algul. Arkaadia aeda läbivad jalakäijate teed Tallinna, Tartu, Lossi ja Väike-Turu tänavate suundades. Ala on praegu valdavalt madala hooldusklassiga haljasala. Alal kasvavad paar kuuske, lehtpuud, viljapuud ja põõsad (sirelid, kibuvitsad, enelad). Linnaväljak - park Tartu, Lossi tänava nurgale tekkis peale Teist maailmasõda a tulekahjude tagajärjel põlesid Tartu, Lossi ja Väike-Turu tänavate äärsed 1-2 korruselised puit- ja tellishooned taastamistöödel rajati põlenud ja lammutatud varemete asemele Tartu, Lossi ja Väike-Turu tänavate vahele pargiala. Ala ilmestas purskkaev koos kujuga Tüdruk tuvidega. Tänaseks on purskkaevust alles vaid selle konstruktsioon, kuhu istutatakse suvelilli. Linnaväljakut nimetatakse praegu keskväljakuks, mis on mitteametlik kohanimi ja mis ei anna edasi täpset informatsiooni asukohast, sest ka Tallinna ja Vaksali tänavate alguses paikneva Vabaduse platsi rahvapärane nimetus on keskväljak. Peale kino Rubiin valmimist 1963 aastal hakati ala kutsuma Rubiini pargiks, kuid koos kino nimetuse kadumisega ei kasutata enam ka seda kohanime.

3 4 Linnaväljaku järgmine ümberkujundamine toimus 1990-ndate lõpus, kui alale paigaldati Carl Robert Jakobsoni monument. Monumendi asukoha valiku ja kujunduse aluseks sai Viljandi Keskväljaku planeering. Tartu, Lossi tänavate nurga vaheline ala. Pakkumisprojekt. Koostaja OÜ Alver Trummal Arhitektid, Tallinn Skulptor Mati Karmini valmistatud Carl Robert Jakobsoni kuju paigaldati aastal. Väljaku kirdenurgas on parkimisala, mis ei ole kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga. Planeeringu kohaselt paiknevad ca 20 parkimiskohta Tartu tänava maa-alal selle lõunaküljel risti tänavaga. Käesoleval ajal on pargiala ulatus kuni Väike-Turu tänavani, kuid kehtiv planeering näeb ette hoonestuse rajamist ala lõunapoolsele osale Lossi tn 23 ja Lossi tn 25 kruntidele. Keskväljaku planeeritud mõõdud on ca 67x40 m, pindala on ca 2680 m². Koos Lossi ja Tartu tänavate aladega olemasolevate ja kavandatavate hoonemahtude vahel kavandatava avatud linnaruumi pindala on ca 4320 m². Kvartalile nr 161 varem koostatud detailplaneeringud on lähtunud põhimõtetest: 1. Säilitatakse avatud väljak Tartu ja Lossi tänavate nurgal. Teise maailmasõja eelset kinnistustruktuuri ja seda arvestavat hoonestust ei taastata. Säilitatakse Teise maailmasõja eelne tänavaäärne ehitusjoon kruntidel Lossi tn 23 ja Lossi tn Kvartalisisesed jalakäijate teed linnaväljaku ja Arkaadia aia alal lahendatakse ühtse süsteemina ja avalikke alasid liitvana. 3. Linnamüüri ja selle teadaolevate osade (tornid, väravad) asukohad markeeritakse. 4. Säilitatakse maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus. Väljakut piiravad olemasolevad ja perspektiivsed planeeritud hoonemahud on 3 kuni 4 korruselised. Väljakut piiravad hooned on: põhjast - Tartu tn 11 4-korruseline EVE maja (hotell), Tartu tn 9 olemasolev 3-korruseline äri- ja büroohoone ja perspektiivne hoone ning Lossi tn 26 elamu-ärihoone; idast - ärihoone ja elamu Tartu tn 14, äri- ja büroohoone Lossi tn 22; lõunast - 3-korruseline ärihoone (kino) Lossi tn 21; perspektiivne 3,5 korruseline ärihooneelamu Lossi tn 25; läänest - ehitatav 3-4 korruseline äri- ja büroohoone Tartu tn 8a. Linnaväljaku lääneosas kasvavad puuderivid (pärnad) paralleelselt ja risti Taru tänavaga. Carl Robert Jakobsoni monumendi lähedal kasvavad kaks jalaka leinavormi. Linnaväljaku alal linnamüüri asukohta ei ole tänaseks markeeritud ja müüri asukoht on märkamatu. Kinohoone Lossi tn 21 on ehitatud linnamüüri maa sees paiknevale kehandile, millele viitavad kinohoone lääneseina tekkinud praod hoone erinevatest vajumistest. Linnaväljaku ja Lossi tänava maa-alal paiknevad linnamüüri Tartu värava alusmüürid, mida viimati uuriti 1992 a arheoloogilistel töödel Lossi tänaval. Linnaväljaku lääneseina kujundava äri- ja büroohoone Tartu tn 8a valmimisel 2006a. suvel saab uue lahenduse ka väljaku lääneala vahetult hoone lähedal. Hoone esine pind on väljaku pinnast ca 50 cm kõrgemal ja erineva kõrgusega tasapindu liidavad trepistikud ja haljastatud nõlvad.

4 5 4. Planeeringulahendus Krundijaotus. Maa-ameti Viljandi katastribüroo ja Viljandi Linnavalitsuse maaregistri andmetel on planeeritaval alal järgmised krundid: Kvartal nr 161 krunt nr 17 aadressiga Rahvaaed Arkaadia, krundi pindala on 7090 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0005, maakasutuse sihtotstarve on üldmaa Üm (sotsiaalmaa). Kvartal nr 161 krunt nr 18 aadressiga Lossi tn 21, krundi pindala on 1423 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0490, maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä (kino), ühiskondlike hoonete maa Üh. Kvartal nr 161 krunt nr 27 aadressiga Väike-Turu tn 8b, krundi pindala on 977 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0008, maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä. Kvartal nr 161 krunt nr 10 aadressiga Väike-Turu tn 8c, krundi pindala on 708 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0470, maakasutuse sihtotstarve on väikeelamumaa Ee. Kvartal nr 161 krunt nr 1 aadressiga Väike-Turu tn 8, krundi pindala on 1330 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0370, maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä. Planeeritud krundijaotus Detailplaneeringuga ei muudeta kruntide Rahvaaed Arkaadia, Lossi tn 21, Väike-Turu tn 8, Väike-Turu tn 8c piire, pindala ega nimetust. Krunt Väike-Turu tn 8b jagatakse kaheks krundiks. Kuna planeeringu koostamise ajal puudub teave planeeritavate äri ja elamisfunktsiooniga kruntide pos nr 3, 4, 5, 6 tegelikult soovitud sihtotstarvetest, on sihtotstarvete protsentuaalne jaotus planeeringus antud 50% ärimaa ja 50% väikeelamumaa. Lubatud on kruntidel pos nr 3, 4, 5, 6 mõlemad maakasutuse sihtotstarbed kuni 100 % ilma täiendava detailplaneeringu koostamiseta.

5 6 Pos 1 Kvartal nr 161 krunt nr 17 aadressiga Rahvaaed Arkaadia (ala A - Arkaadia aed, ala B - linnaväljak), krundi pindala on 7090 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0005, maakasutuse sihtotstarve on üldmaa Üm (pargid, väljakud). Linnaväljakule on vaja määrata nimi, mis viitaks konkreetsele asukohale linnas. Pos 2 Kvartal nr 161 krunt nr 18 aadressiga Lossi tn 21, krundi pindala on 1423 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0490, maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä (kino, meelelahutusasutus), ühiskondlike hoonete maa Üh. Pos 3 Kvartal nr 161 krunt nr 27 aadressiga Väike-Turu tn 8b, krundi pindala on ca 535 m², maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä, elamumaa Ee. Pos 4 Kvartal nr 161 krunt nr 30 aadressiga Väike-Turu tn 8a, krundi pindala on ca 442 m², maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä, elamumaa Ee. Pos 5 Kvartal nr 161 krunt nr 10 aadressiga Väike-Turu tn 8c krundi pindala on 708 m², kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 89713:001:0470, maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä, elamumaa Ee. Pos 6 Kvartal nr 161 krunt nr 1 aadressiga Väike-Turu tn 8 krundi pindala on 1330 m², kinnistusregistriosa nr 27103, katastritunnus 89713:001:0370, maakasutuse sihtotstarve on ärimaa Ä, elamumaa Ee Kruntide ehitusõigus, linnaehituslikud nõuded ehitistele. Hooned tuleb projekteerida hea arhitektuurse tasemega.

6 7 Välisviimistluseks, katusekattematerjaliks ja avatäidete materjaliks ei lubata kasutada originaalmaterjale imiteerivaid plastikust ja metallist materjale. Pos 1 Kvartal nr 161 krunt nr 17 aadressiga Rahvaaed Arkaadia (ala A - Arkaadia aed, ala B - linnaväljak). Krundi kasutamise sihtotstarve üldmaa Üm (pargid, väljakud). Hoonete suurim lubatud arv krundil krunti ei hoonestata. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala krunti ei hoonestata. Hoonete lubatud suurim kõrgus krunti ei hoonestata. Olulisemad linnaehituslikud ja arhitektuurinõuded. Lubatud on paigaldada alale Viljandi Linnavalitsuse loal kergelt teisaldatavaid kioski tüüpi lühiajaliselt tegutsevaid müügikohti (suvekohvikud jm). Arkaadia aia ning linnaväljaku haljastus- ja kujunduslahendus kajastub punktis 4.5. Haljastus ja heakorrastus. Pos 2 Kvartal nr 161 krunt nr 18 aadressiga Lossi tn 21. Krundi kasutamise sihtotstarve ärimaa Ä (kino, meelelahutusasutus), ühiskondlike hoonete maa Üh. Hoonete suurim lubatud arv krundil 1. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 954 m². Hoonete lubatud suurim kõrgus põhimahu suurim abs kõrgus m (13.0 m). Hoone arhitektuursed aktsendid võivad olla kõrgemad. Olulisemad linnaehituslikud ja arhitektuurinõuded. Korruselisus: 3 korrust. Katusekalle: 0-45º. Välisviimistlusmaterjalid. Sobivaimad materjalid on krohv, tellis, puit, klaas. Viimistlusmaterjalide värvitoonidele nõudeid ei seata. Hoone fassaad - linnaväljakut lõunast piirav esinduslik hoonesein tuleb kujundada olemasolevat hoonestust arvestav ja kõrge arhitektuurse tasemega. Hoone ümberehitamisel ja/või uue hoone kavandamisel näha ette linnamüüri asukoha markeerimine hoones ning lääne- ning idafassaadides. Krunti ei lubata piirata piirdeaiaga. Pos 3 Kvartal nr 161 krunt nr 27 aadressiga Väike-Turu tn 8b. Krundi kasutamise sihtotstarve on ärimaa Ä (teenindus, kaubandus), elamumaa Ee. Hoonete suurim lubatud arv krundil 1. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 350 m². Hoonete lubatud suurim kõrgus abs kõrgus m (10 m). Olulisemad linnaehituslikud ja arhitektuurinõuded. Korruselisus: kohustuslik korruselisus 2 korrust.

7 8 Katusekalle: 0-45º. Hoone põhimahu ja harjajoone suund: vt põhijooniselt DP-2/3. Välisviimistlusmaterjalid. Sobivaimad materjalid on vanalinnas valdavalt kasutatavad viimistlusmaterjalid -puit, krohv, tellis. Viimistlusmaterjalide värvitoonidele nõudeid ei seata. Pos 4 Kvartal nr 161 krunt nr 30 aadressiga Väike-Turu tn 8a. Krundi kasutamise sihtotstarve on ärimaa Ä (teenindus, kaubandus), elamumaa Ee. Hoonete suurim lubatud arv krundil 1. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 280 m². Hoonete lubatud suurim kõrgus abs kõrgus m (10 m). Olulisemad linnaehituslikud ja arhitektuurinõuded. Korruselisus: kohustuslik korruselisus Väike-Turu tn äärsel hoonestusalal 1 korrus ning räästa kõrgus peab järgima hoonete Väike-Turu tn 8 ja Väike-Turu tn 6 räästajoont. Katusekalle: 0-45º. Krundi põhjapoolsema hoonestusala korruselisus on 2 korrust. Hoone põhimahu ja harjajoone suund: vt põhijooniselt DP-2/3. Hoone läänefassaadi lubatud kavandada rõdud või muud hoonest välja ulatuvad osad tee kohale kaugusele kuni 2 m. Üleehitused hoonetel Väike-Turu tn 8a ja Väike-Turu tn 8b muudavad ca 10m laiuse teekoridori kitsamaks, vanalinnale iseloomulikumaks. Välisviimistlusmaterjalid. Sobivaimad materjalid on vanalinnas valdavalt kasutatavad viimistlusmaterjalid - laudvooder, krohv, tellis. Viimistlusmaterjalide värvitoonidele nõudeid ei seata. Pos 5 Kvartal nr 161 krunt nr 10 aadressiga Väike-Turu tn 8c, Krundi kasutamise sihtotstarve ärimaa Ä, elamumaa Ee. Hoonete suurim lubatud arv krundil 2. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 320 m² Hoonete lubatud suurim kõrgus abs kõrgus m Olulisemad linnaehituslikud ja arhitektuurinõuded. Olemasolev elamu võib säilitada olemasoleval kujul. Juhul, kui soovitakse ehitada uut hoonet, ei ole lubatud seda ehitada olemasoleva elamu asukohale. Esimeses järjekorras ehitada uus hoone põhjapoolsele hoonestusalale. Korruselisus: 1 ja 2 korrust (vt põhijooniselt DP-2/3). Katusekalle: uute hoonete katused projekteerida katusekaldega 0-45 m². Hoone põhimahu ja harjajoone suund: Välisviimistlusmaterjalid. Sobivaimad materjalid on vanalinnas valdavalt kasutatavad viimistlusmaterjalid - puit, krohv, tellis. Viimistlusmaterjalide värvitoonidele nõudeid ei seata. Pos 6 Kvartal nr 161 krunt nr 1 aadressiga Väike-Turu tn 8, Krundi kasutamise sihtotstarve ärimaa Ä, elamumaa Ee.

8 9 Hoonete suurim lubatud arv krundil 2. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 700 m². Hoonete lubatud suurim kõrgus m. Olulisemad linnaehituslikud ja arhitektuurinõuded. Olemasoleva hoone põhimaht ja kujundus peavad säilima. Projekteeritava hoone korruselisus on 1 korrus, katusekalle 0-45º. Piirdeaiad kavandada puidust kõrgusega 1,5m. Linnamüür Eesmärk on markeerida keskaegne linnamüür ja selle elemendid (tornid, väravad) tänases linnapildis. Markeerimata linnamüürile on kavandatud madal pealeladu olemasolevale maa sees olevale linnamüüri kehandile. Linnamüüri pealmine kiht kavandada nii, et mööda müüri oleks võimalik katkestamatult jalgsi liikuda. Võimalus on ka jalgtee (laudtee) rajada linnamüüri kõrvale. Liikumisteed planeeringualal on kajastatud joonisel DP-3/3. Linnamüüri markeerimise kujundamisel peab arvestama, et kogu linnamüüri ulatuses toimuks see ühtseid kujundusvõtteid kasutades. Loodetorn. Markeeritakse vastavalt koostatavale projektile. Loodetorn teadaolevate uuringute ja materjalide põhjal on olnud neljakandiline välismõõtmetega ca 9X9 m, vähemalt korruse võrra linnamüürist kõrgem. Põhjatorn. Markeeritakse vastavalt koostatavale projektile. Poolümartorni asukoht ja mõõtmed on arheoloogiliste uurimiste käigus selgunud. Torni läbimõõt on ca 9,5-10 m. Tartu värav. Asukoht markeeritakse esimeses järjekorras muust tänavakattest erineva sillutisega. Järgmises etapis paigaldatakse linnamüüri väravat markeerivale alale teraskonstruktsioonis raamidel väravalaadne ajaloolise linnavärava mahtu markeeriv konstruktsioon, mis on valgustatud ja mida saab kasutada info ja reklaami paigaldamiseks. Lossi tn 21 hoone projekteerimisel markeerida linnamüüri asukoht hoones sees ning fassaadides (idas ja läänes) ning arvestada võimalusega, et markeeritud linnamüüri ala on kogu ulatuses kõnnitee Kruntide hoonestusala piiritlemine. Kruntidele on planeeritud ehitusjoontega piiritletud hoonestusalad krundi sihtotstarbele vastava hoone ehitamiseks. Hoonestusalade määramisel on lähtutud minimaalsest normide kohasest hoonetevaheline tuleohutuskujast 8 m. Normidekohase kuja puudumisel on planeeritud hoonestusalad tulemüüride rajamise kohustusega. Krundi Väike-Turu tn 8b hoonestusala määramisel on arvestatud, et säiliks krundi loodenurgas kasvav kuusk Teede ja tänavate maa-alad ning liikluskorralduse põhimõtted. Planeering ei tee ettepanekuid liikluskorralduse osas Tallinna, Tartu, Lossi ja Väike-Turu tänavate maa-aladel. Liikluskorralduse põhimõtted tänavate aladel on lahendatud kehtiva kvartali nr 161 detailplaneeringuga. Linnaväljaku ääres Tartu tänaval ei ole kehtivat detailplaneeringut muudetud. Tartu tänava alal linnaväljaku ääres on parkimiskohad 20-le autole.

9 10 Arkaadia aeda pääseb: linnaväljakult; Tallinna tänavalt kruntide Tallinna tn 4a ja Tallinna tn 6 vahel oleva jalgtee kaudu; Väike-Turu tänavalt kruntide Väike-Turu tn 8 ja Väike-Turu tn 8a vahel oleva jalgtee kaudu; Tartu tänavalt kruntide Tartu tn 4 ja Tartu tn 4a vahelt; linnamüürile rajatud jalgtee kaudu Väike-Turu tn 8 krundilt (vajalik avaliku tee servituut krundi edelanurgas); krundi Lossi tn 21 lõunaküljelt; kruntide Tartu tn 6 ja Tartu tn 8a vaheliselt jalgteelt. Linnaväljakule pääseb: Tartu ja Lossi tänavatelt; Arkaadia aiast; Väike-Turu tänavalt kruntide Lossi tn 21 ja Lossi tn 25 vahelt. Arkaadia aias ja linnaväljakul on parkimiskohti ei ole. Teed on üksnes jalakäijatele, välja arvatud juurdepääsud kruntidele Väike-Turu tn 8a, Väike-Turu tn 8b ja Väike-Turu tn 8a. Lossi tn 21 krundile on transpordivahendiga juurdepääs Väike-Turu tänava poolt. Krundil parkimiskohad puuduvad. Ärimaa sihtotstarbega krunti teenindav parkimine toimub linna parklates ja vanalinna tänava-aladel vastavalt kehtivale parkimiskorraldusele. Väike-Turu tn 8b ja Väike-Turu tn 8a kruntide õuealadele on juurdepääs teelt, mis ühendab Arkaadia aeda Väike-Turu tänavaga. Hoovitee laius on 4,0 m (2m laiune teeala kummalgi krundil). Kruntide õuealadele on planeeritud kummalegi 4 parkimiskohta. Vajadusel sõlmida kruntide omanikel servituudid, kokkulepped tee ja õueala kasutamise osas. Väike-Turu tn 8c krundi õuealale pääseb teelt, mis ühendab Arkaadia aeda Väike-Turu tänavaga. Väike-Turu tn 8 krundi õuealal pääseb Väike-Turu tänavalt. Parkimiskohtade kavandamisel lähtuda parkimisvõimalustest krundil ja vanalinnas Haljastus ja heakorrastus. Pos 1 Rahvaaed Arkaadia Ala A Arkaadia aed. Arkaadia aeda põhjast ja lõunast hakkavad kujundama kavandatavate äri- ja eluhoonete fassaadid kohustuslikel ehitusjoontel. Nõuded hoonete mahule ja kujundusele on määratud kvartali nr 161 kehtiva detailplaneeringuga (DP 02-13). Arkaadia aia laius on ca 30m, pikkus ca 110 m Arkaadia aia kujundamise aluseks on OÜ ZiZi&YoYo arhitekt Veronika Valk`u töö Arkaadia jalakäijate tänav Viljandi. Maastikuarhitektuurne eskiisprojekt, Tallinn Ala kujundamisel ja väikevormide valikul on mõeldud eeskätt lastele, noortele. Linnamüüri asukoht markeeritakse munakivi-kattega ja pergolaga. Vallikraav markeeritakse ca 5 m laiuse ja 70 cm sügavuse kraaviga, mille nõlvad on lauged,

10 11 karestatud betoonkattega. Kraavi servadel on istepingid. Üle kraavi on 5 kaarekujulist vikerkaarevärvilist ronimisredelit, kraavi keskel 4 karusselli. Kraavi nõlvadele istutatakse taimi. Kraavi vee-elment on lahendatud sprinklersüsteemina. Linnamüürist lõunasse kavandatakse vabaõhulava. Välikohvikute ala on Arkaadia aiast põhja jäävatele kruntidele Tartu tn 4b, Tartu tn 6a, Tartu tn 6 ja Tartu tn 8a planeeritud hoonestuse ees. Ida-läänesuunaliste jalgteede vahel on lillepeenarde ala (projektis päevalillevälu) koos pooppuude riviga ala idapoolses osas. Jalgteed projekteeritakse erinevate kivikatendiga, planeeringus märgitud kõnnitee tüüp A ja tüüp B. Tüüp A on kõnnitee, mis on laotud tumehallidest ja valgetest mosaiik kõnniteekividest, domineerib valge kivi. Tüüp B on kõnnitee, mis on on laotud tumehallidest ja valgetest mosaiik kõnniteekividest, domineerib tumehall kivi. Väike-Turu tänavaga ristuva jalgtee läänepoolsele küljele on planeeritud puuderivi. Puude liik ei ole planeeringuga määratud. Soovitavad on lehtpuuliigid, mis on keskmise kasvukõrgusega ja laiusega. Ala B Linnaväljak Haljastuse ja heakorra planeerimisel on aluseks töö Viljandi Keskväljaku planeering. Tartu, Lossi tänavate nurga vaheline ala. Pakkumisprojekt. Koostaja OÜ Alver Trummal Arhitektid, Tallinn Projekt kajastab ala kujundamist ja arendamist etapiviisiliselt. Väljaku läänepoolsel osal säilitatakse olemasolev kõrghaljastus. Idapoolsel osal säilivad kaks olemasolevat jalaka leinavormi. Alale on planeeritud paigaldada pargipingid. Väljaku lõunaserva linnamüüri ja hoonete Lossi tn 21 ja Lossi tn 25 ette kavandatakse vallikraavi markeeriv ja pargiala ilmestav veeala, mis projekteeritakse vastavalt pargiala arendamise etapile või koos hoonete Lossi tn 21 ja Lossi tn 25 ehitusprojektidega. Läänepoolse pargiala keskmes paiknev olemasolev mittetöötavat 8-külgne purskkaevukonstruktsiooni lammutatakse. Väljaku idapoolset osa kujundavad Carl Robert Jakobsoni monument, teisaldatav suvekohvik (müügikiosk, toolid ja lauad) Tartu tänava poolsel küljel, konteinerhaljastus ja keskaegse linnavärava mahtu markeeriv konstruktsioon. Valgustatud klaaspindadega väravakonstruktsioon on ka valgusallikas ning pind info ja reklaami paigutamiseks. Väljaku lõunapoolne sein kujundatakse kruntidele Lossi tn 21 ja Lossi tn 25 projekteeritavate hoonetega. Nende hoonete põhjapoolsed fassaadid kujundavad väljaku lõunakülje ja peavad harmoneeruma olemasoleva juba olemasolevate väljakuseintega. Piirded. Piirdeaiad ja väravad kavandada sobivad ja harmoneeruvad (materjal, värvitoon, kõrgus, kujundus, detailid) miljööga ja projekteeritavate hoonetega. Piirete lahendus esitada projekti koosseisus. Naaberkruntide vahelised piirded rajada kokkuleppel naabritega asjaõigusseadusest tulenevaid naabrusõigusi arvestades.

11 12 Kruntide heakorralahenduse projekteerimisel näha ette sademevete hajutamine krundil. Teede ja platside katmisel kasutada materjale, mis võimaldavad sademevetel pinnasesse imbuda. Keelatud on sademevete tahtlik juhtimine naaberkruntidele Kujad, hoonestuskeelualad. Ehitistevaheliste tuleohutuskujade ja hoonestuskeelualade määramisel on planeeringu koostamisel aluseks Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (RT I 2004, 75, 525) ja Eesti Projekteerimisnormide EPN 10 - Ehitiste tuleohutus - osa 1. Üldeeskiri nõuded. Hoonestuskeelualad on kruntide pinnad, mis ei ole tähistatud hoonestusalana. Hoonestuskeelualadele võib rajada teid, platse, mänguväljakuid, paigaldada väikevorme ja laste mänguvahendeid, maa-aluseid ja maapealseid tehnovõrke. Detailplaneering ei sätesta nõudeid hoonestuse tulepüsivusklassile Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus, tehnovarustus. Elektrivarustus. Kruntide elektrivarustus lahendatakse alajaamast krundil Tartu tn 4c planeeritavate kaabelliinidega. Projekteerimiseks taotleda võrgu valdajalt tehnilised tingimused. Tänavavalgustus. Arkaadia aeda ja linnaväljakule planeeritakse tänava- ja pargivalgustus. Veevarustus. Kruntide veevarustus on Tartu ja Väike-Turu tn veetrassist. Projekteerimiseks taotleda võrgu valdajalt tehnilised tingimused. Kanalisatsioon. Kruntide kanalisatsioon projekteeritakse Tartu ja Väike-Turu tn veetrassist. Projekteerimiseks taotleda võrgu valdajalt tehnilised tingimused. Sademevete ärajuhtimine. Piirkonnas sademevete kanalisatsioon puudub. Käesoleval ajal toimib ühisvoolne kanalisatsioon. Sademevete tahtlik suunamine naaberkinnistutele keelatud. Krundi heakorralahenduses ette näha pinnakattematerjalid, mis võimaldavad sademevetel pinnassesse imbuda. Soojavarustus. Kruntide soojavarustus on planeeritud kvartalit läbiva kaugküttevõrgu baasil. Projekteerimiseks taotleda tehnilised tingimused võrgu valdajalt. Side. Sidevarustus on planeeritud kvartalit ümbritsevatel tänavatel paiknevatest sidekaablitest. Projekteerimiseks taotleda tehnilised tingimused võrgu valdajalt Keskkonnatingimused. Kruntidele planeeritud sihtotstarbed üldmaa, ühiskondlike hoonete maa ja ärimaa vastab üldplaneeringule ja ei ole vastuolus piirkonna olemasolevate sihtotstarvetega. Krundile

12 13 planeeritud hoonestuse mõju ei ulatu keskkonnakaitsealaste seadusandlike aktidega reguleeritavatesse kaitsevöönditesse Kaitseala nõuded. Detailplaneeringu ala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal (registri nr 27010). Planeeritaval alal krundil Rahvaaed Arkaadia on riikliku kaitse all olev Viljandi linnamüür (arhitektuurimälestis nimetusega Viljandi linnakindlustused saj, registri nr vastavalt kultuuriministri määrusele nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) Kultuurimälestiseks tunnistamine ). Linnaväljakut piiravad kaks arhitektuurimälestist: 1909 a ehitatud historitsistlik elamu-ärihoone Lossi tn 26 (reg nr 27060); 1938 a valminud hotellihoone Tartu tn 11 (reg nr 14055). Hoonete projekteerimisel tugineda muinsuskaitseseadusele (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171), kultuuriministri määrusele nr 9 (RTL, 2003, 83, 1230) Mälestise ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise, remondi ja ehitamise projektide koostamise ja neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord ning muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord ja Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusele (RT I 2004, 50, 352). Kultuurikihi piires on vajalik arheoloogiline järelevalve ja vajadusel arheoloogilised uuringud Servituudid, kinnisomandi kitsendused. Planeeringuga on määratud järgmised servituudid, kinnisomandi kitsendused: Pos Krundi aadress Objekt, mis tekitab servituudi vajaduse Servituudi koridori laius m Krundi aadress või isiku nimi, kellele on servituut vajalik 1 Rahvaaed Arkaadia kaugküttetrass 2,0 tehnovõrgu valdaja kanalisatsioonitrass 2,0 tehnovõrgu valdaja 2 Lossi tn 21 jalgtee 2,0 Viljandi Linnavalitsus juurdepääsutee 3,0 Väike-Turu tn 4, 6 kaugküttetrass 2,0 tehnovõrgu valdaja elektrikaabel 2.0 tehnovõrgu valdaja 3 Väike-Turu tn 8b juurdepääsutee 2,0 Väike-Turu tn 8a 4 Väike-Turu tn 8a juurdepääsutee 2,0 Väike-Turu tn 8b 5 Väike-Turu tn 8c kanalisatsioonitrass 2,0 Väike-Turu tn 8 6 Väike-Turu tn 8 veetrass 2,0 Väike-Turu tn 8c jalgtee(pääs müürile) 2.0 Viljandi Linnavalitsus Uue tehnovõrgu või -rajatise (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) püstitamiseks ja olemasoleva ümberpaigaldamiseks peab lähtuma asjaõigusseaduse 158 ja asjaõiguseseaduse rakendamise seaduse 15², 15³ ja 154.

13 14 Naabrusõiguste aluseks on asjaõigusseaduse Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused. Kvartalit läbivate jalgteede valgustamiseks kavandada valgustid, mis on vastupidavad lõhkumistele. Piirkonna turvalisust on võimalik suurendada ümbruse videojälgimisega. Kuna kvartalisisene mänguala on eelkõige päevasel alal kasutatav laste poolt ning ala sulgemist öiseks ajaks ei ole ette nähtud, tuleb tagada ala valve ka pimedal ajal. Koostas Leelo Saar september 2006 vanemarhitekt

14

15

16

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem