Otsus nr 630-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Otsus nr 630-o"

Väljavõte

1 MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 630-o Tallinnas, 27. märtsil a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Atlantic Industries P.O. aadress: Box 1043, Cardinal Avenue, George Town Grand Cayman, Cayman Islands B.W.I.,KY (edaspidi kaebaja) poolt a esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti otsus kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimistaotluse nr M registreerimisest keeldumise kohta klassis 32 loetletud kaupade osas. Kaebajat esindab patendivolinik Alla Hämmalov, OÜ INTELS, Riia 11-3, Tartu Kaebaja palub kaubamärgiseaduse (KaMS siin ja edaspidi on viidatud kuni a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) 13 lõike 1 alusel tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi nr M RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise kohta klassis 32 loetletud kaupade osas. Kaebus registreeriti nr 630 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek. Kaebuse sisu ja põhjendus. Kaebaja esitas Patendiametile a kombineeritud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimise taotluse klassis 32 järgmiste kaupade tähistamiseks: mineraal- ja gaseervesi ja muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid, kontsentraadid ja teised joogivalmistusained. Registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärk RUSSCHIAN+kuju (reg nr M ) Kaebaja märgib, et Patendiamet on oma a otsusega nr 7/M , keeldunud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest KaMS 7 lg 1 p 6 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuse osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes Aadress: Telefon: Faks: Harju toak@mkm.ee

2 Kaebaja ei ole nõus Patendiameti otsusega kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise kohta ja leiab, et see ei eksita oma olemuselt tarbijat kaupade geograafilise päritolu suhtes. Kaebaja lisab, et ta esitas oma seisukohad, vastuväitena Patendiameti seisukohaga, oma a ja a vastustes Patendiameti vastavatele järelpärimistele (lisa 3 ja 4). Vastupidiselt Patendiameti seisukohale on kaebaja arvamusel, et registreerimiseks esitatud kaubamärgil olevat sõna RUSSCHIAN ei saa pidada kauba geograafilist päritolu näitavaks tähiseks. Kaebaja leiab, et kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju koosseisus olev sõna RUSSCHIAN ja Patendiameti otsuses viidatud sõna RUSSIAN on iseseisvad sõnad, kus üks ei tulene teisest. Kaebaja rõhutab, et üheksatähelises sõnas RUSSCHIAN moodustuvad tähed C ja H 22%, mis on oluline visuaalne erinevus võrreldes sõnaga RUSSIAN. Täheühend CH häälduvat sõna RUSSCHIAN hääldamisel nii inglise kui eesti keeles. Ingliskeelsetes sõnades hääldub täheühend CH eesti keeles täheühendina TŠ (Õiguskeelsussõnaraamat, Valgus, Tln lk. 906), mis annab sõnale RUSSCHIAN nii kõlaliselt kui hääldusrütmiliselt hoopiski erineva sisu võrreldes sõnaga RUSSIAN. Kaebaja on seisukohal, et täheühendi CH olemasolu sõnas RUSSCHIAN ei haaku ei loogiliselt ega ka mingis grammatilises teisenduses viidatud sõnaga RUSSIAN. Tegemist olevat iseseisva sõnaga, mis nii visuaalselt, aga eriti hääldusrütmilt erineb oluliselt sõnast RUSSIAN. Kaebaja arvab, et eesti tarbija hääldab sõnas erineva topelttäheühendi SS kui ka CH (hääldamisel TŠ) täielikult välja ning nende nelja kaashääliku esinemine sõnas RUSSCHIAN tekitab nii häälduselt endalt kui hääldusrütmilt tarbijas võrreldes sõnaga RUSSIAN erineva mulje. Kaebaja leiab, et kasvõi ühetäheline erinevus, kus üks sõna ei järeldu mingi loogilise või grammatilise teisendusega teisest, tuleks arvestada sõnu eristava olulise tunnusena, näiteks erineb sõna PRUSSIAN sõnast RUSSIAN ühe tähe võrra, kuid samas kätkeb endas hoopiski erinevat sisu. Kaebaja leiab, et kaubamärgi kaitsevõime kindlaksmääramisel tuleks võtta arvesse kõiki asjaolusid. See, et taotleja ei pärine Venemaalt, leevendab veelgi kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju võimalikku seotust Venemaaga. Samuti ei anna alust klassis 32 loetletud tooted siduda seda kaubamärki Venemaaga, seda nii oma olemuselt kui ka asjaoluga, et Eesti turul ei ole eriti levinud venemaise päritoluga alkoholivabad joogid, puuviljamahlad ja puuviljajoogid. Tulenevalt eespool toodust, leiab kaebaja, et kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisega klassis 32 loetletud kaupade suhtes ei rikuta KaMS 7 lg 1 p 6 ning seoses sellega palub ta tühistada Patendiameti a otsus (nr 7/ M ) kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise kohta. Kaebusele on lisatud: 1. Kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju (taotl. nr M ) registreerimise avalduse koopia. 2. Patendiameti otsuse nr 7/M koopia. 3. Patendiameti järelpärimisele esitatud vastuse a koopia. 4. Patendiameti järelpärimisele esitatud vastuse a koopia. 5. Volikiri. 6. Maksekorraldus nr 413/2 kaebuse esitamise riigilõivu tasumise kohta. 2

3 Komisjon palus a kirjaga nr 630/k-2 Patendiametil esitada oma kirjalik seisukoht kaebuse kohta. Patendiamet esitas oma seisukoha a, milles teatas, et vastavalt KaMS 7 lg 1 p 6 ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad eksitada tarbijat geograafilise päritolu suhtes. Kaubamärgi sõnaline osa RUSSCHIAN on väga sarnane sõnaga RUSSIAN (vene; venelik inglise keeles, J. Silvet Inglise-Eesti sõnaraamat) ja on tõenäoline, et tarbijad võivad seetõttu seostada antud tähisega märgistatud kaupu Venemaaga (vt ka Patendiameti a otsus nr 7/M ). Patendiamet leiab ka, et kaebaja pole esitanud uusi täiendavaid argumente Patendiameti otsuse tühistamiseks, vaid on formuleerinud kokkuvõtlikult varem, so a ja a esitatud seisukohti. Kaebuse kohaselt ei tulene kaubamärgi koosseisus olev sõna RUSSCHIAN sõnast RUSSIAN ja seda peamiselt lisatähtede C ja H olemasolu tõttu. Patendiamet on oma a otsuses leidnud, et registreerimiseks esitatud tähisel olev sõna RUSSCHIAN on kauba geograafilist päritolu näitav tähis, kuna sõnale RUSSIAN tähtede C ja H lisamine ei muuda seda sõna sedavõrd, et tarbijale ei seostuks see enam Venemaaga. Patendiamet leiab, et keskmine tarbija keskmise tähelepanelikkuse juures ei juurdle selle üle, kas sõna on grammatiliselt õige või vale. Antud juhul on sõnas RUSSIAN tähele S lisatud täheühend CH, mille lisamisel sõna hääldus ilmselgelt ei muutu, kuna täheühendite SS ja SSCH hääldused on foneetiliselt sarnased, vastavalt š ja štš (J. Silvet Inglise-Eesti sõnaraamat I, Valgus, 1998, lk 12, 14; Õigekeelsussõnaraamat, Valgus, 1978, lk. 906). J. Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatu leheküljelt 1010 on leida sõna Russian, mille hääldus on märgitud järgnevalt [ ` rλ (e) n ]. Moodustades eeltoodu põhjal sõna Russian häälduse, milleks kujuneb [ ` rλ t (e) n ], on näha, et foneetilist erinevust sõnade Russian ja Russchian vahel sisuliselt ei eksisteeri. Patendiamet lisab, et eesti tarbija võib tajuda ka sõna RUSSCHIAN saksapärase kirjaviisina ja hääldab sellest lähtuvalt tähekombinatsiooni SCH š-na (Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999, Eesti Keele Sihtasutus lk. 1031). Patendiamet rõhutab, et keskmisele tarbijale seostub sõna RUSSCHIAN sõnaga RUSSIAN seetõttu, et tegemist on ka visuaalselt väga sarnaste sõnadega. Mõlema sõna algus ja lõpp on identsed, sõnaühendi CH lisamine S-tähele sõna keskel ei muuda sõna sedavõrd, et välistaks seose tekkimise nimetatud sõnade vahel. Kaebaja loeb ühetähelist või täheühendi erinevust sõnades piisavaks sõnu eristavaks tunnuseks, kui just üks sõna ei järeldu mingi loogilise või grammatilise teisendusega teisest. Patendiamet on seisukohal, et ka üksikute tähtede lisamisel, eemaldamisel või asendamisel jääb vahel sõna olemus nii hääldamisel kui ka tähenduselt tarbija jaoks samaks. Seejuures on oluline, millise tähega asendamine toimub või mis tähti lisatakse/eemaldatakse, samuti sõna pikkus ning tähendus või selle puudumine. Tarbija eksitamine ei ole tõenäoline juhul, kui uue sõna (muudetud vormi) vaatlemisel ei teki seost esialgse sõnaga, kuna tajutavalt on muutunud sõnade hääldus ning kirjapilt. Näiteks võib erinevalt tajutavateks sõnadeks pidada sõna MAGUS versus MAGUK või HAPPELINE versus HAPPELINK, kuigi nad erinevad ainult ühe tähe võrra. Sõnade RUSSIAN ja RUSSCHIAN puhul on tõenäoline eksitamise tekkimine, sest hoolimata asjaolust, et sõna RUSSCHIAN ei ole grammatiliselt korrektselt kirjutatud, jääb sõna olemus samaks. Kaebaja rõhutab, et ta ei pärine Venemaalt ja leiab, et see asjaolu leevendab veelgi kaubamärgi võimalikku seotust Venemaaga. 3

4 Patendiameti otsuse kohaselt on sõnade RUSSIAN ja RUSSCHIAN puhul tõenäoline eksitamise tekkimine, sest hoolimata asjaolust, et sõna RUSSCHIAN ei ole grammatiliselt korrektselt kirjutatud, jääb sõna olemus samaks. Seega on sõna RUSSCHIAN puhul tegemist tähisega, mis võib tarbijat eksitada kaupade geograafilise päritolu suhtes. Seejuures ei ole oluline, et kõik tarbijad täiesti kindlalt tajuksid kaubamärki eksitavana, piisab eksitavuse tõenäosusest. Sama seisukohta on väljendanud ka komisjon oma a otsuses nr 426-o. Komisjon leidis, et KaMS 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste geograafilise päritolu suhtes. Seega ei pea olema tõestatud, et kõik tarbijad täiesti kindlalt tajuksid kaubamärki eksitavana. Käesoleval juhul on tarbijate eksitavus võimalik, sest taotleja on Kaimanisaartelt, s.t taotlejal puudub seos Venemaaga, ja tähis ei ole KaMS 7 lg 1 p 6 kohaselt registreeritav kaubamärgina. Patendiameti leiab, et tema a kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise otsus nr. 7/M klassis 32 on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet palub komisjonil, lähtuvalt eelpool toodust ja tulenevalt KaMS 7 lg 1 p 6, jätta kaebus rahuldamata. Komisjon palus a kaebajal esitada oma arvamus Patendiameti seisukoha suhtes. Oma vastuses märgib kaebaja, et Patendiamet on põhiliselt korranud juba a tehtud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise otsuses nr 7/M väljaöeldud seisukohti. Ta lisab, et kaebaja on endiselt seisukohal, et kaubamärk RUSSCHIAN+kuju ei eksita eesti tarbijaid selle kaubamärgiga tähistatud kaupade geograafilise päritolu suhtes. Kaebaja leiab, et selle kaubamärgi reproduktsioonil olev sõnaline tähis RUSSCHIAN erineb tähenduslikult (tegemist on ikkagi tehissõnaga), visuaalselt ja foneetiliselt Patendiameti registreerimise otsuses nimetatud võrdlussõnast RUSSIAN. Patendiameti teates on pööratud tähelepanu sõna keskel esineva täheühendi CH inglis- ja saksakeelsetele hääldusvariantidele. Komisjon on oma menetluspraktikas korduvalt rõhutanud, et kaubamärkidel esinevate sõnaliste tähiste foneetilisel hindamisel tuleb lähtuda nende eestikeelsest hääldusvormist. Antud juhul, tulenevalt tähe C hääldusvormist (vt. näiteks Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, I k., 2. vihik, ETA Keele ja Kirjanduse Instituut, 1991, lk. 194) tekib sõna RUSSCHIAN keskele foneem TSH, mis tekitab sõna oluliselt erineva hääldusrütmi võrreldes võrdlussõnaga RUSSIAN. Seega on tegemist sõnast RUSSIAN olemuslikult erineva tähisega, mis ei vastandu KaMS 7 lg 1 p 6 mõttega. Kaebaja juhib tähelepanu sellele Patendiameti teatele, kus on mainitud, et ei ole oluline, et kõik tarbijad täiesti kindlalt tajuksid kaubamärki eksitavana, piisab eksitavuse tõenäosusest. Mõiste tõenäosus on matemaatilise statistika termin iseloomustamaks arvuliselt väljendatuna mingi juhusliku sündmuse võimalikkust mingis katses (vt. näiteks Eesti Entsüklopeedia, 9. k., Tallinn, 1996, lk. 651). Kaebaja juhib tähelepanu ka sellele, et termin tõenäosus ei hõlma kvalitatiivseid kategooriaid, vaid see on üksnes kvalitatiivse väljenduslaadiga matemaatilise statistika termin. Näiteks ka juhul, kui 1 inimene 1000-st saab olema eksitatud tähisest RUSSCHIAN, on leidnud aset sündmus tõenäosusega 1/1000. Kaebaja arvamuse kohaselt pole Patendiamet oma kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses ega ka a teates hinnanud kvantitatiivselt 4

5 tõenäosust, milline hulk tarbijaskonnast võiks olla eksitatud tähisega RUSSCHIAN tähistatud kaupade ostmisel nende geograafilise päritolu suhtes. Samuti ei ole toodud KaMS 7 lg 1 p 6 olemusliku eksitavuse tähenduses senise menetluspraktika tõenäosuse seda lisaväärtust, millist ületavate tõenäosuste korral loetakse kaubamärgi registreerimine KaMS 7 lg 1 p 6 sätestatuga vastuoluliseks. Kaebaja arvab, et seda oleks tulnud teha, sest KaMS 7 lg 1 p 6 sõnastus mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada eeldab kaubamärgi registreeritavuse määramisel tõenäosuslikku hinnangu andmist. Lisaks tuleks kaebaja arvates antud kaubamärgi kaitsevõime hindamisel KaMS 7 lg 1 p 6 valguses pöörata ka tähelepanu sellele, et selle kaubamärgi registreerimise taotleja on Eestist tuhandete kilomeetrite kaugusel Kaimanisaartel registreeritud firma ning seetõttu on väheusutav, et see firma impordiks kaubamärgi kaupade loetelus klassis 32 loetletud tooteid Kaimanisaartelt Eestisse. Nüüdisaja tingimustes kus firmade asukohamaad ja nende tootmisbaasid on üle maailma hajutatud, on üsna võimalik, et need tooted on valmistatud kusagil naabruses, näiteks miks mitte Venemaal (kus analoogne kaubamärk on registreeritud, vt. esitatud vaidlustusavalduse lisa 1). Sel juhul ei teki mingit vastuolu KaMS 7 lg 1 p 6-ga, mis ikkagi reguleerib tarbijate võimalikku eksitamist kaupade geograafilise päritolu suhtes ning mitte kaubatootjate juriidilise asukohamaa suhtes. Arvame, et puhtformaalne lähenemine, samastades kaubamärgi registreerimise taotleja firma Atlantic Industries juriidiliselt registreeritud asukohamaa Kaimanisaared kaubamärgi klassis 32 loetletud toodete geograafilise päritoluga, ei ole antud juhul asjakohane. Kaebaja leiab kokkuvõtvalt, et kaubamärk RUSSCHIAN+kuju ja sellega seotud asjaolud ei ole sellise iseloomuga, et see kaubamärk võiks eksitada tarbijaid klassis 32 loetletud kaupade geograafilise päritolu suhtes ning palub tühistada Patendiameti a otsus nr 7/M kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise kohta. Komisjon alustas käesoleva kaebuse lõppmenetlust a. Komisjon menetles käesolevat kaebust kuni a kehtinud kaubamärgiseaduse alusel. Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja kaebuses esitatud tõendeid, leiab, et kaebus ei ole põhjendatud. Komisjoni seisukohad. Komisjonil tuleb käesoleva kaebuse menetlemisel otsustada, kas kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimine võib tarbijat eksitada klassis 32 loetletud kaupade geograafilise päritolu suhtes ja kas Patendiameti otsus keelduda kombineeritud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest KaMS 7 lg 1 p 6 alusel on õiguspärane. Komisjon ei otsusta, kas registreerimine KaMS 7 lg 1 p 6 kohaselt võib tarbijat eksitada klassis 32 loetletud kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, kaupade tootmise või teenuse osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes kuna need pole käesoleva kaebuse objektid. Komisjon leiab, et registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärk koosneb sõnalisest osast RUSSCHIAN ja kujunduslikust elemendist, millel on kasutatud Vene Föderatsiooni 5

6 riikliku sümboli osi. Näiteks võrreldes registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduslikku elementi Vene Föderatsiooni riigivapiga, on sellel mitmeid sarnaseid kujunduslikke elemente. Registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju (reg nr M ) reproduktsioon Vene Föderatsiooni riigivapp Patendiamet keeldus oma a otsusega nr 7/M kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest KaMS 7 lg 1 p 6 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuse osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes. Kaebaja ei ole nõus Patendiameti otsusega kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise kohta ja leiab, et see ei eksita oma olemuselt tarbijat kaupade geograafilise päritolu suhtes. Kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju visuaalne analüüs. Kombineeritud kaubamärk RUSSCHIAN+kuju koosneb sõnalisest ja kujutuslikust osast. Selleks, et tarbijad saaksid eristada ühe tootja kaupu teiste omadest, peavad nad kaubamärkide reproduktsioone esmalt visuaalselt tajuma, et neid seejärel foneetiliselt ja semantiliselt tajuda. Komisjoni arvates on kaubamärgi sõnaline osa RUSSCHIAN visuaalselt väga sarnane sõnaga RUSSIAN ja on tõenäoline, et tarbijad võivad seetõttu seostada antud tähisega märgistatud kaupu Venemaaga (vt. Patendiameti a otsus nr 7/M ). Nimetatud tähised RUSSCHIAN ja RUSSIAN assotsieeruvad omavahel tänu nende identsetele algus [RUSS] ja lõpuosale [IAN]. Komisjoni arvates tähtede C ning H lisamine ei muuda sõna RUSSIAN visuaalselt sedavõrd, et tarbijad ei seostaks sõna RUSSCHIAN Venemaaga. Komisjon leiab, et sõnaline osa RUSSCHIAN asetseb kujutuslikul elemendil, millel on mitmeid sarnaseid kujunduslikke elemente Vene Föderatsiooni riigivapil olevatega (nt väljasirutatud tiibadega kroonitud peadega kahepealine kotkas), mis koos kaubamärgi sõnalisele osaga RUSSCHIAN võib eesti tarbijaid visuaalselt informeerida sellest, et kombineeritud kaubamärgiga RUSSCHIAN+kuju tähistatud kaupade päritolumaa või tootja asukohamaa on Vene Föderatsioon või mõni sealse ettevõttega ärisidemetes olev ettevõte. Kaebaja ei kinnita, kuid viitab kaebuse 5 lk-l nimetatud võimalusele, et: on väheusutav, et see firma impordiks kaubamärgi kaupade loetelus klassis 32 loetletud tooteid Kaimanisaartelt Eestisse. Nüüdisaja tingimustes kus firmade asukohamaad ja nende tootmisbaasid on üle maailma hajutatud, on üsna võimalik, et need tooted on valmistatud kusagil naabruses, näiteks miks mitte Venemaal (kus analoogne kaubamärk on registreeritud, vt. esitatud kaebuse lisa 1). 6

7 Komisjon leiab, et eespool toodud registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju reproduktsiooni visuaalselt tajutavate tunnuste analüüsist tulenevalt eksitavad need tarbijat. Selle sõnaline osa RUSSCHIAN assotsieerub visuaalselt Vene Föderatsiooni ingliskeelses nimetuses oleva sõnaga RUSSIAN, so assotsieerub selle ingliskeelse nimetusega RUSSIAN FEDERATION (tõlge eesti keelde: Vene Föderatsioon ja vene keelde: Poccийckaя Фeдepaция) täites tarbijaid eksitavat geograafilisele tähise funktsiooni, mis võib informeerida tarbijat visuaalselt kauba päritolumaast. Komisjon ei nõustu kaebajaga selles, et lisatähtede C ning H olemasolu sõnas RUSSCHIAN välistab sõnade RUSSCHIAN ja RUSSIAN visuaalse assotsieerumise ja eksitamise võimaluse. Komisjon on ka nõus Patendiameti seisukohaga, et eksitamise tekkimine on tõenäoline, sest hoolimata asjaolust, et sõna RUSSCHIAN ei ole grammatiliselt korrektselt kirjutatud, jääb sõna olemus samaks. Eespool toodust ilmnevad alused kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumiseks KaMS 7 lg 1 p 6 kohaselt. Kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju sõnalise osa foneetiline analüüs. Kaubamärgi sõnalise osa RUSSCHIAN komisjonipoolse foneetilise analüüsi tulemused langevad kokku Patendiameti omadega. Nimelt sõnas RUSSIAN tähele S täheühendi CH lisamine ei muuda oluliselt sõna hääldust, kuna täheühendite SS ja SSCH hääldused on foneetiliselt sarnased, so vastavalt š ja štš. Seda Patendiameti seisukohta toetab ka Inglise- Eesti sõnaraamat I*. Selle 1010 leheküljelt on leida sõna Russian, mille hääldus on märgitud järgnevalt [ `rλ (e)n ]. Moodustades eeltoodu põhjal sõna Russchian häälduse, milleks kujuneb [ ` rλ t (e)n ], on näha, et foneetiline erinevus [t ] sõnade RUSSIAN ja RUSSCHIAN vahel pole küllaldane selleks, et tarbijad tajuksid foneetiliselt midagi muud kui ingliskeelset määrsõna RUSSIAN. See aga viitab otseselt ohule, et tarbijad tajuvad kombineeritud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju sõnalist osa RUSSCHIAN foneetiliselt eksitavalt. Viimast asjaolu peab komisjon aluseks kombineeritud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumiseks KaMS 7 lg 1 p 6 mõttes. Kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju semantiline analüüs Kombineeritud kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju semantilist analüüsi tuleb teha eraldi nii sõnalise osa kui ka kujundusliku elemendi suhtes ning ka koos. Nagu eespool märgitud, on kombineeritud kaubamärgi sõnaline osa RUSSCHIAN on väga sarnane sõnaga RUSSIAN (vene; venelik) ja on tõenäoline, et tarbijad võivad seetõttu sõnalise osa RUSSCHIAN semantilise tajumise tulemusena seostada sellise tähisega märgistatud kaupu Venemaaga. Eksitamise võimaluse ja tõenäosuse tekkimisele aitab kaasa veel asjaolu, et sõnalisel osal RUSSCHIAN pole mingit teist iseseisvat tähendust, mis oluliselt erineks ingliskeelsest sõnast RUSSIAN. Kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju kujunduslikul elemendil, millele on paigutatud kaubamärgi sõnaline osa RUSSCHIAN, on kasutatud mitmeid Vene Föderatsiooni riigivapil olevatega sarnaseid kujunduslikke osi, so kroonitud peadega kahepealine väljasirutatud tiibadega kotkas. Mõlemad, so kaubamärgi sõnaline osa ja kujunduslik element loovad koos semantiliselt tugeva ja ühemõttelise tähise, mis viitab venele e. venelikule, andes tarbijaile märku sellest, et sellise kombineeritud kaubamärgiga RUSSCHIAN+kuju tähistatud kaubad klassis 32 pärinevad tootjalt, mis asub Venemaal või seal asuvast ettevõttest. Komisjon, analüüsides kaebuse esitaja ja Patendiameti seisukohti, tutvudes taotluse nr M ja sellega seonduvate materjalidega ning hinnates teisi 7

8 apellatsioonikomisjonile esitatud dokumente kogumis ja vastastikuses seoses, leiab järgmist: vaidlusalune kombineeritud kaubamärk RUSSCHIAN+kuju on tervikuna, sh nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt tarbijaid eksitav. See võib oma olemuselt tarbijaid eksitada kaupade geograafilise päritolu suhtes. Kui kaubad klassis 32 on tähistatud kombineeritud kaubamärgiga RUSSCHIAN+kuju, tekib komisjoni arvates oht, et keskmine tarbija seostab neid kaupu Venemaaga ja seal paiknevate tootjatega. Komisjon leiab, et käesolevas vaidluses esineb alus kaubamärgi RUSSCHIAN+kuju registreerimisest keeldumise kohta vastavalt KaMS 7 lg 1 p-le 6. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes TÕAS 61 lg 1 ja KaMS 7 lg 1 p 6, apellatsioonikomisjon o t s u s t a s : jätta kaebus rahuldamata. Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluses sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Allkirjad: Harri- Koit Lahek Evelyn Hallika Rein Laaneots 8

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem