(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)"

Väljavõte

1 A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa t KOOSTAJA: EEP001939, Ilvese 23, Tallinn t Planeerija: Huvitatud isik: Raili Roomet (vastutav spetsialist) Jaan Reinson 2015 TALLINN

2 2 PROJEKTI KOOSSEIS A. SELETUSKIRI 1. ÜLDOSA Detailplaneeringu koostamise alus Andmed planeeringualal olevate maaüksuste kohta ja detailplaneeringu koostamis eesmärk Detailplaneeringu lähtematerjalid Detailplaneeringu tellija Huvitatud isik Planeerija Detailplaneeringule koostatud uuringud Geodeetiliste uurimistööde andmed Detailplaneeringule väljastatud tehnilised tingimused OLEMASOLEV OLUKORD Askoht ja kuuluvus Maaüksuse üldiseloomustus PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS JA FUNKTSIONAALSED SEOSED Kontaktvööndi olemasoleva olukorra analüüs Kontaktvööndi olemasoleva olukorra analüüsi järeldus PLANEERIMISETTEPANEK Planeeritava ala kruntideks jaotamine Krundi ehitusõigus Ehitistevahelised kujad Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted Haljastuse ja heakorra põhimõtted Tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine Soojavarustus... 14

3 Veevarustus ja kanalisatsioon, sh tuletõrje veevarustus Elektrivarustus Sidevarustus Keskkonnatingimuste seadmine Servituutide ja naabrusõiguste seadmise vajadus Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringu rakendamise võimalused B. KOOSKÕLASTUSED KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL C. GRAAFILINE OSA Joonise nr Joonise nimi Mõõtkava DP-01 Situatsiooniskeem 1:5000 DP-02 Kontaktvööndi analüüs 1:5000 DP-03 Olemasolev olukord 1:500 DP-04 Põhijoonis 1:500 DP-05 Tehnovõrkude plaan 1:500 DP-06 Visualiseering - D. LISAD 1- Detailplaneeringu algatamine; Nõo Vallavolikogu otsus nr 30; a. (1 leht + 1 leht maaala asukohaskeemiga); 2- Nõo vallas Nõo alevikus A. Lätte tn 20 asuva kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad; kinnitatud Nõo Vallavalitsuse korraldusega nr a. (3 lehte + 1 leht maa-ala asukohaskeemiga); 3- Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine; Nõo Vallavalitsuse korraldus nr 229; a. (1 leht); 4- Topo-geodeetiline alusplaan; koostanud OÜ ELKER RMT; töö nr Nõo-45-GA; töö väljastamise aeg a. (1 leht); 5- Tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr ; väljastatud Elektrilevi OÜ Tartu regiooni poolt a. (1 leht);

4 4 6- Ühendamistingimused nr 234 Detailplaneeringu ning veevärgi ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks; väljastatud AS Emajõe Veevärk poolt a. (2 lehte + 1 leht Lisa digitaalallkirja kinnitusleht); 7- A. Lätte tn 20 Võrguühenduse fikseerimise kokkulepe nr VK/1 ; sõlmitud Eesti Energia AS-ga a. (1 leht); 8- A. Lätte tn 20 Teenuste osutamise leping nr NOO ; sõlmitud Emajõe Veevärk AS-ga a. (2 lehte);

5 5 1. ÜLDOSA 1.1 Detailplaneeringu koostamise alus Nõo Vallavolikogu 29. mai a. otsus nr 30 detailplaneeringu algatamise kohta; Nõo Vallavalitsuse 16. juuni a. korraldusega nr 229 kinnitatud Nõo vallas Nõo alevikus A. Lätte tn 20 asuva kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad. 1.2 Andmed planeeringualal olevate maaüksuste kohta ja detailplaneeringu koostamis eesmärk Käesolev planeering hõlmab ca 0,55 ha suuruse maa-ala, mis koosneb A. Lätte tn 20 kinnistust (katastriüksuse tunnus 52801:010:0059, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%, pindala Maa-ameti andmetel 0,44 ha ja mõõdistusandmetel 4380 m 2 ) ning sellega külgnevatest A. Lätte tänava ja Pargi tänava lõigust. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on A. Lätte tn 20 kinnistu jagamine kaheks ning uuele krundile ehitusõiguse, hoonestusala ja juurdepääsu määramine. 1.3 Detailplaneeringu lähtematerjalid Nõo valla üldplaneering (Nõo Vallavalitsus ja AS K & H, 2006), kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29. juuni a. määrusega nr 15; Nõo valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava (AS Kobras, töö nr , 2013); Nõo valla ehitusmäärus; Planeerimisseadus jt planeerimisalased õigusaktid; Planeeringualale koostatud uuringud; Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused. 1.4 Detailplaneeringu tellija Nõo Vallavalitsus 1.5 Huvitatud isik Jaan Reinson

6 6 1.6 Planeerija 1.7 Detailplaneeringule koostatud uuringud Geodeetiliste uurimistööde andmed Töö nimetus: Töö nr: A. Lätte tn 20 maa-ala geodeetiline alusplaan Nõo 45 - GA Mõõdistusaeg: Teostaja: OÜ Elker RMT Telefon: ; E-post: ekker@elker.ee 1.8 Detailplaneeringule väljastatud tehnilised tingimused Tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr ; väljastatud Elektrilevi OÜ Tartu regiooni poolt a. (1 leht); Ühendamistingimused nr 234 Detailplaneeringu ning veevärgi ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks; väljastatud AS Emajõe Veevärk poolt a. (2 lehte + 1 leht Lisa 1);

7 7 2. OLEMASOLEV OLUKORD 2.1 Askoht ja kuuluvus Planeeritav ala asub Tartu maakonnas, Nõo vallas, Nõo alevikus, A. Lätte tn 20, mille asukohta illustreerib Situatsiooniskeem (vt joonis DP-01). Planeeringuala suuruseks on ca 0,55 ha suurune maaala, mis hõlmab A. Lätte tn 20 kinnistu ning sellega külgnevad A. Lätte tänava ja Pargi tänava lõigu. Planeeritav krunt piirneb põhjast Lätte tn 18 kinnistuga, kirdenurgast Aia tänavaga, lõunast Aia tn 4 kinnistuga, lõunast Pargi tänavaga ning läänest A. Lätte tänavaga. Kinnistu omanikud on ½ osas Aliide Kalamees ja ½ osas Toivo Kalamees. 2.2 Maaüksuse üldiseloomustus Kinnistu A. Lätte tn 20 asub Nõo alevikus, mis vastavalt Nõo valla üldplaneeringule on määratud tiheasustusalaks ning planeeritava ala juhtfunktsiooniks on elamumaa. Planeeritava krundi suuruseks on mõõdistusandmetel 4380 m 2 ja maakasutuse sihtotstarve on 100 % elamumaa. Kinnistu on hoonestatud. Kinnistu põhjaosas 3,6 m kaugusel A. Lätte tn 18 külgnevaga piirist asub üks viilkatusega puitkonstruktsioonis 1,5-korruseline eluhoone, kirdenurgas 2,5 m kaugusel A. lätte tn 18 kulgevast piirist 1-korruseline keldriga abihoone, milles paiknevad töötuba ja saunaruumid ning krundi keskosas suvemaja ja väliköök. Suvemaja ja väliköök on ehitatud enne aastat ja kummagi hoonealune pind on alla 20 m 2. Kuni 30. aprillini 2009 kehtinud ehitusseaduse redaktsioon 16 lg 1 p 1 sätestas, et kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui ehitatakse väikehitis, mille ehitusalune pindala on m 2. Seega kuni nimetatud kuupäevani võis väikeehitisi, mille hoonealune pind on alla 20 m 2 rajada ilma kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Elamu on kõrge viilkatusega (katusekalle ) puitelamu, millel on väike veranda ja selle kohal olev rõdu lõunas. Elamul on eterniit katusekate ja laudisega kaetud seinad. Elamu on ehitatud 1970-ndate aastate alguses. Kinnistu hoonestamata ala on suures osas kaetud viljapuude ja marjapõõsastega. Kinnistu idapoolse piiri ääres kasvab kirsipuude ja astelpajude hekk. Eluhoonest 10 meetri kaugusel idapool on aiamaa osa. Kõrghaljastust on lääne- ja lõunapoolsetel kinnistu piiridel. A. Lätte tn 20 kinnistule on juurdepääs nii A. Lätte kui Pargi tänavatelt. Mõlemad tänavad on kahesuunalised ja kruuskattega. Hetkel on juurdepääs planeeringualale kinnistu lääneküljelt A. Lätte tänavalt. Põhjast ja idast piirneb planeeritav ala 100% elamumaadega. Kirdest külgneb planeeritav ala ka väikeses ulatuses Aia tänavaga.

8 8 Tehnovõrkudest läbib planeeritavat kinnistut selle lõunaosas mitte töösolev kanalisatsioonitrass. Olemasoleval hoonel on vee- ja kanalisatsiooniühendus ühisveevärgist. Elektrivarustus on tagatud krundi põhjaosas asuvalt elektri õhuliinimastilt. Olemasolevatest tehnovõrkudest tingitud kitsendused: elektri õhuliini kaitsevöönd (määrus Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus) 2 m mõlemal pool liini telge; Planeeringuala on tasase reljeefiga, kuid maastik on laugelt tõusev lääne ida suunaliselt. Maapinna kõrgused jäävad 65,98 ja 67,55 m merepinnast vahemikku.

9 9 3. PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS JA FUNKTSIONAALSED SEOSED 3.1 Kontaktvööndi olemasoleva olukorra analüüs Tegemist on Nõo aleviku keskosas asuva elamupiirkonnaga. Planeeringuala kontaktvööndit võib iseloomustada aedlinnaliku miljööga. Hooned on valdavalt kuni kahekorruselised, enamuses traditsioonilise viilkatusega. Samas kavandatavast uushoonestusest vahetult teisel pool Pargi tänavat paiknevatel hoonetel on ühel parapetiga lamekatus ning teisel mansard-tüüpi katus. Kasutatud välisviimistlusmaterjalidest domineerivad krohvitud ning laudisega kaetud fassaadid. Katuste kattematerjal on eterniit või katusekivi imitatsiooniga plekk, mõnel ka katusekivi. Tegemist on väljakujunenud elamupiirkonnaga, mis funktsioneerib omas keskkonnas terviklikult. Piirkonda iseloomustab lahtine hoonestusviis. Hoonestus on ümbritsevatel kinnistutel ebakorrapärase paigutusega ja selle tulemusena pole selget ehitusjoone fronti kujunenud. Naaberkinnistud: Lätte tn 18 (52801:010:0214), elamumaa 100%; Aia tänav, transpordimaa; Aia tn 4 (52801:010:0341), elamumaa 100%; Pargi tänav, transpordimaa; A. Lätte tänav, transpordimaa. Vaadeldavas piirkonnas on muinsuskaitse objekt A. Lätte tn 9 reg nr 4257, arhitektuurimälestis Nõo kihelkonnakooli hoone. Hetkel seisab hoone tühjana ning on küllaltki räämas välimusega. Kontaktalal on kolm kehtestatud detailplaneeringut, mis toovad antud piirkonnas kaasa kruntide struktuuri ühtlustumise ja hoonestustiheduse suurenemise: Nõo alevikus asuva Tartu, Järve ja Lätte tänavate vahelisel maa-alal asuva EELK Nõo Koguduse maa (katastritunnus 52801:010:0025) ja selle lähiala detailplaneering. Kehtestatud Nõo Vallavolikogu otsusega nr 56. Nõo alevikus asuva A. Lätte tn 7 detailplaneering. Kehtestatud Nõo Vallavolikogu otsusega nr 61. Nõo alevikus asuva Martin Lipu tänava piirkonna detailplaneering. Kehtestatud Nõo Vallavolikogu otsusega nr 149. Planeeringualale on tagatud hea juurdepääs olemasolevate tänavate kaudu. Transpordiühendus on väga hea. Ligikaudu 150 m kaugusele planeeringualast jääb Nõo alevikku läbiv Tartu tänav, mis on tugimaantee ja kust kaudu pääseb Jõhvi Tartu-Valga maanteele. 500 m kaugusele jääb Nõo Raudteejaam Tartu-Valga raudteeliinil. Kilomeetri raadiusesse jääb Nõo aleviku keskus (kauplus, kool, spordihoone, kirik).

10 Kontaktvööndi olemasoleva olukorra analüüsi järeldus Kuna planeeritav maa-ala paikneb Nõo Valla üldplaneeringu järgi elamute juhtfunktsiooniga maa-alal ning antud detailplaneering vastab Nõo Valla üldplaneeringule, heale ehitustavale ja Nõo Valla ehitusmäärusest tulenevatele näitajatele, siis võib täiendava hoonestusmahu kavandamist pidada piirkonnale sobivaks. Analüüsi täiendab Kontaktvööndi analüüs i joonis (vt joonis DP-02) ning illustreeriv materjal fotodena.

11 11 4. PLANEERIMISETTEPANEK 4.1 Planeeritava ala kruntideks jaotamine Planeeringujärgselt jaotatakse 4380 m 2 suurune A. Lätte tn 20 kinnistu kaheks krundiks. Jagamise tulemusena moodustub A. Lätte tn 20 krunt, positsioon 1 (edaspidi lühendatult Pos), pindalaga 2380 m 2 ning krunt Pos 2, aadressi ettepanekuga Pargi 2, pindalaga 2000 m 2. Planeeringus on arvestatud Nõo valla ehitusmääruse punkti 18.1 nõuetega, mille järgi moodustatava elamu krundi minimaalne lubatud pindala on 1500 m 2 ja laius kitsamas suunas ei tohi olla alla 25 meetri. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse elamumaa. Maatükkide sihtotstarvete määramisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse määrusest nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord. Tabel 1. Maakasutuse bilanss Krundi aadress Planeeringueelne Planeeringujärgne Maa kasutuse või aadressi ettepanek pindala pindala sihtotstarve Pos 1: A. Lätte tn m m 2 100% E* Pos 2: Pargi tn m 2 100% E* *) E (001)- elamumaa 4.2 Krundi ehitusõigus Planeeritavale krundile määratakse ehitusõigus. A. Lätte tn 20 krundil säilivad olemasolevad hooned, planeeringuga on antud võimalus ehitusaluse pinna laiendamiseks. Planeeritavale, Pos 2, krundile määratakse ehitusõigus väikeelamu ja kuni nelja abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu põhijoonisel (vt joonis DP-04) on määratletud hoonestusalad, st. krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid. Samuti võib hoonestusalale ehitada erinevaid rajatisi ning istutada puid. Rajatisi võib ehitada ka väljapoole planeeritud hoonestusalasid. Planeeringujoonisele kantud suurem hoonestusala võimaldab vabamalt valida hoonete asukohta ja kuju, arvestades ehitusjoone ja hoonetevahelise vähima lubatud kaugusega. Hoonestusala on seotud krundi piiridega. Hoonestusala piiritlemisel on lähtutud Nõo valla ehitusmääruse punktist 18.2, mille järgi krundi piirile ei tohi püstitada hooneid lähemale kui 5 meetrit, välja arvatud naaberkinnistu omaniku kirjalikul nõusolekul. Planeeringuga ei määrata kohustuslikku ehitusjoont ega katuseharja suunda. Kruntide ehitusõiguse tabel on esitatud põhijoonisel (vt joonis DP-04). Detailplaneeringus kasutatav hoonete ehitusalune pind (seadusandluses definitsioon puudub) on võrdsustatud Ehitusseaduses kasutatava hoone ehitisealuse pinnaga. 4.3 Ehitistevahelised kujad Planeeritavate hoonemahtude vaheliste kujade planeerimisel ja hoonete minimaalse tulepüsivusklassi määramisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a. määruses nr 315 Ehitisele ja selle

12 12 osadele esitatavad tuleohutusnõuded toodud nõuetega. Detailplaneeringuga lubatud väikseim kuja krundi piirist on 2,5 m (olemasolev hoone). Vastavalt ülalnimetatud määruse 19.-le ei tohi tule levik ühelt ehitiselt teisele ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selle täitmiseks peab hoonetevaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevaheline kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Kuni 9 m kõrguse uuselamu minimaalseks tulepüsivusklassiks on planeeritud TP3 (tuld kartev ehitis). Kõrgema kui 9 m hoonel minimaalselt TP2 (tuld takistav ehitis). Ehitise täpne tulepüsivusklass määratakse arhitektuurse projekteerimise käigus. 4.4 Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele Olulisemad arhitektuurinõuded on määratud krundi Pos 2 uuehoonestusele, kuna A. Lätte tn 20 krundil säilib olemasolev hoonestus. Lähtudes Nõo valla ehitusmäärusest peab ehitis olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja üldtunnustatud linnaehituslike põhimõtete järgi. Ehitis peab olema teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurset olukorda, mitte looma ohtu inimesele, varale ega keskkonnale. Hooneid võib ehitada ainult põhijoonisel näidatud hoonestusalasse. Planeeringuga piiritletud hoonestuse arhitektuursed nõuded: Lubatud korruselisus: Eluhoonel kuni 2 maapealset ja 1 maa-alune ning abihoonetel 1 maapealne ja 1 maaalune. Katuseharja kõrgus: Eluhoonel kuni 11 m ja abihoonetel kuni 5 m. Hoonete konstruktsioonile ei esitada tingimusi. Lubatud materjalid välisviimistluses: krohv, kivi, puit viimistletud betoon, klaas ja kvaliteetne metall. Kasutada pole lubatud naturaalseid materjale imiteerivaid ehitusmaterjale (plastvooder, värvkatteta plekk jmt) ja keelatud on eelpool nimetatud lubatud välisviimistlusmaterjali(de)ta katmata ümarpalkmajade ehitus. Katusetüüp lamekatus, viilkatus või kelpkatus, katusekalle vahemikus 0-45, lubatud katusekattematerjalid: rullmaterjalid, katusekivi, katuseplekk, katusesindel, kimm, laast ja laud. Väljaulatuvad räästad ja konsoolsed osad: Väljaulatuvate osade maksimaalne väljaulatus hoonestusalast 1,0 m ja kuni 20 m 2. Hoonete projekteerimise käigus tuleb tagada maja vastavus tuleohutuse nõuetele. Abihoonete projekteerimisel kasutada elamuga kokkusobivaid materjale ja ühtset stiili.

13 13 Tabel 2. Detailplaneeringuga kavandatavate parameetrite ning Nõo Valla ehitusmääruses ja Nõo Valla üldplaneeringus olevate parameetrite võrdlus Nõo valla ehitusmääruses ja/või Planeeritud Nõo Valla üldplaneeringus Krundi suurus ja max täisehituse % min 1500 m 2 / kuni 20% või kuni 600 m 2 Pos 1: 2380 m 2 / 15 % Pos 2: 2000 m 2 / 15 % Elamu kõrgus ja korruselisus: kuni 18 m maapinnast ja kuni 3 korrust koos katusekorrusega Pos 1: kuni 9 m ja 2 maapealset ning 1 maaalune korrus Pos 2: kuni 11 m ja 2 maapealset ning 1 maaalune korrus Parkimiskohad: Parkimine lahendada krundi siseselt. Pos 1: 2 parkimiskohta Pos 2: 2 parkimiskohta Piirded: Kõrgus kuni 1,6 m Pos 1: kõrgus kuni 1,6 m Pos 2: kõrgus kuni 1,6 m 4.5 Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted Planeeringualaga külgnevad kõnniteedeta kahesuunalise liiklusega kruusakattelised A. Lätte ja Pargi tänavad. Käesoleval ajal toimub krundi A. Lätte tn 20 juurdepääs A. Lätte tänavalt. See juurdepääs jääb planeeringujärgselt alles. Planeeritavale krundile Pos 2 kavandatakse transpordi juurdepääs Pargi tänavalt, jalgvärav on kavandatud täiendavalt A. Lätte tänavale. Planeeritavatel elamumaa kruntidel on parkimine ette nähtud krundisiseselt. Parkimiskohtade arvutamisel on lähtutud Eesti Standardi EVS 843:2003 planeeritavale üksikelamule esitatud nõudmistest. Arvestatud on 2 parkimiskohta ühe üksikelamu kohta. Planeeritavatel kruntidel on parkimine ette nähtud krundisiseselt. Tee maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted on esitatud põhijoonisel (vt joonis DP-04). 4.6 Haljastuse ja heakorra põhimõtted Olemasolev kõrghaljastus jääb planeeringujärgselt krundile A. Lätte tn 20. Nimetatud krundil säilib olemasolev haljastus, istutatavat haljastust planeeringuga ette ei nähta. Planeeritaval krundil, Pos 2, säilib samuti olemasolev kõrghaljastus.

14 Tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine Tehnovõrkude asukoht on näidatud tehnovõrkude joonisel (vt joonis DP-05). Tehnovõrkude lahendused täpsustatakse projekteerimise käigus. Tehnovõrkude liitumispunktiks loetakse krundipiir Soojavarustus Planeeringualal paiknevate ning kavandavate hoonete kütmine lahendatakse lokaalselt. Kasutada tuleks süsteeme, mis oleksid energiasäästlikud ning minimaalselt keskkonda saastavad. Kasutada on lubatud elektrikütet, maakütet, puitkütet jne; kuid mitte raskeõlisid ja kivisütt Veevarustus ja kanalisatsioon, sh tuletõrje veevarustus A. Lätte tn 20 kinnistul on olemas liitumine ühisveevärgiga (vt. Lisa nr 8). Planeeritavale krundile, Pos 2, on vee- ja kanalisatsioonivarustuse planeerimisel aluseks AS Emajõe Veeväärk poolt väljastatud ühendamistingimused (vt. Lisa nr 6). Tuletõrjehüdrant asub umbes 100 m kaugusel Pargi ja Pärna tänava nurgal. Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku ei ole lubatud! Elektrivarustus A.Lätte tn 20 kinnistul on olemas liitumine elektrivõrguga (vt. Lisa nr 7). Planeeritava krundi, Pos 2, varustamine elektrienergiaga nähakse ette maakaabliga olemasolevalt 0,4 kv õhuliinilt. Liitumiskilp planeeritakse kinnistu piirile. Elektrivõrguga liitumise aluseks on Elektrilevi OÜ Tartu regiooni poolt väljastatud Tehnilised tingimused detailplaneeringuks (vt. Lisa nr 5) Sidevarustus Planeeringuala ümbritsevatel tänavatel puudub sidekaabel. 4.8 Keskkonnatingimuste seadmine Keskkonnamõjude hindamise ja riskianalüüsi läbiviimise vajadus puudub. Hoonestamise ja heakorrastamisega peab olema tagatud, et sadevesi ei voolaks naaberkruntidele. Olmejäätmed tuleb ladustada vastavatesse suletavatesse prügikonteineritesse. Prügikonteineri asukoht määrata hoone ehitusprojektis. Nõo vallas kehtib korraldatud olmejäätmeveo kord. Tiheasustusalal toimub jäätmevedu minimaalselt 1 kord kuus. 4.9 Servituutide ja naabrusõiguste seadmise vajadus Krundile Pos 2 on vajalik seada servituud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Tartu Piirkond kasuks Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeritav ala asub madala kuritegevusega elamuala piirkonnas, vaikse liiklusega tänavate ääres. Soovituslik on kasutada valvesignalisatsiooni, turvafirmade teenuseid ja liitumist organiseeritud

15 15 naabrivalvega. Kavandatavate hoonete ümbrus tuleb pimedal ajal valgustada, kasutades selleks nt liikumisanduriga õuevalgustust. Kuritegevuse riske vähendavad võimalused: Elanikes omanikutunde tekitamine, tihe koostöö naabrite vahel; Hästivalgustatud hoovid ja parkimisalad, naabrivalve ja videovalve olemasolu; Vastupidavate materjalide kasutamine tänavavalgustite ja õuevalgustite osas: Võimalike varjumiskohtade rajamise vältimine; Kvaliteetsete piirete rajamine; Üldine korrashoid; Tugevad ukse- ja aknaraamid, kvaliteetsed lukud ja klaasid; Halvasti süttivast materjalist prügikonteinerite kasutamine. Kuritegevuse ennetamisel lähtuda Eesti Standardi EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine nõuetest Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik Planeeringu rakendamise võimalused Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi koostatavatele ehituslikele projektidele. Seletuskirja koostas: Raili Roomet

16 16 KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL Jrk. Kooskõlastava Kooskõlastuse Kooskõlastamise tingimused või Kooskõlastaja nr asutuse või või koostöö nr seisukoht (asukoht planeeringu kaust nimi ja amet / ettevõtte ja kinnitamise kooskõlastuste koondtabeli järel) kinnistu omanik nimetus / kuupäev kinnistu omanik 1 Päästeameti K-PV/8 Kooskõlastatud nr K-PV/8 Pjotr Vorobjov Lõuna päästekeskus Päästeameti Lõuna päästekeskuse ITB peainspektor 2 AS Emajõe Vevärk AS Emajõe Veevärk ülevaatamisotsus: 645 Andres Aruhein Juhatuse liige 3 Elektrilevi OÜ Kooskõlastatud tingimustel: * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. * Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. * Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks. Eduard Okunev tehnovõrkude spetsialist 4 A. Lätte tn Nõus detailplaneeringuga Toivo Kalamees ½ omanik Aliide Kalamees ½ omanik Vastutav spetsialist: Raili Roomet

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc Seletuskiri 4 1.1. Detailplaneeringu koostamise alus Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tähtvere Vallavalitsuse korraldusega 23. veebruar 2005a. nr.32 kinnitatud lähtetingimused. 1.2. Planeeringu

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem