Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc"

Väljavõte

1 !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X Y , ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August 2015 TARTU URMAS URI TEELE NIGOLA REET LEHTLA

2 Üldinfo TÖÖ NIMETUS: ja Aiavilja tn T4 kinnistute detailplaneering OBJEKTI ASUKOHT: Järvamaa, Paide linn, Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 16, Karja tn 14, Aiavilja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistud. Planeeritava ala suuruseks on ca 2,7 ha. TÖÖ EESMÄRK: Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute liitmine, sihtotstarvete muutmine ja tootmishoone laiendamise jaoks ehitusõiguse määramine. TÖÖ LIIK: TELLIJA / KOHALIK OMAVALITSUS: Kontaktisik: HUVITATUD ISIK: Kontaktisik: TÖÖ TÄITJA: Projekti juht: Detailplaneering Paide Linnavalitsus Keskväljak Paide Marje-Ly Rebas Tel , marje-ly@paide.ee Eesti Pagar AS Tööstuse Paide Ivo Kimmel Tel ivo.kimmel@eestipagar.ee Kobras AS Registrikood Riia 35, Tartu Tel , faks Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Tel , teele@kobras.ee Planeeringu koostajad: Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Kristofer Soop maastikuarhitekt-planeerija Kadri Kattai assistent Konsultandid: Kontrollijad: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Erki Kõnd - projekteerija Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Ene Kõnd - tehniline kontrollija 2

3 Kobras AS litsentsid / tegevusload: 1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid: KMH0046 Urmas Uri; KMH0047 Anne Rooma. 2. Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr Geodeetilised ja kartograafilised tööd. Tegevuslitsents 762 MA. 4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 5. Ettevõtte Majandustegevuse teated: Ehitusuuringud EG ; Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK ; Omanikujärelevalve EO ; Projekteerimine EP Ettevõtte registreeringud Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER): Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO ; Maaparandussüsteemi projekteerimine MP ; Maaparanduse uurimistöö MU Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (sh muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri valdkonnas. 8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger Nr 1161/14. 3

4 SISUKORD 1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS JA EESMÄRK ARVESTAMISELE KUULUVAD VAREM KOOSTATUD PLANEERINGUD JA DOKUMENDID PLANEERINGUALA LAIENDAMISE ETTEPANEK OLEMASOLEVAD ALUSPLAANID JA MUU INFO ALA KOHTA DETAILPLANEERINGU KOOSTAJAD OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS ÜLDINFO KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED PLANEERIMISETTEPANEK PLANEERINGU KONTSEPTSIOON ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE JA KRUNDI EHITUSÕIGUS KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE TÄNAVA MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED TEHNOVÕRKUDE JA -RAJATISTE ASUKOHAD SADEMEVEE- JA REOVEEKANALISATSIOON VEEVARUSTUS, SH TULETÕRJE VEEVARUSTUS ELEKTRIVARUSTUS, SH VÄLISVALGUSTUS SIDEVARUSTUS SOOJAVARUSTUS KESKKONNATINGIMUSED PLANEERINGUGA KAVANDATU ELLUVIIMISEKS MUUD SEADUSEST JA TEISTEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED NING NENDE ULATUS SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA PLANEERINGU ELLUVIIMISE JA RAKENDAMISE VÕIMALUSED KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE JOONISED ASENDISKEEM M 1 : OLEMASOLEV OLUKORD M 1 : PÕHIJOONIS 1 : TEHNOVÕRKUDE JOONIS 1 : PLANEERINGULAHENDUSE ILLUSTRATSIOONID

5 1. Planeeringu koostamise alus ja eesmärk Detailplaneeringu koostamise aluseks on Paide Linnavolikogu otsus nr 21 Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 14, Aiavilja tn 14 u algatamine ja Kobras AS, Paide Linnavolikogu ning Eesti Pagar AS vahel aastal sõlmitud kolmepoolne leping nr /14/108. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute liitmine, kruntide sihtotstarvete muutmine ja tootmishoone laiendamise tarbeks ehitusõiguse määramine. Arvestades vajadusega planeerida kinnistule sissesõidud, on detailplaneeringualas ka osa Tööstuse tn T1 ja Karja tn T1 maaüksustest. Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid Paide Linnavolikogu otsus nr 21 Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 14, Aiavilja tn 14 u algatamine ; Paide Linnavolikogu määrusega nr 15 kinnitatud Paide linna ehitusmäärus ; Paide Linnavolikogu määrusega nr 29 kehtestatud Paide linna üldplaneering aastani 2010, pikendatud Paide Linnavolikogu a määrusega nr 19 kuni aasta lõpuni; Solness OÜ Tööstuse tn 34 kinnistu osa-ala ning Tööstuse tn 34 kinnistu ja Aiavilja tänava vahelise maa-ala detailplaneering Planeeringuala laiendamise ettepanek Detailplaneeringu ala on laiendatud Paide Linnavolikogu otsusega nr 91 ka Karja tn 16 kinnistule (katastritunnusega 56601:005:0280). Kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa Olemasolevad alusplaanid ja muu info ala kohta Detailplaneeringu alusplaaniks on Geodeesia SAR OÜ poolt koostatud Tööstuse tn 34 katastriüksuse ja selle lähiümbruse geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, töö nr , mõõdistatud aasta märtsis. Täiendav info tugineb Maa-ameti kodulehe andmetele Detailplaneeringu koostajad Käesoleva detailplaneeringu koostamises osalesid Kobras AS-i poolt planeerijad Teele Nigola ja Kristofer Soop, assistent Kadri Kattai ning kontrollisid planeerija Reet Lehtla ja keskkonnaekspert Ene Kõnd. 2. Olemasoleva olukorra iseloomustus 2.1. Üldinfo Planeeringuala asub Järva maakonnas Paide linna lõunaosas Tööstuse tänava, Karja tänava ja Aiavilja tänava vahelisel alal, aadressidega Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 16, Karja tn 14, 5

6 Aiavilja tn 14 ja Aiavilja tn T4. Kinnistute seas leidub nii elamu- tootmis-, äri- kui transpordimaad, planeeringuala pindala on ca 2,7 ha. Planeeringuala asukoht on näidatud asukohaskeemil (skeem 1) ning täpsemalt joonisel 1. Skeem 1. Planeeringuala asukohaskeem. Planeeringuala on tähistatud sinise ringiga. Aluskaart: Maa-ameti geoportaal Paide Linnavolikogu poolt aastal kehtestatud Paide linna üldplaneering aastani 2010 järgne maakasutuse juhtotstarve on Tööstuse tn 34 kinnistul tootmismaa, Tööstuse tn 32 ja Karja tn 16 kinnistul elamumaa, Aiavilja tn 14 kinnistul tootmismaa, Aiavilja tänav T4 kinnistul transpordimaa ning Karja tn 14 kinnistul ärimaa. Detailplaneeringuga tehakse Tööstuse tn 32, Karja tn 16, Karja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistute sihtotstarvete muutmise tõttu ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Alal kehtib Paide Linnavolikogu aastal kehtestatud Tööstuse tn 34 kinnistu osa-ala ning Tööstuse tn 34 kinnistu ja Aiavilja tänava vahelise maa-ala detailplaneering. Planeerimisseadus 24 lg 6 kohaselt muutub uue planeeringu kehtestamisega antud planeering planeeritava ala ulatuses kehtetuks. Planeeringualale ulatub osaliselt Aiavilja tänava ääres paiknevate elektri kõrgepingeõhuliinide kaitsevöönd (25 meetrit kummalegi poole õhuliinist) ning ala edelaosas elektri maakaabli kaitsevöönd (1 meeter liini äärmistest kaablitest). Planeeringuala piirinaabriteks on järgmised maaüksused: põhjas: Karja tänav T1 (katastriüksuse tunnus 56601:005:0076, transpordimaa 100%); 6

7 Tööstuse tn 30 (katastriüksuse tunnus 56601:005:0270, elamumaa 100%); idas: Reformimata riigimaa (EHAK kood 0566); Aiavilja tn 16 (katastriüksuse tunnus 56601:005:0054, elamumaa 100%); lõunas: Tööstuse tn 36 (katastriüksuse tunnus 56601:005:0610, ärimaa 100%); läänes: Tööstuse tänav T1 (katastriüksuse tunnus 56601:005:0035, transpordimaa 100%). Tööstuse 34 maaüksusel paikneb Eesti Pagar AS tootmishoone. Hoone lääneküljele on rajatud sõiduautode parkla, põhjaküljel paiknevad veoautode laadimiskohad. Sõiduautode parkimiseks kasutatakse ka hoone põhjakülje läänepoolset osa. Krundi põhjaosas paikneb kaarhall, mida kasutatakse seadmete ja aluste laona. Tööstuse tn 32 ja Karja 16 kinnistute puhul on tegemist elamumaaga. Mõlemalt kinnistult on hooned planeeringu koostamise ajaks lammutatud, aga katastriüksustel on säilinud endiste eramute juurde kuulunud kõrghaljastus. Karja tn 14 (sihtotstarve 100% ärimaa) ja Aiavilja tn 14 (sihtotstarve 70% tootmismaa, 30% ärimaa) kinnistute puhul on tegemist tühermaaga. Aiavilja tänav T4 kinnistu on oma sihtotstarbelt transpordimaa, ent reaalsuses samuti tühermaana seisev ala. Krunti ümbritseb ca kahe meetri kõrgune metallvõrgust piire, mis on juurdepääsukohtades varustatud väravatega. Samasugune väravaga piire eraldab ka kaarhalli ja tootmishoone ümbrust. Tööstuse 34 kinnistu on suures osas kõvakattega, haljastus paikneb vaid kinnistu lääneosas paikneva parkla ja piirde vahel, kuhu on istutatud harilik hobukastan, ning maaüksuse edelanurgas. Tööstuse tn 32, Karja tn 16, Karja tn 14 ja Aiavilja tn 14 on valdavalt murukattega. Planeeringuala põhjaosas paiknevatel elamumaadel paikneb mitmesugust kõrghaljastust enamjaolt on tegemist viljapuudega. Ala on valdavalt tasase reljeefiga. Absoluutkõrguste vahemik on 60,59-61,78 m. Suurim kõrguste erinevus ilmneb tootmismaa ja elamumaa piiridel. Planeeringualal loodusvarasid ja kultuurimälestisi ei esine. Olemasolevast olukorrast annab ülevaate olemasoleva olukorra joonis (joonis 2) Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Paide linna keskus paikneb planeeritavast alast kirdes, jäädes ca 1 km kaugusele. 7

8 Põhjast, lõunast ja läänest piirneb ala suuremahuliste ühe- või kahekorruseliste tootmis- ja ärihoonetega. Hooneid on kruntidel valdavalt mitu, fassaadimaterjalideks on ümbruskonnas krohv, tellis ja plekk, katusekattematerjaliks valdavalt eterniit. Lähikonnas paiknevad piirded on valdavalt osaliselt läbipaistvad võrkaiad, leidub ka betoonpiiret. Põhja suunas paiknevate tootmishoonete ja planeeringuala vahele jääb vahtraalleega ääristatud Karja tänav ning üks elamumaa krunt, kus paikneb kahekorruseline eramu. Ida suunas piirneb planeeringuala lageda tühermaa ja selle ääres kulgeva Aiavilja tänavaga. Tühermaal on tänava äärde istutatud noortest puudest koosnev allee. Teisel pool tänavat paiknevad kolme- ja viiekorruselised korterelamud. Planeeringuala kaguküljele jäävad vanad madalad garaažid ning planeeringuala lõunaküljel paiknevas Tööstuse tn 36 kinnistu hoones tegutseb puidutöökoda. Suurõnnetuse ohuga ettevõtteid planeeringuala naabruses ei paikne. Lähim piirkonnas tegutsema hakkav ohtlik ettevõte on JetGas OÜ Paide veeldatud maagaasi jaam, mis asub aadressil Tööstuse 13b. Planeeringualale on võimalik pääseda nii Tööstuse kui ka Karja tänavalt. Paide Linnavolikogu aasta määrusega kehtestatud Paide linna üldplaneering aastani 2010 kohaselt on planeeringualast põhjas paiknevale Karja tänavale ette nähtud perspektiivne kergliiklustee. Karja tänava ja Aiavilja tänava nurgale on üldplaneeringu kohaselt kavandatud perspektiivne tankla. Üldplaneeringu andmetel on planeeringualast ida suunas jääva elamuala elanike tihedus suurim, sellele järgnevad põhjasuunas paiknev elamuala ja lõunas paiknev elamuala, mille elanike tihedus on planeeringuala ümbritsevatest elamualadest madalaim. Lähim elamu on planeeringuala naabruses paiknev Tööstuse tn 30 eramu, lähim suurem elamuala paikneb ca 150 meetri kaugusel idasuunas. 3. Planeerimisettepanek 3.1. Planeeringu kontseptsioon Planeeringuga kavandatakse olemasolevale Tööstuse tn 34 krundil paiknevale tootmishoonele laiendust. Tootmisprotsessis tekkiva müra puhvriks on planeeringuala äärtesse ette nähtud haljasribad. Lihtsustamaks kaubaautode liiklemist, on planeeringuala põhjaossa ette nähtud ulatuslik manööverdamisala. Sissepääsuvõimalus nii Tööstuse kui Karja tänavalt võimaldab samuti kaubaautodel kergemini liigelda. Hoonestusala määramisel on arvestatud, et hoone ala naabruses olevat elamut ei varjutaks. Laohoone jaoks on pakutud välja alternatiiv ehitada see juurdeehitisest eraldi paiknevale hoonestusalale. 8

9 3.2. Üldplaneeringu muutmise ettepanek Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks vastavalt Planeerimisseaduse 9 lõikele 7. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Tööstuse tn 32 ja Karja tn 16 elamumaad, Karja tn 14 ärimaa, Tööstuse tn 34 ja Aiavilja tn 14 tootmismaad, Aiavilja tänav T4 transpordimaa (skeem 2). Detailplaneeringuga nähakse ette Tööstuse tn 32, Karja tn 16, Karja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistute liitmist ja nende sihtotstarvete muutmist 70% tootmis-, 30% laohoone maaks. Skeem 2. Vasakul väljavõte kehtivast üldplaneeringust, paremal üldplaneeringu muutmise ettepanek. Tumesinise viirutusega on tähistatud tootmismaa, lilla viirutusega ärimaa, kollase viirutusega elamumaa ja laia musta viirutusega üldmaa sihtotstarbega alad. Aiavilja T4 on määratud transpordimaaks aastal kehtestatud detailplaneeringuga Planeeritava ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõigus Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek liita Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 16, Karja tn 14, Aiavilja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistud üheks krundiks. Loodava krundi kasutamise sihtotstarveteks on planeeritud 70% tootmishoone maa ja 30% laohoone maa. Liitmise teel loodava krundi andmed on esitatud põhijoonisel (joonis 3). Krundile on planeeritud ehitusõigus, mis võimaldab olemasolevat Tööstuse tn 34 krundil paiknevat tootmishoonet laiendada. Planeeritud hoonestusalad on toodud põhijoonisel (joonis 3). Laohoone tarvis on loodud alternatiivne hoonestusala (hoonestusala B), mis võimaldab laohoone osa põhihoonest eraldi ehitada. Sel juhul tuleb põhihoone mahtu vähendada, suurim lubatud ehitusalune 9

10 pindala on krundil m². Planeeritud hoonete maksimaalne katuseharja kõrgus maapinnast on põhihoonel hoonestusala A1 ulatuses kuni 10 meetrit, kui tegu on tootmis- või abihoone osaga, tehnoloogiliste seadmete puhul on lubatud kuni 17,5 meetrit. Hoonestusala A2 ulatuses võib ehitada hoone katuseharja kõrgusega kuni 17,2 meetrit. Hoonestusalal B on maksimaalne lubatud katuseharja kõrgus 6 meetrit. Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 78 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on hoonete kasutamise lubatud otstarbeks määratud toiduainetetööstuse hoone (15514), toiduainete laohoone (12521), külmhoone (12525) või muu laohoone (12529). Karja tn 14 ja Aiavilja tn 14 kinnistuid Tööstuse tn 34 krundist eraldav piire on ette nähtud likvideerida. Krundi ehitusõigusest ja krundile seatud kriteeriumidest annab ülevaate põhijoonis (joonis 3) ning sellel paiknev ehitusõiguse tabel Krundi hoonestusala piiritlemine Hoonestusala määramisel on arvestatud, et hooned paikneksid krundi piiridest ja üksteisest vähemalt nelja meetri kaugusel, mis tagab hoonete vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded vähemalt kaheksa meetri laiuse tuleohutuskuja. Samuti on arvestatud, et planeeritud hoone ei varjutaks naabruses paiknevat eramut ning planeeringuala kirde- ja kagunurgas oleks vajadusel võimalik ümber hoone manööverdada päästetöid teostavatel sõidukitel. Krundi maksimaalne lubatud ehitusalune pindala on m² Arhitektuurinõuded ehitistele Ehitiste esileulatuvad osad peavad paiknema oma kinnistu piires. Krundi piiretena tuleb kasutada piirkonnale iseloomulikke ja hoone arhitektuuriga sobivaid materjale. Piirete tüüp ja värvilahendus ning värvipasside andmine hoonetele tuleb lahendada ehitusprojekti mahus. Uued hooned peavad moodustama naaberaladega ühtse tervikliku lahenduse, kasutades piirkonnale iseloomulikke materjale. Ehitiste arhitektuurinõuded on toodud tabelis 1. 10

11 Tabel 1. Arhitektuurinõuded ehitistele Välisviimistluse materjalid Katusekalle ja tüüp Piirded Viimistluses tuleb kasutada kaasaegseid kestvaid viimistlusmaterjale nagu profiilplekk, krohv, kivi- ja puitmaterjalid, klaas jt või nende kombinatsioonid. Keelatud viimistlusmaterjalid on ümarpalk, plastvooder, viimistlemata plekk või viimistluseta väikeplokk. Katusekatte materjalina on lubatud kasutada kivi-, bituumen- või plekkmaterjale. Soovituslik on mitte kasutada imiteerivaid materjale. Lubatud on 0-45, lame-, kald- või kaarkatused. Piirete kõrgus võib olla maksimaalselt 1,6 meetrit. Piire peab olema osaliselt läbinähtav. Tüüp ja värvilahendus täpsustakse ehitusprojektiga Tänava maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Planeeringualale on kavandatud lisaks olemasolevatele juurdepääsudele Karja ja Tööstuse tänavalt üks täiendav juurdepääs Tööstuse tänavalt planeeringuala loodeosas, mis võimaldab kaubaautodel alal mugavamalt manööverdada. Põhjapoolsemate juurdepääsuteede planeerimisel on arvestatud vähemalt kaheksa meetriste pöörderaadiustega, et võimaldada kaubaautode manööverdamist. Turvalisuse eesmärgil võib juurdepääse krundile väravatega piirata. Parkimine ja kauba laadimine lahendatakse krundisiseselt. Selleks on planeeritud 8 laadimisplatsi kaubaautodele ja 30 sõiduauto parkimiskohta töötajate ja klientide jaoks. Graafiliselt on juurdepääsude ja parkimise lahendus kujutatud põhijoonisel (joonis 3) Haljastuse ja heakorra põhimõtted Krundi äärtesse on ette nähtud kõrghaljastus. Selleks on planeeritud nelja meetri laiused haljasribad puuridade jaoks. Planeeringuala idaserva on kavandatud 2,5 meetri laiune haljasala, kuhu on ette nähtud kõrged põõsad (4 5 m). Planeeringuala loodenurgas tuleb säilitada olemasolevad krundi servas paiknevad viljapuud, mis toimivad puhvrina. Planeeritud kõvakattega ala alla jääv olemasolev haljastus on ette nähtud likvideerida. Haljastuslahendus on toodud planeeringu põhijoonisel (joonis 3). Lume vallitamisel tuleb vältida selle sattumist haljasribadele, et puittaimi ei kahjustataks Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad Käesoleva detailplaneeringuga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb täpsustada vastavate projektidega. Hoonete alla jäävad tehnovõrgud on ette nähtud likvideerida. Tehnovõrkude täpsem paiknemine on toodud joonisel 4. Tehnovõrkude rajamise vajaduse ligikaudsed pikkused planeeringuala ulatuses on antud tabelis 2. 11

12 Tabel 2. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel Tehnovõrk Ligikaudne pikkus meetrites Sademevee kanalisatsioonitoru * Keskpingekaabel * Madalpingekaabel 155 * planeeringualast väljaspool paiknev tehnovõrgu osa Sademevee- ja reoveekanalisatsioon Sademevee kanalisatsioon on planeeritud vastavalt Paide Linnavalitsuse poolt koostatud tehnilistele tingimustele. Ulatuslike haljasribade puudumise tõttu pole sademevee immutamine võimalik, ning maaüksuse sademevesi tuleb kanaliseerida. Tööstuse tn 32, Tööstuse tn 34 ja Karja tn 16 kinnistute sademevesi on ette nähtud kanaliseerida Tööstuse tänava sademeveetrassi. Võimaluse korral säilitatakse olemasolev sademeveekanalisatsiooni ühendus. Arvutuslik sademevee kogus, mis planeeritavalt krundilt Tööstuse trassi jõuab, on 20 minutilise vihmahoo korral ligikaudu 143 l/s. Aiavilja tn 14 ja Karja tn 14 kinnistute sademevesi on kanaliseeritud Paide Haldus SA-le kuuluvasse Mündi sademeveetrassi. Mündi sademeveetrassi pikenduse teostusjoonis on planeeringu koostamise ajal tegemisel, planeeringu joonistel on lähtutud trassi ligikaudsest asukohast. Mündi trassi kanaliseeritava sademevee koguseks on arvestatud ligikaudu 58 l/s 20 minutilise vihmasaju korral. Juhul, kui Mündi tn trass ei suuda sinna suunatud sadevett vastu võtta, on lubatud lisaks projekteerida Aiavilja tn 14 kinnistu ulatuses reformimata riigimaale sademevee immutamiseks rajatud kraavi pikendus. Sealjuures tuleb arvestada, et kraavi rajamine ei pruugi tagada infiltratsiooni. Sademevee juhtimine naaberkinnistutele on keelatud, välja arvatud immutamiseks mõeldud kraavi reformimata riigimaal. Tööstuse tn 34 hoonel on olemas ühendus reoveekanalisatsiooniga Tööstuse tänava kaudu. Planeeringuga säilitatakse olemasolev kanalisatsiooniühendus, mahtude suurendamist ei kavandata. Vajadusel on hoonestusala alla jääv reoveekanalisatsiooni trass planeeritud kulgema hoonestusala ümber. Endise Tööstuse tn 32 maaüksuse kanalisatsioonitrass on ette nähtud likvideerida Veevarustus, sh tuletõrje veevarustus Planeeringualal säilib olemasolev veeühendus Tööstuse tänavalt. Planeeringuga veetarbe suurendamist ei kavandata. Lähimad olemasolevad tuletõrjehüdrandid asuvad planeeringuala ääres Tööstuse tänaval, ca 200 m kaugusel Mündi ja Tööstuse tänava nurgal, ca 250 m kaugusel Tööstuse tn 26 maaüksuse läheduses ja ca 350 m kaugusel Karja tänaval. Tuletõrjehüdrantide asukohad on toodud planeeringu situatsiooniskeemil (joonis 1). Karja tänaval on planeeringuala äärde ette nähtud täiendav tuletõrjehüdrant (joonis 4). Hoonete kavandamisel tuleb arvestada tulekustutusvee vooluhulgaga 15 l/s. 12

13 Elektrivarustus, sh välisvalgustus Elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OÜ Rapla-Järva Regiooni tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr Kinnistule on planeeritud alajaam, millest ulatub tootmishoonesse keskpingekaabel. Toitealajaamaks on PAIDE I 35/10 alajaam, jaotusalajaam on ühendatud Kooperatiivi:PA1 toiteliiniga. Elektriühendus on planeeritud ka hoonestusalale B. Välisvalgustus on ette nähtud lahendada hoonete külge kinnitatud valgustitega Sidevarustus Sidevarustus on planeeritud vastavalt Eesti Telekom Aktsiaselts tehnilistele tingimustele nr Detailplaneeringuga säilitatakse olemasolev Tööstuse tn 34 sideühendus Tööstuse tänava äärsest kaablikaevust. Samuti säilitatakse planeeringuala Karja tn poolses osas läbiv Tööstuse tn 30 elamu õhukaabelliin Soojavarustus Planeeringuala paikneb kaugküttepiirkonnas ning planeeritaval krundil säilib olemasolev kaugkütteühendus Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Prügikonteinerite asukohad tuleb määrata hoonete projektiga. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmete äravedu tuleb korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu. Tootmistegevusest tulenev müra ei tohi ületada seadusega ette nähtud normatiive. Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid 5 lg 5 p 2 ei tohi tootmistegevusest tulenev müra ületada elamualade välisterritooriumitel päeval 55 db ja öösel 40 db. Hoonete puhul on soovitatav kasutada ehituslikke müra takistamise võtteid. Tööstuse tn 30 kinnistu vahetusse lähedusse pole püsimüraallikaid kavandatud. Juhul, kui tootmistegevusega tekitatud müra ületab normatiivides sätestatud müratasemeid, tuleb rajada Tööstuse tn 30 kinnistu ja tootmisala piirile müratõkkesein. Müratõkkeseina projekteerimine peab toimuma koostöös Tööstuse tn 30 kinnistu omanikuga. Projekteerimisel tuleb arvestada, et tehnoseadmetest tulenev müra ei tohi ümbruskonnas paiknevatel elamumaadel ületada päeval 50 db ja öösel 40 db. Soovitatav on paigutada tehnoseadmed eluhoonetest võimalikult kaugele ning suunata müra elamualadest eemale. 13

14 Tootmishoonete saasteaineid väljutavad korstnad, ventilatsiooniavad ja torud ning muud saasteallikad peavad vastavalt välisõhu kaitse seadusele 66 lg 2 jääma naabruses paiknevatest eluhoonetest vähemalt 50 meetri kaugusele. Eesti Geoloogiakeskus OÜ kaardirakenduse andmetel on planeeringuala radoonitase kbq/m 3, mis jääb standardis EVS 840:2009 Radooniohutu hoone projekteerimine toodud ruumiõhu normväärtuse piiresse Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus Planeeringualale ulatub osaliselt elektriõhuliini kaitsevöönd (25 meetrit liini teljest). Sellest tulenevalt määratakse krundile servituut liini valdaja kasuks. Planeeringualal paiknevate elektri maakaabelliinide kaitsevöönd on äärmistest kaablitest üks meeter. Lisaks paikneb krundil planeeritava alajaama kaitsevöönd (kaks meetrit alajaama seinast). Samuti ulatub planeeringualale Aiavilja tänava kaitsevöönd (kümme meetrit teemaa piirist), Tööstuse ja Karja tänava kaitsevööndit on varasemalt kehtinud planeeringuga vähendatud 0 meetrini. Vastavalt Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded määruse 28 on tee kaitsevööndis keelatud takistada jalakäijate liiklemist ja vastavalt 29 peab maa omanik seal võimaldama talihooldetöödeks vajalike lumetõkete, -vallide, -kraavide paigaldamist. Planeeringualal kulgeva soojatorustiku kaitsevöönd on kaks meetrit, mille ulatuses määratakse krundile servituut liini valdaja kasuks. Planeeringualal paiknevate vee-, ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd on olenevalt torustiku läbimõõdust ja paigaldussügavusest kaks kuni kolm meetrit. Olulisemate piirangute ulatused on toodud tehnovõrkude joonisel (joonis 4) Servituutide vajaduse määramine Servituudi seadmise ettepanek tehakse krundil paikneva elektriõhuliini kaitsevööndi ulatuses ja reformimata riigimaale planeeritud keskpingekaabli ulatuses liini valdaja kasuks Lisaks määratakse servituut maa-aluse soojustorustiku kaitsevööndi ulatuses torustiku valdaja kasuks. Graafiliselt on servituudiettepanekuga ala kajastatud tehnovõrkude joonisel (joonis 4) Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Hoonete külge kavandatud valgustus tagab piirkonnas hea nähtavuse ning vähendab kuritegevuse riske. Kvaliteetsest materjalist hooned ja piirded loovad turvalise atmosfääri. Tootmisala võib täies ulatuses piirdega teistest maaüksustest eraldada, mis takistab ebasoovitavate isikute krundile pääsemist. 14

15 3.13. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama seda tekitanud krundi igakordne omanik Planeeringu elluviimise ja rakendamise võimalused Krundi ehitusõigus realiseeritakse krundi valdaja poolt. Liitujal lasub kõikide liitumisest tulenevate kulutuste kandmise kohustus. Juhul, kui Paide Haldus SA näeb sademeveetrassiga liitumisel ette täiendavaid tegevusi (nt suubla pikendamine), lasub investeeringute kohustus liitujal. 15

16 4. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Kokkuvõte kooskõlastustest ja koostööst planeeringu ajal on antud tabelis 3. Tabel 3. Kooskõlastused ja koostöö Kuupäev Asutuse või ettevõtte nimetus / kinnistu nimetus ja tunnus Kooskõlastuse tingimused või seisukoht Nimi ja amet Elektrilevi OÜ Rapla-Järva regioon Kooskõlastus nr (asub planeeringu lisades lk 20). Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt AS Eesti Telekom Kooskõlastus nr (asub planeeringu lisades lk 23) SA Paide Haldus Kooskõlastatud e-kirjaga (asub planeeringu lisades lk 33) AS Paide Vesi Kooskõlastatud e-kirjaga (asub planeeringu lisades lk 36) OÜ Pogi Kooskõlastatud e-kirjaga (asub planeeringu lisades lk 37) Päästeameti Lääne päästekeskus Terviseameti Põhja talitus Kooskõlastatud kirjaga nr / (asub planeeringu lisades lk 38). Kooskõlastatud teatud tingimustel (asub planeeringu lisades lk 40) Järva Maavalitsus Kooskõlastatud kirjaga nr /1396 (asub planeeringu lisades lk 46). Paide Linnavalitsus Priit Mägi Alvar Kluust Andrus Tull, nõukogu esimees Paul Binsol, tootmisjuht Andres Alusalu, juhatuse liige Alari Tõnissoo, juhataja Natalja Võželevskaja, SKB juhataja direktori ülesannetes Virve Toode, maasekretär maavanema ülesannetes 16

17 5. Joonised 17

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem