Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc"

Väljavõte

1 TURU 30, TARTU. Tel Registreerimisnumber RETTER EH,EJ,EK,EO,EP MATER MK,MU,MO,MP Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS Tellija: TARTU LINNAVALITSUS Koostas: IB URMAS NUGIN OÜ Planeerija: /Kristiina Habicht/ TARTU, DETSEMBER 2007

2 2 SISUKORD SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Planeeringuala asukoht, suurus ja olemasolev maakasutuse sihtotstarve Detailplaneeringu algatamise alus ning planeeringu eesmärk Arvestamisele kuuluvad materjalid ja olemasolevad geodeetilised alusplaanid Planeeringu tellija ja koostaja andmed PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED OLEMASOLEVA SITUATSIOONI KIRJELDUS Maakasutus Kitsendused Olemasolevad ehitised Reljeef Haljastus Teedevõrk, liikus- ja parkimiskorraldus ning ligipääs alale Emajõe kirjeldus käsitletaval jõelõigul, eeldused sadamakohale Tehnovõrgud ja -rajatised PLANEERINGUETTEPANEK Maa-ala kruntideks jaotamine ja planeeritud maakasutus Krundi ehitusõigus ja hoonete kasutusotstarbed Ehitistevahelised kujad ja krundi hoonestusala piiritlemine Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele Piirded Paadisadam Teenindatavad ujuvvahendid Paadisadamale esitatavad nõuded ja pakutavad teenused Sadamarajatised Navigatsioonimärgistus Tehnovõrgud ja -rajatised Juurdepääs krundile, liikluskorraldus ja parkimine Vertikaalplaneerimine Haljastus, heakord ning keskkonnakaitse abinõud Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Servituudid ja kitsendused Muud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine Planeeringu rakendamise võimalused...17 GRAAFILINE MATERJAL...18 Kaart 1. Situatsiooniskeem M 1: Kaart 2. Olemasolev olukord M 1: Kaart 3. Eskiisplaan M 1: LISAD...22 Lisa 1. Tartu Linnavolikogu otsus: Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine...23 Lisa 2. Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu lähteülesanne...24

3 3 Lisa 3. Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja Maakorralduse Osakonna kiri planeeringu koostajale nr 9-1.3/DP : Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu eskiislahenduse korrigeerimine...30

4 4 SELETUSKIRI

5 5 1. SISSEJUHATUS 1.1. Planeeringuala asukoht, suurus ja olemasolev maakasutuse sihtotstarve Planeeritav ala asub Tartu linnas Vana-Ihaste linnajaos Emajõe kaldal ja akvatooriumil (vt joonis ning kaart 1). TARTU LINN Suur-Emajõgi PLANEERITAV ALA Joonis Planeeringuala asukoht Tartu linnas Planeeringuala pindala on ca 3,2 ha. Planeeringualast osa moodustab Emajõe akvatoorium piki jõe kaldapiiri (pindala ca 1,3 ha). Planeeringuala on jätkuvalt riigi omandis olev maa. Planeeritav ala asub arheoloogilises miljööpiirkonnas.

6 Detailplaneeringu algatamise alus ning planeeringu eesmärk Detailplaneeringu algatamise aluseks on Tartu Linnavolikogu otsus 14.septembrist 2006.a. nr 117 Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine (vt lisa 1). Planeeringu eesmärgiks vastavalt lähteülesandele (vt lisa 2) on Ihaste elamurajooni Suur-Emajõe äärsele alale paadisadama kavandamine Arvestamisele kuuluvad materjalid ja olemasolevad geodeetilised alusplaanid Käesoleva detailplaneeringu aluseks on olnud: - Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579) - Tartu Linnavolikogu a määrusega nr 125 kehtestatud Tartu linna üldplaneering - Tartu Linnavolikogu a määrusega nr 21 kehtestatud Emajõe kalda- ja sildumisrajatiste teemaplaneering - Tartu Linnavolikogu a otsusega nr 98 kehtestatud Vana-Ihaste üldplaneering - Tartu Linnavolikogu a otsusega nr 385 kehtestatud Raeremmelga 1A ja Hipodroomi 3 kruntide detailplaneering - Muud planeerimisalased ning konkreetseid planeeringulahendusi puudutavad normdokumendid. Planeeringu koostamisel kasutati alusplaanina OÜ Avek Maa poolt koostatud digitaalset geodeetilist maa-ala plaani täpsusastmega 1:500. Mõõdistused on teostatud 2007.a. veebruaris Planeeringu tellija ja koostaja andmed Planeeringu tellija: Tartu Linnavalitsus Raekoda Tartu Planeerija: Kristiina Habicht IB Urmas Nugin OÜ Turu 30, Tartu Tel

7 7 2. PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED Planeeringuala asub Vana-Ihaste elamupiirkonna edelaservas Emajõe-äärsel alal. Ümbritsevad alad on väikeelamumaad või puhke- ja sporditegevusteks ette nähtud alad. Tartu linna üldplaneeringu järgi on planeeritav ala määratud üldkasutatavate haljasalade maaks ning ümbritsevad alad on muu ühiskondlike hoonete maa või väikeelamute maa maakasutuse sihtotstarbega. Ümbritsevad elamud on kuni kahekorruselised, peamiselt viilkatusega hooned. Juurdepääs alale toimub kirdesuunast. Ala kui haljasvööndi sihtgrupiks on peamiselt kohalikud elanikud, mööda Emajõge on hea juurdepääs alale nii alt- kui ülesvoolu tulijaile. 3. OLEMASOLEVA SITUATSIOONI KIRJELDUS Olemasolevat situatsiooni planeeringualal kirjeldab kaart 2. Kaardil on toodud olemasolevad krundipiirid, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ja muud näitajad olemasoleva situatsiooni kohta planeeritaval alal Maakasutus Planeeritav ala on jätkuvalt riigi omandis olev maa, millele pole määratud maakasutuse sihtotstarvet. Tartu linna üldplaneeringus on ala perspektiivse maakasutuse sihtotstarbena näidatud üldkasutatavate haljasalade maa Kitsendused Planeeringueelselt kehtivad alal järgmised kitsendused: Tabel 1 Olemasolevad kitsendused KITSENDUSE NIMETUS Emajõe kalda veekaitsevöönd 1 Emajõe kalda ehituskeeluvöönd 2 Emajõe kalda piiranguvöönd 3 Emajõe kallasrada 4 Kõrgepinge elektriliini kaitsevöönd 5 Madalpinge elektriliini kaitsevöönd 5 Arheoloogoline miljööpiirkond 6 KITSENDUSE ULATUS 10 m tavalisest veepiirist 30 m tavalisest veepiirist 100 m tavalisest veepiirist 10 m tavalisest veepiirist 10 m liini teljest 2 m liini teljest Emajõe alusel maa-alal ja 50m veepiirist; kaardil 2 toodud aladel 1 Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd. Veekogu veekaitsevööndi ulatus ning selles keelatud tegevuste loetelu on toodud Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655).

8 8 2 Veekogu kalda ehituskeeluvööndi ulatus ja piirangu sisu on määratletud Looduskaitseseaduse -s 38 (RT I 2004, 38, 258). Looduskaitseseaduses toodud Emajõe kalda ehituskeeluvööndi ulatust on Tartu linna üldplaneeringuga vähendatud 30 meetrile. 3 Kalda piiranguvööndi mõiste ja kitsenduse sisu on toodud Looduskaitseseaduse -s 37 (RT I 2004, 38, 258). Kalda piiranguvööndis on keelatud lageraie, reoveesette laotamine, matmispaiga rajamine, jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas, maavara kaevandamine, mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. 4 Kallasraja mõiste ja kitsenduse sisu on määratletud Veeseaduse -s 10 RT I 1994, 40, 655) ning Looduskaitseseaduse -s 36 (RT I 2004, 38, 258). Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba. Rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajale. Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara. 5 Elektriliini kaitsevöönd on määratud Vabariigi Valitsuse 2. juuli a määrusega nr 211 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus (RT 2002, 58, 366). 6 Vastavalt kehtivale Tartu linna üldplaneeringule on arheoloogilise miljööpiirkonna eesmärk kaitsta ajalooliselt väärtuslikku kultuurkihti koos selles sisalduvate ehitiste osade, matmispaikade, arheoloogilist väärtust omavate üksikleidudega ja paleobotaanilise ainesega kiviajast kuni 18.sajandi viimase veerandini. Arheoloogilise miljööpiirkonna alal taotletakse ajaloolise väärtusega kultuurkihi säilitamist, vajadusel selle läbiuurimist ning väljakaevatud ehitusajalooliselt väärtuslike ehitiste eksponeerimist või markeerimist. Emajõega ning sellest kirdes paikneva tiigiga seotud kitsendused on planeeringu kaartidel näidatud lähtuvalt veekogu tavalisest veepiirist (põhikaardile kantud veepiirist). Planeeringu kaartidel on lisaks tavalisele veepiirile ära toodud ka mõõdistusaegne veepiir Olemasolevad ehitised Olemasolevad ehitised planeeringualal puuduvad. Planeeringuala naaberkinnistutel paiknevad lähimad hooned on ära toodud planeeringu kaartidel Reljeef Planeeritav ala paikneb Emajõe kaldal, kus maapind langeb kogu ala ulatuses jõe suunas. Maismaa absoluutkõrgused planeeritaval alal jäävad vahemikku 30.35m (mõõdistusaegne Emajõe veetase) kuni 33.30m. Emajõe kaldaäärse akvatooriumi ulatuses langeb maapind kuni absoluutkõrguseni 27.20m.

9 Haljastus Planeeringuala on suuremalt jaolt lage looduslik rohumaa. Olemasolev puittaimestik paikneb üksikpuudena või väiksemate gruppidena hajusalt planeeringuala maismaa-osa keskpaigas ning väiksemate gruppidena vahetult Emajõe ääres. Liigilise koosseisu moodustavad peamiselt erinevad pajuliigid. Puud on heas tervislikus seisukorras Teedevõrk, liikus- ja parkimiskorraldus ning ligipääs alale Juurdepääs planeeringualale toimub mööda kirde-edelasuunalise orientatsiooni ga Raeremmelga tänavat ning Ranna puiesteed. Mõlemad tänavad on kitsad (sõidutee laius ca 2,5...5m). Ranna puiestee jõepoolne ots, mida hetkel mõningal määral kasutatakse veedõidukite jõkkelaskmiseks, pole olemasoleva tiigi ja selle äärde jäävate maaribade kitsuse tõttu kasutatav haagiste manööverduseks. Rannakajaka tänav on tänavakrundi laiuse tõttu potentsiaalne juurdepääsutee kuni jõeni. Eraldi kergliiklusteed ning parkimisalad planeeringualal puuduvad. Piirkonnale omaselt toimub parkimine elamukruntide siseselt Emajõe kirjeldus käsitletaval jõelõigul, eeldused sadamakohale Emajõe kaldaäärse akvatooriumi osas on jõepõhja absoluutkõrgused vahemikus 27.20m m (mõõdistusaegne Emajõe veetase). Planeeringuala loodeosas on jõe kallas osaliselt tiheda veetaimestikuga kaetud. Planeeringuala edelaosa on kunagine paatide randumiskoht. Looduslikud eeldused sadama rajamiseks on head. Vee sügavuse ning jõelõigu laevatatavuse ning laevatee laiuse ja iseloomu seisukohalt on projekteerimise staadiumis vajalik läbi viia jõepõhja täiendav geodeetiline uuring. Tõenäoline on Emajõe põhja puhastamise vajadus planeeringuala loodeosas sadama rajamiseks Tehnovõrgud ja -rajatised Planeeringuala läbivad OÜ-le Jaotusvõrk kuuluvad elektriliinid. Servituute liinidele seatud ei ole. Elektriliinide asukohad ning kaitsevööndid on toodud kaardil PLANEERINGUETTEPANEK 4.1. Maa-ala kruntideks jaotamine ja planeeritud maakasutus Planeeringuala kruntideks jaotamise ettepanek on toodud kaardil 3. Planeeringuga tehakse ettepanek moodustada planeeritavast jätkuvalt riigi omandis olevast maast kaks krunti maakasutuse sihtotstarbega vastavalt tootmishoonete maa (sadamate maa) ning üldmaa (üldkasutatavate haljasalade maa). Planeeritud maakasutusest ning kruntide suurusest annab ülevaate tabel 2.

10 Krundi ehitusõigus ja hoonete kasutusotstarbed Käesoleva planeeringuga seatakse ehitusõigus sadamahoone ehitamiseks. Sadamahoone mahus on lubatud ka suvekohviku vms funktsioon. Krundi ehitusõigus on toodud tabelis 2. Lisaks on tabelis antud krundi pindala, hoonete lubatud kasutusotstarbed ning suurim lubatud korruste arv. Tabel 2 Krundi ehitusõigus ja hoonete kasutusotstarbed Krundi aadress planeeringus Krundi pindala m 2 Planeeritud maakasutuse sihtotstarve (1) Hoonete suurim lubatud arv krundil Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala m 2 Hoonete suurim lubatud kõrgus (maks. suhteline katuseharja kõrgus) m Hoone lubatud kasutusotstarve (2) Pos T 100% sadamahoone (12416); kohvik, baar (12132) Pos Üm 100% - - Lubatud katusekalle Hoone suurim lubatud korruste arv (1) Maakasutuse sihtotstarbe esitamisel on aluseks Eesti Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari a. määrus nr. 36 Katastriüksuste sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine. (2) Hoone lubatud kasutusotstarbe määramisel on lähtutud Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 26. novembri 2002.a. määruses nr 10 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu toodud ehitise kasutamise otstarvetest. Tabelis on toodud vastava otstarbe nimetus ja kood. Lubatud on ka tabelis toodud otstarvete alamliigid, juhul kui neid on nimetatud määruses antud Ehitistevahelised kujad ja krundi hoonestusala piiritlemine Ehitistevaheliste kujade määramisel on lähtutud Eesti projekteerimisnormidest EPN 10.1 Eesti tuleohutus ning Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Planeeringus on hoonestusalade paigutusel arvestatud nõudega, et naaberkinnistute hooned ei paikneks üksteisele lähemal kui 8m (VV määrus nr okt. 2004). Käesoleva detailplaneeringuga lubatud madalaim hoonete tulepüsivusklass on TP3; samas on lubatud ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hoonet. Ehitiste täpne tulepüsivusklass tuleb määrata hoone projekteerimise käigus. Planeeritud hooneid on lubatud ehitada ainult planeeringu kaartidel näidatud hoonestusalasse vastavalt maksimaalsele hoonestusalusele pinnale (vt tabel 2). Hoonestusalale on lubatud ka rajatiste ja haljastuse (sh kõrghaljastuse) rajamine.

11 11 Planeeritud hoonestusala sidumine krundipiiridega on antud kaardil Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele Käesoleva planeeringuga seatakse planeeritud sadamahoonele järgnevad arhitektuursed nõuded: Planeeritava hoone arhitektuur peab olema kaasaegne ning kõrgetasemeline Hoone välisilme peab olema avalikule hoonele sobilikult esinduslik Hoone välisviimistluses on lubatud kasutada naturaalseid materjale: telliseid, kivivoodrit, krohvi, puitu Lubatud katusekattematerjalid: katusekivi, katuseplekk Kasutatavad ehitusmaterjalid peavad olema esinduslikud ja kvaliteetsed Keelatud on palkmaja ehitamine Kaardil 3 on toodud sadamahoone soovituslik katuseharja suund Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks sadamahoonele tuleb korraldada vähemalt kolme osalejaga arhitektuurikonkurss või tellida kolm eskiisi kolmelt mainekalt arhitektuuribüroolt 4.5. Piirded Sadamarajatisi on lubatud piirata läbipaistva piirdega (võrkaed). Piirde asukoht tuleb anda sadama projekteerimise käigus vastavalt rajatiste täpsustatud paigutusele. Planeeritud parkimisala ümber on lubatud madala puidust (nt palkidest) või haljaspiirde (heki) rajamine Paadisadam Planeeritud krundile Pos 1 nähakse planeeringuga ette paadisadama ehitamine vastavalt Teede- ja sideministri määrusele nr 40 Harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate sadamate klassifikatsioon ja nendes sadamates osutatavate teenuste üld- ja miinimumnõuded. Sadamaehitiste ja -teenuste planeerimisel on arvestatud nimetatud määruses ning Sadamaseaduses (RT I 1997, 77, 1315) toodud nõuetega paadisadamatele Teenindatavad ujuvvahendid Planeeritavale alale jäävale Emajõelõigule on planeeritud väikesadam C- ja D- kategooria* väikelaevadele. * Vastavalt Vabariigi Valitsuse 17. detsembri a määrusele nr 407 Väikelaevadele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord : C-kategooria rannasõiduks, kaasa arvatud sõiduks suurtel lahtedel, järvedel ja jõesuudmetel, ehitatud väikelaevad, kasutamiseks tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit; D-kategooria kaitstud vetel sõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,5 meetrit

12 12 Sadamas võivad peatuda ka kõik muud nimetamata väikeujuvvahendid. Maksimaalne teenindatava väikealuse pikkus on 30m. Maksimaalne süvis tuleb täpsustada sadama projekteerimise ning jõepõhja täiendava geodeetilise mõõdistuse järel. Vajadusel on ette nähtud Emajõe põhja süvendus. Jõepõhja süvendamise vajaduse selgumise korral tuleb vajadusel läbi viia keskkonnamõjude hindamine Paadisadamale esitatavad nõuded ja pakutavad teenused Vastavalt Teede- ja sideministri 12. juuli a määruse nr 40 Harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate sadamate klassifikatsioon ja nendes sadamates osutatavate teenuste üld- ja miinimumnõuded II osale kehtivad paadisadamatele järgnevad nõuded: 1) paadisadamasse sissesõidu ja akvatooriumi navigatsioonimärgistus peab tagama ohutuse; sadamasse sissesõidu ja akvatooriumi navigatsioonimärgistus peab olema standardne laevateed ning sissesõiduteed sadamasse tuleb vastavalt tähistada; tuleb koostada navigatsioonimärgistuse projekt (vt ka ptk 4.6.4). 2) hüdrotehnilised rajatised peavad tagama paatide ja väikelaevade turvalise seismise sadamas rajatised tuleb projekteerida antud nõuet järgides (vt ka ptk ja ). 3) peab olema korraldatud pilsivee, fekaalvee, prügi, kasutatud õlide ja muude jäätmete vastuvõtt vastavad teenused tuleb tagada. Reovee ning jäätmete äraandmist käsitletakse planeeringu põhilahenduses. 4) ohutusnõuete täitmist paadisadamas kontrollib sadama valdaja määratud ja Veeteede Ameti poolt kooskõlastatud isik, kellel on vähemalt paadijuhi tunnistus vastav ametiisik on ette nähtud ametisse määrata. 5) sadam peab olema valgustatud valgustust käsitletakse planeeringu põhilahenduses. 6) peab olema korraldatud ööpäevaringne valveteenistus ja peetakse väikelaevade sisse- ja väljasõidu registreerimise raamatut vastava registri pidamise kord peab olema sätestatud sadama kasutuseeskirjas. Paadisadamas osutatavate teenuste kohta kehtivad järgnevad nõuded: 1) joogivesi joogiveevarustus peab olema tagatud planeeritud sadamahoones; veevarustust käsitletakse põhjalikumalt planeeringu põhilahenduses. 2) tualett on ette nähtud lahendada sadamahoone mahus. 3) pesemisvõimalus vajadus tuleb täpsustada täiendavalt sadama ekaspluatatsiooni käigus. Vajadusel tuleb pesemisvõimalus lahendada sadamahoone mahus. 4) talveperioodil paatide hoidmise võimalus ette nähtud korraldada planeeritud parkimisplatsil (vt kaart 3). Ujuvate paadisildade detailide talvine hoid on ette nähtud korraldada planeeritud sadamahoone mahus. 5) soovitav on telefon, elekter elektri- ja sidevarustust käsitletakse planeeringu põhilahenduses. 6) esmatarbevahendite ostmise võimalus vajadus tuleb määrata täiendavalt ning võimalusel tagada esmaabitarvete olemasolu sadamahoones.

13 13 7) kütuse tankimine tuleb lahendada kütuseauto abil, mille sadamasse saabumise sagedus tuleb määrata lähtuvalt reaalsest vajadusest, mis selgub sadama ekspluatasiooni käigus. Vastavad kuupäevad sätestada sadama kasutuseeskirjas ning tagada piisav informatsioon kõigile sadama külastajatele. 8) slipp või (auto)kraana autokraana pideva sadamasviibimise vajadus tuleb otsustada täiendavalt sadama ekspluatatsiooni käigus. Planeeringuga nähakse ette slipi ehitamine kaardil 3 toodud asukohta planeeringu edelaosas. Planeeringueelselt veesõidukite vettelaskmiseks kasutatav ala planeeringuala kaguosas on küll slipi rajamiseks sobiva maapinna kaldega, ent juurdepääs antud alale on veesõidukeid vedavale haagissõidukile raskendatud (juurdepääsutänavad ja teed on liiga kitsad ning ligi 90kraadise nurga all). 9) kaldaelektrivõrgu kasutamise võimalus elektivarustus antakse planeeringu põhilahenduses. Elektrivarustus tuleb projekteerida selliselt, et elektrivõrku oleks võimalik ühendada üheaegselt kuni 15 väikealust. Ühe aluse maksimaalseks tarbeks on arvestatud 3 kw. Täpsem elektrivajadus tuleb määrata edasise projekteerimise käigus. Ühenduskohad peavad olema (kõrg)vee eest kaitstud ning nende paigutus paadisilla ääres tuleb määrata sadama projekteerimise käigus. 10) ööpäevaringne telefoni või raadioside kasutamise võimalus, postkast sadamahoones tuleb tagada raadioside; postkasti vajadus tuleb otsustada täiendavalt lähtuvalt piirkonna vajadusest ning postiteenuste osutamise korrast Vana-Ihaste elamupiirkonnas. Info kõigi sadamas osutatavate teenuste ning nende tasustamise vms kohta tuleb sätestada sadama kasutuseeskirjas ning info sadamas pakutavate teenuste kohta peab olema kättesaadav kõigile sadama külastajatele. Vajadusel tuleb sadama-alale paigaldada vastavaid infotahvleid Sadamarajatised Planeeritud sadamarajatised on toodud kaardil 3. Planeeringuga tehakse ettepanek sadamahoone, veesõidukite vettelaskmise slipi ning paadisildade ehituseks planeeritud sadamate maa sihtotstarbega krundile Pos 1 (vt kaart 3). Kaardil 3 on toodud ala, mille piires on lubatud ujuvate paadisildade paigaldamine. Näidatud on ka soovituslikud mittestatsionaarse (navigatsiooniperioodi lõppemisel osaliselt või täielikult eemaldatava) ujuvate paadisildade asukohad. Paadisildade ja slipi asukohad ja tehnilised parameetrid tuleb täpsustada sadama projekteerimise käigus. Ujuva paadisilla väljaehitamine on ette nähtud korraldada mitme etapina vastavalt reaalsele paadikohtade vajadusele. Planeeringulahenduses toodut ületavad paadisildade pikendused ja võimalikud ujuvkonstruktsioonide ümberpaigutamised tuleb kooskõlastada Veeteede Ameti ja kohaliku keskkonnateenistusega. Üheaegselt silduvate paatide arv tuleb anda paadisildade projekteerimise käigus vastavalt prorekteerimisel selguvale tegelikule võimalusele paadisildu kalda äärde paigaldada. Planeeringuga määratud hinnanguline planeeritud paadisildade mahutavus

14 14 on kuni 20 väikealust pikkusega 10m. Väiksemaid või suuremaid väikealuseid mahub vastavalt rohkem/vähem. Lisaks ujuv-paadisildadele on lubatud ka kalda-äärsete paadikinnitusvaiade ning -poide paigaldamine paatide sildumiseks ette nähtud ala piires. Sildumisrajatiste projekteerimisel tuleb arvestada, et rajatistega tohib tõkestada kuni 1/3 laevatatava vooluveekogu laiusest (Veeseadus RT I 1994, 40, 655) Navigatsioonimärgistus Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri a määrusele nr 18 Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord, jagunevad navigatsioonimärgistused: 1) Reglementeeritud navigatsioonimärgistused üldkasutatavate veeteede, kaubandusliku meresõidu ülesannetega sadamate ja külalissadamate ning nende sissesõiduteede navigatsioonimärgistus. Reglementeeritud navigatsioonimärgistuse kohta koostatakse navigatsioonimärgistuse ja selle rekonstrueerimise projektid. 2) Reglementeerimata navigatsioonimärgistused harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate paadisadamate ja lautrite navigatsioonimärgid. Kuna Emajõgi on üldkasutatav veetee, tuleb sadamaalale rajada reglementeeritud navigatsioonimärgistus ning koostada selleks navigatsioonimärgistuse projekt. Projekt tuleb kooskõlastada Veeteede Ametiga. Käesoleva planeeringuga nähakse alal ette hooajalise (navigatsiooniperioodi-aegse) ujuvmärgistuse kasutamine. Eeldatav navigatsiooniperiood Emajõel on 20. aprillist 20. novembrini Tehnovõrgud ja -rajatised Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad antakse planeeringu põhilahenduses Juurdepääs krundile, liikluskorraldus ja parkimine Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud mööda Raeremmelga tänavat ning planeeritud Raeremmelga tänava pikendust. Tänava ristlõike planeerimisel on arvestatud EVS 843:2003 Linnatänavad toodud juurdepääsudele esitatavatele minimaalsetele nõuetele piirkiiruse 50km/h puhul. Planeeritud tänava ristlõige on toodud kaardil 3. Olemasolev Raeremmelga tänav on soovitatav perspektiivselt ümber ehitada vastavalt planeeringus toodud ristlõikele. Planeeritud krundile Pos 1 on ette nähtud rajada kõvakattega parkla (vt kaart 3). Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule kuulub ala äärelinna vööndisse. Sadama parkimiskohtade planeerimisel on lähtutud EVS 843:2003 Linnatänavad toodud nõuetest äärelinna vööndile, mille kohaselt peab paadisadamas olema 1 parkimiskoht iga kahe paadikoha kohta. Seega on paadikohtade teenindamiseks vajalik parkimiskohtade arv 10.

15 15 Planeeritud sadamahoone parkimiskohtade arvutusel on lähtutud uue väikese külastajate arvuga asutuse parkimisnormatiivist 1 koht 80m 2 suletud brutopinna kohta ning kohviku puhul parkimisnormatiivist 1 koht 100m 2 suletud brutopinna kohta. Maksimaalselt 250 m 2 ehitusaluse pinnaga 2-korruselise hoone normatiivne parkimiskohtade arv kasutusfunktsioonide võrdsel jagunemisel on seega 250/ /100=5,6 kohta. Seega on paadikohtade ning sadamahoone teenindamiseks vajalik moodustada minimaalselt 16 parkimiskohta. Planeeringuga on kavandatud 16 parkimiskohta (vt kaart 3). Lisaks on ette nähtud 5 parkimiskohta veesõidukeid transportivate haagiste tarbeks. Antud ala on navigatsiooniperioodi väliselt ette nähtud vajadusel kasutamiseks veesõidukite hoiuplatsina. Planeeritud manööverdusala slipist kirdes ei ole ette nähtud parkimiseks/veesõidukite hoiuks, kuna asub osaliselt elektriliini kaitsevööndis. Planeeritud parkla ilmestamiseks rajatava haljastuse paiknemine ning parkla liigendamine haljastusega tuleb näidata parkla projekteerimisel. Planeeritud peamised jalakäijate ja mootorsõidukite liiklussuunad on toodud kaardil 3. Ühistranspordi ligipääsu planeeringualale ei kavandata. Sadama territooriumil on lubatud vajadusel kiiruspiirangute kehtestamine ning vastavate liikluskorraldusmärkide paigaldamine Vertikaalplaneerimine Planeeringuala vertikaalplaneerimise esialgne lahendus on toodud eskiisplaanil (vt kaart 3). Vertikaalplaneerimine täpsustatakse planeeringu põhilahenduses Haljastus, heakord ning keskkonnakaitse abinõud Olemasolev ehitusaladele jääv kõrghaljastus tuleb võimalusel maksimaalselt säilitada. Kõrghaljastuse likvideerimise vajadust planeeritud sadamakrundil tuleb täpsustada paadisildade ja sildadele juurdepääsu projekteerimise käigus. Planeeringualale pole lubatud ladustada ohtlikke jäätmeid. Tava- ning ohtlike jäätmete äraveoks tuleb sõlmida leping jäätmeluba või vastavat litsentsi omava ettevõttega. Planeeritud prügikonteinerite asukohad on toodud kaardil 3. Keskkonnaohtlikud rajatised tuleb projekteerida vastavalt kehtivatele keskkonnakaitsenõuetele. Tehnovõrkude ja -rajatistega seotud keskkonnakaitse nõuded antakse planeeringu põhilahenduses vastavalt planeeritud rajatistele. Üle 10-kohalisest parklast lähtuv sademevesi tuleb puhastada muda-õlipüüduris.

16 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste esitamisel on lähtutud EVS-s 809-1:2002 toodust. Planeeringualal on kuritegevuse riskide vähendamiseks seatud järgmised tingimused: autode parkimine ning veesõidukite hoid on lahendatud sadamahoone läheduses; sadamahoones on ette nähtud aastaringne valve ja sidepidamisvõimalus; planeeritavale uuele tänavalõigule ning sadama-alale on ette nähtud välisvalgustuse rajamine; läbipaistvate piirete kasutamine, mis võimaldab hea nähtavuse; selgelt eristatavate juurdepääsude rajamine; Lisaks antud nõuetele tuleb alade edasisel projekteerimisel ning ekspluatatsioonil tagada: Emajõe kalda ja sadama-ala korrashoid ja prügi kiire eemaldamine; vastupidavate (vandaalikindlate) ja kvaliteetsete ehitusmaterjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, liiklusttakistavad objektid, piirded, paadisillad) Servituudid ja kitsendused Servituutide vajadus määratakse planeeringu põhilahenduses. Olemasolevaid kitsendusi planeeringualal käsitleb ptk 3.2. Planeeritud tehnovõrkude ja - rajatistega seotud kitsendused antakse planeeringu põhilahenduses Muud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused Puuduvad Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine Kõik planeeringu kehtestamisest tulenevad võimalikud varjatud kahjud hüvitab tellija. Planeeringuga ei tohi põhjustada kahjusid kolmandatele osapooltele. Tuleb tagada, et ehitatavad hooned ja rajatav haljastus ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi ei ehitamise/rajamise ega kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik.

17 Planeeringu rakendamise võimalused Kruntide ehitusõigused realiseeritakse krundi valdaja poolt. Krundi igakordne omanik kohustub ehitise(d) välja ehitama ehitusloaga ehitusprojekti(de) alusel. Ühendused tehnovõrkudega rajab krundi valdaja kokkuleppel tehnovõrke valdava ettevõttega. Planeeritud tehnovõrkude lahendust on võimalik realiseerida pärast vastavate servituudilepingute sõlmimist. Servituutide seadmine toimub asjaõigusseaduses sätestatud korras. Sadama väljaehitamine ning sadamana arvelevõtmine toimub sadama valdaja ning Veeteede Ameti vahelisel kokkuleppel. Sadamarajatiste väljaehitamine ja paigaldamine ning sadamas pakutavate teenuste kasutuselevõtt on võimalik etappidena vastavalt tegelikule vajadusele. Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele.

18 18 GRAAFILINE MATERJAL

19 19 Kaart 1. Situatsiooniskeem M 1:10 000

20 20 Kaart 2. Olemasolev olukord M 1:500

21 21 Kaart 3. Eskiisplaan M 1:500

22 22 LISAD

23 23 Lisa 1. Tartu Linnavolikogu otsus: Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine TARTU LINNAVOLIKOGU OTSUS Tartu 14. september a. nr 117 Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lg 1, planeerimisseaduse 10 lg 5, Teede- ja sideministri 12. juuli a määruse nr 40 "Harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate sadamate klassifikatsioon ja nendes sadamates osutatavate teenuste üld- ja miinimumnõuded", Tartu linna ehitusmääruse 5 lg 8 p 6 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri a määrusega nr 125 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringu, Tartu Linnavolikogu o t s u s t a b: 1. Algatada Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu koostamine. 2. Kinnitada Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale. 3. Otsus jõustub 19. septembril a. Aadu Must Esimees

24 24 Lisa 2. Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu lähteülesanne Lisa Tartu Linnavolikogu 14. septembri a otsuse nr 117 juurde Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu L Ä H T E Ü L E S A N N E Töö nr LÜ Ülesande koostamise alus Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna esitatud detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek. 2. Planeeringu eesmärk, planeeritava ala suurus, andmed planeeringualal olevate kruntide kohta ja lähteülesande kehtivusaeg Detailplaneeringu eesmärgiks on Ihaste elamurajooni Suur-Emajõe äärsele alale paadisadama kavandamine. Planeeritava ala pindala: ca 3,3 ha. Andmed planeeritava ala kohta: planeeritaval maa-alal kinnistuid ei ole, maa on jätkuvalt riigiomandis olev maa. Planeeritav maa-ala asub arheoloogilises miljööpiirkonnas. Lähteülesanne on kehtiv 18 kuud. 3. Arvestamisele kuuluvad kehtestatud planeeringud ja muud dokumendid 3.1 Tartu Linnavolikogu a määrusega nr 125 kehtestatud Tartu linna üldplaneering. 3.2 Tartu Linnavolikogu a määrusega nr 21 kehtestatud Emajõe kalda- ja sildumisrajatiste teemaplaneering. 3.3 Tartu Linnavolikogu a otsusega nr 98 kehtestatud Vana- Ihaste üldplaneering. 3.4 Tartu Linnavolikogu a otsusega nr 385 kehtestatud Raeremmelga 1A ja Hipodroomi 3 kruntide detailplaneering. Arvestamisele kuuluvad kehtestatud planeeringud ja projektid asuvad linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivis ning Tartu linna veebilehel. 4. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks Planeeringuga esitada: 4.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus:

25 25 planeeritava ala piir; planeeringuga määratava akvatooriumi ulatuses vee-aluse maa geodeetiline mõõdistus; planeeringualal asuvate või sellele ulatuvate kitsenduste asukoht; senised kokkulepped maakasutuse kitsenduste kohta; perioodiliselt üleujutatava maa-ala ulatus; võimalikku keskkonnaohtu kujutavad objektid ja tegurid; olemasolevat olukorda iseloomustavad muud andmed, k.a haljastus. 4.2 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed: lähiümbruse olemasolev ja planeeritav liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ja jalgratturite liikumissuunad, parkimislahendus. 4.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine: määrata paadisadama krunt ja akvatoorium. Paadisadama territooriumi ja akvatooriumi määramisel arvestada järgnevat: - paadisadamasse sissesõidu ja akvatooriumi navigatsioonimärgistus peab tagama ohutuse; - hüdrotehnilised rajatised peavad tagama paatide ja väikelaevade turvalise seismise sadamas. anda maakasutuse koondtabel (planeeringu algatamise eelne olukord ja kavandatavad kruntide pindalad, kruntide kasutamise sihtotstarbed, sh avalikku kasutusse planeeritavad maa-alad). 4.4 Kruntide ehitusõigus: kruntide kasutamise sihtotstarbed ja ehitise kasutamise otstarbed: määrata planeeringuga vastavalt detailplaneeringu koostamise eesmärgile, arvestades muuhulgas, et paadisadamas osutatakse järgmisi teenuseid: 1) joogivee võtmine ja tualeti kasutamine, peab olema korraldatud pilsivee, kasutatud õlide ja jäätmete vastuvõtt; 2) talveperioodil paatide hoidmine; 3) elektri-ja sidevarustus, slipp või (auto)kraana kasutamise võimalus. Sadama maa-ala käsitleda veeliiklusobjektide teenindamiseks vajaliku maa-alana. Planeeringuga määrata võimalik maksimaalne sildumiskohtade arv hoonete suurim lubatud arv krundil: määrata planeeringuga, tagades p esitatud nõuete täitmise paadisadama toimimiseks hoonete suurim ehitusalune pindala: määrata planeeringuga; ehitiste vähim ja suurim lubatud kõrgus: määrata planeeringuga. 4.5 Krundi hoonestusala piiritlemine: hoonestusalad siduda krundi piiridega.

26 Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus: Vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 "Linnatänavad" anda juurdepääsutänava maa-ala piirid (punased jooned) ja selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kõnnitee, eraldusriba) kirjeldus ja kavandatavad laiused. Tänavamaa ja liikluskorraldus peab olema lahendatud kuni olemasolevate tänavateni, esitada vajalikud liikluskorralduse muudatused. Lahendada mahus, mis tagab lähiristmike tõrgeteta töö ja sujuva liikluse. Anda liikluskorralduse põhimõtteline lahendus tänava ristprofiil ja tänava ning ristmike kõrgusarvud; ala läbiva nõuetekohase kallasraja paiknemine parklate asukohad, suurus ja kuju, krundi planeeritavale kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimiskohtade arv koos vastava arvutusega; nõuded puuetega inimeste liikumise tagamiseks; transpordimaa sihtotstarbega krundid tänavarajatiste kavandamiseks. 4.7 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted: säilitatav ja likvideeritav kõrghaljastus; planeeritav kõrg- ja madalhaljastus; kruntide piirded (vajadusel materjal, kõrgus, tüüp); vaatesuunda varjava kõrghaljastuse rajamise keeluala; vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, iseloomulikud kõrgusarvud, sademete vee ärajuhtimine jmt). Vertikaalplaneerimisel arvestada maapinna minimaalseks kõrguseks 33,5 m absoluutkõrgust. 4.8 Ehitistevahelised kujad: vastavalt normatiivdokumentidele koos viitega seadusandlikule aktile. 4.9 Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad: olemasoleva olukorra iseloomustus; planeeritavate hoonete ja rajatiste tehnovarustuse arvestuslikud põhinäitajad ja põhimõtteline asukoht ja lahendus (veevarustus, heitvee ja sademete vee kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, välisvalgustus, sidevarustus) kuni liitumiseni olemasoleva tehnovõrguga (võib ulatuda väljapoole planeeringuala); esitada kalda-alal asuvate tiikide veevahetussüsteem (ühendus Emajõega) ja näidata rajatiste jaoks vajalik maa-ala; lubatud/ keelatud lahendused hoonete ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel; tehnovõrkudele ja -rajatistele reserveeritavad maa-alad; vajadusel võimalikud tehnovarustuse variandid;

27 hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine; tehnovõrkude koondtabel (planeeringu algatamise eelsed ja planeeringuga kavandatavad tehnovõrgud) Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs. Planeeringu mahus anda keskkonnatingimused paadisadama rajamiseks. Keskkonnatingimuste seadmisel lähtuda rajatiste kasutusfunktsioonist, veekogu eripärast, veemajanduslikust, looduskaitselisest ja maastikulisest väärtusest ning avalikust huvist. Määrata objektid, mille projekteerimisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine Vajaduse korral ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks Vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine - vajadus puudub Arhitektuurinõuded ehitistele: Nõuded planeeritavatele hoonetele: lubatud korruselisus: üks; katusekalded: määrata planeeringuga; katusekatte materjalid: keelatud on algseid matkivate materjalide kasutamine, soovitavalt murukatus; välisviimistluse materjalid: kvaliteetsed esinduslikud materjalid; ±0.00 sidumine Servituutide vajaduse määramine. Juhul kui planeeringulahendus tingib servituudi määramise vajaduse väljaspool planeeringuala, näidata see joonisel 5.3 ning võtta krundiomaniku nõusolek Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused: vastavalt Eesti standardile EVS 809-1: Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringu rakendamise võimalused: anda vastavalt Tartu linna ehitusmääruse 13 lg 1 nõutule. Märkus: Kui planeeringu koostamise käigus muutuvad lähteseisukohad ulatuses, mis ei muuda planeeringu põhilahendust ning linnavalitsus ja linnavolikogu juhtiv komisjon on muudatustega nõustunud, ei kuulu lähteülesanne muutmisele.

28 28 5. Detailplaneeringu koosseisus esitatavad kaardid ja joonised 5.1 Situatsiooniskeem, M 1:10 000; 5.2 Olemasolev olukord vastavalt p 4.1, M 1:1000; 5.3 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed vastavalt p 4.2 M 1: 5000; 5.4 Planeeringu põhikaart vastavalt p ja 4.10, 4.11, 4.13, 4.15, M 1:1000; 5.5 Planeeritud maakasutus ja kitsendused vastavalt p 4.3, 4.12, 4.14, ja 4.16, M 1:1000; 5.6 Tehnovõrkude planeering vastavalt p 4.9, M 1:1000; 5.7 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv kolmemõõtmeline joonis M 1:1000; 5.8 Sadama ala detailne lahendus M 1: Koostöö detailplaneeringu koostamisel, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine ning detailplaneeringu kehtestamine Koostöö detailplaneeringu koostamisel (vastavalt planeerimisseaduse 16 lõikele 1 1 ka keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri poolt volitatud isikuga), avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine ning detailplaneeringu kehtestamine toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu 19. juuni a määrusega nr 33 "Tartu linna ehitusmäärus" sätestatud korrale. Planeering esitada vastavalt Tartu Linnavalitsuse 25. novembri 2003.a korraldusega nr 4305 kinnitatud juhendile Planeeringu koosseis ja vormistamise nõuded. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine avaliku arutelu korraldamiseks on vajalik. Detailplaneeringule hangitakse planeeringu koostaja poolt kooskõlastused: linnamajanduse osakonnalt; arhitektuuri ja ehituse osakonnalt; Lõuna-Eesti Päästekeskuselt. Linnavalitsus kooskõlastab planeeringu: Ülenurme Vallavalitsusega; Tartumaa Keskkonnateenistusega; Veeteede Ametiga.

29 29 planeeringuala piir krundipiirid

30 30 Lisa 3. Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja Maakorralduse Osakonna kiri planeeringu koostajale nr 9-1.3/DP : Vana-Ihaste paadisadama detailplaneeringu eskiislahenduse korrigeerimine

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem