Untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Untitled"

Väljavõte

1 Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010 Detailplaneeringu tellija: AS Hooldekandeteenused kontaktisik Ivo Lepasaar registrikood aadress: Astangu tn 27, Tallinn GSM: ivo.lepasaar@hoolekanne.ee Detailplaneeringu koostaja: Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ kontaktisik Tiina Reimets registrikood aadress: Mai tn 11, Tallinn 11621, Harjumaa GSM: ; tiina@pbdialoog.ee; rait.tamm@pbdialoog.ee Tallinn 2010

2 I SISUKORD... 2 II MENETLUSDOKUMENDID... 3 III SELETUSKIRI Detailplaneeringu koostamise alused ja eesmärk Olemasolev olukord Planeeringulahendus Kehtiv detailplaneering Üldosa Planeeritavate kruntide ehitusõiguse näitajad Arhitektuursed nõuded kavandatavale hoonele Viljandi linna üldplaneering Keskkonnakaitsetingimused ja haljastus Planeeritava maa-ala keskkonnaseisund Olemasolev haljastus Planeeritava maa-ala haljastuse kujundamine Jäätmekäitlus ja heakord Liikluskorraldus ja parkimine Liikluslahendus Parkimine Tehnovõrgud Elektrivarustus Sidevarustus Vee- ja kanalisatsiooni lahendus Veevarustus I alternatiiv - lähtub olemasolevatest VK-trassidest II alternatiiv - lähtub Näituse tänavale perspektiivis rajatavast VK-trassidest Soojavarustus Tuleohutuse tagamine Kuritegevuse ennetamine IV LISAD 1. Kinnistusregistri registriosa väljavõte 2. Fotod olemasolevast olukorrast 3. 3D vaated planeeritavatest hoonetest, koostanud OÜ Innopolis Insenerid 4. Eluhoone (peremaja) eskiislahenduse põhiplaan, koostanud OÜ Innopolis Insenerid 5. Väljavõte kehtestatud detailplaneeringust Viljandi linnas, kvartal nr 160 osa-ala Näituse väljakul (krundid Näituse väljak, Künni 15, Näituse 4b ja Näituse tn 4a: tugiplaan, krundijaotusplaan, ehitusõiguse plaan, kommunikatsioonide plaan, illustreeriv joonis V JOONISED 1. Tugiplaan koos asukoha skeemiga 2. Kontaktala skeem 3. Põhijoonis 4. Tehnovõrkude koondplaan (I ja II alternatiiv) 5. Krundijaotus plaan 5a. Krundijaotus plaan (perspektiivne 2 krunti) VI KOOSKÕLASTUSED VII TEHNILISED TINGIMUSED Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

3 II MENETLUSDOKUMENDID 1. Viljandi Linnavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamiseks 2. Viljandi Linnavalitsuse projektide läbivaatamise komisjoni protokoll 26. aprill 2010 nr nr 29 Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

4 III SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused ja eesmärgid Detailplaneeringu koostamise aluseks on kinnitatud Viljandi Linnavolikogu 27. veebruar 2004.a määrusega nr 49 Viljandi linna ehitusmäärus mida muudeti ja täiendati Viljandi Linnavolikogu 22. Veebruari 2006 määrusega nr 15 ja Hooldekülade detailplaneeringu koostamine hankedokument, lisa III Tehnilised tingimused detailplaneeringu lähteseisukohad mai 2010.a ja Viljandi Linnavailtsuse 26. aprill 2010.a korraldus nr 217 detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu lähtematerjalid: *Viljandi linna üldplaneering; *Üleriigiline planeering Eesti 2010 (Siseministeerium, http// * Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ; *Viljandi linna ehitusmäärus; *Katastriüksuse 71501:002:0321 plaan; *Hea ehitustava; *Planeerimisseadus; *Looduskaitseseadus; *Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri; *Vabariigi Valitsuse 24.jaanuar 1995.a määrusega nr 36 Katastriüksuse sihtotstarbete liigid ja nende määramise alused ; *Siseministri määrus nr 55 Tuleohutuse üldnõuded ; *Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ; *Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad; *Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine; *Eesti Standard EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus; Tuletõrje veevarustus; Viljandimaal Viljandi linnas Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b, Näituse tn 2c kinnistute detailplaneeringu topo-geodeetilised uurimistööd on teostatud A GEO OÜ poolt juulis Mõõdistamistööd on tehtud kooskõlas nõuetega Projekteerimise geodeetilised uurimistööd M 1:500 1:2000 ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002.a. määrusega nr 65 kinnitatud Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise kord. Detailplaneeringu eesmärk on kahe hoolekande peremaja ehitamine, olemasolevatest kinnistutest ühe krundi moodustamine, krundi hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse, liikluskorralduse, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

5 2. Olemasolev olukord Planeeritav maa-ala asub Viljandimaal, Viljandi linnas, Paalalinna linnaosas aedlinnalise miljööga väikeelamute hoonestusalas. Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b, Näituse tn 2c kinnistud asuvad Paala tee, Lõikuse ja Näituse tänavate vahelises alas. Kirdesuunas piirneb planeeritav maa-ala Paala teega, kagusuunas Näituse tänavaga ning edela- ja loodesuunas hoonestamata kruntidega rohumaaga. Juurdepääs planeeringualale on nii Paala teelt kui ka Näituse tänavalt. Planeeritava maa-ala suurus on 0,46 ha kruntide täpne pindala kokku on 4607 m 2. Planeeritavas maa-alas asuvate kinnistute tabel (vt lisa nr 1): Aadress Pindala m 2 Kinnistu nr Katastritunnus Sihtotstarve Omanik Näituse tn :003:0018 Ühiskondlike ehitiste maa Ühiskondlike Nätuse tn 2a :003:0019 ehitiste maa Ühiskondlike ehitiste maa Näituse tn 2c :003:0022 Transpordimaa Näituse tn 2b :003:0021 AS HOOLE- KANDETEENUSED Planeeritava Näituse tn 2, 2a, 2b kinnistute sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa, Näituse tn 2c senine kinnistu sihtotstarve on transpordimaa. Kruntide suurused on antud ülaltoodud tabelis. Planeeritava maa-ala on hoonestamata. Planeeritav maa-ala on peamiselt kaetud rohumaaga, mõningaselt on rajatud alale ka aiamaad. Alal kasvavad üksikud puud ja põõsad. Planeeritavat maa-ala ümbritsevad elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid. Planeeringualast loodes asuvad hoonestamata elamumaakrundid: Lõikuse tn 1, Lõikuse tn 1a, Lõikuse tn 3 ja Lõikuse tn 3a. Planeeringualast edelas asuvad hoonestamata krundid Künni tn 30 ja Künni tn 32 (ühiskondlike ehitiste maa). Lähimad väikeelamud asuvad planeeringualas teisel pool Näituse tänavat. Paala tee ümbrus on väljakujunenud väikeelamute ala, kus leidub ka madalamaid 3-korruselisi korterelamuid. Lähimad korterelamud paiknevad planeeringualast teisel pool Paala teed. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

6 Paala tee äärde on rajatud kergliiklustee. Planeeringualale suhteliselt lähedal asub Paala järv Paala järve piirkond on kasutusel rekreatsioonialana. Planeeritav maa-ala jääb kv kõrgepinge õhuliini kaitsevööndisse, mis on mõlemale poole liini keskteljest 25 meetrit. Ala läbib madalpinge maakaabel kaitsevööndiga 1+1 m ja sidekaabel 2+2 m. Planeeringuala vahetusse lähedusse Paala tee ja Näituse tänava ristmiku alale jääb elektrialajaam. Alajaama kaitsevöönd on 2 m alajaama seinast. Eelpool nimetatud kaitsevööndid on märgitud joonisel tugiplaan koos asukoha skeemiga, leht 1. Käsitletavale alale ei ole varem planeeritud puurkaeve. Puuduvad vee- ja kanalisatsiooni trassid. 3. Planeeringulahendus 3.1. Kehtiv detailplaneering Planeeritaval maa-alal on kehtiv detailplaneering: detailplaneering Viljandi linnas, kvartal nr 160 osa-ala Näituse väljakul (krundid Näituse väljak, Künni 15, Näituse 4b ja Näituse tn 4a). Kehtiv detailplaneering on koostatud REINULA JA STERN OÜ poolt, planeeringu eesmärgiks oli Näituse väljaku maa-alale kruntide moodustamine. 2 krunti lastekodu, 2 krunti erihoolekandeastuse peremajade jaoks, ülejäänud pereelamute kruntideks. Detailplaneering on kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse poolt Kehtiva detailplaneeringu planeeringuala: Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

7 Detailplaneeringuga nähti ette rajada planeeringualale 17 krunti, millest 9 krunti pereelamutele, 1 krunt 6-boksiga ridaelamule, 2 krunti eramaja tüüpi laste sotsiaalhoolekande hoonetele (lastekodud), 2 krunti eramaja tüüpi erihoolekande hoonetele (vaimse ja füüsilise puuetega noortele), 1 krunt 8-boksiga ridamaja tüüpi erihoolekande hoonele (erihoolt vajavate puuetega inimestele), 1 krunt olemasolevale side tugijaamale ning 1 krunt tupiktänava tarbeks. Sotsiaal- ja erihoolekande hoonete krundid on planeeritud nii, et hoonestuse peafassaadid avaneksid planeeritud tänavatele. Pereelamu kruntidele ning sotsiaal- ja erihoolekande hoonete kruntidele (va erihoolekande ridaelamu krunt) on kehtiva detailplaneeringu kohaselt lubatud ehitada maksimaalselt kaks hoonet, millest peahoone on lubatud ehitada kahekorruseline ja abihoone ühekorruseline. Erihoolt vajavate puuetega inimestele mõeldud sotsiaal-ridamaja krundile on kehtiva detailplaneeringu kohaselt lubatud rajada kuni kahe korruseline (mõeldud on põhikorrust ja viilkatuse aluse väljaehitamise võimalust) 8-boksiga ühe ühikuna võetav ridaelamu. Kehtiva detailplaneeringu olulisemad joonised on lisatud käesolevale detailplaneeringule (vt lisa 5). Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b, Näituse tn 2c kinnistutele koostatakse uut detailplaneeringut järgmistel põhjustel: 1. Kehtiv detailplaneering näeb alale ette tegevusmaja ehitamise, kuid käesolevaks on vajadus tegevusmaja jaoks ära langenud ning AS Hoolekandeteenused kui kinnistute omanik ei soovi tegevusmaja rajada: 2. Ühe peremaja ehitusalune pindala kehtivas detailplaneeringus on kavandatud 300 m 2. Tekkinud on vajadus kavandada peremajad suuremana: ühe peremaja ehitusalune pindala on käesolevas detailplaneeringus määratud 400 m 2, see on 100 m 2 suurem kui kehtivas detailplaneeringus. 3. Lähtuvalt uuest asendiplaanilisest lahendusest muutub maa-ala krundijaotus Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b, Näituse tn 2c kinnistud liidetakse. 4. Lisaks kaob vajadus säilitada eraldiseisvana transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Näituse tn 2c, kuna ala loodeossa ei kavandata enam eraldiseisvat juurdepääsuteed vajavaid hooneid. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtiv detailplaneering Viljandi linnas, kvartal nr 160 osa-ala Näituse väljakul (krundid Näituse väljak, Künni 15, Näituse 4b ja Näituse tn 4a) käesoleva planeeringuala Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b ja Näituse tn 2c kinnistute osas kehtetuks Üldosa AS Hoolekandeteenused ettevõttel on plaanis rajada Eesti erinevates paikades 8 hoolekandeküla kokku ca 530 kohaga. Ühes külas elavate inimeste arv jääb vahemikku Küla koosneb umbes 8 eluhoonest ja 1 tegevushoonest. Eluhoone hoone, kus kliendid veedavad suurema osa ööpäevast. Selles hoones kliendid magavad, söövad, veedavad vaba aega. Tegelevad huvitegevustega (juhul kui tegu pole tegevustega mida harrastatakse tegevusmajas või väljaspool hooldekodu). Tegevusmaja- hoone, kus kliendid käivad ühistegevusi ja huvitegevusi harrastamas, kus paiknevad ametiruumid ning tugiteenusteks vajalikud ruumid. Tegevusmaja võiks olla avatud ka kogukonnale kasutamiseks. Välialad peavad arvestama küla teenindamise vajadust kaubaautode jm transpordi poolt, klientide jalutusruumi ja roheala, spordiväljakuid, mänguplatse, nn hobipeenramaad (maitsetaimed, lilled, maasikad jms), külaliste ja kogukonnaliikmete head ligipääsu. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

8 Detailplaneeringuga on 4607 m 2 suurusele maa-alale kavandatud üks ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega krunt, krundile kaks hooldekande pereelamut. Detailplaneeringuga moodustatakse üks krunt, millele ehitatakse kaks maja. Majade paigutusel on lähtutud põhimõttest, et krunti on tulevikus võimalik jagada selliselt, et oleks tagatud Päästeameti nõuetele vastavad kujad. Samuti vastavalt kehtivale seadusandlusele on võimalik krunt tulevikus jagada kaheks krundiks ilma detailplaneeringut koostamata. Täpsed krundi piirid kavandatakse jagamise hetkel aasta veebruaris kehtestatud detailplaneering näeb alale ette kahe peremaja ning ühe tegevusmaja ehitamise. Käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata tegevusmaja, muutub ka peremajade paigutus alal ning ehitusalune pindala. Täpsemalt on muudatusi võrreldes kehtiva detailplaneeringuga käsitletud seletuskirja punktis 3.1. Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c kinnistud on sobilikud ühiskondlike ehitiste maa piirkonnaks. Ala on väga hästi ligipääsetav, kuna asub väga hea transpordiliikuvusega tänava Paala tee vahetus läheduses. Planeeringuala asub väljakujunenud aedlinna miljööga hoonestuse piirkonnas, kus tooni annavad traditsioonilised viilkatusega pereelamud. Linnaehituslikult sobivad ühekorruselised peremajad antud piirkonda ning ei riku planeering elamuala ühtset terviklikkust, kuna hooned on planeeritud sarnased väikeelamutega. Planeeritavad Näituse tn 2, 2a, 2b ja 2c krundid liidetakse: tekib üks krunt pindaladega 4607 m 2. Moodustatav krunt positsiooniga 1 on planeeritud 100 % ühiskondlike ehitiste maaks. Rajatavate peremajade kõrguseks on lubatud üks korrus. Hoone maksimaalne kõrgus maapinnast on 7,0 m. Ühe hoone ehitusaluseks pinnaks on ette nähtud maksimaalselt 420 m 2. Tulemüür kavandatavatele hoonetele rajatakse, kui ei nihutata Lõikuse tn 1 ja Lõikuse tn 1a abihoonete asukohti vastavalt tuleohutus kujade normidele. Planeeritavate peremajade kohta on koostanud tüüpprojekti OÜ Innopolis Insenerid. Hoone eskiisprojekti mahus olev põhiplaan ning hoone 3D vaated on lisatud ka käesolevale planeeringule (vt lisa 3 ja 4). Uute hoonestusalade kohavalikul on arvestatud Viljandi linna ehitusmäärusest tulenevate piirangutega ning olemasolevatest tehnotrassidest tulenevate piirangutega. Elamute mahu valikul on lähtutud Viljandi linnas planeeringualale asuvate hoonete kõrgusest ning Viljandi linna ehitusmääruse ja üldplaneeringu ettekirjutustest. Kruntidele on ette nähtud põhihoonete maksimaalseks kõrguseks maapinnast 7,0 meetrit. Põhihoonetele lisaks ei ole ette nähtud krundile abihooneid, on kavandatud vaid kergehitised nagu lehtla ning muud rajatised nt palliplats, liikumisrajad. Hoonete planeerimise juures on tähelepanu pööratud ka hoonete paigutusel tekkiva keskkonna maksimaalsele tarbimisväärtusele, arvestatud on ka ilmakaartega. Väljavõte OÜ Innopolis Insenerid poolt koostatud eskiisprojekti seletuskirjast: Eluhoone on projekteeritud mahutamaks 10'et klienti 8 ühest tuba, 1 kahene tuba. Hoonemahu visuaalseks vähendamiseks on eluhoone jagatud neljaks tiivaks, mis jagatud eri funktsioonide vahel. Lahendus tagab hoones logistilise selguse ja eraldatuse privaatsete ning üldkasutatavate funkstioonide vahel. Samas aitab elamute liigendamine väiksemateks mahtudeks ka kaasa hoonete sulandumisel keskkonda. Ühes tiivas paiknevad üldkasutatavad ruumid, teises hoonet teenidavad abiruumid ning kaks tiiba on jagatud elanike privaatruumide vahel. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

9 Detailplaneeringu lahenduses on toodud ära ka rekreatiivse eesmärgiga väliala. Väliala jääb planeeringuala edelaossa, seega saab välialal olema piisav insolatsioonitase. Välialal saavad liigelda nii jalakäijad kui ratastooliga liikujad. Liiklemiskoridor jalakäijatele ja ratastooliga liikujatele on näidatud põhijoonisel kollase pideva joonega. Planeeritav liikumistee on piisava laiusega, et tagada nii ratastooliga liiklejale ning jalutajale mugav ala teineteisest möödumiseks. Planeeritud jalgtee on kavandatud 2,5 meetri laiune ning on antud lähtuvalt normatiivsest 2,25 m nõudest varuga; arvestades äärekive. Ratastooliga liikleja ruumivajadus on 1,10 m ja kepiga kõndiva inimese ruumivajadus on 0,85 m. Jalutusraja kõrvale on kavandatud istepingid mugava intervalli tagant, mõeldes eakamatele inimestele. Aktiivsematele elanikele on antud võimalus pallimängudeks, selleks on piisavalt lai korvpalliplats, mis võimaldab seda kasutada ka muudeks pallimängudeks. Pallimängude ala on piiratud madalhaljastusega, tagades sellega ohutuse eemalviibijate suhtes. Planeeringuala jääb põhja- ja kirdepoolses osas elektriõhuliini ( kv) kaitsevööndisse, mis on mõlemale poole liini keskteljest 25 meetrit ja sidekaabli kaitsevööndisse, 2 meetrit mõlemale poole kaabli teljest. Hoonestust antud kaitsevöönditesse kavandatud ei ole. Planeeritavate hoonete tehnovõrkude lahendus antakse detailplaneeringu koostamise staadiumis. Kavandatud planeeringu hoonete paigutus võimaldab võimalikul suurel määral säilitada olemasolevat haljastust. Hekk on kavandatud planeeringuala lõuna-, põhja-, ida-, lääne poolsematesse osadesse (soovitav kasutada hariliku kuuske), mis peavad olema teelt tulevate mõjutuste suhtes vastupidavad; õhu- ja pinnasesaastekindlad ning piisavalt madalad, et mitte piirata väljasõidul nähtavust Näituse tänavale, kuid samas piisavalt kõrged, et summutada perspektiivset liikluse müra ja saastet. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Näituse tänavalt. Planeering ei sea teistele kruntidele mingeid piiranguid, servituute. Autode parkimine on täielikult ette nähtud maa peal planeeringuala sees. Parkimiskohti on kahe hoone jaoks kokku kavandatud 4. Parkimisnormatiivina on arvestatud Viljandi üldplaneeringu seletuskirjas toodud norme elamupiirkonnas asuvate eramute kohta Planeeritavate kruntide ehitusõiguse näitajad Krundi ehitusõigusega määratakse: 1. planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve; 2. hoonete suurim lubatud arv krundil; 3. hoonete suurim lubatud kõrgus; 4. hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

10 Pos nr Krundi pindala (m 2 ) Hoone ehitusalune pind (m 2 ) maapealne Max. korruselisus ja hoone kõrgus (m) Suletud brutopind (m 2 ) maapealne Hoonete arv krundil Maa sihtotstarve ja osakaalu % katastriüksuse liigi järgi Maa sihtotstarbe % DP liigi järgi Tulepüsivus Parkimiskohtade arv Piirangud ja märkused / 7, Üh 100 Üh 100 TP3 4 Kõrgepinge õhuliini ( kv) kaitsevöönd meetrit mõlemale poole liini telge. Alajaama kaitsevöönd 2m alajaama seinast *P2, A1 *P9,0 / Ee 100 Ee 100 TP , *P2, A1 *P9,0 / +91,50 *P peahoone, A abihoone Ee 100 Ee 100 TP3 2 Kõrgepinge õhuliini ( kv) kaitsevöönd meetrit mõlemale poole liini telge. Sidekaabli kaitsevöönd m Arhitektuursed nõuded kavandatavatele hoonetele Vastavalt OÜ Innopolis Insenerid hoone eskiisprojektile on nõuded hoonete fassaadi- ja katusekatte materjalidele järgnevad: - fassaadipinnad kaetakse kas erisuunalise ning toonitud puitlaudise ja krohvpindadega - viilkatusega hoonemahtudel läheb katusekate sujuvalt üle ka fassaadikatteks, tuues selgelt esile mahu vormi. Materjalidest kasutatakse neil hoone osaldel eri tonaalsuses siledat betoonkivi/sindlit (või analoogset materjali) - lamekatusega hooneosadel kasutatakse katusekatte materjalina bituumenkatet. Moodustatavad krundid on lubatud piirata hekiga, puit- või võrkpiirdega, keelatud on rajada läbipaistmatut plankaeda. Piirde lubatud kõrgus on kuni 1,2m ümbritsevast maapinnast. Krundid on planeeritud eraldada väikeelamu kruntidest ca 1,6-1,8 m kõrguse soovitavalt hariliku tuhkpuu hekiga. Heki paksus planeerida soovitavalt mitte vähem kui 0,5 m. Täpsem piirete asukoht ja viimistlusmaterjalide valik määratakse ehitusprojektiga. Planeeritaval territooriumil ei tohiks hekitaimedena kasutada mürgiseid taimeliike ega puid. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

11 4. Viljandi linna üldplaneering Viljandi Linnavolikogu 30. juuni 2010 otsusega nr 71 kehtestatud Viljandi linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritav maa-ala kavandatud tiheasustuse piirkonnaks. Viljandi linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala väikeelamuala, mis on elamute ehitamiseks ja neid teenidavate infrastruktuuride ehitamiseks ettenähtud maa-ala. Paala tee äärde on üldplaneeringuga ette nähtud puiestee. Käesoleva detailplaneeringuga on kavandatud kaks hoolekande peremaja väikeelamutega sarnastel printsiipidel. Peremajad on oma sisult elamud erivajadustega isikute eluhooned. Planeering arvestab tiheasustuses planeerimise põhimõtteid. Planeeringuga on kavandatud Paala tee äärsele alale puuderivi. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev. Väljavõte üldplaneeringu juhtfunktsioonide kaardilt: Väljavõte Viljandi üldplaneeringu kitsenduste kaardilt: Kitsenduste kaardil on antud Lõikuse tänava ja Paala tee ääres kõrgepinge õhuliinide kaitsevööndid. Paala tee äärsed õhuliinid on käesolevaga olemas, aga Lõikuse tänava äärsed õhuliinid on viidud maakaablisse. Planeeringualale jääb Paala tee äärsete kõrgepinge õhuliinide kaitsevöönd osaliselt ning hoonete kavandamist sinna oluliselt ei takista. Planeeringualast edelasse jääb puurkaev koos sanitaarkaitsealaga 50 m. Planeeringualale kitsendusi see ei põhjusta. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

12 5. Keskkonnakaitsetingimused ja haljastus 5.1. Planeeritava maa-ala keskkonnaseisund Detailplaneeringuga kavandatud peremajad krundi ja ümbritseva maa-ala keskkonnatingimusi oluliselt ei mõjuta, kuna keskkonda ohustavat tegevust alale kavandatud ei ole Olemasolev haljastus Planeeritaval alal asub mõni üksik puu. Neid tuleb võimalikus ulatuses säilitada. Likvideerimisele ei kuulu ükski haljastuslik objekt. Kõikide ehitiste rajamisel tuleb vältida mehhaaniliste vigastuste tekitamist olemasolevale puittaimestikule Planeeritava maa-ala haljastuse kujundamine Ehitusprojekti koostamise staadiumis tuleb koostada täpne haljastusprojekt. Haljastusprojekti koostamisel tuleb lähtuda Eesti Standardist EVS 843:2003 Linnatänavad ning Eesti Standardist EVS 778:2001 Ilupuude- ja põõsaste istikud. Täiendava kõrghaljastuse planeerimisel on lähtutud Eesti Standardist EVS 843:2003 Linnatänavad ning Eesti Standardist EVS 778:2001 Ilupuude- ja põõsaste istikud. Puud tuleb istutada vähemalt 2 meetri kaugusele sõidutee servast ning vähemalt 1 meetri kaugusele kõnnitee servast. Istutatavatele puudele kasvuruumi tagamiseks peaks nad istutama vähemalt 5 meetri kaugusele hoonestusaladest. Olemasolevatest ja planeeritavatest tehnovõrkudest peab istikute kaugus olema vähemalt 2 meetrit. Istutatavate puude ja põõsaste istikud peavad vastama Eesti Standardi EVS 778:2001 normidele. Krundile on kavandatud rajada täiendavat haljastust, puid ja põõsaid, krundi piiridele hekke. Krundid on planeeritud eraldada väikeelamu kruntidest ca 1,6-1,8 m kõrguse soovitavalt hariliku tuhkpuu hekiga. Heki paksus planeerida soovitavalt mitte vähem kui 1m. Maa-alale istutatavad puud võiksid soovitavalt olla suurelehelised pärnad, harilikud vahtrad või harilikud pihlakad. Mitte kombineerida üle 3 liigi. Puid ei tohi istutada Paala tee ja Näituse tänava ristmiku alasse selliselt, et need varjaksid nähtavust ristmikule. Puude ja põõsaste paigutus lähtub esteetilistest ja funktsionaalsetest aspektidest. 6. Jäätmekäitlus ja heakord Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale peavad jäätmevaldajad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele. Detailplaneeringuga on jäätmekonteinerid kavandatud eluhoonete sissesõidu värava vahetusse lähedusse. Kogumiskonteinerid peavad olema suletavad. Kogumiskonteinerite juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega, et kogumisautod pääseksid võimalikult lähedale konteineritele ning tasased. Jäätmemahutite paiknemiskohtade ning juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi valdaja. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

13 Planeeringulahenduse realiseerudes on väga oluline tagada kruntidel heakord, selleks tuleb kinni pidada jäätmehoolduseeskirjast. Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Viljandi linna jäätmehoolduseeskirjale. 7. Liikluskorraldus ja parkimine 7.1. Liikluslahendus Juurdepääs planeeritavatele kruntidele toimub Näituse tänavalt. Planeeringualal tuleb teekatetena kasutada piisava kandevõimega katteid, et sõidukite pidev liikumine teid ei kahjustaks Parkimine Planeeritava maa-ala parkimine on lahendatud kinnistu siseselt. Parkimise ja juurdepääsutee lahendus on planeeritud lähtudes kehtivatest normidest: Eesti Standardist EVS 843:2003. Parkimiskohtade normatiivina on aluseks võetud Viljandi üldplaneeringu seletuskirjas toodud järgnev normatiiv: Ehitise liik Ärikeskus Vanalinn Elamupiirkond Projekteeritav eramu või ridaelamu Olemasolev eramu Projekteeritav korter 0,8 0,7 1,1 Olemasolev korter 0,6 0,5 0,9 Parkimisarvutus: Pos Elamu liik Elamu asukoht ja Elamute Normatiivne Kavandatud nr norm arv parkimiskohtade parkimiskohtade arv Elamupiirkond arv 1 Hoolekande peremaja (eramu) POS 1. kokku: 4 4 Parkimiskohti on kahe hoone jaoks kokku kavandatud Tehnovõrgud Planeeringualal, Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b, Näituse tn 2c kinnistutel esineb olemasolev sidetrass Elektrivarustus Käesoleva detailplaneeringuga on lahendatud Viljandi maakonnas Viljandi linnas Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b, Näituse tn 2c kinnistute elektrivarustus. Detailplaneeringu koostamiseks on OÜ Jaotusvõrgu Lõuna regiooni poolt välja antud elektrivarustuse tehnilised tingimused nr ( ). Selle kohaselt on planeeritud elektritoide Künni jaotusalajaama projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt. Tarbijate varustamiseks elektrienergiaga on planeeritud 0,4kV maakaabelliinid. Liitumiskilp on planeeritud Näituse tänava poolsele tarbija krundi piirile teemaa alasse toitekaabli kindgadel liitumiskilbis. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

14 Planeeringus on arvestatud eramute peakaitsmeteks 3x50A. Konkreetne objekti elektrienergia vajadus määratakse vastava hoone projektis. Valdajal täpsustada liitumispunktide täpsed asukohad ja peakaitsmete suurused Eesti Energia AS-s Sidevarustus Planeeritaval maa-alal (Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 2b, Näituse tn 2c kinnistud, Viljandi linnas) on olemasolev sidetrass, madalpinge kaabel. Planeeringu alal olevate olemasolevate ja uute hoonete sidevarustuse lahendamiseks on tellitud ja väljastatud Elion Ettevõtted AS-ilt detailplaneeringu koostamiseks telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr Planeeritava maa-ala sidevarustuse lahendamisel on lähtutud väljastatud telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest. Vastavalt tingimustele on ette nähtud Paala teega kinnistuid läbiv sidekaabel märgitud likvideeritavaks objektiks. Detailplaneeringu koostamisel on planeeritud haaratavale maa-alale kaablikanalisatsioonitrass, nähes ette sidekaablitoruga sisestuse ühele planeeritavale hoonele Paala teel asuvast sidekaablikanalistasioonitrassist sadulharu väljavõtetega ja teisele hoonele, Näituse tänava poolsele, olemasolevast sidekaevust. On määratud side kuja teiste kommunikatsioonide suhtes. Sidekanalisatsiooni sirglõigud ei ole pikemad kui 10 m. Elioni juurdepääsuvõrguga ühenduse rajamine ja kaablite sidekanalis paigaldamine planeeringualale ehitatavate hooneteni lahendatakse eraldi projektina koostöös ja kokkuleppel antud piirkonna kinnisvara arendajaga peale planeeritava kaablikanalisatsiooni valmimist ning eeldatavate klientide taotluse laekumist Elionile. Tööprojekti koostamiseks võtta uued tehnilised tingimused planeeritavate hoonete sidekaablite projekteerimiseks Vee- ja kanalisatsiooni lahendus Vee- ja kanalisatsioon on lahendatud kahes alternatiivis. Vaata Tehnovõrkude koondplaan (I alternatiiv ja II alternatiiv), leht nr Veevarustus Planeeringu maa-ala vajalik veehulk arvestades, et veetarbimine on ühe elamu kohta ca 0,6 m 3 /ööp: Kokku Qd = 1,2 m 3 /d Tuletõrjevee vajadus 10 l/sek I alternatiiv lähtub olemasolevatest VK-trassidest Veevarustus pereelamutele toimub Paala teel asuvast veetorustikust Ø 110. Vee liitumispunkti asukoht jääb kinnistu piirile, mitte kaugemal kui 1 m. Liitumispunktis on tagatud veesurve vastavalt tehnilistele tingimustele ( nr 1-8/341-1) 2,0 bar. Kinnistule on ette nähtud üks liitumispunkt Paala tee tänava maa-alal. Välisveetorud paigaldatakse plastikust veetorudest D63PE PN10 (KWH-Pipe, Uponor, Pipelife jt). Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

15 II alternatiiv lähtub Näituse tänavale perspektiivis rajatavatest VKtrassidest Veevarustus pereelamutele toimub Näituse tänavale varem projekteeritud ja kehtestatud detailplaneeringu veetorustiku kaevust. Vee liitumispunkti asukoht jääb kinnistu piirile, mitte kaugemal kui 1 m. Liitumispunktis on tagatud veesurve vastavalt tehnilistele tingimustele ( nr 1-8/341-1) 2,0 bar. Kinnistule on ette nähtud üks liitumispunkt Näituse tänava maa-alal. Välisveetorud paigaldatakse plastikust veetorudest D63PE PN10 (KWH-Pipe, Uponor, Pipelife jt). Nii I kui II alternatiivi puhul on kinnistule toodud omaette veeühendus. Hargnemispunktidesse paigaldatakse sulgarmatuurid maakraanid d25 mm pikendusvardaga ja kapega. Veetorustike rajamissügavus 1,8 m. Torustik paigaldada 15 cm paksusele liivalusele. Veesisendusele tänavapoolse elamu tehnilisse ruumi nähakse ette peaveemõõdusõlm, mis paigaldatakse vahetult sisenduse juurde seinale. Vundamendist läbiminekul veemõõdusõlmeni paigaldatakse veetorud hülssi. Trasside asukoht täpsustatakse järgmistes staadiumites Tuletõrjeveevarustus Väline tuletõrjeveevarustus min 10 l/sek lahendatakse olemasolevast Paala tee ja Näituse tn ristmikult ja võimalus on tuletõrjevee kättesaadavus Lõikuse ja Paala tee ristmikult. Sisemist tulekustutust ette nähtud pole. (vt joonis leht nr 3) Kanalisatsioon I alternatiiv lähtub olemasolevatest VK-trassidest Kinnistu reovesi kanaliseeritakse Näituse tänava kanalisatioonitorustikku. Kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht jääb kinnistu piirile, mitte kaugemal kui 1 m II alternatiiv lähtub Näituse tänavale perspektiivis rajatavatest VKtrassidest Kinnistu reovesi kanaliseeritakse kehtestatud detailplaneeringus planeeritud uude kanalisatsiooni trassi, suunaga Näituse tänavale. Kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht jääb kinnistu piirile, mitte kaugemal kui 1 m. Kanalisatsiooni liitumispunktideks jäävad kanalisatsioonikaevud avalikult kasutataval maal kavandataval ühiskanalisatsioonitorustikul. Kinnistu väliskanalisatsioonitorud paigaldatakse plastikust kanalisatsioonitorudest Ø110 ja 160 mm SN8 (KWH-Pipe, Uponor, Pipelife jt.). Torustike trasseering täpsustakse järgnevates staadiumites. Sademevee kanalisatsioon Planeeringualal olemasolevalt sademevee kanalisatsioon puudub. Krundi sademeveed hajutatakse krundil. Sademevee tahtlik suunamine vertikaalplaneerimisega naaberkruntidele on keelatud. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

16 8.3. Soojavarustus Vastavalt AS ESRO väljastatud tehnilistele tingimustele ( nr 96) on detailplaneeringu koostamisel ette nähtud eelisoleeritud soojatrassi ehitamise võimalus Paala tee ja Näituse tn nurgalt magistraaltrassist objekti soojasõlmeni piki Näituse tänavat. Uus soojatrass on ette nähtud signaaltraatidega vähemalt 2.isolatsiooniklassiga eelisoleeritud terastorudest. Uus soojatrass on planeeritud ühendada kehtiva detailplaneeringu trassiga, mis on ühenduses Paala tee ja Näituse tn kaevuga. Soojuskandja parameetrid liitumispunktis: - maksimaalne soojuskandja temperatuur (sisenev) C tavel 65 0 C suvel - maksimaalne tagastuva soojuskandja temperatuur 45 0 C talvel 25 0 C suvel - maksimaalne rõhk võrgus 6 baari - rõhkude vahe liitumispunktis 0,8-1,2 baari Kaeviku sügavuseks on arvestatud 1 meeter ja 1 meetri laiusena. Kaitsetsooniks on arvestatud vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele 1,25 m trassi teljest. 9. Tuleohutuse tagamine Tuleohutuse tagamise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Planeeritava hoonestuse tuleohutuse tasemeks on määratud TP-3. Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida edaspidi eelpool mainitud määrusele. Tuletõrjeveevõtu raadiuseks on arvestatud 150 m, et tagada igale hoonele tuletõrjekustutusvesi, mis omakorda vastab normile (EVS 812 osa 6, 2005). Veevarustuse lahendus antakse detailplaneeringu staadiumis. 10. Kuritegevuse ennetamine Käesoleva detailplaneeringu realiseerimisel kujuneb alast heakorrastatud ja elava kasutusega ala, mis mõjub positiivselt kogu ümbruskonna üldisele turvalisusele. Oluline on luua hästi toimiv ja atraktiivne keskkond, mis oma arhitektuuriga tekitaks inimestes tunde, et nad on piirkonnas teretulnud. Hea vaade ühiskasutatavatele aladele akendest ning selge ja hästi valgustatud teedevõrgustik vähendavad kuriteohirmu ning sissemurdmiste, vandalismi, vägivalla, autodega seonduva kuritegevuse ja süütamise riske. Turvatunnet tõstaks ka nähtavate valvekaamerate olemasolu territooriumil. Kõige suuremat rõhku peab pöörama heale nähtavusele ning valgustatusele kogu planeeritaval maa-alal. Kuritegevuse ennetamise meetmete osas on lähtutud normatiivist EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine kirjeldatud soovitustest: kinnine parkla koos turvaväravate; hea valgustus; hea vaade ühiskasutatavale alale ja nende korrashoid; soovituslik on valvekaamerate olemasolu. Hoone arhitektuurse lahenduse projekteerimise juures tuleb arvestada järgmistest kuritegevust ennetavatest põhiprintsiipidest: Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

17 kestvate materjalide ja värvide kasutamine, vandalismikindlad konstruktsioonid, vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, jne.); täiendavate valgustite paigaldamine kinnistule. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Näituse tn 2, 2a, 2b, 2c, Lõikuse tn 1 ja

18

19

20

21

22

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

687P_DP_Cc_seletus

687P_DP_Cc_seletus Töö nr. 687 Detailplaneering SAUEAUGU 9 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Alliku küla, Saue vald, Harju maakond DETAILPLANEERING Tellija: Projekteerija: Mandri Vara OÜ Reg nr 11298540 Tornimäe 7-156,

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem