Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc"

Väljavõte

1 1 Töö nr Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee tel Töö täitja: OÜ MAAPLANEERINGUD, reg. kood ; tel , Harju maakond Jõelähtme vald Ihasalu küla IHASALU KÜLA SUUREKIVI 1 MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING Käesolev detailplaneeringu kaust koosneb kahest osast: I OSA DP SELETUSKIRI, JOONISED, KOOSKÕLASTUSED II OSA DP LISAD, MENETLUSDOKUMENDID TÖÖGRUPP: arhitektuur - planeerimine arhitekt, EAL Maaja Zolk keskkonnamõjud dr.geogr., KMH litsents nr Ene Lausmaa vormistas tehnik Eugen Jakobson vormistas tehnik Viive Uibo Peaarhitekt Jörgen Vähi Tallinn, a.

2 2 SISUKORD I OSA DP SELETUSKIRI, JOONISED, KOOSKÕLASTUSED 2-40 SELETUSKIRI PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED 6 2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS. PLANEERINGU EESMÄRK 3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS 8 4. PLANEERINGUETTEPANEK Planeeringu vajalikkus ja põhimõtted 10 Üldplaneeringu muudatuse ettepanek (vt. joonis 4) 4.2. Kruntide ehitusõigus, hoonestusala, servituutide vajadus Veevarustus, kanalisatsioon, sademevesi ja drenaazhivesi 13 tuletõrjeveevarustus 4.4. Elektrivarustus ja side Küte Juurdepääsuteed, parkimine, vertikaalplaneerimine Keskkonnatingimused Haljastus, keskkonnakaitse ja keskkonnatingimused, keskkonnamõjud, maaparandusobjektid, tervisekaitse 4.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded Planeeringu elluviimise tegevuskava 17 Kruntide andmed, esitatavad nõuded ja piirangud Tabel 1 18 (ka joonisel 5) Planeeritava ala bilanss (ka joonisel 5) Tabel 2 18 JOONISED lk Joonis 1 Situatsiooniskeem M 1: Joonis 2 Kontaktvööndi skeem - 20 Joonis 3 Väljavõte Jõelähtme valla üldplaneeringust (kehtestatud , Jõelähtme vallavolikogu otsusega nr. 40); ja leppemärgid Joonis 4 Üldplaneeringu muudatuse ettepanek 23 Joonis 5 Lähteplaan M 1: Joonis 6 Põhijoonis ja tehnovõrgud M 1: Joonis 7 Ruumiline illustratsioon - 26

3 3 KOOSKÕLASTUSED lk. 1. Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu kooskõlastused (koondtabel) 2. Põhijoonis ja tehnovõrgud kooskõlastused (joonis 6a) kooskõlastused, mis on antud joonisele (originaalkooskõlastused ainult kaustas 1/6)

4 4 II OSA DETAILPLANEERINGU LISAD, MENETLEMISE DOKUMENDID LISAD lk Lähtetingimused Lisa 1.1. Väljavõte Suurekivi 1 kinnistu kinnistusregistrist, registriosa , kat. tunnus 24505:001:0411 Lisa 1.2. Suurekivi 1 katastriüksuse plaan, kat. tunnus 24505:001:0411 Lisa 1.3. Suurekivi 1 maa-ala plaan tehnovõrkudega a., töö nr. T , mõõdistaja OÜ Amaate AKM. 2. Tehnilised tingimused Lisa 2.1. Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regioon tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr , a. Lisa 2.2. Lisa 2.3. Loo Vesil OÜ tehnilised tingimused vesivarustuseks ja kanalisatsiooniks - nr.39/ a AS Eesti Telekom tehnilised tingimused.

5 5 DETAILPLANEERINGU MENETLEMISE DOKUMENDID lk Jõelähtme vallavolikogu otsus nr. 104, 28. august 2014.a. Ihasalu küla Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamise, lähteülesande kinnitamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta. 2 Lähteülesanne Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks 3. Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse hinnang. 4. Väljavõte Jõelähtme vallalehest nr. 207, september 2014.a.. Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamise, kohta. 5. Väljavõte ajalehest Harju Elu... Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamise, kohta. 6. Väljavõte ametlikest teadaannetest ( a. Keskkonnamõju hindamise teated Jõelähtme vallas Ihasalu külas Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneeringu strateegilise hindamise mittealgatamise kohta 7. Foto planeeringuala piirile paigutatud detailplaneeringu algatamise teate kohta ( )

6 6 SELETUSKIRI 1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED Detailplaneeringu koostamise aluseks on Jõelähtme Vallavolikogu otsus 28. august 2014.a. nr. 104 u koostamise algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega: - lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks; - Suurekivi 1 maa-ala plaan tehnovõrkudega a., töö nr. T-73-09, mõõdistaja OÜ Amaate AKM.; - Jõelähtme valla üldplaneering (kehtestatud , Jõelähtme vallavolikogu otsusega nr. 40); - Harju maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasustust suunavad keskkonnatingimused kehtestatud a.; - Jõelähtme valla ehitusmäärus; - Jõelähtme valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava; - Planeeringuala katastriüksuse plaan (vt. lisa 1.2); - Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad, Eesti standard EVS:812-6:2005 Ehitiste tuleohutus osa 6 Tuletõrje veevarustus ; - Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded; - Eesti Vabariigi kehtivd õigusaktid;

7 7 2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS. PLANEERINGU EESMÄRK. Suurekivi 1 maaüksus asub Ihasalu poolsaare idaosas, Ihasalu tee ja mere vahel. Vastavalt Jõelähtme valla üldplaneeringule paikneb planeeritav ala tiheasustusalas miljööväärtuslikul alal. Samuti paikneb ala Harju maakonna teemaplaneeringuga Harju maakonna asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Neeme-Ihasalu väärtusliku maastiku alal. Kinnistu on hoonestamata, teda läbivad teed juurdepääsuks Mäe, Prii, Liiva, Saueaugu, Vahesauna, Uustalu, Mätta, Raja ja Karjaotsa kinnistutele. Miljöökaitsealal peab erilist tähelepanu pöörama rajatava hoonestuse sobivusega olemasolevasse keskkonda. Planeeritava hoonestuse arhitektuur ei tohi kahjustada ajalooliselt välja kujunenud külailmet. Joonisel 2 (kontaktvööndi skeem) on ära näidatud kehtestatud ja algatatud naaberplaneeringud ja kinnistud, millele on juurdepääs läbi Suurekivi 1 maaüksuse.. Joonisel 5 Lähteplaan on fotod ümbruskonnas olemasolevatest hoonetest. Detailplaneering on algatatud üldplaneeringut muutvana, kuna miljööväärtuslikul tiheasustusalal peavad elamumaa krundid olema reeglina vähemalt 0.7 ha suurused ja elamute omavaheline kaugus vähemalt 50.0 meetrit.. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: Suurekivi 1 maaüksuse oleva maatulundusmaa muutmine elamumaaks ja transpordimaaks; kruntide ehitusõiguse määramine (kruntide kasutamise sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus); krundi hoonestusala (see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemine; juurdepääsuteede, vajalike tehniliste kommunikatsioonide ja haljastuse lahendamine; servituutide vajaduse määramine.

8 8 3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS 3.1. Üldandmed Planeeritav maa-ala: Suurekivi 1 maaüksus maatulundusmaa 100%, 5152 m² Planeeritaval alal olevad hooned ja rajatised Planeeritava ala seos kehtiva üldplaneeringuga Planeeritavale alale juurdepääs ja liiklus Planeeritaval alal tehnovõrgud kü 24505:001:0411; registriosa Planeeringuala on hoonestamata. Kinnistut on olev tee, mis on juurdepääsuks üheksale naaberkinnistule (vt. joonis 2 Kontaktvööndi skeem) Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritavale alale juurdepääs toimub avalikult teelt - Ihasalu tee Planeeringuala läbib põhja-lõunasuunaliselt 0.4 kv õhuliin, mille olev mast on Suurekivi maaüksuse põhjapiiril. Kinnistu läänepiiril on olev 0.4 kv tänavavalgustuse õhuliin. Planeeritaval alal veekogud ja maaparandussüsteemid Planeeritaval alal muinsuskaitse- ja looduskaitse alused objektid Rohelised alad ja väärtuslikud maastikud Kaugus Tallinnast (kesklinnast) Planeeritaval alal veekogud puuduvad. Suurekivi 1 maaüksuse idapiir on vahetult kokkupuutes Soome lahega.. Muinsuskaitse ja looduskaitse aluseid planeeritaval alal ei ole. objekte Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (kehtestatud ) alusel asub planeeringualale Neeme-Ihasalu väärtusliku maastiku alal. ca 60km Planeeritava ala piirid Planeeringuala piirneb järgmiste maaüksuste ja territooriumitega: Mä mü 24505:001:1980 elamumaa (3293 m²) Prii mü 24505:001:2180 elamumaa (9820 m²) Liiva mü 24505:001:1970 elamumaa (3486 m²) Spome laht

9 9 Saueaugu mü 24505:001:2050 elamumaa (9333 m²) Ihasalu tee perspektiivne transpordimaa 3.3. Geodeesia. Planeeritava ala kohta on koostatud digitaalne geodeetiline plaan. Joonise nimetus: Suurekivi 1 maa-ala plaan tehnovõrkudega a., töö nr. T-73-09, mõõdistaja OÜ Amaate AKM Koordinaadid määratud L-EST süsteemis, kõrgused Balti süsteemis. Maapinna absoluutsed kõrgused on vahemikus m.. Planeeritav ala on langusega ida suunas. Kinnistu lääneosas, Ihasalu tee ääres ca 20 meetri ulatuses, on langus ca 3.0 meetrit Planeeringualal piirangut andvatest objektidest tulenevad piirangud. Planeeringuala asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis ja kogu ulatuses ranna piiranguvööndis. Ranna piiranguvööndi laius on 200,0 m. Ranna ehituskeeluvöönd tiheasustusalal on 50.0 meetrit. Käesolevas töös on ehituskeeluvöönd digitaalselt koordineerituna kantud detailplaneeringule Jõelähtme valla üldplaneeringust. Ranna veekaitsevööndi laius on 20,0 m, ja kallasraja laius 10,0 m. Suurekivi 1 kinnistut läbiva 0.4 kv õhuliini kaitsevöönd kummalegi poole liini telge on 2.0 meetrit. Ihasalu tee (vallatee) kaitsevöönd 20.0 meerit Olevad servituudid Olevaid servituute Suurekivi 1 maaüksusele seatud ei ole.

10 10 4. PLANEERINGUETTEPANEK 4.1. Planeeringu vajalikkus ja põhimõtted. Käesolev planeering on koostatud Suurekivi 1 maaüksuse ringpiires (detailplaneeringu ala). Planeeringus on ette nähtud oleva maatulundusmaa jagamine elamumaa (krunt m²) ja transpordimaa (krunt m²) sihtotstarbega krundiks. Elamumaa krunt on moodustatud kinnistu idaosas (mere ääres). Läbi Suurekivi 1 maaüksuse lääneosa on juurdepääs üheksale kinnistule, mistõttu elamumaa krunt on võimalik moodustada Ihasalu teest ca 100 meetri kaugusele. Planeeritud transpordimaa krunt jätkub Suurekivi kinnistu keskosas 1.5 meetri laiuse jalgrajana, et tagada Ihasalu teelt avalik pääs kallasrajale. Elamumaa krundile ette nähtud hoonestusala järgib naabruses välja kujunenud hoonestuse kaugust mererannast. Suurekivi 2 maaüksus asub kogu ulatuses ranna piiranguvööndis (200 m). Planeeritud elamumaa krunt jääb osaliselt ranna ehituskeeluvööndisse. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule on käesolevasse detailplaneeringusse ehituskeeluvöönd koordineerituna sisse toodud (23,5 m tavalisest veepiirist). Detailplaneeringus on merepoolse hoonestusala piiri paigutamisel arvestatud olevaid naaberhooneid ja seetõttu piir viidud 35 meetri kaugusele tavalisest veepiirist. Krunt 2 on planeeritud transpordimaa krundiks avaliku kasutusega. Sellel krundil olevast teest on juurdepääs üheksale olevale kinnistule. Tee on ette nähtud rekonstrueerida. Krunt 2 ulatub kuni mereni, millega on tagatud avalik pääs kallasrajale. Üldplaneeringu muudatuse ettepanek (vt. joonis 4) Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut muutev, kuna taotletakse üldplaneeringukohase krundi (0.7 ha) suuruse ja elamutevahelise kauguse (50.0 m) vähendamist. Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks on Suurekivi 1 maaüksust läbiva naaberkinnistutele (vt. joonis 2 kontaktvööndi skeem) juurdepääsutee avaliku kasutamise tagamine, kallasrajale avaliku juurdepääsu tagamine ja piirkonda tuletõrjevee mahuti rajamine. Üldplaneeringu muudatuse ettepanek on: planeeritud elamumaa krundi suurus on 2726 m² ja elamu vahekaugus põhjanaabriga (Liiva mü) on 25,0 meetrit.

11 Kruntide ehitusõigus, hoonestusala, servituutide vajadus Joonisel 6 Põhijoonis ja tehnovõrgud" on antud krundi maakasutuse sihtotstarve, suurim lubatud maapealsete korruste arv, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim ehitusalune pindala, krundi maksimaalne täisehituse %, krundi hoonestusala. Ehitiste arhitektuurinõuded:: Hoonete välisviimistlus (põhihoone ja abihoone) ja konstruktsioonid Harja suund (elamu) Katuse kalle ja harja tüüp Hoonete sokli kõrgus maapinnast Hoonete suurim lubatud kõrgus planeeritud maapinnast Hoonete suurim lubatud korruselisus Krundi piirded Ehitusjoon Ühtne välisviimistlus grupis, fassaadimaterjal laudis, tellis, looduslik kivi, krohvipind, plekk klaas. Omavahel võib kombineerida erinevaid materjale ja liigendatud fassaadi. Värvilahenduses eelistada pastelseid, sooje ja looduslähedasi värvitoone. Katuse harja suund risti või paralleelne krundi mingi küljega välja ehitatud. Katusekalle 25 o 45 o. Lubatud on hoonetel ühe või kahepoolne kalle, maksimaalselt võib kasutada kuni kolme erinevat katusekallet. Kuni 0.5 meetrit. Üksikelamu 9.0 m, abihoone 4.5 m. Üksikelamu 2 korrust, abihoone 1 korrus. Piire peab sobima hoonete välisviimistlusega (piirde liik täpsustatakse hooneprojekti koostamisel).. Kõrgus kuni 1,5 m. Kallasrada tuleb jätta piirdest vabaks. Piirde asukohad on näidatud joonisel 6 põhijoonis ja tehnovõrgud. Ehitusjoon teemaa piiri suhtes vaba, kuid minimaalsed kaugused teemaa piirist on 8.5 meetrit. Krundile on kantud hoonestusala piirid arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.. Hoonestusala määramisel on kinni peetud EV kehtivatest õigusaktidest ja normidest. Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3. Käesolevas töös on arvestanud, et hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala kehtib vaid hoonete kohta ning ei sisalda katmata terrasside, treppide jms. pindalasid. Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada vallaarhitektiga. Hoonete põranda vahemik on määratud joonisel 6, kuid on vajalik täpsustada hoone sidumisel, kuna see sõltub hoone paigutusest krundil.

12 12 Planeeritud servituudid on kantud joonisele 6 Põhijoonis ja tehnovõrgud Vajalikud servituudialad käesoleva detailplaneeringu realiseerumiseks: (ka joonisel 6 - tabel 3) Detailplaneeringu alal vajalikud servituudid: - oleva 0.4 kv õhuliini planeeritud servituut kaabli kaitsevööndi ulatuses krundil 2 OÜ Elektrilevi kasuks; - planeeritud 0.4 kv maakaabli planeeritud servituut kaabli kaitsevööndi ulatuses krundil 2 OÜ Elektrilevi kasuks; Servituudialad on vajalik kanda vastavate kinnistute kinnistusraamatusse. Kulutused servituutide seadmisel hüvitab servituudi saaja kui osapooled ei lepi kokku teisiti.

13 Veevarustus, kanalisatsioon, sademevesi ja drenaazhivesi, tuletõrjeveevarustus. Üldist Tehnovõrgud on kantud joonisele nr. 6 Põhijoonis ja tehnovõrgud. Planeeringualal puuduvad ühisvee- ja ühiskanalisatsiooni rajatised. Planeeringuala läbib 0.4 kv õhuliin ja kinnistu läänepiiril on olev 0.4 kv tänavavalgustuse õhuliin. Veevarustus Planeeringuala veevarustus on lahendatud Loo Vesi OÜ tehnilistele tingimustele nr. - nr.39/ a (vt. lisa 2.2 seletuskirjas). Planeeritava elamu veevarustus on ette nähtud lokaalse puurkaevu baasil, mille sanitaarhooldusala on 10 meetrit. Kuna planeeritav kinnistu on kitsa pikliku kujuga, siis normatiivse hooldusala kavandamisel ulatub maaüksusele. Veetarbimine planeeringualal: 1x0.5 = 0.5 m³/ ööpäevas. osa sellest (8,0 meetrit) Saueaugu Veetorustiku paiknemine, läbimõõt ja hoonete veesisestus määratakse hoonete projekteerimisel abihoonete ja üksikelamu paigaldamisel krundile. Kanalisatsioon Planeeringuala kanaliseerimine on lahendatud Loo Vesi OÜ tehnilistele tingimustele nr. - nr.39/ a (vt. lisa 2.2 seletuskirjas). Reovee kogumiseks planeeritud krundil on ette nähtud plastikkonstruktsioonis reoveemahuti (soovitav 5 10 m³), mis tagaks mahuti tühjendussageduse päeva. Omanikul sõlmida reovee väljaveo leping vastavat teenust pakkuva ettevõtjaga. Kanaliseeritav veehulk planeeringualal: 1x0.5 = 0.5 m³/ ööpäevas. Kanalisatsiooni väljaviikude asukoht täpsustatakse üksikelamu projekteerimisel Sademevesi ja drenaazhivesi Elamurundi sademevett ei ole juhitud naaberkinnistutele. Sademevesi imbub pinnasesse, ala ei ole liigniiske. Krundil 2 rekonstrueeritava tee äärde on ette nähtud madalad kraavid. Tee lõpus on kraavide põhjas ette nähtud restkaevud ja maa-aluse drenaazhitoruga on sadevesi suunatud merre.

14 14 Tuletõrjeveevarustus Käesolevas planeeringus on ühe üksikelamu (koos abihoonega) jaoks ette nähtud tuletõrjevee saamine planeeritud maa-alusest mahutist mahuga 54 m³. Mahuti täitmine toimub krundi veetorustikust teisaldatava voolikuga. Kindlustada mahuti aastaringse kasutamise võimalus. Mahutist on toodud veetoru ja kuivhüdrant 12x12 m platsi äärde. (vt. joonis 6). Kuivhüdrant ei ole aiaga piiratud. Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3 kuja 8 m. Tuletõrje veevõtukoht rajada vastavalt standardile EVS 812 6:2012 (osa 6 Tuletõrje veevarustus) nõuetele. Konkreetse hoone tulepüsivusklass või tuletõkkesektsiooni pindala määratakse VV 27. oktoobri 2004.a. määrusele nr. 315 vastavalt detailplaneeringule järgnevate ehitusprojektidega Tuleohutusest tulenev kasutusviis planeeringualal planeeritud hoonetele on I kasutusviis elamud. Krundile 1 sissepääsuteede laius avalikult teelt minimaalselt 3.5 meetrit. Tupiktee lõpus on 12x12 m ümberpööramisplats Elektrivarustus ja side Planeeringuala elektrivarustus on lahendatud Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni tehnilistele tingimustele nr , a. (vt. lisa 2.1). Krundi 1 elektriga varustamine 3x25 A on ette nähtud maakaabliga Jaagu 20/0.4 kv alajaama F1 õhuliini olemasolevalt mastilt krundi 2 piiril. Planeeritud liitumiskilbi asukoht on krundi 1 piiril. Oleva 0.4 kv õhuliini kaitsevöönd on 2.0 meetrit kummalegi poole liini telge, planeeritud 0.4 kv maakaabli kaitsevöönd 1.0 meetrit kummalegi poole kaabli telge. Servituutide vajadus vt. joonisel 6 tabelist 3. Planeeritaval elamul elektrivarustuse kohta koostada eraldi projekt Kuna piirkonnas puudub Elioni vaskkaablivõrk, siis kruntide olevate elamute telekommunikatsiooniühendusega varustamine on lähiajal otstarbekas lahendada raadiolahendusena. Krundil 2 on reserveeritud maa-ala sidetrassi perspektiivseks väljaehitamiseks Küte Hoone kütmine on lahendatud lokaalselt. Planeeritud hoonel küttesüsteemi liik lahendatakse hoone projekteerimisel.

15 Juurdepääsuteed, parkimine, vertikaalplaneerimine. Planeeritavale alale juurdepääs toimub avalikult teelt Ihasalu tee, mis on välja ehitatud. Kuna läbi Suurekivi 1 maaüksuse toimub juurdepääs naaberkinnistutele (vt. joonis 2 kontaktala skeem), siis on moodustatud tee jaoks avaliku kasutusega transpordimaa krunt. Oleva tee laius on ca 3.4, tee on ette nähtud rekonstrueerida 4.5 m laiuseks. Tupiktee lõpus on ette nähtud 12x12 m ümberpööramisplats. Tee lõige vt. joonisel 6 põhijoonis ja tehnovõrgud. Tee katteks on ette nähtud mustkate. Mereni viiva jalgrajal kruuskate või mõni muu looduslik materjal. Normatiivne parkimine oma krundi piires 2 kohta. Vertikaalplaneerimine teostatakse krundil 1 hoone mahulise projekti staadiumis, krundil 2 rekonstrueeritava tee projekti koostamise staadiumis Keskkonnatingimused Haljastus Planeeringuala on lage rohumaa Keskkonnakaitse ja keskkonnatingimused Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on: tehnosüsteemide väljaehitamine ja tagada nende laitmatu funktsioneerimise; kinnipidamine kehtestatud kaitsevöönditest (liini kaitsevöönd, tee kaitsevöönd, ehituskeeluvöönd, veekaitsevöönd, kallasrada); olmejäätmete kogumiseks paigaldada krundile kinnine konteiner. Planeeritud krundi omanikul on vajalik sõlmida väljaveoleping. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirjale. Keskkonnamõjud Kokkuvõtteks: uue elamumaa krundi moodustamine ei too kaasa olulist keskkonnamõju, planeeringualale ei pea vajalikuks täiendavate keskkonnakaitsealaste nõuete seadmist Maaparandusobjektid Planeeritaval alal maaparandussüsteemid puuduvad. Territooriumi idapiir on vahetus kokkupuutes merega. Tervisekaitse Planeeringuga seatakse ehitusõigus ühe uue ühepereelamu ja abihoonete ehitamiseks.

16 16 Planeeringuga kavandatav ei too endaga kaasa liiklusintensiivsuse (sh. müra, õhusaaste) kasvu. Planeeringuala vesivarustus ja kanalisatsioon vt. ptk, 4.3 Veevarustus ja kanalisatsioon. Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile (2008, Eesti Geoloogiakeskus) on planeeritav ala normaalse radoonisisaldusega pinnasega alal (30 50 kbq/m³).

17 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded Kuritegevuse ja vandalismi piiramiseks saab rakendada erinevaid abinõusid. Planeeringu koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke. Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb tagada: vaadeldava ala korrashoid (teede plaanipärane ja õigeaegne rajamine, territooriumi korrashoid - soovitav kogu üksikelamugrupi elanike ühiselt planeeritud hooldus- ja korrastustööde korraldamisega, mis omakorda suurendab ka ühtekuuluvustunnet ja naabrivalve rakendumist); hoovivalgustuse rajamine ja korrashoid (valgustuse olemasolu vähendab elanike kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid); planeerimise ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suurema nähtavuse (jälgitavuse) tagamine, mis tõstaks ka naabrivalve efektiivsust (pimedate halva nähtavusega kohtade minimiseerimine, ala nähtavuse tagamine piirete konstruktsiooniga - kõrgetele läbipaistmatutele hekkidele ja plankaedadele eelistada läbipaistvaid võrk- või lippaedu jm.); varguste ja sissemurdmiste riski vähendamiseks soovitada hoone projekteerijatel kasutada turvalisemaid aknaid, uksi nii elu- kui abihoonetel jm. võtteid Planeeringu elluviimise tegevuskava. Planeeringu elluviimiseks tuleb teostada järgmised toimingud: - kehtestatud detailplaneeringu alusel katastriüksuste moodustamine ja kinnistusraamatusse kandmine; - vajalike servituutide seadmine; - elektriga liitumislepingu sõlmimine OÜ Elektrilevi ga; - elektrivarustuse ja side kohta projekti koostamine, puurkaevu projekti koostamine; - krundil 2 rekonstrueeritava tee projekti koostamine - hoonestusprojektide koostamine - ehituslubade taotlemine - hoonete ehitamine ja vastuvõtmine.

18 18 Krundi andmed, esitatavad nõuded, piirangud ja ehitusõigus TABEL 1 (käesolev tabel asub ka joonisel 5 põhijoonis ja tehnovõrgud) Pos. (krundi) nr. Krundi plan. suurus m² Ehitusalune max pind m² Täisehituse max % Korruselisus Üksikelamu max täiskorruseid/ abihoone max. korruseid Üksikelamu max kõrgus/ abihoone max kõrgus maapinnast Hoonete arv krundil üksikelamu/ abihoone Maa sihtotstarve (vast. detailplaanile) Suletud brutopind (sihtotstarvete kaupa) Katastriüksuse nimetus, millest krunt moodustatakse Piirangud, servituudid, kommentaarid /1k 9.0 / 5.0 1/2 E E-500 Suurekivi 1 ranna piiranguvöönd, ranna ehituskeeluvöönd, veekaitsevöönd, kallasraja avalik kasutus, planeeritud. puurkaevu sanitaarhooldusala /- - / - -/- L ranna piiranguvöönd, ranna ehituskeeluvöönd, veekaitsevöönd, kallasraja avalik kasutus; tee kaitsevöönd; plan. puurkaevu sanitaarhooldusala; ol L-0 0,4kV õhuliini ja plan. 0,4kV maakaabli kaitsevöönd ja servituut kaitsevööndi Suurekivi 1 ulatuses; krundil olev tee - perspektiivne avalik kasutus transpordimaale. MÄRKUS: 1. Lahtine hoonestusviis, elamu katuseharja suund paralleelne või risti krundi piiriga, katusekalle üksikelamutel kraadi, abihoonetel alates 10 kraadist. Territooriumi bilanss kruntide lõikes TABEL 2 (käesolev tabel asub ka joonisel 5 põhijoonis ja tehnovõrgud) POSITS. (KRUNDI) NR. PLAN. KRUNDI PIND M² TÄHIS MAAKASUTUSE SIHTOTSTARVE E Elamumaa 100% L Transpordimaa 100% KOKKU PLANEERITAV ALA : 5152 M²

19 19 Suurekivi 1 maaüksuse detailplaneering kooskõlastused (koondtabel Kooskõlastaja Kooskõlastuse kuupäev, kooskõlastuse täielik ärakiri kooskõlastuse originaali asukoht Märkused, projekteerija seisukoht Päästeameti Põhja Päästekeskus Linnu tee 75A Tallinn 2. Eesti Energia OÜ Elektrilevi OÜ Kadaka tee 61 Tel OÜ Loo Vesi, 4. AS Eesti Telekom 5 Suurekivi mü 24505:001:0411 Margus Vaatmann. Projekti autor : arhitekt Maaja Zolk

20 20 LISAD paberkandjal

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500 Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:50000 Planeering Seletuskiri 1. Sissejuhatus... 4 2. Kontaktvööndi analüüs, funktsionaalsed seosed.... 4 2.1 Põhjendused üldplaneeringu muutmisettepanekuks...

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem