OTSUS nr 1671

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OTSUS nr 1671"

Väljavõte

1 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Fr. Kaiser GmbH, aadress: Bahnhofstr. 35, Waiblingen, DE (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse nr 7/M kaubamärgi Peroksoon (taotlus nr M ) registreerimise kohta Eestis klassis 5 AS Estko (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) nimele. Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse nr 1671 all ja määras eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneotsa. Asjaolud Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2016 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas anda õiguskaitse kaubamärgile Peroksoon (taotlus nr M ) klassis 5 biotsiidid. Saksamaa äriühing Fr. Kaiser GmbH (edaspidi vaidlustaja) peab Patendiameti otsust nr 7/M AS Estko (edaspidi taotleja) kaubamärgile Peroksoon (taotlus nr M ) õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks. Vaidlustaja omab Euroopa Liidu kaubamärgi määruse (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/ detsembrist 2015) alusel varasemat kaubamärki AEROXON klassis 5 kaupade: kahjuritõrjepreparaadid, kaasa arvatud parasiite hävitavad preparaadid ja koitõrjepreparaadid, mis põhinevad keemial, biokeemial ja geenitehnoloogial; insektitsiidid koos kasulike putukate kaitsevahendite ja kaitsemehhanismidega või ilma nendeta, kärbsepaber, fungitsiidid; desinfektsioonivahendid (Preparations for destroying vermin, including parasites and moths, with a chemical, biochemical and genetically engineered base; insecticides with or without protective substances and protection mechanisms for useful insects, fly catching paper, fungicides; disinfectants) ja klassis 21 kaupade: Mechanical preparations for destroying noxious animals and traps for vermin, fly catching paper, insect catching devices in the form of tree gum rings and boards and strips coated with glue, including the aforesaid goods in various colours, tins of bait, moth-catching paper, insect traps with glue-coated surfaces, fly-swats, mouse traps osas. Vaidlustusavalduse sisu Vaidlustaja vaidlustab taotleja õiguse kaubamärgile Peroksoon ning leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) 10 lg 1 p-ga 2. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , Tallinn toak@just.ee

2 Taotleja kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäev on , samas kui vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi reg nr esitamiskuupäev on ja sellele on omistatud Eesti registreeringu nr alusel omandatud vanemuse kuupäev Tulenevalt KaMS 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja viidatud kaubamärk varasem võrreldes taotleja kaubamärgiga. Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad. Riigikohus on 3. oktoobri a otsuse nr punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustatud kaubamärki soovitakse registreerida järgmistele kaupadele klassis 5 biotsiidid. Nende ülesanne on kahjulike organismide hävitamine, tõrjumine, kahjutuks muutmine, nende toime ärahoidmine või muul viisil nende vastu võitlemine (vaidlustusavalduse lisa 4). Taotleja kaubad klassis 5 on hõlmatud vasema kaubamärgiga kaitstud kaupade kategooriaga, mis on samuti sisult kahjulike organismide hävitamise, tõrjumise, kahjutuks muutmise, nende toime ärahoidmise või muul viisil nende vastu võitlemisega seotud. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri a otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser v. Siseturu Ühtlustamise Amet Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, p. 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12. detsembri a otsus kohtuasjas T-110/01: Vedial v. Siseturu Ühtlustamise Amet France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, p. 43 ja 44). Seega on vaidlustatud kaubad klassis 5 identsed vaidlusaja kaupadega. Järelikult vaidlustatud märgiga püütakse saavutada õiguskaitset identsete kaupade suhtes võrreldes vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga, mis suurendab veelgi võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust. Euroopa Kohtu a lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV p. 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. Euroopa Kohtu a lahendi nr C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport p. 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. Euroopa Kohtu a lahendi nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc p. 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema 2

3 tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi 1 (vt Riigikohtu on 29. september a otsuse nr p.11). Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust. Vaidlustaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt. Varasem kaubamärk Vaidlustatud kaubamärk AEROXON Peroksoon Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast PEROKSOON. Vaidlustaja registreeritud kaubamärk AEROXON on samuti sõnamärk. Visuaalselt on mõlemad sõnad kokkulangevad viie tähe osas -/E/R/O/-/ON. Erinevus on vaid sõnade esitähes sõna keskosas vastavalt P/-/-/-/K/S/O/-/- ja A/-/-/-/X/-/-. Vaatamata eelnimetatud erinevustele on kaubamärgid Peroksoon ja AEROXON visuaalselt väga sarnased. Varasemat kaubamärki hääldatakse kujul AE-RO-XON ning vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul PE- RO-KSOON. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest häälikuline kokkulangevus on kogu kaubamärgi ulatuses, välja arvatud esitähe häälduses. Eesti tarbijate jaoks on võrreldavad tähised tähenduseta sõnad, mistõttu nende semantiline aspekt ei oma kaubamärkide võrdlemisel tähtsust. Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki Peroksoon ja varasemat kaubamärki AEROXON äravahetamiseni sarnastena, sh assotsieeruvatena KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlustaja on seisukohal, et kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate märkide kasutajate vahel ja eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade ja müügiteenuste pärinemist ühest allikast. Märkide visuaalsest ja foneetilisest sarnasusest ning kõnealuste kaupade identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur, st keskmine tarbija võib leida, et: - taotleja Peroksoon kaubamärgiga tähistatav klassi 5 biotsiid on vaidlustaja uus kaup, - taotleja Peroksoon kaubamärgiga tähistatav klassi 5 biotsiid on valmistatud vaidlustajaga seotud firma, nt tütarettevõtte poolt, - taotleja Peroksoon kaubamärgiga tähistatava klassi 5 biotsiidi kvaliteet on tagatud vaidlustaja kaubamärgi AEROXON omaniku poolt. 1 Riigikohtu otsus nr kättesaadav internetis 3

4 Keskmine tarbija võib seega uskuda, et kaubamärkide Peroksoon ja AEROXON omanike vahel on äriline seos. Eeltoodus seisnebki kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus. Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, esineb alus KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada. Kõigele eeltoodule tuginedes ja juhindudes KaMS 10 lg 1 p-st 2, 41 lg-test 2 ja 3, 70 lg-st 3 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse 39 lg 1 p-st 2 ja 61 lg-st 1, Fr. Kaiser GmbH palub vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Peroksoon (taotlus nr M ) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavalduse lisad: 1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M andmetest; 2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2016; 3. väljatrükk EUIPO-i andmebaasist EL kaubamärgi reg nr andmetest; 4. väljatrükk Terviseameti veebilehelt mõiste 'biotsiid' tähenduse kohta; 5. maksekorraldus nr 25728, ; 6. volikiri. Taotleja seisukohad ja põhjendused vaidlustusavalduse kohta Taotleja informeerib, et ta on käesolevaks hetkeks piiranud oma kaubamärgitaotluse kaupade loetelu ning lisatud Patendiameti teate (taotleja seisukohtade lisa 1) kohaselt on taotluse kaupade loetelu alljärgnev: klass 5 desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning leiab, et tema kaubamärgi suhtes ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Taotleja põhjendab ja tõendab oma seisukohti alljärgnevalt. Taotleja on Eesti äriühing, mis tegutseb juba aastast 1991 professionaalsete puhastusainete arenduse, tootmise ja müügi valdkonnas. Ettevõtte toodete peamisteks klientideks on suurköögid, koristusfirmad, autopesulad, toiduainetööstused ja põllumajandusettevõtted. (taotleja seisukohtadele on lisatud väljatrükk kodulehelt lisa 2). Taotleja toodab ja turustab desinfitseerimisainet, mille tähistuseks kasutab kaubamärki Peroksoon, mille kasutusala on toiduainetetööstuses ja farmides seadmete, mahutite, torustike ning muude eelnevalt pestud pindade desinfitseerimine. Tegemist on laia kasutusalaga ja kiiretoimelise desinfitseerimisainega, mille desinfitseeriv toime baseerub peräädikhappel ja vesinkperoksiidil (tooteinfo, lisa 3). Peroksoon kuulub taotleja puhastus- ja desinfitseerimistoodete perekonda, kus leidub ka selline kaubamärgikuju nagu OKSOON (tooteinfo, lisa 4), mis on varasemalt ka taotleja nimele registreeritud kaubamärk (taotluse kuupäev , reg nr 23675, lisa 5). Vaidlustaja on käesolevas vaidluses tuginenud Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringule nr (AEROXON, reg kuup , Eesti vanemus osade kaupade suhtes ), mis on registreeritud muuhulgas klassis 5 kahjuritõrjepreparaatidele ning insektitsiididele ning klassis 21 mehhaanilistele näriliste lõksudele ja putukate püüdmisvahenditele. 4

5 Vaidlustaja kodulehe andmetel turustab vaidlustaja lõpptarbijale mõeldud näriliste ja putukate tõrje ja püüdmisvahendeid (hiirelõks, kärbsemürk jne). Vaidlustuse aluseks on KaMS 10 lg 1 p 2 ning vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide väidetava äravahetamise tõenäosuse oht. Taotleja leiab, et vaidlustaja väited selle kohta, et taotleja kaubamärgi õiguskaitse on välistatud KaMS 10 lg 1 p 2 alusel, on alusetud tulenevalt märkide ja kaupade piisavast erinevusest ning asjaolust, et taotlejale kuuluvad vaidlustajast varasemad õigused OKSOON Eesti kaubamärgile. Vaadeldavad kaubamärgid on alljärgnevad: Vaidlustaja kaubamärk AEROXON Klass 5: Kahjuritõrjepreparaadid, kaasa arvatud parasiite hävitavad preparaadid ja koitõrjepreparaadid, mis põhinevad keemial, biokeemial ja geenitehnoloogial; insektitsiidid koos kasulike putukate kaitsevahendite ja kaitsemehhanismidega või ilma nendeta 5 Taotleja kaubamärk Peroksoon Klass 5: desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid Taotleja ja vaidlustaja märgis on eristusvõimelised ja domineerivad nende sõnalised osad, kuna mõlemad on sõnalised kaubamärgid. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Arvestades, et vaidlustatud kaubamärk on Eesti siseriiklik taotlus, siis arvestama peab keskmise Eesti professionaalsete toiduainetööstuse klientide taju taotleja kaubamärgi puhul ja Eesti tavatarbija taju vaidlustaja kaubamärgi puhul. Juba antud asjaolust nähtub vastavate kaupade erinev sihtrühm, mis on oluline nende kaubamärkide eristamisel. Arvestades taotleja kaubamärgi kaupade loetelu piirangut hõlmavad taotleja kaubamärgi kaubad sisuliselt bakteritsiide ja fungitsiide, mida kasutatakse desinfitseerival eesmärgil. Nende toodete eesmärgiks on hävitada baktereid ja pärmi- ja hallitusseeni. Taolisi tooteid kasutavad ennekõike ärikliendid, antud juhul taotleja toodete turustusinfo põhjal nt toiduainetööstus seadmete desinfitseerimisel. Seevastu vaidlustaja kaubad hõlmavad putukate ja näriliste tõrje- ja püüdmisvahendeid, s.t neil on teistsugune kasutuseesmärk ning need on ka vaidlustaja kodulehe andmetel suunatud kodutarbijatele. Riigikohus a otsuses nr (p 16) on leidnud (analüüsides lihatoodete ja pelmeenide sarnasust), et samaliigilisus sõltub kõikidest aspektidest, s.h olemusest (bakterid ja seened vs putukad ja närilised), lõpp-tarbijatest (professionaalsed tarbijad vs tavatarbijad), kasutusviisi (tööstuslik vs kodukasutus), asendatavust (ei ole asendatavad) ja üksteise täiendamine (potentsiaalselt võimalik antud kaupade puhul). Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et antud kaubad ei ole identsed ega ka ei ole hõlmatud vaidlustaja kaupadega. Samuti leiab taotleja, et antud tooted on oma eesmärki, kasutusviisi ja tarbijaskonda silmas pidades erinevad.

6 Visuaalselt on kaubamärgid ilmselgelt erinevad ainuüksi nende erineva algusosa AER- vs PER- tõttu, mis loob märkidest erineva visuaalse üldmulje. AEROXON 7 tähte, algusosa AER-, lõpuosa -OXON. Peroksoon 9 tähte, algusosa Per-, lõpuosa oksoon. Lisaks algusosale erinevad visuaalselt ka tähed/täheühendid X vs ks ja O vs oo. Seoses taotleja märgi lõpuosaga - oksoon juhib taotleja tähelepanu, et antud lõpuosa on täielikult kokkulangev taotleja nimele varasemalt registreeritud kaubamärgiga OKSOON. OKSOON kaubamärk on varasem ka kui vaidlustaja Eesti siseriiklik AEROXON kaubamärk, mis on kehtivuse kaotanud, kuid siiski registreeritud hilisema Euroopa Liidu kaubamärgi vanemusena. Seega kuuluvad taotlejale kõige varasemad õigused OKSOON kaubamärgile, mille kasutamist taotleja hilisemates kaubamärkides vaidlustaja ei saa taotlejale ette heita. Foneetiliselt on kaubamärgid võõrapärased sõnad [aerokson] ja [peroksoon], mis silbitatakse AE-RO-XON ning PE-ROK-SOON. Vaidlustaja on küll matemaatiliselt kokku lugenud kattuvad tähemärgid, kuid foneetiliselt on oluline märkide algusosa AE- algab kahe täishääliku ühendiga, PE- aga kaashääliku ja täishääliku ühendiga, mistõttu taotleja märgis on sõna algusosa foneetiliselt tugevamalt rõhutatud. Lisaks on foneetiliselt erinev ka taotleja kaubamärgi lõpuosas pikk oo häälik, mis koos tugeva P algusfoneemiga loob märgist foneetiliselt erineva üldpildi vaidlustaja kaubamärgi foneetilisest kõlast märk algab pehme kaashäälikuga a ning lõppeb lühida ja konkreetse okson häälikute- kombinatsiooniga. Ka semantiliselt on kaubamärgid erinevad. Tegemist on küll tähenduseta sõnadega, kuid vaidlustaja märgi alguosa AERO- on Eesti tarbijatele tuntud eesliide, mis viitab tähendusele õhk-, õhu-, lennu- (ÕS 2013, lisa 6) ning mis ilmselt on seotud asjaoluga, et vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud tooted on pihustatavad ja suuresti fokuseeritud õhus lendavate putukate (kärbsed, koiliblikad) püüdmiseks ja hävitamiseks. Taotleja kaubamärgis eesliide Pero- viitab aga taotleja toodetes kasutatud keemilisele ainele peräädikhape ning vesinikperoksiid. OKSOON on taotleja kaubamärk, kuid oon lõpp on keemias tavapärane erinevate ainete nimetuse osa. Lähtudes eeltoodust ei nõustu taotleja vaidlustaja seisukohaga, et tegemist on tähenduseta sõnadega ning seetõttu nende semantiline võrdlus ei oma tähtsust. Tugevad semantilised assotsiatsioonid tekivad ka märkide eesliidete alusel, mis võimaldab neid kaubamärke üksteisest eristada. Taotleja leiab, et äravahetamise tõenäosust antud märkide vahel ei eksisteeri, kuna märgid omavad piisavalt eristavaid elemente ning kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Ka leiab taotleja, et vaidlustaja poolt esiletoodud asjaolude alusel ei aja Eesti tarbija märke segamini ega seosta nende omanikke. Eesti desinfitseerimisainete (professionaalne) tarbija ega putuka ja näriliste tõrje ja hävitusainete- ja vahendite (tava)tarbija ei vaheta antud kaubamärke omavahel ära ega seosta nende omanikke. Eesti tarbija on teadlik ka taotleja varasemast pikaajaliselt kasutusel olnud kaubamärgist OKSOON ning seostab Peroksoon kaubamärgi antud tootegrupi laiendusena. Taoline tähelepanelik ning hästi informeeritud tarbija ei ajaks käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke omavahel segamini ega tajuks ärilist või majanduslikku seost taotleja kaubamärgi omaniku ning vaidlustaja kaubamärgi omaniku vahel. Seega võttes arvesse ülaltoodud märkide ka kaupade erinevusi, ning kaubamärgi OKSOON varasemat registreeringut klassi 5 kaupade osas, puudub vaadeldavate kaubamärkide otsene või kaudne äravahetamise tõenäosus. 6

7 Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS 10 lg 1 p-st 2 palub taotleja jätta Fr. Kaiser GmbH vaidlustusavalduse rahuldamata. Taotleja seisukohtade lisad: 1. Patendiameti teade 2. Väljatrükk kodulehelt 3. Peroksoon tooteinfo 4. OKSOON tooteinfo 5. OKSOON kaubamärgiregistreering ÕS 2013, aero- Vaidlustaja lõplikud seisukohad Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde ja on seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et kaubamärgi Peroksoon registreerimine on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2 seetõttu, et vaidlustatud tähis on varasema Euroopa Liidu kaubamärgiga AEROXON äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ning võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi kaupu, mis oma olemuselt on kõik biotsiidid. KaMS 10 lg 1 p 2 rakendub ka juhul, kui taotlust nr M on Patendiameti teate kohaselt piiratud kaupadega: desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid. Eelnimetatud kaubad klassis 5 on jätkuvalt hõlmatud varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade kategooriaga, mis on samuti sisult kahjulike organismide hävitamise, tõrjumise, kahjutuks muutmise, nende toime ärahoidmise või muul viisil nende vastu võitlemisega seotud. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks. Kumbki sõna Peroksoon ja AEROXON on tehissõnad, mida ei eksisteeri ei inglise ega eesti keeles ja mõlemad sõnad omavad tavapärast eristusvõimet. Sõnalisi kaubamärke AEROXON ja Peroksoon ei tohi kunstlikult osadeks tükeldada, kuna asjaomane avalikkus neid osi eraldiseisvatena ei taju. Sõna AEROXON võime tähistada kaupu, mille jaoks see on registreeritud, et näidata päritolu konkreetselt ettevõtjalt, ei ole mingil moel piiratud. Biotsiidide tarbijad on erinevad (nö seinast seina - professionaalidest tavatarbijateni) ning nende tähelepanelikkus biotsiidide kaubamärkide vahel vahet tegemisel on samuti erinev, mistõttu ei saa välistada segiajamist ega assotsieeruvust. Kaubamärgid AEROXON ja Peroksoon on omavahel äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad, sest esineb nende häälikuline kokkulangevus kogu sõna ulatuses, välja arvatud esitähe osas. Esmajoones seetõttu ja arvestades asjaolu, et kaubamärgiga AEROXON tähistatud kaubad hõlmavad taotluses nr M Peroksoon nimetatud kaupu, siis esineb oht, et avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad on pärit samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Taotleja lõplikud seisukohad Taotleja jääb juba oma algses vastuses esitatud seisukoha juurde ning leiab, et kaubamärkide AEROXON ja Peroksoon vahel puudub nende äravahetamise tõenäosus ning seega ka puudub vastuolu KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Järgnevalt vastab taotleja vaidlustaja täiendavatele argumentidele, mille vaidlustaja esitas oma lõplikes seisukohtades. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringule nr (AEROXON, reg kuup , Eesti vanemus osade kaupade suhtes ), mis on registreeritud klassis 5 kahjuritõrjepreparaatidele ning insektitsiididele ning klassis 21 mehhaanilistele näriliste 7

8 lõksudele ja putukate püüdmisvahenditele. Vaidlustaja kodulehe andmetel turustab vaidlustaja lõpptarbijale mõeldud näriliste ja putukate tõrje ja püüdmisvahendeid (hiirelõks, kärbsemürk jne). Käesolev vaidlus puudutab seda, et kas antud kaubamärgid ja kaubad on sarnased, et tarbija võiks otseselt segi ajada AEROXON putukamürgi ja Peroksoon desinfektsioonivahendi või arvata, et neid pakkuvad ettevõtted on majanduslikult seotud. Taotleja leiab, et märkide äravahetamise oht puudub kaubamärkide ja kaupade erinevuse tõttu. Taotleja ja vaidlustaja märgis on eristusvõimelised ja domineerivad nende sõnalised osad, kuna mõlemad on sõnalised kaubamärgid. Taotleja kaubamärgi kaupade loetelu kaubad hõlmavad sisuliselt bakteritsiide ja fungitsiide, mida kasutatakse desinfitseerival eesmärgil. Nende toodete eesmärgiks on hävitada baktereid ja pärmi- ja hallitusseeni. Taolisi tooteid kasutavad ennekõike ärikliendid, antud juhul taotleja toodete turustusinfo põhjal nt toiduainetööstus seadmete desinfitseerimisel. Tegemist on insektsiididest, ehk putukate tõrjumise vahenditest selgelt erinevate kaupadega. Seevastu vaidlustaja kaubad hõlmavad putukate ja näriliste tõrje- ja püüdmisvahendeid, s.t neil on teistsugune kasutuseesmärk ning need on ka vaidlustaja kodulehe andmetel suunatud kodutarbijatele. Vaidlustaja väidab lõplikes seisukohtades, et kaubad on sarnased, kuna kõik kaubad on biotsiidid. Arvestades termini biotsiid äärmiselt laia tähendust kõike elusat hävitav aine (ÕS 2013, EL biotsiidimäärus 528/2012), siis see tooks kaasa olukorra, kus sarnasteks peaks lugema äärmiselt erinevad kaubad, mis ei ole kooskõlas sellega, kuidas neid kaupu ostetakse ja kasutatakse ning millised ettevõtted neid pakuvad. Nagu antud juhulgi, siis biotsiidiks võib lugeda kärbsemürgi, kui ka desinfitseerimisaine, kuid see ei muuda neid sarnasteks. Taotleja vaidleb samuti vastu vaidlustaja seisukohale, et vaidlustaja kaubad (kahjuritõrjepreparaadid) hõlmavad taotleja kaupu (desinfektsiooniained, bakteritsiide, fungitsiide). Vaidlustaja kaubad on putukate tõrjumiseks, taotleja kaubad aga üksnes mikroorganismide hävitamiseks. Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et antud kaubad ei ole identsed ja ei ole hõlmatud vaidlustaja kaupadega. Samuti leiab taotleja, et antud tooted on oma eesmärki, kasutusviisi ja tarbijaskonda silmas pidades erinevad. Foneetiliselt on kaubamärgid võõrapärased sõnad hääldusena [aeroikson] ja [peroksoon], mis silbitatakse AE-RO-XON ning Pe-rok-soon. Vaidlustaja on küll matemaatiliselt kokku lugenud kattuvad tähemärgid, kuid foneetiliselt on oluline märkide algusosa AE- algab kahe täishääliku ühendiga, Pe- aga kaashääliku ja täishääliku ühendiga, mistõttu taotleja märgis on sõna algusosa foneetiliselt tugevamalt rõhutatud. Keskosa on häälduselt erinevad silbid RO ja rok. Lisaks on foneetiliselt erinev ka taotleja kaubamärgi lõpuosa soon versus ikson. Taotleja märgib, et äravahetamise tõenäosust antud märkide vahel ei eksisteeri, kuna märgid omavad piisavalt eristavaid elemente ning kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt esiletoodud asjaolude alusel ei aja Eesti tarbija märke segamini ega seosta nende omanikke. Eesti desinfitseerimisainete (professionaalne) tarbija ega putuka ja näriliste tõrje ja hävitusainete- ja vahendite (tava)tarbija ei vaheta antud kaubamärke omavahel ära ega seosta nende omanikke. Eesti tarbija on teadlik ja tähelepanelik ning hästi informeeritud tarbija ei ajaks käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke omavahel segamini ega tajuks ärilist või majanduslikku seost taotleja kaubamärgi omaniku ning 8

9 vaidlustaja kaubamärgi omaniku vahel a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1671 lõppmenetlust. Komisjoni seisukohad Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi Peroksoon registreerimine klassis 5: desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja vaidleb vaidlustaja seisukohtadele vastu. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Esitatud materjalide põhjal on vaidlus nii selles, kas kaubamärgid AEROXON ja Peroksoon on segiaetavalt sarnased, kui ka ka selles, kas vaidlustaja ja taotleja kaubad on samaliigilised või mitte, olgugi et nii vaidlustaja kui taotleja leiavad, et kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat. Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaupade putukate ja näriliste tõrje- ja püüdmis- vahendeid ja teiselt poolt taotleja kaupade majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutatavad sanitaarsed desinfektsioonivahendid võrdlemisel. Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi Peroksoon äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga AEROXON lähtudes põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Komisjon tõdes, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel on kaubamärgid (mõlemad kaubamärgid on sõnalised) ilmselgelt erinevad ainuüksi nende erineva algusosa AER- vs Per- tõttu, mis loob märkidest erineva visuaalse üldmulje, võrreldes AEROXON 7 tähte, algusosa AER-, keskmine osa - RO-, lõpuosa -XON ja Peroksoon 9 tähte, algusosa Per-, keskmine osa -rok-, lõpuosa -soon. Ka lõpuosa on erinev, st -XON versus -soon. Seega komisjoni arvates on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt erinevad. Võrreldavad kaubamärgid on võõrapärased sõnad, ning nende silbistamise põhjal komisjoni arvates nende hääldamine eesti keeles kõlab kujul: ae-ro-kson (rõhk sõna alguses) ja per-ok-soon (rõhk sõna lõpus), mis näitab, et nimetatud võrreldavate kaubamärkide hääldus on erinev. Kuigi võib tõdeda, et terviklike sõnade aeroxon ja peroksoon näol on tegemist tähenduseta sõnadega, nõustub komisjon samas taotlejaga, et vaidlustaja märgi alguosa AERO- on Eesti tarbijate tuntud eesliide, mis viitab tähendusele õhk-, õhu-, lennu-. Vaidlustaja kaubamärgi kontekstis võib see olla seotud 9

10 asjaoluga, et vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad tooted on pihustatavad ja suuresti fokuseeritud õhus lendavate putukate püüdmiseks ja hävitamiseks. Taotleja kaubamärgi algusosa PERO- analoogseid õhuga või lennuga seonduvaid assotsiatsioone tarbijais ei tekita, mistõttu on omakorda ilmne, et ka semantiliselt on võrreldavad kaubamärgid erinevad. Kokkuvõttes leidis komisjon, et nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt on võrreldavad kaubamärgid sel määral erinevad, et on välditud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht isegi juhul, kui võrreldavad vaidlustaja ja taotleja kaubad oleksid väga sarnased või identsed. Seetõttu ei pea komisjon käesolevas asjas vajalikuks viia läbi kaitstavate kaupade võrdlusanalüüsi, s.o anda hinnangut, kas taotleja klassi 5 kaubad desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid on samaliigilised vaidlustaja klassi 5 kaupade kahjuritõrjepreparaadid, kaasa arvatud parasiite hävitavad preparaadid ja koitõrjepreparaadid, mis põhinevad keemial, biokeemial ja geenitehnoloogial; insektitsiidid koos kasulike putukate kaitsevahendite ja kaitsemehhanismidega või ilma nendeta, kärbsepaber, fungitsiidid ja klassi 21 kaupadega mehaanilised näriliste lõksud ja putukate püüdmisvahendid. Komisjon tõdeb siinkohal vaid nii palju, et igal juhul ei ole vaidlustaja kaubad ja taotleja kaubad identsed. Komisjon leiab, et äravahetamise tõenäosust võrreldavate märkide vahel ei eksisteeri, kuna märkidel on piisavalt eristavaid elemente. Eesti desinfitseerimisainete tarbija ja putukate ning näriliste tõrje- ja hävitusainete tarbija ei vaheta antud kaubamärke omavahel ära ega seosta nende omanikke. Samuti leiab komisjon, et Eesti tarbija on piisavalt teadlik, tähelepanelik ning hästi informeeritud selleks, et mitte tajuda ärilist või majanduslikku seost taotleja kaubamärgi omaniku ning vaidlustaja kaubamärgi omaniku vahel. Komisjoni hinnangul ei ole seega taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Kokkuvõttes, kõikide oluliste tegurite analüüsi tulemusena ja nende omavahelist sõltuvust arvesse võttes, tuli komisjon järeldusele, et nende kahe kaubamärgi vahel ei esine kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse -st 61, ja KaMS 10 lg 1 p-st 2 komisjon vaidlustusavaldust mitte rahuldada. o t s u s t a s: Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: R. Laaneots E. Sassian S. Sulsenberg 10

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

OTSUS_1619

OTSUS_1619 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1619-o Tallinnas 22. mail 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem