1506-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1506-o"

Väljavõte

1 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company Elfa laboratory nimele. Asjaolud ja menetluse käik 1) esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company Elfa laboratory, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile Baby Born (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld. Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi Baby Born kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes: Klass 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. Klass 5 Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Kaubamärgiseaduse (KaMS) 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid: - BABY born, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas: klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , Tallinn toak@just.ee

2 - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (lisa 11), klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations, food for babies. Vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM reg nr ) ja BABY born + kuju (CTM reg nr ja ) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad. Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7. Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütarettevõtete tegevuste kaudu (nt tütarettevõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euroni. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga SMAX. Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimfunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud aastal). Nii näiteks on aastatel BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel ning BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis. Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamaks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google`i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile baby born Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS -ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne Kaubamärgiseaduse 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes. 2

3 Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77). Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised: Varasemad vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM nr ) Vaidlustatud kaubamärk (CTM nr ) Baby Born (CTM nr ) Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T- 82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (ibid., p 73). Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon BABY born. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga Baby Born. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma a otsuses nr C-291/00 (vt otsust nr 750-o, Mamma mia). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalised elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad. Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, 3

4 mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 Canon, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus otsuses nr selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes. Võrreldavad kaubad on järgnevad: Varasemad vaidlustaja kaubamärgid BABY born klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. Hügieenipreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5. Vaidlustatud kaubamärk klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); kosmeetikatooted ja hooldusvahendid (mittemeditsiinilised), eelkõige parfüümid, tualettveed, vanni- ning dušigeelid ja soolad, vanniõlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), kehakreemid, šampoonid, seebid, kätekreemid; hambapuhastus-preparaadid; päevituspiimad, -geelid ja õlid ning päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetikavahendid, eelkõige näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -emulsioonid, -geelid ja puudrid; soengu- ja juuksehoolduspreparaadid aerosoolidena, sh geelid, vahud ja palsamid; juukselakid; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 3); klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). tervishoiupreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5). Baby Born Klass 3- Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. pleegitusained ja muud pesuained puhastus-, poleerained, rasvaärastid, abrasiivid. Klass 5- Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. veterinaariapreparaadid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid klass 5 - Sanitary preparations, food for babies. Hügieenipreparaadid, imikutoidud. Vaidlustaja hinnangul nähtub võrreldavaid klassi 3 kaupu analüüsides, et vaidlustaja kaubamärk klassis 3 on omandanud õiguskaitse muuhulgas keha-, käte-, hammaste pesu- ja puhastuspreparaatide, -vahendite osas. 4

5 Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitset klassi 3 toodete osas, mille üldeesmärgiks on erinevate pindade, esemete puhastamine, poleerimine, pesemine. Samuti täidavad vaidlustatud märgiga kaetud tooted rasvaärastid, abrasiivid esemete, objektide puhastus-, pesemiseesmärke. Nagu ka Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas viitavad, kuuluvad klassi 3 põhiliselt puhastus- ning tualettvahendid. Seega tuleb tõdeda, et nimetatud võrreldavate kaupade puhul klassis 3 on tegemist samaliigiliste toodetega, seda eelkõige põhjusel, et nende eesmärgiks on kellegi või millegi pesemine, puhastus, neid tooteid toodavad samad ettevõtted, neid turustavad samad ettevõtted ning neid võidakse koos tarbida. Nii näiteks toodab Eestis tuntud äriühing OÜ Flora Kaubandus nii pesupulbreid ja puhastusvahendeid (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga) kui ka erinevaid seepe (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga). Turustusettevõtte näitena lisab vaidlustaja väljavõtte Eesti äriühingu T-PUHTAX OÜ kodulehel asuvast e-poest, mille kaudu kaubeldakse erinevate puhastus- ja pesemisvahenditega, sh kätepuhastus- ja üldpuhastustoodetega. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega klassi 3 puhul tegemist samaliigiliste toodetega. Analüüsides võrreldavaid kaupu klassis 5, siis soovib vaidlustaja siinkohal tugineda OHIMi poolt hallatava kaupade/teenuste Similarity andmebaasis sisalduvale informatsioonile, mille kohaselt omavad järgnevad võrreldavad kaubad sarnaseid omadusi: Vaidlustaja märgiga kaetud kaubad klassis 5 Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 5 Sarnasuse aste Sanitary preparations Veterinary preparations Kõrge Sanitary preparations Disinfectants Kõrge Sanitary preparations Fungicides Kõrge Lisaks sellele omavad kõrget sarnasuse astet vastavalt nimetatud andmebaasile ka sellised vaidlustatud märgiga kaetud tooted nagu disinfectants ja chemical preparations for destroying vermin. Kuna vastavalt aga võrreldavad kaubad sanitary preparations ja disinfectants omavad kõrget sarnasuse astet, ning samuti omavad kõrget sarnasuse astet ka disinfectants ja chemical preparations for destroying vermin, siis võib sellest järeldada, et ka sellised võrreldavad kaubad nagu sanitary preparations ja preparations for destroying vermin on omavahel sarnased. Ülejäänud kaupade herbitsiidid osas mainib vaidlustaja, et varasemas i otsuses nr 1191-o (MONITOR vs. МОНИТОР MONITOR) on käsitletud herbitsiide kui umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid. Samas lahendis on, analüüsides võrreldavaid kaupu umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid ning farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhastus- ja õhuvärskendusained; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvrätid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid jõudnud järeldusele, et nimetatud kaupade puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega sedastades järgnevat: Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. [...] Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega fungitsiididega, 5

6 herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega. Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Seega antud OHIM Similarity andmebaasi andmetele tuginedes ning tuginedes i varasematele seisukohtadele, on võrreldavad kaubad klassis 5 samaliigilised, kusjuures on vaidlustaja Ühenduse märk nr omandanud õiguskaitse sh laia toodete kategooria tervishoiupreparaadid osas klassis 5. Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 3 ja 5 samaliigilised KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja rahvusvaheline kaubamärk reg nr hõlmab tegelikkuses laiemat klassi 3 ja 5 kaupade kategooriat, sest taotleja esialgseks sooviks oli ka Eesti osas saavutada õiguskaitset järgnevate kaupade suhtes: Klass 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klass 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Patendiametis teostatud ekspertiisi tulemusena on Patendiamet antud rahvusvahelise kaubamärgi suhtes vastandanud rea vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke, sh antud vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid, nende klassi 3 ja 5 kuuluvate kaupade suhtes, mis on esitatud allajoonitult. Kuna taotleja ei vastanud tähtajaks WIPO kaudu esitatud Patendiameti Notification of ex officio provisional refusal teatele, on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk reg nr ülejäänud kaupade suhtes klassides 3 ja 5, mida esialgne registreerimisest keeldumine ei hõlmanud. Siiski sellega seoses on vaidlustajale arusaamatu, miks on Patendiamet ekspertiisi tulemusena tõstatanud antud juhul keeldumise aluse vaid nende klassi 3 ja 5 kaupade suhtes, mis on identsed või äärmiselt sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud toodetega klassides 3 ja 5, jättes ilmselgelt hindamata samaliigilisuse küsimuse ülejäänud kaupade suhtes. Nii näiteks, nagu nähtub OHIMi Similarity andmebaasist, siis käsitleb Patendiamet ise tulenevalt menetluspraktikast samaliigiliste kaupadena vähemalt selliseid kaupu nagu sanitary preparations for medical purposes vs. disinfectants ning disinfectants vs. chemical preparations for destroying vermin. Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide sõnalises elemendis BABY BORN ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisus klassides 3 ja 5 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga Baby Born võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud märki kui Baby Born, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõnalise elemendiga Baby Born. Seega jätavad kaubamärgid tarbijale identse mulje, tajudes tähiseid identsetena. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad kujundelemendid ei anna neile täiendavat eristusvõimet, kuna vaidlustaja märgid on siiski tajutavad kui BABY born. Vaidlustaja leiab, et seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda vaadeldavate kaupade pärinemist samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas per se või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (ibid., p 18). 6

7 Vaidlustaja poolt on kaubamärk BABY born olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt TsMS 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk BABY born on muutunud per se kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk Baby Born identne ning sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Isegi kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi Baby Born registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff) [2003], p 31; otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates. Nagu öeldud, on vaidlustaja tegutsenud juba aastast alates ning on oma kaubamärkidega omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda eelkõige oma BABY BORN kaubamärgiga, mida on kasutatud vähemalt aastast alates. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajat ja tema BABY BORN kaubamärki on käsitletud tuntuna ka Eesti turustajate hulgas. Eesti tarbija on teadlik vaidlustajast ning tema rahvusvahelise mainega kaubamärgist BABY BORN. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi Baby Born registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema BABY BORN kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet. Nagu eespool kirjeldatud, on taotleja eesmärgiks olnud saavutada läbi rahvusvahelise registreeringu laialdasemat õiguskaitset, kuna eesmärgiks on olnud omandada õiguskaitse põhimõtteliselt kõigi nende klasside 3 ja 5 päistes loetletud toodete suhtes. On enamgi selge, et selline vaidlustaja tuntud ja mainega kaubamärk nagu BABY BORN võib motiveerida teisi isikuid oma ebaausate kavatsuste planeerimisel ja elluviimisel ning ebaausate äritegevusvõtete maksmapanekul, kasutades ära rahvusvahelise varasema kaubamärgi mainet, samas võib taoline identse tähise kasutus ja registreering teise isiku nimele kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet ning tema eristusvõimet. Sõnaline element Baby Born kannab endas kindlat tähendust, mis on selgelt arusaadav ning mõistetav inglise keelt valdavale tarbijaskonnale (kelle hulk sh Eestis on suur). Sõnalise elemendi tähendus aga otseselt ei seondu nende toodetega, millele soovitakse saavutada õiguskaitset läbi rahvusvahelise registreeringu. Küll võib märkida, et kaudselt (või ka otseselt olenevalt olukorrast) seonduvad kõnealused tooted nende toodetega, mille suhtes vaidlustaja oma kaubamärki kasutab. Eelkõige on vaidlustaja BABY BORN kaubamärk tuntud nukkudel ja nende aksessuaaridel kasutatava tähisena. Siiski, on teada tuntud fakt, et lapsed matkivad oma tegevuses paljuski täiskasvanuid, selle eesmärgil soovitakse ka oma mängutegevuse vm taolise tegevuse käigus kasutada tooteid seoses nukkude ning nende juurde kuuluvate aksessuaaridega. Nii näiteks soovitakse neid pesta, puhastada jne, soovides samaaegselt kasutada vaidlustatud märgiga hõlmatud tooteid. Antud nukke kasutavad õppe-eesmärkidel ka täiskasvanud (nt valmistudes ette lapse sünniks vms). Seega on enamgi selge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, seeläbi potentsiaalselt kahjustades nii vaidlustajat kui vaidlustajale kuuluvat varasemat õigust. Uue kaubamärgi Baby Born registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma BABY BORN kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti 7

8 pole vaidlustaja huvides uuele identsele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet. Kaubamärgi Baby Born kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma BABY BORN kaubamärgiga. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt ning KaMS 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Käesolevas vaidlustusavalduses viidatud vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identse/eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt. Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse identsele elemendile Baby Born, millel on ingliskeelses kontekstis kindel tähendus, kuid millel pole konkreetselt otsest seost kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, kuigi võivad kaudselt seonduda (või ka otseselt olenevalt olukorrast) vaidlustaja poolt tähisega BABY Born toodetavate kaupadega, tuleb asuda seisukohale, et Ukraina äriühingu Liability Limited Company "Elfa laboratory" esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse Baby Born esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist BABY BORN ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul. Nii näiteks kinnitab Google i otsingumootoris teostatud otsing sõnalisele elemendile Baby Born, et Ukrainas turustatakse vaidlustaja BABY born kaubamärgiga tähistatud toodangut. Kinnitamaks, et antud toodangut on turustatud Ukrainas ka varasemalt enne käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist , esitab vaidlustaja ühe Ukraina e-poe kodulehe väljavõtte andmebaasist selle kodulehe seisuga Sellest nähtub kaubamärgiga BABY born vaidlustaja erinevate toodete turustamist Ukrainas aastal 2010, siinjuures on esitatud ka Baby Born kirjeldus (NB! turustaja kasutanud vaidlustaja toodangule viitamisel tähist Baby Born nagu kujutatud ka vaidlustatud märgis). Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning BABY BORN kaubamärgist, ning soovides ära kasutada vaidlustaja BABY BORN kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul. WIPO poolt väljastanud dokumendi Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well- Known Marks (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisest (ingl k reason to know ) kaubamärgitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi Baby Born registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 7. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS 9 lg 1 p-st 10 ja 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, 41 lg-st 2 ja 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Baby Born (rahvusvaheline registreering nr ) Liability Limited Company "Elfa laboratory" nimele klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013; väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ) kohta; vaidlustaja kodulehe väljavõtted; Eesti turustaja OÜ Anvol kodulehe väljavõte BABY BORN kaubamärgi tutvustusega; e-poe väljavõte BABY BORN kaubamärgiga müüdavatest toodetest; Google i otsingu tulemus sõnakombinatsioonile baby born Eestis; väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi BABY born (CTM nr ) kohta; väljavõte OHIM elektroonilisest 8

9 andmebaasist kaubamärgi BABY born + kuju (CTM nr ) kohta; väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi BABY born + kuju (CTM nr ) kohta; Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas; OÜ Flora Kaubanduse kodulehe väljavõte; T-PUHTAX OÜ kodulehe e-poe väljavõte; OHIMi Similarity andmebaasi väljavõtted; WIPO elektroonilise andmebaasi väljavõte rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born RV reg nr andmetega; Patendiameti Notification of ex officio provisional refusal teade rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born RV reg nr esialgse registreerimisest keeldumise kohta; Google`i otsingu tulemus sõnalisele elemendile Baby Born Ukrainas; Ukraina kodulehe e-poe väljavõte andmebaasist kodulehe seisuga ja volikiri. 2) Komisjon edastas vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt Registreeringu omanik ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku 231 lg 2) ( otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP) alustas komisjon asjas nr 1506 lõppmenetlust. Komisjoni seisukohad Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist. Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) 51 lg-st 4 ja 54 1 lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks. Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk Baby Born registreeringu kuupäevaga Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid BABY born (reg nr ), BABY born + kuju (reg nr ) ning BABY born + kuju (reg nr ), mille kõigi osas on vaidlustusavalduses ekslikult märgitud, et need on prioriteedikuupäevaga Komisjoni hinnangul on vaidlustaja sedasi leidnud ilmselt tulenevalt asjaolust, et ühines Eesti Euroopa Liiduga ning sellest kuupäevast laienes Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ka Eesti territooriumile, kuid komisjon peab vajalikuks selgitada, et sellest ei saa teha järeldust, et kaubamärkide prioriteedikuupäevad on Vaidlustaja viidatud eksimus ei tähenda siiski, et vaidlustaja kaubamärgid tegelikkuses oleksid taotleja kaubamärgist hilisemad. Ühenduse kaubamärkide andmebaasi andmetel on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr ja prioriteedikuupäevad vastavalt ja ning Ühenduse kaubamärgi nr taotluse esitamise kuupäev on Seega on õige, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad KaMS 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS 10 lg 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. 9

10 Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnade kombinatsioon Baby Born. Seejuures ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega see, et vaidlustaja kaubamärkides kirjutatakse sõna BABY suurtähtedega ega vaidlustaja märkide kujunduslikud elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk Baby Born on vaidlustaja sõnalise märgiga identne ja vaidlustaja kujunduslike märkidega äravahetamiseni sarnane. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlükkavaid argumente või tõendeid. Komisjon leiab, et kõik taotleja klasside 3 ja 5 kaubad on samaliigilised vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega ning arvestades võrreldavate kaubamärkide suuri sarnasusi (vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka identsust) on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist. Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS 61 lg-d 1 ja 2, KaMS 10 lg-d 1 p 2 ja 41 lg 3, komisjon o t s u s t a s: vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi Baby Born (rahvusvaheline reg nr ) registreerimise kohta Liability Limited Company Elfa laboratory nimele klassides 3 (Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives) ja 5 (Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides) ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: M. Tähepõld H.-K. Lahek S. Sulsenberg 10

11 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company Elfa laboratory nimele. Asjaolud ja menetluse käik 1) esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company Elfa laboratory, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile Baby Born (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld. Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi Baby Born kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes: Klass 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. Klass 5 Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Kaubamärgiseaduse (KaMS) 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid: - BABY born, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas: klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , Tallinn toak@just.ee

12 - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (lisa 11), klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations, food for babies. Vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM reg nr ) ja BABY born + kuju (CTM reg nr ja ) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad. Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7. Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütarettevõtete tegevuste kaudu (nt tütarettevõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euroni. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga SMAX. Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimfunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud aastal). Nii näiteks on aastatel BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel ning BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis. Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamaks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google`i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile baby born Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS -ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne Kaubamärgiseaduse 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes. 2

13 Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77). Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised: Varasemad vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM nr ) Vaidlustatud kaubamärk (CTM nr ) Baby Born (CTM nr ) Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T- 82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (ibid., p 73). Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon BABY born. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga Baby Born. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma a otsuses nr C-291/00 (vt otsust nr 750-o, Mamma mia). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalised elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad. Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, 3

14 mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 Canon, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus otsuses nr selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes. Võrreldavad kaubad on järgnevad: Varasemad vaidlustaja kaubamärgid BABY born klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. Hügieenipreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5. Vaidlustatud kaubamärk klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); kosmeetikatooted ja hooldusvahendid (mittemeditsiinilised), eelkõige parfüümid, tualettveed, vanni- ning dušigeelid ja soolad, vanniõlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), kehakreemid, šampoonid, seebid, kätekreemid; hambapuhastus-preparaadid; päevituspiimad, -geelid ja õlid ning päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetikavahendid, eelkõige näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -emulsioonid, -geelid ja puudrid; soengu- ja juuksehoolduspreparaadid aerosoolidena, sh geelid, vahud ja palsamid; juukselakid; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 3); klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). tervishoiupreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5). Baby Born Klass 3- Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. pleegitusained ja muud pesuained puhastus-, poleerained, rasvaärastid, abrasiivid. Klass 5- Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. veterinaariapreparaadid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid klass 5 - Sanitary preparations, food for babies. Hügieenipreparaadid, imikutoidud. Vaidlustaja hinnangul nähtub võrreldavaid klassi 3 kaupu analüüsides, et vaidlustaja kaubamärk klassis 3 on omandanud õiguskaitse muuhulgas keha-, käte-, hammaste pesu- ja puhastuspreparaatide, -vahendite osas. 4

15 Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitset klassi 3 toodete osas, mille üldeesmärgiks on erinevate pindade, esemete puhastamine, poleerimine, pesemine. Samuti täidavad vaidlustatud märgiga kaetud tooted rasvaärastid, abrasiivid esemete, objektide puhastus-, pesemiseesmärke. Nagu ka Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas viitavad, kuuluvad klassi 3 põhiliselt puhastus- ning tualettvahendid. Seega tuleb tõdeda, et nimetatud võrreldavate kaupade puhul klassis 3 on tegemist samaliigiliste toodetega, seda eelkõige põhjusel, et nende eesmärgiks on kellegi või millegi pesemine, puhastus, neid tooteid toodavad samad ettevõtted, neid turustavad samad ettevõtted ning neid võidakse koos tarbida. Nii näiteks toodab Eestis tuntud äriühing OÜ Flora Kaubandus nii pesupulbreid ja puhastusvahendeid (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga) kui ka erinevaid seepe (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga). Turustusettevõtte näitena lisab vaidlustaja väljavõtte Eesti äriühingu T-PUHTAX OÜ kodulehel asuvast e-poest, mille kaudu kaubeldakse erinevate puhastus- ja pesemisvahenditega, sh kätepuhastus- ja üldpuhastustoodetega. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega klassi 3 puhul tegemist samaliigiliste toodetega. Analüüsides võrreldavaid kaupu klassis 5, siis soovib vaidlustaja siinkohal tugineda OHIMi poolt hallatava kaupade/teenuste Similarity andmebaasis sisalduvale informatsioonile, mille kohaselt omavad järgnevad võrreldavad kaubad sarnaseid omadusi: Vaidlustaja märgiga kaetud kaubad klassis 5 Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 5 Sarnasuse aste Sanitary preparations Veterinary preparations Kõrge Sanitary preparations Disinfectants Kõrge Sanitary preparations Fungicides Kõrge Lisaks sellele omavad kõrget sarnasuse astet vastavalt nimetatud andmebaasile ka sellised vaidlustatud märgiga kaetud tooted nagu disinfectants ja chemical preparations for destroying vermin. Kuna vastavalt aga võrreldavad kaubad sanitary preparations ja disinfectants omavad kõrget sarnasuse astet, ning samuti omavad kõrget sarnasuse astet ka disinfectants ja chemical preparations for destroying vermin, siis võib sellest järeldada, et ka sellised võrreldavad kaubad nagu sanitary preparations ja preparations for destroying vermin on omavahel sarnased. Ülejäänud kaupade herbitsiidid osas mainib vaidlustaja, et varasemas i otsuses nr 1191-o (MONITOR vs. МОНИТОР MONITOR) on käsitletud herbitsiide kui umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid. Samas lahendis on, analüüsides võrreldavaid kaupu umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid ning farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhastus- ja õhuvärskendusained; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvrätid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid jõudnud järeldusele, et nimetatud kaupade puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega sedastades järgnevat: Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. [...] Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega fungitsiididega, 5

16 herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega. Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Seega antud OHIM Similarity andmebaasi andmetele tuginedes ning tuginedes i varasematele seisukohtadele, on võrreldavad kaubad klassis 5 samaliigilised, kusjuures on vaidlustaja Ühenduse märk nr omandanud õiguskaitse sh laia toodete kategooria tervishoiupreparaadid osas klassis 5. Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 3 ja 5 samaliigilised KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja rahvusvaheline kaubamärk reg nr hõlmab tegelikkuses laiemat klassi 3 ja 5 kaupade kategooriat, sest taotleja esialgseks sooviks oli ka Eesti osas saavutada õiguskaitset järgnevate kaupade suhtes: Klass 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klass 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Patendiametis teostatud ekspertiisi tulemusena on Patendiamet antud rahvusvahelise kaubamärgi suhtes vastandanud rea vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke, sh antud vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid, nende klassi 3 ja 5 kuuluvate kaupade suhtes, mis on esitatud allajoonitult. Kuna taotleja ei vastanud tähtajaks WIPO kaudu esitatud Patendiameti Notification of ex officio provisional refusal teatele, on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk reg nr ülejäänud kaupade suhtes klassides 3 ja 5, mida esialgne registreerimisest keeldumine ei hõlmanud. Siiski sellega seoses on vaidlustajale arusaamatu, miks on Patendiamet ekspertiisi tulemusena tõstatanud antud juhul keeldumise aluse vaid nende klassi 3 ja 5 kaupade suhtes, mis on identsed või äärmiselt sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud toodetega klassides 3 ja 5, jättes ilmselgelt hindamata samaliigilisuse küsimuse ülejäänud kaupade suhtes. Nii näiteks, nagu nähtub OHIMi Similarity andmebaasist, siis käsitleb Patendiamet ise tulenevalt menetluspraktikast samaliigiliste kaupadena vähemalt selliseid kaupu nagu sanitary preparations for medical purposes vs. disinfectants ning disinfectants vs. chemical preparations for destroying vermin. Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide sõnalises elemendis BABY BORN ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisus klassides 3 ja 5 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga Baby Born võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud märki kui Baby Born, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõnalise elemendiga Baby Born. Seega jätavad kaubamärgid tarbijale identse mulje, tajudes tähiseid identsetena. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad kujundelemendid ei anna neile täiendavat eristusvõimet, kuna vaidlustaja märgid on siiski tajutavad kui BABY born. Vaidlustaja leiab, et seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda vaadeldavate kaupade pärinemist samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas per se või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (ibid., p 18). 6

17 Vaidlustaja poolt on kaubamärk BABY born olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt TsMS 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk BABY born on muutunud per se kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk Baby Born identne ning sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Isegi kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi Baby Born registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff) [2003], p 31; otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates. Nagu öeldud, on vaidlustaja tegutsenud juba aastast alates ning on oma kaubamärkidega omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda eelkõige oma BABY BORN kaubamärgiga, mida on kasutatud vähemalt aastast alates. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajat ja tema BABY BORN kaubamärki on käsitletud tuntuna ka Eesti turustajate hulgas. Eesti tarbija on teadlik vaidlustajast ning tema rahvusvahelise mainega kaubamärgist BABY BORN. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi Baby Born registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema BABY BORN kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet. Nagu eespool kirjeldatud, on taotleja eesmärgiks olnud saavutada läbi rahvusvahelise registreeringu laialdasemat õiguskaitset, kuna eesmärgiks on olnud omandada õiguskaitse põhimõtteliselt kõigi nende klasside 3 ja 5 päistes loetletud toodete suhtes. On enamgi selge, et selline vaidlustaja tuntud ja mainega kaubamärk nagu BABY BORN võib motiveerida teisi isikuid oma ebaausate kavatsuste planeerimisel ja elluviimisel ning ebaausate äritegevusvõtete maksmapanekul, kasutades ära rahvusvahelise varasema kaubamärgi mainet, samas võib taoline identse tähise kasutus ja registreering teise isiku nimele kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet ning tema eristusvõimet. Sõnaline element Baby Born kannab endas kindlat tähendust, mis on selgelt arusaadav ning mõistetav inglise keelt valdavale tarbijaskonnale (kelle hulk sh Eestis on suur). Sõnalise elemendi tähendus aga otseselt ei seondu nende toodetega, millele soovitakse saavutada õiguskaitset läbi rahvusvahelise registreeringu. Küll võib märkida, et kaudselt (või ka otseselt olenevalt olukorrast) seonduvad kõnealused tooted nende toodetega, mille suhtes vaidlustaja oma kaubamärki kasutab. Eelkõige on vaidlustaja BABY BORN kaubamärk tuntud nukkudel ja nende aksessuaaridel kasutatava tähisena. Siiski, on teada tuntud fakt, et lapsed matkivad oma tegevuses paljuski täiskasvanuid, selle eesmärgil soovitakse ka oma mängutegevuse vm taolise tegevuse käigus kasutada tooteid seoses nukkude ning nende juurde kuuluvate aksessuaaridega. Nii näiteks soovitakse neid pesta, puhastada jne, soovides samaaegselt kasutada vaidlustatud märgiga hõlmatud tooteid. Antud nukke kasutavad õppe-eesmärkidel ka täiskasvanud (nt valmistudes ette lapse sünniks vms). Seega on enamgi selge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, seeläbi potentsiaalselt kahjustades nii vaidlustajat kui vaidlustajale kuuluvat varasemat õigust. Uue kaubamärgi Baby Born registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma BABY BORN kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti 7

18 pole vaidlustaja huvides uuele identsele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet. Kaubamärgi Baby Born kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma BABY BORN kaubamärgiga. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt ning KaMS 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Käesolevas vaidlustusavalduses viidatud vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identse/eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt. Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse identsele elemendile Baby Born, millel on ingliskeelses kontekstis kindel tähendus, kuid millel pole konkreetselt otsest seost kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, kuigi võivad kaudselt seonduda (või ka otseselt olenevalt olukorrast) vaidlustaja poolt tähisega BABY Born toodetavate kaupadega, tuleb asuda seisukohale, et Ukraina äriühingu Liability Limited Company "Elfa laboratory" esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse Baby Born esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist BABY BORN ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul. Nii näiteks kinnitab Google i otsingumootoris teostatud otsing sõnalisele elemendile Baby Born, et Ukrainas turustatakse vaidlustaja BABY born kaubamärgiga tähistatud toodangut. Kinnitamaks, et antud toodangut on turustatud Ukrainas ka varasemalt enne käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist , esitab vaidlustaja ühe Ukraina e-poe kodulehe väljavõtte andmebaasist selle kodulehe seisuga Sellest nähtub kaubamärgiga BABY born vaidlustaja erinevate toodete turustamist Ukrainas aastal 2010, siinjuures on esitatud ka Baby Born kirjeldus (NB! turustaja kasutanud vaidlustaja toodangule viitamisel tähist Baby Born nagu kujutatud ka vaidlustatud märgis). Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning BABY BORN kaubamärgist, ning soovides ära kasutada vaidlustaja BABY BORN kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul. WIPO poolt väljastanud dokumendi Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well- Known Marks (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisest (ingl k reason to know ) kaubamärgitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi Baby Born registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 7. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS 9 lg 1 p-st 10 ja 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, 41 lg-st 2 ja 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Baby Born (rahvusvaheline registreering nr ) Liability Limited Company "Elfa laboratory" nimele klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013; väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ) kohta; vaidlustaja kodulehe väljavõtted; Eesti turustaja OÜ Anvol kodulehe väljavõte BABY BORN kaubamärgi tutvustusega; e-poe väljavõte BABY BORN kaubamärgiga müüdavatest toodetest; Google i otsingu tulemus sõnakombinatsioonile baby born Eestis; väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi BABY born (CTM nr ) kohta; väljavõte OHIM elektroonilisest 8

19 andmebaasist kaubamärgi BABY born + kuju (CTM nr ) kohta; väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi BABY born + kuju (CTM nr ) kohta; Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas; OÜ Flora Kaubanduse kodulehe väljavõte; T-PUHTAX OÜ kodulehe e-poe väljavõte; OHIMi Similarity andmebaasi väljavõtted; WIPO elektroonilise andmebaasi väljavõte rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born RV reg nr andmetega; Patendiameti Notification of ex officio provisional refusal teade rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born RV reg nr esialgse registreerimisest keeldumise kohta; Google`i otsingu tulemus sõnalisele elemendile Baby Born Ukrainas; Ukraina kodulehe e-poe väljavõte andmebaasist kodulehe seisuga ja volikiri. 2) Komisjon edastas vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt Registreeringu omanik ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku 231 lg 2) ( otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP) alustas komisjon asjas nr 1506 lõppmenetlust. Komisjoni seisukohad Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist. Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) 51 lg-st 4 ja 54 1 lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks. Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk Baby Born registreeringu kuupäevaga Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid BABY born (reg nr ), BABY born + kuju (reg nr ) ning BABY born + kuju (reg nr ), mille kõigi osas on vaidlustusavalduses ekslikult märgitud, et need on prioriteedikuupäevaga Komisjoni hinnangul on vaidlustaja sedasi leidnud ilmselt tulenevalt asjaolust, et ühines Eesti Euroopa Liiduga ning sellest kuupäevast laienes Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ka Eesti territooriumile, kuid komisjon peab vajalikuks selgitada, et sellest ei saa teha järeldust, et kaubamärkide prioriteedikuupäevad on Vaidlustaja viidatud eksimus ei tähenda siiski, et vaidlustaja kaubamärgid tegelikkuses oleksid taotleja kaubamärgist hilisemad. Ühenduse kaubamärkide andmebaasi andmetel on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr ja prioriteedikuupäevad vastavalt ja ning Ühenduse kaubamärgi nr taotluse esitamise kuupäev on Seega on õige, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad KaMS 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS 10 lg 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. 9

20 Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnade kombinatsioon Baby Born. Seejuures ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega see, et vaidlustaja kaubamärkides kirjutatakse sõna BABY suurtähtedega ega vaidlustaja märkide kujunduslikud elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk Baby Born on vaidlustaja sõnalise märgiga identne ja vaidlustaja kujunduslike märkidega äravahetamiseni sarnane. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlükkavaid argumente või tõendeid. Komisjon leiab, et kõik taotleja klasside 3 ja 5 kaubad on samaliigilised vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega ning arvestades võrreldavate kaubamärkide suuri sarnasusi (vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka identsust) on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist. Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS 61 lg-d 1 ja 2, KaMS 10 lg-d 1 p 2 ja 41 lg 3, komisjon o t s u s t a s: vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi Baby Born (rahvusvaheline reg nr ) registreerimise kohta Liability Limited Company Elfa laboratory nimele klassides 3 (Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives) ja 5 (Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides) ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: M. Tähepõld H.-K. Lahek S. Sulsenberg 10

21 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company Elfa laboratory nimele. Asjaolud ja menetluse käik 1) esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company Elfa laboratory, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile Baby Born (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld. Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi Baby Born kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes: Klass 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. Klass 5 Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Kaubamärgiseaduse (KaMS) 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid: - BABY born, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas: klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , Tallinn toak@just.ee

22 - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (lisa 11), klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations, food for babies. Vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM reg nr ) ja BABY born + kuju (CTM reg nr ja ) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad. Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7. Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütarettevõtete tegevuste kaudu (nt tütarettevõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euroni. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga SMAX. Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimfunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud aastal). Nii näiteks on aastatel BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel ning BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis. Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamaks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google`i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile baby born Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS -ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne Kaubamärgiseaduse 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes. 2

23 Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77). Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised: Varasemad vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM nr ) Vaidlustatud kaubamärk (CTM nr ) Baby Born (CTM nr ) Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T- 82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (ibid., p 73). Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon BABY born. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga Baby Born. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma a otsuses nr C-291/00 (vt otsust nr 750-o, Mamma mia). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalised elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad. Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, 3

24 mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 Canon, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus otsuses nr selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes. Võrreldavad kaubad on järgnevad: Varasemad vaidlustaja kaubamärgid BABY born klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. Hügieenipreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5. Vaidlustatud kaubamärk klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); kosmeetikatooted ja hooldusvahendid (mittemeditsiinilised), eelkõige parfüümid, tualettveed, vanni- ning dušigeelid ja soolad, vanniõlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), kehakreemid, šampoonid, seebid, kätekreemid; hambapuhastus-preparaadid; päevituspiimad, -geelid ja õlid ning päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetikavahendid, eelkõige näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -emulsioonid, -geelid ja puudrid; soengu- ja juuksehoolduspreparaadid aerosoolidena, sh geelid, vahud ja palsamid; juukselakid; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 3); klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). tervishoiupreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5). Baby Born Klass 3- Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. pleegitusained ja muud pesuained puhastus-, poleerained, rasvaärastid, abrasiivid. Klass 5- Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. veterinaariapreparaadid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid klass 5 - Sanitary preparations, food for babies. Hügieenipreparaadid, imikutoidud. Vaidlustaja hinnangul nähtub võrreldavaid klassi 3 kaupu analüüsides, et vaidlustaja kaubamärk klassis 3 on omandanud õiguskaitse muuhulgas keha-, käte-, hammaste pesu- ja puhastuspreparaatide, -vahendite osas. 4

25 Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitset klassi 3 toodete osas, mille üldeesmärgiks on erinevate pindade, esemete puhastamine, poleerimine, pesemine. Samuti täidavad vaidlustatud märgiga kaetud tooted rasvaärastid, abrasiivid esemete, objektide puhastus-, pesemiseesmärke. Nagu ka Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas viitavad, kuuluvad klassi 3 põhiliselt puhastus- ning tualettvahendid. Seega tuleb tõdeda, et nimetatud võrreldavate kaupade puhul klassis 3 on tegemist samaliigiliste toodetega, seda eelkõige põhjusel, et nende eesmärgiks on kellegi või millegi pesemine, puhastus, neid tooteid toodavad samad ettevõtted, neid turustavad samad ettevõtted ning neid võidakse koos tarbida. Nii näiteks toodab Eestis tuntud äriühing OÜ Flora Kaubandus nii pesupulbreid ja puhastusvahendeid (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga) kui ka erinevaid seepe (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga). Turustusettevõtte näitena lisab vaidlustaja väljavõtte Eesti äriühingu T-PUHTAX OÜ kodulehel asuvast e-poest, mille kaudu kaubeldakse erinevate puhastus- ja pesemisvahenditega, sh kätepuhastus- ja üldpuhastustoodetega. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega klassi 3 puhul tegemist samaliigiliste toodetega. Analüüsides võrreldavaid kaupu klassis 5, siis soovib vaidlustaja siinkohal tugineda OHIMi poolt hallatava kaupade/teenuste Similarity andmebaasis sisalduvale informatsioonile, mille kohaselt omavad järgnevad võrreldavad kaubad sarnaseid omadusi: Vaidlustaja märgiga kaetud kaubad klassis 5 Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 5 Sarnasuse aste Sanitary preparations Veterinary preparations Kõrge Sanitary preparations Disinfectants Kõrge Sanitary preparations Fungicides Kõrge Lisaks sellele omavad kõrget sarnasuse astet vastavalt nimetatud andmebaasile ka sellised vaidlustatud märgiga kaetud tooted nagu disinfectants ja chemical preparations for destroying vermin. Kuna vastavalt aga võrreldavad kaubad sanitary preparations ja disinfectants omavad kõrget sarnasuse astet, ning samuti omavad kõrget sarnasuse astet ka disinfectants ja chemical preparations for destroying vermin, siis võib sellest järeldada, et ka sellised võrreldavad kaubad nagu sanitary preparations ja preparations for destroying vermin on omavahel sarnased. Ülejäänud kaupade herbitsiidid osas mainib vaidlustaja, et varasemas i otsuses nr 1191-o (MONITOR vs. МОНИТОР MONITOR) on käsitletud herbitsiide kui umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid. Samas lahendis on, analüüsides võrreldavaid kaupu umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid ning farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhastus- ja õhuvärskendusained; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvrätid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid jõudnud järeldusele, et nimetatud kaupade puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega sedastades järgnevat: Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. [...] Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega fungitsiididega, 5

26 herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega. Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Seega antud OHIM Similarity andmebaasi andmetele tuginedes ning tuginedes i varasematele seisukohtadele, on võrreldavad kaubad klassis 5 samaliigilised, kusjuures on vaidlustaja Ühenduse märk nr omandanud õiguskaitse sh laia toodete kategooria tervishoiupreparaadid osas klassis 5. Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 3 ja 5 samaliigilised KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja rahvusvaheline kaubamärk reg nr hõlmab tegelikkuses laiemat klassi 3 ja 5 kaupade kategooriat, sest taotleja esialgseks sooviks oli ka Eesti osas saavutada õiguskaitset järgnevate kaupade suhtes: Klass 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klass 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Patendiametis teostatud ekspertiisi tulemusena on Patendiamet antud rahvusvahelise kaubamärgi suhtes vastandanud rea vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke, sh antud vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid, nende klassi 3 ja 5 kuuluvate kaupade suhtes, mis on esitatud allajoonitult. Kuna taotleja ei vastanud tähtajaks WIPO kaudu esitatud Patendiameti Notification of ex officio provisional refusal teatele, on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk reg nr ülejäänud kaupade suhtes klassides 3 ja 5, mida esialgne registreerimisest keeldumine ei hõlmanud. Siiski sellega seoses on vaidlustajale arusaamatu, miks on Patendiamet ekspertiisi tulemusena tõstatanud antud juhul keeldumise aluse vaid nende klassi 3 ja 5 kaupade suhtes, mis on identsed või äärmiselt sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud toodetega klassides 3 ja 5, jättes ilmselgelt hindamata samaliigilisuse küsimuse ülejäänud kaupade suhtes. Nii näiteks, nagu nähtub OHIMi Similarity andmebaasist, siis käsitleb Patendiamet ise tulenevalt menetluspraktikast samaliigiliste kaupadena vähemalt selliseid kaupu nagu sanitary preparations for medical purposes vs. disinfectants ning disinfectants vs. chemical preparations for destroying vermin. Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide sõnalises elemendis BABY BORN ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisus klassides 3 ja 5 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga Baby Born võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud märki kui Baby Born, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõnalise elemendiga Baby Born. Seega jätavad kaubamärgid tarbijale identse mulje, tajudes tähiseid identsetena. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad kujundelemendid ei anna neile täiendavat eristusvõimet, kuna vaidlustaja märgid on siiski tajutavad kui BABY born. Vaidlustaja leiab, et seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda vaadeldavate kaupade pärinemist samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas per se või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (ibid., p 18). 6

27 Vaidlustaja poolt on kaubamärk BABY born olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt TsMS 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk BABY born on muutunud per se kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk Baby Born identne ning sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Isegi kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi Baby Born registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff) [2003], p 31; otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates. Nagu öeldud, on vaidlustaja tegutsenud juba aastast alates ning on oma kaubamärkidega omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda eelkõige oma BABY BORN kaubamärgiga, mida on kasutatud vähemalt aastast alates. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajat ja tema BABY BORN kaubamärki on käsitletud tuntuna ka Eesti turustajate hulgas. Eesti tarbija on teadlik vaidlustajast ning tema rahvusvahelise mainega kaubamärgist BABY BORN. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi Baby Born registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema BABY BORN kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet. Nagu eespool kirjeldatud, on taotleja eesmärgiks olnud saavutada läbi rahvusvahelise registreeringu laialdasemat õiguskaitset, kuna eesmärgiks on olnud omandada õiguskaitse põhimõtteliselt kõigi nende klasside 3 ja 5 päistes loetletud toodete suhtes. On enamgi selge, et selline vaidlustaja tuntud ja mainega kaubamärk nagu BABY BORN võib motiveerida teisi isikuid oma ebaausate kavatsuste planeerimisel ja elluviimisel ning ebaausate äritegevusvõtete maksmapanekul, kasutades ära rahvusvahelise varasema kaubamärgi mainet, samas võib taoline identse tähise kasutus ja registreering teise isiku nimele kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet ning tema eristusvõimet. Sõnaline element Baby Born kannab endas kindlat tähendust, mis on selgelt arusaadav ning mõistetav inglise keelt valdavale tarbijaskonnale (kelle hulk sh Eestis on suur). Sõnalise elemendi tähendus aga otseselt ei seondu nende toodetega, millele soovitakse saavutada õiguskaitset läbi rahvusvahelise registreeringu. Küll võib märkida, et kaudselt (või ka otseselt olenevalt olukorrast) seonduvad kõnealused tooted nende toodetega, mille suhtes vaidlustaja oma kaubamärki kasutab. Eelkõige on vaidlustaja BABY BORN kaubamärk tuntud nukkudel ja nende aksessuaaridel kasutatava tähisena. Siiski, on teada tuntud fakt, et lapsed matkivad oma tegevuses paljuski täiskasvanuid, selle eesmärgil soovitakse ka oma mängutegevuse vm taolise tegevuse käigus kasutada tooteid seoses nukkude ning nende juurde kuuluvate aksessuaaridega. Nii näiteks soovitakse neid pesta, puhastada jne, soovides samaaegselt kasutada vaidlustatud märgiga hõlmatud tooteid. Antud nukke kasutavad õppe-eesmärkidel ka täiskasvanud (nt valmistudes ette lapse sünniks vms). Seega on enamgi selge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, seeläbi potentsiaalselt kahjustades nii vaidlustajat kui vaidlustajale kuuluvat varasemat õigust. Uue kaubamärgi Baby Born registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma BABY BORN kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti 7

28 pole vaidlustaja huvides uuele identsele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet. Kaubamärgi Baby Born kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma BABY BORN kaubamärgiga. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt ning KaMS 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Käesolevas vaidlustusavalduses viidatud vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identse/eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt. Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse identsele elemendile Baby Born, millel on ingliskeelses kontekstis kindel tähendus, kuid millel pole konkreetselt otsest seost kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, kuigi võivad kaudselt seonduda (või ka otseselt olenevalt olukorrast) vaidlustaja poolt tähisega BABY Born toodetavate kaupadega, tuleb asuda seisukohale, et Ukraina äriühingu Liability Limited Company "Elfa laboratory" esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse Baby Born esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist BABY BORN ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul. Nii näiteks kinnitab Google i otsingumootoris teostatud otsing sõnalisele elemendile Baby Born, et Ukrainas turustatakse vaidlustaja BABY born kaubamärgiga tähistatud toodangut. Kinnitamaks, et antud toodangut on turustatud Ukrainas ka varasemalt enne käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist , esitab vaidlustaja ühe Ukraina e-poe kodulehe väljavõtte andmebaasist selle kodulehe seisuga Sellest nähtub kaubamärgiga BABY born vaidlustaja erinevate toodete turustamist Ukrainas aastal 2010, siinjuures on esitatud ka Baby Born kirjeldus (NB! turustaja kasutanud vaidlustaja toodangule viitamisel tähist Baby Born nagu kujutatud ka vaidlustatud märgis). Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning BABY BORN kaubamärgist, ning soovides ära kasutada vaidlustaja BABY BORN kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul. WIPO poolt väljastanud dokumendi Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well- Known Marks (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisest (ingl k reason to know ) kaubamärgitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi Baby Born registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 7. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS 9 lg 1 p-st 10 ja 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, 41 lg-st 2 ja 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Baby Born (rahvusvaheline registreering nr ) Liability Limited Company "Elfa laboratory" nimele klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013; väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ) kohta; vaidlustaja kodulehe väljavõtted; Eesti turustaja OÜ Anvol kodulehe väljavõte BABY BORN kaubamärgi tutvustusega; e-poe väljavõte BABY BORN kaubamärgiga müüdavatest toodetest; Google i otsingu tulemus sõnakombinatsioonile baby born Eestis; väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi BABY born (CTM nr ) kohta; väljavõte OHIM elektroonilisest 8

29 andmebaasist kaubamärgi BABY born + kuju (CTM nr ) kohta; väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi BABY born + kuju (CTM nr ) kohta; Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas; OÜ Flora Kaubanduse kodulehe väljavõte; T-PUHTAX OÜ kodulehe e-poe väljavõte; OHIMi Similarity andmebaasi väljavõtted; WIPO elektroonilise andmebaasi väljavõte rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born RV reg nr andmetega; Patendiameti Notification of ex officio provisional refusal teade rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born RV reg nr esialgse registreerimisest keeldumise kohta; Google`i otsingu tulemus sõnalisele elemendile Baby Born Ukrainas; Ukraina kodulehe e-poe väljavõte andmebaasist kodulehe seisuga ja volikiri. 2) Komisjon edastas vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt Registreeringu omanik ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku 231 lg 2) ( otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP) alustas komisjon asjas nr 1506 lõppmenetlust. Komisjoni seisukohad Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist. Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) 51 lg-st 4 ja 54 1 lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks. Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk Baby Born registreeringu kuupäevaga Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid BABY born (reg nr ), BABY born + kuju (reg nr ) ning BABY born + kuju (reg nr ), mille kõigi osas on vaidlustusavalduses ekslikult märgitud, et need on prioriteedikuupäevaga Komisjoni hinnangul on vaidlustaja sedasi leidnud ilmselt tulenevalt asjaolust, et ühines Eesti Euroopa Liiduga ning sellest kuupäevast laienes Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ka Eesti territooriumile, kuid komisjon peab vajalikuks selgitada, et sellest ei saa teha järeldust, et kaubamärkide prioriteedikuupäevad on Vaidlustaja viidatud eksimus ei tähenda siiski, et vaidlustaja kaubamärgid tegelikkuses oleksid taotleja kaubamärgist hilisemad. Ühenduse kaubamärkide andmebaasi andmetel on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr ja prioriteedikuupäevad vastavalt ja ning Ühenduse kaubamärgi nr taotluse esitamise kuupäev on Seega on õige, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad KaMS 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS 10 lg 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. 9

30 Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnade kombinatsioon Baby Born. Seejuures ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega see, et vaidlustaja kaubamärkides kirjutatakse sõna BABY suurtähtedega ega vaidlustaja märkide kujunduslikud elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk Baby Born on vaidlustaja sõnalise märgiga identne ja vaidlustaja kujunduslike märkidega äravahetamiseni sarnane. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlükkavaid argumente või tõendeid. Komisjon leiab, et kõik taotleja klasside 3 ja 5 kaubad on samaliigilised vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega ning arvestades võrreldavate kaubamärkide suuri sarnasusi (vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka identsust) on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist. Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS 61 lg-d 1 ja 2, KaMS 10 lg-d 1 p 2 ja 41 lg 3, komisjon o t s u s t a s: vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi Baby Born (rahvusvaheline reg nr ) registreerimise kohta Liability Limited Company Elfa laboratory nimele klassides 3 (Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives) ja 5 (Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides) ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: M. Tähepõld H.-K. Lahek S. Sulsenberg 10

31 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Baby Born (RV reg nr ), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company Elfa laboratory nimele. Asjaolud ja menetluse käik 1) esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company Elfa laboratory, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile Baby Born (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld. Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi Baby Born kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes: Klass 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. Klass 5 Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Kaubamärgiseaduse (KaMS) 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid: - BABY born, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas: klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , Tallinn toak@just.ee

32 - BABY born + kuju, CTM nr , pr kuup , klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (lisa 11), klassis 5 järgnevate kaupade osas: klass 5 - Sanitary preparations, food for babies. Vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM reg nr ) ja BABY born + kuju (CTM reg nr ja ) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad. Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7. Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütarettevõtete tegevuste kaudu (nt tütarettevõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euroni. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga SMAX. Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimfunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud aastal). Nii näiteks on aastatel BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel ning BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis. Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamaks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google`i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile baby born Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS -ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne Kaubamärgiseaduse 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi Baby Born registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk Baby Born kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk Baby Born on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes. 2

33 Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77). Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised: Varasemad vaidlustaja kaubamärgid BABY born (CTM nr ) Vaidlustatud kaubamärk (CTM nr ) Baby Born (CTM nr ) Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T- 82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (ibid., p 73). Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon BABY born. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga Baby Born. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma a otsuses nr C-291/00 (vt otsust nr 750-o, Mamma mia). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalised elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad. Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS 10 lg 1 p 2 mõistes. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, 3

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

OTSUS_1619

OTSUS_1619 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1619-o Tallinnas 22. mail 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem