seletuskiri Kingu I

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "seletuskiri Kingu I"

Väljavõte

1 SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS Planeeritava ala asukoht Planeeringualal läbiviidud uurimistööd Olemasoleva olukorra iseloomustus PLANEERINGU LAHENDUS Planeeringuga määratud ehitusõigus Liikluskorraldus ja parkimise põhimõtted Vertikaalplaneerimine Tuleohutusnõuded Geodeetilised märgid Muinsuskaitse Haljastus, heakord ja jäätmemajandus Servituudialad TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE PAIGUTUS Veevarustus Reoveekanalisatsioon Sademevee kanalisatsioon Elektrivarustus Sidevarustus Soojavarustus KALDA EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE KESKKONNAKAITSE ABINÕUD PÄRNUMAA MAAKONNAPLANEERING PÕHJENDUSED ÜLDPLANEERINGU MUUTMISEKS KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE...11 JOONISED: 1. Olemasolev olukord 2. Koondplaan (DP-1) 3. Asendiplaan LISAD: 1. Detailplaneeringu ruumiline ettekujutus kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest (foto)

2 EESSÕNA Käesolev Kingu I (katastriüksus nr 14902:002:0215) maaüksuse osa detailplaneering on valminud Piret Albert i detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku ja Are Vallavolikogu otsuse nr 74 alusel. Detailplaneering on koostatud Castor Ehitus OÜ (MTR reg.nr EEP001329) poolt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada välja tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritavale maa-alale elamu abihoone püstitamiseks ning ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneering on edasise projekteerimis- ja ehitustegevuse aluseks. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering. Töö koostamisel on arvesse võetud varem koostatud projektid: Pärnu maakonnaplaneering (1998); Pärnu maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (2003); Are valla üldplaneering (kehtestatud Are Vallavolikogu otsusega nr 73); Are valla ehitusmäärus (Are Vallavolikogu määrus nr 3). Detailplaneering muudab kehtiva Are valla üldplaneeringuga määratud Sauga jõe ehituskeeluvööndi ulatust. 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS 1.1 Planeeritava ala asukoht Planeeringuala asub Pärnumaal Are vallas Võlla külas ning piirneb põhjast, idast ja läänest Kääru (kat.nr 14902:003:0158) maaüksusega ning lõunast Sauga jõga. Planeeringuala hõlmab osaliselt Kingu I katastriüksust nr 14902:002:0215. Planeeritava kinnistu olemasolev maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeritava ala suurus on ca 7000 m². Katastriüksuse suurus, mille osale planeeringut koostatakse on 2,96 ha. Planeeritav kinnistu on hoonestatud, olemas on lokaalne kanalisatsioon, salvkaev ja elektriühendus. 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd Topo-geodeetilised uurimistööd Aluskaardiks on kasutatud OÜ Maamõõduteenistuse poolt mõõdistatud geodeetilist alusplaani (töö nr TM-400/09). Ehitusgeoloogilised uurimistööd Ehitusgeoloogiliste uurimistööde läbiviimiseks puudus käesoleva detailpaneeringu puhul vajadus. Planeeringuala kohapealne ülevaatus Planeeringualaga tutvuti planeeringu koostamise käigus vastavalt vajadusele. 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus Reljeef. Planeeritava ala reljeef on jõesuunalise langusega jäädes absoluutkõrgustelt ca +13, ,19 m vahele. Juurdepääsuteed ja liikluskorraldus. Planeeritavale alale pääseb kohalikku maanteed ja Saare, Tooma I, Ääre ning Kääru kinnistuid läbivat erateed mööda. Haljastus. Planeeritaval kinnistul kasvab vanale talukohale omane kõrghaljastus nii leht- kui okaspuud. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 2

3 Hoonestus. Kinnistul asub ühekorruseline taluelamu ehitisaluse pindalaga 220 m² (ehitisregistri kood ), esmase kasutuselevõtu aasta 1874; kuur ehitisaluse pindalaga 97 m² (ehitisregistri kood ), esmase kasutuselevõtu aasta 1876; kuur ehitisaluse pindalaga 41 m² (ehitisregistri kood ), salvkaev ja maakelder. Ehitusluba on väljastatud ja ehitustegevust on alustatud sauna rajamiseks (ehitisregistri kood ), saunal puudub kasutusluba. Kitsendused. Planeeringuala asub osaliselt Sauga jõe veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvööndis. 2 PLANEERINGU LAHENDUS Käesoleva planeeringuga selgitatakse välja tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritavale maa-alale elamu abihoone püstitamise seadustamiseks (saun) ning ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Selgitatakse, hinnatakse ja kirjeldadakse kavandatavate tegevuste eeldatavat mõju keskkonnale, analüüsitakse tegevuse mõju vältimise ja leevendamise võimalusi. Määratakse planeeringualal kindlaks heakorrastusja haljastustööde ulatus. Täpsustatakse planeeringuala kohta käivaid mitmesuguseid erinõudeid (geodeetiliste märkide säilitamisest, servituutidest, tulekaitse abinõudest jne). Selgitatakse välja planeeringuala tehnovõrkudega varustamise vajadused ja võimalused. Detailplaneeringu lahenduse realiseerimise aspektid ja põhjendused: Omaniku soov rajada amortiseerunud ja osaliselt hävinud sauna asemele uus mahult suurem saun. Amortiseerunud saun asus Sauga jõe ehituskeeluvööndis, ei ole kantud Ehitisregistrisse ja ei asu maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu kuuluval õuemaa kõlvikul. Kinnistul on olemas elekter, vesi (salvkaev) ja kanalisatsioon (kogumismahuti). Planeeringu realiseerumisel antakse ehitusõigus abihoone rajamiseks Sauga jõe ehituskeeluvööndisse. 2.1 Planeeringuga määratud ehitusõigus Kingu I kinnistu katastriüksus nr 14902:002:0215 (osaline, planeeringuala ulatuses): Maakasutamise sihtotstarve. Planeeringuga olemasolevat maakasutamise sihtotstarvet (maatulundusmaa) ei muudeta, kuna tegemist on olemasoleva talukohaga. Hoonete suurim lubatud arv planeeringualal. Planeering ei sea piiranguid hoonete arvu suhtes. Edaspidine ehitustegevus toimub õumaa ulatuses omavalitsuse poolt väljastatavate projekteerimistingimuste alusel. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala. Planeering ei sea piiranguid ehitusaluse pindala suhtes. Rajatavad hooned. Planeeringuga määratakse ehitusõigus ühe abihoone rajamiseks Sauga jõe ehituskeeluvööndisse. Edaspidine ehitustegevus õuemaa ulatuses lahendatakse omaniku soovi korral omavalitsuse poolt väljastatavate projekteerimistingimuste alusel. Ehitiste suurim lubatud kõrgus ja korruselisus. Sauna lubatud maksimaalne kõrgus 5,3 meetrit. Lubatud on ehitada 1+katusekorrus hoone. Õuemaa ulatuses lahendatakse ehitustegevus omaniku soovi korral omavalitsuse poolt väljastatavate projekteerimistingimuste alusel. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 3

4 Arhitektuurinõuded (saun). Kavandatav ehitis peab oma olemuselt sobima olemasolevate taluhoonetega Hoone välisviimistlusmaterjal: puit. Hoone katusekatte materjal: bituumen. Hoone värvivalikul eelistada loodusega harmoneeruvaid värvitoone. Hoone katusekalle 34. Hoone katuse harjajoon: ida-lääne suunaline. Rajatavad rajatised. Sauna heitvee puhastamiseks rajatakse planeeringualale puhastussüsteem, mis koosneb 3-kambrilisest septikust ja immutusväljakust. Planeering näeb ette puurkaevu rajamise ja aiavalgustite paigaldamise. Rajatav abihoone ühendatakse elektrivõrku kinnistusisese maakaabli abil. Planeering näeb ette sauna ühendamise puurkaevu ja immutusväljakuga maa-aluse torustiku abil. Torustike täpsed läbimõõdud antakse ehitusprojektiga. 2.2 Liikluskorraldus ja parkimise põhimõtted Juurdepääs planeeringualale toimub mööda kohalikku maanteed ja Saare, Tooma I, Ääre ning Kääru kinnistuid läbivat erateed. Soovitatav on Kingu I kinnistu omanikul seada oma kinnistu kasuks notariaalne juurdepääsu tagamise servituut Tooma I, Ääre ja Kääru kinnistutele. Saare kinnistule seada läbipääsu tagamiseks notariaalne talumiskohustus Are valla kasuks, kuna antud teed kasutavad mitmed kohalikud elanikud oma kodudesse pääsemiseks. Põhjendus avalik huvi. Kõnniteid planeeritud ei ole kuna tegemist on hajaasustusega, kus liiklus on väga hõre. Jalakäijad saavad ohutult liigelda kasutades olemasolevaid sõiduteid. Sõidukite parkimine toimub krundisiseselt. 2.3 Vertikaalplaneerimine Käesoleva töö mahus ei tekkinud vajadust spetsiifilise vertikaalplaneerimisskeemi koostamiseks, kuna olemasoleva olukorra muutmine ei ole vajalik. 2.4 Tuleohutusnõuded Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul ja valdajal. Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrjeveevõtukohale hoitakse vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Jäätmete hoiukoht peab paiknema põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes tulepüsivusega ehitise välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 2 m kaugusel. Alale kavandatud hoone peab vastama Eesti Vabariigi Valitsuse poolt a. kinnitatud määruses nr 315 sätestatud nõuetele, mis käsitlevad ehitisele ja selle osale esitatavaid tuleohutusnõudeid. Abihoone tulepüsivusklass peab minimaalselt vastama TP3 esitatud nõuetele. Lähimad hooned on planeeritava ala hoonestusalast ca 130 meetri kauguse ning asuvad Uussaare kinnistul. Kingu I ja Uussaare kinnistu hooneid lahutab looduslik tulebarjäär Sauga jõgi. Tulenevalt üksikust ja eraldatud asukohast ning naaberkinnistute hoonestuse ohutust kaugusest ei rajata krundile tuletõrje veevõtukohta. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 4

5 2.5 Geodeetilised märgid Planeeringualal geodeetilised märgid puuduvad. 2.6 Muinsuskaitse Planeeritaval alal ei asu kaitsealuseid objekte ja planeeringuga ei ole tehtud ettepanekuid midagi kaitse alla võtta. 2.7 Haljastus, heakord ja jäätmemajandus Selleks, et luua looduslähedast elukeskkonda on vajalik säilitada võimalikult palju olemasolevat haljastust. Uue haljastuse rajamisel tuleb kasutada kodumaiseid taimeliike ning lähtuda traditsioonilisest maapiirkonna haljastuspõhimõttest. Sauga jõe ehituskeeluvööndi ulatuses (50 m jõe tavalisest veepiirist) on piirdeaedade ehitamine keelatud. Rajada võib loomade karjatamiseks mõeldud tarasid arvestusega, et kallasrada kasutavatele inimestele on vaba liikumine kallasraja ulatuses tagatud. Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmevaldaja on kohustatud järgima Are Vallavalitsuse esitatud nõudeid jäätmete segunemise vältimiseks nende tekkekohas ja jäätmete liigiti kogumiseks selleks ettenähtud mahutitesse või vallavalitsuse määratud kogumispunktidesse. Vastava spetsialiseeritud kogumissüsteemi olemasolul ja juurutamisel tuleb taaskasutatavad jäätmed (papp, paber, metall, klaas, tekstiil jne) koguda olmejäätmetest eraldi. Kodumajapidamises ja ettevõtluses tekkivad ohtlikud jäätmed tuleb koguda tavajäätmetest eraldi Jäätmed tuleb pakkida jäätmekottidesse nii, et need ei levitaks haisu, ei põhjustaks ohtu tervisele ega määriks kogumisvahendeid. Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või kinnistule naaberkinnistust vähemalt 1 m kaugusele (kui naabrid ei lepi kokku teisiti) välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse. Jäätmemahutid tuleb paigutada selliselt, et jäätmevedaja pääseb takistamatult vähemalt 10 m kaugusel mahutist. Jäätmevaldaja on kohustatud talvel puhastama lumest juurdesõidutee jäätmemahutini ja jäätmemahuti. Olmejäätmevaldaja on kohustatud liituma korraldatud olmejäätmeveoga. Füüsilised ja juriidilised isikud võivad orgaanilisi aia- ja toidujäätmeid komposteerida maapealsetes kompostihoidlates või kompostorites, kuhu ei pääse linnud ega loomad. Kompost tuleb paigutada nii, et see ei ohustaks keskkonda ega tervist. Kompostihunnikud peavad olema pealt kaetud mulla, põhu või turbaga. Eravalduses olevale kinnistule rajatud kompostihunnik ei tohi paikneda kaevu sanitaarkaitsealas (vähemalt 10 m salvkaevust ja 50 m puurkaevust) ega veekogu veekaitsevööndis. Kompostihunnik peab asuma vähemalt 5 m kaugusel kinnistu piirist (kui naabritega ei lepita kokku teisiti või kui kasutatakse kinnist mahutit). Komposti hulka ei tohi panna jäätmeid, mis takistavad komposteerimist. Heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile. 2.8 Servituudialad Soovituslik on sõlmida järgmised talumiskohustused: 1. Servituut vaba juurdepääsu tagamiseks Tooma I, Ääre ja Kääru kinnistutele Kingu I kinnistu kasuks. 2. Talumiskohustus avalikus kasutamises oleva läbipääsu võimaldamiseks Are valla kasuks Saare kinnistule. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 5

6 3 TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE PAIGUTUS 3.1 Veevarustus Are Vallavalitsus on kinnitanud korraldusega nr 222 Are vallas Võlla külas asuvale Kingu I kinnistule ehitada kavatsetava puurkaevu projekteerimistingimused. Majandus-joogivesi saadakse krundile rajatavast puurkaevust. Puurkaev rajatakse ühe kinnisasja vajaduseks. Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab keskkonnaminister. Vastavalt Keskkonnaministri 16. detsembri a. määrusele nr 61 tuleb arvestada puurkaevu projekteerimisel ja kasutamisel järgmiste nõuetega: 1. Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht peab olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m). 2. Puurkaevu suudme manteltoru ots peab jääma vähemalt 30cm võrra maapinnast kõrgemale. Üldjuhul ei ole soovitav rajadapuurkaevu suudme ümber durfi. Durfi rajamine tuleb põhjendada veehaarde projektis. Rajatavate või olemasolevate durfide seinad ja põhi peavad olema vettpidavad ja manteltoru ots peab ulatumavähemalt 15 cm kõrgemale pinnasevee maksimaalsest tasemest. 3. Kaevu suue peab olema veekaitse eesmärgil suletud. 4. Kaevu suudmetagune osa tuleb kindlustada vähemalt 50cm sügavuseni savilukuga. 5.Kaevu ja selle ümbruse sanitaarse seisundi korrasoleku eest vastutab kaevu omanik (valdaja). 3.2 Reoveekanalisatsioon Sauna heitvee puhastamiseks on krundile rajatud puhastussüsteem, mis koosneb 3- kambrilisest septikust ja immutussüsteemist. Saunast väljuv heitvesi voolab isevoolselt paigaldatavasse septikusse, puhastub seal ja voolab immutussüsteemi kus imbub pinnasesse. Planeeringus on antud septiku asukoht sanitaarkaitsetsooniga 5 m ja imbväljaku asukoht sanitaarkaitsetsooniga 10 m. Kui põhjavee tase on lubatust kõrgem, siis on vajalik rajada maapealne imbpeenar. Maapealse imbeenra septiku taha on vajalik paigaldada pumpla. Pinnaspuhasti peab olema projekteeritud nii, et tema olelusiga oleks aastat. Õigesti projekteeritud ja ehitatud puhasti immutuskihis lagunevad orgaaniline aine ja heljuvaine hästi. Põhjavee kõrgeim tase peab jääma immutustasandist 1,2 m sügavamale. Tavaliselt laguneb kogu orgaaniline aine 1 m paksuses pinnasekihis. Fosfori suhtes on puhastus hea (60-80%). Kui arvesse võtta järelpuhastust põhjaveega küllastunud pinnases, võib fosforiärastust pidada täielikuks. Lämmastikku jääb pidama vähem 20-40%. Reovees sisalduv ammoonium muutub mikrobioloogilise protsessi tulemusena suuremalt jaolt nitraatideks., mis on põhjavees püsiv ja kergesti liikuv ühend. Väga tõhusalt väheneb ka immutatava vee bakterisisaldus (kuni 99%). Soolad (kloriidid ja sulfaadid) jõuavad peaaegu kõik põhjavette. On võimalik rajada ka bioloogilise lämmastikuärastusega imbsüsteeme. Lämmastiku ärastamiseks rakendatakse nitrifikatsiooni ja denitrifikatsiooni: algul oksüdeeruvad lämmastikuühendid pinnaspuhasti ülemises, piisavalt õhustatud kihis nitrititeks ja nitraatideks ning seejärel redutseeruvad alumises, hapnikuvabas kihis või eraldi kaevus. Vabanev lämmastik KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 6

7 lendub. Kuigi omapuhasti toitesooli ärastama ei pea, on see siiski võimalus muuta pinnaspuhasti veel keskkonnasõbralikumaks. Seda enam, et kulutused täiustustele pinnaspuhastit oluliselt kallimaks ei tee. Soovitame omapuhasti rajamisel kaaluda võimalust rajada bioloogilise lämmastikuärastusega imbsüsteem. 3.3 Sademevee kanalisatsioon Olemasolevat lahendust ei muudeta. 3.4 Elektrivarustus Kingu I kinnistu elektrivarustus on toimunud seni Jaotusvõrk OÜ-ga sõlmitud liitumislepingu alusel, kuna planeeringualale jääva kinnistu omanik ei soovi olemasolevat kinnistuvälist elektrivarustuse lahendust muuta, siis ei ole käesoleva töö mahus seda teemat ka käsitletud. Kinnistusiseste trasside asukohad täpsustatakse ehitusprojektiga. 3.5 Sidevarustus Telefoniga varustatus lahendatakse mobiiltelefonide või raadiotelefonide baasil 3.6 Soojavarustus Soojavarustus on planeeritud lokaalkütte baasil. Soovitav on kasutada taastuvenergia baasil põhinevaid kütte võimalusi. 4 KALDA EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE Looduskaitseseaduse 40 lg 1 sätestab, et ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Planeeringuala on olemasolevate hoonetega talukoht. Kinnistuomanik Piret Albert esitas Are Vallavalitsusele ehitusloa taotluse. Are Vallavalitsus andis korralduse nr 134 Ehitusloa väljastamine sauna ehitamiseks Are vallas Võlla külas Kingu maaüksusele, mille alusel väljastati ehitusluba nr 1102 sauna püstitamiseks. Piret Albert esitas ehitamise alustamise teatise ja teavitas omavalitsust, et alustab ehitamist Ehitist puudutav informatsioon on kantud Ehitisregistrisse, sauna ehitisregistri kood on Ehitatava sauna asemel oli vana ammortiseerunud saun (ehitisealuse pindalaga ca 30 m²), mis ei olnud kantud Ehitisregistrisse. Ehitustegevuse jooksul vana saun lammutati. Ehitusloa väljastamisel lähtus omavalitsus faktist, et rajatav saun jääb õuealale, kuid õueala tuvastamisel ei kasutanud katastriüksuse plaani vaid Maaameti kaardirakendust. Tekkis ebatäpsus õueala ulatuses. Maaameti kaardirakenduses jäi rajatav saun õuealale, katastriüksuse plaanil õuemaa saunani ei ulatu. Omanik ei ole teadlikult seadust rikkunud. Planeeringu koostamise hetkeks on saun valmis ehitatud, kuid Are Vallavalitsus ei ole väljastanud kasutusluba, kuna selgus ebatäpsus õueala ulatuse suhtes. Are Vallavolikogu otsustas, et tuleb algatada detailplaneering, mille käigus selgitatakse välja, kas antud asukohas on võimalik rajatud saun seadustada ja Sauga jõe ehituskeeluvööndit vähendada ilma keskkonnale kahju tekitamata. Are Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 74 Are vallas, Võlla külas asuva Kingu I maaüksuse osa detailplaneeringu algatamine. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 7

8 Põhjendused ehituskeeluvööndi vähendamiseks: rajatud abihoone (saun) asukohal asus enne ehitustegevust hoone, mis uue hoone rajamise käigus lammutati. Abihoone asukohal ei kasva kaitset vajavaid taimi ja reljeef on ehitustegevuseks sobilik. Abihoone on paigutatud arvestades taimestiku, kõlvikute ja väljakujunenud asustusega. Planeeringu menetlemise käigus soovitakse vähendada Sauga jõe ehituskeeluvööndit 50 meetrilt 18-le meetrile Sauga jõe tavalisest veepiirist abihoone ning seda teenindavate tehnovõrkude ja rajatiste rajamiseks. 5 KESKKONNAKAITSE ABINÕUD Alale ei planeerita keskkonnaohtlikke objekte. Sauga jõest tulenevad kitsendused Looduskaitseseaduse 34 sätestab, et ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Planeeringuala oluliseks faktoriks on Sauga jõgi, mille kallast peavad krundi omanikud korras hoida ning tagama kallasraja läbitavuse. Kallasraja laiuseks Sauga jõel on 4 meetrit. Suurvee ajal, mil kallasrada on üle ujutatud võib kasutada 2 meetri laiust kaldariba takistamatult veekogu ääres liikumiseks. Kallasrajale pääs on tagatud mööda hooviala ümbritsevaid põllumassiive. Kalda veekaitsevööndis (10 meetrit Sauga jõest) on puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta keelatud. Planeeringuala paikneb osaliselt Sauga jõe ehituskeeluvööndis. Looduskaitseseadus 38 lg 1 p 4 sätestab, et üle kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul on ehituskeeluvööndi laius 50 meetrit veekogu tavalisest veepiirist. Ehituskeeluvööndis on ehitustegevus keelatud. Kalda piiranguvööndis (100 meetrit Sauga jõest) on keelatud: 1) reoveesette laotamine; 2) matmispaiga rajamine; 3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas; 4) maavara kaevandamine; 5) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. Looduskaitseseaduse 35 lõike 2 kohaselt on veekaitsevööndi, ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi arvestamise lähtejoon põhikaardile kantud veekogu piir. Käesoleva detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut võtta kaitse alla maaalasid või üksikobjekte. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 8

9 6 PÄRNUMAA MAAKONNAPLANEERING Pärnumaa teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, mis on kehtestatud 20. mai 2003 Pärnu maavanema korraldusega nr 80, kohaselt on antud planeeringualal rohelise võrgustiku koridor taseme numbriga K9. Roheline võrgustik on osa ökoloogilisest võrgustikust, mis on planeerimisel kõige selgemini ja lihtsamini eristatav kui nn roheluse domineerimisega ala. See on karkass nii ökoloogilisele kui kompenseerivate alade võrgustikule. Koridorid on tugialasid ühendavad rohelise võrgustiku elemendid. Oma vormilt on need enamasti riba- ja joonstruktuurid. Võrgustiku koridorid on tugialadest vähem massiivsed ja kompaktsed ning ajas kiiremini muutuvad või muudetavad. Koridoride paiknemine määratakse kaardianalüüsi põhjal ning need fikseeritakse kaardil ja andmebaasides. Teemaplaneeringu kohaselt on hierarhilise tasandina T9 maakonna väikene tugiala ja K9 maakonna väikene koridor. Rohelise võrgustik tagab: loodus- ja keskkonnakaitselise ruumistruktuuri; väärtuslike maastike, ökosüsteemide ja liikide kaitse; looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni planeerimise ning looduslike alade ruumilise kättesaadavuse; kultuurmaastike ökoloogilise, kultuurilis-ajaloolise, esteetilise ja identiteeti toetava väärtuse säilitamise; keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamise inimesele vajalikul tasemel. Antud detailplaneering arvestab maakonnatasemelise teemaplaneeringuga. Planeeringu realiseerumisel taastatakse ajalooline talukoht arvestades looduskeskkonnaga ja kultuurilis-ajaloolise taustaga. Planeeringuala idakülg piirneb Sauga jõega, mis on maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused määratud Pärnu maakonna kauniks tee- ja veeteelõiguks. Teemaplaneering annab soovitusi maastikuväärtuste suurendamiseks: Veelõigud ja veekogude kaldad - kaldaalade (eelkõige kallasrajad) hooldamine, vaadete avamine ja vaatekohtadele juurdepääsude tagamine - veeteelt kaldal olevale vaatamisväärsusele juurdepääsude tagamine - vaadete avamine veekogult kallastele - luhaniitude säilitamine ja hooldamine - veekogude kaevetöödel (puhastamisel taimestikust jne.) loodusliku/lookleva sängi taastamine - vesiehitustel paatidele läbipääsu tagamine. Detailplaneeringu koostamisel on soovitustega arvestatud tagades planeeringuala mõlemast jõega piirnevast küljest juurdepääs kallasrajale. Planeeringuala ulatuses korrastatakse jõeäär, mis muudab vaate kaldale veekogul liikujate jaoks atraktiivsemaks. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP1909 9

10 7 PÕHJENDUSED ÜLDPLANEERINGU MUUTMISEKS Üldplaneeringu kohaselt kehtib Kingu I kinnistu planeeritaval osal looduskaitseseadusest tulenev Sauga jõe ehituskeeluvööndi ulatus 50 meetrit Sauga jõe tavalisest veepiirist. Antud detailplaneeringuga soovitakse ehituskeeluvööndit vähendada 50 meetrilt 18-le meetrile Sauga jõe tavalisest veepiirist abihoone ning seda teenindavate tehnovõrkude ja rajatiste rajamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Are valla üldplaneeringut vähendades Kingu I kinnistu katastriüksusel nr 14902:002:0215 planeeringuga määratud ulatuses ehituskeeluvööndit. Üldplaneeringu muutmisega antakse võimalus viia kehtiva seadusandlusega kooskõlla ajaloolisele asukohale rajatud elamu abihoone asukoht. Antud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Tegevus ei kahjusta naaberkinnistute omanike huve, kuna tegemist on hajaasustusalal asuva talukohaga. Are valla üldplaneeringu osa, mida kavandatakse muuta planeeringuala ulatuses: Kalda piiranguvöönd ning ehituskeeluvöönd. Kaldal on ehituskeeluvöönd, kus uute hoonete ja rajatiste ehitamine on keelatud. Ehituskeeluvööndi laius on linnas ja alevis ning aleviku ja küla selgelt piiritletaval kompaktse asustusega alal (edaspidi tiheasustusala) 50 meetrit, välja arvatud käesoleva lõigu viimases osas sätestatud juhul; üle kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 50 meetrit; allikal ning kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 25 meetrit. Are valla üldplaneeringu joonise muutmise vajadus puudub, kuna ehituskeeluvööndit üldplaneeringu joonisele kantud ei ole. 8 KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002. Järgnevalt on tehtud kokkuvõte antud piirkonna kuritegevuse riske vähendavatest tingimustest. Kuritegevuse riske vähendavad: elav keskkond elanikes omanikutunde tekitamine selgelt eristatav juurdepääs, valdusel sissepääsude arvu piiramine elamutevaheline nähtavus, jälgitavus (naabri-, video valve) ja valgustatus lukustatud sisenemisruumid tugevad ukse-ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud, klaasid süttimatust materjalist suletavate prügianumate kasutamine, süttiva prügi kiire eemaldamine KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP

11 9 KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE 1. Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon kiri nr PV 6-5/ Kooskõlastatud. 2. Lääne-Eesti Päästekeskus nr 7.3-4/MP Kooskõlastatud. KINGI I maaüksuse osa detailplaneering töö nr DP

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem