687P_DP_Cc_seletus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "687P_DP_Cc_seletus"

Väljavõte

1 Töö nr. 687 Detailplaneering SAUEAUGU 9 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Alliku küla, Saue vald, Harju maakond DETAILPLANEERING Tellija: Projekteerija: Mandri Vara OÜ Reg nr Tornimäe 7-156, Tallinn Tel e-post: gunnar.dudkin@gmail.com Aktsiaselts EA RENG Reg nr Mustamäe tee 46, Tallinn, tel , faks e-post: eareng@eareng.ee Kontaktisik: Madis Gilden tel , faks e-post: madis.gilden@eareng.ee arhitekt Reino Rass planeerija Eve Lõo osakonna juhataja Reino Rass projektijuht Madis Gilden Tallinn 2011

2 SISUKORD DETAILPLANEERINGU MENETLUSDOKUMENTIDE LOETELU Saue Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamiseks nr 513, 2002 Haldusleping ja eelleping valla ja arendaja vahel, Saue Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu vastuvõtmiseks nr 750, SELETUSKIRI 1. ÜLDOSA Planeeringu koostamise alusdokumendid Planeeringu koostamise eesmärk 4 2. OLEMASOLEVA OLUKORRA HINNANG Olemasolev olukord 5 3. PLANEERIMISLAHENDUS Funktsionaalne tsoneerimine ja kontaktvööndi seosed Ehitusõigus Arhitektuurinõuded ehitistele Juurdepääs planeeringualale, liiklus- ja parkimiskorraldus Seosed üldplaneeringu ja olemasolevate planeeringutega Haljastuse ja heakorra põhimõtted Jäätmekäitlus Tuleohutusnõuded Kuritegevuse ennetamise meetmed 9 4. TEHNOVÕRGUD Soojusvarustus Veevarustus ja kanalisatsioon Elektrivarustus Nõrkvoolupaigaldis PLANEERINGUGA KAVANDATU ELLUVIIMINE 17 JOONISED DP1 Asukoha skeem DP2 Tugiplaan M 1: 500 DP3 Kontaktvööndi analüüs M 1: 4000 DP4 Põhijoonis M 1: 500 DP5 Tehnovõrkude koondplaan vertikaalplaneeringuga M 1: 500 2

3 LISAD LISA 1 Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu väljavõte LISA 2 Skeem "Saueaugu 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu" ala sajuvee ära juhtimine kraavidega LISA 3 Skeem planeeritava ala sobivus Saue valla üldplaneeringuga LISA 4 Watercom OÜ tehnilised tingimused detailplaneeringu alale veevarustuse ja kanalisatsiooni lahenduse koostamiseks, a. LISA 5 Aktsiaselts ESMAR EHITUS tehnilised tingimused detailplaneeringu alale gaasivarustuse lahendamiseks, a. LISA 6 Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regioon Tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr , LISA 7 Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr

4 SELETUSKIRI 1. ÜLDOSA 1.1. Planeeringu koostamise alusdokumendid Planeeringu aluseks on allpool toodud seadused, standardid ning kohaliku omavalitsuse aktidega kehtestatud dokumendid. Detailplaneeringu alusdokumendid: Planeerimisseadus; Saue Valla ehitusmäärus; Saue Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamiseks nr 513, Detailplaneeringu lähtedokumendid: Saue valla üldplaneering; Tee projekteerimise normid ja nõuded; Looduskaitseseadus; Teeseadus; EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine ; EVS 843:2003 Linnatänavad ; Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315, Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded Planeeringu koostamiseks tehtud uuringud: Geodeetiline alusplaan, teostanud Geodeesiatööde osaühing, töö nr T-0090, Planeeringu koostamise eesmärk Planeeringu koostamise eesmärk on Saueaugu 9 kinnistu kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine kuni 2-korruseliste elamute, paarismajade ja ridaelamute rajamiseks. Osa alast on kavandatud ka üld-, sotsiaal- ja liiklusmaana. Planeeringuala paikneb Saue vallas. Planeeritava ala suurus on ca 7ha. 4

5 2.1. Olemasolev olukord 2. OLEMASOLEVA OLUKORRA HINNANG Planeeringuala asub Saue vallas Laagri aleviku läheduses, Tallinna linnapiirist ca 2km kaugusel, Tallinna kesklinnast ca. 15km kaugusel. Planeeringualale on juurdepääs Kotka teelt. Territoorium piirneb lõunast kehtestatud planeeringu alaga (Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering), mille realiseerimisel rajatakse elamupiirkond ligikaudu 200 leibkonnale. Läänest elamukrundid (ridaelamu ja üksikelamu krundid) ja üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu. Idapoolseks piirinaabriks on Amori kinnistu, sihtotstarbega maatulundusmaa. Maa-ala on võrdlemisi tasase reljeefiga, kerged kalded on Kotka tee ja Kauri tee suunas ning olemasoleva metsatuka suunas. Kõrgusmärkide vahe on u 1.70m. Planeeringualal puudub hetkel hoonestus, ala on kasutusel heinamaana. Ala on osaliselt ka kõrghaljastusega kaetud krundi edela osas. Vaadeldav kinnistu on varustatud kuivendusvõrguga, millega kogutav vesi on suunatud metsatuka äärsesse madalasse kraavi ja ka Kotka teega paralleelselt jooksvasse kraavi. Muldadest esinevad alal Kog ja Go mullad. Tegemist on liivsavi ja liivmuldadega, kuivendatud ja keskmise raskusega ja kerged mullad. Liiv-savimullad on poorsed, õhutatud, kuid väikese veekinnipidamisvõimega, seega põuakartlikud. Olemasolev maakasutuse sihtotstarve ja maaomand: N r Aadress Pindala Katastriüksuse tunnus Sihtotstarve 1 Saueaugu ha 72701: 002: 0085 Maatulundusmaa 100% Planeeringualal on alljärgnevad kitsendused: Kotka tee kaitsevöönd 20m teeteljest mõlemale poole Perspektiivse tee kaitsevöönd 10m teeteljest mõlemale poole Elektriõhuliin kuni 20kV, kaitsevööndi ulatus 10m liiniteljest mõlemale poole Laagri-Harku tee sanitaarkaitsevööndi ulatus 200m. Maantee sanitaarkaitsevööndisse mitte kavandada elupindasid Pumpla kaitsevööndi ulatus 20m 5

6 3. PLANEERIMISLAHENDUS 3.1. Funktsionaalne tsoneerimine ja kontaktvööndi seosed Planeeritav kinnistu on jaotatud elamu-, üldkasutatavaks ja liiklusmaaks. Juurdepääsud kruntidele on lahendatud tupikteedena. Kõrghaljastatud ala on lahenduses säilitatud ja ette on nähtud üldkasutatava maa sihtotstarve. Planeeritav ala asub Laagri aleviku läheduses, Tallinna linnapiirist ca 2km kaugusel, Tallinna kesklinnast ca. 15km kaugusel. Koru maaüksuste arenduses on perspektiivselt ette nähtud ka bussiliiklus. Perspektiivse Juuliku-Tabasalu maantee projektis on samuti ette nähtud bussipeatus Kotka teega ristuva tee juures (näidatud kontaktvööndi joonisel). Planeeritava ala ümbruses on mitmeid olemasolevaid ja planeeritud elamuarendusalasid (suurim neist Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneeringu ala) Ehitusõigus Põhijoonisel on näidatud viirutusena hoonestusala, kuhu hooneid võib rajada. Hoonestusala on näidatud suuremana kui on lubatud ehitusalune pindala, et oleks võimalik vabamalt valida hoonete asukohta. Joonisel on näidatud hoone võimalikud asukohad. Väikeehitisi, sh alla 20m 2 ettenähtud hoonestusalasse. ehitusaluse pindalaga, võib rajada ainult detailplaneeringuga Kruntide ehitusõigusega on määratud: Pos nr. Krundi planeeri -tud suurus m² Ehitise alune pind m² Maks. korruselisus Hoone maks. kõrgus maapinnast Abihoone kõrgus hoonete arv (eluhoone + abihoone) Sihotstarve vastavalt det. plan. liigile, % Sihtotstarve vastavalt kat. üksuse liigile, % Tulepüsivusklass The T TP (3 boksi eluruumidele 2 boksi mitteeluruumidele) EEr E TP EE2 E TP EE E TP EE E TP EE2 E TP EE E TP EE E TP EE2 E TP EE E TP EE E TP (4 boksi) EEr E TP2 6

7 EEr E TP EE E TP EE E TP EE E TP EE E TP EE E TP EE E TP (4 boksi) EEr E TP (4 boksi) EEr E TP Üm Ü L L L L The T TP3 Kruntide suurused jäävad vahemikku: Eramutel u m 2 Paariselamutel u m 2 Ridaelamutel u m Arhitektuurinõuded ehitistele Arhitektuurinõuded ehitistele: Fassaadid soovitatav kasutada ühtset arhitektuurset lähenemist. Hoonete fassaadid liigendada erinevate fassaadimaterjalidega. Hoonete välisviimistluse projekteerimisel tuleb eelistada maalähedasi värve ning moodsaid materjale (puit, vineer, betoon, naturaalsetes toonides krohv, roostetav plekk, klaas). Vältida tuleb liiga erksaid värve ning tehislikke ja/ või imiteerivaid viimistlusmaterjale (plastik). Ei ole lubatud ehitada ümarpalkmaju. Katusekuju kahepoolne viilkatus või eritasanditel ühepoolse viiluga, kaldenurk 0-36 Piirdeaed piirdeaia kõrgus kruntide tänavapoolses osas on kuni 1,2m. Tänavapoolsete piirdeaedade projekteerimisel arvestada nende sobivust hoone ning naaberaedadega. Sobivaim piirdeaed on puitlippaed. Võib kasutada ka võrkaedu (metall) betoon või puitpostidel, mis on kombineeritud hekkidega. Kruntide omavaheliseks piirdeaiaks sobib samasuguse kõrgusega hõre võrkaed või puitlippaed. Võimalusel lahendada piirdeaiad ning väravad koos hoone projektiga. Ridaelamutel on piirdeaiad lubatud soovi korral ka ridaelamu bokside vahelistele piiridele Juurdepääs planeeringualale, liiklus- ja parkimiskorraldus Juurdepääs planeeringu alale toimub nii olemasolevalt Kotka teelt kui ka perspektiivselt Kauri tee pikenduselt (perspektiivne maantee, Aktsiaselts Teede Tehnokeskuse töö nr. 107/05 T11 Tallinna ringtee ja T11390 Tallinn- Rannamõisa- Kloogaranna maantee ühendustee Juuliku- Tabasalu eelprojekt ). Perspektiivne tee on ettenähtud V klassi teena (kogujateena), mille projektkiirus on km/h. 7

8 Põhijoonisele on kantud Kotka tee kergliiklustee ja Kasesalu tn 16 kergliiklustee tööprojekti eskiislahendus (Ramboll Eesti AS, töö nr ). Kogujatee sõidutee osa laius on 6m, mõlemale poole jäävad ka asfaltpeenar 0.5m ja kruusaga tugipeenrad laiusega 0.5m. Planeeritava kogujatee kõrvale elamute poolsesse külge on ette nähtud 1,5m laiune kõnnitee. Sõidu- ja kõnnitee vahele jääb 4m laiune haljasriba. Planeeritavad tupikteed on kavandatud kvartalisiseste tänavatena, millel projektkiirus on 20km/h. Normeeritud parkimiskohtade arv krundil on arvutatud vastavalt Eesti standardi EVS 843:2003 Linnatänavad parkimisnormile. Parkimiskohtade arvutustabel: Ehitise otstarve Normatiivne arvutus Normatiivseid kohti kokku: Parkimiskohtade arv planeeringus üksikelamu 12 maja 12 * 3 = paariselamu 6 majaosa 6 * 2 = ridaelamu 19 ridaelamu boksi 19 * 1.4 = Kokku: 86 Ridaelamu puhul on arvestuslikult võetud 1.4 kohta boksi kohta, paariselamu puhul arvestuslikult 2 kohta pere peale ja üksikelamute puhul 3 kohta. Parkimise korraldamisel tuleks parkida oma krundi piires. Sõidutee ja kõnnitee katenditena on planeeritud asfalt. Teede lõiked koos tehnovõrkude paiknemisega on ära näidatud tehnovõrkude plaanil. Planeeringuga kavandatud juurdepääsuteed määratakse avalikus kasutuseks. Teede väljaehitamise kohustus on arendajal Seosed üldplaneeringu ja olemasolevate planeeringutega Saue üldplaneeringu järgselt asub planeeritav ala väike-elamumaal. Detailplaneering ei näe ette üldplaneeringu muutmist Haljastuse ja heakorra põhimõtted Üldkasutatava maa krundil säilitada olemasolevat kõrghaljastust. Alale on vaba juurdepääs läbi pos nr 23 krundi (liiklusmaa). Elamualadel lahendatakse uushaljastuse lahendus ühes arhitektuurse ehitusprojektiga. Üldkasutatava maa krunt (jooniselt pos nr 22) on ette nähtud avalikuks kasutuseks, mille maaomanik (Arendaja) võõrandab tasuta valla omandisse peale nõuetekohast (laste mänguplatsi, spordiplatsi jms) väljaehitamist. 8

9 3.7. Jäätmekäitlus Jäätmevedu korraldatakse vastavalt valla eeskirjadele. Olmejäätmete regulaarne äravedu organiseerida kehtivat jäätmeluba omava firmaga. Iga krundi valdaja peab tagama regulaarse prügi äraveo. Prügikonteineri paigutamisel tuleb silmas pidada, et prügiveo auto peab pääsema vähemalt kümne meetri kaugusele konteineritest Tuleohutusnõuded Tuleohutuse vähendamiseks tagatavad kujad määratakse Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse kohaselt, vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri a. määrusele nr. 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Minimeelne hoonete vaheline kaugus on 8 m. Täpsemad tulekaitsenõuded tagatakse konkreetse hoone projekteerimise käigus. Planeeringualale viiv tee on kavandatud laiusega 7m ja tugeva kattega, et tagada elanike ja päästemasinate aastaringne ligipääs. Tulekustutus- ja päästemeeskonnale on tagatud vajalikud juurdepääsuteede laiused ning vajalikud ümberpööramiskohad Kuritegevuse ennetamise meetmed Planeeritav ala heakorrastatakse ja rajatavad sõiduteed ja ühiskasutatavad alad valgustatakse vältimaks riske. Kuna elamukruntide juurdepääsuteid ei läbi transiitliiklus, vaid põhiliselt liiguvad seal elanikud ise ja nende külalised, siis on juhuslike isikute ja nendega kaasnevate riskide kandumine planeeritavale alale vähene. Soovituslik on kasutada ühiskasutataval maal võimalikult vastupidavaid ja töökindlaid väikevorme (valgustus, istepingid, mänguväljakute inventar), vältimaks väikevormide lõhkumist võimalike vandaalitsejate poolt. 9

10 4. TEHNOVÕRGUD 4.1. Soojusvarustus Kõigi planeerimisalasse jäävate kinnistute ja soojuskoormused on kantud tabelisse: Soojuskoormuste koondtabel, tabel on toodud seletuskirja lisana. Vastavalt tabelile on planeeritavate hoonete soojuskoormus orienteeruvalt 1,2 MW. Soojuskoormus koosneb hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja sooja tarbevee koormusest. Detailplaneeringus toodud soojuskoormused on ligikaudsed ja kuuluvad järgmistes projekteerimisstaadiumides täpsustamisele. Kõikide planeeritavate hoonete soojusvarustus nähakse ette gaasikütusel töötavate kateldega, mis paigaldatakse igasse hoonesse vastavalt ehitusprojektile. Tehnoloogiliseks vajaduseks (näiteks toidu valmistamine) gaasi kasutamist ette nähtud ei ole. Tehnilised tingimused Tehnilised tingimused detailplaneeringu alale gaasivarustuse lahenduse koostamiseks on väljastatud AS Esmar Ehitus poolt Tehniliste tingimuste alusel on gaasivarustus võimalik tagada Kotka teele rajatud A ja B kategooria gaasitorustike ja Koru detailplaneeringu alale kavandatud gaasitorustike baasil. Käesoleva detailplaneeringu alale rajatakse üks gaasirõhu regulaatorkapp. Gaasitorustiku arendamine 10

11 Rajatava elamurajooni varustamine gaasiga on ette nähtud Kotka teel olemasolevatest A ja B- kategooria gaasitorustikest Ø110. A ja B kategooria gaasitorustikud kulgevad tänavate all, paralleelselt teiste kommunikatsioonidega. Gaasitorustikud paigaldatakse üheaegselt ja ühisesse kaevikusse. Planeeritud torustike läbimõõdud määratakse ehitusprojekti koostamisel, kui on selgunud täpsed soojuskoormused. Väljavõtted hoonetele tehakse kolmikutega. Iga kinnistu piirile on ette nähtud maa-alune sulgseade. Iga kinnistu piirile tuleb paigaldada pikendatud spindliga, maa-alune kuulkraan, mis jääb ühtlasi tarbija liitumispunktiks. Kraanid paigaldatakse ca 1 m kaugusele kinnistu piirist, kus see on võimalik. Kohtades kus ei ole võimalik paigaldada liitumispunkti väljapoole kinnistupiiri, paigaldatakse liitumispunktiks jääv maakraan vahetult peale hargnemist. Võimaldamaks gaasitarnijal liitumispunkti teenindamist, seatakse gaasitoru kaitsevööndi ulatuses servituut. Detailplaneering ei anna õigust ehitamiseks. Ehituse alustamisel tuleb järgida sel ajal kehtivate õigusaktide nõudeid. Kindlasti tuleb enne ehituse alustamist taotleda võrguvaldajalt tehnilised tingimused ehitusprojekti koostamiseks, koostada ja kooskõlastada tööprojekt, taotleda ehitusluba, kaeveluba vastavalt ehituse ajal kehtivatele õigusaktide nõuetele Veevarustus ja kanalisatsioon Veetorustik Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa koostamisel on arvestatud Watercom OÜ ( a.) poolt väljastatud tehniliste tingimustega. Planeeringuga kavandatava elamurajooni veevarustus on ette nähtud lahendada ühisveevärgi baasil. Planeeritav keskmine ööpäevane veetarbimine planeeringualal on 30,5 m 3 /ööp (39 leibkonda, ca 174 elanikku ning veetarbimine 175 l/inimese kohta). Planeeritav suurim ööpäevane veetarbimine planeeringualal on 36,5 m 3 /ööp, suurima veetarbimisega tunni veevajadus on 1,83 m 3 /h ning vastavalt 0,51 l/s. Planeeringuala majandus-joogivee vajaduse kogus täpsustatakse järgnevates projektstaadiumites. Välistulekustutuse veetarve on 10 l/s. Välimise tulekustutusvee tagamiseks on veetorustikul ette nähtud 3 maapealset tuletõrjeveehüdranti. Antud planeeringuala tarbe- ja tuletõrjeveevarustus on lahendatud kolme veevarustuspunkti baasil: Planeeringuala põhjaossa jääva Kotka tee maa-alale rajatud Ø160mm veetorustiku baasil; Kraavi tee umbotsas planeeringuala piirini rajatud Ø110mm veetorustiku baasil; 11

12 Planeeringualaga lõunast külgneva Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise detailplaneeringuala (koostaja EA Reng AS, töö nr ) veetorustike lahenduse baasil. Planeeringuala on võimalik välja ehitada etapiliselt. Veeühendused elamukruntidele (ridaelamud, paarismajad ja eramud) on planeeritud välisläbimõõtudega 32 63mm. Ringistatud magistraaltorustik on läbimõõduga Ø110mm. Veetorustik on ette nähtud paigaldada plasttorust PEH PN10 sügavusele 1,8 m maapinnast (toru lagi maapinnast). Planeeringuala keskosas on ette nähtud veetorustik ringistada Kraavi tee tupiktee lõppu rajatud Ø110 veetorustikuga. Olemasoleva ja pikendatava sademeveetoruga Ø600mm ristuv veetorustiku lõik on ette nähtud soojustada. Siibersõlmed on ette nähtud kaevuta maasiibritega, pikendatud, muudetava pikkusega spindlitega, soojustatud teleskoopsete spindlipikenduste ning malmkapedega. Kõik soojustatud spindlikaitsed ümbritseda külmumist takistavate torudega. Kõik plasttorud märgistatakse spetsiaalse avastuslindi või traadiga. Veevarustuse liitumispunktid sulgemisarmatuurid teleskoopse spindlipikendusega kape all on ette nähtu kinnistu piirist 0,5 1m väljapoole liituva kinnistu tänavapoolset piiri (tänava maa-alale). Kinnistutele, millel paiknevad ridaelamud ning kui need avanevad kinnistupiiri poole, kust on antud veeühenduse võimalus, on ette nähtud igale ridaelamuboksile eraldi veevarustuse liitumispunkt. Kinnistutele, millel paiknevad ridaelamud, kuid mis ei avane kinnistupiiri poole, kust on antud veeühenduse võimalus, on ette nähtud üks veesisend kinnistule. Igale ridaelamuboksile on ette nähtud kinnistusisene veevarustuse liitumispunkt. Kuna liitumispunktid paiknevad kinnistul, siis on kinnistusisesele veetorustikule ette nähtud seada juurdepääsuservituut. Kinnistuid läbivatele ning ka teemaa-alale planeeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikele tuleb ette näha servituutide alad (kaitsevööndi ulatuses). Reoveetorustik Kanalisatsiooni osa koostamisel on arvestatud Watercom OÜ ( a.) poolt väljastatud tehniliste tingimustega. Planeeringuala on ette nähtud kanaliseerida lahkvoolselt. Kanaliseeritava reovee orienteeruv keskmine ööpäevane vooluhulk on planeeringualal 30,5 m 3 / ööp (39 leibkonda, ca 174 elanikku ning veetarbimine 175 l/inimese kohta). Planeeritav suurim ööpäevane reovee vooluhulk planeeringualal on 36,5 m 3 /ööp, suurima äravoolutunni reovee vooluhulk on 9,9 m 3 /h ning vastavalt 2,75 l/s. Planeeringuala kanaliseeritava reovee kogus täpsustatakse järgnevates projektstaadiumites. Planeeringuala reoveetorustik on võimalik välja ehitada vastavalt ettenähtud etappidele. 12

13 Antud planeeringualal kogutav reovesi juhitakse ära kolme eelvoolu baasil: Planeeringuala loodenurka Kotka tee äärde rajatud reoveepumpla ja selle pealevoolutorustiku baasil; Kraavi tee tupiktee lõppu rajatud isevoolne Ø160mm torustiku baasil; Planeeringualaga lõunast külgneva Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise detailplaneeringu reovete kanaliseerimise lahenduse baasil (koostaja EA Reng AS, töö nr ). Planeeringualaga hõlmatud Kotka teele on ette nähtud perspektiivne isevoolne reoveetorustik, mille eelvooluks on planeeringuala loodeosasse rajatud reoveepumpla koos pealevoolutorustikuga. Arvestades Kauri teel olemasoleva reovee kanalisatsioonitoru põhja kõrgusega vastavalt teostusjoonisele, vajaliku isevoolse torustiku pikkuse, langu ning maapinna geodeetiliste kõrgustega Saueaugu detailplaneeringu alal, ei õnnestu käesoleva planeeringuala lõunaosa kinnistute reovett isevoolselt kanaliseerida. Seetõttu on Saueaugu planeeringuala lõunaosa kinnistute kanaliseerimiseks ette nähtud reoveepumpla. Reoveepumplasse kanaliseeritava reovee orienteeruv keskmine vooluhulk on 7 m 3 /ööp. Planeeritav suurim ööpäevane reovee vooluhulk pumplasse on 8,4 m 3 /ööp, suurima äravoolutunni reovee vooluhulk on 2,6 m 3 /h ning vastavalt 0,72 l/s. Pumplasse juhitava reovee kogus täpsustatakse järgnevates projektstaadiumites. Pumplasse sissevoolu sügavus maapinnast on ca 2,16 m. Kuna pumpla võimsus on alla 10 m 3 /ööp-s, siis on pumpla planeeritud teemaa-alale. Pumpla ja teiste tehnovõrkude vaheline kaugus peab olema suurem kui 2 m. Reoveepumplast suunatakse reovesi survetorustikuga kuni Kauri tee ristmikuni. Reovee survetorustik on ette nähtud ühendada läbi voolurahustuskaevu Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise detailplaneeringuga ette nähtud Lesta ja Kauri tee ristmiku piirkonnas Kauri tee isevoolse kanalisatsioonitorustikuga. Kanaliseeritava reovee orienteeruv keskmine ööpäevane vooluhulk on planeeringualal on 30,5 m 3 /ööp (39 leibkonda, ca 174 elanikku ning veetarbimine 175 l/inimese kohta). Planeeritav suurim ööpäevane reovee vooluhulk planeeringualal on 36,5 m 3 / ööp, suurima äravoolutunni reovee vooluhulk on 9,9 m 3 /h ning vastavalt 2,75 l/s. Planeeringuala kanaliseeritava reovee kogus täpsustatakse järgnevates projektstaadiumites. Planeeringuala keskosa kinnistute reovesi (keskmine ööpäevane vooluhulk 10,5 m 3 / ööp, suurim ööpäevane reovee vooluhulk 12,6 m 3 / ööp, suurim äravoolutunni reovee vooluhulk 3,9 m 3 /h ja vastavalt 1,08 l/s) on ette nähtud kanaliseerida Kraavi tee tupiktee lõppu rajatud isevoolse Ø160mm torustiku baasil. Olemasoleva kraavi pikendatava sademeveetoruga Ø600 mm ristuv reoveetorustiku lõik on ette nähtud soojustada. Planeeringuala põhjaosa kinnistute reovesi (keskmine ööpäevane vooluhulk 13 m 3 / ööp, suurim ööpäevane reovee vooluhulk 15,6 m 3 / ööp, suurim äravoolutunni reovee vooluhulk 4,7 m 3 /h ja vastavalt 1,31 l/s) on ette nähtud kanaliseerida läbi planeeringuala loodenurgas Kotka tee ääres paikneva olemasoleva reoveepumpla. 13

14 Kanalisatsioonitorustik on ette nähtud paigaldada plasttorudest ja kaevudest. Kanalisatsiooni liitumispunktid kontrollkaevud - on ette nähtud kinnistupiirist 0,5 1 m väljapoole liituva kinnistu tänavapoolset piiri (tänava maa-alale). Kinnistuid läbivatele ning ka teemaa-alale planeeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikele tuleb ette näha servituutide alad (kaitsevööndi ulatuses). Sademeveetorustik Sademevee kanalisatsiooni osa koostamisel on arvestatud Watercom OÜ ( a.) poolt väljastatud tehniliste tingimustega. Planeeringuala on ette nähtud kanaliseerida lahkvoolselt. Planeeringuala on liigniiske ning ala on kaetud põlludrenaažiga. Kuna see hävineb ehitustööde käigus, siis on oht, et liigniiskuse tõttu võib kinnistutel tekkida probleeme sademevee immutamisega. Seetõttu on antud kinnistutele ka sademeveeühendused, mille kaudu saab kinnistutelt ära juhtida hoonete drenaaživee ning katustelt ära juhitud ning immutatud sademevee. Sademevee orienteeruv vooluhulk on planeeringualal on ca 144 l/s (hoonete drenaaživesi ca 14 l/s, kinnistute kõvakattega pindadelt sademevesi ca 46 l/s, teemaa-ala pindadelt sademevesi ning kõrvalkinnistu ümberühendatav drenaaživesi kokku ca 84 l/s). Planeeringuala kanaliseeritava sademevee kogus täpsustatakse järgnevates projektstaadiumites. Kinnistute sademevesi katustelt ette nähtud võimalusel immutada pinnasesse. Juhul kui edasiste projekteerimisstaadiumide käigus selgub, et pinnasesse immutamine ei ole võimalik, siis on sademevee ärajuhtimiseks planeeritud sademeveetorustik. Planeeringuala sademevee ärajuhtimine on võimalik välja ehitada vastavalt ettenähtud etappidele. Antud planeeringuala sademevee ärajuhtimine on lahendatud kahe eelvoolu baasil: Planeeringuala lääneküljes paikneva olemasoleva / korrastatava kraavi ning Kraavi tee tupiktee lõppu rajatud isevoolse Ø600mm torustiku baasil; Planeeringuala põhjaservas Kotka tee ääres paikneva olemasoleva kraavi baasil; Planeeringuala teemaa-alalt ärajuhitav sademevesi on ette nähtud juhtida sõidutee-äärse lahtise veeviimariga Kotka tee äärsesse olemasolevasse kraavi. Planeeringuala lõunaosa kinnistute sademevesi, tupiktänavate-aluse drenaažiga kogutav pinnasevesi ja sademevesi sõiduteeäärsest veeviimarist juhitakse planeeringuala lääneküljes paiknevasse olemasolevasse kraavi, mis on ette nähtud süvendada ja korrastada. Tupiktänavatele on ette nähtud paigaldada drenaažitorustik. Drenaažitorustiku ühendamisel sajuveetorustikuga on ette nähtud paigaldada drenaažitorustikule paisutustõkkeklapid. Paisutustõkkeklapid on ette nähtud paigaldada ka ümber ühendatavatele kõrvalkinnistu drenaažitorustikule. Kuna planeeringuala põhjaosa pinnasevee ärajuhtimisel on erinevad ebasoodsad asjaolud (nt olemasolevate kraavide asukohad ja sügavused, Kauri tee 5a kinnistul paiknev olemasolev 14

15 drenaažitorustiku põhja kõrgus, planeeringuala idapoolse kõrvalkinnistu Amori olemasoleva drenaažisüsteemi ümberühendamise vajadus, planeeringuala maapinna geodeetilised kõrgused ja vertikaalplaneering ja planeeringuala põhjapoolsete kinnistute reoveekanalisatsiooni ühendamine Kotka tee äärsesse olemasolevasse reoveepumplasse), siis on planeeringuala põhjapoolsete kinnistute sademevee ärajuhtimiseks ette nähtud pinnaseveepumpla (orienteeruv sademevee vooluhulk 32 l/s). Juhul kui edasistes projektstaadiumides selgub, et kinnistute sademevett õnnestub pinnasesse piisaval hulgal immutada ning kõrvalkinnistu Amori drenaažitorustikku ei ole vajalik või õnnestub ümber ühendada isevoolselt, siis puudub ka pinnaseveepumpla vajadus. Sademeveetorustik on ette nähtud paigaldada plasttorudest ja kaevudest. Sademevee kanalisatsiooni liitumispunktid kontrollkaevud - on ette nähtu kinnistu piirist 0,5 1 m väljapoole liituva kinnistu tänavapoolset piiri (tänava maa-alale). Kinnistuid läbivatele ning ka teemaa-alale planeeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikele tuleb ette näha servituutide alad (kaitsevööndi ulatuses) Elektrivarustus Elektrivarustus planeeritavale alale on lahendatud vastavalt võrgu valdaja Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regiooni esitatud tehniliste tingimustele nr Planeeritavate objektide varustamiseks elektrienergiaga on piirkonda ette nähtud uus 10/0,4 kv komplektalajaam. Alajaama toiteks on planeeritud 10 kv kaabelliinid Karuallika -1 alajaamast ning uuest alajaamast 10 kv kaabelliinini nr (Smaklini alajaama juures). Planeeringus on ette nähtud Smaklini alajaama ja 10 kv õhuliini Smaklini alajaamast kuni Rassi alajaama lahutuspunktini likvideerimine. Detailplaneeringuga määrati asukoht uuele komplektalajaamale ning asukoha määramisel lähtuti koormuskeskmest. Kavandatud alajaamast on ette nähtud elektrivarustus hoonetele ja valgustusliinidele. Klientide varustamiseks elektrienergiaga on kruntide piiridele ette nähtud vajalikud jaotus- ja liitumiskilbid kahetariifse arvestussüsteemiga ning nende toiteks 0,4 kv kaabelliinid planeeritavast alajaamast (vt. tehnovõrkude koondplaan). Samast alajaamast on planeeritud 0,4 kv kaabelliin paralleelselt 10 kv kaabelliiniga Smaklini alajaamani. Kaabli toitele on ette nähtud jaotuskilp, millega siduda olemasoleva Smaklini alajaama kliendid. Jaotuskeskuste 0,4 kv toitevõrgud ehitatakse hinnanguliselt 4G240 kaabelliinidena. Käesolev lahendus on põhimõtteline. Planeerivatele hoonetele liitumiskilpide asukohad täpsustakse tööprojekti käigus (arvestades planeeritud hoonete iseärasuste ja täpsustatud elektrikoormusega). Tööprojektide koostamiseks tuleb taotleda OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonnalt tehnilised tingimused. Lisa: 15

16 Arvutuslike võimsuste määramisel juhinduti eeskirjast EEI J2:1995 Eluhoonete arvutusliku võimsuse määramine, Tabel 1. Eluhoonete arvutusliku võimsuse määramise tegurid ning Tabel 4. Üldhoonete arvutusliku võimsuse määramise valemid. Tänavate valgustus Planeeritud on valgustada sõiduteed ja jalakäijate teed. Käesolev tänavavalgustuse lahendus on põhimõtteline. Planeeringus on määratud valgustite asukohad ja näidatud el. kaablid. Tööprojekti staadiumis tuleb taotleda OÜ Jaotusvõrgult tehnilised tingimused täpsustatud tee ja pargivalgustuse võimsusega LJS liitumiseks. Valgustusklasside valik sõltub teede ja tänavate liigist, liikluspiirkonna iseloomust ning on määratletud fotomeetriliste nõuete kogumiga, millised arvestavad tänaval liikleja nägemisnõudeid antud tänavaliigi ja selle ümbruse korral. Valgustusnõuded ja soovitused peavad vastama iga arvestatava piirkonna eripärasustele ega tohi erineda naaberpiirkondade võrreldavatest valgustusklassidest enam kui kahe astme võrra. Arvestuslikuks piirkonnaks võetakse ala, mille valgustusnõuded on kõrgeimad. Projekteeritav tänavavalgustus peab vastama tehnilise aruande CEN/TR : Teevalgustus Osa 1 ja standardite EVS-EN : Teevalgustus Osa 2 ning EVS_EN_ Teevalgustus Osa 3 nõuetele Nõrkvoolupaigaldis Saueaugu 9 detailplaneeringu sidevarustus lahendatakse vastavalt Elion Ettevõtted AS poolt väljastatud telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr Side sisestus võetakse Koru I, KoruV, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneeringus ette nähtud sidekanalisatsioonist, mis omakorda saab ühenduse Pilliroo tänava sidekaevust nr Planeeringu alas märgitud eluhooneteni projekteerida vajalikumahuline sidekanalisatsioon. Kaablikanalisatsioon koosneb KKS tüüpi kaevudest ning kaablikaitsetorudest diameetriga 100mm. Kaablid paigaldatakse pinnases kaevendis Upotel plasttorudess. Paigaldussügavus maapinnast üldjuhul on 0,7m, teede all 1m. Haljasalal kasutada B-klassi torusid, asfalt teede all kasutada A-klassi kaablikaitsetorusid. Kaevendis peab olema plasttoru all ja peal 100 mm paksune liiva- või täitepinnase kiht, mis ei sisalda kive ega ehitusprahti. Plasttorudest 0,3m kõrgusel paigaldatakse trassi hoiatuslint. Side välisvõrgu planeerimisel teiste tehnovõrkude suhtes lähtutakse standardist EVS 843:

17 5. PLANEERINGUGA KAVANDATU ELLUVIIMINE 1. Vald väljastab ehitusload detailplaneeringu kohastele üksikelamute, paarismajade (kaksikelamute) ja ridaelamu bokside hoonestamiseks tingimusel, kui Arendaja poolt on projekteeritud ja välja ehitatud detailplaneeringus nimetatud planeeringukohased kohased asfaltbetoonkattega teed, kergliiklusteed, tehnovõrgud- ja rajatised sh vee- ja kanalisatsioonitrassid, elektrivarustuse, sidevõrgu, gaasitrassi, sadeveekanalisatsiooni ja drenaažisüsteemi ning laste mänguplatsid detailplaneeringuga ettenähtud ulatuses ning vald on väljastanud eelnimetatud rajatistele ehitusload ja kasutusload. 2. Arendaja võõrandab tasuta Valla omandisse planeeringuga ette nähtud avaliku ruumi s.t detailplaneeringuga määratud avalikult kasutatavad teed, välisvalgustuse, kergliiklusteed, üldkasutatava haljastuse, laste mänguplatsid, heakorraelemendid ja kujundatud maastiku peale nende nõuetekohast väljaehitamist. 3. Arendaja kohustub punktis 1 ja 2 nimetatud tegevusi finantseerima oma vahenditest ning tal ei ole õigust nõuda Vallalt tasu või hüvitist punktis 1 ja 2 nimetatud teede ning tehnovõrkude- ja rajatiste väljaehitamise eest. 17

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc Seletuskiri 4 1.1. Detailplaneeringu koostamise alus Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tähtvere Vallavalitsuse korraldusega 23. veebruar 2005a. nr.32 kinnitatud lähtetingimused. 1.2. Planeeringu

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald,

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, JÕGEV LINNS PRGI TN 1 KINNISTU J SELLE LÄHIL DETILPLNEERING Tellija: ktsiaselts OG ELEKTR Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, 44416 Tellija esindaja: Rita Uukkivi Kinnistu omanik:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem