Lossi 9

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lossi 9"

Väljavõte

1 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood Rohu tn Kuressaare Tel Mob Faks klotoid@sarma.ee Maanteeameti teehoiutööde tegevusluba /05160/08196/11178 Muinsuskaitseameti tegevusluba E 203/2005-P Majandustegevuse Registri registreeringud: EP EL Projektijuht: Vastutav arhitekt: Indrek Himmist. Terje Truumaa. Koostas: Pille Hein..... Kausta kooslus : seletuskirjas lehti 30 joonised ; MTR EL EP

2 SISUKORD SELETUSKIRI 1. LÄHTESITUATSIOON 1.1 Planeeritava ala asukoht ja suurus 1.2 Planeeringu eesmärk 1.3 Lähtematerjalid 1.4 Olemasoleva ruumi kirjeldus 1.5 Olemasoleva maaüksuse struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste kirjeldus 1.6 Kokkuvõte Kääriku Spordikeskuse arengukavast 1.7 Kontaktvööndi analüüs 1.8 Üldplaneeringuga arvestamine 2 PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED 2.1 Krundijaotus 2.2 Kruntide ehitusõigus Krunt 1 ehitusõigus Krunt 2 ehitusõigus Krunt 3 ehitusõigus Krunt 4 ehitusõigus Krunt 5 ehitusõigus Krunt 6 ehitusõigus 3 PLANEERITAV SERVITUUTIDE VAJADUS 4 TEHNOVÕRGUD 4.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 4.2 Sademeveekanalisatsioon 4.3 Elekter 4.4 Soojavarustus 4.5 Side 5 MUUD PLANEERINGU EESMÄRGID 5.1 Keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevad tingimused Ehitusaegsete mõjude vähendamine Natura liikidele ja elupaigatüüpidele mõjude vältimine ja vähendamine Kaitsealustele taimeliikidele mõju vältimine Linnustikule mõju vältimine ja elustiku rikastamine Negatiivse mõju vähendamine pinna- ja põhjaveele Mõju vähendamine õhukvaliteedile Negatiivse mõju vähendamine inimeste tervisele ja heaolule Mõju vähendamine maastikulistele väärtustele 5.2 Muud keskkonnakaitselised tingimused ; MTR EL EP

3 5.3 Tuleohutus 5.4 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded 6 PLANEERINGU ELLURAKENDAMISE KAVA JOONISED Situatsiooniskeem M 1:20000 leht 1 Tugiplaan M 1:2000 leht 2 Kruntimise skeem I etapp M 1:5000 leht 3 Kruntimise skeem II etapp M 1:5000 leht 4 Liiklusskeem ja kaardilehtede jaotus M 1:4000 leht 5 Planeeringu põhijoonis 5-1 M 1:1000 leht 6 Planeeringu põhijoonis 5-2 M 1:1000 leht 7 Planeeringu põhijoonis 5-3 M 1:1000 leht 8 Planeeringu põhijoonis 5-4 M 1:1000 leht 9 Tehnovõrkude skeem 6-1 M 1:1000 leht 10 Tehnovõrkude skeem 6-2 M 1:1000 leht 11 Tehnovõrkude skeem 6-3 M 1:1000 leht 12 Tehnovõrkude skeem 6-4 M 1:1000 leht 13 Maantee ristprofiilid M 1:100 leht 14 Illustratiivsed joonised LISAD ; MTR EL EP

4 OTEPÄÄ VALLAS KÄÄRIKU KÜLAS KÄÄRIKU SPORDIKESKUSE DETAILPLANEERINGU S E L E T U S K I R I 1. LÄHTESITUATSIOON 1.1 Planeeritav ala asukoht ja suurus: Planeeritav ala asub Otepää vallas Kääriku külas. Planeeritava ala suurus ca 128 ha. Planeeringuala koosneb Kääriku kinnistu neljast maaüksusest: 63601:002:2271, 63601:002:2272, 63601:002:2273, 63601:002:2274. planeeritava ala asukoht ; MTR EL EP

5 1.2 Planeeringu eesmärk Vastavalt Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtadele ( Otepää Vallavolikogu otsus nr 1-4 Lisa 1) on käesoleva planeeringu eesmärkideks: Kääriku Spordikeskuse olemasoleva spordihoone, hotelli, konverentsihoone ja kergejõustikustaadioni ning väliväljakute ala rekonstrueerimine; Kääriku püsisuusaradadele, jooksu-, jalgratta- ja matkaradadele ning mootorsaanide sõidukoridoridele servituutide seadmise vajalikkuse väljaselgitamine; Uue kunstmuru jalgpalliväljaku ning mitmeotstarbelise spordihoone ning majutusvõimaluste ja olemhoonete rajamine. Planeeringu koostamise projektijuht on Klotoid OÜ juhataja ja teede- ja liikluse planeerimise ala vastutav spetsialist Indrek Himmist. Planeeringu koostaja on Klotoid OÜ projektbüroo planeerija Pille Hein Planeeringu koostamisest võtsid osa: Terje Truumaa Piret Toonpere Ivi Arop Jaan Sõmmer Klotoid OÜ projektbüroo vastutav arhitekt KSH juhtekspert Klotoid OÜ projektbüroo veevarustuse ja kanalisatsiooni konsultant Klotoid OÜ projektbüroo side-, elektrivarustuse ja kütte konsultant Planeering on aluseks edaspidisele projekteerimisele. 1.3 Lähtematerjalid Otepää Vallavolikogu otsus nr detailplaneeringu algatamise kohta Lähteseisukohad ( Otepää Vallavolikogu otsus nr 1-4 Lisa 1) Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu koostamiseks Otepää valla üldplaneering kehtestatud määrusega nr (koostaja Hendrikson & Ko) Valga maakonna teemaplaneering Asutust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Digitaalne geodeetiline alusplaan (Kagu Geodeesia OÜ töö nr 13T081, detsember 2013) Kääriku Spordikeskuse Arengukava Elektrilevi OÜ poolt väljastatud tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr Maanteeameti poolt väljastatud tehnilised tingimused nr 15-2/ /185. Elion Ettevõtted AS poolt väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr Olemasoleva ruumi kirjeldus Planeeritavaks maa-alaks on Kääriku kinnistu. Kinnistu koosneb neljast katastriüksusest: 63601:002:2271, 63601:002:2272, 63601:002:2273, 63601:002:2274. Kääriku Spordikeskus on asutatud 1947 aastal Fred Kudu poolt Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonna õppe- ja treeningkeskuseks. Tänaseks on Kääriku Spordikeskus pidevalt uuenev ja arenev kompleks koos hotelli, puhkemajade, ; MTR EL EP

6 spordirajatiste ja konverentsikeskusega. Lisaks suusa ja matkarajad, järv ja saunad. Spordikeskuse põhilisteks klientideks on treeninglaagrite ja spordilaagrite korraldajad ja sportlased. Mitmekesine loodus ja laiad võimalused pakuvad treenimisvõimalusi peaaegu kõikidele spordialadele. Ehitisregistri andmetel asuvad Kääriku kinnistul: Elamu nr 2 ehitisaluse pinnaga 293 m² Elamu nr 3 ehitisaluse pinnaga 168m² Elamu nr 4 ehitisaluse pinnaga 151 m² Elamu nr 5 ehitisaluse pinnaga 135 m² Spordihoone ehitisaluse pinnaga 1447 m² Peahoone ehitisaluse pinnaga 1771 m² Hotell ehitisaluse pinnaga 763,5 m² Saun (Kekkose saun) ehitisaluse pinnaga 46 m² Saun (Greeni saun) ehitisaluse pinnaga 84 m² Kuur ehitisaluse pinnaga 6 m² Kääriku 10/0,4kV AJ ja kaabelliin ehitisaluse pinnaga 477 m² Kääriku keskasula reoveesüsteem ehitisaluse pinnaga 438 m² Kääriku asula reoveepuhasti ehitisaluse pinnaga 50 m² Tenniseväljakud ehitisaluse pinnaga 2592 m² Lisaks paikneb Kääriku kinnistul veel mitmeid ehitisi, mis on ehitisregistrisse kandmata. Kõik olemasolevad ehitised on mõõdistatud ning plaanile kantud geodeetilise mõõdistamise käigus. Käesolevas planeeringus märgitud olemasolevate hoonete pinnad on arvutatud vastavalt geodeetilise alusplaani mõõdistusele. Kõik ehitised paiknevad katastriüksustel 63601:002:2271, 63601:002:2273, 63601:002:2274. Kü 63601:002:2272 on hoonestamata. Planeeritav kinnistu asub Otepää looduspargi alal ning maa-alal kehtivad vastavalt Looduskaitseseadusest ja Otepää looduspargi kaitse-eeskirjast tulenevad kitsendused. Planeeritavat ala läbib Otepää-Kääriku-Kurevere tee 23195, samalt teelt on ka olemasolevad juurdepääsud spordikeskusele. Suur osa planeeringualast on kaetud metsaga ja jääb Otepää looduspargi hooldatava sihtkaitse vööndi alale. Planeeringuala olmevesi on lahendatud olemasoleva ühise puurkaevu baasil. Reovee käitlemine toimub olemasolevas biopuhastis. Planeeritaval kinnistul on olemasolev elektriliitumine peakaitsmega 315 A ja sideühendus. Hooneid köetakse kohaliku katlamaja baasil. 1.5 Olemasoleva maaüksuste struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste kirjeldus. Planeeritavate kinnistute andmed ; MTR EL EP

7 Aadress Otepää vald Kääriku küla Kääriku mü Kinnistu omanik seisuga Tartu Ülikool Kasutusvaldus SA Tehvandi Spordikeskus Kü pindala ha 83,96 6,19 19,93 14,20 Kü sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100% Maatulundusmaa 100% Ühiskondlike ehitiste maa 100% Ühiskondlike ehitiste maa 100% Katastritunnus 63601:002: :002: :002: :002:2274 Tinglikult nimetatakse edaspidi maaüksuseid 63601:002: Krunt 1, 63601:002: Krunt 2, 63601:002: Krunt 3 ja 63601:002: Krunt 4. Kinnistu registriosa / Planeeritaval alal kehtivad seadusjärgsed kitsendused Kitsenduse alus Kitsenduse ruumiline ulatus Isik või asutus, kelle pädevuses on hinnata ehitusprojekti vastavust kitsendusele. Kitsenduse sisu Veeseadus Asjaõigusseadus 4 m kaldast Keskkonnaamet, Otepää vald Kääriku järve kallasrada 4 m kaldast Veeseadus 10 m tavalisest veepiirist Keskkonnaamet Looduskaitseseadus 50 m kaldast Keskkonnaamet Looduskaitseseadus 100 m kaldast Keskkonnaamet Looduskaitseseadus Otepää looduspargi kaitse eeskiri Kogu planeeritav ala Keskkonnaamet Looduskaitseseadus Kogu planeeritav ala Keskkonnaamet Kääriku järve veekaitsevöönd 10 m tavalisest veepiirist Kääriku järve ehituskeeluvöönd 50 m kaldast Kääriku järve kalda piiranguvöönd 100 m kaldast Planeeringuala paikneb Otepää looduspargi alal Planeeringuala paikneb Natura 2000 alal Teeseadus Teekaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja teljest Maanteeamet Planeeringuala piirneb Otepää-Kääriku- Kurevere kõrvalmaanteega Teede- ja Sideministri määrus nr 55 Tee projekteerimise normid 60 m sõidutee servast Maanteeamet Otepää-Kääriku- Kurevere tee sanitaarkaitsevöönd Asjaõigusseadus Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 19 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord. 10 m mõlemal pool 10 kv õhuliini, 2 m mõlemal pool madalpingeliini, 1 m mõlemal pool maakaablit Elektrilevi OÜ 10 kv õhuliin, Madalpinge õhuliin, madalpinge ja kõrgepinge maakaablid ning alajaam ; MTR EL EP

8 Asjaõigusseadus Keskkonnaministri määrus nr 76 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus Asjaõigusseadus Vabariigi Valitsuse määrus nr 213 Surveseadme kaitsevööndi ulatus 2 m vee- või kanalisatsioonitoru välisseinast 2 m soojustorustikust Vee- ja kanalisatsioonitorustiku valdaja Soojatrassi valdaja Planeeringu alal paiknevad kanalisatsiooni ning vee torustikud Planeeritaval alal paiknev soojustorustik Asjaõigusseadus Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 99 Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord Vabariigi Valitsuse määrus nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 2 m mõlemal pool sisekaablit Maa-alused või pealt kinnised mahutid ning kinnises hoones paiknevad reovee puhastusseadmed kus kogu ventilatsiooniõhk puhastatakse vastavalt Välisõhukaitse seadusele reostuskoormus kuni 299 ie 20 m puhastist Sidetrassi valdaja Otepää vald, Keskkonnaamet Sidekaabli kaitsetsoon Planeeringualal paiknev biopuhasti Veeseadus Puurkaevu pass nr 5030 ja 1435 Puurkaevu sanitaarkaitsekuja 50 m Otepää vald, Keskkonnaamet Planeeringualal paiknevad 2 puurkaevu 1.6 Kokkuvõte Kääriku Spordikeskuse arengukavast Kääriku Spordikeskuse arengukavas nähakse järgmiseid arendamisvajadusi, mis tagavad nii tänapäevase treeningkeskuse tegevuse ja võimalused: Treenimisvõimaluste arendamine - tulenevalt keskuse olemusest, võimalikult paljude erinevate spordialadele suunatud treenimisvõimalused, mis oleks olümpialaste, olümpiakandidaatide ja järelkasvu treeningkeskuseks. Ööbimisvõimaluste arendamine - treeningukeskusele omased majutusvõimalused, mis oleksid taskukohased erinevatele treeninggruppidele. Eelisarendamisel keskklassi ja odavmajutuse suund ning sobilikkus erinevate spordialade harrastajatel Toitlustus ning konverentsiteenuste arendamine - treeningkeskuse sportlastoitlustuse tagamine ning konverentsiteenuse arendamine, mis muudaks Kääriku Spordikeskuse spordialase kõrghariduse ja ametiõpetuse keskuseks. Koolitusvõimaluste loomine üliõpilastele, treeneritele, spordimänedžeridele, ametnikele ning videotreeningute läbiviimise võimaluste loomine. Vaba-aja veetmise võimaluste arendamine - vaba aja veetmise võimaluste arendamine nii tavakasutajale kui ka treeninglaagrites osalejatele, mis tagaks, et ; MTR EL EP

9 Kääriku Spordikeskus oleks tavainimestele, peredele ja harrastussportlastele ning turistidele sportliku vabaaja veetmise ja puhkamise keskuseks. Kääriku Spordikeskus omab oma sihtgruppidele (rahvuskoondised, teiste riikide koondised, noortekoondised, spordiklubid, -koolid ja ühingud) suunatud tegevuste elluviimiseks ja teostamiseks järgnevaid eeliseid: Ajalugu ja traditsioonid (nt. Kääriku kui tippspordikeskus, Kekkose suusarada ja saun) Tuntus spordiringkondades Kaunis puutumatu loodus (eemal keskustest) Hea kompleks erinevate spordialadega tegelemiseks Kvaliteetsed olemasolevad suusa- ja matkarajad Otepää piirkonnas kõige pikema lumekattega periood aastas Olemasolevad rajatised, infrastruktuur ja inimkapital Piisav maa reserv uute projektide elluviimiseks. Vastavalt arengukavale on kavas rekonstrueerida olemasolev konverentsikeskus ja spordihoone ning rajada uus mitmeotstarbeline spordihoone. Samuti näeb arengukava ette olemasoleva hotellikompleksi ühendamist rekonstrueeritava spordihoonega ning hotelli osa laiendamist. Treeninglaagrite läbiviimiseks nii lastele kui täiskasvanutele on kavas rajada spordilaagrite majutuskompleks ja puhkemajade kompleks. Rajatistest rekonstrueeritakse olemasolev kergejõustiku staadion. Uute rajatistena on kavas rajada heitealade väljak, kunstmurukattega jalgpalliväljak, erinevad väliväljakud rannavõrkpalli, -rannajalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja käsipalli mängimiseks, 1.7 Kontaktvööndi analüüs Planeeringualale jääb olemasolev 1947 aastal Fred Kudu poolt rajatud Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonna õppe- ja treeningkeskuseks. Tegemist on välja arendatud spordi- ja vabaajakeskusega koos hotelli, puhkemajade, spordirajatiste ja konverentsikeskusega. Välja on arendatud suusa ja matkarajad ning territooriumi läbib ka Tartu maratoni suusarada. Puhkamisvõimalusi pakuvad järv ja saunad. Mitmekesine loodus ja laiad võimalused pakuvad treenimisvõimalusi peaaegu kõikidele spordialadele. Planeeringuala läbiv Otepää-Kääriku-Kurevere tee tagab hea ligipääsetavuse alale. Spordikeskuse hoonete näol on tegemist on 20 sajandi väärtusliku arhitektuuri nimekirja kuuluvate hoonetega, arhitektid Peeter Tarvas ja Uno Tölpus. Planeeringuala ja kontaktvöönd jääb Otepää looduspargi territooriumile. Planeeringu ala idapoolne ala on põhiliselt metsaga kaetud ja jääb Otepää looduspargi Kääriku hooldatava sihtkaitsevööndi alale. Läänepoolse kontaktvööndi alal paiknevad põhiliselt hajaasustusele omased üksikud elamumaad ning ala jääb Otepää looduspargi Otepää piiranguvööndi alale. Planeeringuala tehnovõrkudega varustuse tase on hea. Rajatud on olmevee, reoveekanalisatsioonivõrk, olemas on elektri- ja sideühendused ning katlamaja ; MTR EL EP

10 Käesolevaga kavandatakse olemasoleva spordikeskuse rekonstrueerimist ja laiendamist. Uued hooned ja rajatised on planeeritud olemasolevate ehitiste vahele. Spordikeskuse välispiiri laiendamist ei planeerita ning metsaaladele ehitisi ei kavandata. 1.8 Üldplaneeringuga arvestamine Vastavalt Otepää valla üldplaneeringule asub planeeringu ala osaliselt spordikeskuste maa juhtfunktsiooniga maa-alal ning osaliselt kaitsealade loodusliku sihtkaitsevööndi alal. Üldplaneeringu mõistes on spordikeskuste maa eelkõige tervise- ja spordikeskuste, spordihoonete ja rajatiste ning majutus- ja teenindushoonete ehitamiseks kavandatud maa, hoonete ja rajatiste teenindamiseks vajalike juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks ning puhke- ja haljasalade rajamiseks kavandatud maa. Maaomanik saab oma maad edasi kasutada senisel otstarbel seni, kuni ta seda soovib. Arendus- ja ehitustegevuse kavandamisel ja maa-ala väljaarendamisel arvestatakse iga konkreetse spordikeskuse piirkonna kohta määratud arengusuundade ning üldiste põhimõtetega. Spordikeskuste maad tagavad vallas head sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused tipp- ja rahvaspordiga tegelemiseks ning kohalike ja rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks. Üldplaneeringu järgi on Kääriku piirkonna eeldatavad arengusuunad maa-ala väljaarendamisel puhkevõimaluste mitmekesistamise eesmärgil järgmised: 1. olemasolevate ehitiste renoveerimine ja laiendamine 2. majutus- ja puhkeotstarbeliste ehitiste rajamine 3. matkakeskuse rajamine Käesolev planeeringuga kavandatakse olemasoleva Kääriku Spordikeskuse rekonstrueerimist ja laiendamist. Üldplaneeringujärgsele kaitsealade loodusliku sihtkaitsevööndi alale uusi ehitisi ei kavandata. Seega on Kääriku Spordikeskuse detailplaneering kooskõlas üldplaneeringujärgse maakasutuse juhtfunktsiooniga. Valga maakonna teemaplaneeringu Asutust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ja Otepää valla üldplaneeringu järgi jääb planeeringu ala rohevõrgustiku Pringi Arula tugialale 3T. Käesoleva planeeringuga ei kavandata uusi ehitusalasid välja poole olemasoleva spordikeskuse territooriumi ning ei kavandata rajada ümber spordikeskuse maa-ala piirdeid. Piirdeid on kavandatud rajada ainult ümber konkreetsete objektide nagu spordiväljakud ja olemasolevad elamud. Seega ei halvendata olemasoleva rohevõrgustiku toimimist planeeringu alal. Väljavõte Otepää valla üldplaneeringu maakasutusplaanist ; MTR EL EP

11 2. PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED Otepää Vallavolikogu on oma otsusega nr algatanud Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva Kääriku Spordikeskuse rekonstrueerimist ja laiendamist. 2.1 Krundijaotus Käesolevaga on kavandatud muuta Otepää vallaüldplaneeringujärgne avaliku kasutusega Matu - Kääriku tee asukohta. Samuti on kavandatud muuta Matu Kääriku tee asukohta staadioni läheduses seoses kergejõustiku staadioni rekonstrueerimisega. Lisaks eeltoodule on planeeritud katastriüksuse 63601:002:2271 jagamine võttes aluseks Tartu Ülikooli Kääriku kinnistule kasutusvalduse seadmise lepingu alusplaani. Lähtuvalt sellest on kavandatud planeeritud katastriüksuste jagamine ja liitmine kahes etapis. I etapp Planeeringueelne maaüksus Planeeringujärgne maaüksus Nimetus Krunt 1 (63601:002:2271) Pindal a 83,96 ha Sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa Krundi aadress Krunt 1-1 Pindala 36,02 ha Sihtotstarve Looduslik veekogu 50% Puhke- ja spordirajatiste maa 45% Metsamaa 5% Krunt ,40 ha Metsamaa 100% ; MTR EL EP

12 Krunt 1-3 2,23 ha Puhke- ja spordirajatiste maa 70% Kultuuri- ja spordiasutuse maa 30% Krunt m² Tee ja tänava maa-ala 100% Krunt 4 (63601:002:2274) 14,20 ha Ühiskondlike ehitiste maa Krunt ,02 ha Krunt m² Majutushoonete maa 30% Kultuuri- ja spordiasutuse maa 30% Puhke- ja spordirajatiste maa 10% Metsamaa 30% Tee ja tänava maa-ala 100% Krunt m² Puhke- ja spordirajatiste maa 100% Krunt m² Puhke- ja spordirajatiste maa 100% EHAK 3954 Krunt m² Krunt m² Tee ja tänava maa-ala 100% Tee ja tänava maa-ala 100% Krunt m² Puhke- ja spordirajatiste maa 100% II etapp Planeeringueelne maaüksus Planeeringujärgne maaüksus Nimetus Pindala Sihtotstarve Krundi aadress Pindala Sihtotstarve Krunt ,02 ha Krunt m² Krunt m² Krunt ,02 ha Ühiskondlike ehitiste maa 100% Ühiskondlike ehitiste maa 100% Ühiskondlike ehitiste maa 100% Ühiskondlike ehitiste maa 100% Krunt 1 Krunt 4 36,18 ha 16,37 ha Looduslik veekogu 50 % Kultuuri- ja spordiasutuse maa 10% Puhke- ja spordirajatise maa 35% Metsamaa 5% Majutushoonete maa 30% Spordiasutuse maa 30% Puhke- ja ; MTR EL EP

13 Krunt 1-3 2,23 ha Ühiskondlike ehitiste maa 100% spordirajatise maa 10% Metsamaa 30% Krunt m² Ühiskondlike ehitiste maa 100% Krunt m² Transpordima a 100% Krunt m² Transpordima a 100% Krunt m² Tee ja tänava maa 100% Krunt m² Transpordima a 100% Krunt m² Transpordima a 100% 2.2 Kruntide ehitusõigus Joonisel on markeeritud hoonestusalad. Hoonestusalade määramisel on lähtutud olemasolevast situatsioonist, reljeefist, olemasolevast hoonestusest ja kõrghaljastusest. Krundi hoonestusala on ala, kuhu tohib rajada ehitusõigusega lubatud hooneid. Hoonestusalad on positsioneeritud ja igale positsioonile on määratud eraldi korruselisus, hoone kõrgus, katusekalle. Uute ja rekonstrueeritavate hoonete projekteerimisel jälgida piirkonnale omaseid arhitektuurilise iseärasusi. Kõikide ehitiste täpsed asukohad ja mahud antakse ehitusprojektidega Krunt 1 ehitusõigus: Ligikaudu pool krundi pindalast hõlmab Kääriku järv (ca 19,4 ha). Olemasolevast hoonestusest asuvad krundil kaks sauna, pumpla ja erinevad abihooned. Olemasolev hoonestus on lubatud rekonstrueerida. Täiendavalt on krundile kavandatud staadioni hooned koos tribüünidega. Krundi loode osasse Otepää Kääriku maantee lähedusse on kavandatud murukivi või muu analoogse katendiga parkla ala, mida on kavandatud kasutada haagissuvilate parklana. Olemasolev amortiseerunud kergejõustikustaadioni kohale on kavandatud 400 m 6 jooksurajaga staadion, millest 110 sirge oleks 8 rajaline. Kavandatud on heite ja hüppesektorid ning täismõõtmetes loodusliku muruga kaetud jalgpalliväljak. Staadioni lõunaküljele on kavandatud staadionihoone koos tribüünidega. Lisaks on kavandatud staadionihoone inventari hoidmiseks. Hoonetesse on planeeritud treeninguteks vajaliku inventari ning spordivahendite hoidmise ruumid, WC-d, pesemisruumid, kohtunikeruumid ja olmeruumid. Staadioni põhjaküljel asuvale astangule on planeeritud lisa jooksusirge koos kaugushüppeharjutusaladega. Jooksusirgele on kavandatud peale rajada varikatus, et ; MTR EL EP

14 seda oleks võimalik kasutada piiratud ilmastikutingimuste korral. Staadionist kagu suunal asuvale avatud platsile on planeeritud rajada eraldiseisev harjutusala erinevateks lisategevusteks (väli-jõutreeninguala, hüppealad). Rajatistena on kavandatud krundile rajada mänguväljak erinevate lastele mõeldud rajatise tarbeks, nagu kiiged, turnimispuud jmt. Kavas on rekonstrueerida olemasolev ujula Greeni sauna lähedal ja sillad Kekkose sauna juures ning rajada uus ujuvsildadega ujula Kekkose sauna juures. Olemasolevad saunad (Kekkose saun Ja Greeni saun) on planeeritud rekonstrueerida. Vastavalt Looduskaitseseadusele 38 lg 4 p 5 võib ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele rajada esmakordse juurdeehitise kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. Olemasoleva Kekkose sauna juures on kavandatud laiendada liivala puhkajatele. Tegu on alaga mida kasutatakse aktiivselt inimeste poolt puhketegevuseks ka praegu ning kus ka praegu asub väike liivarand. Alale on lubatud paigaldada täiendavalt riietuskabiine ning lastele mõeldud atraktsioone nagu kiiged, liumägi, ronimispuud jmt. Olemasolevale murualale on kavandatud telkimiseala. Täiendavaid ehitustöid selleks kavandatud ei ole. Planeeritud hoonete rajamiseks on planeeringuga määratud hoonestusala (vt planeeringu põhijoonised). Krundi hoonestusala tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid. Krundi pindala: 26,18 ha Krundi kasutamise sihtotstarve: Looduslik veekogu 50 % Kultuuri- ja spordiasutuse maa 10% Puhke- ja spordirajatise maa 35% Metsamaa 5% Lubatud hoonete maks. arv krundil: ol.olev 10 + plan. 1 (POS 13) + plan. jooksuradade varikatus (POS15) Maksimaalne hoonete alune pind: plan m² (ol. olev 326 m²) POS 13 Planeeritud staadionihoone koos tribüünidega. Maksimaalne hoone alune pind: 1100 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 1 Hoone lubatud maks. kõrgus: 6 m Harjajoon: soovituslikult paralleelne staadioni jooksusirgetega vaba naturaalseid materjale. TP2 POS 14 Olemasolev hoone, mis asub Kääriku järve ehituskeeluvööndis on kavandatud rekonstrueerida staadioni inventarihooneks. Vastavalt geodeetilisel alusplaanil mõõdistatule on olemasoleva hoone alune pind 67 m². Looduskaitseseaduse 38 lg ; MTR EL EP

15 p 5 võib ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele rajada esmakordse juurdeehitise kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. Maksimaalne hoone alune pind: olemasolev ehitisealune pind 67 m² + 33 m² juurdeehitatava osa maht ei tohi olla suurem kui 1/3 ol.oleva ehitise kubatuurist Hoone lubatud maks. korruselisus: 1 Hoone lubatud maks. kõrgus: 5 m Harjajoon: vaba vaba naturaalseid materjale. TP3 POS 15 Planeeritud jooksuraja varikatus. Maksimaalne ehitise alune pind: 900 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: - lubatud maks. kõrgus: 4 m Harjajoon: paralleelne jooksurajaga vaba naturaalseid materjale. TP3 POS 17 Rekonstrueeritavad saunad. Vastavalt Looduskaitseseadusele 38 lg 4 p 5 võib ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele rajada esmakordse juurdeehitise kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. Maksimaalne ehitise alune pind: Kekkose saun - olemasolev ehitisealune pind 46 m² + 45 m² Greeni saun - olemasolev ehitisealune pind 84 m² + 70 m², aga mitte rohkem kui 1/3 ol.oleva ehitise kubatuurist Hoone lubatud maks. korruselisus: olemasolev Hoone lubatud maks. kõrgus: olemasolev Harjajoon: olemasolev olemasolev naturaalseid materjale. TP Krunt 2 ehitusõigus: Krunt on kaetud metsaga. Krundile hoonestust ega rajatisi kavandatud ei ole Krundi pindala: 6,19 ha Krundi kasutamise sihtotstarve: Metsamaa 100% Katastri sihtotstarve Maatulundusmaa 100 % ; MTR EL EP

16 Lubatud hoonete max arv krundil: 0 Maksimaalne hoonete alune pind: Krunt 3 (63601:002:2273) ehitusõigus: Olemasolevast hoonestusest asuvad krundil hotelli hooned, spordihoone, administratiivhoone, konverentsikeskus, töökoda, katlamaja, pumpla, alajaam, garaaž, reoveepuhasti hoone, staadionihooned ja kommentaatoriboksid. Hotell (ühiselamu 1703) ja spordibaasi toitlustus- ja õppehoone (1702) kuuluvad 20 sajandi väärtusliku arhitektuuri nimekirja, arhitektid Peeter Tarvas ja Uno Tölpus. Olemasolev hoonestus on lubatud rekonstrueerida. Täiendavalt on krundile kavandatud olemasoleva hotelli juurdeehituse ala, ühenduskoridor hotelli ja spordihoone ühendamiseks, majutushoone ning hoonestusala garaažile. Lisaks on markeeritud alad rekonstrueeritavate hoonete laienduste tarbeks. Hoonete rekonstrueerimiseks ja laienduste projekteerimiseks pöörduda 20 sajandi arhitektuuri säilitamise ja väärtustamise organisatsiooni DOCOMOMO Eesti keskuse poole ekspertarvamuse saamiseks. Rajatistest on kavandatud rulluisurada laiusega 3,5 m, parklad ja kunstmurukattega jalgpalliväljak. Rulluisurada on kavandatud osaliselt olemasoleva juurdepääsutee kohale. Lähtuvalt sellest on juurdepääsutee asukohta muudetud. Olemasolev suusastaadion jääb kasutusele senise funktsiooniga, talvel suusastaadionina ja suvisel perioodil kasutatakse seda erinevate atraktsioonide alana nagu näiteks vibulaskmine. Planeeritud hoonete rajamiseks on planeeringuga määratud hoonestusala (vt planeeringu põhijoonised). Krundi hoonestusala tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid. Krundi pindala: 19,93 ha Krundi kasutamise sihtotstarve: Majutushoone maa 15% Spordiasutuse maa 15% Puhke- ja spordirajatise maa 30% Metsamaa 40% Lubatud hoonete maks. arv krundil: ol. olev 14 + plan. 5 (POS 1, POS 2, POS 3, POS 5, POS 6) Maksimaalne hoonete alune pind: plan m² (ol. olev 4687 m²) POS 1. Tagamaks mugava spordihoone kasutuse on planeeritud ühendada olemasolev hotellikompleks spordihoonega ühekorruselise ühenduskoridori loomise läbi, mis annaks ka lisavõimaluse laiendada olemasoleva hotelli lobby ala. Enne hoone projekteerimist küsida ekspertarvamus 20 sajandi arhitektuuri säilitamise ja väärtustamise organisatsiooni DOCOMOMO Eesti keskusest. Maksimaalne hoone alune pind: 505 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: ; MTR EL EP

17 Hoone lubatud maks. kõrgus: Harjajoon: 6 m sama, mis hotellil ja spordihoonel lame või sama, mis hotellil ja spordihoonel naturaalseid materjale. TP1 POS 2. Olemasoleva hotelli külge planeeritud hotelli laiendus. Enne hoone projekteerimist küsida ekspertarvamus 20 sajandi arhitektuuri säilitamise ja väärtustamise organisatsiooni DOCOMOMO Eesti keskusest. Maksimaalne hoone alune pind: 400 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 2 Hoone lubatud maks. kõrgus: sama, mis hotellil Harjajoon: paralleelne spordihoonega või sama, mis hotellil sama, mis hotellil naturaalseid materjale. TP1 POS 3. Planeeritud garaaž. Maksimaalne hoone alune pind: 300 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 1 Hoone lubatud maks. kõrgus: 6 m Harjajoon: Soovituslikult paralleelne või risti teega sama, mis olemasoleval hoonestusel naturaalseid materjale. TP2 POS 4 Rekonstrueeritavad suusastaadionihooned ja nende laienduse ala. Olemasolevad suusastaadionihooned on lubatud lammutada ja rajada nende asemel uus hoonestus. Maksimaalne hoone alune pind: 700 m² (sisaldab olemasolevate hoonete pinda) Hoone lubatud maks. korruselisus: 2 Hoone lubatud maks. kõrgus: 10 m Harjajoon: vaba vaba naturaalseid materjale. TP2 POS ; MTR EL EP

18 Planeeritud välilava maa-ala. Kuna välilava juures toimuvad üritused põhiliselt õhtusel ajal, siis valitud asukoht on piisavalt kaugel olemasolevast ja planeeritud majutushoonestusest. Maksimaalne hoone alune pind: 200 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 1 Hoone lubatud maks. kõrgus: 5 m Harjajoon: vaba vaba naturaalseid materjale. TP3 POS 6 Perspektiivne majutushoone. Jälgida, et uus hoone sobituks olemasoleva hoonestusega. Vajadusel küsida enne hoone projekteerimist ekspertarvamus 20 sajandi arhitektuuri säilitamise ja väärtustamise organisatsiooni DOCOMOMO Eesti keskusest. Hoone eskiis kooskõlastada Keskkonnaametis. Maksimaalne hoone alune pind: 500 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 3 Hoone lubatud maks. kõrgus: 10 m Harjajoon: paralleelne või risti olemasoleva hoonestusega sama, mis olemasoleval hoonestusel naturaalseid materjale. TP1 POS 7 Rekonstrueeritavate hoonete laienduse alad. Tegemist on 20 sajandi väärtusliku arhitektuuri nimekirja kuuluvate hoonete laiendustega. Enne projekteerimist küsida ekspertarvamus 20 sajandi arhitektuuri säilitamise ja väärtustamise organisatsiooni DOCOMOMO Eesti keskusest. Maksimaalne hoone alune pind: 880 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: sama, mis olemasoleval hoonel Hoone lubatud maks. kõrgus: sama, mis olemasoleval hoonel Harjajoon: sama, mis olemasoleval hoonel sama, mis olemasoleval hoonestusel naturaalseid materjale. TP1 POS 8 Planeeritud II korruse ühendusgalerii Maksimaalne hoone alune pind: 120 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 2 Hoone lubatud maks. kõrgus: sama, mis olemasoleva hoone II korrus Harjajoon: - lame ; MTR EL EP

19 naturaalseid materjale. TP Krunt 4 ehitusõigus: Olemasolevast hoonestusest paiknevad Krundil 4 kaks elamut, majutushoone ning 3 kõrvalhoonet. Olemasolev hoonestus on lubatud rekonstrueerida. Täiendavalt on krundile kavandatud uus mitmeotstarbeline spordihoone, üks osa spordilaagrite majutuskompleksist, puhkemajad ja kaks teenindushoonet. Spordihoone esmakasutus saab olema suunatud erinevatele pallimängudele (korvpall, käsipall, võrkpall, korvpall jne.). Uue spordihoone maht on kavandatud põhimõttel, et hoonesse mahuks kolm eraldatavate seintega väljakut ( a 36m x 20m) võimalusega paigutada üks risti väljak üle kolme saali osa. Spordihoone saab olema suunatud eelkõige treeningtegevuseks, seega maksimaalne pealtvaatajate arvu mahutavus peaks jääma koha juurde ning riietusruumide kappide arv on planeeritud ca 60. Hoonesse on kavandatud ka erinevate spordialade inventari hoidmise ruumid ning muud tehnilised ja majandamisruumid. Tulenevalt spordihoone lähedusest olemasolevale Kekkose rajale on võimalik kasutada nii riietusruume kui ka parklaala tavakasutajate poolt. Parkimiskohtade arvutamiseks linnades on Eesti Standardikeskus välja andnud standardi EVS 843:2003 Linnatänavad. Planeeringuala puhul ei ole küll tegemist linnaga. Samas võib standardit kasutada parkimiskohtade arvutamisel analoogina võttes aluseks kavandatava tegevuse ja ehitise asukohaks määrata linnakeskus. Hoone maksimaalseks suletud brutopinnaks on arvestuslikult 3000 m², millest spordisaal on ca 2600 m² ja pealtvaatajaid maksimaalselt 100. Sellisel juhul on parkimiskohtade arv 44 sõiduauto kohta. (3000/80=37,5 ja 100/15=6,6, kokku 44). Kääriku Spordikeskuse üks eesmärke on võimaldada treeninglaagrite läbiviimist nii täiskasvanuile, noortele kui ka lastele. Selleks on kavandatud rajada spordilaagrite majutuskompleks ja puhkemajad. Arengukava näeb ette võimaliku majutusteenuse valiku laiendamisel pakkuda Kääriku Spordikeskuse klientidele puhkemajades / võistkonnamajades ööbimise võimalust. Puhkemajad peaksid sisaldama tualettruume, pesemisruume ja kööginurka ning mahutama kuni 20 ööbijat 4-8 toalises hoones. Krundile on kavandatud viis puhkemaja, mis asuvad aktiivsetest liikumistrajektooridest ning sportimistegevusest mõnevõrra eemal. Rajatistena on kavandatud krundile rajada erinevad mänguväljakud. Hetkel asub keskuse keskel paikneval mänguväljakute alal 4 rekonstrueeritud tenniseväljakut. Lisaks on planeeritud kaks korvpalli väljakut, käsipalli väljak, kolm rannavolle väljakut, kus saab väljakute ühendamisel mängida ka rannajalgpalli. Tagamaks kergejõustikustaadioni muru kvaliteedi säilimise ja erinevate spordialade samaaegseks harrastamiseks on kavandatud eraldiseisev heitealade väljak. Väljaku rajamiseks on vajalik ala tasandamine ja muru külvamine ning heitesektorite ehitamine. Lisaks on lubatud ehitada harjutamispiirid/väravapostid ameerika jalgpalli, ragbi ja pesa- ja softpalli tarvis. Esmased kasutajad väljakul saavad olema kettaheite, kuulitõuke, vasaraheite ning odaviske harrastajad. Planeeritud hoonete rajamiseks on planeeringuga määratud hoonestusala (vt planeeringu põhijoonised). Krundi hoonestusala tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid ; MTR EL EP

20 Krundi pindala: 16,37 ha Krundi kasutamise sihtotstarve: Majutushoone maa 30% Spordiasutuse maa 30% Puhke- ja spordirajatise maa 10% Metsamaa 30% Lubatud hoonete maks. arv krundil: ol.olev 7 + plan. 9 Maksimaalne hoonete alune pind: plan m² (ol. olev 1147 m²) POS 9 Uus planeeritud spordihoone. Maksimaalne hoone alune pind: 2600 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 2 Hoone lubatud maks. kõrgus: 12 m Harjajoon: paralleelne ja\või risti maanteega 0-15, sobiva arhitektuurse lahenduse korral lubatud ka teised katusekalded, selleks esitada hoone arhitektuurne eskiisprojekt vallavalitsusele läbivaatamiseks. naturaalseid materjale. TP1 POS 10 Uus planeeritud teenindushoone. Maksimaalne hoone alune pind: 200 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 1 Hoone lubatud maks. kõrgus: 6 m Harjajoon: paralleelne ja\või risti teega kraadi, sobiva arhitektuurse lahenduse korral lubatud ka teised katusekalded, selleks esitada hoone arhitektuurne eskiisprojekt vallavalitsusele läbivaatamiseks. naturaalseid materjale. TP2 POS 11 Planeeritud puhkemajad. Puhkemajad projekteerida kaasaegses arhitektuurikeeles, samas peab arhitektuurne lahendus olema vormilt lihtne ning harmoneeruma ümbritseva looduskeskkonnaga. Selleks tuleb hoone välisviimistluses kasutada looduslähedasi ja naturaalseid materjale. Kasutada ei tohi naturaalseid materjale imiteerivaid tehismaterjale (näiteks plastikvoodreid, plastikaknaid jne). Oluline on, et hoonestuses tagatakse ühtne ja harmooniline üldmulje ning, et kõik puhkemajad moodustaksid terviku. Selleks projekteerida hooned ühesuguse katusekaldega ja sarnase kõrgusega ning välisviimistluses kasutada sarnaseid välisviimistlusmaterjale ; MTR EL EP

21 Maksimaalne hoone alune pind: 5x120=600 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 2 (1 + katusekorrus) Hoone lubatud maks. kõrgus: 8 m, kõige järvepoolsem puhkemaja kuni 7 m Harjajoon: vaba kraadi, sobiva arhitektuurse lahenduse korral lubatud ka teised katusekalded, selleks esitada hoone arhitektuurne eskiisprojekt vallavalitsusele läbivaatamiseks. naturaalseid materjale. Keelatud kasutada naturaalseid materjale imiteerivaid tehismaterjale TP2 POS 12 Uue planeeritud laagrikompleksi hooned. Olemasolevad hooned on lubatud lammutada ning rajada uus laagrikompleks. Maksimaalne hoone alune pind: 1200 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 2 Hoone lubatud maks. kõrgus: 9 m Harjajoon: soovituslikult paralleelne ja\või risti teega jälgida, et sobituks olemasoleva hoonestusega naturaalseid materjale. TP1 POS 16 Välimänguväljakute kõrvale ja teenindamiseks planeeritud teenindushoone. Maksimaalne ehitise alune pind: 290 m² Hoone lubatud maks. korruselisus: 1 Hoone lubatud maks. kõrgus: 5 m Harjajoon: paralleelne või risti väljakutega vaba naturaalseid materjale. TP Krunt 5 ehitusõigus: Krunt on kaetud metsaga ja jääb Otepää looduspargi Kääriku hooldatavale sihtkaitsevööndisse. Krundile hoonestust ega rajatisi kavandatud ei ole Krundi pindala: 45,40 ha Krundi kasutamise sihtotstarve: Metsamaa 100% Lubatud hoonete max arv krundil: 0 Maksimaalne hoonete alune pind: Krunt 6 ehitusõigus: ; MTR EL EP

22 Krunt on moodustatud Matu - Kääriku avaliku kasutusega teele. Krundi pindala: 7321 m² Krundi kasutamise sihtotstarve: Tee ja tänava maa-ala 100% Lubatud hoonete max arv krundil: 0 Maksimaalne hoonete alune pind: Juurdepääs ja parkimine Olemasolevad juurdepääsud on Otepää - Kääriku Kurevere kõrvalmaanteelt. Uue spordihoone juurdepääs kavandatud samuti Otepää - Kääriku Kurevere maanteelt. Kuna maantee läbib Kääriku spordikeskust, siis on kavandatud spordikeskuse ulatuses maanteele erinevad liikluse rahustamise alad. Liikluse rahustamisena võib kasutada teekitsendusi, sõidusuuna muutmist, ülestõstetud ülekäigurada vmt. Täpsed lahendused anda projekteerimise käigus, siis kui on selgunud täpsed hoonete paigutused ja mahud. Nähtavuskolmnurgad uutele mahasõitudele markeeritud lähtudes kiirusepiirangust 50 km/h ja kasutatud projekteerimise lähtetaset rahuldav. Planeeritava avaliku tee Matu Kääriku mahasõidu nähtavuskolmnurka jäävatel puudel kärpida alumisi oksi nõutud kõrgusele, et oleks tagatud nähtavus. Krunti 2 läbib Lükardi Kääriku tee. Krunt 2 ulatuses on nimetatud tee eratee, edasi aga avaliku kasutusega munitsipaaltee. Et tagada Lükardi Kääriku tee ühendus Otepää - Kääriku Kurevere kõrvalmaanteega tehakse käesoleva planeeringuga muuta Lükardi Kääriku tee Krunt 2 lõigus avaliku kasutusega teeks. Kekkose raja ohutumaks tegemiseks on planeeritud maanteele kergliikluse tunnel. Tunneli asemele võib kaaluda ka viadukti rajamist. Viadukti rajamisel tuleb kõrvalmaanteel tagada vähemalt 5,3 m kõrguskabariit. Lisaks olemasolevale parkimisele on kavandatud kuus uut parkimisala: Uue spordi hoone parka ca 44 sõiduauto kohta Parkla Krundil 3 maantee ja juurdepääsutee vahelisele alale. Parkla kergejõustiku staadioni kõrval ca 20 sõiduauto ja 3 bussi kohta Parkla suusastaadioni kõrvale. Parkla olemasoleva spordihoone ja konverentsikeskuse kõrvale. Mänguväljakute ja Kekkose sauna vahele jääv parkla 2.4 Piirded Piirded on planeeritud ümber mängu- ja spordiväljakute ning ümber olemasolevate elamute. Muus osas piirete rajamise vajadus puudub. Piirete arhitektuurne lahendus anda koos selle objekti ehitusprojektiga, mille ümber piiret kavandatakse. Piirete kõrgus ümber spordiväljakute anda vastavalt väljaku kasutamise iseloomust tulenevale vajadusele. Soovituslikult kasutada rohelisi keevisvõrk piirdeid. Elamute piirete maksimaalne kõrgus 1,20 m. Keelatud on läbipaistmatute piirdeaedade rajamine. 2.5 Haljastus Otepää looduspargi Kääriku hooldatava sihtkaitsevööndi alale jääval planeeringualal säilitatakse kogu olemasolev kõrghaljastus ja metsaala. Ka ülejäänud osas ; MTR EL EP

23 säilitatakse suurem osa kõrghaljastusest, likvideeritakse ainult mõned maantee ääres nähtavust segavad puud, haagiste parkla alla jäävad puud ning Kekkose raja ümbersuunamisel ette jäävad puud. Viimase puhul tuleb väga hoolikalt valida kuhu uus rajaosa rajada, et võimalikult vähe likvideerida olemasolevat kõrghaljastust. Uut kõrghaljastust planeeritud ei ole. 3 PLANEERITAV SERVITUUTIDE VAJADUS Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtade järgi ( Otepää Vallavolikogu otsus nr 1-4 Lisa 1) on käesoleva planeeringu üheks eesmärgiks Kääriku püsisuusaradadele, jooksu-, jalgratta- ja matkaradadele ning mootorsaanide sõidukoridoridele servituutide seadmise vajalikkuse väljaselgitamine. Kuna mootorsaanidele sõidukoridore ja uusi püsisuusaradu ei ole planeeritud ning jooksu-, jalgratta- ja matkarajad on kavandatud Kääriku Spordikeskuse maa-alale, siis nimetatud servituutide vajaduse seadmine ei ole vajalik. Teeniv kinnisasi Valitseja Servituudi/ kitsenduse tüüp Sisu Ruumiline ulatus Otepää-Kääriku- Kurevere 63601:002:2259 Vee torustiku valdaja Sooja torustiku valdaja Isiklik kasutusõigus Isiklik kasutusõigus Planeeritud vee torustik Planeeritud soojustorustik ca 60 m² ca 60 m² Vee torustiku valdaja Isiklik kasutusõigus Planeeritud vee torustik ca 450 m² Krunt 6 Tuletõrjevee torustiku valdaja Isiklik kasutusõigus Planeeritud tuletõrjevee torustik ca 40 m² Kanalisatsiooni torustiku valdaja Isiklik kasutusõigus Planeeritud kanalisatsioonitrass ca 260 m² Krunt 3 Lääne mü teeservituut Lääne kinnistu juurdepääsutee ca 300 m² 4 TEHNOVÕRGUD 4.1 Veevarustus ja kanalisatsioon: Planeeritaval alal on kaks puurkaevu registrikoodidega PRK ja PRK Esimene nendest on töös olev kaev teine on jäetud reservi ning hetkel seda ei kasutata. Puurkaevude sanitaarkaitsetsoonid on 50 m puurkaevust. Uute hoonete olmevesi on kavandatud lahendada olemasoleva veesüsteemi kaudu. Uute hoonete ühendamiseks pumplaga rajada uued veetorustikud ning vajadusel rekonstrueerida olemasolevad veetorustikud. Võttes aluseks ET Vee tarbimisnormid on uute hoonete orienteeruv veetarbimine: Spordihoonel 6 m³/ööpäevas, lastelaager 19 m³/ööpäevas, puhkemajad 12 m³/ööpäevas, hotell 34 m³/ööpäevas ; MTR EL EP

24 Tuletõrje vesi on lahendatud järvevee baasil, olemasoleva veemahuti ja puhastatud reovee tiikide baasil. Vajadusel rekonstrueerida olemasolev pumpla ja torustikud. Jalgpalli väljaku kastmine on kavandatud järveveest olemasolevate rekonstrueeritavate süsteemide kaudu. Kääriku Spordikeskuse territooriumil paikneb olemasolev rekonstrueeritud kinnises hoones paiknev biopuhasti. Vastavalt Vabariigi valitsuse määrusele nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded on pealt kinnises mahutis ja kinnises hoones paikneva reovee puhastusseadme, kus kogu ventilatsiooniõhk puhastatakse vastavalt Välisõhu kaitse seadusele reostuskoormusega kuni 299 ie sanitaarkaitsekuja 20 m ja reostuskoormusega ie sanitaarkaitsekuja 35 m. Krundil 4 asub olemasolev reoveepumpla sanitaarkaitsekujaga 20 m. Uute hoonete reovesi on kavandatud juhtida olemasolevasse biopuhastisse. Puhastatud reovesi suunatakse puhasti kõrval asuvatesse tiikidesse. Uute hoonete ühendamiseks puhastiga rajada uued kanalisatsioonitorustikud ning vajadusel rekonstrueerida olemasolevad torustikud ja reoveepumpla. Täpsed vee- ja kanalisatsiooni lahendused antakse hoonete või rajatiste ehitusprojektidega. 4.2 Sademeveekanalisatsioon Katuse ja teede sademeveed suunata torustikega või maapinna kalletega olemasolevatesse kraavidesse või pinnasesse. Täpsed lahendused antakse konkreetse hoone või rajatise ehitusprojektiga. Sademeevee juhtimise põhimõtte objektide kaupa: POS 1 planeeritav ühendusgalerii, POS 2 planeeritav hotelli laiendus, POS 6 majutushoone, POS 7 rekonstrueeritavate hoonete laiendused, POS 8 II korruse galerii lahendatakse olemasolevate sademevee süsteemide kaudu, mis on juhitud sademevee imbväljakusse, kus vesi imbub pinnasesse. Vajadusel olemasolevad torustikud ja imbväljak rekonstrueerida POS 3 sademeveed juhtida maapinna kalletega pinnasesse. POS 4, POS 5 kasutada olemasolevat drenaaži, mille kaudu imbuvad sademevee pinnasesse. POS 9 spordihoone katuse ja parkla veed koguda kokku ja juhtida spordihoone lõuna küljel olevasse kraavi, kust need suubuvad Kääriku järve. Vajadusel paigaldada parklast kogutava sademevete kraavitusse suunamise ette lokaalne õlipüüdur. POS 10 planeeritav teenindushoone, POS 11 planeeritavad puhkemajad, POS 12 planeeritavad lastelaagi majutushooned, POS 16 planeeritav teenindushoone katuseveed juhtida maapinna kalletega pinnasesse. POS 13 planeeritavad staadionihoone ja tribüünid, POS 14 planeeritav staadioni inventarihoone, POS 15 planeeritav jooksuradade varikatus, kergejõustiku staadion Rekonstrueerimise käigus on staadioni katendid planeeritud dreenivate sportkatenditena. Katenditest läbi imbuvad sademeveed juhitakse katendite alla rajatavate dreenide kaudu läbi pinnase järve. Need sajuveed ei vaja puhastamist. Kergejõustiku staadioni hoonestuse, varikatuse ja tribüünide katuseveed juhitakse maapinna kalletega pinnasesse, mille kaudu need imbuvad järve. Juhul kui parkla rajatakse kõvakattega, koguda sademeveed kokku ja immutada läbi pinnase järve. Vajadusel paigaldada lokaalne õlipüüdur ; MTR EL EP

25 POS 17 ehituskeeluvööndis oleva ehitise esmakordse juurdeehitise ala katuseveed imbuvad läbi pinnase järve. Suusastaadioni juurde planeeritud parkla juhul kui parkla rajatakse kõvakattega, siis koguda sademeveed kokku ja juhtida parkla idaosas oleva nõva kaudu parklast põhja poole jäävasse tiiki. Vajadusel paigaldada lokaalne õlipüüdur. Kunstmurukattega jalgpalliväljak ja parkla - juhul kui parkla rajatakse kõvakattega, siis koguda sademeveed kokku ja juhtida planeeritavast parklast edela suunas jäävasse settetiiki. Vajadusel paigaldada lokaalne õlipüüdur. Settetiigist valgub vesi läbi kraavi ja metsa Kääriku järve. Jalgpalli väljaku alla rajada dreenid, millede kaudu juhitakse vesi pinnasesse või väljaku kõrvale jäävasse settetiiki. Haagiste parkla parkla katend rajatakse dreeniva katendina, näiteks murukivi. Läbi katendi imbuvad sademeveed pinnasesse ja sealt omakorda järve. Mänguväljakud sajuveed imbuvad läbi dreenivate katendite või maapinnakalletega pinnasesse. Vajadusel on tarvilik olemasolevad kraavid puhastada. Sademevee suubla projekteerimisel võtta aluseks Vabariigi Valitsuse määrus nr Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed Elekter Liitumiseks 0,4kV elektrivõrguga on Elektrilevi OÜ Kagu - Eesti regioon väljastanud tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr Tehnilised tingimused väljastati ja kehtivad kuni: Planeeritav orienteeruv peakaitsme suurus on 1000 A. Uute hoonete elektritoide lahendada olemasolevate jaotuskappide kaudu. Vajadusel tuleb kapid rekonstrueerida. Jalgpalliväljaku ja parkla kohale jääv 10 kv õhuliin asendada maakaabelliiniga. Täpne lahendus anda ehitusprojektiga. Planeeritud parklate ja teede alla jäävad kaablid kaitsta kaitsetorudega või paigaldada uued kaablid. Uus välisvalgustus on kavandatud uute juurdepääsuteede äärde, staadioni ja saunadeni viiva tee äärde, spordihoone, majutushoonete ja jalgpalliväljaku ümber. Staadionile on kavandatud ainult turvavalgustus. Valgustite paiknemine ja parameetrid anda ehitusprojektiga. Detailplaneeringuga on tagatud teenindusmaa alajaama ümber ning vaba juurdepääs alajaamale ja liitumiskilpidele. Täpsed lahendused antakse konkreetse hoone või rajatise ehitusprojektiga. 4.4 Soojavarustus Spordikeskuse territooriumil asub lokaalne katlamaja, millega köetakse olemasolevaid hooneid. Uute hoonete põhiküte lahendada kas olemasoleva katlamaja või maasoojuspumpade baasil. Võimalik omavahel kombineerida soojuspumpade erinevaid variante. Täiendava küttena võib kasutada päikesepaneele ; MTR EL EP

26 Maakütte kontuuride rajamiseks on valitud lagedad üksikute puudega alal. Osaliselt on maaküttekontuurid kavandatud Kääriku järve ehituskeeluvööndisse. Maakütte kontuurialale jääb tehnorajatised tuleb vajadusel ümber tõsta. Maakütte kontuuride alad markeeritud tehnovõrkude skeemil. Peale rajamist kontuur maapeal nähtavaks ei jää ja seega saab taastada nendel aladel haljasalad senisel kujul. Maakütte kontuuri ala markeeritud planeeringu joonisel. Maakollektori täpne lahendus määratakse hoonete kütte projektides, lähtudes vajalikust soojuskoormusest ja köetava hoone ruumipaigutusest. Maakütte kontuurid koos maakütte soojustorustikuga on planeeritud ehituskeeluvööndisse lähtudes Looduskaitseseaduse 38 lg 5 p 8, mille järgi ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja rajatisele. Täpsed lahendused antakse konkreetse hoone ehitusprojektiga. 4.5 Side Elion Ettevõtted AS on väljastanud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr Uute hoonete kaabel side ühendused on planeeritud olemasolevate sidekappide kaudu. Täpsed lahendused antakse konkreetse hoone või rajatise ehitusprojektiga. 5 MUUD PLANEERINGU EESMÄRGID 5.1 Keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevad tingimused Otepää Vallavolikogu on otsusega nr 1-4 algatanud Kääriku Spordikeskuse keskkonnamõju strateegilise hindamise. Paralleelselt detailplaneeringuga on koostamisel detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH koostajaks on Klotoid OÜ, KSH juhtekspert Piret Toonpere KSH programm on heakskiidetud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kirjaga nr PVV 6-8/14/ KSH aruande eelnõu koosseisus on määratud järgnevad negatiivse keskkonnamõju vältimise või leevendamise meetmed: Ehitusaegsete mõjude vähendamine Ehitusaegse mürahäiringu vähendamiseks tuleb vältida öiseid ehitustöid (v.a. hoonesisesed ehitustööd, mis ei põhjusta müraemissiooni välisterritooriumile). Ehitustegevuse ajal tuleb hoida müra normtaseme piirides, seega tuleb rakendada müra vähendamise meetmeid nagu näiteks välja lülitada masinad, mida hetkel ei kasutata, kõik masinad ja seadmed hoida heas korras ning vajadusel varustada summutiga. Ehitusaegse tolmu teket tuleb minimaliseerida. Puistematerjalide ladustamisel ning kuivades tingimustes kaevetöid tehes tuleb vajadusel tolmu teket vältida niisutamise abil. Tolmuemissioone ehitustöödel on võimalik vältida ka materjali langemiskõrguse vähendamise abil, ehitusmaterjalide katmisega veol ja ladustamisel, ehitusplatsil teede ja seadmete perioodilise puhastamisega ning kui ehitusmaterjalide laadimist ei teostata tugeva tuulega Natura liikidele ja elupaigatüüpidele mõjude vältimine ja vähendamine ; MTR EL EP

27 Raietöid ning pinnasetäitmist ja koorimist planeeringualal teostada väljaspool lindude pesitsusperioodi, mis enamikel liikidel kestab 15. märtsist 31. juulini. Poollooduslike koosluste hooldusel arvestada nn linnusõbralike hooldusvõtetega ehk niitmist teostada hiliselt ja keskelt väljapoole niitmisena. Olemasolev ujula rekonstrueerimise ja uue ujuvsildadega ujula rajamise ajastamine väljapoole kalade kudemisperioodi märts-juuli. Tagada tuleb poollooduslike koosluse taastamine ja hooldamine spordikeskuse aladel, mis ei jää otseselt ehitusaladele. Järgneval joonisel on kujutatud alad, mida tuleb edaspidi hooldada poolloodusliku kooslustena. Poollooduslike koosluste hooldamisel ja taastamisel tuleb lähtuda vastavast hoolduskavast: Aru ja soostunud niitude hoolduskava, koostaja Meeli Mesipuu, leitav lingilt Suusastaadioni alal esineb heas seisundis elupaigatüüp liigirikkad madalsood. Antud ala on olnud ka senini lisaks suusastaadionile kasutusel suviste atraktsioonide jaoks. Tegu on täielikult inimtekkelise alaga (kooslus alt dreenitav ning reljeef inimtekkeline) ning koosluse hea seisund on kujunenudki senise inimmõju tagajärjel. Tagada tuleb kasutuse säilimine samal tasemel. Olulist niitmisintensiivsuse ja tallamise tõusu tuleks vältida Kaitsealustele taimeliikidele mõju vältimine Rakendada nii Pos 5, 13 kui ka Pos 9 juures ehitustegevuse perioodil kaitsealuste taimeliikide kaitseks kasvukohtade kaitsemeetmeid. Enne ehitustegevust tuleb kasvukohad piiritleda ehitusmasinatele arusaadavalt ning vältida kasvukohtades tallamist ning neile ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamist. Mullatööde käigus tuleb tagada kasvukohtade ümbruses olemasoleva maapinna kõrgusarvude säilimine ja vajalik veevahetus Linnustikule mõju vältimine ja elustiku rikastamine ; MTR EL EP

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500 Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:50000 Planeering Seletuskiri 1. Sissejuhatus... 4 2. Kontaktvööndi analüüs, funktsionaalsed seosed.... 4 2.1 Põhjendused üldplaneeringu muutmisettepanekuks...

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks Keskkonnaministeerium Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks KIK veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotluse kohustusliku lisana SISUKORD Sissejuhatus

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem