Seletuskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Seletuskiri"

Väljavõte

1 OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu tn 114, Paide Tel: aarens@aarens.ee Planeerija Eiki Ilves Planeerija Andrus Pajula Arhitekt Riina Lepp Planeeringu tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet Aadress: Vabaduse väljak 7, Tallinn Planeeringust huvitatud isik: Osaühing LANDEKER Aadress: Tornimäe tn 7-152, Tallinn Tallinn

2 SISUKORD A. SELETUSKIRI 1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED DETAILPLANEERINGU LÄHTEDOKUMENDID PLANEERITUD MAA-ALA ASUKOHT PLANEERITUD MAA-ALA RUUMILISE ARENGU EESMÄRGID PLANEERINGUS KAVANDATU KRUNDIJAOTUS HOONESTUSALADE JA HOONETE PAIKNEMISE NING SUURUSE KAVANDAMISE PÕHIMÕTTED EHITUSÕIGUS, HOONETE KASUTUSOTSARVE JA KOORMUSNÄITAJAD VERTIKAALPLANEERIMINE HALJASTUSE JA HEAKORRA TAGAMISE PÕHIMÕTTED Keskkonnakaitse Haljastus Jäätmekäitlus TÄNAVATE, LIIKLUSKORRALDUSE JA PARKIMISE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED TEHNOVÕRGUD Sidevarustus Elektrivarustus Tänavavalgustus Gaasivarustus Veevarustus ja kanalisatsioon KEHTIVAD JA PLANEERITUD KITSENDUSED NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED MUUD NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS TURVALISUSEST TULENEVAD NÕUDED TULEOHUTUSNÕUDED KESKKONNANÕUDED NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS TEHNOVÕRKUDE OSAS Sidevarustus Elektrivarustus Gaasivarustus Veevarustus ja kanalisatsioon Sademevesi Planeeringus kavandatu vastavuse kirjeldus planeeringu lähtedokumentidele ja - seisukohtadele VASTAVUS TALLINNA LINNA ÜLDPLANEERINGULE

3 6.2 VASTAVUS DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE OTSUSELE VASTAVUS MUUDELE LÄHTEDOKUMENTIDELE Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord Pirita tee 26d puude inventeerimise aruanne Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded Tallinna kaugküttepiirkond Linnatänavad Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides Sotsiaalministri 04. märtsi 2002 määrusega nr 42 kinnitatud Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid ja Eesti standard EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur osa 1. Linnaplaneerimine Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded Radoonitaseme määramise maapinnas ning radooniohtlikkuse hinnang Tallinna Jäätmehoolduseeskiri MUUDATUSED VÕRRELDES ESKIISLAHENDUSEGA B. JOONISED: DP-1 ASENDISKEEM M 1:5000 DP-3 PÕHIJOONIS M 1:500 DP-4 TEHNOVÕRKUDE JOONIS M 1:500 3

4 1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID 1.1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED Osaühingu LANDEKER taotlus nr DP detailplaneeringu algatamiseks; Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kiri nr 3-2/1355-3; Tallinna Linnaplaneerimise Ameti skeem planeeritava maa-ala ning kontaktvööndi piiriga; Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 21 kinnitatud Tallinna linna ehitusmäärus. Tallinna Linnavalitsuse korraldus nr 30-k Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Planeerimisseadus (kehtinud kuni ) 1.2 DETAILPLANEERINGU LÄHTEDOKUMENDID Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määruses nr 52 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu nõuded välja toodud dokumentide üldist loetelu arvestades. 4

5 2 PLANEERITUD MAA-ALA ASUKOHT Planeeritud ala, suurusega 0,19ha, asub Tallinnas Kesklinnas Pirita tee ja Tallinna lauluväljaku vahelisel alal ning jääb linnakeskusest ca 3km kaugusele. 5

6 3 PLANEERITUD MAA-ALA RUUMILISE ARENGU EESMÄRGID Eesmärk on korrastada olemasolev linnaruum ja laiendada planeeritud alaga külgnevat elamuala, kuhu on väikeses osas lubatud ka äriruume. Elamuala laiendamine on põhjendatud, kuna ümbruses on väga head rekreatsioonivõimalused, mille potentsiaal ei ole täielikult ära kasutatud. Ühistranspordiühendus linna teiste piirkondadega on rahuldav. Kavandatud eluruumide asustamise järel suureneb kontroll avaliku ruumi üle piirkonnas, mis on positiivne turvatunde loomise aspektist. 6

7 4 PLANEERINGUS KAVANDATU 4.1 KRUNDIJAOTUS Olemasolevat krundijaotust ja kinnistute piire ei ole ette nähtud muuta. 4.2 HOONESTUSALADE JA HOONETE PAIKNEMISE NING SUURUSE KAVANDAMISE PÕHIMÕTTED Korrastatud linnaruumi kujundamiseks on hoonestusala Pirita tee 26b elamu poolne piir määratud paralleelne Pirita tee 26b kinnistul oleva elamu lähima fassaadiga. Hoonestusala kagupiir on määratud nii, et jääks piisavalt kasvuruumi kinnistu piiri äärsetele II väärtusklassi puudele. Kavandatud on 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoone, mille 5. korruse ehitusalune pind ei või ületada 15% eelneva korruse pinnast. 4.3 EHITUSÕIGUS, HOONETE KASUTUSOTSARVE JA KOORMUSNÄITAJAD Olemasolev hoonestus on ette nähtud likvideerida. Planeeringuala kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 317 kehtestatud Pirita tee 24, 26, 26b ja 26d kruntide detailplaneering. Planeeringus on kavandatud Pirita tee 26d krundile kuni 4-korruseline elu- ja büroohoone. Krundi sihtotstarveteks on määratud 50% ulatuses äri- ja 50% ulatuses elamumaa. Käesolevas planeeringus on ette nähtud varem määratud ehitusõigust muuta. Äri sihtotstarbe vähendamise põhjendusena võib tuua asjaolu, et krundi suurusest ja asukohast tingituna sobib antud tingimustesse rohkem elamu. Planeeritud hoone korruste arvu on küll ette nähtud suurendada, kuid hoone absoluutkõrgus (28,9m) jääb madalamaks naaberkinnistul Pirita tee 26c asuvate olemasolevatest äri- ja korruselamutest (31,1m) ning sama kõrgeks kui Pirita tee 26b projekteeritud äri- ja korruselamud. Planeeringus on määratud Pirita tee 26d krundile järgmine ehitusõigus: vähemalt 90% elamumaa (EK) ja kuni 10% ärimaa (Ä). suurim hoonete arv krundil: 1; suurim hoone kõrgus: 18,3m (abs 28,9m); suurim maapealne ja maa-alune hoonetealune pind: 714m 2. Hoonestustihedus: 1,29. Krundi täisehitus: 47%. Suurim lubatud korterite arv: 29. Parkimiskohtade arv: 37. Hoone on kavandatud korterite ja büroo tarbeks. 7

8 4.4 VERTIKAALPLANEERIMINE Ette on nähtud maapinda tasandada. 4.5 HALJASTUSE JA HEAKORRA TAGAMISE PÕHIMÕTTED Keskkonnakaitse Hoone rajamisega ei kaasne selliseid keskkonnamõjusid, mis muudaksid elukeskkonna ohtlikuks või elamiseks sobimatuks Haljastus Planeeringulahenduse elluviimiseks tuleb kokku likvideerida 12 üksikpuud - 6 IV väärtusklassi puud ja 6 V väärtusklassi puud. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega. Likvideeritavad puud: Puu nr Liigi nimi Väärtusklass Likvideerimise põhjus 1 Harilik vaher V ohtlik puu 2 Harilik vaher V ohtlik puu 5 Harilik pirnipuu V ohtlik puu 6 Harilik pirnipuu IV planeeritava hoone all 9 Harilik vaher IV harvendus 10 Harilik vaher IV harvendus 11 Harilik vaher IV harvendus 15 Harilik kuusk V ohtlik puu 17 Torkav kuusk IV mänguväljak 19 Torkav kuusk IV harvendus 20 Siberi nulg V ohtlik puu 21 Sookask V ohtlik puu Puu nr 4 on määratud likvideeritavaks projektiga Pirita tee 26b korterelamud. Asendusistutuse arvutus: Puu nr Liigi nimi Väärtus klass Rinnasläbi mõõt D Puuliigi koef k1 Seisukorra Raiepõhjuse (k1+k2 Haljastuse ühik koef k2 koef k3 +k 3)/3 9 Harilik vaher IV Harilik vaher IV Harilik vaher IV Torkav kuusk IV Torkav kuusk IV KOKKU:177 8

9 Haljastuse ühikud arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord lisas 3 toodud tabeli järgi enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse. Uushaljastuse rajamine on planeeritud hoone sisehoovi. Haljastuse rajamise tingimused on toodud ptk 5.5. Käesolevas detailplaneeringus on krundi kavandatud haljastuse osakaal 36% (550m2) Jäätmekäitlus Sorteeritud jäätmete kogumiskoht on planeeritud planeeritava hoone ja hoonesse sissesõidu vahele majaesise kõnniteega samale tasapinnale kõvakattega alusele. Jäätmekonteinerid lükatakse tühjendamiseks tänavale käsitsi. 4.6 TÄNAVATE, LIIKLUSKORRALDUSE JA PARKIMISE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED Uusi tänavaid ei ole planeeringus kavandatud. Olemasolev juurdepääs Pirita tee 26d krundile toimub suure liiklustihedusega Pirita teelt, üle Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistu. Planeeringus on kavandatud olemasolev juurdepääs säilitada. Juurdepääsu tagamiseks läbi Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistute on seatud servituut Pirita tee 26d kinnistu omanike kasuks. Pirita tee 26d kinnistule jääva tee lahendus on planeeringus antud Pirita tee 26b elamute ehitusprojekti järgi. Parkimine on lahendatud Pirita tee 26d krundil, hoonealuses parklas. Hoonealusesse parklasse on kavandatud kaks parkimiskorrust. Parkimiskohtade kontrollarvutus: Aadress Ehituse otstarve/ liik Arvutus Normatiivne parkimiskohtade arv Planeeritud parkimiskohtade arv Pirita tee 26d 1) korterelamu - 29 krt 1-2 toalised 17tk 17tk x 1,0=17 3 ja enam toalised 12tk 12tk x 1,2=14,4 15 2) asutused väikese külastajate arvuga (büroo) 1/120 x 300=3 KOKKU

10 4.7 TEHNOVÕRGUD Detailplaneeringus on planeeritud krundi tehnovõrkude lahendused põhimõttelised. Kui on kehtestatud detailplaneering ja hoone ehitusprojekti koostamisel täpsustatud hoone suurus ja tarbimine, siis tehnovõrkude ehitusprojektide koostamisel täpsustatakse ka tehnovõrkude asukohti ja parameetreid. Planeeringule väljastatud võrguvaldajate tehnilised tingimused ei ole aluseks ehitusprojekti koostamisel Sidevarustus Sidevarustuse planeerimiseks on Elion Ettevõtted Aktsiaselts (praegu Telia Eesti AS) väljastanud tehnilised tingimused nr Sideühenduseks on planeeritud sidekanalisatsiooni ehitus kinnistul Pirita tee 26b paiknevast Telia Eesti AS-le kuuluvast olemasolevast 2-avalisest sidekanalisatsiooni sidekaevust nr Planeeritav sidetrass kooskõlastada eelnevalt kinnistu Pirita tee 26b valdajaga. Sidevarustuse võrkude maht on ca 85m 100mm PVC toru Elektrivarustus Elektrivarustuse planeerimiseks on Elektrilevi OÜ Tallinn Harju regioon väljastanud tehnilised tingimused nr Pirita tee 26d elektrivarustus on planeeritud kinnistu piirile projekteeritavast jaotus- ja liitumiskilbist. Liitumiskilpi komplekteeritakse liitumispunkt mõõtesüsteemi ja liitumispunkti kaitsmega 3x250. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Jaotus- ja liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad. Jaotus- ja liitumiskilpide toiteks nähakse ette projekteeritavad 0,4kV kaabelliinid alates olemasolevast jaotuskilbist Pirita tee 26C. Detailplaneeringus on määratud ka väljaspool planeeritud ala kulgevate kaabelliinide ehitamiseks ja hooldamiseks vajalikud servituudi alad. Elektrivarustuse võrkude maht on 85m liitumiskilbini Tänavavalgustus Tänavavalgus nähakse ette Pirita tee 26b kinnistule jäävale teele. Tänavavalgustuse lahendus on lahendatud projektiga Pirita tee 26b korterelamud Gaasivarustus Gaasivarustuse planeerimiseks on aktsiaselts Eesti Gaas väljastanud tehnilised tingimused nr 5-1/89. Vastavalt tehnilistele tingimustele on planeeritud elamu maagaasivõrguga liitumine ette nähtud Lauluväljaku poolse kinnistu piiri ees paiknevast B-kategooria gaasitorustikult. Liitumispunktiks 10

11 gaasivõrguga on krundi piirile ette nähtud maakraan. Planeeritud torustiku koormused ja läbimõõdud täpsustatakse tööprojektis. Planeeritud hoone soojusvarustuseks paigaldatakse planeeritud hoonesse maagaasil töötav katel Veevarustus ja kanalisatsioon Olme-, reo-, ja sademevee planeerimiseks on AKTSIASELTS TALLINNA VESI väljastanud tehnilised tingimused nr PR/ Olmevesi Planeeritud hoone esialgne arvutuslik vee tarbimine on 20m³/ööp, mis täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel, kui on teada hoone täpne suurus ja saab teha täpsemad veetarbimise arvutused. Normaalolukorras on piirkonnas tagatud vabasurve 0,30MPa. Planeeritud hoone põhjaküljel kulgeb olemasolev Ø160mm ühisveetorustik, mis tõstetakse 50m ulatuses ümber paralleelseks perspektiivse teega. Krundile on ette nähtud Ø110mm veeühendus olemasolevast Ø160mm veetorust. Planeeritud krundi veevarustuse liitumispunkt on planeeritud ca 1m kinnistu piirist väljapoole Pirita tee 26b kinnistule. Veevarustuse võrgu ehituse maht: PE plasttoru Ø160mm PN10 50m; PE plasttoru Ø110mm PN10 4m. Reovesi Pirita tee 26d krundil tekkiva reovee kanaliseerimise eesvool on Pirita tee 26b kinnistul olev Ø315mm kanalisatsioonitorustik. Reovee kanalisatsiooni liitumispunkt on planeeritud Pirita tee 26b kinnistule ca 1m kaugusele planeeritava kinnistu piirist. Maa-aluste garaažide põrandale sattuv sademevesi tuleb suunata läbi liiva-õlipüüduri reoveekanalisatsiooni. Reovee kanalisatsiooni võrgu ehituse maht: PE plasttoru Ø200mm SN8 72m. Sademevesi Planeeritud krundil kogutava sademevee kanaliseerimise eesvool on Pirita tee 26b kinnistul olev Ø250mm sademevee kanalisatsioonitorustik. Sademevee kanalisatsiooni liitumispunkt on planeeritud Pirita tee 26b kinnistule. Planeeritud hoone alla jääb olemasolev sademevee kanalisatsiooni torustik, mis pole enam kasutusel. Sademevee kanalisatsiooni võrgu ehituse maht: PE plasttoru Ø200mm SN8 75m; 11

12 Tulekustutusvesi Tuletõrjevesi saadakse planeeritud ala kõrval Pirita tee 26 Ø160mm veetorustikul paiknevast hüdrandist. Tagatud on tuletõrjevee vajadus 15 l/s kolme tunni jooksul. 12

13 4.8 KEHTIVAD JA PLANEERITUD KITSENDUSED Planeeritud maa-ala kasutamist kitsendavad: gaasitorustik kaitsevööndiga 1m mõlemale poole. Gaasitorustiku hooldamiseks tuleb kaitsevööndi ulatuses sõlmida maaomaniku ja võrguvaldaja vahel servituudi leping. Pirita tee 26d kinnistule pääsuks läbi Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistute on seatud servituut Pirita tee 26d kinnistu omanike kasuks. Pirita tee T6 ja Pirita tee 26b kinnistutele planeeritud Pirita tee 26d kinnistut varustavate tehnovõrkude rajamiseks ja hooldamiseks tuleb seada servituut võrguvaldajate kasuks tehnovõrgu kaitsevööndi ulatuses järgmiselt: planeeritud sideliin; planeeritud elektri maakaabel; planeeritud reoveekanalisatsioonitorustik; planeeritud veetorustik; planeeritud sademeveetorustik. 13

14 5 NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS 5.1 OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED Hoone fassaadimaterjal: krohv, puit, tellis, paas, betoon, viimistlusega fassaadiplaat, kusjuures korraga kombineerida mitte üle kolme materjaliga. Hoone katus: nullkaldega lamekatus, katusekatteks plekk või rullmaterjal. Avatäited: puit, puitalumiinium, PVC. Piirdeaed: läbipaistev puit- või metallpiire kõrgusega kuni 1,5m. 5.2 MUUD NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS Viienda korruse ehitusalune pindala ei või ületada 15% eelneva korruse ehitusalusest pinnast. 5. korruse hooneosa peab paiknema planeeritud hoonestusala kagunurgas. 5. korruse kuju ja täpne asukoht määrata ehitusprojektis. 5. korrusele võib kavandada tehnilisi ruume, trepikoja ja katuseterrassi sisustuse hoiuruumi. Eluruume 5. korrusele mitte kavandada. Planeeritava hoone tänavapoolses servas peab Pirita tee 26b/4 elamu korterite insolatsioonitingimuste tagamiseks planeeritav hoone tegema 4.korrusel tagasiaste minimaalselt insolatsioonianalüüsis (lisa 7) näitatud ulatuses (1.56x9.45m). Võimalikud variandid on terrass või kaldpind/ -katus maksimaalselt 48 kraadise nurgaga vertikaaltasandist. Täpne lahendus anda ehitusprojektiga. Ehitusprojekti koosseisus tuleb esitada insolatsiooni analüüs lähialale jäävate eluruumide ja kavandatud eluruumide kohta. Projekteeritava hoone välispiirete heliisolatsiooni määramisel ja üksikute elementide valikul tuleb arvestada lauluväljakult lähtuvat müra. Selleks, et müra tase siseruumides ei ületaks sotsiaalministri määruses nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid kehtestatud norme, kasutada hoonetel kahekordseid fassaade, helipidavaid avatäiteid ja muid heli tõkestavaid ja summutavaid konstruktiivseid lahendusi. Eluruumide projekteerimisel tuleb lähtuda standardist EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. Nõuetekohase radoonitaseme tagamiseks tuleb vundamenti läbivad kommunikatsioonid hoolikalt hermetiseerida. Lisaks tuleb rajada nõuetele vastav ventilatsioon. Kuna tulemused on normile lähedal, on soovitav kaaluda vundamendi tagasitäites radoonikaevude ja /või radoonitõkkekile kasutamist. Parkla lahendus peab vastama EVS 843:2016 Linnatänavad nõuetele. Pirita tee 26d hoone ehitusprojektis tuleb käsitleda meetmeid naaberkinnistu Pirita tee 14

15 26c tugimüüri kahjustuste vältimiseks. Ehitusprojekti koosseisus tuleb koostada haljastusprojekt, mille koostamisse kaasata maastikuarhitekt. Olemasoleva hoonestuse lammutusprojekt ja uue äriruumidega korterelamu ehitusprojekt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. 5.3 TURVALISUSEST TULENEVAD NÕUDED Ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada Eesti standardis EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur osa 1. Linnaplaneerimine toodud soovitusi: tagada tuleb piirkonna hea nähtavus ja jälgitavus (samuti võiks kasutada videovalvet jne) ja valgustus (pimedate kohtade minimiseerimine jm); kasutada atraktiivset tänavaruumikujundust ja arhitektuuri; kasutada tuleb vastupidavaid materjale trepi, käsipuude, valgustite elementide osas; kasutada tugevaid ukse- ja aknaraame, uksi, aknaid, lukke, klaase. 5.4 TULEOHUTUSNÕUDED Ehitatav hoone projekteerida vastavalt Siseministri määrusega nr 17 kinnitatud Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele sätestatule. Hoone kuulub I kasutusviisi alla. Ehitatav hoone peab vastama vähemalt tulepüsivusklassile TP2. Projekteerida hoone ümber tugevdatud pinnas tuletõrje tehnika juurdepääsu võimaldamiseks. Tuletõrje veevarustus lahendada vastavalt standardile EVS 812-6:2012+A1:2013. Ehitatavate hoonete sisetulekustutusvee vooluhulk täpsustatakse tööprojektis, kui on teada hoone arhitektuurne lahendus. Hoonete projekteerimisel konsulteerida Põhja-Eesti Päästekeskusega. 5.5 KESKKONNANÕUDED Jäätmeid tuleb koguda liigiti vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmekonteinerid näha ette vähemalt kolme jäätmeliigi kogumiseks. Eraldi tuleb koguda: segaolme-, paber ja papp- ning biojäätmeid. Jäätmekonteinerite asukohta võib ehitusprojektis täpsustada. Nõuded haljastusprojekti koostamiseks Haljastusprojekti koostamisse kaasata maastikuarhitekt. Täiendada kõrghaljastust põõsaste jm madalhaljastusega. 15

16 Kuna ala on ümbritsetud kõrgete puude ja hoonetega, siis tuleks istutada varju ja poolvarju taluvaid liike. Ehitusprojekt tuleb enne ehitusloa taotlemist kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Nõuded ehitamiseks Ehitusmasinad peavad tegutsema väljaspool juurestiku kaitseala või töötama ajutiselt paigaldatud kaitsekihil, mis kaitseb pinnase struktuuri. Juurestiku kaitsealal ei tohi kasutada raskeid masinaid, paigaldada soojakuid, ladustada ehitusmaterjale ja jäätmeid. Kui süvend maa-aluse korruse jaoks kaevatakse puude kasvuajal, tuleb säilitatavatele puudele tagada kasvutingimuste säilimine: kaevisele ehitada sulundsein, et pinnas puude kasvualal püsiks, puid kasta, kaitsta vigastamiste ja tolmu eest. Paljastatud juured katta sobiva materjaliga (nt kotiriie), et vältida kuivamist ja kaitsta puud temperatuurikõikumiste eest. Puid kasta pidevalt kaevetööde ajal (ca 100 l vett puu kohta päevas), v.a. suurte vihmade ajal. Juurestiku kaitsealal ei tohi pinnast koorida. Kui juurestiku kaitsealal tuleb maapinda tõsta, siis teha seda maksimaalselt 20 cm paksuse sõmera materjaliga, mis ei takista juurtel pinnasest õhu ja vee kättesaamist. Haljastuse hooldamiseks määratud nõuded Olemasolevatel puudel teha hoolduslõikus, mille käigus eemaldada kuivanud oksad. Okste kärpimist võib teostada ainult puuhoolduse spetsialist. Suurelehine pärn nr14 on kolme tüvega ja majapoolne tüvi on tugevalt viltu, kaaluda selle eemaldamist, võib murduda hoone suunas. Teistel harudel teostada hoolduslõikus. Punane tamm nr 18 on kahetüveline, kaaluda välimise tüve eemaldamist kuna on viltu, allasurutud olekus teise suurema haru all. Mõningal määral võib vähendada ka väljaspool aeda olevate ilusate hobukastanite võra ulatust NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS TEHNOVÕRKUDE OSAS Kõik alad, mille ulatuses on vaja servituudid tehnovõrkude ehitamiseks ja kasutamiseks seada, on detailplaneeringu joonistel tähistatud. Servituutide seadmise notariaalsed lepingud saab sõlmida pärast detailplaneeringu kehtestamist ning enne võrkude ehitamist Sidevarustus Tööjooniste koostamiseks taotleda konkreetsed tehnilised tingimused. Tööprojekti 16

17 tehnilistes tingimustes määrab Telia Eesti AS sidekaablite mahu ja sidekaablite paigaldamise juurdepääsuvõrgu osas. Tööjoonised kooskõlastada Telia Eesti AS-ga täiendavalt. Tööde teostamine Telia Eesti AS sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia Eesti AS kaablijärelvalve allüksusega. Projekteerida ja välja ehitada 100mm läbimõõduga PVC torudest sidekanalisatsioon. Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Projekteeritavad sidekaevud ei tohi jääda planeeritava sõidutee alale. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS liinirajatiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus. Sidevarustuse projekteerimisel arvestada Pirita tee 26b ehitiste eelprojekti lahendusega ning välisvõrkude projektiga Elektrivarustus Vastavalt täpsustatud koormustele tellida tööjooniste tegemiseks uued tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Elektrilevi OÜ arendus-ehitusosakonnaga. Elektrivarustuse projekteerimisel arvestada Pirita tee 26b ehitiste eelprojekti lahendusega ning välisvõrkude projektiga Gaasivarustus Tehnorajatiste ehitusprojektid kooskõlastada aktsiaseltsiga Eesti Gaas Veevarustus ja kanalisatsioon Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vk- ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Ehitusprojekt kooskõlastada AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI. Ümbertõstetava veetorustiku ja planeeritud hoone vahel tuleb tagada puhas vahekaugus 3m. Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel arvestada Pirita tee 26b ehitiste eelprojekti lahendusega ning välisvõrkude projektiga Sademevesi Enne uue hoone rajamist tuleb amortiseerunud sademeveetrass likvideerida kuni hargnemiseni töös olevast torustikust. Maa-aluste garaažide põrandale sattuv sademevesi tuleb suunata läbi liiva-õlipüüduri reoveekanalisatsiooni. 17

18 Projekteerimise staadiumis vältida vertikaalplaneerimisega sademevee valgumist naaberkinnistutele. Sademevee koormuste vähendamiseks tuleb kasutusele võtta pinnasesse immutamine, ühtlustusmahutid, immutusblokid, katusehaljastus vms. Konkreetse sademevee koormuse vähendamise lahendus täpsustatakse ehitusprojektis. Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel arvestada Pirita tee 26b ehitiste eelprojekti lahendusega ning välisvõrkude projektiga. 18

19 6 PLANEERINGUS KAVANDATU VASTAVUSE KIRJELDUS PLANEERINGU LÄHTEDOKUMENTIDELE JA - SEISUKOHTADELE 6.1 VASTAVUS TALLINNA LINNA ÜLDPLANEERINGULE Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on antud ala juhtotstarve ühiskondlike ja puhkeehitiste ala. Ala on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordi- jm asutustele. Samuti on antud ala mõeldud samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta planeeritud ala juhtotstarve korruselamute alaks. Planeerimisseaduse kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringus määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Sama seadus sätestab, et maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise maakasutuse põhisuunad. Tallinna üldplaneeringu koostamise ajal lähtuti piirkonnas olnud olukorrast alal paiknesid Lillepaviljon, Lauluväljak ja näitusteväljakute kompleks, mida kõike võib pidada vaba aja veetmisega seonduvateks. Arvestamata jäeti, et Pirita tee 24, 26, 26b, 26c, 26d kruntide detailplaneeringus oli määratud ehitusõigus Pirita tee 26d krundile kuni 4-korruselise elu- ja büroohoone ehitamiseks. Näitusi ja messe kavatsetakse tulevikus hakata korraldama mujal, sest Pirita teel puuduvad suure hulga inimeste perioodiliseks lühiajaliseks kogunemiseks vajalikud sõidukite parkimiskohad. Samuti ei sobi olemasolevad näitusehallid enam tänapäeva nõuetele vastavate rahvusvaheliste näituste ja messide korraldamiseks. Kuna praeguseks on võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga piirkonna linnaehituslik situatsioon muutunud (lähialale on planeeritud ja rajatud palju korterelamuid) ning on edasises arengus, ei vasta praegune olukord enam üldplaneeringus määratud juhtotstarbele. Äriruumidega elamu sobib antud piirkonda. Ümbruses on väga head rekreatsioonivõimalused, mille potentsiaal ei ole täielikult ära kasutatud. Ühistranspordiühendus linna teiste piirkondadega on rahuldav. Kavandatud eluruumide asustamise järel suureneb kontroll avaliku ruumi üle piirkonnas, mis on positiivne turvatunde loomise aspektist. 19

20 6.2 VASTAVUS DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE OTSUSELE Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 30-k Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud korralduses toodud lisanõudeid: Määrata hoone absoluutkõrguseks mitte enam kui 25,3 meetrit. Tehniliste ruumide ja trepikoja (5. korrus) absoluutkõrgus võib ulatuda kuni 28,9 meetrini. Viienda korruse ehitusalune pindala ei või ületada 15% eelneva korruse ehitusalusest pinnast. Viienda korruse suurim lubatud ehitusalune pind on kuni 15% neljanda korruse pinnast. Hoone suurim lubatud kõrgus on 28,9m. Neljakorruselise hoone osa kõrgus on 25,3m. Planeeringusse on lisatud tingimus, et viienda korruse suurim lubatud ehitusalune pind on kuni 15% neljanda korruse pinnast. 20

21 Kavandada hoonestusala II ja III väärtusklassi puude tegeliku võra ulatusest väljapoole. MURUROOS OÜ dendroloog Sven Kranich on novembris 2012 koostanud Pirita tee 26d puude inventuuri (lisa 6). Planeeritud hoonestusala on kavandatud säilivate puude tegeliku võra ulatusest väljapoole. Määrata nõue rakendada planeeringualal sademevee kohtkäitlemise meetmeid, et vähendada koormust eelvooluks olevale torustikule. Eelistada pinnasesse immutamist. Juhul, kui geoloogilised tingimused seda ei võimalda, siis suurte sademevee koormuste vähendamiseks ette näha ühtlustusmahutid, katusehaljastus vms. Maaaluse parkla vee puhastamiseks näha ette õli- ja liivapüüdurid ning juhtida sademevesi reovee kanalisatsiooni. Planeeritava hoone alla jääv kinnistut läbiv olemasolev sademeveetorustik tõsta kinnistu siseselt ümber. Nõue, et sademevee koormuste vähendamiseks tuleb kasutusele võtta pinnasesse immutamine, ühtlustusmahutid, immutusblokid, katusehaljastus vms ja nõue, et parklatest lähtuv vesi nähakse ette juhtida peale õli- ja liivapüüdurit reovee kanalisatsiooni on ptk Hoone alla jääv sademeveetorustik on amortiseerunud ja ei ole kasutusel. Enne planeeritud hoone rajamist on ette nähtud sademeveetorustik likvideerida. Teha radooniuuring, sest Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus kaardi järgi jääb planeeritav ala kõrge radooniohuga piirkonda. Radooniuuring tellida akrediteeritud ettevõttelt. Radooniuuringu protokollis peab sisalduma mõõtepunktide asukoha skeem, mõõtmiste metoodika, mõõtmiste aeg, mõõtmisteks kasutatud aparaadi nimetus ja märge kalibreerimise kohta. Uuringu tulemuste alusel määrata radoonileevendusmeetmed. Tulelaev OÜ (Radoonitõrjekeskus) on teinud Pirita tee 26d krundi radoonitaseme määramise maapinnas ning radooniohtlikkuse hinnangu (lisa 8). Hinnangu protokolli koostamisel on järgitud kõiki nõutud tingimusi. Vastavalt hinnangule jääb Pirita tee 26d kinnistu normaalse Rn riski piirkonda, mille piires jääb Rn sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse ( 50kBq/m3). Radoonitõrjemeetmeetmed on ptk 5.2. Teha hüdrogeoloogiline eksperthinnang vundamendikaevisest väljapumbatava vee koguse ja pumpamisest tingitud põhjaveekihi alanduslehtri sügavuse ja ulatuse ning naaberhoonetele ja kõrghaljastusele võimaliku mõju selgitamiseks. Käsitleda pumbatava vee ärajuhtimisvõimalusi. Esitada meetmed hoonete püsivuse ja kõrghaljastuse kasvutingimuste tagamiseks. OÜ IPT Projektijuhtimine on koostanud Pirita tee 26d hüdrogeoloogilise ülevaate (lisa 9). Vastavalt ülevaatele ei mõjuta vundamendikaevisest vee välja pumpamine ehitiste ja hoonete püsivust. Samuti asub kõrghaljastuse juurtemass püsivast põhjavee tasemest kõrgemal, mistõttu ei mõjutata ka taimestikku. Ülevaate kohaselt on võimalik väljapumbatav 21

22 vesi juhtida sademevee kanalisatsiooni. Hinnang on tehtud kolme maa-aluse korrusega hoone ehitamise kohta. Planeeringus on kavandatud 2 maa-alust korrust. Lähtuda ehitusõiguse ulatuse määramisel Eesti standardist EVS 894:2008 ja EVS 894:2008/A1:2010 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides. Naaberelamute Pirita tee 26b ja Pirita tee 26c päevavalgustingimuste väljaselgitamiseks on OÜ FASSAADIPROJEKT poolt koostatud insolatsioonianalüüs (lisa 7). Analüüs koostati lähtudes praegu kehtivast Eesti standardist EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides. Analüüsi eesmärk oli selgitada, millist mõju avaldab Pirita tee 26d detailplaneeringus kavandatud hoone naabermajade Pirita tee 26b ja Pirita tee 26c korterite insolatsioonitingimustele. Koostatud insolatsioonianalüüsi tulemused näitavad, et planeeritud hoone 5. korruse projekteerimisel hoonestusala kagunurka ning insolatsioonianalüüsis (lisa 7) näidatud väljalõike tegemisel 4. korrusele on Pirita tee 26b korterite insolatsioon piisav. Pirita tee 26c kõikide korterite insolatsioon säilib piisavana. 6.3 VASTAVUS MUUDELE LÄHTEDOKUMENTIDELE Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks on kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 16.novembri 2006 otsusega nr 329. Planeeringuala asub vahevööndis. Arengukava alusel arvutatud parkimiskohtade vajadus on 35 autot, planeeringuga on kavandatud 37. Parkimine on lahendatud Pirita tee 26d krundil, hoonealuses parklas. Hoonealusesse parklasse on kavandatud kaks parkimiskorrust Detailplaneering on arengukavaga kooskõlas Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusega nr 34. MURUROOS OÜ poolt on novembris 2012 koostatud Pirita tee 26d puude inventeerimise aruanne (lisa 6). Aruanne on koostatud Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord kohaselt Pirita tee 26d puude inventeerimise aruanne MURUROOS OÜ on novembris 2012 koostanud Pirita tee 26d puude inventeerimise aruande. Planeeringu koostamisel on arvestatud aruandes toodud ettepanekuid: Kaarhallist edelas olevad omavahel liitunud kitsaste võradega puud on ette nähtud valdavalt säilitada. Isekülvsed ja tugevalt kahjustunud puud on ette nähtud likvideerida. 22

23 Nõuded haljastuse hooldamiseks on ptk Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord on kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusega nr 17. Asendusistutuse arvutus on koostatud Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord kohaselt ja asub ptk Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded Planeering vastab Majandus- ja taristuministri määrusega nr 54 kinnitatud Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded sätestatule. Hoone kuulub I kasutusviisi alla. Kujad naaberhoonetega on kavandatud üle 8m. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks on ptk Tallinna kaugküttepiirkond Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 kinnitatud lisaga 1 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus on määratud Tallinna linna kaugkütte piirkond. Planeeringuala ei jää Tallinna linna kaugkütte piirkonda Linnatänavad Planeeringu lahendus vastab Eesti standardile EVS 843:2016 Linnatänavad. Maa-aluse parkla sisse- ja väljasõiduvärava kaugus naaberelamu akendega seinast on 11m (26-50 kohaga parklal vajalik min 10). Pandused pääsemiseks parkimiskorrusele on pikikaldega max 10% ja laiusega min 3,6m Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides OÜ FASSAADIPROJEKT poolt on koostatud insolatsioonianalüüs lähtudes Eesti standardist EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides. Kavandatud hoone mõjutatud naaberhoonete kõigi korterite insolatsiooninäitajad kujunevad piisavaks, kui täidetakse p 5.2 toodud tingimusi Sotsiaalministri 04. märtsi 2002 määrusega nr 42 kinnitatud Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid ja Eesti standard EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest Müraleevendusmeetmed on toodud ptk

24 Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur osa 1. Linnaplaneerimine. Kavandatud on mitmeotstarbeline hoone, mis tagab ala elavuse ja ööpäevaringse kontrolli ümbruse üle. Hoone asukoht kinnistul on määratud nii, et hooviala oleks hoone akendest hästi jälgitav. Parkimiskohad on kavandatud hoonesse, et vähendada autodesse sissemurdmise riski. Standardis toodud soovituste järgi on määratud nõuded ehitusprojekti koostamiseks (vt ptk 5.3.) Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrus nr 52 Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded kohaselt Radoonitaseme määramise maapinnas ning radooniohtlikkuse hinnang. Hinnangus antud soovituste järgi on määratud nõuded ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks (vt ptk 5.2) Tallinna Jäätmehoolduseeskiri. Sorteeritud jäätmete kogumiskoht on planeeritud planeeritava hoone ja hoonesse sissesõidu vahele majaesise kõnniteega samale tasapinnale kõvakattega alusele. Planeeringus on kavandatud jäätmekonteinerid vähemalt kolme jäätmeliigi eraldi kogumiseks. 6.4 MUUDATUSED VÕRRELDES ESKIISLAHENDUSEGA täpsustatud on hoonestusala piire ja pindala; täpsustatud on hoone maapealset ja maa-alust brutopinda; maa-aluste korruste arv on vähenenud - 3 asemel 2; korterite arv on suurenenud 20 asemel on 29; parkimiskohtade arv on suurenenud 26 asemel on 37; hoonestustihedus on muutunud 2,3 asemel on 1,29; lahendatud on planeeringuala tehnovarustatus; täpsustatud on haljastusliku osa protsenti. 24

25 Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 22.detsembri1999 otsusega nr 317 kehtestatud Pirita tee 24, 26, 26b, 26c, 26d kruntide detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas. Koostas: Andrus Pajula OÜ AARENS PROJEKT

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald,

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, JÕGEV LINNS PRGI TN 1 KINNISTU J SELLE LÄHIL DETILPLNEERING Tellija: ktsiaselts OG ELEKTR Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, 44416 Tellija esindaja: Rita Uukkivi Kinnistu omanik:

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

687P_DP_Cc_seletus

687P_DP_Cc_seletus Töö nr. 687 Detailplaneering SAUEAUGU 9 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Alliku küla, Saue vald, Harju maakond DETAILPLANEERING Tellija: Projekteerija: Mandri Vara OÜ Reg nr 11298540 Tornimäe 7-156,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem