Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc"

Väljavõte

1 Riia 35, Tartu Tel.: faks: Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = Y = KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru (61901:001:1230) ja Paju (61901:001:1120) kinnistud MTÜ Põlva Jahiselts Mammaste Põlva vald, Tel.: KOBRAS AS Vahur käärik juhatuse liige polvajahiselts@hot.ee Juhataja: Planeerija: Kontrollija: URMAS URI TEELE NIGOLA Reet Lehtla TARTU 2013

2 Üldinfo TÖÖ NIMETUS: OBJEKTI ASUKOHT: Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru (61901:001:1230) ja Paju (61901:001:1120) kinnistud TÖÖ EESMÄRK: Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on kavandatava looduskeskuse hoone asukoha määramine ja kaarraja laskeala ning ohutusala määramine. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva lahtise lasketiiru ümberehitamine poolkinniseks. TÖÖ LIIK: KOHALIK OMAVALITSUS: TELLIJA: Detailplaneering Põlva Vallavalitsus Eneken Padar, ehitusnõunik Tel MTÜ Põlva Jahiselts Vahur Käärik GSM TÖÖ TÄITJA: Projekti juht: Planeeringu koostajad: Kobras AS Registrikood Riia 35, Tartu Tel , faks Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Tel , teele@kobras.ee Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Konsultandid: Urmas Uri nõuandja keskkonnateemade osas Noeela Kulm nõuandja keskkonnateemade osas Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Ene Kõnd - tehniline kontrollija TÖÖ NR V 004 2

3 Kobras AS litsentsid / tegevusload: 1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid: KMH0046 Urmas Uri; KMH0047 Anne Rooma; KMH0126 Kadi Kukk. 2. Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr Geodeetilised ja kartograafilised tööd. Tegevuslitsents 762 MA. 4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 5. Ettevõtte Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringud: Ehitusjuhtimine EEJ002734; Ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud EG ; Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine EK ; Omanikujärelevalve EO ; Projekteerimine EP ; Kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise projekteerimine KP00002; Kaevandamine KKA000152; Kaeveõõne teisene kasutamine KKT Ettevõtte registreeringud Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER): Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO ; Maaparandussüsteemi projekteerimine MP ; Maaparanduse uurimistöö MU Tegevusluba. Kultuurimälestiste maastikuarhitektuuri konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uurimistööd, muinsuskaitseline järelevalve E 377/2008-P. 8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 800/10. TÖÖ NR V 004 3

4 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMÄRK ARVESTAMISELE KUULUVAD VAREM KOOSTATUD PLANEERINGUD JA DOKUMENDID OLEMASOLEVAD ALUSPLAANID JA MUU INFO ALA KOHTA DETAILPLANEERINGU KOOSTAJAD KIRJAVAHETUS OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS PLANEERIMISETTEPANEK PLANEERINGU KONTSEPTSIOON PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE KRUNDI EHITUSÕIGUS KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE... 9 KÄESOLEVA DETAILPLANEERINGUGA KOHUSTUSLIKKU EHITUSJOONT EI KEHTESTATA TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED EHITISTEVAHELISED KUJAD TEHNOVÕRKUDE JA -RAJATISTE ASUKOHAD VEEVARUSTUS TULETÕRJE VEEVARUSTUS SADEME- JA REOVEEKANALISATSIOON ELEKTRIVARUSTUS, SH VÄLISVALGUSTUS SIDEVARUSTUS SOOJAVARUSTUS TEHNOVÕRKUDE RAJAMISE VAJADUSE KOONDTABEL KESKKONNATINGIMUSED PLANEERINGUGA KAVANDATAVA ELLUVIIMISEKS EHITISTE OLULISEMATE ARHITEKTUURINÕUETE SEADMINE SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED PLANEERINGU ELLUVIIMISE VÕIMALUSED KOOSKÕLASTUSTE JA PLANEERINGUGA NÕUSOLEKUTE KOKKUVÕTE NING ISESEISVA KIRJAGA ANTUD KOOSKÕLASTUSED JOONISED SITUATSIOONISKEEM M 1: OLEMASOLEV OLUKORD M 1: OLEMASOLEVATE OHUTUSALADE SKEEM M 1: PLANEERINGU PÕHIJOONIS M 1: OHUTUSALA JA SERVITUUDIALADE SKEEM M 1: MÜRA TAOTLUSTASEME SKEEM M 1: PLANEERINGU LAHENDUSE ILLUSTRATSIOONID TÖÖ NR V 004 4

5 1. Sissejuhatus 1.1. Planeeringu koostamise alused ja eesmärk Detailplaneeringu koostamise aluseks on Põlva Vallavalitsuse 07. detsembri a otsus nr 411-k Detailplaneeringu algatamine, koostamise korraldamise ja finantseerimise õiguse andmine. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on kavandatava looduskeskuse hoone asukoha määramine ja kaarraja laskeala ning ohutusala määramine. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva lahtise lasketiiru ümberehitamine poolkinniseks. Detailplaneering hõlmab Lasketiiru (katastritunnus 61901:001:1230) ja Paju (61901:001:1120) kinnistuid. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on teostatud vastavalt Põlva Vallavalitsuse korraldusele nr 94-k Põlva Vallavalitsuse korralduse nr 27-k muutmine ning selle tulemusi on käesoleva detailplaneeringu koostamisel arvesse võetud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on käesoleva detailplaneeringu lahutamatuks osaks. Põlva valla üldplaneeringuga on määratud, et tulenevalt Kadaja lasketiiru mõjudest lähialadele on vajalik algatada teemaplaneering, et mõjusid täpsemalt analüüsida ning määrata ohutsoonid. Käesoleva detailplaneeringuga määratakse lasketiiru ohutsoonid ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes hinnatakse ning analüüsitakse lasketiiru mõjusid. uga ei tehta ettepanekuid kehtiva üldplaneeringu muutmiseks Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid Põlva Vallavolikogu määrusega nr 96 kehtestatud Põlva valla üldplaneering Põlva Vallavolikogu määrusega nr 25 kinnitatud Põlva valla ehitusmäärus Põlva Vallavalitsuse otsus nr 411-k Detailplaneeringu algatamine, koostamise korraldamise ja finantseerimise õiguse andmine Põlva Vallavalitsuse korraldus nr 412-k Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine ule Põlva Vallavalitsuse korraldus nr 94-k Põlva Vallavalitsuse korralduse nr 27-k muutmine Põlvamaa Põlva vald Aarna küla uga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (heakskiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-5/ ) 1.3. Olemasolevad alusplaanid ja muu info ala kohta Detailplaneeringu alusplaaniks on Kobras AS-i (litsents 762 MA, ) poolt koostatud digitaalne mõõdistus mõõtkavas 1:500 (töö nr V 004), mõõdistatud Täiendav info pärineb Maa-ameti kodulehelt. TÖÖ NR V 004 5

6 1.4. Detailplaneeringu koostajad Käesoleva detailplaneeringu koostamises osalesid Kobras AS-i poolt planeerija-maastikuarhitekt Teele Nigola, konsultantidena Urmas Uri ja Noeela Kulm ning kontrollisid planeerija-maastikuarhitekt Reet Lehtla ja tehniline kontrollija Ene Kõnd Kirjavahetus Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade, ettevõtete ja maaomanike-naabritega on toodud planeeringu lisade kaustas. 2. Olemasoleva olukorra iseloomustus Planeeritav ala asub Põlvamaal Põlva vallas Aarna külas Lasketiiru ja Paju kinnistul. Ala paikneb Põlva linna piirist linnulennul ligikaudu 2,5 km lääne pool ning hõlmab ca 3,7 ha suuruse territooriumi. Lasketiirust lõunas asub riigimaantee Põlva-Saverna T-163 ning alast läänes Tännassilma-Kadaja tee. Nende teede ning Kadaja (61901:001:1204) ja Moori (61901:001:0070) kinnistutel paikneva eravalduses oleva tee kaudu on võimalik pääseda planeeritavale alale. Planeeritava ala piiriga seotud naabrid koos katastritunnustega on: põhjas: Moori (61901:001:0070); läänes: Kadaja (61901:001:1204); lõunas: Alasoo (61901:001:0135); idas: Paju (61901:001:1121). Planeeritavat ala ümbritsevad kinnistud on maatulundusmaa sihtotstarbega. Planeeritavast alast põhja, ida ja lõuna suunas paiknevad põllumaad, lääne suunas metsaala. Lähimad eluhooned ning õueala on olemasolevast lasketiirust ca 160 m kaugusel lõunas - Alasoo kinnistul. Lasketiiru kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks on üldkasutatav maa ning Paju kinnistul maatulundusmaa. Lasketiiru kinnistu edelaosas asub de jure lahtine lasketiir. Seda ümbritsevad ca 75 m pikad külgvallid, mis on keskmiselt 2,5 meetrit kõrged ja 5 m kõrgune otsavall. Osaliselt ulatub otsavall Alasoo (61901:001:0135) maaüksusele. Alasoo krundile ulatub ka lühike lõik lasketiiru raudteest. Lasketiiru loodeosas asuvad 2 teenindavat hoonet. Lahtisel lasketiirul on vastavalt siseministri määrusele nr 56 Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded 5 km ulatusega ohutusala laskmise suunas. Ohutusala on kajastatud joonisel 3. Samas paiknevad ohutusalas mitmed elamud ning teed, mistõttu reaalselt seesugust ohutusala ei saa eksisteerida. Lasketiiru ohutusvallid vastavad siseministri määruse nr 56 Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded poolt sätestatud poolkinnise lasketiiru ohutusnõuetele, olemas on laskekabiin ja kuulipüüdja, mistõttu on faktiliselt tegemist siiski poolkinnise lasketiiruga, kuid puudub kohaliku omavalitsuse poolt välja antud poolkinnise lasketiiru kasutusluba. TÖÖ NR V 004 6

7 Olemasolev haavlilaskmise lasketiir asub ala põhjaosas avatud alal. Tegemist on kaarrajaga. Selle 250 m ohutusala ulatub Hauka 16A kinnistul asuvate hooneteni (joonis 3). Kaarraja territooriumil paikneb 4 hoonet, mis on seotud märkide välja laskmisega. Lasketiiru kinnistu keskel asub ca 90 m² pindalaga 1-korruseline hoone. Paju kinnistu on üleni kaetud metsaga ning ca 60 % Lasketiiru kinnistust on kaetud metsaga. Avatud alad on otseselt seotud olemasolevate lasketiirudega ning asuvad vastavalt põhjaosas haavlilaskmise lasketiiru territooriumil ja edelaosas lahtise lasketiiru territooriumil. Kaarraja ohutusala ulatub valdavalt avatud aladele põllumaadele Moori kinnistul. Lasketiiru kinnistu ulatuses on absoluutkõrguste vahemik ca 81,5 87 m, maapind langeb ala keskosast nii lääne kui ida suunas. Lasketiiru vallide absoluutkõrgus on kuni 89 m. Ala asub Lõuna-Eesti keskdevoni lavamaal ning pinnakatteks selles piirkonnas on moreen. Planeeringuala asukoht on näidatud situatsiooniskeemil (joonis 1), üldine maa-ala olemus planeeringu koostamise ajal olemasoleva olukorra joonisel (joonis 2) ning lasketiirudest tingitud kitsendused olemasolevate ohutusalade skeemil (joonis 3). 3. Planeerimisettepanek 3.1. Planeeringu kontseptsioon Planeeringuga kavandatakse põhimõttelised paiknemised administratiivhoonele ja haavlilaskmise lasketiirule. Kinnistu keskosas asub olemasolev rekonstrueeritav hoone. Selle kõrvale on kavandatud ka uue hoone asukoht kui võimalikest optimaalseim. Juurdepääs kinnistule asub sealt ca 45 meetri kaugusel, mis on sobiv, et rajada juurdepääsutee hooneni koos tee äärtes paiknevate parkimiskohtadega. Planeeringuala reljeef on pigem tasane, arvestades Põlvamaa suurt pinnavormide rikkust. Ala keskosas on maapind kõige kõrgem ning laskub ida ja lääne suunas, mis toetab hoonestusala paigutamist ala keskossa. Puurkaev on kavandatud hoonetele võimalikult lähedale, et vältida liigset torustiku rajamise vajadust. Reovee imbsüsteem on kavandatud reljeefi madalamale osale hoonestusalast itta, et vältida reovee voolamist hoonete ning puurkaevu suunas. Samuti on planeeritava hoonestusala vahetus läheduses AS-i Eesti Energia liitumispunkt. Haavlilaskmise lasketiiru asukoha valikul on vastavalt siseministri a määrusele nr 56 Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded lähtutud 250 meetrisest ohutusalast, kus tuleb välistada inimeste ja loomade viibimine laskmise ajal. Täismõõdus kaarrada või ka Compaq Sportingu rada ei ole võimalik planeeritava ala piires rajada. Senises kaarraja asukohas jääb ohutusalasse eluhoone ning teistes võimalikes asukohtades jäävad ohutusalasse sagedase kasutusega teed, ümbritsevad eluhooned või ei ole omanikud ohuala paiknemisega nende kinnistutel nõus. Sellest tulenevalt on haavlilaskmise tiir toodud kavandatava poolkinnise lasketiiru alale, kust suunaga läände on võimalik lasta 20 sektoris. TÖÖ NR V 004 7

8 Olemasoleva, nõuetele mittevastava ohutusala paiknemist kajastab joonis 3 ja planeeritavat haavlilaskmise rada ja selle ohutusala on kajastatud joonisel 5. Detailplaneeringuga nähakse ette lasketiiru ehitamine de jure poolkinniseks, sest täiskaliibrilisest tulirelvast laskmise korral on ohutusala ulatus vastavalt eelpool nimetatud siseministri määrusele 5 km. Antud juhul ei ole võimalik sellist ohutusala rajada, sest lähimad eluhooned laskesuunas on ca 0,5 km kaugusel Planeeritava ala kruntideks jaotamine Käesoleva planeeringuga uute kruntide moodustamist ette ei nähta Krundi ehitusõigus Lasketiiru kinnistule on kavandatud ühine hoonestusala olemasolevale rekonstrueeritavale hoonele ning kavandatavale administratiivhoonele. Seoses ehitusõiguse määramisega nähakse ette ka Lasketiiru kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine üldkasutatavast maast (Üm) ühiskondlike ehitiste maaks (Üh). Paju kinnistul säilib senine maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa ning ehitusõigust Paju kinnistule ei määrata. Lasketiiru kinnistule planeeritav uus administratiivhoone on kavandatud kahekorruselisena ning kuni 100 m² suuruse ehitusaluse pindalaga. Hoonestusala Lasketiiru kinnistul on näidatud planeeringu põhijoonisel (joonis 4) maksimaalse võimaliku suurusega, s.t lubatud on ehitada ka väiksemas mahus. Planeeritavat ehitusõigust kajastab tabel 1. Tabel 1. Krundi ehitusõigus. Krundi aadress Krundi pindala*** Lasketiiru m² Maakasutuse sihtotstarve 100 % Üm Hoonete suurim lubatud arv krundil Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala* Planeeringueelne Krundi täisehitusprotsent Olemasolev Hoonete suurim lubatud korruselisus/ kõrgus** Olemasolev Olemasolev Olemasolev Ehitise kasutamise otstarve Olemasolev Paju 1,5 ha 100 % M Planeeringujärgne Lasketiiru m² 100 % Üh m 2 1,26 % 2 korrust / 9 m Lasketiir Paju 1,5 ha 100 % M Märkused: Büroo- ja administratiivhooned * - Maksimaalne hoonete ehitusalune pindala. Seda näitajat ei tohi ületada, lubatud on ehitada väiksemas mahus. ** - Maksimaalne hoonete korruselisus/kõrgus maapinnast (täitmise korral kavandatud maapinnast). Neid näitajaid ei tohi ületada, lubatud on ehitada väiksemas mahus. *** - Kinnistute pindalad on tabelis antud vastavalt Maa-ameti koduleheküljel esitatud katastriüksuse andmetele. TÖÖ NR V 004 8

9 Maakasutuse sihtotstarbe esitamisel on aluseks Eesti Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri a määrus nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord : M (011) - maatulundusmaa; Üm (017) üldkasutatav maa; Üh (016) ühiskondlike ehitiste maa. Ehitise kasutamise otstarbe esitamisel on aluseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri a määrus nr 10 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu. Tabelis on esitatud krundi põhifunktsiooni täitvad ehitised, lubatud on ka iga vastava otstarbe alajaotused Krundi hoonestusala piiritlemine Käesoleva detailplaneeringuga kohustuslikku ehitusjoont ei kehtestata. Hoonestusala kuju, asukoht ja mõõdud on antud planeeringu põhijoonisel (joonis 4) Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Planeeritavale alale toimub juurdepääs olemasoleva eratee kaudu, mis paikneb Kadaja ning Moori kinnistutel ning mille kaudu on ühendus Tännassilma-Kadaja teega. Kinnistule on planeeritud sissesõidutee koos parklaga, kuna valdav enamus kasutajatest saabuvad lasketiiru mootorsõidukitega. Parkimiskohtade vajadus on arvestatud hinnanguliselt lasketiirudes toimunud võistlustest osavõtjate senise arvu põhjal. Parkimiskohti on kokku kavandatud 36. Kirjeldatud põhimõtted on graafiliselt näidatud planeeringu põhijoonisel (joonis 4) Haljastuse ja heakorra põhimõtted Planeeritavast alast üle poole on kaetud metsaga. Lasketiirus tekkiva müra summutajana on olemasolev kõrghaljastus olulise tähtsusega. Olemasolevat haljastust tuleb planeeritaval alal maksimaalselt säilitada ning eemaldada vaid otseselt ehitustegevusele ette jäävad puud. Soovituslik on säilitada lasketiiru kontaktvööndisse jäävat kõrghaljastust ka ümberkaudsetel kruntidel. Täiendavad kuuskede read on ette nähtud poolkinnise lasketiiru põhja- ja lõunakülgedele väljapoole pinnasevalle eesmärgiga summutada lasketiirust lähtuvat müra. Kuused on valitud seetõttu, et nende võrad on tihedad ja igihaljad. Ümber poolkinnise lasketiiru on ette nähtud rajada vähemalt 1,5 m kõrgune piire, mis võimaldaks tagada paremat kontrolli lasketiirus toimuva üle. Läänepoolne Paju kinnistu ja Lasketiiru kinnistu tuleb ümbritseda selgelt silmapaistvate hoiatussiltidega nii, et ohutusalale poleks võimalik siseneda hoiatust märkamata, samuti tuleb enne laskmist veenduda, et kodu- ja metsloomad ei viibi ohutusalal Ehitistevahelised kujad Vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri a määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded peab eraldiseisvate hoonete vahele jääma vähemalt 8 m ulatusega tuleohutuskuja. Sellega tuleb arvestada uue administratiivhoone ning olemasoleva rekonstrueeritava hoone projekteerimisel. Sama määruse alusel on kavandatud hoonete tulepüsivusklassiks TP3. TÖÖ NR V 004 9

10 3.8. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad Planeeringuala vajalike tehnovõrkudega varustamiseks on käesoleva planeeringuga antud põhimõttelised lahendused, mida on lubatud vastavate projektidega täpsustada. Tehnovõrgud ja -rajatised on paigutatud üldjuhul võimaluse korral haljasalale, et vajaduse korral ei muutuks hooldus ja remont kulukaks ning tehnovõrke oleks kerge looduses tuvastada. Tehnovõrkude lahendus on näidatud planeeringu põhijoonisel (joonis 4) Veevarustus Planeeritava ala veevarustus on kavandatud lahendada puurkaevu baasil. Puurkaev on planeeritud ala keskossa, hoonestusalast lõuna suunas. Puurkaevu asukohta on lubatud projektiga täpsustada. Veeseaduse 28 järgi käesoleval juhul sanitaarkaitseala ei moodustata, sest vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m 3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab keskkonnaminister. Veetorustike ehitamiseks tuleb koostada projekt. Veetorustiku paralleelsel kulgemisel koos teiste maaaluste tehnovõrkudega on soovitatav need korraga rajada ning võimalusel paigutada ühte kaevikusse Tuletõrje veevarustus Tulenevalt standardist EVS 812-6:2005 Ehitiste Tuleohutus Osa 6 Tuletõrje veevarustus on kuni 1000 m³ kubatuuriga administratiivhoonele ette nähtud normvooluhulk 10 l/s. Sellest tulenevalt on hoonete tuletõrje veega varustamiseks vajalik vähemalt 108 m³ vett mahutav mahuti. Lasketiiru kinnistust lääne suunas asuvale Paju kinnistule on kavandatud tiigi rajamine koos nõuetele vastava tuletõrje veevõtukohaga Sademe- ja reoveekanalisatsioon Sademevesi on ette nähtud immutada krundisiseselt. Reovesi juhitakse läbi septiku planeeritava ala idaossa kavandatavasse imbsüsteemi. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. mai a määrusele nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded on imbsüsteemi kuja ulatus 30 m. Kuja nimetatud määruse tähenduses on kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust. Käesolevas planeeringus on see nõue tagatud. Torustiku paralleelsel kulgemisel koos teiste maa-aluste tehnovõrkudega on soovitatav need korraga rajada ning võimalusel paigutada ühte kaevikusse Elektrivarustus, sh välisvalgustus Vastavalt OÜ Jaotusvõrk tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr on planeeringualal asuvate hoonete elektrivarustus tagatud planeeritava ala lõunaosas asuva Kaljuvee 0,4 kv õhuliiniga. Olemasolev liitumispunkt paikneb Lasketiiru kinnistu keskosas. Uus liitumispunkt on planeeritud Lasketiiru ja Alasoo kinnistu piirile olemasoleva masti lähistele. Liitumispunktist rajatakse maakaabel varustamaks olemasolevaid ja kavandatavat hoonet elektriga. Kinnistul paiknev õhukaabel on ette nähtud likvideerida, sest see ei võimalda lasketiirule vajalike ohutusvallide rajamist. Alternatiivse TÖÖ NR V

11 variandina võib kaaluda mastide pikendamist sel määral, et õhuliini kaugus ohutusvallist vastaks normidele. Olemasolev madalpingekaabel, mis varustab olemasolevat hoonet, on ette nähtud ümber tõsta. Parkimisalale on kavandatud välisvalgustus. Elektrivarustuse ehitamiseks tuleb koostada projekt. Kaablite paralleelsel kulgemisel koos teiste maaaluste tehnovõrkudega on soovitatav need korraga rajada ning võimalusel paigutada ühte kaevikusse Sidevarustus Täiendavat sidevarustust käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata, sideühendus lahendatakse vastavalt vajadusele mobiilside baasil. Kinnistul paiknevad sidekaablid, mille abil toimub lasketiiru sisene sideühendus Soojavarustus Planeeritud hoonete soojavarustus tagatakse lokaalküttega (elektri-, puidu-, õhksoojusküte vms). Hoonete kütmisel ei ole lubatud kasutada kivisütt ega muid rohkelt tahmavaid kütuseid Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel Tehnovõrkude rajamise vajaduse ligikaudsed pikkused on antud planeeringuala ulatuses tabelis 2. Tabel 2. Tehnovõrkude rajamise vajadus. Tehnovõrk Ligikaudne pikkus meetrites (planeeringualal) või ühikute arv Veetoru 30 Reoveekanalisatsiooni toru 60 Hoone elektrivarustuse madalpingekaabel 90 Välisvalgustuse madalpingekaabel Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, ka ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi. Jäätmemajandus on lahendatud eraldi konteineriga. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kasutatud laskemoon tuleb koguda ja käidelda vastavalt seadusandlusele. Jäätmete äravedu tuleb korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu. Vastavalt siseministri a määruse Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded nr 56 4 Haavlilaskmise lasketiir kohaselt on haavlilaskmise lasketiirus laskekoha (-joone) ja haavlite langemiskoha vahelise ohutsooni suuruseks 250 m. Inimeste ja loomade pääs ohutsooni laskmise ajal peab olema välistatud. Lasketsoon peab olema tähistatud nii, et ohtu näitavad tähised asuvad mitte enam kui 50 m vahedega. Sama määruse 7 Poolkinnise lasketiiru ohutusnõuded kohaselt peab poolkinnisel lasketiirul olema vähemalt 2,5 m kõrgune ohutusvall või kuulikindel sein, külgedel kuulikindlad seinad või ohutusvallid, laskeala kohal kuulipüüdja(d) juhusliku või rikošettiva kuuli peatamiseks. Laskejoonel võib ohutuse tagada ka paigaldatavate kuulikindlate vaheseinte ja varikatusega (laskekabiiniga). TÖÖ NR V

12 Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealadel, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra mõõtmise meetodid on ette nähtud taotlustase 55 db, mis tuleb tagada elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja õuealadel. Laskmise korral 50 m kaugusel märkidejoonest on planeeringueelses situatsioonis poolkinnise lasketiiru nõuded täidetud ning vastavalt käesolevale detailplaneeringule koostatud strateegilise hindamise aruandele on laskmisest tulenev müra normide piires - aruandes on kajastatud laskude arv, mida eri relvadest on ühe päeva jooksul lubatud teha (lisa 1.14). Arvestada tuleb, et sooritades laske sama päeva jooksul nii vint- kui sileraudsest relvast, on maksimaalsete laskude arv tabelis esitatust väiksem. Alla müra normtaseme jäävate laskude väljaselgitamisel on lähtutud müra mõõtmise tulemustest lasketiirule lähimate elamute õuealadel integreerituna päevase perioodi peale (16 h). Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes on antud temaatika täpsemalt kajastatud. Noorjahimeeste õppeprogrammi raames tohib haavlilaskerelvast ühe päeva jooksul lasta maksimaalselt 785 lasku (lisa 1.14), mis tähendab, et Lasketiiru kinnistul vallide vahel idasse jääva Paju kinnistu suunas laskmine ei põhjusta müra normtaseme ületamist ühelgi elamualal. Siinkohal määrab maksimaalsete laskude arvu Alasoo kinnistu paiknemine. Ohutusala jäämiseks täielikult Paju ja Lasketiiru kinnistutele tuleb noorjahimehel laskmised teostada Lasketiiru kinnistul kohas, mis jääb praegu vallide vaheliselt alalt välja (joonis 4). Samasuguse arvu laskude võimaldamiseks (et müra ei ületaks Alasoo kinnistu õuealal normtaset) on vajalik vähemalt külgvallide pikendamine (joonis 4) või muul moel müra tõkestamine, võimaluse korral ka võrreldes seniolevatega kõrgemate külgvallide rajamine. 100 meetri kauguselt vint- või sileraudsest relvast kuuliga laskmiseks tuleb pikendada ohutusvalle või ehitada kuulikindlad seinad ning teostada eelnevalt piirkonnas täiendavaid müra mõõtmisi. Praeguste tingimuste juures on selline tegevus keelatud. Lasketiirude kasutamine peab toimuma vastava graafiku alusel, mis looks tingimused, kus kohalik elanikkond oleks eelnevalt teadlik laskmistest ning minimaalselt häiritud tekkivast mürast. See minimeerib ka kõrvaliste isikute lasketiiru kasutamise, sest loob võimaluse kohalikel elanikel laskmistest teatada, kui need toimuvad erinevalt kokkulepitud aegadest. Joonisel 6 kujutatud skeemil on tähistatud 55 db joonega, 200 m laskekohast ala ümber lasketiiru, millest väljaspool jääb müra päevasel ajal alla olemasolevate elamute taotlustaseme juhul kui järgitakse ette nähtud laskmise norme vastavalt planeeringu lisades ära toodud tabelile (lisa 1.14). Päevase müra piirtasemeks on vastavalt eelpool nimetatud sotsiaalministri määrusele olemasolevatel elamualadel 60 db. Ala, mis jääb Lasketiiru ümbritsevate maaüksuste maakasutuse sihtotstarbeks on maatulundusmaa Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele on ära toodud tabelis 3. TÖÖ NR V

13 Tabel 3. Arhitektuurinõuded ehitistele Välisviimistluse materjalid Kohustuslik ehitusjoon ja hoonete orientatsioon Kasutada kaasaegseid kestvaid ehitusmaterjale nagu kivi, puit, viimistletud betoon ja klaas ning nende kombinatsioone. Keelatud on imiteerivad materjalid. Eelistada looduslähedasi toone. Ei määrata. Katusekalle 5-15 o. Katusekate Piirded Kivi- ja plekkmaterjalid ning bituumenkatted. Poolkinnise lasketiiru projektiga võib ette näha massiivseid piirdeid lasketiirust tuleneva müra tõkestamiseks või ohutuse tagamiseks, kõrgus vastavalt ohutusnõuetele. Ülejäänud piirded on soovitatavalt osaliselt läbipaistvad tarad või võrkpiirded Servituutide vajaduse määramine Lasketiiru kinnistu kasuks on seatud juurdepääsu servituut eravalduses olevale teele Kadaja ja Moori kinnistutel. Lasketiiru kinnistu kasuks servituudi seadmise ettepanek tehakse Paju (61901:001:1120) kinnistule lasketiiru ohutusala talumiseks. Graafiliselt on servituudiettepanekuga ala kajastatud ohutusala ja servituudialade skeemil (joonis 5) Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Parkimisalale planeeritud valgustus aitab kaasa nähtavuse suurendamisele pimedal ajal ning seeläbi ka kuritegevuse riski vähendamisele. Et kõrvalistel isikutel puuduks pääs lasketiiru territooriumile, tuleb poolkinnise lasketiiru ala ümbritseda vähemalt 1,5 meetri kõrguse võrkpiirdega Planeeringu elluviimise võimalused Krundi ehitusõigus realiseeritakse krundi valdaja poolt. Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik. TÖÖ NR V

14 4. Kooskõlastuste ja planeeringuga nõusolekute kokkuvõte ning iseseisva kirjaga antud kooskõlastused Kokkuvõte kooskõlastustest ja koostööst planeeringu ajal on antud tabelis 4. Tabel 4. Kooskõlastused ja koostöö Kuupäev Asutuse või ettevõtte nimetus / kinnistu nimetus ja tunnus Kooskõlastuse tingimused või seisukoht (koopia asub planeeringu lisades) Nimi ja amet Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur Kadaja kinnistu 61901:001: OÜ Jaotusvõrk võrguehituse osakonna Kagu sektor Lõuna-Eesti Päästekeskus Insenertehniline büroo Alasoo kinnistu 61901:001: Moori kinnistu 61901:001:0070 Põlva Vallavalitsus Kooskõlastatud. Olen nõus (põhjalikum seisukohtade kirjeldus antud kirjaga - lisad, lk 26). Kooskõlastatud. Planeerida liitumiskilbi asukoht ol.olevasse liinikaitsetsooni kinnistu piirile väljapoole planeeritavat piirdeaeda. Kooskõlastatud. Seisukoht antud kirjaga (lisad, lk 31). Seisukoht antud kirjaga (lisad, lk 32). Kalle Märtson, ülemkonstaabel Imre Tubin, omanik Jaanus Ostra, võrguarengu projektijuht Margo Lempu, juhataja Malle Soever, omanik Üllar Moor, omanik TÖÖ NR V

15 5. Joonised TÖÖ NR V

16 5.1. Situatsiooniskeem M 1: TÖÖ NR V

17 5.2. Olemasolev olukord M 1:500 TÖÖ NR V

18 5.3. Olemasolevate ohutusalade skeem M 1: TÖÖ NR V

19 5.4. Planeeringu põhijoonis M 1:500 TÖÖ NR V

20 5.5. Ohutusala ja servituudialade skeem M 1:2000 TÖÖ NR V

21 5.6. Müra taotlustaseme skeem M 1:2000 TÖÖ NR V

22 5.7. Planeeringu lahenduse illustratsioonid TÖÖ NR V

23 TÖÖ NR V

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem