Otsus nr 1115-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Otsus nr 1115-o"

Väljavõte

1 MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1115-o Tallinnas, 22. jaanuaril a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ning Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zorlu Holding Anonim Sirketi, aadress: Ambarli Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, Zorlu Plaza, Avcilar, Istanbul, TR-34310, TR (edaspidi kaebaja), poolt esitatud kaebuse Patendiameti otsuse nr 7/R rahvusvahelise kujundusliku värvilise kaubamärgi VΛ (rahvusvaheline reg nr ) osalisesest registreerimisest keeldumise kohta klasside 25 ja 35 kaupade ja teenuste suhtes. Kaebus esitati ja registreeriti nr 1115 all. Kaebuse esitas patendivolinik Juta- Maris Uustalu. Kaebuse eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots. Asjaolud ja menetluse käik Kaebaja palub tühistada Patendiameti otsuse nr 7/R kaubamärgi VΛ osalise registreerimise keeldumise kohta järgmiste kaupade ja teenuste suhtes klassides 25 ja 35: Klass 25: Clothing made all kinds of materials except protective ones (innerwear and outerwear); clothing made of tricot, denim, jeans fabric and leather; underwear, gloves; socks; headgear; caps, hats, berets; clothing for babies; layettes (clothing), innerwear for babies; ties, neckties, neck scarves, shawls, scarves, collars for dresses, bandannas; maniples, head bands, wristbands; belts, braces for clothing. Klass 35: Retail sale services, bringing together a wide variety of goods selected of those listed above in classes 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, enabling customers to view and purchase those goods, except services of providing computer databases regarding the purchase and sale of a wide variety of products and services for others. Patendiamet põhjendab oma registreerimisest keeldumise otsust vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) 10 lg 1 p 2 ja varasemate kaubamärkide omanike kirjaliku loa puudumisega. Keeldumist kaubamärgi VΛ registreerimist kaupadele klassis 25 põhjendab Patendiamet nende kaupade osalise identsuse ja osalise samaliigilisusega varasema kujundusliku kaubamärgi VΛ (CTM ) loetelus sisalduvate klassi 25 kuuluvate kaupadega, kusjuures varasema kaubamärgi loetelus on spordirõivad ja taotleja kaubamärgi loetelus on rõivad, peakatted ja nendega seotud kaubad. Patendiamet on seisukohal, et tänapäeval toodavad spordirõivaid tootvad ettevõtted ka muid rõivakaupu, peakatteid ja erinevaid riietuse juurde kuuluvaid aksessuaare, näiteks on toodud firmad Adidas, Nike, jne ning neid kaupu müüakse sageli samades jaotuskanalites. Kaubaklassis 25 registreerimiseks esitatud kujunduslik kaubamärk on väga sarnane varasema kaubamärgiga VΛ (CTM ) ning on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine Aadress: Telefon: Faks: Harju Tallinn toak@mkm.ee

2 Kaebaja ei ole nõus Patendiameti seisukohaga varasema kaubamärgi VΛ (CTM ) ja selle loetelus sisaldavate klassi 25 kaupade suhtes. Euroopa kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Kaebaja soovib rõhutada, et KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ei piisa sellest, et kaubamärgid on lihtsalt sarnased, vaid märgid peavad olema sarnased määral, mis põhjustab nende äravahetamist, kusjuures äravahetamine ei tohi olla oletuslik, vaid see peab olema üheselt selge ja kindel. Kaebaja arvates ei ole Patendiamet antud juhul seda arvestanud. Patendiamet leiab, et mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud kahte joont, mis moodustavad kaks nurka ja kujutis on võrreldav tähtede V ja A kujutistega. Varasemal kaubamärgil on tähtede kujutised ühepikkused ja neil puuduvad teravdatud nurgad, nurgad on ära lõigatud. V kujutisel on tasapinnaline horisontaalne alus, A kujutisel on tasapinnaline horisontaalne tipuosa. Varasema kaubamärgi omanik RVCA Platform, LLC reklaamib oma märki kui vastandite tasakaalu (the balance of opposite), mis iseloomustab ekstreemseid spordialasid surfamist ja rulasõitu. Kaebaja kaubamärgil on tähtede kujutised erinevate pikkustega ja teravate nurkadega. Seega võib neid märke lugeda sarnasteks, kuid mitte äravahetamiseni sarnasteks. WIPO käsiraamatus Introduction to Trademark Law & Practice on märgitud, et kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, siis tuleb kindlaks teha, kas registris ja erinevate omanike kasutuses on veel teisi sarnaseid ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on kliendid juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud ja ei pööra sellele enam tähelepanu. Euroopa praktika näitab et tähtede V ja A kujutisi kasutatakse sageli, kusjuures ka kaubamärkidel, millede kaupade/teenuste loetelu hõlmab ka klasse 25 ja 35, näiteks Ühenduse (CTM) märgid kl 25, kl 25, kl 25, kl 35, , kl 25, 35, , kl 25, kl 35, , kl 25, kl 25, kl 25 jt. Seega kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud sarnaseid ühiselemente ja kliendid ei pruugi neile tähelepanu pöörata. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et rõivakaupade (kaubamärgi reg loetelus) ja spordirõivaste (CTM loetelus) omavaheline olemus, otstarve ja kasutusviis on samad või väga lähedased. Patendiamet juhib tähelepanu, et õiguslikust seisukohast ei oma tähtsust, millistel kaupadel kaubamärgiomanik kaubamärki reaalselt kasutab ja Patendiamet peab ekspertiisi tegemisel lähtuma kaubamärgi kaupade loetelust. Antud juhul ei ole Patendiamet vastavalt talitanud. Nimelt on CTM kaupade loetelus kaubad 'surf wear, skate wear; sports apparel not including golf clothing; sweat pants; swim wear; wet suits' ning kaubamärgi CTM omanikul on õigus seda märki kasutada ainult nendel kaupadel, sest vaidluse tulemusel firmaga V & A Enterprises, Ltd tuli firmal RVCA Platform, LLC piirata oma kaupade loetelu klassis 25 ülaltooduks. Kõigi teiste kaupade puhul klassis 25 kasutab firma RVCA Platorm, LLC sõnalisi kaubamärke RVCA ja RUCA. Euroopa kohus on leidnud, et tuleb alati arvestada konkreetse märgiga kaasnevaid aspekte. Nimelt on firma RVCA Platform, LLC seotud tihedalt nii kunstnike kui ka ekstreemspordialade surfamise ja rulasõidu harrastajatega, sellest ka firma püüd tagada tasakaal nii erinevate alade vahel. Firmal on spetsiaalne rula/surfi kauplus, kus turustatakse vastavate spordialade riietust. On vähe tõenäoline, et spetsiaalsete spordialade harrastaja läheb tavalisest rõivakauplusest otsima kalipsot või vettpidavat riietust. Seega on kaebaja seisukohal, et kaebaja kaubamärgi ja varasema kaubamärgi (CTM ) klassi 25 tooteid ei saa lugeda väga lähedasteks, sest spetsiaalsete spordirõivaste tarbija eristab kindlasti talle vajalikke spetsiaalseid tooteid ja asjaomasele avalikkusele ei näi need tooted 2

3 omavahel seotud kaupadena, kuigi neid kasutatakse riietumisel, on nende olemus, otstarve ja kasutamisviis erinev võrreldes tavaliste ujumisriiete või vaba aja veetmise riietusega. Kaebaja kaubamärgi registreerimisest keeldumist teenuste suhtes klassis 35 põhjendab Patendiamet sellega, et kaubamärgi VΛ klassi 35 loetelus sisalduvad teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi ΛV (CTM ) loetelus sisalduvate klassi 35 teenustega, kusjuures Patendiamet on seisukohal, et mõlemate kaubamärkide loetelus sisaldub müügiteenus, sest varasem kaubamärk on registreeritud müügiga seotud andmebaaside pakkumisele ehk internetimüügiga, kus erinevaid kaupu müüakse interneti vahendusel ning kaebaja kaubamärk on sarnane varasema kaubamärgiga ΛV ja on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine. Patendiamet leiab, et mõlemad kujunduslikud kaubamärgid on visuaalselt sarnased, mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud kahte joont, mis moodustavad kaks nurka. Kaebaja ei ole nõus Patendiameti seisukohaga, et jaemüügiteenus ja internetimüügiteenus on samaliigilised teenused. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse instituudi seisukoht on, et müügiteenuse iseloomustavaks tunnuseks on tarnekanal. Internetimüügi puhul toimub kliendi ostutegevus interneti teel, kuid füüsiline kaup/teenus toimetatakse tarbijani füüsilise kanali kaudu, tavaposti teenuste vahendusel. Internetiteenuse puhul teenust nii ostetakse kui ka osutatakse täielikult interneti vahendusel, eraldi füüsilise kauba tarne puudub. Internet on kui vahend, mis võimaldab müüa ja tarnida elektroonilist kaupa (sõnumid, muusika, video, foto info). Internetiturunduse puhul kasutatakse internetti turunduse abivahendina. Siia kuuluvad ettevõtete kodulehed, reklaamid, id. Kaebaja kaubamärgi klassi 35 teenuste loetelus on jaemüügiteenused klaasides 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, võimalusega enne ostmist neid üle vaadata, katsuda, proovida suurusi, mis on eriti tähtsad selliste kaupade puhul, nagu käsitööriistad ja käsitöövahendid, juveelitooted, nahast valmistatud tooted, rõivad. Selline võimalus internetimüügi puhul puudub. Kaebaja on nõus, et kaubamärkidel on teatud visuaalne sarnasus, kuid kaebaja kaubamärgil V pikem kui A. Ülalmärgitud WIPO käsiraamatus on märgitud, et kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, siis tuleb kindlaks teha, kas registris ja erinevate omanike käsutuses on veel teisi sama ühiselemendiga sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on kliendid juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud ja ei pööra sellele enam tähelepanu. Euroopa praktika näitab, et selliseid kujundeid kasutatakse sageli (vt ülalpool) Arvestades eeltoodut palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/R kaubamärgi osalisest registreerimisest keeldumisest. Kaebusele on lisatud: 1. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr kohta; 2. Väljatrükk CTM-ONLINE Ühenduse kaubamärkide ja kohta. Patendiameti seisukoht kaebuse nr 1115 kohta Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus, millega ei võimaldatud kaubamärgile nr õiguskaitset klassides 25 ja 35 on seaduslik ning põhjendatud. Vastavalt KaMS 10 lg 1 p 2 ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või 3

4 teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetmine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vastavalt KaMS 10 lõikele 2 ei arvestata 10 lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Kaubamärgi põhifunktsiooniks on ühe isiku kauba või teenuse eristamine teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaebaja kaubamärgi ning varasemalt registreeritud kaubamärgi (CTM ) reproduktsioonil on kujutatud kahest joonest koosnevat ning kõrvuti asetsevat kujundit, mida võib vaadelda kui V ja A tähe stiliseeritud kujutist. Märkide vahelised erinevused seisnevad sealjuures vaid üksikutes detailides (vastandatud märgi kujutised on ühepikkused ning kujutistel puuduvad teravdatud nurgad). Patendiamet on seisukohal, et nimetatud erinevused on minimaalsed ja jäävad võrreldavate kaubamärkide üldmuljet arvestades tahaplaanile ning ei võimalda tarbijatel kaubamärke turusituatsioonis üksteisest eristada. Kaebuses leitakse, et KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus, kuna vastandatud märgid on omavahel küll sarnased, kuid mitte äravahetamiseni sarnased. Samuti leiab kaebaja, et kaubamärkide äravahetamine ei tohi olla oletuslik, vaid peab olema üheselt selge ja kindel. Patendiamet selgitab, et KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt tuleb Patendiametil hinnata, kas on tõenäoline, et tarbija võib võrreldavaid kaubamärke omavahel ära vahetada ning sealhulgas assotsieeruvaks pidada. Nimetatud sättest tulenevalt ei ole Patendiametil kohustust tõendada kaubamärkide tegelikku segiajamist, vaid üksnes segiajamise tõenäosust. Euroopa Kohtu poolt antud tõlgendustest tulenevalt on segiajamise tõenäosus olemas, kui avalikkus võib uskuda, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17). Kaubamärgiekspertiisi läbi viies on Patendiamet kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnanud igakülgselt, võttes sealjuures arvesse nii vaadeldavate kaubamärkide erisusi kui ka märkidest jäävat tervikliku üldmuljet. Kaebaja leiab, et võrreldavate märkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline, sest vastandatud kaubamärgi CTM reproduktsioonil asetsevad kujutised on ühepikkused ning neil puuduvad teravdatud nurgad. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja on kaubamärke võrreldes keskendunud põhjendamatult üksnes märkide eristavatele elementidel ning ei ole äravahetamise tõenäosuse hindamisel vaadelnud kaubamärke tervikuna. Kaebaja on jätnud arvesse võtmata asjaolu, et tarbijal puudub tavaliselt võimalus kaubamärkide üheaegseks võrdlemiseks ning seetõttu ei ole tarbijal võimalik läbi viia kaubamärkide üksikasjalikku, detailset analüüsi. Samuti ei ole märkide äravahetamise tõenäosust vähendava asjaoluna arvesse võetav kaebaja väide, et võrreldavate märkide reproduktsioonidel olevad kujutised sisalduvad mitmetes teistes kaubamärkides. Kaebaja poolt viidatud märgid (CTM jt ) ei ole kohased, sest tegemist on sõna- ja kujundmärkidega, mis ei sisalda vastandatud märkidel kujutatud elemente. Ühtlasi märgib Patendiamet, et kaebaja viited WIPO käsiraamatule 'Introduction to Trademark Law & Practice' ei ole asjakohased, sest tegemist on käsiraamatuga ning käsiraamatutes toodud seisukohad ei ole Patendiametile õiguslikult siduvad. Lisaks leiab Patendiamet, et nimetatud raamatus antud soovitused on ilmselgelt vananenud. Kaebaja märgib, et äravahetamise tõenäosust vähendab ka asjaolu, et vastandatud kaubamärki (CTM ) reklaamitakse, kui vastandite tasakaalu. Patendiamet 4

5 selgitab, et kaubamärgiseadusest tulenevalt hindab Patendiamet kaubamärkide äravahetamise tõenäosust lähtuvalt kaubamärgi reproduktsioonist ning märgiga kaitstud kaupade loetelust, seetõttu ei oma märkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tähtsust asjaolu, kuidas kaubamärgi omanik oma kaubamärki reklaamib. Märkide ülesehitusest tuleneva visuaalne sarnasuse tõttu leiab Patendiamet, et on tõenäoline kõnealuste kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Lisaks eeltoodule peab Patendiamet vajalikuks märkida, et kaubamärgi ekspertiisi käigus ei ole kaebaja ja Patendiameti vahel olnud vaidlust kaubamärkide sarnasuse üle. Kaebaja leiab, et tema märgi kaupade loetelu ja vastandatud kaubamärgi loetelu ei ole samaliigilised, kuna rõivakaupade ja spordirõivaste omavaheline olemus, otstarve, kasutusviis ei ole sama või lähedane. Patendiamet vaidleb kaebuses toodud seisukohale vastu ja märgib, et kaebaja kaubamärgi loetelus sisalduvad muuhulgas üldmõisted nagu: clothing made all kinds of materials except protective ones (innerwear and outerwear); clothing made of tricot /.../, mistõttu võib kaupu pidada samaliigilisteks ja osaliselt identseteks. Vastandatud kaubamärgi kaupade loetelus toodud spordirõivad (sports apparel not including golf clothing /.../) ja kaebaja kaubamärgi kaupade loetelus toodud rõivad, peakatted ning erinevad aksessuaarid on üksteist täiendavad kaubad, kuna spordirõivaid võib kanda koos vabaajarõivastega ning peakatteid ja erinevad aksessuaare saab kasutada koos spordi- ja vabaajarõivastega. Samuti on spordirõivaste ja vabaajarõivaste otstarve sama, kuna kõiki loetletud kaupu võib kasutada samal otstarbel, st riietumisel. Lisaks leiab Patendiamet, et spordirõivad ning vabaajarõivad on ka osaliselt konkureerivad kaubad, sest spordirõivaid on võimalik kasutada ka vabaajarõivastena. Seega on tegemist samaotstarbeliste, teineteist täiendavate ja asendavate ning konkureerivate kaupadega. Riigikohus on otsuses nr p 16 leidnud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Eeltoodust lähtudes ning pidades silmas ka asjaolu, et kõiki nimetatud rõivaid võib tarbijale pakkuda samade turustuskanalite kaudu, on Patendiamet seisukohal, et KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalik kaupade samaliigilisuse nõue on täidetud. Patendiamet lisab, et kaupade samaliigilisust ei välista ka kaebaja väide, mille kohaselt turustatakse varasema kaubamärgiga tähistatud kaupu üksnes spetsiaalsetes poodides. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja poolt nimetatud asjaolu ei takista kaupade turustamist tavalistes poodides, kus võib tarbijale pakkuda ka registreerimiseks esitatud kaubamärgiga tähistatud kaupu. Kaebaja viitab ka vastandatud kaubamärgi omaniku RVCA Platform, LLC ja ettevõtte V&A Enterprises Ldt vahelisele vaidlusele, mille käigus tuli kaubamärgi (CTM ) omanikul piirata kaupade loetelu klassis 25. Patendiamet leiab, et kaupade samaliigilisuse hindamisel ei oma tähtsust ettevõtete RVCA Platform, LLC ja V&A Enterprises Ldt omavahelised vaidlused. Arvestades eeltoodut leiab Patendiamet, et kaubamärkide sarnasuse ning kaupade identsuse ja samaliigilisuse tõttu on tõenäoline, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi ning varasemalt registreeritud kaubamärgi (CTM ) reproduktsioonidel on kujutatud äravahetamiseni sarnast, kahest joonest 5

6 koosnevat ning kõrvuti asetsevat kujundit, mida võib vaadelda, kui A ja V tähe stiliseeritud kujutist. Kaebaja leiab, et võrreldavad märgid on omavahel sarnased, kuid märgib, et reproduktsioonil toodud kujutised ning vastandatud kaubamärgi reproduktsioonil olevad kujutised on erineva pikkusega. Patendiamet nõustub kaebajaga osaliselt ja leiab, et vaadeldavate kujutiste pikkuses esineb minimaalne erinevus, kuid nimetatud asjaolu on vähe silmatorkav. Turusituatsioonis tajub tarbija kaubamärke eelkõige tervikuna ja üksnes toodud erinevuse põhjal ei suuda keskmine tarbija märke eristada. Lisaks eeltoodule välistab kaebaja hinnangul segiajamise tõenäosuse asjaolu, et kaubamärkidel kujutatud elemendid sisalduvad ka mitmetes teistes kaubamärkides. Patendiametile jääb kaebaja sellekohane väide arusaamatuks, sest kaebuses loetletud kaubamärgid ei sisalda ei vastandatud kaubamärkide ega ka kaebajakaubamärgi reproduktsioonidel olevaid kujundelemente. Kaebaja leiab, et registreerimiseks esitatud märgi loetelus toodud teenused ja vastandatud märgi (CTM ) loetelus sisalduvad teenused 'business services, namely providing computer databases regarding the purchase and sale of a wide variety of products and services for others' ei ole samaliigilised. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et tänapäeval osutavad mitmed teenusepakkujad müügiteenust üheaegselt nii interneti kaudu, kui ka tavapärastes kauplustes ning seetõttu on nimetatud teenused teineteist täiendavad. Kui kaebaja kaubamärgi omanik pakub jaemüügi teenust kauplustes ja kaubamärgi CTM omanik osutab jaemüügiteenust internetis, siis on tegemist konkureerivate teenustega. Kaebuses on leitud, et teenuste samaliigilisust välistavaks asjaoluks on kaupade erinev tarnekanal. Patendiamet ei nõustu kaebajaga ja märgib, et üksnes tarnekanali erinevus ei välista nimetatud teenuste samaliigilisust. Tänapäeval on internetimüügiteenus ja kauplustes osutatav müügiteenus omavahel tihedalt seotud ning internetikeskkonnast on võimalik lisaks kaebaja poolt viidatud elektroonilistele kaupadele osta ka muid kaupu. Seega leiab Patendiamet, et kaubamärkide sarnasuse ning teenuste samaliigilisuse tõttu on tõenäoline, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Arvestades ülaltoodut leiab Patendiamet, et Patendiameti osaline registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R on seaduslik ja põhjendatud. Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS 10 lg 1 p 2 ja 10 lg 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata. Kaebaja vastus Patendiameti seisukohale Kaebaja hinnangul ei ole kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja nende segiajamise tõenäsus, st avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõttelt, on teatud spetsiifiliste kaupade puhul väike. Patendiamet on seisukohal, et vabaajarõivaste ja spordirõivaste otstarve on sama, kuna kõiki loetletud kaupu võib kasutada samal otstarbel riietumisel ja et nad on osaliselt konkureerivad kaubad, sest spordirõivaid on võimalik kasutada ka vabaajarõivastena ning seega on tegemist samaotstarbeliste, teineteist täiendavate ning konkureerivate kaupadega. Kaebaja ei ole nõus, et vastandatud kaubamärgi klassis 25 loetelus toodud spetsiaalseid spordirõivaid pakutakse tarbijale samade turustuskanalite kaudu ning neid spordirõivaid saab kanda kui vabaajarõivaid. 6

7 Kaebaja lõplikud seisukohad esitas kaebaja oma lõplikud seisuhad, milles ta jääb kaebuses esitatu juurde, toonitades järgmist: 1. Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgil (CTM ) on tähtede kujutised ühepikkused, kusjuures esimesel kujutisel on tasapinnaline horisontaalne alumine osa, teisel kujutisel on tasapinnaline ülemine osa. Kaebaja kaubamärgil on tähtede kujutised erinevate pikkustega ja teravate nurkadega ning on esitatud omapärase värvide kombinatsioonina. Kuigi tarbijal puudub tavaliselt võimalus kaubamärkide üheaegseks võrdlemiseks ja detailse analüüsi läbiviimiseks, siis vaatamata mõningale sarnasusele, on kaebaja kaubamärk erinev vastandatud kaubamärgist, st et kaebja kaubamärgi abil on võimalik eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilisest kaubast. 2. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et rõivakaupade (kaebaja kaubamärgi klassi 25 loetelus) ja spordirõivaste (CTM loetelus) olemus, otstarve ja kasutusviis on samad või väga lähedased. Patendiamet juhib tähelepanu sellele, et ekspertiisi tegemisel lähtutakse kaupade loetelust ning Riigikohtu otsusest nr punkt 16 samaliigilisuse hindamisel, kus tuleb arvestada lõpptarbijat, kaupade kasutusviise, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Vastandatud kaubamärgi kaupade loetelus on kaubad 'surf wear, skate wear; sports apparel not including golf clothing; sweat pants; swim wear; wet suits'. Kuna selle kaubamärgi omanikul RVCA Platform, LLC tekkis vaidlus firmaga V & A Enterprises Ltd, mille tulemusel pidi firma RVCA Platform, LLC esialgselt esitatud rõiva- ja spordikaupu piirama oma kaupade loetelu klassi 25 ülaltooduks ning tal on õigus seda märki kasutada ainult ülaltoodud spordirõivastel. RVCA Platform, LLC valmistab spetsiaalseid spordirõivaid surfamiseks ja rulasõiduks, seega on vähetõenäoline, et nende alade harrastajad kannaksid kalipsosid vabaajarõivastena. Sellised tarbijad on üle keskmise teadlikud tarbijad ja nad otsivad selliseid kaupu spetsiaalsetest kauplustest, olenemata sellest, millisest materjalist neid kaupu valmistatakse. Kaebaja on seisukohal, et on vähetõenäoline, et kaebaja kaubamärgiga tähistatud kaupade tarbija võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ja arvata, et kaubad on pärit samast ettevõttest. 3. Kaebaja leiab, et tema kaubamärk ja vastandatud kaubamärk CTM ei ole äravahetamiseni sarnased, kuna vastandatud kaubamärgil on kujutiste järjekord vastupidine ning registreerimiseks esitatud kaubamärgil on kujutised erinevate pikkustega ja kujutised on laiemad kui vastandatud kaubamärgil ja esitatud kaubamärgil on omapärane värvide kombinatsioon. Need detailid teevad esitatud kaubamärgi tarbija jaoks erinevaks vastandatud kaubamärgist. 4. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et jaemüügiteenus ja internetimüügi teenus on samaliigilised teenused, sest teenuse olemus on erinev. Interneti teenuse puhul teenust ostetakse ja osutatakse täielikult interneti vahendusel, kusjuures internetti kasutatakse turunduse abivahendina. Kaebuse esitaja kaubamärgi klassi teenuste loetelus on jaemüügiteenused klassides 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 võimalusega enne ostmist neid üle vaadata, katsuda, proovida suurusi, mis internetimüügi puhul puudub. Patendiameti lõplikud seisukohad 7

8 Patendiamet jääb oma esitatud seisukoha juurde ja leiab jätkuvalt, et registreerimiseks esitatud tähise registreerimisel on takistuseks nõusoleku puudumine kahe varasema kaubamargi omanikult. Kaebaja kaubamärgi VΛ ning vastandatud kaubamärkide VΛ ja ΛV visuaalsest sarnasusest ning kaupade osalisest identsusest ja osalisest samaliigilisusest tulenevalt on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas registreerimiseks esitatud tähise assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Lõplikes seisukohtades on kaebaja tuginenud uuele asjaolule, nimelt viitab kaebaja, et võrreldavate märkide erinevust rõhutab registreerimiseks esitatud kaubamärgi omapärane värvilahendus. Patendiamet leiab, et kaebaja poolt esitatud asjaolu tuleb jätta tähelepanuta, kuna komisjoni põhimääruse kohaselt võib kaebaja oma lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis on eelnevalt kirjalikes seisukohtades esile toodud. Seega oleks pidanud kaebaja nimetatule viitama hiljemalt kaebuses. Täiendavalt märgib Patendiamet, et kaebaja poolt nimetatud erinevus ei ole piisav, et välistada märkide äravahetamist tarbija poolt. Patendiamet leiab, et nähes varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnast kaubamärki teises värvitoonis ei taju tarbija seda kui viidet erinevale kaubanduslikule päritolule. Vastandatud kaubamärgid koosnevad äravahetamiseni sarnastest kujundelementidest, on sarnaselt üles ehitatud ning jätavad esmapilgul väga sarnase mulje. Erinevused on sedavõrd minimaalsed, et on tuvastatavad vaid märkide üheaegsel tähelepanelikul vaatlemisel. Märkide poolt loodav üldmulje ei ole piisavalt erinev ning tegemist on kaubamärkidega, mis tarbija jaoks assotsieeruvad nii, et tarbija loob seose varasema kaubamärgi omaniku ja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise omaniku vahel ning vahetab nad ära. Ka kaebaja on kaebuses märkinud, et võrreldavad tähised on sarnased. Mõlema kaubamärgiga soovitakse markeerida klassi 25 kuuluvaid riideesemeid. Sealjuures sisalduvad mõlema märgi loetelus üldmõisted ning täiendavalt on üldmõiste alt väljatoodud konkreetsed riidekaubad, neid täiendavad aksessuaarid ning spordirõivad. Kuna kaebaja märgi loetelus on toodud üldmõiste clothing made all kinds of materials except protective ones (erinevast materjalist valmistatud rõivad v.a kaitserõivad) ning varasema kaubamärgi loetelus sisaldub üldmõiste sports apparel not including golf clothing (spordiroivad v.a golfiroivad) siis ei ole välistatud, et tarbijale pakutakse võrreldavate kaubamärkidega tähistatult samaliigilisi või koguni identseid rõivakaupu. Kaupade sarnasust kinnitab veelgi asjaolu, et tänapäeval toodavad spordirõivaid tootvad ettevõtted ka muid rõivakaupu, peakatteid ja erinevate riietuste juurde kuuluvaid aksessuaare. Sellised ettevõtted on turul levinud. Samuti müüakse kõiki eelnimetatud kaupu samades jaotuskanalites. Seega on spordirõivad, peakatted ja riietuse juurde kuuluvad aksessuaarid väga lähedased kaubad. Eeltoodust järeldub, et kõnealused kaubad võivad asjaomasele avalikkusele näida omavahel seotud kaupadena, kuna need kuuluvad samasse kaubagruppi. Tegemist on samaotstarbeliste, teineteist täiendavate, osaliselt asendavate ning konkureerivate kaupadega ja et kõiki nimetatud rõivaid võib tarbijale pakkuda samade turustuskanalite kaudu on Patendiamet seisukohal, et KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalik kaupade samaliigilisuse nõue on täidetud. Kaebaja on kaubamärke võrreldes keskendunud põhjendamatult üksnes märkide eristavatele elementidele ning ei ole äravahetamise tõenäosuse hindamisel vaadelnud kaubamärke tervikuna. Kaebaja poolt loetletud erinevused nagu kujundite laius, pikkus ja järjekord osutuvad sedavõrd detailseteks, et on tuvastatavad vaid märkide üheaegsel tähelepanelikul vaatlemisel. Patendiamet rõhutab, et tarbijal puudub tavaliselt võimalus kaubamärkide üheaegseks võrdlemiseks ning reaalses turusituatsioonis ostuotsustust tehes kasutab tarbija umbmäärast mälestust varasemast kaubamärgist. Seega ei pruugi tarbija 8

9 ostuotsustust tehes mäletada eelnimetatud detaile, nagu kujundite laius, pikkus ja järjekord. Märkide poolt loodav üldmulje ei ole piisavalt erinev ning tegemist on kaubamärkidega, mis tarbija jaoks assotsieeruvad, st tarbija loob seose varasema kaubamärgi omaniku ja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise omaniku vahel ning vahetab nad ära. Seega leiab Patendiamet, et kaubamärkide sarnasuse ning teenuste samaliigilisuse tõttu on tõenäoline, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Komisjon alustas asjas nr 1115 lõppmenetlust Komisjoni seisukohad ja otsus Komisjon, hinnanud esitatud seisukohti ja tõendeid, leidis järgmist. Kaebuse aluseks on KaMS 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seega tuleb käesoleva kaebuse arutamisel hinnata, kas kaebaja rahvusvahelise kujundusliku värvilise kaubamärgi VΛ (reg nr ) osalisesest (klasside 25 ja 35 kaupade ja teenuste suhtes) registreerimisest keeldumise aluseks on olemas õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS 10 lg 1 p 2 mõttes. Patendiameti poolt ekspertiisi käigus vastandatud kaubamärgid VΛ (CTM ) klassi 25 kaupade ning ΛV (CTM ) klassi 35 teenuste osas on varasemad vaidlustatud kaubamärgist. Vaidlust ei ole selles, et varasemate kaubamärkide omanik ei ole andnud luba kaebaja kaubamärgi registreerimiseks (KaMS 10 lg 2). Komisjon analüüsis võrreldavate kaubamärkide üldmulje tekkimist keskmise tarbija silmis. Komisjon leidis, et antud juhul kaubamärkide segiaetavuse hindamisel on määrava tähtsusega just kujunduslike elementide sarnasuse ja erinevuse olemasolu. Komisjon arvestas ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Komisjon võrdles esmalt omavahel kaebaja kaubamärki VΛ (rahvusvaheline reg nr ) ja vastandatud kaubamärki VΛ (CTM ) klassi 25 kaupade osas, millede reproduktsioonid on alljärgnevad Kaebaja kaubamärgi klassi 25 kaupade osas leidis komisjon, et selle kaubamärgiga tähistatavad kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised varasema vastandatud 9

10 kaubamärgiga tähistatavate klassi 25 kuuluvate kaupadega. Varasema kaubamärgi loetelus on küll spordirõivad ja taotleja kaubamärgi loetelus ainult rõivad, peakatted ja nendega seotud kaubad, kuid komisjon on seisukohal, et tänapäeval toodavad spordirõivaid tootvad ettevõtted ka muid rõivakaupu, peakatteid ja erinevaid riietuse juurde kuuluvaid aksessuaare ning neid kaupu müüakse sageli samades jaotuskanalites. Vaadeldes ülalesitatud reproduktsioone leidis komisjon, et kaubaklassis 25 kaebaja kaubamärk on väga sarnane vastandatud varasema kaubamärgiga ning on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine. Asjaolu, et varasema kaubamärgiga tähistatakse eriiseloomuga spordirõivaid, ei muuda neid kaupu eriliigilisteks rõivaste suhtes, arvestades eriti kaubamärkide sarnasust. Komisjon leiab, et mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud sisuliselt kahte joont, mis moodustavad kaks nurka ja kujutis on võrreldav kõrvutiasetsevate tähtede V ja A kujutistega. Varasemal kaubamärgil on kujutised ühepikkused ja neil puuduvad teravdatud nurgad. Kaebaja kaubamärgil on kujutised erinevate pikkustega ja teravate nurkadega. Vaatamata nimetatud erinevustele, mis tulevad ilmsiks üksnes detailsel võrdlusel, võib neid märke lugeda äravahetamiseni sarnasteks. Kuna klassis 25 nimetatud kaupu müüakse koos, neid kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel ja need on omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad ning neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted, siis on nimetatud märkide assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem ning kaebaja kaubamärgi registreerimine klassi 25 kaupade ja teenuste osas vastuolus KaMS 10 lg 1 p 2. Komisjon võrdles järgnevalt omavahel kaebaja kaubamärki ja vastandatud kaubamärki ΛV (CTM ) klassi 35 teenuste osas, millede reproduktsioonid on alljärgnevad Kõigepealt võrdles komisjon võrreldavate kujunduslike kaubamärkide klassi 35 teenuseid ja leidis, et kaebaja kaubamärgi klassi 35 loetelus sisalduvad teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi loetelus sisalduvate klassi 35 teenustega. Komisjon on seisukohal, et mõlemate kaubamärkide loetelus sisaldub müügiteenus: varasem kaubamärk on registreeritud müügiga seotud andmebaaside pakkumisele ehk internetimüügile ja taotletav kaubamärk jaemüügiteenusele. Komisjon nõustub Patendiametiga, et tänapäeval osutavad mitmed teenusepakkujad müügiteenust üheaegselt nii interneti kaudu kui ka tavapärastes kauplustes ning seetõttu on nimetatud teenused teineteist täiendavad. Üksnes põhilise tarnekanali erinevus ei muuda ühte müügiteenust teisest müügiteenusest eriliigiliseks teenuseks. Mis puutub ülalesitatud kaubamärkide reproduktsioonidesse, siis mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud kahte joont, mis moodustavad kaks teravat nurka, ja selles suhtes on antud kaubamärkidel teatud visuaalne sarnasus. Kaubamärke detailsemalt võrreldes leiab komisjon, et vastandatud kaubamärgil on kujundite järjekord vastupidine. 10

11 Kui kaebaja kaubamärgi foneetiline väärtus on 'VA', siis vastandatud kaubamärgil on see 'AV'. Kaebaja kaubamärgil on visuaalselt V pikem kui A. Kaebaja kaubamärgil need kujundid omavad omapärast värvide kombinatsiooni, mis samuti esmapilgul eristab nimetatud kujundeid. Antud juhul üks kaubamärk kujutab endast teise kaubamärgi peegelpilti. Komisjon leiab, et vaatamata nimetatud visuaalsetele ja foneetilistele erisustele jätavad vastandatud kaubamärgid siiski tarbijale sama mulje. Tarbijad ei pea vastandatud kaubamärke meelde jätma nende võimaliku foneetilise väärtuse 'VA' ja 'AV' järgi, vaid võivad anda vastandatud kujunduslikele kaubamärkidele kontseptuaalseks sisuks 'kaks teravat kolmnurka', mis on kohaldatav mõlemale kaubamärgile ühtemoodi. Taolist kujundite peegelpiltide võrdlemist kasutatakse psühholoogilistes tähelepanu ja mälu testides, mis eeldavad keskendumist ja tavalisest suuremat pingutust. Tavatarbijalt sellise pingutuse eeldamine ostuprotsessis, olgu füüsilises või virtuaalmaailmas, ei ole kohane ning seetõttu tuleb kaubamärke lugeda sarnasteks ning nende assotsieerumist KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses. Seega on kaebaja kaubamärgi registreerimine ka klassi 35 osas vastuolus selle sättega. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse -st 61, KaMS 10 lg 1 p 2 ning 41 lg 3, komisjon jätta kaebus rahuldamata. o t s u s t a s: Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Allkirjad: R. Laaneots E. Hallika T. Kalmet 11

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

OTSUS_1619

OTSUS_1619 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1619-o Tallinnas 22. mail 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem