(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)"

Väljavõte

1 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa peahoone (14143); Väimela mõisa teenijatemaja (14145); Väimela mõisa tall-tõllakuur (14147); Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga (14146); Väimela mõisa riistakuur (14149); Väimela mõisa aedniku kuur (14151); Väimela mõisa laut (14155); Väimela mõisa piirdemüürid (14150); Väimela mõisa moonakate karjalaut (14158) Seotud kaitseala: Väimela mõisa park (keskkonnaregistri kood KLO ) Töö nr: 04DP14 Muinsuskaitse tegevusluba E 115/2004 Tartu 2015

2 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Tellija: Võru Vallavalitsus Huvitatud isik: Võrumaa Kutsehariduskeskus Projekti juht: Heiki Kalberg Koostaja, maastikuarhitekt: Karl Hansson Artes Terrae

3 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 PLANEERINGU KOOSSEIS - ESIMENE KÖIDE: PLANEERING A Üldosa Sissejuhatus Planeeringu lähtedokumendid ja kirjavahetus Olemasoleva olukorra iseloomustus Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Muinsuskaitse eritingimused Üldtingimused Hooned Teed Inventar ja tehnorajatised Haljastus... 8 B Planeerimise lahendus Üldplaneeringu muutmise ettepanek ja põhjendus Üldplaneeringu muutmise ettepaneku sisu ja muutmise vajaduse põhjendused Üldplaneeringu teksti ja jooniste muutmise ettepanek Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Krundi ehitusõigus Arhitektuurinõuded ehitistele Tänavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Ehitistevahelised kujad Tehnovõrgud ja rajatised Olemasoleva olukorra iseloomustus ning üldosa Veevarustus Kanalisatsioon ja sademevesi Elektrivarustus ja tänavavalgustus Soojavarustus Telekommunikatsioonivarustus Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks Servituutide seadmise vajadus Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringu rakendamise võimalused C Joonised Situatsiooniskeem M 1: Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1: Olemasolev olukord M 1: Planeeringu põhijoonis M 1: Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis M 1: Tehnovõrgud M 1: Maakasutus M 1: D Koostöö ja kooskõlastused planeeringu koostamisel Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Artes Terrae 3

4 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 4 Artes Terrae

5 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 A Üldosa 1 Sissejuhatus Detailplaneeringu ala hõlmab Võru vallas Väimela alevikus Väimela mõisa maaüksust. Planeeringuala suurus on 10,04 ha. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, maa sihtotstarve määramine, krundi ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning kujade määratlemine. 2 Planeeringu lähtedokumendid ja kirjavahetus Planeeringu lähtedokumentideks on Võru vallavolikogu 12. juuni a otsus nr 231 Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Väimela alevikus Väimela mõisa maaüksusel (katastritunnus 91801:005:0079) ning vallavalitsuse poolt koostatud detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeringu koostamisel on arvestatud Artes Terrae OÜ koostatud muinsuskaitse eritingimustega Muinsuskaitse eritingimused Väimela mõisa maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks (töö nr 03ET14). Detailplaneeringu jooniste koostamisel on aluseks Metricus OÜ (litsents nr 758 MA) poolt a märtsis ja augustis mõõdistatud digitaalne alusplaan mõõtkavas 1:500 (töö nr 14G6564), alusplaani on täiendatud sidevõrkude osas järgnevate töödega: Eltel Networks AS, töö nr 2506T, koostatud ; MTR Halduse OÜ, töö nr T76-15, koostatud Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega asub teises köites planeeringu lisad. 3 Olemasoleva olukorra iseloomustus Väimela mõisa maaüksusel asub 15 hoonet (sh kuur, alajaam ning putka naaberkrundi Pargi tee 2 juures) ning kahe hoone varemed. Seitse hoonet Väimela mõisa peahoone (ehitismälestise reg nr 14143), Väimela mõisa teenijatemaja (14145), Väimela mõisa tall-tõllakuur (14147), Väimela mõisa valitsejamaja kellatorniga (14146), Väimela mõisa riistakuur (14149), Väimela mõisa aedniku kuur (14151), Väimela mõisa laut (14155) on ehitismälestistena muinsuskaitse all. Lisaks on muinsuskaitsealused objektid varemetes olev Väimela mõisa moonakate karjalaut (14158), Väimela mõisa piirdemüürid (14150) ning Väimela mõisa park (14144). Kultuuriministri käskkirjaga nr 218 on kehtestatud ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. novembri a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väimela mõisaansambli hoonetele ja pargile. Kogu planeeringuala jääb nimetatud kaitsevööndisse. Väimela mõisa ajaloolist kujunemist, kaitsealuseid objekte ning muinsuskaitselisi tingimusi on käsitletud planeeringu lisas esitatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes. Artes Terrae 5

6 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Juurdepääsud planeeringualale on lääne poolt tugimaanteelt nr 64 Võru Põlva Pärna tee kaudu ning lauda juurde viiva tee kaudu, põhja poolt kõrvalmaanteelt nr Väimela Kääpa Pärna tee kaudu ning ida poolt kohalikult teelt Kirumpää Räti Väiso - Väimela Pargi tee kaudu. Pärna tee kulgeb läbi Väimela mõisa maaüksuse ühendades Võru- Põlva tugimaanteed ja Väimela - Kääpa kõrvalmaanteed. Jalakäijate ligipääs Väimela mõisa maaüksusele on ka planeeringuala edelaosast Alajärve sissevoolu ületava silla kaudu. Planeeringuala tänavad asuvad Väimela mõisa maaüksusel, eraldi tänavamaa krundid puuduvad. Planeeringuala edelaosas, mõisa peahoone ning Alajärve vahelisel alal, asub ajalooline mõisa regulaarpark. Väimela mõisa park on looduskaitsealune objekt Keskkonnaregistri koodiga KLO Kaitsealuse pargi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 26. novembri a määrusega nr 162 "Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid". Pargi kasutamist ja kaitset reguleerib Vabariigi Valitsuse 3. märtsi a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. Planeeringuala hõlmab looduskaitsealuse pargi põhjapoolset, Väimela Alajärve põhjakaldale, ning mõisa peahoone ümbrusesse jäävat osa. Park on a rekonstrueeritud ning hästi säilinud. Planeeringuala põhjaosas asub uushaljastusega ala ja puuviljaaed ning idaosas võsastunud puistu. Pärna teed ääristab Võru - Põlva kõrvalmaantee ning mõisa peahoone vahelises lõigus pöetud pärnade allee. Pärna tee põhjapoolses otsas, katlamaja ning garaaži esisel alal, on säilinud allee fragmendid. Mõisa esiväljakule on istutatud kaootiliselt eriliigilisi puid ning põõsaid. Väimela mõisa maaüksuse olemaolevad andmed on esitatud joonisel 3. Olemasolev planeeringuala maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Vastavalt Võru valla üldplaneeringule on ajaloolise pargi ala, mõisa peahoone, valitsejamaja ning teenijatemaja ala maakasutuse juhtfunktsioon kaitsealune maa (LK), planeeringuala idapoolse osa juhtfunktsioon väikeelamumaa (EV) ning põhja- ja läänepoolse osa juhtfunktsioon haridus- ja teadusasutuste maa (SH). 4 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Planeeringuala kontaktvöönd on kajastatud joonisel 2. Planeeringuala asub Väimela aleviku keskosast põhja pool. Planeeringuala piirneb lõunast Alajärvega, planeeringualale ulatuvad järve veekaitsevöönd, kallasrada, ehituskeeluvöönd ning piiranguvöönd. Lääne poolt piirneb planeeringuala Võru - Põlva tugimaanteega nr 64, põhjapoolses servas kulgevad Väimela - Kääpa kõrvalmaantee nr ning kohalik tee Kirumpää - Räti - Väiso - Väimela. Planeeringuala läänening põhjaosale ulatuvad maanteede kaitsevööndid. Juurdepääsud planeeringualale on lääne poolt tugimaanteelt nr 64 Võru - Põlva Pärna tee kaudu ning lauda juurde viiva tee kaudu, põhja poolt kõrvalmaanteelt nr Väimela - Kääpa Pärna tee kaudu ning ida poolt kohalikult teelt Kirumpää - Räti - Väiso - Väimela Pargi tee kaudu. Pärna tee kulgeb läbi Väimela mõisa maaüksuse ühendades Võru- Põlva tugimaanteed ja Väimela - Kääpa kõrvalmaanteed. Jalakäijate ligipääs Väimela mõisa maaüksusele on ka planeeringuala edelaosast Alajärve sissevoolu ületava silla kaudu. 6 Artes Terrae

7 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 Planeeringualast ida poole jääb väikeelamute piirkond, põhja pool asuvad põllumaad ning nendega seotud tootmishooned, lõuna pool, Alajärve vastaskaldal, asuvad Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppehooned, pargiala ning korterelamud. 5 Muinsuskaitse eritingimused 5.1 Üldtingimused 1. Detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ning Keskkonnaametiga. 2. Väimela mõisa kaitsevööndis kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka haljastustöödeks, tuleb koostada vastavasisuline projekt. 3. Projekteerija peab vastavalt Muinsuskaitseseaduse 36-le omama muinsuskaitse tegevusluba tegevusalal kultuurimälestiste restaureerimise projektide koostamiseks. 4. Detailplaneeringuga ning projektidega tuleb tagada vaadete säilimine ja avamine mõisakompleksile vastavalt skeemile. 5. Detailplaneeringuga ning projektidega tuleb tagada ajalooliste kaitsealuste hoonete, pargistruktuuride ning objektide (sh põlispuud, alleed, müürid, teed) säilimine ning kaitse. 5.2 Hooned 1. Planeeringualal tuleb säilitada ja restaureerida kõik ajaloolised kaitsealused hooned. 2. Hoonete restaureerimiseks tuleb koostada vastavasisulised muinsuskaitse eritingimused ning projekt, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 3. Planeeringualal asuvaid nõukogude perioodil ehitatud hooneid (kuurid, garaažid, katlamaja) võib rekonstrueerida olemasolevas mahus, kuid tuleks kaaluda nende kui juurde ehitatud sobimatute hoonete likvideerimise võimalust. 4. Kaitsealuse mõisa lauda (mälestis nr 14155) a tehtud juurdeehitus tuleb lammutada. 5.3 Teed 1. Ajaloolisse mõisa hoovi ning parki jäävad teed katta vett läbilaskva katendiga, millest kõige sobilikum on vähese savisisaldusega peenefraktsiooniline purustatud kruus (soovituslik segu nr 5) või graniitsõelmed. 2. Mõisa juurdepääsuteede ning majandushoonete hoovide kattena võib kasutada ka tihendatud freesasfalti. 3. Teedevõrgustiku planeerimisel lähtuda säilinud ajaloolistest plaanidest ja fotodest ning arvestada tänapäevaste väljakujunenud liikumissuundadega. 4. Peahoone esiväljaku rekonstrueerimisel taastada selle ajalooline ringikujuline vorm. Artes Terrae 7

8 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 5.4 Inventar ja tehnorajatised 1. Planeeringualal asuvad piirdemüürid ning aiapostid tuleb säilitada ja restaureerida. Säilinud aiapostide vahele võib vajadusel rajada puitlippaia, mis peab kujunduselt sobituma mõisa hoonestusega. 2. Detailplaneeringuga sätestada, et edasisel projekteerimisel tuleb lahendada inventari paigaldamise (pingid, valgustid, vaasid, trepid jms) vajadus. 3. Rajatav inventar ei tohi takistada ega häirida vaateid kaitsealustele mõisa hoonetele. 4. Projekteeritava inventari kujundamisel lähtuda ajaloolistest fotodest ning ajalooliste hoonete stiilist. 5. Valgustamiseks kasutada 3 4 m kõrguseid ajaloolist miljööd mittehäirivaid tagasihoidlikke ja lihtsaid pargivalgusteid. Projekteeritavad valgustid ei tohi häirida vaateid. 6. Projekteeritavad tehnovõrguliinid näha ette maa-alustena. 5.5 Haljastus 1. Projekteerimise käigus tuleb läbi viia dendroloogiline inventeerimine, mille alusel tuleb määrata raied, hooldus, väärtuslikud vanad puud ning perspektiivne järelkasv. Detailplaneeringus sätestada, et projekteerimise staadiumis tuleb läbi viia vastavad dendroloogilised uuringud. 2. Raietega tuleb tagada mõisa hoonestuse ning pargi vaadeldavus. 3. Pargi algupärast struktuuri markeerivad alleed, alleede fragmendid, puudegrupid ja märkimisväärsed vanad puud tuleb säilitada. Alleede puhul võib kaaluda ka nende terviklikku asendamist uute alleepuudega. 4. Uute teede rajamisel ning olemasolevate teede rekonstrueerimisel tuleb tagada säilitatavate puude kaitse arvestades järgnevate tingimustega: puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm; puude juurekaela mitte katta pinnasega sügavamalt kui 5 cm (olemasolevast maapinnast arvestades); mitte lõigata läbi säilitatavate puude ankurjuuri; kui on vajadus teha pinnase teisaldamist puude juurte piirkonnas, teha juurte ümbruse kaevetööd käsitsi; tee rajamisel puu tüvede läheduses kasutada ankurjuurte ümber killustikuga tugevadatud kasvupinnast; tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. 8 Artes Terrae

9 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 B Planeerimise lahendus 1 Üldplaneeringu muutmise ettepanek ja põhjendus 1.1 Üldplaneeringu muutmise ettepaneku sisu ja muutmise vajaduse põhjendused Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeringuala üldplaneeringu järgseid maakasutuse juhtfunktsioone. Vastavalt Võru valla üldplaneeringule (vt skeem 1) on ajaloolise pargi ala, mõisa peahoone, valitsejamaja ning teenijatemaja ala maakasutuse juhtfunktsioon looduskaitsealad (LK), planeeringuala idapoolse osa juhtfunktsioon väikeelamumaa (EV) ning põhja- ja läänepoolse osa juhtfunktsioon haridus- ja teadusasutuste maa (SH). Skeem 1. Väljavõte Võru valla üldplaneeringu kaardist 2 Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused (planeeringuala on tähistatud valge viirutusega). Planeeringuala põhja- ja läänepoolse osa maakasutuse juhtfunktsioon on planeeritud muuta haridus- ja teadusasutuste maa ning väikeelamumaa asemel Pärna tee osas liiklusmaaks (planeeritud POS 6) (üldplaneeringu kaardi muutmise ettepanek vt skeem 2, lk 9). Planeeringuala idapoolses osas asuva Pargi tee tänavamaa on planeeritud muuta väikeelamumaa juhtfunktsiooni asemel liiklusmaaks (POS 7). Liiklusmaade planeerimine on põhjendatud, kuna see tagab erakruntidele juurdepääsu avalike tänavamaade kaudu. Pargi tee ja Alajarve vaheline ala on planeeritud muuta väikeelamumaa juhtfunktsiooni asemel üldkasutatavate puhke- ja virgestusalade maaks (POS 11), et tagada tänavalt avalik ligipääs järvele. Artes Terrae 9

10 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Looduskaitseala funktsiooniga ala piire on planeeritud muuta selliselt, et see ei hõlma mõisa peahoone, valitsejamaja ning teenijatemaja ala. Ülejäänud planeeringuala (POS 1 ja POS 3) maakasutuse juhtfunktsioon on planeeritud muuta looduskaitseala ning väikeelamumaa asemel selliselt, et maa-alal on lubatud elamumaa, ärimaa ning ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsioonid ning nende kombineerimine, üldplaneeringus vastavad nendele funktsioonidele segahoonestusala (S) ning muu ühiskondlike hoonete maa (SÜ). Üldplaneeringu kaardi muudatusettepanekus on see ala tähistatud segahoonestusala ning muu ühiskondlike hoonete maa tingmärkidega (vt ptk 1.2). Täpne POS 1 ja POS 3 ala maakasutuse juhtfunktsioon tuleb määrata vastavalt maa-ala tulevasele kasutusele. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna hetkel kasutuseta olevatele ajaloolistele kaitsealustele mõisa hoonetele kitsalt väikeelamumaa funktsiooni seadmine ei ole otstarbekas, kuna ajalooliselt ja arhitektuuriliselt väärtuslikele hoonetele on võimalik leida erinevaid miljöösse sobituvaid ning ka avalikkusele suunatud funktsioone. Maa-ala väikeelamumaa kruntideks jaotamine killustaks liigselt mõisakompleksi terviklikkust, mistõttu mõisa esiväljaku ümber asuvad hooned ning pargiala on kavandatud ühe tervikliku kinnistuna. 1.2 Üldplaneeringu teksti ja jooniste muutmise ettepanek Üldplaneeringu teksti osas detailplaneeringuga hõlmatavat ala kirjeldatud ei ole, seetõttu ei ole võimalik teha üldplaneeringu teksti muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu kaardi muutmise ettepanek on esitatud järgneval skeemil. Skeem 2. Võru valla üldplaneeringu kaardi 2 Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused muudatusettepanek. 10 Artes Terrae

11 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 2 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Väimela mõisa maaüksus on planeeritud jagada kaheksaks krundiks. Kruntide moodustamine on esitatud joonisel 7. POS 1 ja POS 3 on planeeritud ühe kinnistu lahusosadena. Planeeringuga tehakse ettepanek korrigeerida planeeringualaga piirnevate Pargi tee 2 kinnistute (kinnistu on kahes osas) krundipiire. Praegusel Väimela mõisa kinnistul asub Pargi tee 2 piiri juures tenniseväljakut teenindav hoone, mis on planeeritud viia Pargi tee 2 krundi koosseisu. Pargi tee 2 kinnistut läbib planeeritava POS 1 krundi juurdepääsutee, mis on planeeritud viia planeeritava POS 7 tänavakrundi koosseisu. Planeeritud krundipiiride muudatus järgib väljakujunenud teerada, tee trajektoori muutmine lähtuvalt olemasolevatest krundipiiridest kahjustaks olemasolevaid pargipuid ning reljeefi. Planeeringualast välja jääv reformimata riigimaa ala, mis jääb Väimela mõisa tall-tõllakuurist kagu suunda, on soovitav maa võõrandamisel liita planeeritava POS 1 krundiga või Pargi tee 2 krundiga, kuna ala ei ole eraldiseisvalt kasutatav ning sellel puudub eraldi juurdepääs. Võimalikud moodustatavate kruntide katastriüksuste sihtotstarbed lähtuvalt Vabariigi Valitsuse a määrusest nr 36 on esitatud tabelis 1. Kohalik omavalitsus võib lähtuvalt detailplaneeringuga määratud krundi kasutamise sihtotstarbest (vt joonis 4) ning krundil rakenduvast kasutusotstarbest katastriüksuse sihtotstarvet muuta. Planeeritud krundi kasutamise sihtotstarbed ja võimalikud katastriüksuse sihtotstarbed Planeeritud krundi kasutamise Planeeritud krunt Võimalik katastriüksuse sihtotstarve sihtotstarbed Pos 1 kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; majutushoone maa; büroohoone maa; kultuuri- ja spordiasutuse maa; tervishoiuasutuse maa; hoolekandeasutuse maa; üksikelamu maa; korterelamu maa Tabel 1 Detailplaneeringu kehtestamise järgselt, kuni krunt kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse, määrata katastriüksuse sihtotstarbeks 100% Ühiskondlike hoonete maa. Krundi võõrandamise järgselt määrata katastriüksuse sihtotstarve vastavat rakenduvale krundi kasutamise sihtotstarbele. Lubatud on ka erinevate sihtotstarvete kombinatsioonid (kuni 3 sihtotstarvet). Võimalikud katastriüksuse sihtotstarbed on: Ärimaa, Ühiskondlike hoonete maa ja Elamumaa. Pos 2 teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa Ühiskondlike hoonete maa Pos 3 kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; majutushoone maa; büroohoone maa; kultuuri- ja spordiasutuse maa; tervishoiuasutuse maa; hoolekandeasutuse maa; üksikelamu maa; korterelamu maa Pos 4 teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa Ühiskondlike hoonete maa Pos 5 teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa Ühiskondlike hoonete maa Pos 6 tee ja tänava maa Transpordimaa Pos 7 tee ja tänava maa Transpordimaa Pos 11 haljasala maa Üldkasutatav maa Pos 3 käsitleda Pos 1 kinnistu lahusosana, sihtotstarbed määrata samaselt Pos 1 kirjeldatuga. Artes Terrae 11

12 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 3 Krundi ehitusõigus Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel 4. Planeeritud hoonestusalad ühtivad olemasolevate hoonetega, hoonete laiendamist planeeritud ei ole. Olemasolevast hoonekompleksist tuleb vastavalt muinsuskaitse eritingimustele säilitada ja restaureerida kõik ajaloolised kaitsealused hooned. Kaitsealuse mõisa lauda (mälestis nr 14155) a tehtud juurdeehitus tuleb lammutada. Planeeringualal asuvaid nõukogude perioodil ehitatud hooneid (kuurid, garaažid, katlamaja) võib rekonstrueerida olemasolevas mahus, kuid lubatud on ka nende kui juurde ehitatud sobimatute hoonete likvideerimine. POS 1 ja POS 3 krundi kasutamise sihtotstarve tuleb täpsustada projekteerimisel vastavalt tulevase omaniku soovile, võimalikud lubatud krundi kasutamise sihtotstarbed ja ehitusõigus on esitatud joonisel 4. Krundi POS 1 ja POS 3 puhul on esitatud võimalikud erinevad kasutamise otstarbed, millest võib tulevikus valida ühe või mitu otstarvet. Vabariigi Valitsuse määruse nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord 3 (1) järgi võib moodustatavale katastriüksusele määrata kuni kolm katastriüksuse sihtotstarvet. Katastriüksuse sihtotstarve või otstarbed tuleb määrata vastavalt hoonete tulevasele kasutusotstarbele või otstarvetele. 4 Arhitektuurinõuded ehitistele Arhitektuurinõuded on esitatud joonisel 4. Hoonete restaureerimiseks ja rekonstrueerimiseks tuleb koostada vastavasisulised muinsuskaitse eritingimused ning projekt, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 5 Tänavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus Planeeringualal asuvatele tänavatele on planeeritud eraldi krundid POS 6 ja POS 7, mis võimaldavad planeeritavatele kruntidele ning naaberkruntidele juurdepääsu avalike tänavate kaudu. Peahoone esiväljakut läbiv tänav on planeeritud likvideerida. Peahoone esiväljaku rekonstrueerimisel tuleb taastada selle ajalooline ovaalne kuju, ligikaudne väljaku lahendus on esitatud joonisel 4, lahendust on lubatud projekteerimisel korrigeerida lähtuvalt ajaloolistest fotodest ja plaanidest. Pärna tee olemasoleva teekatte laius planeeringuala lääneosas on u 4,2 5,1 m ning põhjaosas 5,3 6,3 m, mida ei ole planeeritud muuta. Pargi tee teekatte laiuseks on planeeritud 4,2 m, mis vastab EVS 834:2003 Linnatänavad järgi juurdepääsutee rahuldavale normile võimaldades kahesuunalist liiklust. Pargi tee 2 krundini viiva tee teekate on planeeritud 3,5 m. Nimetatud teed on võimalik kasutada ka POS 1 juurdepääsuks, kuid soovitav on POS 1 peamised juurdepääsud lahendada Pärna tee (planeeritud POS 6) kaudu. POS 2 säilivad olemasolevad juurdepääsud Väimela Kääpa kõrvalmaanteelt ning Pärna teelt ning avada soovitakse hetkel ajutiselt suletud juurdepääs Võru - Põlva tugimaanteelt. Võimalusel on liiklusohutuse seisukohalt soovitav POS 2 juurdepääsu Võru - Põlva tugimaanteelt mitte avada. Liiklusohutuse seisukohalt on soovitav kehva nähtavuse tõttu sulgeda POS 2 olemasolev juurdepääs Väimela - Kääpa kõrvalmaantee poolt (POS 5 asuva garaaži taga). 12 Artes Terrae

13 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 Jalakäijate ning jalgratturite liikumine on planeeritud sõidukitega samal teel, eraldi jalg- ja jalgrattateid ei ole planeeritud, kuna eeldatav liiklussagedus on väga väike. Läbi POS 1 krundi tuleb tagada jalakäijate läbipääs vastavalt joonisele 2, mis tagab jalakäijate liikumistrajektoori säilimise Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppehoonete vahel ning Väimela keskuse ja planeeringualast ida pool asuva elamurajooni vahel. Parkimine tuleb tagada kruntide siseselt vastavalt projekteeritavate hoonete kasutusfunktsioonile ning reaalsele parkimisvajadusele. POS 1 on joonisel 4 näidatud 16-kohaline parkimisala ning POS 2 75-kohaline parkimisala. POS 4 parkimine on soovitav lahendada POS 2 parklaga ühiselt. Parkimiskohtade arvu ning paigutust on lubatud projekteerimisel täpsustada ning muuta teede piirjoontega tähistatud ala piires. Ajaloolisse mõisa hoovi ning parki jäävad teed katta vett läbilaskva katendiga, millest kõige sobilikum on vähese savisisaldusega peenefraktsiooniline purustatud kruus (soovituslik segu nr 5) või graniitsõelmed. Mõisa juurdepääsuteede ning majandushoonete hoovide kattena võib kasutada ka tihendatud freesasfalti. POS 6 ja POS 7 tänavamaa kruntidel on lubatud ka asfaltkate. 6 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Planeeringualal asub looduskaitsealune Väimela Mõisa park Keskkonnaregistri koodiga KLO Kaitsealuse pargi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 26. novembri a määrusega nr 162 "Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid". Pargi kasutamist ja kaitset reguleerib Vabariigi Valitsuse 3. märtsi a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. Vastavalt kaitse-eeskirja 7 lg 2 punktile 1 tuleb enne puittaimestiku raiet selleks küsida täiendavalt Keskkonnaameti nõusolekut. Muinsuskaitsealal tuleb raietööd kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Planeeringu põhijoonisel on näidatud säilitatav ning likvideeritav kõrghaljastus. Terviklikult tuleb säilitada kaitsealuse pargiala alleepuud Pärna tee lääneosas. Pärna tee põhjaosas on säilinud allee fragmendid, kus puude seisukord on halb. Allee on planeeritud terviklikult asendada uute puudega, esialgu võib säilitada tee lääneküljel asuvad vanad puud, mis tuleb likvideerida tervisliku seisukorra halvenemisel. Mõisa peahoone esiväljaku rekonstrueerimisel tuleb likvideerida kaootiliselt paiknevad mõisa hoonetele vaadet varjavad puud ja põõsad ning taastada esiväljaku ajalooline ovaalne kuju. Ligikaudne väljaku lahendus on esitatud joonisel 4, lahendust on lubatud projekteerimisel korrigeerida lähtuvalt ajaloolistest fotodest ja plaanidest. Mõisa riistakuuri ning puuviljaaia vahelt on kavandatud likvideerida sobimatu ning hooneid varjav kuusehekk. Planeeringuala idaosas asuv võsastunud pargiala tuleb võsast puhastada, säilitada tuleb normaalselt arenenud võradega puud, millel on tagatud kasvuruum ning kujundada alast metsapark. Täiendavad raied on lubatud dendroloogilise inventeerimise alusel. Dendroloogilise hinnanguga tuleb määrata raied, hooldus, väärtuslikud vanad puud ning perspektiivne järelkasv. Detailplaneeringuga hõlmatud alale on registreeritud II kategooria kaitsealuste liikide veelendlase (Myotis Artes Terrae 13

14 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering daubentonii), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii), tiigilendlase (Myotis dasycneme) ja suurvidevlase (Nyctalus noctula) elupaigad. Looduskaitseseaduse 48 lõike 3 järgi ei ole nende liikide kaitseks moodustatud püsielupaika, Looduskaitseseaduse 48 lõike 4 kohaselt piiritlemata II kategooria kaitsealuse liigi elupaigas rakendub isendi kaitse. Eelnimetatud kaitsealuste liikide elupaikadeks on ennekõike vanad puutüved, mistõttu tuleb dendroloogilises hinnangus ka seda arvestada. Samuti tuleb nahkhiirte elupaiga olemasolu arvestada detailplaneeringualale valgustuse kavandamisel. Koos hoone projektiga tuleb esitada ka väliala kujundusprojekt ning dendroloogiline inventeerimine. POS 1 tuleb esitada terviklik kujundusprojekt kogu krundile. Planeeringualal (POS 1, POS 2, POS 4) asuvad piirdemüürid ning aiapostid tuleb säilitada ja restaureerida. Säilinud aiapostide vahele võib vajadusel rajada puitlippaia, mis peab kujunduselt sobituma mõisa hoonestusega. Uute piirete rajamine ei ole lubatud, v.a väravate rajamine hoovide juurdepääsudele. POS 1 avalikuks kasutuseks määratud pargialal ei ole uute piirete rajamine lubatud. Samuti ei ole piirete rajamine lubatud POS 11 planeeritud haljasala maal. Projekteerimisel tuleb lahendada inventari paigaldamise (pingid, valgustid, vaasid, trepid jms) vajadus. Rajatav inventar ei tohi takistada ega häirida vaateid kaitsealustele mõisa hoonetele. Projekteeritava inventari kujundamisel lähtuda ajaloolistest fotodest ning ajalooliste hoonete stiilist. Uute teede rajamisel ning olemasolevate teede rekonstrueerimisel tuleb tagada säilitatavate puude kaitse arvestades järgnevate tingimustega: puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm; puude juurekaela mitte katta pinnasega sügavamalt kui 5 cm (olemasolevast maapinnast arvestades); mitte lõigata läbi säilitatavate puude ankurjuuri; kui on vajadus teha pinnase teisaldamist puude juurte piirkonnas, teha juurte ümbruse kaevetööd käsitsi; tee rajamisel puu tüvede läheduses kasutada ankurjuurte ümber killustikuga tugevadatud kasvupinnast; tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. 7 Ehitistevahelised kujad Planeeritud hoonestusaladele ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste kujadega vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri a määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. 14 Artes Terrae

15 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 8 Tehnovõrgud ja rajatised 8.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus ning üldosa Planeeringuala on varustatud elektri, side, vee ja kanalisatsiooni võrkudega. Pärna tee on osaliselt varustatud tänavavalgustitega. Planeeritud tehnovõrgud on esitatud joonisel 6. Joonisel esitatud tehnovõrguliinide asukohti on lubatud projekteerimisel vajadusel muuta. Pos 1 tehnovõrgud on planeeritud vastavalt Kurmik Projekt OÜ tööle nr Väimela mõisa laudahoone (ehitusmälestis nr 14155) kohandamine puidutöötlemise- ja mööblitootmise kompetentsikeskuseks. 8.2 Veevarustus Hoonete veevarustus on planeeritud Pärna teel asuvast olemasolevast ühisveevõrgust. Pos 1 asuv vana veetorustik on planeeritud asendada. Tuletõrje veevarustus on tagatud Pärna teel asuva olemasoleva hüdrandiga ning Pos 2 rekonstrueeritava 150 m³ tuletõrje veehoidlaga. 8.3 Kanalisatsioon ja sademevesi Reovesi on planeeritud suunata Pärna teel ning Pos 1 läbivasse olemasolevasse kanalisatsioonitorustikku. POS 1 reovee ärajuhtimiseks on planeeritud kanalisatsioonitorustik kuni Võru Põlva tugimaanteel asuva olemasoleva torustikuni. POS 1 parklatest kogunev sademevesi on planeeritud kokku koguda ning juhtida läbi õlipüüduri Võru Põlva maantee ääres asuvasse kraavi. Edasisel projekteerimisel tuleb välja selgitada maanteeäärse kraavi truupide läbilaskevõime ning vajadusel ette näha nende rekonstrueerimine. Ülejäänud planeeringualale sademeveekanalisatsiooni torustikku planeeritud ei ole, sademevesi imbub teede äärsetel haljasaladel. Vajadusel on lubatud sademeveekanalisatsiooni ning drenaaži torustikke kavandada projekteerimisel. 8.4 Elektrivarustus ja tänavavalgustus POS 1 elektrivarustuseks on vastavalt Kurmik Projekt OÜ tööle nr Väimela mõisa laudahoone (ehitusmälestis nr 14155) kohandamine puidutöötlemise- ja mööblitootmise kompetentsikeskuseks planeeritud uus alajaam, mis saab toite Võru Põlva tugimaantee ääres asuvatest kaablitest. Ülejäänud planeeringualal säilivad olemasolevad elektriliinid, v.a POS 1 mõisa esiväljakul asuvad õhuliini mastid on planeeritud likvideerida ning asendada maakaablitega. Projekteerimisel on lubatud vajadusel kavandada uusi elektrimaakaableid ning liitumiskilpe. Vastavalt OÜ Elektlilevi tehnilistele tingimustele nr tuleb uute liitumispunktide planeerimisel näha ette elektriliini koridor toitepunktist kuni liitumiskilbini. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt Artes Terrae 15

16 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering teenindatavad. Liitumispunktid peakaitsme suurusega üle 3x630A planeerida alajaama 0,4kV jaotusseadmesse. Pärna tee (POS 6) tänavaala valgustamiseks on soovitav paigaldada valgustid olemasolevatele elektrimastidele. POS 6 jalakäigusuuna ning hoovide valgustamiseks on soovitav paigaldada valgustid hoonete seintele. Kaitsealuse pargiala teede valgustamiseks tuleb koostada eraldi vastavasisuline projekt. Valgustamiseks kasutada 3 4 m kõrguseid ajaloolist miljööd mittehäirivaid tagasihoidlikke ja lihtsaid pargivalgusteid. Projekteeritavad valgustid ei tohi häirida vaateid. 8.5 Soojavarustus Planeeringuala hoonete soojavarustus on ette nähtud lokaalküttega. Planeeritud elamukruntide Küttelahenduse tüüp lahendatakse iga hoone osas individuaalselt projekteerimise käigus. Kütteks ei ole lubatud kasutada kivisütt. POS 2 on vastavalt varem koostatud projektile kavandatud maakütte rajamine. 8.6 Telekommunikatsioonivarustus Telekommunikatsioonivarustus on planeeritud vastavalt Elion Ettevõtted AS tehnilistele tingimustele nr Projekteerida ja ehitada 1-avaline sidekanalisatsioon alates võrgusõlmest VAM/Võrumaa Kutsehariduskeskuse kinnistul/ kuni Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahooneni hooneni lõigus, kus kaablikanal puudub (vt skeem 3, lk 15). Kaablikanalisatsioon rajada olemasoleva sidekaabliga külgnevalt. Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoonest kuni Pärna tänavani ning Pärna tänaval on olemasolev kaablikanalisatsioon, millega on planeeritud ühendada planeeringuala hooned. 16 Artes Terrae

17 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 Skeem 3. Sidekanalisatsiooni rajamise vajadus. Punase joonega on tähistatud vajalik rajatava sidekanalisatsiooni lõik. 9 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks Planeeritavale alale ei kavandata keskkonnaohtlikke objekte. Jäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat luba omav ettevõte. POS 1 ja POS 2 krundile tuleb projekteerimisel ette näha prügikonteinerite asukohad. Planeeringualal asub looduskaitsealune Väimela Mõisa park Keskkonnaregistri koodiga KLO Kaitsealuse pargi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 26. novembri a määrusega nr 162 "Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid". Pargi kasutamist ja kaitset reguleerib Vabariigi Valitsuse 3. märtsi a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitseeeskiri. Kaitsealal teostatavad ehitustööd ning raied tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Alajärvest tulenevalt ulatuvad POS 1 krundile veekogu veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd, piiranguvöönd ning kallasrada. Veeseaduse 29 järgi on planeeringualal asuva veekogu veekaitsevööndi ulatus 10 m tavalisest veepiirist. Veekaitsevööndis on keelatud Veeseaduse 29 (4) nimetatud tegevused. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 38 järgi on järve kallasraja ulatus 4 m tavalisest veepiirist. Veekogu ehituskeeluvööndi ulatus on vastavalt Looduskaitseseaduse 38-le 25 m. Veekogu kalda piiranguvööndi ulatus Looduskaitseseaduse 37 (1) järgi on 50 m. Kalda piiranguvööndis on keelatud sama seaduse 37 (3) nimetatud tegevused. Artes Terrae 17

18 04DP14 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 10 Servituutide seadmise vajadus POS 1 krundi lõunaosas asuv kaitsealuse Väimela mõisa pargi osa peab jääma avalikult kasutatavaks alaks, kus on lubatud kõigile jalgsi liikumine selleks ette nähtud teeradadel. POS 1 avalikult kasutatavale pargiosale on planeeritud isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus Võru Vallavalitsuse kasuks. Avalikult kasutatav pargiala POS 1 krundil on näidatud joonisel 4. Krunte läbivatele tehnovõrguliinidele tuleb seada isiklik kasutusõigus või liiniservituut vastava võrgu valdaja kasuks. Liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus on esitatud joonisel 6 ning tabelis 2 (lk 18). Isiklik kasutusõigus või liiniservituut tehnovõrgu võrguvaldaja kasuks ning pargiala isiklik kasutusõigus Võru Vallavalitsuse kasuks tuleb seada enne vastavate kruntide võõrandamist. Liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus Tabel 2 Teeniv kinnisasi Servituudi nimetus Isik, kelle kasuks servituut on seatud Pos 1 Liiniservituut või isiklik kasutusõigus Kanalisatsioonivõrgu valdaja Telekommunikatsioonivõrgu valdaja Veevõrgu valdaja Elektrivõrgu valdaja Pos 2 Liiniservituut või isiklik kasutusõigus Elektrivõrgu valdaja Pos 3 Liiniservituut või isiklik kasutusõigus Elektrivõrgu valdaja Veevõrgu valdaja Pos 4 Liiniservituut või isiklik kasutusõigus Veevõrgu valdaja Pos 5 Liiniservituut või isiklik kasutusõigus Elektrivõrgu valdaja Pärna tee 2 Liiniservituut või isiklik kasutusõigus Kanalisatsioonivõrgu valdaja 11 Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud: tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse eristamine sõidukite liikumisest; tagumiste juurdepääsude vältimine; territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine); hea vaade ühiskasutatavatele aladele; erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks eelnevale arvestada järgnevaga: jälgitavus (videovalve); eraalale piiratud juurdepääs võõrastele; 18 Artes Terrae

19 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 valdusel sissepääsu piiramine; üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate sissepääsuteede selge eristamine; atraktiivsed materjalid, värvid; vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid prügikastid, märgid); atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur ja kõnniteed; suunaviidad; üldkasutatavate alade korrashoid. 12 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et ehitustegevusega ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Võimalikud ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb vastava krundi igakordsel omanikul hüvitada koheselt. 13 Planeeringu rakendamise võimalused Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Krundile jäävate ja väljaspool krundipiire olevate krunti teenindavate vajalike juurdepääsuteede jms väljaehitamise kohustus on vastava krundi igakordsel omanikul. Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt krundi omaniku ja võrguvaldajate kokkulepetele. Isiklik kasutusõigus või liiniservituut tehnovõrgu võrguvaldaja kasuks ning pargiala isiklik kasutusõigus Võru Vallavalitsuse kasuks tuleb seada enne vastavate kruntide võõrandamist. Arvestades Väimela kui ajaloolise keskusega, tuleb planeeringualal arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseaduse 44³ lg 4 kohaselt on Muinsuskaitseamet ning vallavalitsus kohustatud viivitamata peatama kõik tööd ja kogu tegevuse, mis ohustab mälestist või kultuuriväärtusega leidu või mis on muul viisil vastuolus käesoleva seadusega. Artes Terrae 19

20

21 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 C Joonised 1 Situatsiooniskeem M 1: Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1: Olemasolev olukord M 1: Planeeringu põhijoonis M 1: Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis M 1: Tehnovõrgud M 1: Maakasutus M 1:1000 Artes Terrae 21

22

23 Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering 04DP14 D Koostöö ja kooskõlastused planeeringu koostamisel 1 Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Planeeringu on kooskõlastanud: Päästeameti Lõuna Päästekeskuse insenertehniline büroo, juhtivinspektor Neeme Nurmoja : joonis 4 Planeeringu põhijoonis (vt planeeringu lisad); Haridus- ja Teadusministeerium, riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar : digitaalselt allkirjastatud kooskõlastuskiri (vt planeeringu lisad); Keskkonnaamet, Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja Ena Poltimäe : digitaalselt allkirjastatud kooskõlastuskiri (vt planeeringu lisad); Maa-amet, peadirektori asetäitja Anne Toom : digitaalselt allkirjastatud kooskõlastuskiri (vt planeeringu lisad); Maanteeamet, planeeringute osakonna juhataja Andres Urm : digitaalselt allkirjastatud kooskõlastuskiri (vt planeeringu lisad); Muinsuskaitseamet, Võrumaa vaneminspektor Kersti Siim : detailplaneeringu tiitellehel. Planeeringu läbi vaadanud ja heaks kiitnud: Elektrilevi OÜ arendus-ehitusosakond, Eduard Okunev : joonis 6 Tehnovõrgud (vt planeeringu lisad); tingimus: tööprojektid kooskõlastada täiendavalt; AS Eesti Telekom, Kalle Kõiv : digitaalselt allkirjastatud koostöö kiri (vt planeeringu lisad); OÜ Väimela Soojus, juhataja Üllar Ristioja : koostöö e-kiri (vt planeeringu lisad); Võru Valla Veevärk, juhatuse liige Kalmer Puusepp : digitaalselt allkirjastatud failid ja kooskõlastuskiri (vt planeeringu lisad); Põllumajandusuuringute Keskus, direktor Kalle Talviste : koostöö kiri (vt planeeringu lisad); Pargi tee 2 kinnistu omaniku Arvi Prantsi e-kirjad 20. ja 25. juuni 2014 (vt planeeringu lisad). Artes Terrae 29

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Anu Lepp Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee Muinsuskaitseameti põhiülesanded: Pärandi kaitsmine järelevalve kui ohu ennetamine tegevuste kooskõlastamine Arendustegevus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem