Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc"

Väljavõte

1 TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit Luts Viive Jääger TARTU Betooni 9 Tel: Fax: TARTU info@tartumaakorraldus.ee Registrikood

2 SISUKORD I SELETUSKIRI. SISSEJUHATUS 3 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid 3 2. Planeeringu eesmärk 3 II OLEMASOLEV OLUKORD Olemasoleva olukorra iseloomustus planeeritaval alal Planeeringualal asuvad ja sellele ulatuvad kitsendused 6 III PLANEERINGU LAHENDUS Planeeritava ala kruntideks jaotamine Krundi hoonestusala piiritlemine. Krundi ehitusõigus Arhitektuurinõuded ehitistele Ehitistevahelised kujad Teede maa-alade ning liikluskorralduse määramine Säilitatav ja rajatav haljastus ning heakord. Vertikaalplaneerimine Tehnovõrgud Üldosa Elektrivarustus Veevarustus ja tuletõrjevesi Olmekanalisatsioon. Sademevesi Sidevarustus Soojavarustus Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine Servituutide vajaduse määramine Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringu rakendamise võimalused JOONISED Situatsiooniskeem Olemasolev olukord Põhijoonis tehnovõrkudega Tehnovõrkude skeem 21a 5.5. Illustratiivmaterjalid KOOSKÕLASTUSED Kooskõlastuste kokkuvõte Kooskõlastused Digitaalallkirjade kinnituslehed 26 TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 2

3 I SELETUSKIRI, SISSEJUHATUS 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Aare Metsaluige taotlus; 2) Häädemeeste Vallavolikogu 18.detsembri 2012.a. otsus nr 40 detailplaneeringu algatamise kohta; 3) Häädemeeste Vallavalitsuse korraldus nr 7 detailplaneeringu lähteülesande kinnitamise kohta; 4) Lähteülesanne; 5) Metsaluige kinnistu (21303:002:0611) geodeetiline plaan mõõtkavas M 1:500, koostaja Tartu Maakorralduse OÜ, , töö nr KE-7137; 6) Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ; 7) üleriigiline planeering Eesti ; 8) Planeerimisseadus; 9) Looduskaitseseadus; 10) Häädemeeste valla ehitusmäärus. 2. Planeeringu eesmärk Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Metsaluige maaüksuse kruntideks jagamine, kruntide ehitusõiguse määramine (sh krundi kasutamise sihtotstarvete määramine), tehnovõrkude lahendamine, liikluskorralduse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, servituutide vajaduse määramine. TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 3

4 II OLEMASOLEV OLUKORD 3.1. Olemasoleva olukorra iseloomustus planeeritaval alal Planeeritav ligikaudu 2,13 ha suurune ala asub Pärnumaal Häädemeeste vallas. Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu alusel jääb planeeringuala rannaäärse puhkemajanduse arengualasse. Metsaluige kinnistu paikneb Kabli küla edelaosas Lepanina motelli viiva tee ääres, jäädes Liivi lahe ja Rannametsa Ikla maantee vahelisele alale. Kinnistu piirist tuleb Rannametsa- Ikla teeni läbida ca 200 meetrit, Majaka küla jääb ca 0,7 km kaugusele lõunasse. Kinnistu paikneb merepiirist ligikaudu 250 m idas metsade vahel põhja-lõuna suunaliselt asetsevas põldude ja kultuurrohumaade vööndis, linnulennul jääb lähikonna suurim vabariiklik tee 4 Tallinn- Pärnu Ikla tee 2,4 km kaugusele. Asendiskeem. Planeeritava ala asukoht Häädemeeste vallas (allikas: Maa-amet) Lepanina tee Rannametsa-Ikla tee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Planeeringuala piirneb kirdest ärimaa sihtotstarbega Lepanina (21303:002:0032 ja (21303:002:0033) kinnistutega, idast Saadu mets (21303:002:0074, maatulundusmaa) maaüksusega ning Metsanurga (21303:002:0610, ärimaa) maaüksusega. Kraavi telg on piiriks lõunas Moksi (21303:002:0113, elamumaa) maaüksusega. Läänekülge jäävad Männipõllu (21303:002:0310, elamumaa) ja Männituka (21303:002:0308, elamumaa) katastriüksused. Ülevaate planeeringuala paiknemisest annab situatsiooniskeem (joonis 1). Maakatastri andmetel moodustab ca 2,13 ha suurusest Metsaluige kinnistust looduslik rohumaa 2,04 ha, metsamaa 0,01 ha ja veealune maa 0,07 ha. Planeeringuala asub kultuurrohumaal. Kõrghaljastuse vähesust korvavad planeeringualast idas ning üle eratee kirdes asuvad okaspuu enamusega metsaalad, kohati ulatuvad suuremad puud oma võradega isegi üle kraavi planeeritavale kinnistule. Lisaks ilmestavad kinnistut eratee äärde jääv (foto 1) ning läänepiiri keskosas paiknev puudesalu. Kinnistu kirdepiirile on kraavi äärde püstitatud puittara, millest teisele poole jäävad TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 4

5 Metsanurga kinnistu administratiivhoone ja kämpinguhooned. Foto 1. Vaade teelt teeäärsele salule ja naaberkinnistu puhkekompleksile Metsaluige maaüksuse kirdekülge jääva kraavi ääres paikneb hooajalise elamuna kasutatav teisaldatav palkhoone (foto 2), mis puithoonena sulandub ideaalselt loodusega. Foto 2 Vaade teelt kinnistul paiknevale hoonele Pärnu maakonna teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused järgi kuulub Metsaluige kinnistu maakondliku tähtsusega Ikla-KabliJaagupi väärtusliku rannamaastiku piiridesse, kokku on Pärnumaal valitud väärtuslikke TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 5

6 maastikke 33. Nimetatud maastikud iseloomustavad maakonna maastike väärtusi ja nende vaheldusrikkust ning on esinduslikud seal paiknevate väärtuste poolest. Väärtuslike maastike määratlemisel on võetud aluseks maastiku kultuurilis-ajaloolist, looduslikku väärtust, puhkeväärtust ja turismipotentsiaali, identiteediväärtust või esteetilist väärtust. Eelpool nimetatud erinevate väärtuste hindamisel kolmepalli-süsteemis saadi Ikla Kabli- Jaagupi piirkonna tulemuseks suuremas osas 3 palli, mis omistatakse hästi eksponeeritud korras maastiku väärtustele, mis pakuvad samas esteetilist naudingut. Kogu Häädemeeste rannikuala iseloomustavad ajalooliselt kujunenud väikesed krundid. Kogu rannikumaastik oma kauni looduse ja hea ligipääsetavusega on kujunenud soositud suvitamise ja puhkamise piirkonnaks. Viimastel aastakümnetel on piirkonda ehitatud uusi puhkekomplekse ja kohandatud puhkemajadeks ümber vanu taluhooneid. Naabrusesse jäävale rahva hulgas populaarsust kogunud Lepanina motelli kompleksile on lisandunud teisigi puhkealasid. Sama suundumust järgib ka käsitletav detailplaneering. Tehnovõrgud Planeeringuala läbib Elektrilevi Häädemeeste alajaama Ikla 15 kv õhuliini Puhkebaasi (Kilingi-Nõmme) alajaama haruliin. Lepanina kinnistu eratee vööndisse on paigaldatud madalpingekaablid. Planeeringualal puuduvad ühisvee- ja kanalisatsioonitrassid. Olemasolev situatsioon on kirjeldatud joonisel 2 Olemasolev olukord Planeeringualal asuvad ja sellele ulatuvad kitsendused Paiknemise tõttu eratee (Lepanina kat tunnus 21303:002:0033) kaitsevööndis on kinnistul kitsendatud tegevust 50 m ulatuses tee sõiduraja teljest (tee kaitsevöönd 50 m ulatuses määrati 2002.aastal AB Büroo OÜ poolt koostatud Metsanurga kinnistu detailplaneeringuga, mis kehtis detailplaneeringu algatamiseni). Olemasolevatest tehnovõrkudest kitsendavad maakasutust elektripaigaldised: keskpinge (20kV) elektriõhuliin ja maakaabelliinid. Majandus -ja taristuministri määruse nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded 10 p1 kohaselt on õhuliini kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge 1 kv kuni 35 kv nimipingega liinide korral 10m, 10 p3 kohaselt on maakaabelliini kaitsevöönd 1 m kaugusel mõlemalt pool liini äärmistest kaablitest. Paiknemisest maaparandushoiualal (reg nr 20824, Ranna drenaaž) on planeeritavale territooriumile rajatud drenaažitorustik, mis esitab kitsenduse drenaažtorude säilitamise suhtes, kindlustamaks normaalse kuivendusrežiimi tagamise mitte üksnes planeeringualal vaid ka ümbruskonnas paiknevatel kinnistutel. Planeeritava alani ulatub kagus ja lõunas kraavi (eesvoolu) veekaitse vöönd, kraavi veekaitse kitsenduseks on kraav + 1 m kraavi servast. (Alus: Veeseadus, 29 p.3). TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 6

7 III PLANEERINGU LAHENDUS 4.1. Planeeritava ala kruntideks jaotamine Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Metsaluige maaüksuse kruntideks jagamine, kruntidele ehitusõiguse määramine (sh krundi kasutamise sihtotstarvete määramine). Planeerimislahendusega tehakse ettepanek seni maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagada 3 ärimaa sihtotstarbega krundiks, kavandades kruntidel suvitajatele puhke - ja majutusteenuse osutamist. Maakasutusest ja ala kruntideks jaotamisest annab ülevaate joonis 3 Põhijoonis tehnovõrkudega. Positsioon 1 krundile on kavandatud: kämpingud (üksikult ja paarikaupa), autokaravanidele ruumi eraldamine, telkimisala kavandamine krundi edelaosas; administratiiv-majutushoone ja teenindav hoone (saun +käimla + duššid). Positsioon 2 krundile on kavandatud puhkemajad, positsioon 3 krundile külalistemaja Krundi hoonestusala piiritlemine. Krundi ehitusõigus Detailplaneeringuga tehakse ettepanek eratee kaitsevööndi vähendamiseks 50 meetrilt 20 meetrile, vastav kokkulepe on sõlmitud eratee omanikuga 2013.a. aprillis (vt kooskõlastuste leht). Planeeringu lahenduse koostamisel on lähtutud eratee 20-meetrisest kaitsevööndist. Detailplaneeringu põhijoonisel (joonis 3) on määratud hoonestusalad ning nende seotus krundi piiridega. Hoonestusala all mõistetakse ala, mille piires võib rajada krundil ehitusõigusega määratud hooned, kusjuures hoonestusalasse peab mahtuma planeeritavate hoonete põhimaht, väiksemamahulised hooneosad ja rajatised võivad ulatuda väljapoole määratud hoonestusala. Hoonestusalasse võib istutada haljastust ja rajada parklad. Väljapoole hoonestusala on hoonete ja rajatiste püstitamine keelatud. Kavandatavad hoonestusalad on seotud nii krundipiiride kui looduslike piiridega, seotus krundi jt piiridega kajastub põhijoonisel, hoonestusalade kaugused krundi piirist varieeruvad 4 kuni 18 meetrini. Kavandatav kämpinguhoonete ala on suuremas osas kavandatud planeeritava ala kaguossa kraavi äärsele alale, telkimisala aga planeeringuala edelaossa, nii on looduses puhkajatele tagatud omaette privaatsus. Hoonestusala määramisel peavad ehitatavad hooned oma suuruse, kõrguse ja asukohaga moodustama ruumilise terviku. Kohustuslikku ehitusjoont planeeringuga ei määrata. Krundi ehitusõigus kajastub graafiliselt ja tabelina planeeringu joonisel 3 Põhijoonis tehnovõrkudega. Detailplaneeringuga on lubatud planeeritavatele ärimaa kruntidele rajada olenevalt krundi suurusest ja hoonete suurusest 1 kuni 24 hoonet krundi kohta. Suurim hoonestatus on kavandatud positsioon 1 krundile, kuhu püstitatakse kokku 1 administratiivmajutushoone, teenindushoone sauna, käimla ning dušširuumidega ja kuni 24 kämpinguhoonet. Kuivõrd kämpingud on kavandatud vundamendita, on nende asukohta võimalik muuta, järgides vastavate õigusaktide norme (elektriliini kaitsevöönd, tuleohutuskujad jm), vundamendita hoonete püstitamine ei põhjusta drenaaži purunemist. Lubatud ehitiste kasutamise sihtotstarvete määramisel lähtutakse majandus- ja taristuministri määrusega nr 51 kehtestatud Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu nõuetest. Kavandatavate ehitiste otstarve on välja toodud tabelis 3. TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 7

8 Tabel 3. Kavandatavate ehitiste otstarve Kood lubatud ehitise kasutamise otstarve Pos. nr külalistemaja puhkeküla või -laagri majutushoone muu lühiajalise majutuse hoone 1, muu teenindushoone Arhitektuurinõuded ehitistele Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda piirkonna ehitustraditsioonist ja arhitektuuritavadest. Hoonete planeerimisel ja rajamisel arvestada hoonete arhitektuurse, visuaalse ja keskkonnaalase sobivusega rajatavasse piirkonda (vaadete säilimine, mõju looduskeskkonnale jm). Rajatav hoonestus ei tohi tekitada ohtu keskkonnale ja tervisele, ehitised peavad olema piisava püsivuse ja kestvusega, piisavalt kaitstud tulekahju puhkemise ja levimise ning teiste õnnetuste eest. Arvesse võttes asjaolu, et planeeringuala kuulub väärtuslike maastike loetelusse, on maastiku hoolduse seisukohast soovitatud kasutada võimalusel ehitustöödel loodussõbralikke materjale (looduslik kivi, puit, pilliroog). Sellest lähtuvalt on käesolevas planeeringus ette nähtud välisviimistlusmaterjalidena kasutada naturaalseid ehitusmaterjale: puitlaudist ja/või palki, servamata lauda, puitvoodrit, katusematerjalina eelistada looduslikke materjale (puit, roog, sindel), vältida plekk-ja plastmaterjalide kasutamist. Kasutada traditsioonilisi värvitoone, soovitavalt puitpinnad ette näha looduslähedastes (pruunikad, kollakad, rohekad ) toonides, vältida eredaid ja neoontoone. Rajatavate hoonete suurim korruselisus kuni 1,5 korrust, hoonete suurim kõrgus kuni 7m. Katusekalde vahemik Piirete rajamisel kasutada piirkonnale kohaselt sobivaid aiatüüpe (lattaed, lippaed) ja traditsioonilisi materjale (puit, kivi). Piirdeaiad võib rajada mööda krundipiire, kuid ei tohi mitte mingil juhul rajada väljapoole neid, samuti võib piirded rajada kruntide hoonestusalade piiridele. Keelatud on üle 1,2 m kõrguste kivi- ja puitaedade rajamine ning läbipaistmatute plankpiirete rajamine Ehitistevahelised kujad Ehitistevahelised tuleohutuskujad on lahendatud vastavalt ehitusseadustiku 11 lõikele 4 kehtestatud majandus -ja taristuministri määrusele nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Hoonetevahelise minimaalse kuja laiuseks on 8 m. Nimetatud hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kui aga kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Detailplaneeringuga lubatud madalaim tulepüsivusklass on TP3 tuld kartvad hooned Teede maa-alade ning ja liikluskorralduse määramine Juurdepääs planeeringualale ehitatavatele hoonetele ja rajatistele toimub planeeringualaga põhjas külgnevalt Lepanina kinnistu erateelt põhiliselt kahe mahasõidu kaudu. Eratee kasutamiseks sõlmitakse teeomanikuga vastav leping. Planeeringuga piiratakse transpordivahendiga planeeringualale liikumist, planeeringu joonisel on kujutatud piirdeaiaga piiri osad, kus on keelatud krundile väljasõitude rajamine. Krundil liikumiseks on kavandatud ca 235 m pikkune kirde-edela suunaline tee ja ca 135m pikkune tee, mis pooles ulatuses on kavandatud keskpinge õhuliini kaitsevööndi alla, TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 8

9 mõlema tee laiuseks on 3,5 meetrit. Kämpingute juurde liikumiseks kavandatud 2-meetri laiuse pinnastee pikkus on ca 180 meetrit. Teedest eraldi krunte ei moodustata, jalakäijatele eraldi teed ei kavandata. Jalakäijatele on võimaldatud vaba liikumine kogu territooriumi ulatuses. Sõiduteede rajamisel jälgida, et teedelt tulev sajuvesi ei valguks naaberkinnistule. Parkimine lahendatakse kruntidel krundisiseselt. Omaette parklaalad on kavandatud kõigile kruntidele. Parkimise planeerimisel lähtutakse põhimõttest, mille järgi parkimise ja hoonestuse maht peavad olema normatiivses suhtes, samas oleneb parkimiskohtade arv krundil kavandatud ehitise liigist. Parkimiskohtade arv krundil arvutatakse vastavalt ehitiste parkimisnormidele äärelinna kohta (EVS 843:2003 Linnatänavad) suletud brutopinna (A) ja parkimisnormatiivi (n) korrutisena: P (parkimiskohtade arv)= A (suletud brutopind) x n (parkimisnormatiiv) Tabel 4. Parkimiskohtade kontrollarvutus (alus EVS 843:2003) Ehitise liik/hoone pind korruste arv Positsiooni nr Parkimisnormatiivi uus asutus väikese külastajate arvuga/150 m 2 1,5 korrust uus asutus väikese külastajate arvuga/130 m 2 1,5 korrust arvutus normatiivne parkimiskohtade arv arv x 1/80 x 1,5 2,7 8 dp kavand kohtade x 1/80x 1,5 2,4 4 normikohane parkimine 1+3-5,1 kuni 12 Tabelis ei kajastata parkimiskohtade arvutust kämpingute, karavanide ja telkijate autode jaoks. Pos 1 krundi telkijate tarbeks on planeeritud 14 parkimistaskuga parkla, mis peaks parkimisvajaduse rahuldama ka kõrgperioodil. Autokaravanid pargitakse selleks ette nähtud platsile, kämpingus ööbijatele on võimaldatud parkimine iga majakese juures, samuti toimub Pos 2 krundi puhkemajade vaheline parkimine teeäärsel haljasalal vastava hoone läheduses. Detailplaneeringuga kavandatavad teed rajatakse kas pinnasteena või uunikivi kattega. Võimalik on tee ja parkla katmine kruusa- või graniitsõelmetega, sobib ka tugevdatud murukate või murukivi. Autokaravanide parkimiskohtade katteks (samuti kämpingute kõrval ja kämpingute juurdepääsutee puhul) võib kasutada ka osaliselt murukärge. Nõudeks on, et parkla ja sõidutee puhul kasutatavad materjalid oleks sademevett läbilaskvad, parkla ja teede katmine asfaltkattega on antud keskkonnas sobimatu Säilitatav ja rajatav haljastus ning heakord. Vertikaalplaneerimine Planeeringuala paiknemisest kultuurrohumaal on tingitud olemasoleva kõrghaljastuse vähesus, seda korvavad planeeringualast idas ning üle eratee kirdes asuvad okaspuu enamusega metsaalad. Samuti ilmestavad kinnistut eratee äärde jääv ning läänepiiri keskosas paiknev puudesalu. Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hoiduma sellele kahju tekitamast. Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult ja säästvalt. TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 9

10 Arvestades kavandatava arendustegevuse iseloomu heakorrastatud haljasalal peamiselt välisõhus puhkamiseks tingimuste loomine (kämping- ja üürimajutuse pakkumine, telkimise võimaldamine jm), näeb planeering ette mõningate üksikpuude ja puusalude kohustusliku säilitamise. Olemasolevad kraavid puhastada looduslikust juurdekasvust, mis tagab ka ala kuivenduse. Täiendavat haljastamist detailplaneeringuga oluliselt suures mahus ette ei nähta, kuna tegemist on maaparandusobjektiga, kus on oluline arvestada drenaaži paiknemisega. Seetõttu on haljastuses keelatud näiteks hästiarenenud ja laiuva juurestikuga puuliikide (paplid, remmelgad jt) kasutamine. Haljastust on soovitav kasutada Pos 1 krundi parkla liigendamiseks. Haljastamisel kasutada kohalikke puu- ja põõsaliike (näiteks puuliikidest harilik mänd, sookask, harilik saar, põõsaliikidest sarapuu, siberi kontpuu, magesõstar jt liigid). Kõrghaljastuse rajamine planeeringuala läbiva keskpinge õhuliini kaitsevööndisse on keelatud, haljastamisel jälgida tehnovõrkudest tulenevaid piiranguid ja kehtivaid normatiivakte (uushaljastust ei tohi rajada tehnovõrkudele lähemale kui 2 m), lubamatu on kõrghaljastuse rajamine hoonele lähemale kui 2,5 m. Lisaks telkimisalalt ja kämpingute piirkonnast olmeprügi kogumisele tagatakse ka ülejäänud territooriumilt tekkiva prügi kogumine konteineritesse (või prügimajja) ning korraldatakse selle äravedu vastavasse ladustuspaika. Vertikaalplaneerimine lahendada vajadusel edaspidi koostatavate projektide raames. Maapinna kuivendamise eesmärgil kavandatakse (ilmselt purunenud) drenaažitoru lähedale tiik. Kuivendussüsteemi toimimise tagamiseks tuleb purunenud drenaažtoru asendada uuega. Kogu kuivendussüsteemi rekonstrueerimine lahendatakse Arendaja poolt enne hoonestusprojektide koostamist. Tiigi rajamiseks tuleb koostada vastav projekt. Tiigi rajamine Metsaluige maaüksusele lisab atraktiivsust mitte üksnes nimetatud maaüksusele, vaid ka kogu ümbruskonnale. Tiiki on otstarbekas kasutada tuletõrje veevõtukohana. Selleks peab tiigis igal ajaperioodil (ka põuaaegadel) olema tagatud piisav veekogus ja tiigi sügavus olema vähemalt 1,5 m. TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 10

11 4.7. Tehnovõrgud Üldosa Põhijoonis tehnovõrkudega on aluseks planeeringualal edaspidi koostatavatele ehituslikele projektidele. Olemasolevat olukorda seoses tehnovõrkudega on käsitletud peatükis Elektrivarustus Elektrivarustuse kavandamisel on lähtutud Elektrilevi OÜ Pärnu-Viljandi regiooni. tehnilistest tingimustest detailplaneeringuks nr , Vastavalt nimetatud dokumendile on lubatud maksimaalne läbilaskevõime 3x250A. Elektrilise aadressi järgi kujuneb toitealajaamaks Häädemeeste 35/15, toitefiidriks Ikla HDM, jaotusalajaamaks Puhkebaasi (K-Nõmme). Kuni võimsused võimaldavad, nähakse tarbijate varustamine elektrienergiaga ette Puhkebaasi alajaama baasil. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis (ostja toitekaabli kingadel). Tarbijate varustuseks elektrienergiaga ühildatakse võimalusel teedega elektriliinide koridorid toitepunktist liitumiskilpideni. Liitumiskilbid on planeeritud tarbijate kruntide piiridele mitmekohalistena teealasse, liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks). Detailplaneeringu alal nähakse tulevikuks ette maa-ala koos teenindusmaaga planeeritavale alajaamale, alajaama asukoht jääb koormuskeskmesse, selle teenindamiseks jääb ööpäevaringne vaba juurdepääs. Alajaamast ei moodustata omaette krunti, alajaama toide nähakse ette õhukaabliga Ikla - Häädemeeste 15 kv õhuliinilt. Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada Elektrilevi OÜ-le notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus Veevarustus ja tuletõrjevesi. Häädemeeste valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava järgi aastateks on kavandatud perspektiivsed ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga kaetavad alad, suuremate ühisveevärgiga arendamise külade nimistusse kuulub ka Kabli küla. Nimetatud dokumentide järgi on ette nähtud kaugemas perspektiivis peaaegu kogu asula katta ühisveevärgi - ja kanalisatsioonivõrgustikuga. Perspektiivsete ühisvee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine on kavandatud kuni Jaagu kinnistuni (21303:002:0044). Planeeringu joonisel 3 on kujutatud veevarustus - ja kanalisatsioon, mis liituvad Lepanina trassidega. Joonisel 4 antakse skemaatiliselt lahendused perspektiivseks ühinemiseks Kabli küla ühisvee-ja kanalisatsioonivõrkudega. Veevarustus Veevarustus lahendatakse Lepanina kinnistu (21303:002:0031) puurkaevu baasil. Kavandatud veetorustiku liitumine on kujutatud ühistehnovõrkudega liitumise skeemil. Arvestuslik veekogus ööpäevas sõltub külastajate arvust, eelkõige on see sõltuvuses puhkekompleksi kasutamise aktiivsusest. Aktiivse kasutuse perioodil (kevadest sügiseni) on kogu Metsaluige kinnistu puhkekompleksi arvutuslik veetarbimine maksimaalselt 20 m 3 ööpäevas (inimeste arv kuni 160 ja max veekogus 1 inimese kohta keskmiselt 0,125 m 3 /d). Täiendavalt kogu maaüksuse veevärgile on Pos1 krundi teenindushoone tarbeks kavandatud detailplaneeringuga lokaalne puurkaev hooldusalaga 10 m, täpne asukoht määratakse puurkaevu projektiga. Vastavalt Veeseadus 28 lg 3 puurkaevule sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse ühe kinnisasja tarbeks ja alla 10 m 3 /ööpäevas. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab keskkonnaminister. Üldjuhtudel arvestatakse, et kaevu asukoht jääks võimalike reostusallikate TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 11

12 (kogumiskaevud, prügikastid, õlimahutid jne) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist võimalikult kaugemale (mitte vähem kui 10 m); puurkaevu suudme manteltoru ots jääks vähemalt 30 cm võrra maapinnast kõrgemale ja oleks suletud. Kui veevõtt kaevust ületab 5 m 3 piiri ööpäevas, tuleb keskkonnaametist taotleda vee erikasutusluba. Kuna Pos 1 krundil on tegemist valdavalt kämpingu- ja telkimisalaga, kus olmetingimused on kasinamad, arvestatakse puurkaevust võetava vee koguseks kuni 10 m 3 /ööpäevas. Võimalike probleemide ennetamiseks on planeeringu joonisel kujutatud kavandatava puurkaevu hooldusala (10 m) piir. Kaevu ja selle ümbruse sanitaarse seisundi korrasoleku eest vastutab kaevu omanik Puurkaevu asukoht on vajalik kooskõlastada kohaliku omavalitsusega, kaevu projekt esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes kooskõlastab projekti keskkonnaametiga ning väljastab kirjaliku nõusoleku või ehitusloa. Tuletõrjevesi Vastavalt normatiividele EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus on vajalik krundi tuletõrjevee vajadus 15 l/s, vajamineva kustutusvee hulk 3 h (tulekahju normatiivne kestusaeg): 15 l/s x 3h= l (162m 3 ) Kuna antud piirkonnas ei ole käesoleval ajal tehnilis-majanduslikult põhjendatud välja ehitada ühisveevärgile paigaldatud hüdrantidega tuletõrjeveevärki, kavandatakse selleks planeeringuala suurimale krundile tehisveekoguna tiik suurusega ca 110 m 2. Vee kättesaamiseks tuleb paigaldada kuiv hüdrant. Hüdrant peab vastama ja olema ehitatud vastavalt EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus esitatud nõuetele. Kuiv hüdrant kujutab endast spetsiaalselt välja töötatud ja ehitatud survestamata sambakujulist hüdranti, mis on ühendatud veeallikaga ja millest saadakse tulekustutusvesi tuletõrjepumbaga imemise teel. Et kasutada looduslikku või tehisveekogu tuletõrje veevõtukohana, peab arvestama, et: 1) igal aastaajal igasuguse ilmaga oleks tagatud ligipääs päästeteenistuse autodele; hüdrant peab jääma sõiduteest vähemalt 2,5m kaugusele; 2) vee sügavus veevõtukohas oleks vähemalt 1,5 m; 3) et veevõtukoht oleks nõuetekohaselt tähistatud jne. Kuna tegemist on puhkepiirkonnaga, kus aktiivne tegevus toimub peamiselt kevadest sügiseni, on eeldatav, et juurdepääsu tagamisega tuletõrje veevõtukohale probleeme ei teki. Tuletõrje veevõtukoht peab vastama kehtivale normile EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus Olmekanalisatsioon ja sademevesi Reovete kanaliseerimiseks nähakse ette Lepanina biopuhastisse suunatav isevoolne reovee kanalisatsioonitrass. Kanalisatsioonitorustikke pole ette nähtud kämpingute ja autokaravanide territooriumile. Sarnaselt veevarustusega on detailplaneeringuga antud võimalus tulevikus vajadusel täiendavate tehnovõrkude väljaehitamist ja liitumist Häädemeeste valla ühistrassidega. Sademevesi Planeeritav ala on suhteliselt tasane (maapinna absoluutkõrgused jäävad kõrgusvahemikku 4. m kuni 5.5 m) ühtlase kaldega läänesuunas. Planeeringualal on rakendatud drenaažkuivendust, mis on rahuldavas seisukorras, ja kraavkuivendust. Pealevalguva vee lõikab ära planeeringuala ida- ja lõunaküljes kulgev ca 1m sügavune kuivenduskraav. Kuna kavandatav ehitustegevus olemasolevat kuivendust olulisel määral ei kahjusta, planeeringuala kasutatakse hooajaliselt (kevadest sügiseni), ei nähta planeeringuga ette täiendavat vertikaalplaneerimist kraavide osas. Eelnevat arvesse võttes puudub vajadus täiendava sademeveekanalisatsiooni järele. Sadeveed hajutada krundisiseselt haljasalal või suunata olemasolevatesse kraavidesse. TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 12

13 Lubamatu on sadevee suunamine drenaažitorudesse ja naaberkruntidele. Parklate ja sõidutee puhul kasutada sademevett läbilaskvaid materjale (killustik, kruus) Sidevarustus Planeeringuala sidevarustus lahendatakse mobiilside baasil Soojavarustus Vajadusel lahendatakse soojavarustus lokaalkütte baasil, milleks kasutada elektri-, õli või teisi alternatiivseid energiaallikaid, mis oleks soovitavalt energiasäästlikud ning minimaalselt keskkonda saastavad Tabel 5. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel dp algatamise eelne planeeringuga planeeringuga Tehnovõrk pikkus planeeringu- kavandatav pikkus kavandatud pikkus alal (m) planeeringualal (m) liitumispunktini (m) keskpinge õhuliin m õhukaabliga madalpingekaabel 122 ca veetoru - ca kanalisatsioonitoru - ca *Märkus: Tabelis ei kajastata perspektiivseid trasside pikkusi liitumisel ühisveevärgiga Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine. Planeeringualal ei ole ega ei planeerita keskkonnamõjuga tegevusi ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasnev otsene mõju avaldub planeeringuala piires. Planeeritud ehitustegevusega kaasnev mõju on lokaalne. Kavandatava tegevusega maa-ala hoonestamisel tagatakse maa-ala korrashoid. Kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist vee, pinnase või õhu saastatuse, jäätmetekke, müra, vibratsiooni, valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna muutust keskkonnale ja inimeste tervisele võrreldes olemasolevaga, kui järgitakse kehtivat seadusandlust ning nõudeid ehitistele ja veekogu kaevamisel. Planeeritava kinnistu paiknemise tõttu väärtuslikul maastikul on detailplaneeringus arvestatud väärtuslike maastike üldisi hooldussoovitusi: Säilitatakse looduslikus seisus Metsaluige kinnistu kirdenurgas kulgev kraav, jättes veekoguna esineva kraavi kaldariba kui suurima ökoloogilise potentsiaaliga maastikuosa looduslähedasse seisundisse veekaitsevööndi laiuselt: olemasolev kõrghaljastus säilitatakse suures osas, maastiku avatuse huvides välditakse mahult suure täiendava kõrghaljastuse rajamist planeeringualale; hoonestamisel järgitakse kohalikku maastikku, arvestades vaadetega planeeringualale, lähtutakse tsonaalsuse põhimõttest, kus erineva kõrguse ja mahuga hoonete paigutus korrapäraste gruppidena võimaldab säilitada vaated maastikule ka hooneridade vahelt; Seatud hoonestuse põhitingimused (traditsioonilised ehitusmahud, ehitusmaterjalid, TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 13

14 arhitektuursed lahendused välisviimistlusmaterjalide, katusekalde jm suhtes) tagavad uute hoonete sobivuse keskkonda. Hoonete kõrgused (5m kuni 7 m) ei muutu takistuseks tausta ilmestavate kõrgete puusalude vaatlemisel, kuna üldmahus pole tegemist olulise ruumilise mõjuga objektidega (va. üksikud külalistemajad), seega säilitatakse maastikuilme avatus. Kohati võib küll tunduda, et seoses senise avatud maastikuga ala suhteliselt tiheda täis ehitamisega võib kaasneda maastikuilmele negatiivne keskkonnamõju, kuid kuna hooned ei varja vaadet ümbritsevale korrapärase paigutuse (ja küllalt laia üle 20 m- hooneteridade vahe) tõttu ei saa pidada maastikuilme muutust eriti oluliseks. Liiati ei kavandata planeeringualale tootmishooneid, mis rikuks maastiku üldilmet ja on antud piirkonnas sobimatud ja lubamatud, seega jääb ära negatiivne keskkonnamõju. Väärtuslike maastike kaitse ja hoolduse positiivsete mõjude kaugeleulatuvuse hulka kuulub ka turismi edendamine maapiirkonnas. puhkemaastiku kergesti ligipääsetavuse tagab kavandatud liikluskorraldus, kus planeeritud teed ei kujuta endast tihedat ning aktiivset kasutamist leidvat teedevõrku. Seoses asjaoluga, et detailplaneeringuga on määratud krundipiiri osad, kus on keelatud krundile väljasõitude rajamine, piiratakse planeeringualal transpordivahendiga liikumist, mis vähendab oluliselt teede poolt põhjustatud reostusohtu. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et tihedamat liiklemist esineb planeeringualal aktiivsemal kasutusperioodil, so nädalalõppudel kevadest sügiseni. Mõjud looduskeskkonnale ja Natura alale Looduslikult väärtuslike alade säilitamisel on oluline positiivne keskkonnamõju. Pikemas perspektiivis kaasneb looduslikel aladel turismi arendamisega positiivne mõju looduskeskkonnale, kuna pakutakse võimalusi looduses viibida, millega kaasneb keskkonnast hoolivuse kasvatamine. Konkreetses looduspiirkonnas turismi arendamisega kaasneb koormuse suurenemine konkreetsetele turismi abil propageeritavatele looduslikele aladele, mille võrra väheneb koormus teistele aladele. Lühemas perspektiivis eeldab turismialade arendamine väikeses mahus teenindusrajatiste püstitamist, millega kaasneb vähene negatiivne mõju looduslikele aladele. Eeldatavalt ei tulene planeeritavast tegevusest Natura alale (Kabli linnu- ja loodusala) olulist mõju. Mõju põhjaveele ja pinnasele Oht pinnasele võib seisneda eelkõige autode parkimises ning inimeste liikumises väljaspool selleks ette nähtud alasid. Haljasaladel pinnasekahjustuste vältimiseks on planeeringualal sõidukite liikumise reguleerimiseks kavandatud teed ja parklad, mille kattematerjalidena kasutatavad kruusa- või graniitsõelmed, tugevdatud murukate või murukivi lasevad läbi sademevett, keelatud on asfaltkate. Hoonestuse rajamisega kaasnevad mõjud veele ja pinnasele on seotud eelkõige heitvee kogumise ja käitlemisega. Konkreetsete kasutustingimuste määramisega hoitakse ära isetegevust ning saavutatakse võimalus konkreetsest arendustegevusest tulenevalt rakendada parimaid meetmeid põhja- ja pinnavee ning pinnase kaitsmiseks. Kuna mõjud pinnasele ja veele kaasnevad just hoonete ja nendega kaasnevate infrastruktuuride ehitamise käigus, samuti hiljem elutegevusega kaasnevate mõjudena (põhjavee tarbimine, reovee kogumine), on planeerimisprotsessi käigus seatud täiendavad tingimused vee ja pinnase kaitseks. Tehnovõrkude ja rajatistega seotud keskkonnakaitse nõudeid peab arvestama ka rajatiste projekteerimisel. Seoses kavandatud etapiviisilise arendusega kavandatakse arenduse I etapil veevarustuses lokaalse puurkaevu rajamist oma kinnistule, isevoolne reovee kanalisatsioonitrass suunatakse lepingute sõlmimisel Lepanina biopuhastisse. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine aitab parandada heitvee kvaliteeti ja pakkuda elanikele (ja külastajatele) kvaliteetset teenust. Detailplaneeringuga on arenduse TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 14

15 järgnevatel etappidel antud võimalus täiendavate tehnovõrkude väljaehitamist ja liitumist Häädemeeste valla ühistrassidega, ühistrasside väljaehitamine eeldab majanduslikult soodsamaid tingimusi. Keskkonnasäästliku jäätmekäitluse tagamiseks ladustatakse olmejäätmed suletavatesse prügikonteineritesse, mis paigutatakse krundile spetsiaalsesse ehitisse-jäätmemajja. Maakasutus Detailplaneeringu elluviimise tulemusel antakse seni kasutuseta seisnud alale aktiivne kasutus. Kuna tegemist on väärtusliku maastiku koosseisu kuuluva alaga, on ala puhkeotstarbeline arendamine positiivse iseloomuga. Vältimaks olulist mõju ümbritsevale, mis võib tekkida uue asustusala rajamisel, pakutakse leevenduseks välja ehitustegevuse ajaline piirang, st ehitustegevust piirata aktiivsemal puhkuste perioodil, so suvekuude nädalalõppudel Servituutide vajaduse määramine Lähtuvalt asjaõigusseadusest tehakse ettepanek järgmiste servituutide seadmiseks: Tabel 6. Servituutide seadmise vajadus. teeniv kinnisasi /krunt, millele tehnov. valdaja või valitsev kinnisasi, servituut seatakse servituut mille kasuks seatakse servituut Lepanina (21303:002:0033) Metsaluige (Pos 1-3) juurdepääs teeservit.reaalservituudina Lepanina (21303:002:0031)* Männituka (21303:002:0309)* Männipõllu(21303:002:0310)* Reinumänni (21303:002:0312)* Männipõllu (21303:002:0310) Lepanina (21303:002:0031 Lepanina (21303:002:0032) Lepanina (21303:002:0033) Lepanina (21303:002:0032) ** Lepanina (21303:002:0033) ** Saadu (21303:002:0706) ** Jaagu (21303:002:0044) ** Metsaluige (P1-3) elekterelektrivõrgu valdaja Metsaluige (Pos 1-3) veetorustik Metsaluige (Pos 1-3) kanalis.torustik Metsaluige (Pos 1-3) vee-ja kan..torustik Metsaluige (Pos 1-3) Moksi (21203:002:0113) Ilvese (21303:002:0114) * Märkus: olemasolevad elektrikaablid läbivad nimetatud kinnistuid **Märkus: planeeritavad ühistrassid läbivad nimetatud kinnistuid tehnov. servituut tehnov. servituut tehnov. servituut tehnov. servituut Seatakse ühistrasside välja ehitamise puhul (liitum. Jaagu kü-l). teeservit.reaalservituudina sõlmitakse tee lõplikult välja ehitamise järgselt siis, kui omanikel tekib soov lepingu sõlmimiseks Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus. Krundivaldaja tegevust piiratakse eratee teekaitsevööndi ja tehnovõrkude kaitsevööndite ulatuses (vt. pt.3.2). Hoonete, teede ja tehnovõrkude rajamisel arvestada olemasoleva drenaažitorustikuga, vajadusel ehitada see ümber või rekonstrueerida. TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 15

16 4.11. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809-1: 2002, mille kohaselt tuleb tagada hea jälgitavus ja korralik valgustatus kogu alal, mis aitab vähendada kuriteohirmu ning sissemurdmiste, vandalismiaktide, süütamise riski. Samuti on oluline tagada ala korrashoid, kuna korrastatud ümbruses väheneb soov kuriteo järele. Planeeringuala krundid on piiratud lukustatava piirdega, mille lahtioleku ajal teostab järelevalvet maaomanik või selleks volitatud isik. Soovitav on säilitada vaatekoridore planeeringualast ida-ja läänesuunas paiknevate hoonete ja juurdepääsutee suunal Planeeringu rakendamise võimalused Käesolev detailplaneering on aluseks tulevikus Metsaluige maaüksuse jagamiseks, krundipiiride, maakasutuse sihtotstarbe täpsustamiseks, teedevõrgu rajamiseks ning planeeritavatel kruntidel uute hoonete püstitamiseks. Detailplaneering näeb ette detailplaneeringu realiseerimist kahes kuni kolmes etapis. I etapil toimub arengu- ja ehitustegevus krundil Positsioonil 1. Ajaliselt hilisemate ehitusjärkude, s.o. II ja III etapi (Pos 2 ja Pos 3 kruntidel) arengu- ja ehitustegevus lahendatakse vastavalt aja jooksul tekkinud nõudlusele ja vajadusele. Detailplaneeringu algatamisel ulatus planeeringualale Lepanina kinnistule kuuluva eratee kaitsevöönd 50 m ulatuses, planeeringu menetlemise käigus (2013.a. aprillis) sõlmiti tee omanikuga kokkulepe eratee kaitsevööndi vähendamiseks 50 meetrilt 20 meetrile, mis võimaldab planeeringu realiseerimist, lähtudes eratee 20-meetrisest kaitsevööndist. Lepanina tee kasutamise kohta on sõlmitud servituudileping Lepanina kinnistu omanikuga. Kavandatava liiklusmaa on kohustatud välja ehitama maa omanik, lubatud on tee välja ehitamine etapiliselt vastavalt arendustegevusele. Kuna Moksi ja Ilvese maaüksuste omanikel huvi juurdepääsutee rajamiseks ja kasutamiseks puudub, ei ole võimalik enne planeeringu kehtestamist sõlmida nimetatud maaomanikega juurdepääsutee osas teeservituudi lepingut. Kui lepingu tingimused vastavad osapoolte huvidele, on edaspidi võimalik teeservituudi leping sõlmida. Tuletõrje veevõtukoha väljaehitamise ning veega varustamise kohustus on kinnistu omanikul. Veevõtu koht tuleb välja ehitada planeeringu realiseerimise I etapil, kindlasti peab veevõtukoht olema välja ehitatud enne kruntideks jagamist. Planeeringualal asuvate hoonete ehituslubade väljastamise eelduseks on planeeringualal krunte teenindava sõidutee valmis ehitamine alates Lepanina teelt. Häädemeeste vald ei võta endale tänavate ja insenerrajatiste väljaehitamise kohustust. Planeeringuga kavandatud puurkaevu asukoht Pos 1 krundil kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega, kaevu projekt esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes kooskõlastab projekti keskkonnaametiga ning väljastab kirjaliku nõusoleku või ehitusloa. Puurkaevu välja ehitamise ja hooldamise kohustus on Arendajal, kelleks on kinnistu omanik. Kui veevõtt puurkaevust ületab 5 m 3 piiri ööpäevas, tuleb Arendajal taotleda keskkonnaametist vee erikasutusluba. Tehnovõrkude välja ehitamise kohustus on Arendajal. Tehnovõrgud (elekter, vesi, kanalisatsioon) ehitatakse välja liitumislepingute alusel. Metsaluige kinnistul on sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping OÜ Jaotusvõrguga (leping ) ning Eesti Energia OÜ-ga elektrienergia liitumisleping (2014.a.). AS Valge Hotelliga on sõlmitud veevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise ning teenuste leping ( ) veevarustuse ja olmekanalisatsiooni osas. TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 16

17 Planeeringu rakendamisest tulenevad võimalikud kahjud kuuluvad hüvitamisele vastavalt asjaõigusseadusele. Oluliselt parandavad olmetingimusi ühistrassid, mis on Häädemeeste valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava järgi aastateks kavandatud. Kuna Häädemeeste vallal pole ühisvõrgustiku välja ehitamiseks välja töötatud konkreetset kava, saab liitumine ühisvee- ja kanalisatsiooniga Jaagu kinnistul (kujutatud planeeringu joonisel nr 4 Tehnovõrkude skeem ) toimuda ainult juhul, kui ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk Jaagu kinnistuni välja ehitatakse. Ühisvõrkudega liitumise puhul tuleb sõlmida servituudilepingud ühisvee- ja kanalisatsioonivõrkude valdajaga. Seoses drenaažitorustiku paiknemisega planeeringualal tuleb olemasolev drenaažikollektor säilitada sellisel maksimaalsel määral, mida võimaldab tavapärane ehitustegevus. Kui ehitustööde käigus tekib vajadus drenaažitorustikust osa eemaldada, tuleb maasse jäänud torustiku ots sulgeda liivatihedalt, vältimaks ülejäänud torustiku liivaga ummistumist. Kogu kuivendussüsteemi rekonstrueerimine lahendatakse Arendaja poolt enne hoonestusprojektide koostamist. Ehituse käigus maaüksuse pinnases paikneva kuivendusdrenaaži kahjustamisel taastab selle kahjustaja omal kulul. Seletuskirja koostas: /Viive Jääger/ TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 17

18 5. JOONISED 5.1. Situatsiooniskeem 5.2. Olemasolev olukord 5.3. Planeeringu põhijoonis tehnovõrkudega 5.4. Tehnovõrkudega liitumise skeem 5.5. Illustratiivmaterjalid TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 18

19 5.1. Situatsiooniskeem M 1: 5000 Planeeringuala TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 19

20 6. KOOSKÕLASTUSED 6.1. Kooskõlastuste kokkuvõte 6.2. Kooskõlastused Kooskõlastuste leht Digitaalallkirjade kinnituslehed 6.1. Kooskõlastuste kokkuvõte Jrk Kooskõlastav organisatsioon, nr kat.üksus 1. Lepanina kü 21303:002: Põllumajandusameti Pärnu keskus 3. Männituka kü 21303:002: Metsanurga kü 21303:002: Elektrilevi OÜ Pärnu-Viljandi regioon 6. Päästeameti Lääne Päästekeskus Insenertehniline büroo 7. Maanteeamet lääne regioon 8. Terviseameti lääne talitus 9. Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon kooskõlastuse nr ja kuup. kooskõlastaja ametinimi ja nimi kooskõlastuse asukoht Märkused kooskõlastaja ting-te täitmise kohta Jaak Valge kooskõlastused Nõus teekaitsevööndi vähendamisega 20-le meetrile kiri nr14-15/ Guido Selberg Pärnu keskuse juhataja Lisad kooskõlastatud Hilja Kuum kooskõlastused kooskõlastatud Aimar Kaeramaa kooskõlastused kooskõlastatud Nr Nr K-AT/26 dig kiri Nr. 15-2/ / 471 kiri nr 9.3-1/7932 kiri nr 6.5-1/13/ Rene Taimsaare Elektrilevi OÜ Ehitusosakonna Lõuna piirkonna ehituse projektijuht Alari Tõnissoo Lääne Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhataja Margus Eisenschmidt ehitusvaldk. juht Margarita Molnar Direktori kt Sulev Vare Juhataja kooskõlastused digit.allkirjade kinnitusleht kooskõlastused digit.allkirjade kinnitusleht kooskõlastused kooskõlastatud Lisad kooskõlastatud kooskõlastatud kooskõlastatud Lisad Ei kooskõlasta: vajalik täpsustada reoveekanalisatsiooni ja veevarustuse valdkonda selet.kirjas ning tagada selet.kirja ja joonise vastavus. Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon kiri nr 6.5-1/13/ Sulev Vare Juhataja Lisad Kooskõlastatud TARTU MAAKORRALDUSE OÜ 24

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem