Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc"

Väljavõte

1 PEADIREKTORI ASETÄITJA Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn nr.20-l Eesti Geneeriliste Ravimite Liidu (EGRAL) tegevuse suhtes alustatud konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamise kohta. 1. HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE laekus Konkurentsiametisse OÜ Parimex Invest poolt saadetud teavitus võimalikust konkurentsiseaduse (KonkS) rikkumisest Eesti Geneeriliste Ravimite Liitu (edaspidi EGRAL) kuuluvate ja omavahel konkureerivate ravimitootjate poolt. Teavituse esitaja väitel on EGRAL-i liikmetest ravimitootjad ühtlustanud kauplemistingimused osaühingu Parimex Invest suhtes ning asunud ühtlustama kauplemistingimusi kõigile apteegikettidele ning ka ravimite hulgimüüjatele antavate allahindluste osas. Lisaks vahetavad EGRAL-i liikmeskonda kuuluvad ravimitootjad omavahel äriteavet kauplemistingimuste kohta ravimite hulgimüüjate ja jaemüüjatega. Teavituse esitaja väidab, et aasta märtsis teatasid neli EGRAL-i liiget pärast pikaajalisi läbirääkimisi lühikese (7 päeva pikkuse) ajaperioodi jooksul, et nad ei sõlmi turundusteenuste osutamise lepinguid (edaspidi turundusteenuste lepinguid) osaühinguga Parimex Invest. Sarnaselt käitusid ka EGRAL-isse mittekuuluvad Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal ja GlaxoSmithKline Eesti OÜ. Teavituse esitaja väitel oli sellise üheaegse käitumise põhjuseks EGRAL liikmete koosolekul vastu võetud otsus, ühiselt mitte sõlmida turundusteenuse lepinguid OÜ-ga Parimex Invest. Samuti otsustasid EGRAL-i liikmed samal koosolekul kehtestada ühised allahindluste määrad OÜ Parimex Invest struktuuri kuuluvatele apteekidele ning kutsuda tungivalt üles ka teisi ravimitootjaid sellisele koordineeritud tegevusele. Tulenevalt teavituse sisust ning vastavalt KonkS 54 lg-le 1, palus OÜ Parimex Invest Konkurentsiametil teostada riiklikku järelevalvet konkurentsiseaduse täitmise üle.

2 2 2. HALDUSMENETLUSE SISU Haldusmenetluse eesmärgiks oli kontrollida Eesti Geneeriliste Ravimite Liitu kuuluvate ravimitootjatest ettevõtjate ning GlaxoSmithKline Eesti OÜ ja Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaali tegevuse vastavust konkurentsiseaduse 4 lg 1 p-le 1 ja p-le MENETLUSOSALISED Taotluse esitaja: OÜ Parimex Invest Asukoht: Pärnu maantee 139C, Tallinn Registrikood: Tegevusalad: OÜ Parimex Invest on ravimite hulgimüüja AS Magnum Medical tütarettevõtja, kes koordineerib 58 apteegi tööd üle Eesti. OÜ Parimex Invest osutab ravimitootjatele tasulisi turundusteenuseid, et edendada tootja toodete müüki apteekides. Haldusakti adressaadid: MTÜ Eesti Geneeriliste Ravimite Liit Asukoht: Põllu 89b, Tallinn Registrikood: Tegevusalad: Geneeriliste ravimite tootjate ühishuvide kaitsmine ning geneerilise printsiibi alusel töötavate ravimifirmade seisukohtade tugevdamine ravimiturul ja Eesti ühiskonnas, avalikkuse objektiivne informeerimine geneerilistest ravimitest. OÜ Centralpharma Communications Asukoht: J.Poska 51a, Tallinn Registrikood: Tootja esindaja: OÜ Centralpharma Communications on rahvusvahelise geneeriliste ravimite tootja Alpharma Inc. Eesti esindaja. Tegevusalad: Ravimifirmade esindamine, ravimite ja muude tervishoiutoodete turustamine ja reklaami korraldamine, ravimifirmade ravimite ja tervishoiutoodetega seonduvate kauba ja teenindusmärkide ning patentide registreerimise korraldamine, konsultatsiooniteenused ravimifirmadele. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Asukoht: Vallikraavi 2, Tartu Registrikood: Tootja esindaja: KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal on Sloveenia geneerilisi ravimeid tootva kontserni KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Eesti esindaja. Tegevusalad: Abi osutamine kaubanduslepingute sõlmimisel Ettevõtte ja toodangu promotsioon Eesti Vabariigi territooriumil, sõlmitud lepingute täitmise järele valvamine ja turu-uuringud.

3 3 AS Nycomed SEFA Asukoht: Jaama 55b, Põlva Registrikood: Tegevusalad: Ravimite ja muude farmatseutiliste preparaatide tootmine, diagnostikumide tootmine, nahahooldusvahendite tootmine, ravimite ja muude farmatseutiliste toodete, diagnostikumide ning nahahooldusvahendite turustamine ja konverentside korraldamine AS PMS Tallinn Asukoht: Salve 2c, Tallinn Registrikood: Tootja esindaja: AS PMS Tallinn on rahvusvahelise geneeriliste ravimite tootja Ratiopharm GmbH kontserni esindaja Eestis Tegevusalad: Turundusteenused, kaubandustegevusega seotud tegevus, sealhulgas jae- ja hulgimüük Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Reszvenytarsasag Eesti filiaal Asukoht: Kitsas 8, Tartu Registrikood: Tootja esindaja: Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Reszvenytarsasag Eesti filiaal on samanimelise Ungari päritolu ravimitootja esindaja Eestis Tegevusalad: Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Reszvenytarsasag poolt toodetud ravimite müümisega ja tarbimisega seotud info vahetus, reklaamitegevus, ravimesindajate töö koordineerimine Mepha Baltic Eesti filiaal Asukoht: Riia 130, Tartu Registrikood: Tootja esindaja: Mepha Baltic Eesti filiaal on Šveitsi ravimitootja Mepha Ltd. Eesti esindaja Tegevusalad: farmaatsiatoodete ja muude toodete turustamine. PAS Grindeks Eesti filiaal Asukoht: Tondi 33, Tallinn Registrikood: Tootja esindaja: PAS Grindeks Eesti filiaal on Läti ravimitootja PAS Grindeks esindaja Eestis Tegevusalad: äriühingu toodete müügi edendamine ja koordineerimine, äriühingu toodete registreerimine, turuandmete töötlemine. Kuulub samasse kontserni AS Tallinna Farmaatsiatehasega. Zentiva International a.s. Eesti filiaal Asukoht: Soola 8, Tartu Registrikood: Tootja esindaja: Zentiva International a.s. Eesti filiaal on Slovakkia ravimitootja Zentiva International a.s. esindaja Eestis

4 4 Tegevusalad: farmaatsiatoodete ja muude toodete turustamine, reklaamimine, müügi edendamine ja registreerimine Berlin-Chemie Menarini Baltic Eesti filiaal Asukoht: Suurtüki 1/Laboratooriumi 18, Tallinn Registrikood: Tootja esindaja: UAB Berlin-Chemie Menarini Baltic Eesti esindaja, kes kuulub omakorda Saksa-Itaalia päritolu ravimitootja Menarini kontserni Tegevusalad: ravimite tutvustamine, reklaam ja sellega seotud tegevus Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Asukoht: Pirita tee 20, Tallinn Tootja esindaja: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal on maailma suurima ravimitootja Pfizer inc. Eesti esindaja. Registrikood: Tegevusalad: toodete registreerimine Eestis, turu-uuringute ja ülevaadete koostamine GlaxoSmithKline Eesti OÜ Asukoht: Pärnu mnt 67a, Tallinn Registrikood: Tootja esindaja: GlaxoSmithKline Eesti OÜ rahvusvahelise ravimikontserni GlaxoSmithKline Eesti esindaja. Tegevusalad: ravimite ja tervishoiutoodete hulgimüük ja turundus 4. FAKTILISED ASJAOLUD JA TÕENDID andis Konkurentsiametis seletusi EGRAL-i kommunikatsioonijuht Risto Kukk. Menetlustoimingu tulemusena selgusid alljärgnevad asjaolud. EGRAL ühendab ühetüübilisi analoogravimeid tootvaid firmasid, tegeledes informatsiooni vahetamise ja kaasarääkimisega ravimipoliitikas, kuna üksikettevõtja tasandil on raske suhelda erinevate ametiasutustega. EGRAL-i liikmete kokkutulekud toimuvad vastavalt vajadusele, kindel reglement puudub. Viimane üldkoosolek leidis aset 10. veebruaril aastal, kust võtsid osa kõik EGRAL-i liikmed. Koosviibimise põhiteemaks oli uue ravimiseaduse jõustumisega 1. märtsil kaasnevad muutused, eriti temaatika, mis puudutas ravimiseaduse (edaspidi RavS) 86 lg-t 9. Kokkutulekul arutati apteekide ja ravimitootjate omavahelisi suhteid ning küsimust, kas OÜ Parimex Invest ja Apteekide Koostöö AS poolt pakutavad turundusteenuste lepingud on vastuolus RavS 86 lg-ga 9. Üldkoosolekul otsustati pöörduda Ravimiameti ja Konkurentsiameti poole, kuna liikmetel oli tekkinud kahtlusi, et turundusteenuste puhul on tegemist ka konkurentsiseaduse rikkumisega. Ametlikku avaldust EGRAL Konkurentsiametile ei edastanud, kuid leidis aset Konkurentsiameti esindajate ja EGRAL-i esindajate kohtumine.

5 toimus Ravimiameti korraldatud ravimireklaami alane seminar, kus muuhulgas käsitleti ravimiseaduse 86 lg 9 tõlgendamist. Ravimiameti peadirektori asetäitja Alar Irs tõi seminaril prioriteedina välja apteekide ravimivaliku ja apteekri soovituste rahaga mõjutamise lõpetamise. Samal seminaril käsitles ravimiseaduse 86 lg 9 tõlgendamist ka vandeadvokaat Ants Nõmper, kes mainis, et nimetatud sättega tuleb koos vaadelda ka KarS -e Seminari lõpus toimunud vestlusel ütles Ravimiameti esindaja, et nad tegelevad tõsiselt probleemiga seoses RavS 86 lg 9 ja Parimex Invest OÜ ja Apteekide Koostöö AS turundusteenuste lepingute mittevastavusest. Kuna seminarist võtsid osa lisaks EGRAL-i liikmetele ka sinna mittekuuluvate ravimitootjate esindajaid, siis sai nimetatud teave teatavaks ravimitootjate laiemale ringile. EGRAL-i liikmed on arutanud allahindluste kehtestamise osas temaatikat, kuidas jõuaksid tootjate allhindlused paremini patsiendini ehk valdkonna seadusandliku reguleerimisega seotud küsimusi. EGRALi liikmed ei ole arutlenud teemadel, mis puudutavad allahindluse määrade ühtlustamist jaemüügikettidele. Lisaks andis Risto Kukk Konkurentsiametile üle EGRAL-i kirja Ravimiametile ning Ravimiameti vastuse nimetatud kirjale saatis Konkurentsiamet teabenõude nr /570 Ravimiametile, kus paluti Ravimiametil edastada Konkurentsiametile kirjavahetus OÜ-ga Parimex Invest, mis puudutab nimetatud äriühingu poolt pakutavate turundusteenuste kooskõla ravimiseadusega ja saabunud vastustes nr /570 edastas Ravimiamet kinnitatud koopiad turundusteenuste vastavust ravimiseadusele puudutavast kirjavahetusest Eesti Geneeriliste Ravimite Liiduga ning AS-i Magnum Medical esindava advokaadibürooga Ots & Co , ja saatis Konkurentsiamet teabenõuded EGRAL-i liikmetest ravimitootjate esindajatele Eestis. Teabenõudes sooviti teavet tootjate turuosade suurusest Eesti humaanravimite müügiturul ning teavet, kas EGRAL-i liikmed on ühtlustanud kauplemistingimusi ravimite hulgimüüjate ja jaemüüjate suhtes. Samuti paluti esitada Konkurentsiametile koopiaid tootjate lepingutest ravimite hulgimüüjate ning jaemüüjatega saabunud vastuses nr /617 teatas Mepha Baltic Eesti filiaal alljärgnevat. Filiaali juhataja proua Signe Tamm ele teadaolevalt ei ole EGRAL-i liikmed omavahel arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist ravimite hulgimüüjate ja apteekide või apteegikettide suhtes. Seoses OÜ Parimex Invest poolt pakutavate turundusteenuste lepingutega on ühiselt arutatud eelnimetatud lepingu vastavust RavS 86 lg-le 9.

6 6 Mepha Baltic Eesti filiaali ja OÜ Parimex Invest vahel kehtis turundusteenuste leping, kuid alates 1. märtsist, seoses uue ravimiseaduse jõustumisega, leping lõpetati saabunud vastuses nr /597 teatas Berlin-Chemie Menarini Eesti filiaal alljärgnevat. Berlin-Chemie Menarini Eesti filiaal keeldus OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingut sõlmimast seoses selle vastuoluga RavS 86 lg-ga 9, lepingu seaduslikkust on arutatud ka EGRAL-i liikmete vahel. EGRAL-i liikmed ei ole arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist ravimite hulgimüüjate, apteekide ja apteegikettide suhtes. EGRAL-i liikmed vahetavad omavahel teavet, mis on seotud ravimipoliitiliste eesmärkide edendamise ja toetamisega ning koostööga riigi ja eraorganisatsioonidega. Läbirääkimised turundusteenuste lepingu sõlmimiseks algasid aasta jaanuaris AS Magnum Medical Pärnu maantee kontoris ning lõppesid seoses 1. märtsil 2005 jõustunud ravimiseadusega, lepingu sõlmimiseni pooled ei jõudnud. Pärast Ravimiametist saabunud kirja, et taolised lepingud on ravimiseadusega vastuolus ja seega kõigile tootjatele võrdselt keelu all, lõppesid läbirääkimised ilma turundusteenuste lepingut sõlmimata. Berlin-Chemie Menarini teavitas OÜ-d Parimex Invest oma soovist mitte sõlmida turundusteenuste lepingut aasta märtsi alguses telefoni teel saabunud vastuses nr /602 teatas Zentiva International a.s Eesti filiaal (edaspidi Zentiva) alljärgnevat. EGRAL-i liikmed ei ole omavahel arutanud kauplemistingimuste ühtlustamise temaatikat, kuid on arutanud võimaluste üle, kuidas oleks seadusandlikult võimalik viia patsientideni ravimitootjate poolt tehtavad allahindlused, mida praegu tehakse hulgimüügifirmadele. Lisaks on Zentiva esindaja juuresolekul EGRAL-i koosviibimistel vahetatud tööjõu arvu kajastavat informatsiooni (ravimiesindajad, müügijuhid jne.), arutatud ravimite turundustavade koodeksit ning uue ravimiseaduse rakendamist praktikas. EGRAL-i liikmed on omavahel arutanud OÜ Parimex Invest turundusteenuste lepingute seaduslikkust vastavalt uuele ravimiseadusele ning Ravimiameti seisukohast on need lepingud ebaseaduslikud. [...] saabunud vastuses nr /602 teatas PAS Grindeks Eesti filiaal alljärgnevat. EGRAL-i liikmed ei ole omavahel arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist ravimite hulgimüüjate, apteekide ega apteegikettide suhtes. Seoses OÜ Parimex Invest poolt pakutava turundusteenustega, on EGRAL-i liikmed arutanud nimetatud lepingu

7 7 võimalikku vastuolu RavS 86 lg-ga 9 ning seoses eeltooduga esitati arupärimine ka Ravimiametile. Äriteavet EGRAL-i liikmed omavahel ei vaheta. PAS Grindeks Eesti filiaal ei ole sõlminud turundusteenuste lepingut OÜ-ga Parimex Invest ning seda ei ole esitatud tingimuste puhul kavas ka sõlmida. 12. jaanuaril 2005 saatis OÜ Parimex Invest juhatuse liige Kadri Tammepuu PAS Grindeks Eesti filiaali juhataja Karmo Kalda le e-kirja, koos sellele lisatud OÜ Parimex Invest turundusteenuste lepingu põhjaga saatis Karmo Kalda OÜ-le Parimex Invest nimetatud lepingu tingimuste kohta täpsustavaid küsimusi, millele hilisemaid omavahelisi kontakte ei järgnenud saabunud vastuses teatas KRKA, d.d., Novo Mesto Slovenia (edaspidi KRKA) Eesti filiaal alljärgnevat. EGRAL-i liikmed ei ole omavahel arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist ravimite hulgimüüjate, apteekide ega apteegikettide suhtes. Arutatud on teemadel, mis puudutavad hulgimüüjatele pakutavate soodustuste jõudmist lõpptarbijani ning OÜ Parimex Invest poolt pakutavate turundusteenuste vajalikkust ravimite esitluses. EGRAL-i liikmed vahetavad omavahel informatsiooni, mis puudutab geneeriliste ja originaalravimite müügi osakaalu Eesti ravimiturul vastavalt Ravimiameti poolt avalikustatud ravimistatistikale. Kuna KRKA Eesti filiaali asemel sõlmib sääraseid koostöölepinguid emafirma, siis OÜ Parimex Invest KRKA Eesti filiaali juhatajale otsest ettepanekut turundusteenuste lepingu sõlmimiseks ei esitanud saabunud vastuses nr /597 teatas Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Reszvenytarsasag Eesti filiaal (edaspidi Richter Gedeon) alljärgnevat. EGRAL-i liikmed ei ole omavahel arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist ravimite hulgimüüjate ja apteekide või apteegikettide suhtes. EGRAL-i liikmed on omavahel arutanud uuest ravimiseadusest tulenevat olukorda, et mitte sõlmida seadusega vastuolus olevaid turundusteenuste lepinguid ning avalikustatud ravimite müügistatistikast tulenevat informatsiooni. Richter Gedeon toetas EGRAL-i algatust küsida õiguslikku hinnangut Apteekide Koostöö AS ja Parimex Invest OÜ turundusteenuste lepingute seaduslikkuse kohta. [...]. Kohtumisel Apteekide Koostöö AS ja OÜ Parimex Invest juhatajatega konkreetset ettepanekut lepingu sõlmimiseks Richter Gedeon ei saanud. Läbirääkimised OÜ-ga Parimex Invest olid sõbralikud, lähtudes pikaajalisest tulemuslikust koostööst. OÜ Parimex Invest juhataja Kadri Tammepuu rääkis uute lepingutingimuste väljatöötamisest, mis ei olnud selleks valmis, et nende üle pikemalt läbi rääkida. OÜ Parimex Invest ei soovinud pakkuda midagi ebaseaduslikku ja Richter Gedeon ei tahtnud vastu võtta ravimiseadusele mittevastavat lepingut.

8 saabunud vastuses nr /602 teatas OÜ CentralPharma Communications alljärgnevat. Alpharma esindajale teadaolevalt ei ole EGRAL-i liikmed omavahel arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist ravimite hulgimüüjate ja apteegikettide suhtes. Alpharma toodete osas ei ole Parimex Invest OÜ-ga lepinguid sõlmitud ja seoses sellega ei ole tema esindaja osalenud ka EGRAL-i vastavasisulistel koosolekutel. Samuti ei ole Alpharma esindajal täpset infot OÜ Parimex Invest poolt pakutava turundusteenuse kohta ning nimetatud lepingut ei ole plaanitud ka sõlmida, kuna ravimitootja Alpharma Inc. otsustas oma ravimite müügi Eesti turul lõpetada ning seega lõpetada oma liikmelisuse ka EGRAL-is. Alpharma esindajad ei ole vahetanud EGRAL-i liikmetega äriteavet, arutlusel on olnud peamiselt üldiseid geneeriliste ravimite müügiga seonduvad küsimused ja geneerilisi ravimeid puudutav seadusandlus saabunud vastuses nr /597 teatas AS PMS Tallinn alljärgnevat. Olles osalenud enamikel EGRAL-i koosolekutest ei ole AS PMS Tallinn juhataja Merike Seer täheldanud, et EGRAL-i liikmed oleksid arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist kolmandate isikute suhtes, kuna EGRAL-i liikmete puhul on tegemist konkurentidega. Olles omavahel konkurendid ei ole äriteabe vahetamine liikmete huvides ega eesmärgiks. Arutlusel on üldist laadi asjaolud ja probleemid, näiteks seadused, eetikakoodeks jne. EGRAL-i liikmed on omavahel arutanud turundusteenuste lepingu seaduslikkust seoses uue ravimiseaduse jõustumisega. Ratiopharm GmbH Eesti esindus ei ole keeldunud sõlmimast OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingut. Ratiopharmil oli soov turundusteenuste leping sõlmida, kuid aasta märtsis selgus, et taoline turundusteenuste leping on ebaseaduslik ning seetõttu osutus lepingu sõlmimine võimatuks. Läbirääkimised AS PMS Tallinn ja OÜ Parimex Invest vahel turundusteenuste lepingu sõlmimiseks said alguse telefonikõnest, milles küsiti, kas AS PMS Tallinn omab turundusteenuste lepingut. Kuna lepingut polnud sõlmitud, saadeti AS PMS Tallinnale leping e-kirja teel aasta veebruari teisel poolel. Vahepeal kerkis esile seadusepunkti täpsustamise vajadus ning EGRAL-i liikmed tegid pöördumise Ravimiametile. Sel perioodil tundus ebaeetiline sõlmida leping, mis suure tõenäosusega osutub kohe ebaseaduslikuks saabunud vastuses nr /597 teatas AS Nycomed Sefa alljärgnevat. AS Nycomed Sefa juhatuse liikme Ants Nurk ile teadolevatel andmetel ei ole EGRAL-i liikmed arutanud kauplemistingimuste ühtlustamist ravimite hulgimüüjatele ja apteegikettidele. Liikmed on arutanud apteegikettidega sõlmitud või sõlmimisel olevate lepingute seaduslikkust 1. märtsist vastuvõetud uue ravimiseaduse valguses. Lisaks

9 9 arutavad liikmed omavahel vastastikku huvipakkuvaid ravimiäriga seotud küsimusi, kõige sagedamini seadustest tulenevaid muutusi ravimiturul ja äris (ravimite piirhinnad, ravimite kompenseerimise tingimused ja kord). AS Nycomed Sefa oli alates aasta teisest pooltest teadlik, et OÜ Parimex Invest hakkab oma apteekides osutama turundusteenuseid. Lepingu põhja saatis OÜ Parimex Invest AS-le Nycomed Sefa e-kirja teel. Sisulisi läbirääkimisi lepingu sõlmimisele aga ei järgnenud ning AS Nycomed Sefa ei ole avaldanud valmisolekut sõlmida OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingut. Põhjusteks, miks Nycomed Sefa keeldus sõlmimast OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingut, oli ebaselgus sellist tüüpi lepingute seaduslikkuse osas ning suutmatus jõuda kokkuleppele lepingutingimustes. AS-le Nycomed Sefa ei olnud vastuvõetav OÜ Parimex Invest poolt turundusteenuste eest nõutav [...] apteekides. OÜ-ga Parimex Invest läbirääkimisi lepingu sõlmimise teemal pole praktiliselt peetud, kuna ettepanek lepingu sõlmimiseks tuli ajal, mil seda tüüpi lepingute seaduslikkus oli parasjagu arutelul. Käsitletavad turundusteenused olid AS Nycomed Sefa jaoks väheatraktiivsed, mistõttu pole lepingut seniajani sõlmitud. AS Nycomed Sefa lõpetas turundusteenuste lepingud kõigi apteegikettidega 1. aprillil 2005 saadetud avaldusega, milles märgiti, et seoses 1. märtsist 2005 jõustunud ravimiseadusega, on sõlmitud turundusteenuste lepingud osutunud ravimiseadusega vastuolus olevateks, mille tõttu on tegemist tühise tehinguga, millel pole õiguslikke tagajärgi. Eraldi teatist uue lepingu sõlmimisest loobumiseks OÜ-ga Parimex Invest Ants Nurk ile teadaolevalt välja ei saadetud. [...] saatis Konkurentsiamet teabenõude GlaxoSmithKline Eesti OÜ-le ja Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaalile. Teabenõudes paluti teavet GlaxoSmithKline Eesti OÜ ja Pfizer Luxembourg SARL turuosade suurusest Eesti humaanravimite müügiturul, EGRAL-i ja nimetatud ravimitootjate vahelisest võimalikust äriteabe vahetamisest ning põhjustest, miks GlaxoSmithKline Eesti OÜ ja Pfizer Luxembourg SARL keeldusid OÜga Parimex Invest sõlmimast turundusteenuste lepingut saabunud vastuses /765 teatas GlaxoSmithKline Eesti OÜ alljärgnevat. GlaxoSmithKline Eesti OÜ suhtleb igapäevaselt MTÜ-ga Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit Eestis (RRLE) ning nimetatud MTÜ suhtleb EGRAL-iga üldistes ravimipoliitilistes küsimustes, milles Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liidu ja EGRAL-i huvid kattuvad. GlaxoSmithKline Eesti OÜ on oma majandustegevuses ja otsustustes iseseisev ning ei sõltu oma tegevuses teistest juriidilistest isikutest. Ka ei vaheta GlaxoSmithKline EGRAL-iga informatsiooni oma majandustegevuse ja ärisaladuste kohta.

10 aasta 2. jaanuaril sõlmisid OÜ Parimex Invest ja GlaxoSmithKline Eesti OÜ turundusteenuste lepingu, mis oleks kehtinud 31. detsembrini GlaxoSmithKline Eesti OÜ jaoks tulenes Parimex Invest OÜ-ga lepingu ülesütlemise vajadus 1. märtsil 2005 jõustunud ravimiseadusest, mis seadis kahtluse alla sellisel kujul turundusteenuste ostmise ja osutamise seaduslikkuse. GlaxoSmithKline Eesti OÜ peab mainima, et kuna ravimiseaduse antud hetkel kehtivas redaktsioonis vastuvõtmine tuli GlaxoSmithKline Eesti OÜ-le sarnaselt teiste ravimitootjatega üllatusena, oli ta vahetult enne ja pärast seaduse jõustumist teadmatuses Parimex Invest OÜ-ga sõlmitud lepingu õigusliku kehtivuse osas ning nagu ilmnes hiljem, olid samas olukorras ka teised ravimitootjad. Pärast teenindava advokaadibürooga konsulteerimist edastas GlaxoSmithKline Eesti OÜ OÜ-le Parimex Invest 31. märtsil 2005 kirja, milles avaldas, et ei maksa alates 1. märtsist 2005 OÜ-le Parimex Invest ravimite müügi turundusteenuste osutamise eest tasu ning ütleb lepingu korraliselt üles alates 1. juulist 2005 seoses vääramatu jõuga. Nimetatud kiri oli lisatud ka teabenõude vastusele. GlaxoSmithKline Eesti OÜ juhtis Konkurentsiameti tähelepanu faktile, et Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti initsiatiivil korraldati ravimite müügiloa hoidjatele ja ravimikaubandusega tegelejatele 21. veebruaril aastal Tartu Ülikooli Raamatukogus ja 28. märtsil aastal hotelli Viru Konverentsikeskuses seminarid ravimireklaami võimalikkuse teemal. Ravimiameti esindajad (eelkõige peadirektori asetäitja hr Alar Irs) on rõhutanud nii kõigil viimastel kokkusaamistel suuliselt kui ka kirjalikult möödapääsmatut vajadust öelda ravimitootjate ja apteegikettide vahel sõlmitud lepingud üles alates 1. märtsist 2005, kui seadusega vastuolus olevad. Kuna sel ajal toimus eeltöö Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liidu ja EGRAL-i ühise turundusalase eetikakoodeksi valmimise nimel, edastaski EGRAL Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liidule Ravimiameti 22. märtsi 2005 kirja nr JUH-7/ saabunud teabenõude vastuses nr /765 teatas Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal alljärgnevat. Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal ei ole Konkurentsiameti järelpäringus välja toodud teemal EGRAL-iga kontaktis olnud ega teavet vahetanud. EGRAL-iga ja tema liikmetega ei ole vahetatud ega vahetata ka muud äriteavet. [...] andis Konkurentsiametis seletusi OÜ Parimex Invest juhatuse liige Kadri Tammepuu. Menetlustoimingu tulemusena selgusid alljärgnevad asjaolud. Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal ning GlaxoSmithKline Eesti OÜ teatasid oma soovist keelduda OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingu sõlmimisest aasta märtsis, samal ajaperioodil mil EGRAL-i liikmed. GlaxoSmithKline Eesti OÜ teatas lepingu mittesõlmimisest e-kirja teel.

11 11 AS Nycomed Sefa, Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Resvenytarsasag Eesti filiaal, Ratiopharm GmbH (Eesti esindaja AS PMS Tallinn) ning Berlin-Chemie Menarini Baltic Eesti filiaal varasemalt väljendatud soov sõlmida OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepinguid avaldus varasematel kohtumistel ning arutlustel nimetatud ettevõtjatele saadetud lepingu põhjade osas. OÜ Parimex Invest oli mitu kuud tootjatega läbi rääkinud, poolte soovil oli lepingutesse tehtud ka muudatusi aasta märtsis sai Parimex Invest OÜ teada, et nimetatud neli EGRAL-isse kuuluvat ravimitootjat ei soovi turundusteenuste lepingut sõlmida. EGRAL-i liikmetest ravimitootjad ei ole sõlminud kokkuleppeid Parimex Invest OÜ-ga ega andnud ka allahindlusi ravimite müügi osas. Pärast Konkurentsiametile saadetud teavituse saatmist lõppesid EGRAL-i liikmete poolsed surveavaldused Parimex Invest OÜ suhtes. Samuti pole käesoleval hetkel alust arvata, et EGRAL-i poolt hulgimüüjatele antavad allahindlused peaks ühtlustuma. EGRAL-i liikmete koosolekul vastu võetud otsust, ühiselt mitte sõlmida turundusteenuste lepinguid OÜ-ga Parimex Invest väljendas väga selgelt Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Resvenytarsasag Eesti Filiaali juhataja ning EGRAL-i juhatuse esimees härra Istvan Ban AS Magnum Medical ruumides aset leidnud omavahelisi koostöösuhteid püuudutaval kohtumisel. Härra Ban`i väitel tundus EGRAL-i liikmetele, et OÜ Parimex Invest poolt pakutav turundusteenuste leping ei ole kooskõlas ravimiseaduse 86 lg-ga 9. Kadri Tammepuu arvates oli nimetatud väide esitatud ettekäändena, kuna OÜ Parimex Invest oli varasemalt tellinud advokaadibüroo Raidla & Partnerid vandeadvokaat Ants Nõmperilt õigusliku arvamuse, väljastatud , milles jõuti järeldusele, et OÜ Parimex Invest poolt pakutavad turundusteenuste lepingud ei ole vastuolus RavS 86 lgga 9. EGRAL-i liikmed olid nimetatud õigusliku arvamuse olemasolust teadlikud aasta märtsi lõpul teatas [...], et temale oli helistanud EGRAL-i kommunikatsioonijuht Risto Kukk ning ähvardanud, et OÜ-ga Parimex Invest ei tohi sõlmida turundusteenuste lepingut ning lubas vastasel korral esitada kaebuse Ravimiametisse. Samuti on AS Nycomed SEFA müügi- ja turundusjuht proua Julia Silchenko Kardi Tammepuule teadaolevalt olnud ühenduses Pharma Nord SIA Eesti filiaaliga, eesmärgiga kontrollida, ega nimetatud ravimitootja pole sõlminud turundusteenuste lepingut OÜ-ga Parimex Invest. Praegusel hetkel ei ole Parimex Invest OÜ-l ainsatki kehtivat turundusteenuste lepingut EGRAL-i liikmetega. Mõningate EGRAL-i liikmetega [...] on OÜ Parimex Invest arutanud tulevast koostööd, kuid turundusteenuste lepingute sõlmimiseni pole veel jõutud. Positiivsemaid signaale on tulnud ning nimetatud ettevõtjad on valmis koostöövõimalustes läbi rääkima aasta 1. märtsil lõpetati turundusteenuste leping Mepha Baltic Eesti filiaali ja OÜ Parimex Invest vahel esmanimetatu ettepanekul ja poolte kokkuleppel. Läbirääkimised lepingu lõpetamiseks toimusid aasta märtsi jooksul.

12 andis Konkurentsiametis asja kohta selgitusi EGRAL-i juhatuse esimees ja Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Reszvenytarsasag Eesti filiaali juhataja Istvan Ban. Menetlustoimingu tulemusena tuvastati alljärgnevad asjaolud. OÜ Parimex Invest ja Richter Gedeoni vahel pole kunagi olnud sõlmitud turundusteenuste lepingut. [...]. Oktoobris 2004 teavitas OÜ Parimex Invest, et oleks vajalik laiendada sõlmitud turundusteenuste lepingut Apteekide Koostöö AS-ga ka Parimex Invest OÜ struktuuri kuuluvate apteekide suhtes. Ettepanekut OÜ Parimex Invest poolt turundusteenuste lepingu sõlmimiseks ei tehtud ja läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks aset ei leidnud, seega ei ole Richter Gedeon OÜ-le Parimex Invest teatanud, et ei soovi nimetatud ettevõtjaga turundusteenuse lepingut sõlmida. Konkreetsete läbirääkimiste asemel leidis aset kahepoolne infovahetus, kus Richter Gedeon avaldas seisukoha, et ta on nõus sõlmima turundusteenuste lepingut, kuid nimetatud leping peab olema kooskõlas kehtiva õigusega. Uue ravimiseaduse tulekul ei soovinud Richter Gedeon sõlmida turundusteenuste lepingut ei OÜ-ga Parimex Invest ega ka Apteekide Koostöö AS-ga, arvestades nimetatud ettevõtjate poolt osutatavate turundusteenuste vastuolu ravimiseadusega. Koosviibimisel märtsis-aprillis 2005 AS Magnum Medical ruumides Tallinnas küsis Istvan Ban Kadri Tammepuult, kui kaugel on turundusteenuste lepingu uute tingimuste väljatöötamine, millele vastati, et seoses vajadusega teostada uute lepingutingimuste juriidilist analüüsi pole võimalik turundusteenuste lepinguid ravimitootjatele pakkuda. EGRAL-il pole toimunud koosolekuid, kus oleks arutletud EGRAL-i liikmete ja OÜ Parimex Invest vaheliste turundusteenuste lepingute sõlmimist. Leidis aset 2-3 koosolekut, kus lisaks teistele teemadele arutati ka turundusteenuste lepingutega seonduvat. Koosolekutel leidsid liikmed, et turundusteenuste lepingud kõigi säärast teenust pakkuvate ettevõtjatega on alates 1. märtsist 2005 ebaseaduslikud ning pole EGRAL-i liikmetele ka majanduslikult kasulikud. Ühiste allahindlustega seonduvat pole arutatud, kuna firmadel on erinevat tüüpi ravimid (käsimüügiravimid ja retseptiravimid) ning liikmetest ettevõtjate ärihuvid on vägagi erinevad. EGRAL-i liikmed ei vaheta omavahel informatsiooni, mis ei kuulu avalikustamisele. Vahetatakse tehnilist laadi teavet, näiteks kolmekeelsete pakendite kasutamisega seonduvat. Istvan Ban on teadlik OÜ Parimex Invest poolt tellitud õiguslikust arvamusest turundusteenuste lepingu seaduslikkuse kohta, kuid pole nimetatud dokumendiga tutvunud ning OÜ Parimex Invest pole talle seda ka esitanud. Teiste ravimitootjate ja neid ühendavate organisatsioonidega ei näinud EGRAL vajadust turundusteenuste seaduslikkuse osas kontakteeruda, kuid sellest oli juttu üldise infovahetuse käigus.

13 andis AS PMS Tallinn ruumides Salve 2C Tallinn seletusi Ratiopharm GmbH Eesti esindaja AS PMS Tallinn juhatuse liige Merike Seer. Menetlustoimingu tulemusena selgusid alljärgnevad asjaolud. AS PMS Tallinn ja Apotheka kaubamärki kasutava apteegiketi vahel sõlmitud turundusteenuste leping kehtis perioodil kuni Varasematel aastatel jätkus leping pärast lepingus sätestatud perioodi lõppu edasi, kuni uue lepingu sõlmimiseni. Jaanuaris 2005 saatis Apteekide Koostöö AS uue lepingu ning Merike Seer tegi seoses nimetatud lepinguga järelepärimise Apotheka juhatusele, kuid vastust sellele ei saanud. Veebruaris 2005 saatis OÜ Parimex Invest tutvumiseks oma turundusteenuste lepingu põhja, mille kohta esitas Merike Seer OÜ-le Parimex Invest täpsustavaid küsimusi seoses eesmärgiga saada lepingu inglisekeelne versioon ning sooviga teada, kas peab sõlmima eraldi turundusteenuste lepingud OÜ-ga Parimex Invest ja Apteekide Koostöö AS-ga. Läbirääkimisi OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingu sõlmimiseks ei peetud, samuti ei avaldanud AS PMS Tallinn otsest valmisolekut või vastuseisu turundusteenuste lepingu sõlmimiseks. Merike Seer ei ole teatanud OÜ-le Parimex Invest, et AS PMS Tallinn ei soovi nimetatud ettevõtjaga turundusteenuste lepingut sõlmida. EGRAL-i liikmed on omavahel arutanud turundusteenuste lepingutega seonduvat juriidilisest aspektist lähtuvalt. EGRAL-i ühiseks seisukohaks sai kindlustunde saamine Ravimiametilt turundusteenuste lepingu seaduslikkuse osas. EGRAL-i liikmed ei olnud teadlikud erinevatele EGRAL-isse kuuluvatele ravimitootjatele OÜ Parimex Invest poolt pakutavate lepingutingimuste spetsiifikast. Ainsaks EGRAL-i ühiseks ettevõtmiseks oli pöördumine Ravimiameti poole. Allahindlustega seonduvat temaatikat pole EGRAL-i liikmed omavahelistel koosolekutel puudutanud ega vaheta samuti omavahel informatsiooni ravimite müügitegevuse osas. EGRAL-i liikmete maililisti kontrollimisel ei leitud kirjavahetust, mis sisaldanuks teavet, mis võimaldaks EGRAL-i liikmetel konkurentsiriskita vastu võtta nende majandustegevust puudutavaid otsuseid ja mida saaks pidada konkurentsi kahjustava teabe vahetamiseks konkurentsiseaduse 4 lg 1 p 4 tähenduses. Tuvastati, et EGRAL-i liikmed on oma liikmete meililistis vahetanud teavet, mis puudutab apteegikettide ja nende valdusettevõtjate poolt pakutavate turundusteenuste osutamise õiguslikke aspekte ning võimalusi uue ravimiseaduse vastuvõtmisel seaduslikult käituda peetud telefonivestluses [...] teatas eelnimetatud isik, et ta on kontakteerunud EGRAL-i kommunikatsioonijuhi Risto Kukk ega seoses OÜ Parimex Invest poolt osutatavate turundusteenustega. [...] soovitas mainitud telefonivestluse käigus EGRAL-i ja OÜ Parimex Invest omavahelised erimeelsused lahendada ilma kõrvalisi ravimitootjaid nendesse kaasamata. [...] märkis, et Risto Kukk ei esitanud ähvardusi kaevata [...] tegevuse kohta Ravimiametisse juhul, kui nimetatud ettevõtja otsustaks sõlmida OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingu.

14 teatas EGRAL-i kommunikatsioonijuht Risto Kukk oma kirjas nr /996, et ta ei ole üles kutsunud erinevaid ravimitootjaid mitte sõlmima turundusteenuste lepinguid OÜ-ga Parimex Invest. Tootjad ise pöördusid Risto Kukk e poole täpsema informatsiooni saamiseks pärast seda, kui EGRAL sai Ravimiameti hinnangu kõnealustele turundusteenuste lepingutele ning kui Ravimiameti poolt korraldatud seminaril see teema käsitlemist leidis. Seega olid Risto Kukk e hinnangul kõik tootjad ise huvitatud leidmaks seaduslikke võimalusi turundusteenuste lepingute lõpetamiseks saatis Konkurentsiamet teabenõude nr /992 MTÜ-le Eesti Geneeriliste Ravimite Liit, milles paluti Konkurentsiametile edastada EGRAL-i koosolekute protokollid ajavahemikust 1. detsember 2004 kuni 1. aprill saabunud vastuses teatas EGRAL-i juhatuse esimees Istvan Ban alljärgnevat. Ajavahemikul 1. detsember kuni 1. aprill 2005 toimus kaks EGRAL-i koosolekut. EGRAL-i üldkoosolek toimus 3. detsembril 2004 Põlvas ja koosolek, kus käsitleti apteegikettide turundusteenuste lepingute vastavust ravimiseadustele, toimus 10. veebruaril Ametlikud protokollid on EGRAL-il olemas üldkoosolekute kohta, kui on vastu võetud otsused, mis on põhikirja järgi üldkoosoleku pädevuses. Ülejäänud koosolekute või kokkusaamiste kohta kirjutatakse memo, juhul kui on puudujaid või käsitletavate teemade hulk on nii suur, et vajab kirjalikku meeldetuletust. 10. veebruaril 2005 toimunud koosolekul osalesid kõik EGRAL-i liikmed ja selle koosoleku lõpuks võeti vastu üks konkreetne otsus: küsida kõnealuste turundusteenuste lepingute kohta hinnangut nii Konkurentsiametilt kui Ravimiametilt. Kuna EGRAL-i kommunikatsioonijuht võttis koosolekule järgneval päeval ühendust Konkurentsiametiga ja Ravimiametiga, leppides kokku kohtumised ja andes nende kohtumiste toimumisest ka EGRALi liikmetele teada, siis selle koosoleku memo koostamiseks puudus vajadus. Teabenõude vastusele oli lisatud 3. detsembri 2004 üldkoosoleku protokoll saadetud kirjas teatas AS Nycomed Sefa Eesti müügi- ja turundusjuht Julia Silchenko, et infovahetus OÜ Parimex Invest ja AS Nycomed Sefa vahel seoses turundusteenuste lepingu sõlmimisega aastal, leidis aset telefoni teel, kuna vastavaid elektroonilisi ja kirjalikke ülestähendusi tema valduses ei ole. Julia Silchenko on kontakteerunud Pharma Nord SIA Eesti filiaali juhataja Katrin Pruus iga telefoni teel ajavahemikul aprill 2005 eesmärgiga välja selgitada, kas nimetatud ettevõtjale on OÜ Parimex Invest poolt esitatud turundusteenuste lepingu projekt ning kas ettevõtja on vastava lepingu sõlminud. Antud informatsioon oli AS Nycomed Sefa tarbeks oluline seetõttu, et tootja Pharma Nord SIA on ühe teatud tootegrupi osas AS Nycomed SEFA otsene konkurent. Kuivõrd turundusteenuste lepingu omamine annab ravimitootjale apteegis konkurentsieelise, siis kõne eesmärk oli hinnata hetke konkurentsisituatsiooni OÜ Parimex Invest uutel tingimustel sõlmitavate turundusteenuste lepingute valguses.

15 15 5. ÕIGUSLIK HINNANG OÜ Parimex Invest esitatud teavituse alusel algatatud haldusmenetluse eesmärgiks oli kontrollida, kas Eesti Geneeriliste Ravimite Liit (EGRAL) ning tema liikmeks olevad ravimitootjatest ettevõtjad on rikkunud KonkS 4 lg 1 p-s 1 ja p-s 4 sätestatud keeldu, ühtlustades kauplemistingimusi OÜ Parimex Invest ja ravimite hulgimüüjate suhtes ning vahetades omavahel äriteavet kauplemistingimuste kohta kolmandate isikutega. KonkS 4 lg 1 punktis 1 on sätestatud, et on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus millega määratakse otseselt või kaudselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hinna- ja muid kauplemistingimusi, sealhulgas kauba hinna, tariifi, tasu, juurde-, alla- või mahahindluse, abonement-, lisa- või täiendava tasu, intressimäära, rendi või üüri määramine. KonkS 4 lg 1 punktis 4 on sätestatud, et on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus, sealhulgas konkurentsi kahjustava teabe vahetamine. 5.1 KAUBATURU MÄÄRATLUS Konkurentsiseaduse 3 lg-s 1 on sätestatud, et kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. Vastavalt RavS 2 lg-le 1 on ravim igasugune aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks või muutmiseks farmakoloogilise, immunoloogilise või metaboolse toime kaudu. RavS 4 lg 1 sätestab, et ravimpreparaat on turustamiseks pakendatud ning kaubanimega ravim. Ravimid jagunevad inimestel kasutatavateks ravimiteks e. humaanravimiteks ning veterinaarravimiteks. Eesti ravimiturgu saab kõige üldisemalt jagada kolmeks erinevaks tasandiks ravimite tootmiseks, ravimite hulgimüügiks ning apteegiteenuse osutamiseks. OÜ Parimex Invest on ravimite hulgimüüja AS Magnum Medical tütarettevõtja, kelle valitseva mõju alla kuulub 58 ravimite apteegiteenust pakkuvat apteeki suuremates Eesti asulates Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Jõhvis, Sillamäel, Keilas, Elvas, Viljandis, Rakveres ja Kuressaares. Seega võib OÜ Parimex Invest põhitegevusalaks pidada tema valitseva mõju alla kuuluvate ettevõtjate tõttu apteegiteenuse üleriigilist osutamist. Apteegiteenus on vastavalt RavS 29 lg-le 1 ravimite jaemüük või muul viisil väljastamine koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks

16 16 kasutamiseks ning kasutaja teavitamisega ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine ja jaendamine. Ravimite hulgimüügi tasand on RavS 26 lg 1 kohaselt piiritletud ravimite hulgimüügi ja nende tootmise õiguse, st. tegevusloa omajatega. Ravimite hulgimüügi tasandil saab eristada turgu, kus tegutsevad ravimite tootmise tegevusloa omajad, sellest turust, kus tegutsevad ravimite hulgimüügi tegevusloa omajad. Eesti Geneeriliste Ravimite Liit ühendab geneerilisi ravimeid tootvate ettevõtjate esindajaid ja/või tootvaid ettevõtjad Eestis. Geneeriline ravim jõuab ravimiturule pärast originaalravimi tootjale antud patendi kehtivusaja lõppemist, kui ravimi tootmist ja müümist võivad lisaks ravimi väljatöötanud tootjale hakata teostama ka teised ravimitootjad. Haldusakti adressaadid on suuremas osas välismaiste ravimitootjate kohalikud esindajad, kes ei oma Eestis ravimite käitlemise tegevusluba. Eranditeks on AS Nycomed Sefa, kes omab ravimite tootmise tegevusluba ja RRLE liikmetest GlaxoSmithKline Eesti OÜ, kes omab ravimite hulgimüügi tegevusluba. Kõik haldusakti adressaadid on tegevad välismaiste ravimitootjate esindajatena Eestis, kaitstes tootjate huve Eesti ravimiturul ning sõlmides lepinguid teiste ravimiturul tegutsevate ettevõtjatega, sealhulgas hulgimüüjate, apteekide ja apteekide valdusettevõtjatega oma emaettevõtja ravimite müügi korraldamiseks ja edendamiseks. OÜ Parimex Invest pakub oma apteekides ravimitootjatele ja/või nende esindajatele lisaks apteegiteenuste osutamisele täiendava tasulise teenusena turundusteenuseid. Konkurentsiameti valduses olevatest OÜ Parimex Invest turundusteenuste lepingutest selgus, et nimetatud lepingu objektiks on ravimitootja käsimüügiravimite ja retseptiravimite müügi edendamine OÜ Parimex Invest struktuuri kuuluvates apteekides, kasutades selleks erinevaid turundusvõimalusi. [...]. Selliste turundusteenuste lepingute sõlmimine andis tootjatele võimaluse vastavalt kokkulepitule saavutada oma toodete osas parem ekspositsioon, mis koos teiste turundusmeetoditega [...] võisid parandada tootja ravimite läbimüüki OÜ Parimex Invest apteekides. Tootja oli vastavalt enne uue ravimiseaduse jõustumist sõlmitavate turundusteenuste lepingutele kohustatud OÜ-le Parimex Invest turundusteenuste eest maksma protsentuaalse tasu apteegiketi igakuisest ostukäibest tootja ravimite osas, millele lisandus käibemaks. Konkurentsiametile teadaolevalt varieerus vastava tasu suurus 5-7 protsendi vahel ostukäibest. Kuigi eeltoodud kirjeldusele vastavad turundusteenused on otseselt seotud käsimüügiravimite ja ka retseptiravimite jaemüügiga apteekides, on esitatud materjalide põhjal tegemist osaliselt apteegiteenusest eraldiseisva teenuse osutamisega, kuna ravimitootjatel on võimalus ka ilma turundusteenuste lepingut sõlmimata OÜ Parimex Invest struktuuri kuuluvates apteekides oma ravimeid müüa.

17 17 Lisaks OÜ-le Parimex Invest osutasid aastal ja aasta alguses analoogseid turundusteenuseid OÜ Tamro Eesti ja Apteekide Koostöö AS. Viimatinimetatu koondab üleriigiliselt apteeke ühtse kaubamärgi Apotheka alla, viies Apotheka kaubamärki kasutavates apteekides läbi ühtseid koolitusprogramme ja rakendades apteekides uusi infotehnoloogilisi lahendusi. Apteekide Koostöö AS ühendab läbi Apotheka kaubamärgi ligemale 170 apteeki, sama kaubamärki kasutavad ka OÜ Parimex Invest omandisse kuuluvad 58 apteeki. Apteekide Koostöö AS pakub apteegiteenuseid ning turundusteenuseid Apotheka kaubamärki kandvates apteekides, mis ei kuulu OÜ Parimex Invest omandisse. Eelnimetatud ettevõtjad pakkusid turundusteenust üksnes tema valitseva mõju all olevates või vastava lepingu sõlminud apteekides, seega ei olnud Apteekide Koostöö AS turundusteenused asendatavad OÜ Parimex Invest poolt osutatavate turundusteenustega. Turundusteenuse ostjateks olid Eestis oma tooteid turustavad ravimitootjad ja/või nende kohalikud esindajad. Arvestades, et OÜ Parimex Invest struktuuri kuuluvad apteegid pakuvad apteegiteenust kõigis suuremates Eesti asulates ning turundusteenuste osutamine hõlmab kõiki OÜ Parimex Invest apteeke, tegutseb OÜ Parimex Invest üleriigilisel apteekides turundusteenuste osutamise kaubaturul, mis on antud menetluses asjakohaseks kaubaturuks. 5.2 HINNANG MENETLUSOSALISTE TEGEVUSELE Eestis reguleerivad ravimite müügi- ja turundustegevust mitmed erinevad õigusaktid sh. konkurentsiseadus. Turundusteenuste osutamise puhul on lisaks tavapärastele teenuste pakkumist ja ostmist reguleerivatele õigusaktidele (võlaõigusseadus, kaubandustegevuse seadus jms) oluline roll kogu ravimite valdkonda reguleerival eriseadusel ravimiseadusel jõustus Riigikogu poolt vastu võetud uus ravimiseadus (RTI, , 2, 4), mida valmistati ette alates aastast. Ravimiseadus reguleerib ravimite käitlemist, väljakirjutamist, müügilubade väljaandmist, kliinilisi uuringuid ja reklaami ning ravimialast järelevalvet ja vastutust eesmärgiga tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus ning edendada nende sihipärast kasutamist. Erilist tähtsust on uues ravimiseaduses pööratud ravimite reklaami reguleerimisele ja ravimite mittemeditsiinilistest kriteeriumitest lähtuva eelispakkumise kaotamisele, täiendades ja karmistades antud valdkonda puudutavaid sätteid. Üheks eeltoodu väljenduseks on ravimiseaduse 86 lg 9, milles on sätestatud, et ravimi müügiloa hoidjal on keelatud anda ning ravimi jaemüügiks tegevusloa omajal või tegevusloa omajate ühendusel või nende töötajal on keelatud vastu võtta mis tahes rahalisi ja mitterahalisi hüvitisi kindla ravimi või kindla tootja ravimite eelispakkumise eest ravimite jaemüügil. Ravimite soovitamine apteegis peab lähtuma ainult meditsiinilistest kriteeriumidest.

18 18 OÜ Parimex Invest poolt Konkurentsiametile saadetud teavituses nr /427 on esitatud väide, et aasta märtsis teatasid neli EGRAL-isse kuuluvat ravimitootjat AS Nycomed Sefa, Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Resvenytarsasag Eesti filiaal, AS PMS Tallinn ning Berlin-Chemie Menarini Baltic Eesti filiaal ja kaks EGRAL-isse mittekuuluvat ravimitootjat GlaxoSmithKline Eesti OÜ ja Pfizer Luxembourg SARL lühikese ajaperioodi jooksul (7 päeva), et nimetatud ettevõtjad ei sõlmi turundusteenuste lepinguid OÜ-ga Parimex Invest. Selle üheaegse ja ootamatu käitumise põhjuseks on avaldaja väitel EGRAL-i liikmete koosolekul vastu võetud otsus ühiselt mitte sõlmida turundusteenuste lepinguid osaühinguga Parimex Invest, kehtestada ühised allahindluste määrad OÜ Parimex Invest struktuuri kuuluvatele apteekidele ja kutsuda üles teisi ravimitootjaid ühisaktsiooniga ühinema. Menetluse käigus kogutud teabest selgus, et aasta lõpus ja aasta alguses esitas OÜ Parimex Invest mitmete ravimitootjate kohalikele esindajatele, sealhulgas ka Eesti Geneeriliste Ravimite Liitu kuuluvatele ravimitootjatele, ettepaneku sõlmida OÜga Parimex Invest turundusteenuste leping. Nimetatud ettepanekud esitati ravimitootjate esindajatele erinevatel aegadel ja viisidel, näiteks PAS Grindeks Eesti filiaalile aasta jaanuaris ning Zentiva International a.s Eesti filiaalile [...] ja AS-le PMS Tallinn aasta veebruaris. Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Resvenytarsasag Eesti filiaalile OÜ Parimex Invest vastavasisulist kirjalikku ettepanekut ei teinud, kuigi nimetatud ettevõtjate vahel leidis aset selleteemaline infovahetus, mille põhjal siiski konstruktiivsete läbirääkimiste alustamiseni ei jõutud. Kuna KRKA Eesti filiaal iseseisvalt tootja nimel lepinguid ei sõlmi, ei esitanud OÜ Parimex Invest nimetatud ettevõtjale ka otsest ettepanekut turundusteenuste lepingu sõlmimiseks. Samuti ei alustanud OÜ Parimex Invest läbirääkimisi turundusteenuste lepingu sõlmimiseks OÜ-ga Centralpharma Communications, kuna nimetatud ettevõtja poolt esindatav ravimitootja Alpharma Inc. otsustas Eesti turult tagasi tõmbuda, millega seoses astus OÜ Centralpharma Communications välja ka Eesti Geneeriliste Ravimite Liidust. Läbirääkimisteni turundusteenuste lepingu sõlmimiseks jõuti Berlin-Chemie Menarini Baltic Eesti filiaaliga, kellega läbirääkimised turundusteenuste lepingu sõlmimiseks algasid aasta jaanuaris, kuid vastava lepingu sõlmimiseni ei jõutud. OÜ Parimex Invest kavatses hakata turundusteenuseid esmakordselt oma nimel osutama perioodil, mis langes üldjoontes samasse ajalisse raamistikku uue ravimiseaduse väljatöötamise, vastuvõtmise ja rakendamisega. Vaadeldavad perioodil (2004. aasta lõpp kuni aasta märts) sõlmisid Konkurentsiametile teadaolevalt OÜ-ga Parimex Invest turundusteenuste lepingud EGRAL-i liikmetest Mepha Baltic Eesti filiaal ja RRLE liikmetest GlaxoSmithKline Eesti OÜ. Käesoleva menetluse käigus kogutud kirjaliku teabe ja võetud suuliste ütluste tulemusena on tuvastatud, et OÜ Parimex Invest ja ravimitootjate vahelised läbirääkimised turundusteenuste lepingu sõlmimiseks olid uue ravimiseaduse jõustumisele vahetult eelnenud perioodil jõudnud erinevatesse etappidesse, kaks ravimitootjat oli OÜ-ga Parimex Invest jõudnud kokkuleppele ning sõlminud turundusteenuste lepingu, suurem osa menetlusosalistest polnud veel ühel või teisel põhjusel jõudnud sisuliste läbirääkimiste alustamiseni või ei olnud neile vastavat ettepanekut tehtud.

19 19 Menetluse käigus kogutud teabe põhjal on tuvastatud, et 10. veebruaril 2005 aset leidnud Eesti Geneeriliste Ravimite Liidu üldkoosolekul leidis aset arutelu Parimex Invest OÜ ja Apteekide Koostöö AS poolt pakutavate turundusteenuste võimalikust vastuolust ravimiseaduse 86 lg-ga 9. Üldkoosolekul vastu võetud otsuse tulemusena otsustasid EGRAL-i liikmed ravimiseaduse 86 lg 9 tõlgendamise osas selguse saamiseks pöörduda Ravimiameti poole. Samuti otsustati üldkoosolekul pöörduda Konkurentsiameti poole, kuna liikmetel oli tekkinud kahtlusi, et turundusteenuste pakkumise puhul Apteekide Koostöö AS-i ja OÜ Parimex Invest poolt on tegemist ka konkurentsiseaduse rikkumisega. 23. veebruaril 2005 esitas EGRAL Ravimiametile kirja sooviga saada Ravimiameti seisukohta RavS 86 lg 9 tõlgendamise osas apteegikettide poolt osutatavate turundusteenuste kohta saadetud vastuses nr JUH-7/491 andis Ravimiamet temale teada olevate asjaolude põhjal mittesiduva seisukoha nimetatud õigusnormi tõlgendamise osas. Ravimiameti poolt EGRAL-i liikmetele edastatud hinnangu kohaselt ei jäta RavS 86 lg 9 koosmõjus RavS 45 p-ga 8 kahtlusi seadusandja eesmärgi osas keelata apteeke ühendavate või apteekides turundusteenust osutavate ettevõtete poolt pakutavate tasuliste turundusteenuste vormis kindla ravimi või kindla tootja ravimite eelispakkumine apteekides, olenemata sellele antavast nimetusest või tasu vahendamise viisist. Siinkohal on oluline märkida, et eeltooduga sama seisukohta on Ravimiamet väljendanud ka oma hilisemates kirjades JUH-7/924-2 ( ) ja JUH-7/924-4 ( ) AS-i Magnum Medical teenindavale Advokaadibüroo Ots & Co vandeadvokaadile Maivi Ots ale. Seoses uue ravimiseaduse vastuvõtmisega tekkinud küsimustega korraldati ravimitootjatele, ravimite müügiloa omajatele ja kliiniliste uuringute läbiviijatele Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti initsiatiivil teabepäev ning koostöös RRLE ja EGRAL-iga seminar ravimireklaami teemadel. Viimatinimetatud ühisüritusel puudutati ka turundusteenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. Näitena võib välja tuua Ravimiameti peadirektori Alar Irs i ettekande, kus toodi ühe Ravimiameti prioriteedina välja apteekide ravimivaliku ja apteekrite soovituste mõjutamise lõpetamist 1. Lisaks tõi advokaadibüroo Raidla & Partnerid vandeadvokaat Ants Nõmper oma ettekandes välja, et RavS 86 lg 9 tõlgendamisel tuleb arvesse võtta ka karistusseadustiku paragrahve , mis käsitlevad pistise ja altkäemaksu andmist ja võtmist 2. Oluline roll ravimite turustamise ja reklaami alaste õigusnormide tõlgendamisel on selle täitmise üle järelevalvet ja kohtuvälist menetlust teostaval Ravimiametil, kelle hinnangutele, tõlgendustele ja seisukohtadele saavad ettevõtjad oma majandustegevuses toetuda. Enne vastava valdkonna kohtupraktika väljakujunemist on Ravimiameti 1 Irs, A. Ettekanne ravimireklaami seminaril Tallinnas Ravimireklaami regulatsioon Ravimiameti tõlgendus. Ravimiameti kodulehekülg: 2 Nõmper, A. Ettekanne ravimireklaami seminaril Tallinnas Reklaam ja uus ravimiseadus üks võimalik tõlgendus.

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA Otsus Tallinn 15.mai 2006 nr 21-L Konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Tallinna Piimatööstuse AS-i ja tema toodete edasimüüjate tegevuse osas

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 Ravimite piirhinnad muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse muutmine kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse paragrahvi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 07.05.2014 nr 5.1-5/14-010 If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikring A/S Eesti filiaali koostöö suhtes alustatud järelevalvemenetluse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem