Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vaideotsus 5-P AS Estonian Air"

Väljavõte

1 P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn nr 5-P AS Estonian Air vaide Konkurentsiameti peadirektori otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis AS Estonian Air esitas Konkurentsiametile avalduse, milles palus kontrollida konkurentsiseaduse 18 lg 1 punktide 1 ja 2 nõuete järgimist ja a Konkurentsiameti ettekirjutuse nr 18 täitmist AS Tallinna Lennujaam poolt. Konkurentsiseaduse paragrahvides 73 5 ja 73 7 sätestatud aluste esinemise korral palus avalduse esitaja alustada AS-i Tallinna Lennujaam suhtes väärteomenetlust. Avaldust põhjendas AS Estonian Air sellega, et suurima tõenäosusega AS Tallinna Lennujaam ei täitnud ega täida käesoleval hetkel Konkurentsiameti ettekirjutust nr 18 ning ei hoia jätkuvalt oma raamatupidamises selget vahet erinevate põhi- ja lisategevusalade vahel ega taga majandusarvestuse läbipaistust. Samuti oli avalduse esitaja arvamusel, et AS Tallinna Lennujaam võib ristsubsideerida konkurentsile avatud tegevusalasid oma monopoolsete tegevusalade arvelt. AS Estonian Air leidis, et eristus põhi- ja lisategevusalade vahel peab olema tehtud ettevõtja majandusaasta aruandes. Samuti leidis AS Estonian Air, et ristsubsideerimist tõestab ka see, et AS Tallinna Lennujaam pakub teenuseid liiga madala hinnaga. Oma hinnangute tõestuseks esitas AS Estonian Air ärakirjad kirjavahetusest, milles avalduse esitaja on nõudnud AS-lt Tallinna Lennujaam juurdepääsu maapealsete teenuste seisukohalt asjakohasele raamatupidamisele ja hindu puudutavale teabele. Veel esitas avalduse esitaja arvestuse lähiaastate maapealse käitluse tuludest ja kuludest AS-s Estonian Air ja AS-s Tallinna Lennujaam kirjaga nr 46 esitas AS Estonian Air taotluse haldusmenetluse peatamiseks, mida põhjendas vajadusega hoida Konkurentsiametile taotluse esitamise fakti saladuses ja HMS 14 lõikes 1 sätestatud õigusega esitada taotlusi haldusmenetluse algatamiseks või haldusmenetluse käigus ning HMS 14 lõikes 8 sätestatud taotleja õigusega võtta enne haldusmenetluse lõppemist oma taotlus igal ajal tagasi. Konkurentsiamet ei rahuldanud taotlust teatades , et konkurentsiseaduse -s 63 ette nähtud menetluse peatamise alused ei näe ette menetluse peatamist AS Estonian Air poolt nimetatud asjaoludel kirjaga nr 63 esitas AS Estonian Air vaide Konkurentsiameti otsusele haldusmenetluse mittepeatamiseks, milles muu hulgas leidis, et konkurentsiseadus annab lisaks haldusmenetluse seaduses sätestatud menetluse peatamise alusele täiendava aluse. Konkurentsiameti peadirektor tegi otsuse nr 11-P, millega jättis vaide rahuldamata, põhjendades seda sellega, et

2 2 konkreetsel juhul kuulub kohaldamisele konkurentsiseaduses sätestatud haldusmenetluse peatamise norm tegi Konkurentsiameti peadirektor otsuse nr 48-L, millega lõpetas haldusmenetluse, mis algas AS Estonian Air taotluse laekumisega, seoses konkurentsiseaduse rikkumise tunnuste puudumisega. Muu hulgas leidis Konkurentsiamet otsuses, et AS Tallinna Lennujaam omab talle kuuluva lennujaamainfrastruktuuri näol olulist vahendit KonkS 15 mõttes. Konkurentsiamet jättis lahtiseks küsimuse, kas AS Tallinna Lennujaam omab turgu valitsevat seisundit maapealsete teenuste osutamise kaubaturul põhjendades seda sellega, et haldusasjas ei ole tuvastatud turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tunnuseid. Konkurentsiamet tuvastas, et AS Tallinna Lennujaam poolt kehtestatud raamatupidamise sise-eeskirjade alusel on 2005.a toimunud AS-s Tallinna Lennujaam tulude ja kulude jagamine arvestusüksuste, sh maapealse käitluse ja muude üksuste vahel ning leidis, et selline ettevõtja poolt osutatavate teenuste kulude ja tulude arvestus vastab Konkurentsiameti poolt AS-le Tallinna Lennujaam tehtud ettekirjutuses toodud põhimõtetele. Samuti asus Konkurentsiamet otsuses seisukohale, et konkurentsiseadus ei näe ette kolmandate isikute juurdepääsu ettevõtja tulude ja kulude arvestust kajastavatele andmetele. Haldusemenetluse käigus selgus täiendavalt asjaolu, et AS Tallinna Lennujaam asutas a lõpus aktsiaseltsi Tallinn Airport GH, andes viimasele üle maapealsete teenuste osutamise ülesande. Kuivõrd AS Estonian Air taotluses silmas peetud teenuseid osutas otsuse tegemise ajal seega iseseisev äriühing eraldi raamatupidamisega, siis leidis Konkurentsiamet, et KonkS 18 lg 1 punktis 2 sätestatud kohustuse rikkumine AS Tallinna Lennujaam poolt AS Estonian Air taotlustes toodud asjaoludel ei ole tuvastatav. AS Estonian Air tõi haldusmenetluse aluseks olevas taotluses välja AS Tallinna Lennujaam poolt kehtestatud maapealse käitluse madalate hindade küsimuse, mis taotluse esitaja arvates viitas ristsubsideerimisele. Konkurentsiamet pidas vajalikuks selgitada, et madalat hinnataset ei saa iseenesest lugeda tõendiks KonkS -i 18 lg 1 p 2 rikkumise kohta, sest ka nõuetekohase raamatupidamise korralduse juures on võimalik teenust odavalt, sh. alla omahinna müüa. Sellele vaatamata kontrollis Konkurentsiamet AS-i Tallinn Airport GH hindasid selgitamaks, kas AS-le Tallinna Lennujaam kui olulise vahendi omanikule kuuluv ettevõtja on kahjustanud konkurentsi maapealseid teenuseid põhjendamatult odavalt müües. Konkurentsiamet teostas üldhinnakirjas kehtivate hindade võrdluse ja lepingutes kokkulepitud hindade võrdluse regulaarliinidel opereerivate lennuettevõtjate osas. Konkurentsiamet tuvastas, et Konkurentsiameti otsuses kajastatud AS Tallinna Lennujaam (hiljem AS Tallinn Airport GH) hinnad ei olnud üheselt madalamad või kõrgemad AS Estonian Air vastavasisulistest hindadest. Selle poolest oli vaidlustatud otsuses tuvastatu erinev Konkurentsiameti ettekirjutuses tuvastatust, mille kohaselt AS Tallinna Lennujaam lepingulised hinnad olid madalamad. Lisaks tuvastas Konkurentsiamet otsuses, et AS Tallinna Airport GH a esimese kvartali majandustulemused on näidanud kasumit. Samuti pidas Konkurentsiamet otsuses vajalikuks märkida, et AS Tallinn Lennujaam ei ole oma

3 3 konkurenti kaubaturult välja tõrjunud ja kahe ettevõtja poolt kolmandatele isikutele osutatavate teenuste maht on ligilähedaselt sama suur vaie Konkurentsiameti otsusele nr 48-L haldusmenetluse lõpetamise kohta AS Estonian Air taotleb vaidega Konkurentsiameti otsuse nr 48-L tühistamist ja AS Tallinna Lennujaam ja AS Tallinn Airport GH poolt KonkS 18 lg 1 p 2 nõuete järgimise kontrollimist. Samuti palub vaide esitaja alustada AS Tallinna Lennujaam suhtes väärteomenetluse KonkS 73 5 lg 2, 73 7 lg 2 ja 18 lg 1 p 2 rikkumise tuvastamiseks. AS Estonian Air põhjendab vaiet alljärgnevalt. Vaide esitaja ei nõustu Konkurentsiameti seisukohaga, et kuna käesolevas menetluses ei leidnud Konkurentsiamet turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tunnuseid, siis puudub vajadus võtta seisukoht AS-l Tallinna Lennujaam turgu valitseva seisundi olemasolu suhtes ja et turgu valitseva seisundi olemasolu lennujaama teenuste osutamise turul ei tähenda veel turgu valitseva seisundi olemasolu maapealse käitluse turul. AS Estonian Air ei nõustu järeldusega, et AS Tallinna Lennujaam ei riku KonkS 18 lg 1 punktis 2 sätestatud kohustust, kuivõrd AS Tallinna Lennujaam käesoleval ajal maapealseid teenuseid enam ei osuta, vaid neid osutab AS Tallinn Airport GH. Lisaks leiab vaide esitaja, et AS Tallinn Airport GH asutamisel üleantud varasid ei hinnatud vähemalt osaliselt vastavalt nende väärtusele ja et arvesse pole võetud nn omakapitalikulu. Vaide esitaja arvates oleks Konkurentsiamet pidanud kontrollima, kas AS Tallinna Airport GH raamatupidamises on võetud arvesse kõiki kulusid ja kas äriühingu raamatupidamine on lahus. Vaide esitaja arvates oleks Konkurentsiamet pidanud kontrollima, kas AS Tallinna Lennujaam rakendab enda tütarettevõtja ja vaide esitaja suhtes mittediskrimineerivaid tingimusi. Vaide esitaja teatel on AS Tallinna Lennujaam ostnud ka pärast maapealsete teenuste osutamiseks mõeldud äriühingu asutamist osad maapealseks käitlemiseks vajalikud seadmed ise, kandes need enda kuludesse. Konkurentsiamet on vaide esitaja arvates jätnud tähelepanuta ka AS Tallinna Lennujaam tegevuse enne aastat, mil ta tegutses ise maapealsete teenuste osutajana. Vaide esitaja ei ole nõus otsuses oleva hinnanguga, et AS Tallinn Airport GH väidetavalt konkurentsi kahjustavalt odavad hinnad ei ole tegelikkuses konkurentsi kahjustavaid tagajärgi omanud, leides, et kuritarvitamise tuvastamiseks ei ole vaja näidata konkurentsi kahjustavat tagajärge.

4 4 Samuti ei nõustu vaide esitaja Konkurentsiameti seisukohaga, et AS Tallinn Airport GH esimese kvartali kasum tõendab asjaolu, et ta ei ole müünud teenust alla omahinna. Vaide esitaja andmeil on AS Tallinn Airport GH hinnad alla omahinna, mille tõestuseks on asjaolu, et AS Tallinn Airport pakub tšarterlennuettevõtjale Aurela maapealse käitlemise teenust 20% odavama hinnaga, kui seda on võimalik pakkuda AS-l Estonian Air. Lisaks eeltoodule on vaide esitaja asunud seisukohale, et Konkurentsiamet ei ole otsuse tegemisel võtnud arvesse Euroopa Ühenduse Direktiivi nr 96/67/EÜ sätteid raamatupidamise eraldamise kohta ja näinud ette võimalust rakendada sõltumatu audiitori poolset kontrolli vastavalt direktiivile. Ühtlasi teatab vaide esitaja, et palub käsitleda esitatud vaiet ka väärteoteatena väärteomenetluse seadustiku 59 mõttes. 3. Konkurentsiameti peadirektori põhjendused ja otsus Konkurentsiamet ei nõustu vaidega ja leiab, et selles esitatud taotlused otsuse tühistamise ja KonkS 18 lg 1 p 2 võimaliku rikkumise kontrollimise osas ei kuulu rahuldamisele. Vaides olevale taotlusele väärteomenetluse alustamiseks peab Konkurentsiamet vajalikuks vastata eraldi. Alljärgnevalt esitab Konkurentsiamet põhjendused, millistel ta vaide rahuldamata jätab. 3.1 AS-i Tallinna Lennujaam turgu valitseva seisundi küsimus Vaide punktis 1 leiab selle esitaja, et turgu valitseva seisundi kuritarvitamist on võimalik tõendada näitamata ettevõtjal turgu valitseva seisundi olemasolu konkreetsel kaubaturul, kui ettevõtja omab turgu valitsevat seisundit teisel, esimesega külgneval turul. Teisisõnu viitab vaide esitaja sellele, et kuritarvitamine eeldab turgu valitseva seisundi olemasolu ettevõtjal, kuid see veel ei tähenda, et ettevõtja saab oma turgu valitsevat seisundit kuritarvitada ainult konkreetselt sellel turul, millel ta turgu valitsevat seisundit omab. Konkurentsiamet leiab, et vaide esitaja on AS-i Tallinna Lennujaam võimaliku turgu valitseva seisundi käsitlusest vaidlustatud otsuses ekslikult aru saanud. Vaidlustatud otsuses analüüsis Konkurentsiamet, kas AS Tallinna Lennujaam on rikkunud seadust vaide esitaja poolt kirjeldatud asjaoludel. Kuna haldusmenetluse tulemusena ei ole konkurentsiseaduse rikkumise tunnuseid AS Tallinna Lennujaam tegevuses ilmnenud, puudus ka vajadus analüüsida, kas AS Tallinna Lennujaam omab turgu valitsevat seisundit maapealsete teenuste osutamise kaubaturul. Konkurentsiamet ei ole vaidlusaluses otsuses siiski välistanud, et AS Tallinna Lennujaam või tema järglane AS Tallinn Airport GH võib omada turgu valitsevat seisundit maapealsete teenuste osutamise turul. Konkurentsiamet rõhutab, et ta ei ole eeltooduga asunud seisukohale, et turgu valitseva seisundi olemasolu maapealsete teenuste kaubaturul on vältimatult vajalik AS Tallinna Lennujaam turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tuvastamiseks.

5 5 Konkurentsiameti hinnangul ei anna vaidlustatud otsuse tekst mingit alust sellise järelduse tegemiseks. Teisalt, väär on vaide esitaja seisukoht, et AS Tallinna Lennujaam seisund maapealsete teenuste kaubaturul üldse mingit tähtsust ei oma. Kuigi teatud olukordades võib turgu valitsev ettevõtja tõepoolest kahjustada konkurentsi pannes toime tegusid kaubaturul, kus ta turgu valitsevat seisundit ei oma, ei saa eeltoodu põhjal asuda seisukohale, et AS-i Tallinna Lennujaam mis tahes äritegevusele mis tahes kaubaturul laieneb turgu valitseva ettevõtja regulatsioon olulise vahendi omamise tõttu ühel kaubaturul. Vaide esitaja süüdistab AS-i Tallinna Lennujaam konkurentsi kahjustavalt madalate hindade rakendamises maapealsete teenuste kaubaturul. Üldjuhul peetakse konkurentsi kahjustamist madalate hindade kehtestamisega (ehk nn. kiskjalikku hinnakujundust, ik. predatory pricing) turgu valitseva ettevõtja poolt võimalikuks üksnes neil kaubaturgudel, kus vaadeldav ettevõtja omab turgu valitsevat seisundit. Olukorras, kus ettevõtjal puudub turgu valitsev seisund vaadeldaval kaubaturul, puudub tal ka võime madalate hindadega konkurentsi kahjustada. Turgu valitseva seisundi olemasolu maapealsete teenuste kaubaturul oleks seega tõendiks selle kohta, et AS Tallinna Lennujaam on reaalne võimalus ebaõiglaselt madalate hindadega konkurentsi kahjustada. Turgu valitsev ettevõtja võib kahjustada konkurentsi rakendades madalaid hindu kaubaturul, kus ta ei oma turgu valitsevat seisundit juhul, kui selline tegevus omab tagajärgi konkurentsiolukorrale ka muudel kaubaturgudel 1. Konkurentsiamet ei tuvastanud haldusmenetluse käigus mingeid asjaolusid, mis viitaksid võimalusele, et AS-i Tallinna Lennujaam hinnakujundus maapealsete teenuste osutamise kaubaturul võiks omada mõju AS-i Tallinna Lennujaam konkurentsivõimele muudel kaubaturgudel. AS-i Tallinna Lennujaam tegevus erinevatel kaubaturgudel ei ole antud kontekstis omavahel äriliselt seotud, sest tema seisund ja tegevus olulisele vahendile ligipääsu võimaldamisel ei sõltu tema tegevusest maapealse teenuse osutajana. Vaide esitaja poolt viidatud Euroopa Kohtu 14. novembri a otsuses Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities oli tegemist käesolevaga võrreldes oluliselt erineva erandliku olukorraga. Nimetatud otsuses tehtud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kohtu järeldustes oli määravaks asjaolu, et Tetra Pak tegutses mõlemal vaatluse all olnud kaubaturul, mis olid omavahel tugevalt seotud ning millest ühel oli Tetra Pakil ülekaalukas monopoolne seisund ja teisel juhtpositsioon. Nimetatud asjaoludest lähtuvalt leidsid nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Kohus, et Tetra Pak omas ka viimatinimetatud turul turgu valitseva seisundiga samastatavat positsiooni. Sellest ja teatud teistes kaalutlustest juhindudes leidsid Euroopa Komisjon ning Euroopa kohtuinstantsid Tetra Pak II juhtumis, et konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades ei välista turgu valitseva seisundi puudumine ühel käsitlust leidnud turgudest turgu valitseva seisundi kuritarvitamist. Konkurentsi kahjustavalt madalate hindade konkurentsiõiguslik käsitlus rajaneb eeldusel, et turgu valitsev ettevõtja omab tavapärasest suuremat finantsjõudu, mistõttu on tal võime kahjumlikke hindasid vahendina kasutades väiksemaid konkurente turult välja tõrjuda. Sellisest käsitlusest tuleneb loogiliselt, et konkurentsiseaduse rikkumise tuvastamiseks peab eksisteerima reaalne võimalus, et turgu valitseva ettevõtja konkurendid on sunnitud 1 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses. Brussels 2005, punkt 101

6 6 turult lahkuma ning turgu valitseval ettevõtjal on seejärel võimalus hinnad vähenenud konkurentsi ära kasutades tavapärasest kõrgemale tasemele tõsta. Kui selline võimalus reaalselt puudub, ei saa ratsionaalselt käituva turgu valitseva ettevõtja eesmärgiks olla konkurentsi kahjustamine, vaid sellel on muud majanduslikud põhjused. Konkurentsiamet juhib tähelepanu sellele, et kuigi AS Tallinna Lennujaam omab turgu valitsevat seisundit ühel maapealsete teenuste osutamise naaberturgudest, omab AS Estonian Air ise väga tugevat seisundit teisel maapealsete teenuste naaberturul ehk lennundusteenuste kaubaturul või -turgudel. Kuigi Konkurentsiametile pole üheselt selge AS-i Estonian Air ja SAS-i vahelise koostöö olemus Konkurentsiseaduse seisukohalt, tuleb asuda seisukohale, et nimetatud asjaolu tugevdab veelgi AS-i Estonian Air konkurentsipositsiooni lennundusteenuste osutamisel. AS Estonian Air näol on tegemist ettevõtjaga, kelle mahuline turuosa kolmandatele isikutele osutatavate maapealsete teenustes on ligikaudselt samasugune AS-i Tallinna Lennujaam turuosaga, kuid kelle tegevusmaht on omateenindust arvestades AS-i Tallinna Lennujaam omast umbes kolm korda suurem. Veelgi enam, AS Estonian Air on AS-st Tallinna Lennujaam tervikuna umbes kolm korda suurema käibega ettevõtja. Kuigi AS Tallinna Lennujaam omab lennujaama näol olulist vahendit ja on vähemalt teoreetiliselt võimeline suunama olulise vahendi kasutamisest tekkivad tulud muudele tegevusaladele, seisab ta silmitsi konkurendiga, kellel on vähemalt samaväärsed võimalused maapealsete teenuste osutamise finantseerimiseks. Eeltoodu kahandab võimalust, et maapealsete teenuste kahjumlikul müügil AS-i Tallinna Lennujaam poolt, isegi kui selline tegevus aset leiaks, oleks konkurentsi reaalselt kahjustavad tagajärjed. Selle järelduse paikapidavust kinnitavad ka tegelikud arengud maapealsete teenuste osutamisel kuigi kahtlustused lennujaamavaldaja poolse ristsubsideerimise kohta tõusetusid hiljemalt a (Konkurentsiametile AS Estonian Air poolt saadetud kiri nr 4-68), ei ole AS Estonian Air viie aasta jooksul kaotanud turuosas maapealse teenuste osutamise kaubaturul, rääkimata kaubaturult lahkumisest. Konkurentsiameti poolt a. läbi viidud lennundusteenuste turu-uuringus kogutud teabest ilmnes, et a. oli AS-i Estonian Air maapealsete teenuste osutamise käive oluliselt väiksem AS-i Tallinna Lennujaam vastavast käibest. 3.2 KonkS 18 lg 1 p 2 kohaldamine Vaide punktis 2 ei nõustu AS Estonian Air otsuses toodud Konkurentsiameti järeldusega, mille kohaselt arvestades, et AS Estonian Air poolt taotluses silmas peetud teenuseid osutab käesoleval hetkel eraldi äriühing eraldi raamatupidamisega, ei ole KonkS 18 lg 1 punktis 2 sätestatud kohustuse rikkumine AS Tallinna Lennujaam poolt AS Estonian Air taotluses toodud asjaoludel tuvastatav. Vaide esitaja hinnangul on nimetatud järeldus faktiliselt ja õiguslikult väär. Vaide esitaja leiab, et tütarettevõtja asutamine ei tõenda automaatselt KonkS 18 lg 1 punkti 2 rikkumise puudumist. Teiseks leiab vaide esitaja, et AS Tallinn Airport GH asutati alles a lõpus, seega äriühing ei ole tegutsenud isegi mitte tervet aastat, mistõttu ei saa olla veendumust, et konkurentsiseaduse rikkumist ei toimunud ega toimu.

7 7 Konkurentsiamet ei nõustu vaide esitaja nimetatud seisukohaga. KonkS 18 lg 1 punkti 2 kohaselt peab eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja pidama eraldi arvestust iga toote või teenusega seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes järjepidevalt kohaldatavatest ja objektiivselt põhjendatud arvestuspõhimõtetest, mis tuleb selgelt määratleda ettevõtja sise-eeskirjades. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata, kas ettevõtja toote või teenuse hind on mõistlikus vahekorras toote või teenuse väärtusega. Tsiteeritud säte kehtib mitme tegevusalaga ehk sisuliselt mitmel turul tegutsevale ühele äriühingule ja seda on sätte sõnastusest tulenevalt võimatu rakendada kahe äriühingu vahelistele suhetele. Tegemist on ühe äriühingu sisest kulude ja tulude arvestamise tehnilist korraldamist reguleeriva sättega, mis ei oma samas otsest mõju ettevõtja hinnakujundusele. Ka täiesti nõuetekohase arvestuse juures on võimalik konkurentsi kahjustavalt madalaid hindu rakendada või ristsubsideerida. Hinnakujunduse küsimustes võib kõne alla tulla konkurentsiseaduse muude normide, kuid mitte KonkS 18 lg 1 punktis 2 sätestatud kohustuse rikkumine. Eeltoodud põhjustel ei pea Konkurentsiamet võimalikuks, et olukorras, kus varasemalt ühe ettevõtja poolt osutatud teatud teenuse pakkumine on üle antud iseseisvale äriühingule eraldi raamatupidamisega, oleks veel võimalik tuvastada KonkS 18 lg 1 rikkumine. Vaide esitaja leiab, et Konkurentsiamet on jätnud kontrollimata olukorra ajavahemikus alates a ettekirjutusest kuni aktsiaseltsi AS Tallinn Airport GH asutamiseni. Ka sellega ei saa Konkurentsiamet nõustuda. Konkurentsiameti otsuse põhjendused ei piirdu vaid maapealseid teenuseid osutava äriühingu rajamise faktiga. Konkurentsiamet on muu hulgas kontrollinud AS Tallinna Lennujaam raamatupidamise sise-eeskirja, mille tulemusi on kajastatud vaidlustatud otsuse punktides 2.2 ja 3.2. Vaide esitaja ei ole otsust nimetatud osas vaidlustanud. Ka muud andmed, mida Konkurentsiamet on otsuses kasutanud, iseloomustavad muu hulgas ka AS Tallinn Airport GH asutamise eelset aega, näiteks tabelis 2 ja tabelis 3 sisalduvad andmed hindade kohta, mis on pärit lepingutest, mis lennuettevõtjad sõlmisid veel AS-ga Tallinna Lennujaam. Seega, Konkurentsiameti poolt menetluse käigus kogutud andmed iseloomustavad ka perioodi enne AS Tallinn Airport GH asutamist. Lisaks eeltoodule, ka Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmise kontrolli, mille käigus Konkurentsiseaduse rikkumist ei tuvastatud, tuleb käsitleda AS-i Tallinna Lennujaam tegevuse KonkS -le 18 lg 1 p 2 vastavuse kontrollina perioodil enne AS-i Tallinn Airport GH asutamist. 3.3 AS-i Tallinn Airport GH asutamisel üle antud varade väärtus AS Tallinn Airport GH asutamisdokumentidega seonduvalt juhib AS Estonian Air vaide punktis 2 tähelepanu sellele, et osa AS Tallinn Airport GH aktsiakapitalist on tasutud mitterahalise sissemaksena ja üksikud seadmed on antud asutatud aktsiaseltsile üle maksumusega 0 krooni. AS Estonian Air hinnangul on nende seadmete tegelikuks hinnaks kokku umbes 3,3 mln krooni. Tuginedes AS Tallinn Airport GH asutamisdokumentidele, leiab vaide esitaja, et asutamisel üle antud varasid ei ole hinnatud vastavalt nende väärtusele ning arvesse pole võetud nn omakapitalikulu (ligikaudu 10 miljonit krooni). Lisaks on AS Tallinna Lennujaam AS-i Estonian Air

8 8 väitel peale AS-i Tallinn Airport GH asutamist omandanud uue lennupuksiiri hinnangulise maksumusega 3 mln krooni ja andnud selle AS-i Tallinn Airport GH kasutusse. Vaide esitaja järeldab selle põhjal, et AS Tallinna Lennujaam toetab oma vahenditest endiselt maapealse teenindamise osutamist ja erinevate tegevusalade raamatupidamine ei ole endiselt lahus ning ammugi mitte läbipaistev. See näitab vaide esitaja hinnangul omakorda, et AS Tallinna Lennujaam rikub endiselt KonkS 18 lg 1 punkti 2. Konkurentsiametile jääb nimetatud seisukoht osaliselt arusaamatuks. Konkurentsiametile jääb selgusetuks, mida on käesoleval juhul peetud silmas mõiste omakapitalikulu all. Konkurentsiamet leiab eespool toodud põhjustel, et kahe erineva äriühingu kulude ja tulude arvestuse omavahelise suhte osas pole KonkS 18 lg 1 punktis 2 sätestatud nõude rikkumine tuvastatav, kuna nimetatud säte ei reguleeri kahe erineva äriühingu raamatupidamiste vahelisi suhteid. AS-i Estonian Air poolt esile toodud asjaolud viitavad mõne muu konkurentsiseaduse sätte rikkumise võimalusele AS-i Tallinna Lennujaam poolt. Väitega, et AS-le Tallinn Airport GH asutamisel üle antud seadmete tegelik väärtus ei ole 0 krooni nagu on näidatud asutamisdokumentides, avaldab vaide esitaja teoreetiliselt kahtlust selles, kas AS Tallinna Lennujaam on AS-le Tallinn Airport GH seadmed põhjendamatult odavalt üle andes püüdnud luua viimasele konkurentsieelise. Eelkõige võib seega püstitada küsimuse, kas AS Tallinna Lennujaam on rakendanud konkurentsi kahjustavalt madalaid hindu, milleks on võimaluse loonud varade põhjendamatult odava hinnaga AS-le Tallinn Airport GH üle andmine. Konkurentsiamet leiab, et AS Tallinna Lennujaam ei ole konkurentsi kahjustavalt odavat hinnakujundust teostanud, mistõttu puudub vajadus AS-i Tallinn Airport GH asutamisel üle antud varade hindamise küsimust detailsemalt analüüsida. Haldusmenetluses selgunu ei näita, et lennujaama valdaja teoreetiliselt võimalik katse talle kuuluvat maapealset käitlejat soodustada oleks tegelikult mõjutanud konkurentsiolukorda maapealse käitluse turul. Konkurentsiamet rõhutab, et AS Tallinn Airport GH poolt lennuettevõtjatelt võetavad hinnad ei ole AS Estonian Air omadest keskmiselt odavamad ning AS Estonian Air turuosa ei viita AS-le Tallinn Airport GH konkurentsis allajäämisele. Veelgi enam, AS-i Estonian Air maapealsete teenuste osutamise maht on omateenindust arvestades umbes 3 korda suurem. Hinnad, millega AS Tallinn Airport GH oma teenuseid pakub, ei ole menetluse lõpu seisuga AS Tallinn Airport GH asutamise järgselt muudetud ning need jäid samale tasemele sellele eelnenud AS Tallinn Lennujaam hindadega. Seega, AS Tallinna Lennujaam ei ole konkurentsi kahjustavalt madalaid hindasid rakendanud. Nimetatud seisukohta kinnitavad ka käesoleva otsuse punktis 3.1 esitatud järeldused AS-i Tallinna Lennujaam turujõu kohta. 3.4 AS-i Tallinna Lennujaam infrastruktuurile ligipääsu tingimused Vaide esitaja arvates oleks Konkurentsiamet pidanud kontrollima, kas AS Tallinna Lennujaam rakendab enda tütarettevõtja ja vaide esitaja suhtes mittediskrimineerivaid tingimusi. Vaide esitaja püstitab küsimuse, kas AS Tallinna Lennujaam rakendab tema suhtes erinevaid lennujaamateenuse hindu, üüri-, rendi- või muid tasusid, mida AS-lt

9 9 Tallinna Airport GH ei küsita jne. Lisaks viitab vaide esitaja, et Konkurentsiamet ei ole kontrollinud reisijate registreerimise laudade kulude jaotamist. Vaide esitaja kahtlustus selle kohta, et AS Tallinna Airport GH kulud võivad erineda AS Estonian Air maapealse käitluse üksuse kuludest võimalike erinevuste tõttu üüri-, rendija muudest tasudes, mida AS Tallinna Lennujaam küsib AS-lt Estonian Air ja ei küsi tütarettevõtjalt, võib viidata KonkS 16 punktis 3 sätestatu keelu rikkumisele. Samas peab Konkurentsiamet vajalikuks rõhutada, et AS Estonian Air ei käsitlenud eelkirjeldatud küsimust oma taotluses, mistõttu Konkurentsiamet seda ei analüüsinud ega pidanudki analüüsima. AS Estonian Air avaldus sisaldas väiteid üksnes KonkS 18 lg 1 punkti 2 rikkumise ja konkurentsi kahjustavalt madala hinnakujunduse kohta. Juurdepääsutingimused AS Tallinna Lennujaam infrastruktuurile mõjutavad kahtlemata AS Estonian Air ja AS Tallinn Airport GH vahelist konkurentsi, kuid Konkurentsiameti poolt läbiviidud haldusmenetluse eesmärgiks ei olnud ega saanudki olla kõikide taoliste asjaolude kontroll. Seega, antud küsimuses on AS Estonian Air poolt esitatu käsitletav mitte vaide, vaid uue taotlusena, mida ei saa lahendada käesoleva vaidemenetluse raames. Samas juhib Konkurentsiamet tähelepanu sellele, et AS Estonian Air poolt esitatu sisaldab pelgalt tõdemust, et Konkurentsiamet ei ole eelnimetatud asjaolusid kontrollinud, sisaldamata sealjuures mis tahes argumente selle kohta, et diskrimineerimine infrastruktuurile ligipääsutingimuste osas võib reaalselt aset leidnud olla. Seega on AS Estonian Air uue taotlusena käsitletav osa vaidest ebapiisavalt motiveeritud, mistõttu on tegemist puudustega taotluses HmS 15 tähenduses. Seetõttu määrab Konkurentsiamet HmS 15 lg-le 2 tuginedes AS-le Estonian Air tähtaja taotluses puuduste kõrvaldamiseks. 3.5 Konkurentsi kahjustava tegevuse tagajärgede eksisteerimine Vaide punktis 3 vaidleb vaide esitaja otsuses oleva järelduse vastu, et haldusasjas on asjakohane asjaolu, et AS Tallinn Airport GH ei ole tõrjunud AS Estonian Air kaubaturult välja ja et AS Tallinn Airport GH väidetavalt konkurentsi kahjustavad hinnad ei ole tegelikkuses konkurentsi kahjustavat tagajärge omanud. Vaide esitaja viitab siinkohal Euroopa Liidu praktikale, muu hulgas Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamusele British Airways apellatsiooni kohta Euroopa Esimese Astme Kohtu otsuse peale, mille paragrahvis 76 on rõhutatud, et piisab, kui ära näidata, et tegevus võib kahjustada konkurentsi, st tegevusel võivad olla konkurentsi kahjustavad tagajärjed. Konkurentsiamet märgib, et turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tuvastamiseks võib piisata tõepoolest üksnes sellest, kui näidata, et turgu valitseva ettevõtja käitumise tagajärjel on konkurentsi kahjustamine võimalik, ilma et vastava tagajärg peaks rikkumise tuvastamiseks olema tegelikult ka juba saabunud. Käesoleval juhul on tagajärjeks, mille võimalikkust tuleb õigusrikkumise tuvastamisel eeldada, ebaõiglaselt madalate hindade kehtestamise korral ettevõtja väljatõrjumine turult. Kirjeldatud tingimus on kooskõlas vaide esitaja poolt toodud tsitaadiga Euroopa kohtupraktikast. Nagu märgib vaide esitaja, tingib kindla tagajärje elemendi puudumine konkurentsiseaduse asjakohaste sätete kohaldamisel vajadus tagada preventiivne sekkumine, ehk vajadus vältida olukorda, kus riigi interventsioon toimub alles siis, kui

10 10 kahjulikud tagajärjed on saabunud ja konkurents on juba hävitatud. Eeltoodust ei tulene siiski, et turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tuvastamiseks piisab sellest, et konkurentsi kahjustav tagajärg on pelgalt teoreetilise konstruktsioonina võimalik. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tuvastamiseks on vajalik näidata, et konkurentsi kahjustav tagajärg võib antud juhtumi konkreetseid asjaolusid silmas pidades ka tegelikult mõistliku tõenäosusega saabuda. Konkurentsi kahjustava tagajärje saabumine või selle reaalne võimalikkus on teguriks, mille alusel eristada turgu valitseva ettevõtja poolt konkurentsiõiguslikult lubatud käitumist keelatud käitumisest. Arvestades seda, et haldusmenetlus on näidanud, et AS Tallinna Lennujaam hinnad ei ole madalamad võrreldes AS Estonian Air hindadega ja et AS Estonian Air turuosa ei ole oluliselt langenud vähemalt viie aasta jooksul, ning et viimasele kuuluv maapealse käitluse äri on kasumis, ei saa mõistlikult prognoosida, et AS Estonian Air maapealse käitluse üksus võiks nähtavas tulevikus turult tõrjutud saada konkurentsi tõttu AS-ga Tallinna Lennujaam või tema järglasega. Olukord võib muutuda alles siis, kui viimane muudab oma hinnaalast käitumist turul konkurendile ebasoodsas suunas. Samas tuleb rõhutada, et AS Tallinn Airport GH hinnakäitumise võimalik muutumine tulevikus, sealhulgas teenuste pakkumine senisest madalamate hindadega võib küll tekitada kahtlusi mõne konkurentsiseaduses sätestatud normi vastu ettevõtjatepoolses rikkumises, kuid arusaadavalt ei saa Konkurentsiamet selliseid rikkumisi käesoleval hetkel menetleda. 3.6 AS-i Tallinn Airport GH kasum Vaide esitaja ei nõustu sellega, et AS Tallinn Airport GH I kvartali kasum tõendab asjaolu, et ta ei ole müünud teenuseid alla omahinna, leides, et selline järeldus on sobimatu ja väär. Ühe kvartali tulemuste põhjal ei saa vaide esitaja hinnangul põhjapanevaid järeldusi teha. Lühiajaliselt suudab äriühing näidata kasumi olemasolu. Konkurentsiamet vaide esitaja eeltoodud väitega ei nõustu. Esiteks on Konkurentsiameti otsuses olevad järeldused kehtivad vaid selles ulatuses, milles on kehtivad selle aluseks olevad andmed. Konkurentsiamet, tegelikult aga ilmselt mitte keegi, ei saa prognoosida, kuidas asjaolud või isiku käitumine tulevikus muutuvad. Konkurentsiamet peab siiski vajalikuks rõhutada, et kuigi pikemaajalised aruanded võivad tõepoolest olla adekvaatsemad, puudub põhjus kahelda AS Tallinn Airport GH a esimese kvartali aruande asjakohasuses. Sellist põhjust ei ole esitanud ka AS Estonian Air. Konkurentsiametile jääb arusaamatuks, mida AS Estonian Air pikemaajaliste aruannete kasutamist nõudes sisuliselt taotleb. AS Estonian Air nõude täitmine tähendaks sisuliselt seda, et Konkurentsiamet oleks sunnitud hoidma menetlust avatuna veel näiteks aasta jooksul pelgalt sel põhjusel, et AS Tallinn Airport GH aruanne ei pruugi vaide esitaja pelgalt teoreetilise konstruktsiooni kohaselt adekvaatne olla. Konkurentsiameti hinnangul koormaks see põhjendamatult AS Tallinna Lennujaam ja ka Konkurentsiameti ressursse ning oleks ilmses vastuolus haldusmenetluse mõistliku aja jooksul läbi viimise nõudega. Konkurentsiamet on vaidlustatud otsuses spetsiifiliselt toonitanud äriühingu avalikustamisele kuuluva majandusaasta aruande tähtsust. Avalikustatava aruande vahendusel saavad maapealse käitleja tulemustega tutvuda kõik huvitatud isikud.

11 11 Lennundustegevuse hooajalisust arvestades ei ole põhjendamatu eeldada, et aasta lõikes kujuneb äriühingu kasum proportsionaalselt kõrgemaks, kui saaks eeldada I kvartali tulemuse põhjal. Tavapäraselt on esimeses kvartalis lennundusteenuste käive suhteliselt madal. Nimetatud asjaolu omab nii AS-i Tallinn Airport kui ka mis tahes teise lennundusega seotud ettevõtja kasumile aasta arvestuses suurendavat mõju. 3.7 AS-i Tallinn Airport GH hinnatase võrreldes AS-i Estonian Air hinnatasemega. Vaide esitaja toob välja talle teadaoleva juhtumi, kus AS Tallinn Airport GH pakub ühele tšarterlende teostavale ettevõtjale maapealse teenindamise teenust, mis oli 20% madalam, kui seda oleks võimalik pakkuda AS-l Estonian Air. Vaide kohaselt on tšarterlennu teenindamise kulud suuremad kui regulaarlennu kulud. Vaide esitaja heidab Konkurentsiametile ette, et otsuses ei ole nimetatud fakti asjaolude hindamisel arvesse võetud. Konkurentsiamet leiab, et vaide esitaja eeltoodud väide ei anna alust otsuses tehtud Konkurentsiameti järelduste muutmiseks ja vaide rahuldamiseks. Konkurentsiamet on võrrelnud otsuses regulaarliinide osutamise seisukohalt oluliste lepinguliste hindade taset kahe maapealse teenuse osutaja lõikes ja ka üldises hinnakirjas kehtestatud hindu. Konkurentsiamet ei ole tuvastanud, et AS Tallinna Lennujaam pakuks teenuseid madalamate hindadega. Lepingutes kokkulepitud hindade võrdlusest jäi küll välja regulaarlende mittepuudutav hinnainformatsioon, kuid see ei anna Konkurentsiameti hinnangul alust teistsuguse järelduse tegemiseks eelkõige sellepärast, et tšarterlende teostatakse oluliselt väiksemas mahus, kui regulaarlende. Tallinna Ülemiste lennujaama kodulehel avaldatud statistika kohaselt moodustasid aastal kõigist reisijatest 87,6% regulaarliinidel lennanud ja vaid 12,4% mitteregulaarliinidel lennanud. Regulaarlendude teenindamine on seega piisavalt suure osatähtsusega valim kirjeldamaks üldist konkurentsiolukorda maapealsete teenuste osutamise kaubaturul. Konkurentsiamet ei sea kahtluse alla vaide esitaja hinnangut, et tšarterlendude teenindamine võib muudel võrdsetel tingimustel olla kulukam, kui regulaarlendude teenindamine. Siiski omavad regulaarlennud Tallinna Ülemiste lennujaama maapealse käitluse turul selget ja olulist ülekaalu, mistõttu mõne tšarterlennuettevõtja suhtes rakendatavate hindadega seonduv ei saa olla kogu konkurentsiolukorra ümber hindamise aluseks. Tuginedes haldusmenetluses saadud lepingutele ilmnes ka vaides esitatule vastupidiseid näiteid, kus AS-i Estonian Air poolt samasuguste tingimuste juures osutatava maapealse teenuse hind võib üksikute võrreldavate klientide lõikes osutuda odavamaks võrreldes AS Tallinna Lennujaam või AS Tallinn Airport GH poolt osutatava teenuse hinnaga. Seetõttu leiab Konkurentsiamet, et ühe tšarterlendaja näite toomine ei muuda vähimalgi määral otsuse vastavasisulisi järeldusi.

12 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi nr 96/67/EÜ Vaide viimases sisulise tähtsusega lõigus asub selle esitaja seisukohale, et Konkurentsiamet ei ole arvesse võtnud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi nr 96/67/EÜ Juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule Ühenduse lennujaamades, täpsemalt selle artiklit 4, mille paragrahvi 1 kohaselt, kui lennujaama käitaja, lennujaama kasutaja või maapealsete teenuste osutaja osutab maapealse käitluse teenuseid peab ta rangelt eraldama maapealset käitlust käsitleva raamatupidamise oma muude tegevusalade raamatupidamisest kooskõlas kehtivate kaubandustavadega. Lisaks viitab vaide esitaja direktiivi nimetatud artikli paragrahvile 2, mille kohaselt raamatupidamise lahusus peab olema kontrollitav ka sõltumatu audiitori poolt. Konkurentsiamet, järeldab vaide esitaja, ei ole ise kontrollinud ega näe ette ka võimalust, et sõltumatu audiitor kontrolliks, et finantsvoogude liikumist AS Tallinna Lennujaam tegevuses ei toimu. Konkurentsiametile jääb vaide esitaja viide direktiivile käesoleva vaide kontekstis arusaamatuks. Vaide esitaja ei ole esitanud ühtegi konkreetset arutluskäiku ega ka viidet direktiivi sätetele, millest tulenevalt Konkurentsiameti otsuse seaduslikkuses oleks põhjust direktiivist tulenevalt kahelda. Konkurentsiameti pädevusse ei kuulu nimetatud direktiivi nõuete täitmise kontroll. Esiteks, vaevalt saab ette kujutada rangemat raamatupidamise eraldamist, kui seda on maapealse käitluse teise äriühingu koosseisu üleviimise teel. Teiseks, vastavalt direktiivi nimetatud artikli paragrahvile 2, välja arvatud erandiks olevad artiklid, mille hulka artikli 4 sätted ei kuulu, nimetatud direktiiv AS Tallinna Lennujaam suhtes käesoleval ajal veel ei rakendu, kuivõrd Ülemiste lennujaam ei ole saavutanud reisijate arvu piirmäära. Konkurentsiamet viitas küll a ettekirjutuses nr 18 nimetatud direktiivile, kuid tegi seda Eesti siseõiguse, Vabariigi Valitsuse määruse nr 240 kontekstis, millele oleks käesoleval juhul õige viidata ka vaide esitaja poolt. Konkurentsiamet on teadlik sellest, et AS Estonian Air on varasemalt väljendanud seisukohta, et eespool nimetatud direktiiv laieneb ka AS-le Tallinna Lennujaam, kuid selle hinnanguga ei ole Konkurentsiamet nõustunud. Samal ajal on direktiivi nimetatud artikli paragrahvis 1 sätestatu sisuliselt samalaadne KonkS 18 lg 1 punktis 2 sätestatuga, mistõttu jääb ebaselgeks, mis tingis direktiivile nimetatud viite vajaduse. Konkurentsiamet nõustub vaide esitaja väitega, et Konkurentsiameti otsus ei näe ette võimalust, et sõltumatu audiitor kontrolliks finantsvoogude liikumist AS Tallinna Lennujaam tegevuses. Teisalt Konkurentsiamet ka ei välista seda, sest direktiiviga seonduv ei kuulu Konkurentsiameti pädevusse. Konkurentsiamet lähtub oma tegevuses eelkõige konkurentsiseadusest, antud olukorras KonkS 18 lg 1 punktis 2 sätestatust, mis eespool kirjeldatud kujul audiitori võimaldamist ette ei näe. Lõpuks jääb arusaamatuks vaide esitaja hinnang, et Konkurentsiamet ei ole kontrollinud finantsvoogude liikumist. Millise konkurentsiseaduse sättega vaide esitaja seostab vajadust kontrollida finantsvoogusid, jääb ebaselgeks. Konkurentsiamet ei näe põhjust kontrollida AS-i Tallinna Lennujaam finantsvoogude liikumist olukorras, kus vaide esitaja pole esitanud mingeid Konkurentsiseaduse seisukohalt huvi pakkuvaid arutluskäike finantsvoogude kontrolli teostamise vajalikkuse osas.

13 13 Lähtudes eeltoodust ning juhindudes HmS 85 punktist 4 ja 15 lg-st 2 otsustan: 1) Jätta AS Estonian Air vaie Konkurentsiameti peadirektori otsusele nr 48-L rahuldamata. 2) Osas, milles AS Estonian Air vaie on käsitletav uue taotlusena (otsuse punkt 3.4.), määrata AS-le Estonian Air taotluse ebapiisavast motiveeritusest tingitud puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg 30 kalendripäeva arvates käesoleva vaideotsuse kättesaamisest. Vastavalt HmS 15 lg-le 2 võib haldusorgan taotluses esinevate puuduste tähtpäevaks kõrvaldamata jätmisel jätta taotluse läbi vaatamata. Vastavalt HmS 87 lõikele 1 on isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Peeter Tammistu Ärakiri on Konkurentsiameti peadirektori AS Estonian Air vaide Konkurentsiameti peadirektori otsusele nr 48-L rahuldamata jätmise otsuse nr 5-P originaaliga samane Raul Nugis Konkurentsiameti III JVO nõunik

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti 2007. a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 07.05.2014 nr 5.1-5/14-010 If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikring A/S Eesti filiaali koostöö suhtes alustatud järelevalvemenetluse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 04. o4. 2005 nr L-16 Äriklientidest lõpptarbijatele telefoniteenuse osutamise kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Konkurentsiolukorra

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Otsus

Otsus Otsus Tallinn 17.06.2009 nr 5.1-5/09-0028 AS Maardu Terminal 18.09.2008 taotluse alusel algatatud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse algatamine Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius esitas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf Mobiiltelefonivõrgule juurdepääsu ja mobiiltelefonivõrgus kõnede algatamise turul (turg 15) märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõu Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf VÄLJAVÕTE Ärisaladused välja jäetud Lisa 1 Telefonivõrgus osutatavate sidumisteenuste turgudel (turud 8-10) märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse eelnõule Telefonivõrgus osutatavate

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem