Otsus 621-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Otsus 621-o"

Väljavõte

1 MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 621-o Tallinnas, 10. augustil 2006.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Novartis AG, aadress: Bậle, CH-4002, CH, poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk Presid (registreerimistaotlus nr M ) klassis 5 IVAX-CR a.s. nimele. Kaebus (mis alates a on käsitletav vaidlustusavaldusena) esitati a ja registreeriti nr 621 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk3136, Tallinn. Asjaolud ja menetluse käik Vaidlustusavalduse sisu Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2002 lk 21 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi Presid klassis 5 IVAX CR a.s. nimele kaupadele farmatseutilised preparaadid (lisa 1). Kaebuse esitaja Novartis AG leiab, et vaidlustatav Patendiameti otsus on vastuolus vana kaubamärgiseaduse (vana KaMS siin ja edaspidi on viidatud kuni a kehtinud kaubamärgiseadusele) 8 lg 1 p-ga 2. Novartis AG nimele on registreeritud a rahvusvaheline kaubamärk PREXIGE (reg nr ) klassis 5 farmatseutilised preparaadid (lisa 2). Kuna mõlemad kaubamärgid on registreeritud samas klassis, siis on tegemist identsete kaupade tähistamiseks mõeldud kaubamärkidega. Kaubamärk Presid on äravahetamiseni sarnane ning assotsieerub kaebuse esitajale Novartis AG kuuluva registreeritud rahvusvahelise kaubamärgiga PREXIGE. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et: a) sõnamärgid Presid ja PREXIGE on äravahetamiseni sarnased visuaalselt, kuna mõlema sõna algusosad PRE on identsed ning ligilähedane on sõnade pikkus (tähtede arv 6 ja 7). Visuaalset sarnasust suurendab ka fakt, et mõlemad on sõnamärgid; b) sõnamärgid on äravahetamiseni sarnased foneetiliselt. Mõlemad tähised koosnevad kahest silbist, kusjuures algusosad on identsed ja tähiste lõpuosad sarnaselt hääldatavad. Sellest tulenevalt tekitavad nimetatud tähised tarbija suhtes häälduselt ja seega ka eristatavuselt ja meeldejäävuselt sarnaseid assotsiatsioone; c) sõnamärgid Presid ja PREXIGE on sarnase ülesehitusega tehissõnad, mistõttu puudub erinevus semantilist aspekti silmas pidades; d) WIPO õppematerjalides Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts, Geneva 1993, lk 55 p on öeldud: Sõltumata põhireeglist, mille kohaselt kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mitte neid osadeks jagades, on oluline märkide struktuur. Ühised eesliited on tavaliselt olulisemad kui ühised järelliited kui kahe märgi algusosad on äärmiselt sarnased või identsed, on nende Aadress: Telefon: Faks: Harju toak@mkm.ee

2 puhul segaduse tekkimise võimalus suurem kui siis, kui sarnasus esineb märgi lõpuosas (lisa 3). Ülalesitatu põhjal on väga tõenäoline, et vaadeldavate kaubamärkide kooseksisteerimine võib kaasa tuua segadust nii ravimite turustajate kui ka tarbijate hulgas. Nimetatud olukord on halb nii tarbijale, kes võib sattuda olukorda, kus ta saab või kasutab tooteid, mida ta ei soovinud, aga ka kaubamärgi PREXIGE omanikule Novartis AG, kelle kaubamärgi head eristatavust võidakse kahjustada või ära kasutada. Et kaubamärgi Presid registreerimiseks puudub Novartis AG kirjalik luba, siis on kaubamärgi Presid registreerimine vastuolus vana KaMS 8 lg 1 p-ga 2. Tuginedes vana KaMS 8 lg 1 p-le 2 ning juhindudes vana KaMS 13 lg-st 2 palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Presid klassis 5 IVAX CR a.s. nimele. Vaidlustusavalduse juurde kuuluvad lisad: 1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 8/ Väljavõte Patendiameti kaubamärkide online andmebaasist. 3. Väljavõte WIPO juhendist Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts, Geneva Kaubamärgitaotleja vastulause vaidlustusavaldusele nr 621 Vastuseks apellatsioonikomisjoni (edaspidi TOAK) teatele esitas kaubamärgi Presid taotleja IVAX CR a.s., keda esindab patendivolinik Jüri Käosaar, a kirjaliku seisukoha vaidlustusavalduse nr 621 kohta, mille sisu on järgmine. IVAX-CR a.s. esitas a taotluse nr M kaubamärgi Presid registreerimiseks alljärgnevatele kaupadele: Klass 5 - farmatseutilised preparaadid. Patendiameti otsus kaubamärgi Presid registreerimise kohta IVAX-CR a.s. nimele avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2002 (vaidlustusavalduse lisa 1). Novartis AG esitas TOAK-le a vaidlustusavalduse kaubamärgi Presid IVAX- CR a.s. nimele registreerimisotsuse tühistamiseks, kuna Patendiameti otsus on vaidlustaja arvates vastuolus vana KaMS 8 lg 1 p 2. Novartis AG le kuulub rahvusvaheline kaubamärk PREXIGE nr (prioriteediga ), mis on registreeritud alljärgnevatele kaupadele (vaidlustusavalduse lisa 2): Klass 5 - farmatseutilised preparaadid. Samas on klassis 5 farmatseutiliste preparaatide ning teistele samaliigilistele kaupadele registreeritud erinevate isikute nimele terve rida silbiga pre- algavaid kaubamärke: 1. Kaubamärk PREMELLE LD (reg nr 36187), omanik American Home Products Corporation (Lisa 1) 2. Kaubamärk PRELINAR (reg nr 36406) omanik American Home Products Corporation (Lisa 2) 3. Kaubamärk PRENIX (reg nr ), omanik BIOFARMA SOCIETE ANONYME (Lisa 3) 4. Kaubamärk PREVILEX (reg nr R430039), omanik BIOFARMA SOCIETE ANONYME (Lisa 4) 5. Kaubamärk PREMGEN (reg nr 35102), omanik American Home Products Corporation (Lisa 5) 6. Kaubamärk PREMGESTIN (reg nr 35101), omanik American Home Products Corporation (Lisa 6), 7. Kaubamärk PREMGEST (reg nr 35100), omanik American Home Products Corporation (Lisa 7) 2

3 8. Kaubamärk PREMIA (reg nr 34891), omanik American Home Products Corporation (Lisa 8) 9. Kaubamärk PREMELLE (reg nr 34387), omanik American Home Products Corporation (Lisa 9) 10. Kaubamärk PREDIZIN (reg nr ), omanik Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT (Lisa 10) 11. Kaubamärk PREDUZIN (reg nr ), omanik Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT (Lisa 11) 12. Kaubamärk PREVNAR (reg nr 33932), omanik American Home Products Corporation (Lisa 12) 13. Kaubamärk PREVENAR (reg nr 33920), omanik Amrican Home Products Corporation (Lisa 13) 14. Kaubamärk PREMOVIR (reg nr 33129), omanik Berlin-Chemie AG (Lisa 14) 15. Kaubamärk PRETRIVE (reg nr ), omanik H. LUNDBECK A/S (Lisa 15) 16. Kaubamärk PRESAVE (reg nr ), omanik H. LUNDBECK A/S (Lisa 16) 17. Kaubamärk PREMIUMS (reg nr 30955), omanik The Procter & Gamble Company (Lisa 17) 18. Kaubamärk PREVACARE (reg nr 30940), omanik Johnson & Johnson (Lisa 18) 19. Kaubamärk PREXANIL (reg nr 30660), omanik BIOFARMA (Lisa 19) 20. Kaubamärk PREMPAK (reg nr 30412), omanik American Home Products Corporation (Lisa 20) 21. Kaubamärk PRESINEX (reg nr ), omanik PH&T SpA (Lisa 21) 22. Kaubamärk PRELONE (reg nr 30068), omanik ASTA Medica Aktiengesellschaft (Lisa 22) 23. Kaubamärk PREMODAL (reg nr 29476), omanik BIOFARMA (Lisa 23) 24. Kaubamärk PREGNYL (reg nr 29390), omanik N.V. Organon (Lisa 24) 25. Kaubamärk PRETAG (reg nr ), omanik BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG (Lisa 25) 26. Kaubamärk PREVENTOP (reg nr ), omanik VIATRIS GMBH & CO. KG (Lisa 26) 27. Kaubamärk PRECEDEX (reg nr 27983), omanik ORION CORPORATION (Lisa 27) 28. Kaubamärk PRETANIX (reg nr 27948), omanik BIOFARMA (Lisa 28) 29. Kaubamärk PREMPAC (reg nr 26597), omanik American Home Products Corporation (Lisa 29) 30. Kaubamärk PREDONIUM (reg nr 26521), omanik BIOFARMA (Lisa 30) 31. Kaubamärk PRECEDEX (reg nr 26457), omanik ORION CORPORATION (Lisa 31) 32. Kaubamärk PRELIEF (reg nr 26236), omanik AkPharma Inc. (Lisa 32) 33. Kaubamärk PRETERAX (reg nr 25776), omanik BIOFARMA (Lisa 33) 34. Kaubamärk PREMICIA (reg nr 25287), omanik Therabel Lucien Pharma (Lisa 34) 35. Kaubamärk PRESSODIPIN (reg nr 23402), omanik KRKA tovarna zdravil p.o (Lisa 35) 36. Kaubamärk PREVACUN (reg nr 18607), omanik Behringwerke Akiengesellschaft (Lisa 36) 37. Kaubamärk PREVACCINOL (reg nr 18606), omanik Behringwerke Aktiengesellschaft (Lisa 37) 38. Kaubamärk PREMACRYL (reg nr 18514), omanik Dental statni podnik (Lisa 38) 39. Kaubamärk PREVENTOL (reg nr 17677), omanik BAYER AG (Lisa 39) 40. Kaubamärk PREFOLIC (reg nr 16165), omanik BIORESEARCH S.P.A. (Lisa 40) 3

4 41. Kaubamärk PREPARATION H (reg nr 13952), omanik Whitehall Laboratories Limited (Lisa 41) 42. Kaubamärk PREMARIN (reg nr 11960), omanik American Home Products Corporation (Lisa 42) 43. Kaubamärk Precinorm (reg nr 11673), omanik Roche Diagnostics GmbH (Lisa 43) 44. Kaubamärk PREPULSID (reg nr 11736), omanik Janssen Pharmaceutica N.V. (Lisa 44) 45. Kaubamärk PRESEPT (reg nr 11700), omanik Johnson & Johnson (Lisa 45) 46. Kaubamärk Preciset (reg nr 11674), omanik Roche Diagnostics GmbH (Lisa 46) 47. Kaubamärk PREPIDIL (reg nr 09925), omanik Pharmacia & Upjohn S.A. (Lisa 47) 48. Kaubamärk PRESTAB (reg nr 09931), omanik Pharmacia & Upjohn S.A. (Lisa 48) 49. Kaubamärk PRESTARIUM (reg nr 09720), omanik BIOFARMA (Lisa 49) 50. Kaubamärk PREDUCTAL (reg nr 07793), omanik Biofarma (Lisa 50) 51. Kaubamärk PREDIAN (reg nr 07795), omanik Biofarma (Lisa 51) 52. jne Nimetatud lisad on lisatud vastulause juurde. Kaubamärgitaotleja leiab, et eesliide pre- on tavapärane enamuses keeltes tähendades eesti keeles enne, ette-, esi-, ees-, eel-, -eelne. Eesti keeles kasutatakse eesliidet prevõõrsõnade puhul, s.h. meditsiinis (Lisa 52). Samuti kasutatakse eesliidet pre- inglise keeles ja hispaania keeles tähenduses enne, ette-, ees-, eel- (Lisa 53, 54). Vaidlustaja on väitnud, et kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad tulenevalt visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist. Kaubamärgitaotleja leiab, et vaidlustaja seisukohad on otsitud ning põhjendamatud. Eesliite pre- kasutamine klassi 5 kuuluvate farmaatsiatoodete ning farmaatsiatoodetega samaliigiliste toodete kaubamärkide puhul on tavapärane. Seda asjaolu kinnitavad lisatud kaubamärkide väljavõtted Patendiameti kaubamärgibaasist (Lisad 1-51). Samuti kasutatakse eesliidet pre- paljudes keeltes tähenduses enne, ette-, esi-, ees-, eel-, -eelne, s.h. meditsiinis (Lisad 52, 53, 54). Eeltoodud asjaolusid arvestades ei ole eesliide prefarmaatsiatoodete kaubamärkide puhul eristusvõimeline osa. Samas on nii visuaalsest kui ka foneetilisest aspektist lähtudes kaubamärkide Presid ja PREXIGE sarnaseks osaks üksnes eesliide pre-. Kaubamärgitaotleja on toonud näidetena välja 51 kaubamärki, mis samuti algavad eesliitega pre-. Kaubamärke muudab visuaalselt erinevamaks eesti keeles väga harva esineva tähe X kasutamine kaubamärgis PREXIGE. Kaubamärgitaotlejale jäävad arusaamatuks vaidlustaja väited selle kohta, mismoodi peaks kaubamärk PREXIGE häälduma. Eesti keeles hääldatakse tähte X lihtalt iks (Lisa 55). Samuti hääldatakse inglise keeles tähe X ks (Lisa 56). Vaidlustusavaldusest ei selgu, mis keele hääldusest on lähtunud vaidlustaja ning miks ta leiab, et tarbija või sihtgrupp peaks hääldama seda kaubamärki just selle keele reeglite järgi. Siinkohal tuleb silmas pidada, et keskmise eestlase keeleoskused on piiratud. Eeltoodust tulenevalt peaksid kaubamärgid Presid ja PREXIGE häälduma eesti keeles kui presid ja preksige (võrdluseks vt PRESINEX (Lisa 21), PRECEDEX (Lisa 27), PRESEPT (Lisa 45), Preciset (Lisa 46) jne). Semantilist aspekti analüüsides on vaidlustaja ka ise väitnud, et mõlemad kaubamärgid on tehissõnad, mistõttu puudub neil tähendus. Seega ei ole kaubamärgid Presid ja PREXIGE semantiliselt, s.t tähendusest lähtuvalt identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Eeltoodust tulenevalt ei vaheta sihtgrupp neid tähendusest tulenevalt ära, samuti ei saa sihtgrupil tähendusest tulenevalt tekkida assotsiatsioone. Kaubamärkide Presid ja PREXIGE äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse hindamisel tuleb arvesse võtta ka taotletavate kaupade iseloomu. Mõlema kaubamärgi 4

5 puhul on tegemist farmatseutiliste preparaatidega, mille puhul on tarbijad oluliselt tähelepanelikumad kui tarbekaupade puhul. Samuti tuleb silmas pidada, et retseptiravimite puhul puudub tarbijal võimalus ise riiulilt toodet valida. Retseptile märgitakse aga lisaks raviminimetusele või kaubamärgile ka toimeainenimetus. Antud asjaolu välistab võimaluse, et proviisor vaatamata oma professionaalsele ettevalmistusele võib kaubamärgid ja seega ka tooted segi ajada. Seega ei ole kaubamärgid Presid ja PREXIGE äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, mistõttu puudub alus vana KaMS 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning tuginedes eeltoodule palub kaubamärgitaotleja jätta vaidlustusavaldus nr 621 rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi Presid (taotlus nr M ) IVAX CR a.s. nimele registreerimise kohta tühistamata. Vaidlustusavalduse esitaja kirjalik seisukoht taotleja vastusele TOAK asjas nr 621 ja lõplikud seisukohad TOAK-i a teatele esitas vaidlustusavalduse esitaja a oma kirjalikud seisukohad asja nr 621 kohta, mille sisu on järgmine a esitas taotleja oma seisukoha vaidlustusavaldusele. Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohtadega, jäädes vaidlustusavalduses esitatu juurde ning rõhutades käesolevaga alljärgnevat. On üldtunnustatud praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (vt Euroopa Kohtu a otsus kohtuasjas C- 251/95 SABEL, punkt 23). Varasem kaubamärk PREXIGE on sõnamärk ja vaidlustatud kaubamärk Presid on samuti sõnamärk. Seega ei ole kahtlust selles, et mõlema kaubamärgi ainsaks domineerivaks elemendiks saab olla vaid vastava kaubamärgi sõnaline element tervikuna. Keskmine tarbija ei asu analüüsima viidatud sõnaliste elementide üksikuid osi. Tarbija tajub kaubamärke tervikuna. Nii tuleb pidada olemuslikult ebaõigeks ja käesolevas võrdluses asjakohatuks taotleja analüüsi sellest, kas eesliide pre- moodustab vastandatavate kaubamärkide eristusvõimelise osa või mitte. Taotleja ei ole oma a vastuses selgitanud, millisel viisil omab käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdluse juures tähtsust nimetatud vastuses esitatud kaubamärkide loetelu (vt vastuse lisad 1-51). Suhteliste kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste olemasolu kontrollimisel võrreldakse teatavasti taotletavat kaubamärki vastandatavate kaubamärkidega või muude vastandatavate intellektuaalomandiõigustega. Käesolevas asjas on taotletavale kaubamärgile Presid vastandatud varasem kaubamärk PREXIGE. Taotleja seisukohtades esitatud kaubamärkide loetelu ei oma mingit puutumust käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdlusega, nimetatud kaubamärgid kuuluvad suures osas samadele omanikele, üldmuljelt on nad üksteisest selgelt erinevad juhul, kui võrrelda neid grupeerituna omanike kaupa. Lisaks sellele on enamik viidatud kaubamärkidest pikemad kui käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid. Seega ei tõenda nimetatud loetelu ühtegi käesolevas vaidluses olulist asjaolu, mistõttu tuleb see jätta tähelepanuta. Vastavalt vaidlustusavalduses viidatud WIPO juhendkirjale, tajuvad tarbijad kaubamärkide sõnaliste osade esimesi tähekombinatsioone selgemalt kui neid, mis asuvad kaubamärkide lõpuosades. Nimetatu ei tähenda seda, et tarbijad ei tajuks kaubamärke tervikuna. Vastandatavate kaubamärkide puhul on kaubamärkide esimesed pooled identsed, 5

6 kaubamärgid tervikuna on visuaalselt sarnase pikkusega, nad häälduvad väga sarnaselt ning võivad tarbijates luua sarnaseid kontseptuaalseid kujutluspilte. Inglise keel on üks paremini tuntud ja enim räägitud võõrkeeli Eestis. Sellest tulenevalt on väga tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija kaldub hääldama võõrapäraseid tähistusi, sealhulgas kaubamärke, just inglisepäraselt. Näitena toome siinkohal välja varasema kaubamärgiga PREXIGE sarnaselt lõppevate sõnade hääldused selliselt, nagu need sisalduvad Inglise-Eesti sõnaraamatus 1 : oblige [ə'bla i dз]; prestige [pre'sti:з]; vestige ['vest i dз]; jne. Ka eksisteerib suur hulk inglisekeelseid sõnu, mis lõppevad varasemale kaubamärgile sarnaselt: language ['læŋgw i dз]; age [e i dз]; massage ['mæsa:з]; jne. Seega on väga tõenäoline, et suur osa Eesti tarbijatest hääldab varasemat kaubamärki PREXIGE järgnevalt: [pre'ks i dз]. Nimetatu kõlab suhteliselt sarnaselt vaidlustatud kaubamärgi Presid hääldusele. Sellest tulenevalt on käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid foneetiliselt sarnased. Vaatamata sellele, et vastandatavate kaubamärkide puhul on tegemist tähenduseta sõnadega, tuleb neid siiski pidada sarnasteks ka kontseptuaalselt. Nimelt on varasem kaubamärk PREXIGE väga sarnane inglise keelsele sõnale 'prexies', mis tähendab tõlkes kolledži või ülikooli presidenti. Samas on vaidlustatud kaubamärk Presid väga sarnane inglise keelsele sõnale 'preside', mis tähendab 'eesistujaks või juhatajaks olema'. Seega ei ole välistatud, et asjaomane avalikkuse sektor võib mõlema tähise puhul enesele luua ka sarnase kontseptuaalse kujutluspildi. Asjakohatu on taotleja viide sellele, et tarbijad ei saa retseptiravimeid ise riiulilt valida. Vaidlustatud kaubamärki ei taotleta vaid ainult retseptiravimite tähistamiseks. Kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumi, kusjuures mida erinevamad on kaubad ja teenused, seda enam tuleb tähelepanu pöörata kaubamärkide sarnasusele ja vastupidi (vt Euroopa Kohtu a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Kaupade loetelud käesolevas asjas on identsed, mistõttu omavad sarnasused kaubamärkide vahel kaubamärkide äravahetamise ja assotsieeruvuse tõenäosuse kontrollimisel eriti suurt tähtsust. Arvestades vastandatavate kaubamärkide visuaalset, kontseptuaalset ja foneetilist sarnasust ning kaupade loetelude identsust, on selge, et taotletav kaubamärk Presid on sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga PREXIGE. Vaidlustaja jääb käesolevaga oma a esitatud vaidlustusavalduse juurde. Vastuseks TOAK-i a teatele esitas vaidlustusavalduse esitaja a kirjalikult oma lõplikud seisukohad, milles ta teatab, et vaidlustusavalduse esitaja jääb oma a vaidlustusavalduses ning a kirjalikes seisukohtades esitatu juurde, rõhutades eriti alljärgnevat. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile. Varasem kaubamärk PREXIGE on sõnamärk. Vaidlustatud kaubamärk Presid on samuti vaid ühte sõna sisaldav tähis, sellel puuduvad igasugused kujunduslikud elemendid. Seega 1 J. Silvet. Inglise-Eesti sõnaraamat. Tea : Tallinn,

7 ei ole kahtlust selles, et mõlema kaubamärgi ainsaks domineerivaks elemendiks saab olla vaid vastava kaubamärgi moodustav sõna tervikuna. Vastandatavate kaubamärkide algusosad on identsed ning sõnade pikkused ligilähedased, sisaldades vastavalt 6 ja 7 tähte. Mõlemad kaubamärgid on esitatud läbivates suurtähtedes. Foneetiliselt sisaldavad mõlemad tähised kahte silpi, kusjuures kaubamärkide esimesed silbid on teineteisega identsed ning viimased silbid sarnased. Viimaste silpide foneetiline sarnasus on muuhulgas tingitud sellest, et inglise keel on üks paremini tuntud ja enim räägitud võõrkeeli Eestis, mistõttu on väga tõenäoline, et Eesti keskmised tarbijad kalduvad hääldama võõrapäraseid tähistusi, sealhulgas kaubamärke, just inglisepäraselt. Selgitusena viitame siinkohal varasema kaubamärgiga PREXIGE sarnaselt lõppevate inglise keelsete sõnade hääldustele sellisena, nagu need sisalduvad Inglise-Eesti sõnaraamatus 2 : oblige [ə'bla i dз]; prestige [pre'sti:з]; vestige ['vest i dз]; jne. Ka eksisteerib suur hulk inglisekeelseid sõnu, mis lõpevad varasemale kaubamärgile sarnaselt: language ['læŋgw i dз]; age [e i dз]; massage ['mæsa:з]; jne. Seega on väga tõenäoline, et suur osa Eesti tarbijatest hääldab varasemat kaubamärki PREXIGE järgnevalt: [pre'ks i dз], mis on kõlaliselt sarnane vaidlustatud kaubamärgi Presid hääldusele. Sellest tulenevalt on käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid foneetiliselt sarnased. Vaatamata sellele, et vastandatavate kaubamärkide puhul on tegemist tähenduseta sõnadega, võivad need olla sellegipoolest sarnasted ka kontseptuaalselt. Nimelt on varasem kaubamärk PREXIGE väga sarnane inglisekeelsele sõnale 'prexies', mis tähendab tõlkes kolledži või ülikooli presidenti. Samas on vaidlustatud kaubamärk Presid väga sarnane inglise keelsele sõnale 'preside', mis tähendab 'eesistujaks või juhatajaks olema'. Seega ei ole välistatud, et asjaomane avalikkuse sektor võib mõlema tähise puhul enesele luua ka sarnase kontseptuaalse kujutluspildi. Ebaõigeks ja asjakohatuks tuleb pidada taotleja poolt käesolevas menetluses esitatud arutlust eesliite pre- võimaliku eristusvõime üle. Tarbijad tajuvad kaubamärke tervikuna ega asu analüüsima kasutatavate sõnade üksikuid osi. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad ühte sõna, mida tuleb hinnata tervikuna. Ka on taotleja oma a vastusele lisanud rea väljavõtteid kauba- ja teenindusmärkide registrist suures osas samadele omanikele kuuluvate kaubamärkide kohta, selgitamata, millisel viisil on need seotud käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide võrdlusega. Kuna käesolevas asjas tuleb omavahel võrrelda vaid vastandatavaid kaubamärke, on taotleja viidatud väljavõtted asjakohatud ning ka need tuleb jätta tähelepanuta. Eksitav on ka taotleja viide sellele, et tarbijad ei saa retseptiravimeid ise riiulilt valida. Vaidlustatud kaubamärki ei taotleta ainult retseptiravimite tähistamiseks. Kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumi, kusjuures mida erinevamad on kaubad ja teenused, seda enam tuleb tähelepanu pöörata kaubamärkide sarnasusele ja vastupidi (vt. Euroopa Kohtu a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Kaupade loetelud käesolevas asjas on identsed, mistõttu on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise oht tarbijate poolt oluliselt tõenäolisem, kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade puhul. Arvestades vastandatavate kaubamärkide visuaalset, kontseptuaalset ja foneetilist sarnasust ning kaupade loetelude identsust, on selge, et taotletav kaubamärk Presid on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga PREXIGE. Kuna tarbijate võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul neile meelde jäänud ebatäielikele kujutluspiltidele varem nähtud kaubamärkidest, on väga tõenäoline, et vaadeldavate kaubamärkide kooseksisteerimine tooks kaasa segaduse nii ravimite turustajate kui ka 2 J. Silvet. Inglise-Eesti sõnaraamat. Tea : Tallinn,

8 tavatarbijate hulgas. See võib põhjustada olukorra, kus tarbijad kasutavad ekslikult farmaatsiatooteid, mida nad tegelikult kasutada ei soovinud ja/või peavad tähisega Presid tähistatud tooteid Novartis AG poolt või tema nõusolekul toodetuks. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi Presid registreerimiseks IVAX - CR a.s. nimele. Seetõttu on Patendiameti otsus vaidlustatavale tähisele õiguskaitse tagamise kohta vastuolus vana KaMS 8 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Esitatule tuginedes jääb vaidlustusavalduse esitaja taotluse juurde tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Presid (nr M ) registreerimise kohta IVAX - CR a.s. nimele. Kaubamärgitaotleja lõplikud seisukohad Vastuseks TOAK-i teatele esitas kaubamärgitaotleja a oma lõplikud seisukohad, milles teatab, et kaubamärgid Presid ja PREXIGE ei ole semantiliselt, visuaalselt ega foneetiliselt äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. 1. Kaubamärgitaotleja leiab, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tehissõnadega, mis tähenduse puudumisest tulenevalt ei saa olla semantiliselt ega kontseptuaalselt sarnased. Seejuures on ebatõenäoline, et kesise keeleoskusega keskmine tarbija teostaks ostuotsuse tegemisel sellise keerulise mõttekäigu nagu on seda välja pakkunud vaidlustaja. Eeltoodust tulenevalt leiab kaubamärgitaotleja, et vaidlustaja poolt kaubamärkide seostamine inglisekeelsete sõnadega, millel on mingi tähendus, on otsitud ning käesoleval juhul täiesti asjasse puutumatu. Kaubamärgid Presid ja PREXIGE ei saa tähenduse puudumisest tulenevalt olla semantiliselt sarnased. 2. Kaubamärgitaotleja on selgitanud oma a seisukohtades, et eesliite prekasutamine meditsiini valdkonnas ja ravimpreparaatide puhul on tavapärane. Eeltoodut kinnitavad nii a seisukohtade lisas 52 toodud väljavõte eesti keele sõnaraamatust kui ka lisades 1-51 toodud erinevate isikute nimele klassis 5 registreeritud kaubamärgid. Seejuures erinevalt vaidlustaja poolt väidetust kuuluvad lisades 1-51 toodud kaubamärgid tervele reale erinevatele isikutele: American Home Products Corporation, BIOFARMA SOCIETE ANONYME, Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT, Berlin- Chemie AG, H. LUNDBECK A/S, The Procter & Gamble Company, Johnson & Johnson, PH&T SpA, ASTA Medica Aktiengesellschaft, N.V. Organon, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, VIATRIS GMBH & CO. KG, ORION CORPORATION, AkPharma Inc., Therabel Lucien Pharma, KRKA tovarna zdravil p.o, Behringwerke Akiengesellschaft, Dental statni podnik, BAYER AG, BIORESEARCH S.P.A, Whitehall Laboratories Limited, Roche Diagnostics GmbH, Janssen Pharmaceutica N.V. TOAK on varasemalt a otsuses nr 826-o (ZENTIVA v. ZENVIQUE) leidnud, et iseäranis ravimitele registreeritud kaubamärkide puhul mängib olulist rolli ka asjaolu, et erinevatele ettevõtetele on registreeritud veel mitmeid taolise tähekombinatsiooniga algavaid varasemaid kaubamärke. Sellisel juhul väheneb tunduvalt sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel ning otsustavaks saab tähise teine pool. Kaubamärkide Presid ja PREXIGE teine pool "-sid" ja "-XIGE" puhul on välistatud igasugune visuaalne sarnasus. Kaubamärke muudab visuaalselt erinevamaks eesti keeles väga harva esineva tähe X kasutamine kaubamärgis PREXIGE. Seejuures erinevalt vaidlustaja poolt märgitust ei ole mõlemad kaubamärgid kujutatud läbiva suurtähega, vaid kaubamärk Presid esisuurtähega ning PREXIGE läbivate suurtähtedega. Eeltoodust tulenevalt on vastandatud kaubamärgid Presid ja PREXIGE visuaalselt erinevad. 8

9 3. Kaubamärgitaotleja leiab, et puudub igasugune põhjus väita, et kaubamärki PREXIGE hääldab tarbija inglise keele reeglite järgi, samas kui kaubamärki Presid hääldatakse nii nagu kirjutatakse. Vaidlustaja ei ole viidanud uuringule ega erialakirjandusele, millele tuginedes võiks väita, et teatud kaubamärkide puhul eelistavad tarbijad kasutada võõrkeele hääldamise reegleid. Seega jääb kaubamärgitaotleja seisukohale, et kui kaubamärki Presid hääldatakse eesti keele reeglite järgi, hääldatakse ka kaubamärki PREXIGE eesti keele reeglite järgi "preksige". Samas isegi juhul kui tarbijad peaksidki hääldama kaubamärki PREXIGE "pre'ksidз", on selle kõlapilt väga erinev kaubamärgi Presid hääldusest "pre'sid". Seejuures on kaubamärgitaotleja juba viidanud TOAK-i varasemale seisukohale, et sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel väheneb oluliselt kui identsete algustega kaubamärke on registreeritud erinevate isikute nimele ning otsustavaks saab tähise teine pool. Eeltoodust tulenevalt on oluline kaubamärkide lõpusilpide hääldus, mis on piisavalt erinev. Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubamärgid Presid ja PREXIGE foneetiliselt sarnased. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes TÕAS 61 lg 1 palub IVAX CR a.s. jätta vaidlustusavaldus nr 621 täies ulatuses rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgile Presid (taotlus nr M ) õiguskaitse andmise kohta klassis 5 tühistamata. Apellatsioonikomisjon (TOAK), tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele. Alates a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile Presid õiguskaitse andmine on vastuolus kuni a kehtinud KaMS 8 lg 1 p 2. Vana KaMS 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Antud juhul leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärgid Presid ja PREXIGE on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad ja kaubamärkidega tähistatavad kaubad on samaliigilised. Vaidlustusavalduse esitajale kuulub sõnaline kaubamärk PREXIGE reg nr (rahvusvahelise registreeringu nr R ), mis on registreeritud Eestis a klassis 5 - Pharmaceutical preparations (farmatseutilised preparaadid) a Patendiameti otsusega nr 7/M (avaldatud a) registreeriti kaubamärgitaotleja sõnaline kaubamärk Presid, klassis 5 - farmatseutilised preparaadid, prioriteediga alates a, kuid seoses käesoleva vaidlusega ei ole kaubamärk registrisse kantud. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on varasem ja võrreldavad kaubamärgid tähistavad samaliigilisi kaupu. Seega tuleb määrata, kas kaubamärgid on vaidlustusavalduses toodud põhjendustel äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad. Vana KaMS 5 lg 8 kohaselt võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Võrreldavad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid. Vaidlustaja on ka ise väitnud, et mõlemad kaubamärgid on tehissõnad, mistõttu puudub neil tähendus. Seega ei ole 9

10 kaubamärgid Presid ja PREXIGE semantiliselt äravahetamiseni sarnased. Nad erinevad visuaalselt ja foneetliselt, ühine prefiks pre- ei tee võrreldavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks. Võrreldes vaidlustatud kaubamärkide reproduktsioone ja uurides asjas esitatud materjale ja asjaosaliste väiteid leiab TOAK, et võrreldavate kaubamärkide assotsieerumine ei ole leidnud tõendamist. Visuaalset ja foneetilist sarnasust, nagu deklareerib vaidlustusavalduse esitaja, nende kaubamärkide puhul ei esine. Vaidlustusavalduse esitaja väited on pajasõnalised ning deklaratiivsed. TOAK leiab, et käesoleval juhul on kaubamärkide sõnaliste osade erinevus igati piisav selleks, et neid märke kirjapildis ja kõnes eristada. Ühine osa neil on prefiks pre-, erinevad on aga järgmised osad sid ja XIGE. Kaubamärkide Presid ja PREXIGE teine pool, nimelt "-sid" ja "-XIGE" puhul on välistatud igasugune visuaalne sarnasus. Võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tehissõnadega, mille hääldus ei ole paika pandud. Vaidlustusavalduse esitaja lähtub foneetilise äravahetamise hindamisel põhjendamatult inglisekeelsest hääldusest, unustades, et kaubamärkide päritolumaad (Šveits ja Prantsusmaa) ei ole inglisekeelsed maad, vaid ühiseks keeleks on neil prantsuse keel. Prantsuse keeles neid sõnu hääldatakse hoopis erinevalt. Kuna kaubamärgid on mõeldud kasutamiseks Eestis ja hääldamisereeglid ei ole nende tehissõnade puhul kehtestatud, siis on ka õigem kasutada hääldamisel eesti keele reegleid ning vaidlustaja poolt toodud võimalikku foneetilist assotsieerumist ei esine. Visuaalselt ja foneetliselt erinevamaks muudab kaubamärgid eesti keeles väga harva esineva tähe X kasutamine kaubamärgis PREXIGE. TOAK leiab samuti, et vaidlustusavalduse esitaja poolt tähiste visuaalse sarnasuse tõendamine mõlema tähise kahesilbilisest koosnevusest ei pea paika. Kuna tähis Presid koosneb kahest silbist (pre-sid), tähis PREXIGE aga kolmest silbist (pre-xi-ge), siis sellest tulenevalt tekitavad nimetatud tähised tarbija suhtes häälduselt ja seega ka eristatavuselt ja meeldejäävuselt erinevaid assotsiatsioone. Lisaks tuleb täheldada, et kaubamärk Presid on erinevalt vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist esitatud esisuurtähega, PREXIGE aga läbivate suurtähtedega. Samuti nõustub TOAK kaubamärgitaotleja väitega, et prefiks pre- on farmatseutiliste preparaatide tähistamisel muutunud tavapäraseks. Ravimitele registreeritud kaubamärkide puhul mängib olulist rolli ka asjaolu, et erinevatele ettevõtetele on registreeritud veel mitmeid taolise tähekombinatsiooniga algavaid varasemaid kaubamärke. Sellisel juhul väheneb tunduvalt sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel ning otsustavaks saab tähise teine pool. Ravimeid müüakse apteekides ning apteegitöötajate kontrolli all. Apteegitöötajad on oma ala spetsialistid ning nende kohustuste hulka kuulub selgitada tavatarbijatele ravimite kasutamist. Sellisel viisil võrreldavate kaubamärkidega tähistavate kaupade müük ei ole samastatav tavatarbemüügiga. Antud juhul pakutavate kaupade eristatavus suureneb. Semantilist aspekti analüüsides on vaidlustaja ka ise väitnud, et mõlemad kaubamärgid on tehissõnad, mistõttu puudub neil tähendus. Seega ei ole kaubamärgid Presid ja PREXIGE semantiliselt assotsieeruvad. TOAK on seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja kirjalikud selgitused ja väited on tõendamata. Võrreldavaid tähiseid Presid ja PREXIGE ei saa pidada assotsieeruvateks ega äravahetamiseni sarnasteks ja kaubamärgi Presid registreerimine ei ole vastuolus vana KaMS 8 lg 1 p-ga 2. Vaidlustusavalduses esitatud viide WIPO õppematerjalile, millega vaidlustaja püüab kinnitada oma väidete õigsust, ei ole asjakohane. Viidatud WIPO õppematerjali puhul ei 10

11 ole tegemist õigusaktiga. Ka on selle õppematerjalis esitatud soovitused üle 13 aasta vanad ja käesoleva otsuse tegemise hetkeks ilmselgelt vananenud. Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS -dest 59 ja 61 ja vana KaMS 8 lg 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon o t s u s t a s: jätta välismaise juriidilise isiku Novartis AG, aadress: Bậle, CH-4002, CH vaidlustusavaldus Patendiameti a otsuse nr 7/M kaubamärgi PREXIGE registreerimise tühistamise nõudes rahuldamata. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Allkirjad: R. Laaneots E. Sassian K. Ausmees 11

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc

Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc PEADIREKTORI ASETÄITJA Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 08.05.2006 nr.20-l Eesti Geneeriliste Ravimite Liidu (EGRAL) tegevuse suhtes 16.05.2005 alustatud konkurentsiolukorra analüüsi

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem