Otsus nr 1296-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Otsus nr 1296-o"

Väljavõte

1 MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1296-o Tallinnas 31. oktoobril a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, aadressiga: Petuelring 130, 80809, München, DE, vaidlustusavalduse kaubamärgi AUTO ONE (reg taotlus nr M ) registreerimise kohta klassis 12 Auto One OÜ nimele. Asjaolud ja menetluse käik Komisjonile laekus a vaidlustusavaldus Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ilt (edaspidi vaidlustaja), keda esindas patendivolinik Kadri Toomsalu. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1196 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots. Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on kaubamärk AUTO ONE (taotlus nr M ), mille Patendiamet on otsustanud registreerida lisaks klassidele 35, 36, 37, 39 ja 41 ka kaubaklassis 12: transpordivahendid, maa-, vee ja õhusõidukid; eelmainitud kaupade osad ja manused, mis kuuluvad 12. klassi Auto One OÜ (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2010 avaldatu kohaselt on Patendiamet vastu võtnud otsuse kaubamärgi AUTO ONE (taotlus nr M , esitamise kuupäev a) registreerimiseks ka klassis 12 Auto One OÜ nimele. Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr ONE, kaubaklassis 12: vehicles and parts therefor, included in class 12; apparatus for locomotion by land, air or water, mille taotluse esitamise kuupäev on a. Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) 16 lg 1 p 6 kohaselt tuleb kaubamärki nr ONE lugeda varasemaks, kuna selle kaubamärgi esitamise kuupäev on varasem, kui taotluse nr M AUTO ONE registreerimiseks esitamise kuupäev. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgile AUTO ONE (taotlus nr M ) Eestis õiguskaitse andmine klassi 12 kaupadele: transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid; eelmainitud kaupade osad ja manused, mis kuuluvad 12 klassi, on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. KaMS ei ava kaubamärgi kui tööstusomandi eseme sarnasuse ning assotsieeruvuse mõistet ega võimalikke kriteeriume täpsemalt. Väljakujunenud Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulenevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt (Euroopa Kohtu lahend C-342/97, p 17). Euroopa Kohus on ka märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 18). Kaubamärkide reproduktsioonid: Varasem kaubamärk nr ONE Taotletav kaubamärk nr M AUTO ONE Aadress Telefon: Faks: Harju Tallinn toak@mkm.ee ww.mkm.ee/apellatsioon

2 Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine. Nagu ülaltoodud võrdlusest näha võib, sisaldab hilisem kaubamärk tervikuna varasemat eristusvõimelist registreeritud kaubamärki ONE. Identse ning eristusvõimelise tähise ONE olemasolu hilisema kaubamärgi koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kaubamärgi ONE all pakutavate kaupadega. Ka ei sisalda registreerimiseks esitatud kaubamärk lisaks sõnale ONE mingeid muid tugeva eristusvõimega elemente. Sõna AUTO hilisema kaubamärgi koosseisus on klassi 12 kuuluvaid kaupu kirjeldav, samuti kaupade tähistamisel tihti kasutusel olev, tavapärane tähis. Seega, sõna AUTO lisamine tähisele ONE ei muuda võrreldavaid kaubamärke teineteisest sedavõrd erinevaks, et oleks välistatud tarbija eksitamine. Tarbija võib kõigest hoolimata ekslikult eeldada, et kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult soetud ettevõttelt. Selline olukord oleks halb nii tarbijale, kes võib sattuda olukorda, kus ta ekslikult ostab tooteid, mida ta ei soovinud, aga ka varasemale kaubamärgiomanikule, kelle kaubamärgi eristusvõimet võidakse kahjustada ja ära kasutada. Taotleja on esitanud kaubamärgi registreerimiseks muuhulgas klassi 12 kaupade tähistamiseks, mis on identsed varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgi all kaitstud kaupadega. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Antud juhul seda tingimust täidetud ei ole. Seega antud juhul arvestades, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed, suureneb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus veelgi. Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et taotletav kaubamärk M AUTO ONE on sarnane varasema kaubamärgiga nr ONE ja on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgile nr M AUTO ONE õiguskaitse andmine Eestis on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Taotletavale kaubamärgile nr M AUTO ONE õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft asjast huvitatud isik KaMS 41 lg 2 tähenduses. Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus taotletavale kaubamärgile nr M AUTO ONE õiguskaitse andmise kohta Eesti Vabariigis kaubaklassis 12 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Lisatud: 1. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist taotletava kaubamärgi nr M AUTO ONE kohta; 2. Väljatrükk OHIMi andmebaasist Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr ONE kohta. Taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta Kaubamärgitaotleja, keda esindab Auto One OÜ juhatuse liige Peeter Toomsoo, ei nõustu vaidlustusavaldusega ja vaidleb sellele vastu täies ulatuses. Vaidlustusavaldus on põhjendamatu ega kuulu rahuldamisele. Euroopa Kohtu praktika kohaselt sõltub kaubamärkide äravahetamise tõenäosus varasema kaubamärgi eristusvõimelisusest. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-39/97, p 18). 2

3 Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid ning nende kaupade osad ja manused on nii uuelt kui ka kasutatult ostetuna kallid, mistõttu ostu finantseerimiseks kasutatakse tihti pankade poolt pakutavaid erinevaid teenuseid. Seega ühelt poolt eeldab ostu tegemine sageli mitmeid eelnevaid toiminguid ja oluliselt pikemaajalist ettevalmistust kui esmatarbekaupade puhul. Teiselt poolt kaalub tarbija kaupade hinnast tulenevalt ostu tegemist märgatavalt kauem ja põhjalikumalt kui esmatarbetoodete puhul. Seega on tarbija ka kaubamärkide endi osas tavapärasest oluliselt tähelepanelikum. Vastandatud kaubamärgid ONE (CTM ) ja AUTO ONE (taotlus nr M ) ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt identsed. Komisjon on viitega Euroopa Kohtu praktikale leidnud, et tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele kui lõpule ning kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele (TOAK otsus nr 1249-o). Vastandatud kaubamärkide algusosad on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad: ONE versus AUTO. Lisaks eeltoodule on kaubamärgid tervikuna erineva pikkusega, erinedes seetõttu üksteisest ka tervikuna nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt. ONE (eesti k. üks ) kuigi numbri asemel sõnana kirjutatuna on kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Tähise ONE vähesele eristusvõime või selle devalveerumisele viitab ka terve rea teiste sõna ONE sisaldavate kaubamärkide eksisteerimine identsete kaupade osas Eesti turul. Nimelt kehtivad Eestis järgmised taotleja kaubamärgiga identsetele kaupadele registreeritud kaubamärgid, mis samuti sisaldavad sõna ONE ja kuuluvad erinevatele isikutele: A1 Auto One fig (reg nr 40998) Audi AG ANGEL ONE (CTM ) - Rocco Angelone ONE- 77 (CTM ) - Aston Martin Lagonda Limited D-one fig (CTM ) - Devoti Sailing s.r.o. U-ONE (CTM ) - Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH SENSO ONE (CTM ) - Investement Overseas Holding S.A. SPORTCITY ONE fig (CTM ) - Piaggio & C. S.P.A. CAR ONE fig (CTM ) - Car One SA C1 Class one (CTM ) - I.O.T.A. ONE GOAL. ONE VISION. (CTM ) - Alpinestars Research Srl Lisaks eeltoodutele kehtib Eestis veel terve rida kaubamärke, mis sisaldavad sõna ONE, on registreeritud erinevate isikute nimele klassis 12 vaidlustaja ja taotleja kaupadega samaliigiliste kaupade tähistamiseks: One Card fig (rahv reg ) Eurodrive Services And Distribution N.V. X ONE (rahv reg ) Compagnie Generale Des Etablissements Michelin TWO IN ONE (CTM ) - ADM21 Co., Ltd. SEVEN IN ONE (CTM ) - ADM21 Co., Ltd. Alpha-One fig (CTM ) - Alpha-One Leather Products Co. LTD. EZQUICK ALL IN ONE (CTM ) - ADM21 Co., Ltd. SPEED ONE (CTM ) - YOAN Technologies Co., Ltd. ONLY ONE (CTM ) - Egon Becker T-ONE fig (CTM ) - T-ONE R&D CORP MESCOLA ONE (CTM ) Vicini Di Vicini Ottavio E Figli S.N.C. BASE ONE (CTM ) - Handicare Holding B.V. CUSTOMER ONE (CTM ) - TEXTRON INC. Project One (CTM ) - Trek Bicycle Corporation ONE SHOT TECHNOLOGY (CTM ) - Jupiter Plast A/S E-ONE fig (CTM ) - E-ONE, INC. PASS ONE (CTM ) - BLUESOLTECH CO., LTD ON-ONE (CTM ) - David Loughran 3

4 F.ONE fig (CTM ) - F.ONE (Société à responsabilité limitée) ONE INDUSTRIES (CTM ) - ONE Industries Corp YEAR ONE (CTM ) - Year One, Inc. Eeltoodust tulenevalt on sõna ONE laialdaselt kasutusel erinevate kaubamärkide koosseisus taotleja kaubamärgiga identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Seega isegi kui tähis ONE eraldiseisvana on piisavalt eristusvõimeline kaubamärgina toimimiseks, on enam kui ebatõenäoline, et ka mistahes sõnakombinatsioonis kasutatuna tajuksid tarbijad seda tähist viitena vaidlustusavalduse esitajale või vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiperekonda kuuluvana. Ainuüksi asjaolu, et üks kaubamärk võib teist meenutada, ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks. Kui muudest asjaoludest (identset sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide hulk turul, kaupade olemuse tõttu tarbijate teravdatud tähelepanu) tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks, puudub alus KaMS 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks. Lisaks eeltoodule ei ole Nõukogu määruse nr 207/2009 Ühenduse kaubamärgi kohta art 12 (a) ja KaMS 16 lg 1 p 1 kohaselt kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada oma ärinime. Seega ei ole vaidlustajal õigust keelata kasutada kaubamärgitaotlejal oma ärinime, mis on Auto One OÜ või mittetäielikult Auto One (TOAK a otsus nr 1102-o). Vaidlustaja vastus taotleja a seisukohtadele a esitatud vaidlustusavaldusega palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi AUTO ONE registreerimise kohta klassis 12 Auto One OÜ nimele. 1. Taotleja leiab, et klassis 12 on samade/samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud terve rida sõnalist osa ONE sisaldavaid kaubamärke. Seega isegi kui tähis ONE eraldiseisvana on piisavalt eristusvõimeline kaubamärgina toimimiseks, on enam kui ebatõenäoline, et ka mistahes sõnakombinatsioonis kasutatuna tajuksid tarbijad seda tähist viitena vaidlustusavalduse esitajale või vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiperekonda kuuluvana. Edasi leiab taotleja, et vaidlustajal ei ole õigust keelata kaubamärgitaotlejat kasutamast oma ärinime Auto One OÜ või mittetäielikult AUTO ONE, viitega KaMS 16 lg-le 1. Vaidlustaja taotleja eelnimetatud väidetega ei nõustu ja vaidleb vastu ning leiab: Ei ole oluline, kas Eestis kehtib veel rida kaubamärke, mis sisaldavad sõna ONE ning on registreeritud erinevate isikute nimele identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt tuleb iga kaubamärki käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid, kuna iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Antud juhul, kui vaadata varasemalt registreeritud kaubamärke ANGEL ONE; ONE GOAL; ONE VISION; SENSO ONE; D-one fig; ONE-77 jne, siis näeme, et nimetatud kaubamärgid moodustavad uue kombinatsiooni, kus esiplaanil ei ole enam sõna ONE. Seda erinevalt siis taotletavast kaubamärgist AUTO ONE, kus sõna ONE on esiplaanil, kui kaubamärgi koosseisus ainus kaitstav element. Seega on käesoleval juhul põhjendatud omavahel võrrelda vaid kaubamärke AUTO ONE ja ONE. Viited teistele sõna ONE sisaldavatele kaubamärkidele tuleb jätta tähelepanuta, kui asjas tähtsust mitteomavad. Kaubamärkide AUTO ONE ja ONE äravahetamine ja assotsieerumine on tõenäoline vaidlustaja kaubamärgi tugevast eristusvõimest tulenevalt. Nimelt on vaidlustaja nimele registreeritud sõnamärk ONE oma olemuselt eristusvõimeline kaubamärk. Vastupidist eeldada ei ole põhjendatud. Kaubamärki ONE ei oleks registreeritud, kui ta ei oleks oma olemuselt eristusvõimeline tähis. Veelgi enam, kaubamärki on vaidlustaja poolt laiaulatuslikult kasutatud alates aastast 2001 kuni tänase päevani välja. Seega, kui taotleja nimele registreeritaks varasema kaubamärgiga sarnane tähis AUTO ONE, on oht, et avalikkus võib uskuda, et pakutavad klassi 12 kuuluvad kaubad, sealhulgas autod pärinevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. 4

5 Hilisema kaubamärgi koosseisus olev sõna AUTO on eristusvõimetu, samuti klassi 12 kuuluvaid kaupu kirjeldav ning kaupade tähistamisel tavapärane tähis ning selle sõna lisamine tähisele ONE ei muuda võrreldavaid kaubamärke teineteisest sedavõrd erinevaks, et oleks välistatud tarbija eksitamine. 2. Taotleja on ka oma a vastuses leidnud, et vaidlustajal ei ole õigust keelata kaubamärgitaotlejat kasutamast oma ärinime Auto One OÜ või mittetäielikult AUTO ONE, viitega KaMS 16 lg-le 1. Vaidlustaja taotlejaga ei nõustu. Tegemist ei ole asjakohase väitega ning see tuleb jätta tähelepanuta. Ärinime registreerimine taotleja poolt ja selle kasutamine ei ole asjassepuutuv, kuna ärinime kasutamine ei ole käesoleva vaidluse objekt. Küsimus ei ole ärinime kasutamises, vaid kaubamärgi registreerimises, täpsemalt kas kaubamärgile AUTO ONE õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Seega isegi kui taotlejal on õigus kasutada oma ärinime viitega KaMS 16 lg-le 1, ei tähenda see veel õigust registreerida enda nimele vaidlustaja kui varasema kaubamärgiomaniku ainuõigusi rikkuv kaubamärk AUTO ONE. Samas vaidlustaja ei välista, et ta pöördub ärinime Auto One vaidlustamiseks kohtusse selleks seadusega ettenähtud korras. Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et kaubamärkide AUTO ONE ja ONE sarnasus on piisav selleks, et pidada tõenäoliseks kaubamärkide omavahelist assotsieerumist ning nende segiajamist tarbija poolt. Seetõttu on kaubamärgi AUTO ONE registreerimine klassis 12 Auto One OÜ nimele vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi AUTO ONE (taotlus nr M ) registreerimise kohta Auto One OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustaja lõplikud seisukohad Vaidlustaja oma a kirjas teatab, et jääb a vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja a esitatud vastulauses toodud asjaolude juurde. Taotleja lõplikud seisukohad Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad a, milles toetub argumentidele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamist komisjonile esitatud. Need on järgmised. 1. Vastandatud kaubamärkide ONE (CTM ) ja AUTO ONE (taotlus nr M ) äravahetamine, s.h. assotsieerumine ei ole tõenäoline, kuna tarbija on vastandatud kaupadest tulenevalt kaubamärkide osas tavapärasest tähelepanelikum, vastandatud kaubamärgid ei ole semantiliselt, foneetiliselt ega visuaalselt identsed, kaubamärkide sarnane osa ONE on madala eristusvõimega ning identsete ja samaliigiliste kaupade osas laialdaselt kasutusel erinevatele isikutele kuuluvate kaubamärkide koosseisus. 2. Vastandatud kaubamärkide AUTO ONE ja ONE kaupade kategooriast tulenevalt on tarbija vastandatud kaubamärkide endi osas tavapärasest oluliselt tähelepanelikum ning seda järgmistel põhjustel. Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid (autod, mootorrattad, paadid jne) ning nende kaupade osad ja manused on nii uuelt kui ka kasutatult ostetuna kallid, mistõttu ostu finantseerimiseks kasutatakse tihti pankade poolt pakutavaid erinevaid teenuseid. Samuti on tegemist erinevatesse registritesse kantavate vallasasjadega. Seetõttu eeldab ostu tegemine sageli mitmeid eelnevaid toiminguid ja oluliselt pikemaajalist ettevalmistust kui esmatarbekaupade puhul. Lisaks kaalub tarbija kaupade hinnast tulenevalt ostu tegemist märgatavalt kauem ja põhjalikumalt kui esmatarbetoodete puhul. 5

6 3. Vastandatud kaubamärkide ONE ja AUTO ONE algusosad on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad. Lisaks eeltoodule on kaubamärgid tervikuna erineva pikkusega ja erineva tähendusega. 4. ONE (eesti k. üks ) kuigi numbri asemel sõnana kirjutatuna on kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Tähise ONE vähesele eristusvõimele või selle devalveerumisele viitab ka terve rea teiste sõna ONE sisaldavate kaubamärkide eksisteerimine identsete kaupade osas Eesti turul. 5. Eeltoodust tulenevalt on sõna ONE laialdaselt kasutusel erinevate kaubamärkide koosseisus taotleja kaubamärgiga identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Taotleja ei nõustu seejuures vaidlustaja väitega, et eeltoodud asjaolu ei ole kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel oluline. Kaubamärkide sarnase osa hindamisel tuleb arvesse võtta, kas tegemist on laialt kasutatava tähisega ja seetõttu madala eristusvõimega tähisega, mille sisaldumisele erinevate kaubamärkide koosseisus ei pööra tarbija erilist tähelepanu. Seejuures ei ole põhjendatud vaidlustaja väide, et eelpool toodud kaubamärkide puhul ei ole sõna ONE esiplaanil. Terve rea kaubamärkide puhul on sõna ONE samavõrd esiplaanil või tagaplaanil kui taotletava kaubamärgi AUTO ONE puhul, nagu näiteks X ONE, CAR ONE fig, SPEED ONE jne. 6. Vaidlustaja ei ole põhjendanud, miks üle 30 kaubamärgi puhul tarbija ei satu tema arvates samaliigiliste või lausa identsete kaupade puhul eksitusse sõna ONE kasutamisest kaubamärgi koosseisus, samas kui taotleja kaubamärgi puhul peab seda tõenäoliseks. Samuti ei ole vaidlustaja põhjendanud, miks tarbija olles harjunud erinevatele isikutele kuuluvate ning sõna ONE sisaldavate kaubamärkidega satub just taotleja kaubamärgi puhul eksitusse. 7. Ainuüksi asjaolu, et üks kaubamärk võib teist meenutada, ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks. Kuna muudest asjaoludest (sõna ONE ( üks ) madal eristusvõime, identset sõnalist osa sisaldavate registreeritud kaubamärkide suur hulk turul, kaupade olemuse tõttu tarbijate teravdatud tähelepanu) tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks, puudub alus KaMS 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks. Lisaks: 1. Nõukogu määruse nr 207/2009 Ühenduse kaubamärgi kohta art 12 (a) ja KaMS 16 lg 1 p 1 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada oma ärinime. 2. Ükski pädev organ ei ole leidnud, et taotleja ärinimi Auto One OÜ rikuks mingil moel vaidlustaja õigusi. Vaidlustaja ega kolmandad isikud ei ole vaidlustanud Auto One OÜ ärinime registreerimist. Veelgi enam, vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk ei anna õigust vaidlustada enne Euroopa Liiduga liitumist Eestis registreeritud ärinime, mistõttu palub taotleja kõik sellekohased vaidlustaja väited jätta tähelepanuta kui põhjendamatud ähvardused. 3. Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustajal õigust keelata kasutada kaubamärgitaotlejal oma äritegevuses oma ärinime (TOAK a otsus nr 1102-o), mis on Auto One OÜ või mittetäielikult Auto One. Komisjon alustas antud asjas lõppmenetlust a. Komisjoni seisukohad ja põhjendus Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS 10 lg l p 2. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste 6

7 tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Varasem kaubamärk võib olla nii registreeritud kui ka üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja poolt vastandatud registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr ONE on varasem vaidlustatud kaubamärgist. Selles vaidlust ei ole. 1. Komisjon hindab vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust ja assotsieeruvust varasema kaubamärgiga võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugineb antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Globaalsel hindamisel lähtub komisjon kaubamärgireproduktsioonide kui tervikute võrdlemisest. 2. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustaja luba (KaMS 10 lg 2). See asjaolu on oluline juhul, kui leiavad tuvastamist KaMS 10 lg 1 p-s 2 sätestatud asjaolud. Mõlemad võrreldavad kaubamärgid hõlmavad samaliigilisi 12. klassi kaupu. Ka selles ei ole vaidlust. Kuna kaubamärgid ei ole identsed, siis seega on oluline kindlaks teha, kas kaubamärgid on sarnased või esineb kaubamärgi assotsieerumise tõenäosus varasema kaubamärgiga. 3. Komisjon, võrreldes vastandatud vaidlustaja kaubamärki ja vaidlustatud taotleja kaubamärki, tuvastas järgmist: 3.1. Tulenevalt KaMS 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, st et kaubamärk omandab õiguskaitse just sellises kujunduses, millisena see registreeriti. Võrreldes kaubamärkide reproduktsioone leiab komisjon, et mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on ühine ainult foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne sõnaline osa ONE. Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on vastandatud kaubamärgi ONE ja kaubamärgi AUTO ONE sõnad tähendusega konkreetsed sõnad: üks ja auto üks. Sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element AUTO viitab üheselt taotlejale. Ka on vastandatud kaubamärkide ONE ja AUTO ONE algusosad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad. Lisaks eeltoodule on kaubamärgid tervikuna erineva pikkuse, rütmi ja kõlaga ning erineva tähendusega. Vaid ühe identse elemendi esinemine võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei muuda aga antud juhul kaubamärke teineteisega visuaalselt ega ka foneetiliselt sedavõrd sarnaseks, et see tooks kaasa nende märkide segiajamise Euroopa Kohus on märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 18). Vaidlustaja on vaidlustusavalduses maininud, et tema nimele registreeritud sõnamärk ONE oma olemuselt eristusvõimeline kaubamärk ja seda on vaidlustaja poolt laiaulatuslikult kasutatud alates aastast 2001 kuni tänase päevani välja. Selle väite kohta pole aga esitatud tõendeid. Samuti pole esitatud tõendeid kaubamärgi ONE tuntusest Eesti turul. Komisjoni arvates aga on üldkasutatav sõna ONE (üks, või number 1) kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Sõna ONE ei ole registreerinud kaubamärgi osana mitte ainult vaidlustaja, vaid see on laialdast kasutamist leidnud ja registreeritud paljude erinevate ettevõtjate poolt. Tähise ONE vähesele eristusvõimele või selle devalveerumisele viitavad ka taotleja poolt esitatud tõendid, millest selgub terve rea teiste sõna ONE sisaldavate kaubamärkide eksisteerimine identsete kaupade osas Eesti turul. 3.3 Komisjoni arvates pole ka vastandatud kaubamärkide ONE ja AUTO ONE assotsieerumine tõenäoline, kuna tarbija on vastandatud kaupadest tulenevalt kaubamärkide osas tavapärasest tähelepanelikum. Tähelepanelikkuse osas on komisjon nõus taotlejaga, et maa-, vee- ja 7

8 õhusõidukid (autod, mootorrattad, paadid jne) ning nende kaupade osad ja manused on nii uuelt kui ka kasutatult ostetuna kallid, mistõttu ostu finantseerimiseks kasutatakse tihti pankade poolt pakutavaid erinevaid teenuseid. Samuti on tegemist erinevatesse registritesse kantavate vallasasjadega. Seetõttu eeldab ostu tegemine sageli mitmeid eelnevaid toiminguid ja oluliselt pikemaajalist ettevalmistust kui esmatarbekaupade puhul. Lisaks kaalub tarbija kaupade hinnast tulenevalt ostu tegemist märgatavalt kauem ja põhjalikumalt kui esmatarbetoodete puhul. Kuna kaubamärkide ONE ja AUTO ONE näol on tegemist täiesti erinevat tähendust omavate sõnadega, siis kaubamärgid tervikuna on kontseptuaalselt erinevad ning see erinevus ei jää märkamatuks ka keskmisele tarbijale, kes suudab nimetatud erinevuse põhjal ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku kaupadest ja teenustest eristada. Seega komisjon ei pea tõenäoliseks, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada või uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või seotud ettevõtetest. Kokkuvõttes komisjon leiab, et identse sõnalise osa ONE eksisteerimine vastandatud kaubamärkides ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks ja sellest tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks ning seega puudub alus KaMS 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse -st 61, ja KaMS 10 lg 1 p 2 komisjon jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. o t s u s t a s : Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: R. Laaneots K. Ausmees P. Lello 8

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

OTSUS_1619

OTSUS_1619 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1619-o Tallinnas 22. mail 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem