1392-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1392-o"

Väljavõte

1 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Aperam Stainless France (esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse kaubamärgi KORO + kuju (taotlus nr M ) registreerimise vastu klassis 6 Ideefix OÜ nimele. Asjaolud ja menetluse käik 1) esitas Aperam Stainless France, 1-5 rue Luigi Chérubini F Saint Denis, Prantsusmaa (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi KORO + kuju (taotlus nr M ) registreerimine klassis 6 Ideefix OÜ (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1392 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld. Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) 10 lg 1 p-i 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on järgnevate Eestis kehtivate kaubamärkide omanikuks: KARA, Eestis kehtiv rahvusvaheline registreering nr , rahvusvahelise registreeringu kuupäev klassidesse 6, 7, 11, 12, 20, 21, 40 kuuluvate kaupade ja teenuste osas, Eestis kehtiv rahvusvaheline registreering nr , registreeringu kuupäev klassidesse 6, 7, 11, 12, 20, 21, 40 kuuluvate kaupade ja teenuste osas Kaubamärgilehes nr 2/2012 on avaldatud Patendiameti otsus on registreerida siseriiklik kaubamärk (taotluse nr M , taotluse kuupäev ) klassi 6 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk KORO + kuju taotleja nimele on väär ning vastuolus KaMS normidega ning, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi KORO + kuju registreerimine vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja selgitab, et on varasemate kaubamärkide (KARA ja KARA + kuju) omanik KaMS 11 lg 1 p 4 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokolli alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Eestis kehtiva rahvusvahelise registreeringu nr (KARA) kuupäev ( ) on varasem taotleja kaubamärgi (KORO + kuju) registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ( ). Eestis kehtiva rahvusvahelise registreeringu nr (KARA + kuju) kuupäev ( ) on varasem taotleja kaubamärgi (KORO + kuju) registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ( ). Vaidlustaja märgib, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ1 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , Tallinn toak@just.ee

2 õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Vaidlustaja märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele ning arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ja nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustaja kaubamärk KARA koosneb ainult sõnalisest osast. Vaidlustaja kaubamärgil nr KARA + kuju ja vaidlustatud kaubamärgil KORO + kuju on olemas ka kujunduslik osa. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Vaidlustaja leiab, et ka antud juhul on esmatähtsaks sõnaline osa, sest kujundelemendid on pigem sõnalist osa toetava iseloomuga ja ei jää iseseisvana meelde. Kujundelemendid ei ole nii silmatorkavad ja eristusvõimelised, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel neist lähtuma. Vaidlustaja hinnangul on kaubamärkide domineerivaks ja eristusvõimelisemaks osaks nende sõnalised elemendid. Sõnal KORO eesti keeles tähendus puudub. Sõna KARA tähendus on Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi miski ripnev, väljaulatuv. Vaidlustaja hinnangul on tegemist eesti keeles vähest kasutust leidva, vanaaegse sõnaga. Seetõttu peab vaidlustaja tõenäoliseks, et ka enamik eesti keelt emakeelena valdavatest inimestest ei ole võimelised selle tähendust mõistma ja seda tähendusega sõnana tajuma. Seega leiab vaidlustaja, et vaadeldavate sõnade kontseptuaalne eristamine tarbijate poolt ei ole tõenäoline. Võrreldavad kaubamärgid on tähtede arvult identsed (4 tähte). Kaubamärkide ülesehitus on ühesugune. Nii vaidlustaja kaubamärgid kui taotleja kaubamärk koosnevad kahest kaashäälikust, mis on kõigil samad (K, R) ja kahest korduvast täishäälikust (A, O). Vaidlustaja hinnangul on häälduses domineerivad kaashäälik K sõna alguses ning heliline kaashäälik R sõna keskel. Täishäälikud A ja O on moodustuskoha (st keele asendi) järgi suuõõne suhtes mõlemad tagavokaalid. Jaotuses madal-keskkõrge-kõrge (keele asendi järgi suulae suhtes) on O keskkõrge ja A madal vokaal 1. Täishäälikute A ja O hääldus ei ole vaidlustaja arvates seetõttu kõlaliselt piisavalt erinev selleks, et muuta märgid foneetiliselt selgelt eristatavaks. Seega leiab vaidlustaja, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased. Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgid sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade identse pikkuse, ühesuguse algustähe K ning sõnalises elemendis kesksel kohal asuva ning visuaalselt silmatorkava tähe R tõttu. Kõigi kaubamärkide sõnaline osa on kirjutatud suutähtedega ja visuaalselt selgelt identifitseeritav. Vaidlustaja arvates on kujundelemendid, mis sisalduvad vaidlustaja kaubamärgis KARA + kuju ja vaidlustatud kaubamärgis KORO + kuju, tagasihoidlikud ja sõnalist elementi toetava iseloomuga. Seega leiab vaidlustaja, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased. Taotleja soovib kaubamärki registreerida klassis 6 lihtmetallidele, nende sulamitele ja mitmesugustele metallist valmistatud kaupadele. Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassides 6, 7, 11, 12, 20, 21, 40. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate märkide kaubad klassis 6 on osaliselt identsed (sh lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid, teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, metalltorud), ülejäänud osas aga samaliigilised ning lisaks on taotleja mõned kaubad samaliigilised vaidlustaja kaupadega teistes klassides (sõidukilukud (metallist) ja kl 12 autoosad; metallist kirjakastid ja kl 20 mittemetallist kirjakastid)

3 3 Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides, leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide KARA ja KARA + kuju ning KORO + kuju äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab vaidlustaja hinnangul veelgi asjaolu, et tegemist on osaliselt identsete kaupadega. Lisaks märgib vaidlustaja, et vastavalt 29. septembril a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa, on antud juhul kaupade osalisest identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega. Kõigest eeltoodust lähtudes ja juhindudes KaMS 10 lg 1 p 2 ning 41 lg-st 2 ja 3, palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi KORO + kuju (taotluse nr M ) registreerimise kohta Ideefix OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust. Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, registreeringute nr ja väljatrükk, kaubamärgitaotluse nr M publikatsioon ja väljatrükk ning andmed riigilõivu tasumise kohta. 2) esitas taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Anneli Kapp, oma seisukohad. Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohtade ja nõuetega ja seda järgmistel põhjustel. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad vaadeldavad kaubamärgid olema kas identsed või sarnased ning nimetatud sarnasuse või identsusega peab kaasnema tarbijatepoolne kaubamärkide äravahetamise oht, sh hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemaga. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt T-81/03, T-82/03, T-103/03, p 72). Hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente (vt C-251/95). Võrreldavate kaubamärkide identsuse või sarnasuse tingimuse osas märgib taotleja, et kaubamärkide sarnasuse aste eeldab visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete sarnasuste olemasolu (vt C-408/01, p 28). Taotleja hinnangul nimetatud sarnasusi ei eksisteeri allpool toodud põhjustel. Taotleja tugineb oma analüüsis eelkõige vaidlustaja sõnamärgi KARA ning taotleja kombineeritud kaubamärgi KORO + kuju võrdlemisele, kuid märgib lisaks, et toodud argumendid on üle kantavad ka vaidlustaja kombineeritud kaubamärgiga KARA K + kuju. Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased eelkõige sõnade pikkuse, ühesuguse algustähe ning sõnalises elemendis kesksel kohal asuva ning visuaalselt silmatorkava tähe R tõttu. Taotleja hinnangul tuleb lähtuda asjaolust, et mida lühem on kaubamärk, seda kergem on keskmisel tarbijal märgata kaubamärgi erinevaid komponente. Pikemate kaubamärkide puhul paaritäheline erinevus ei pruugi muuta võrreldavaid kaubamärke piisavalt erinevateks, kuid lühikeste kaubamärkide võrdlemisel omab suurt kaalu juba ühe- või kahetäheline erinevus. Vaatamata sellele, et nii vaidlustaja sõnamärk KARA kui taotleja kaubamärk KORO + kuju koosnevad mõlemad 4 tähest, on tegemist siiski lühikeste sõnadega seega iga täht omab olulist kaalu ning seda enam tungivad esile tähiste visuaalsed erinevused. Käesoleval juhul eksisteerib selge 2-täheline erinevus 4-tähelises sõnas. Taotleja kaubamärgis asetsevad tähed _O_O on visuaalselt täiesti erikujulised võrreldes vaidlustaja sõnamärgi vokaalidega _A_A. Taotleja hinnangul ei ole üldlevinud põhimõte, et kui kahe märgi algusosad on sarnased, siis on nende märkide äravahetamise oht suurem, võrreldes sarnasusega märgi lõpuosas, käesoleval juhul kohaldatav, kuna see eeldaks siiski rohkem kui vaid ühe algustähe identsust. K tähega algavaid kaubamärke, mis on registreeritud klassi 6 kuuluvate kaupade tähistamiseks, on registreeritud tuhandeid, mistõttu ainuüksi ühetähelist sarnasust sõnade algusosas ei saa lugeda piisavaks selleks, et pidada kaubamärke tervikuna

4 4 sarnasteks. Taotleja on seisukohal, et kaubamärkide keskel asetsev R täht ei oma sellist visuaalselt silmatorkavat tähtsust nagu vaidlustaja püüab sellele omistada. Taotleja leiab, et üksik kontekstist väljarebitud täht ei saa olla kaubamärgi domineeriv element, olemata iseseisvalt ka eristusvõimetu ja sama seisukoht on käsitlemist leidnud ka otsuses nr 1222-o (Spada vs Sparda). Taotleja, võrreldes vaidlustaja kaubamärki KARA K + kuju taotleja kaubamärgiga KORO + kuju, leiab, et visuaalses mõttes ei ole tegemist sarnaste tähistega, kuna võrreldavad kaubamärgid on oma kompositsioonilt erinevad ega oma tervikuna sarnaseid vormilisi elemente. Taotleja märgib, et võrreldavate kaubamärkide koosseisu sõnalised osad KARA K ja KORO on kirjutatud erinevas šriftis, kusjuures vaidlustaja KARA K on kujutatud erilises nurgelises kirjaviisis, samas kui taotleja tähise sõnaline osa on olemuselt pehmem ning ümaram, rõhutades sellega veelgi KORO sõnas esinevate O tähtede ümarikku kuju. Tulenevalt eeltoodust on taotleja seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgid KARA K + kuju ja KARA ning taotleja kaubamärk KORO + kuju ei ole visuaalselt sarnased, kuna antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid visuaalseid sarnasusi, mis tooksid kaasa tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumise. Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on oma kõlalt ning ülesehituselt foneetiliselt sarnased. Arvestades seda, et võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on lühikesed, siis taotleja hinnangul on seda kergem märgata erinevusi kaubamärkide elementides, sh häälduses. Sõnad KARA ning KORO erinevad üksteisest täishäälikute poolest vastavalt _A_A ning _O_O, mis oma olemuselt on kõlalised ning mida kõrv tabab kõigepealt, moodustades kõlalise sideme erinevate silpide vahel. Taotleja kaubamärgi sõnalises osas esinevad vokaalid _O_O loovad juurde erinevaid tunnusjooni, mistõttu ka vastanduvates kaubamärkides sisalduvate konsonantide positsiooniline sarnasus, millele viitab vaidlustaja, ei tekita võrreldavate märkide puhul sarnast foneetilist üldmuljet. Kombineeritud kaubamärgid erinevad taotleja arvates foneetiliselt veelgi rohkem, kuna vaidlustaja tähise hääldamisel lisandub veel üks konsonant vastavalt [ kara k ]. Taotleja ei nõustu ka väitega, et vokaalide A ja O hääldus ei ole piisavalt erinev. Taotleja soovib rõhutada, et A on madal tagavokaal (keel jääb madalaks hääldamise ajal suulae suhtes), samas kui O on keskkõrge vokaal (keel tõuseb hääldamise ajal suulae suhtes nö keskele). Taotleja arvates suudab tarbija ilmselgelt vahet teha A ja O vokaalidel ega aja neid omavahel segamini, mistõttu vaidlustaja sellekohane väide on äärmiselt meelevaldne. Lisaks leiab taotleja, et vaidlustaja poolt välja toodud sarnasused kaubamärkides põhinevad märkide iseäranis kõrge tähelepanuastmega võrdlemisel ja nö eksperdina analüüsimisel, mis aga ei ole omane tavatarbijale. Tavatarbija ei keskendu kaubamärkide sarnasuste otsimisele nii, nagu seda on teinud vaidlustaja vaid lähtub märkide üldmuljest. Võttes arvesse eelpool nimetatud asjaolusid, leiab taotleja, et foneetilisest aspektist on tegemist erinevate tähistega. Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et võrreldavates kaubamärkides esinevate sõnade semantiline eristamine tarbijate poolt on ebatõenäoline. Taotleja arvates on vaidlustaja hinnang sõna KARA vähese kasutamise kohta paljasõnaline. Samuti on taotleja arvates äärmiselt meelevaldne vaidlustaja seisukoht, et justkui enamik eesti keelt emakeelena valdavatest inimestest ei ole võimelised sõna KARA tähendust mõistma ja seda tähendusega sõnana tajuma. Taotleja hinnangul mõistab enamik eesti keelt emakeelena valdavaid inimesi antud sõna tähendust pikemalt järele mõtlemata ning seostub inimestele konkreetse piirkonnaga mehe anatoomias. Taotleja soovib rõhutada, et sõna KARA tähendab ka metallist nelikantvarrast, mis läbib ukseplaati ning kuhu külge kinnituvad ukselingid ning mis erialases sõnavaras on käibel kui 'lingi kara'. Vaadeldes sõna KARA tähendust nende kaupade kontekstis, mille suhtes vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud (nt metallehitusmaterjalid, metalltorud, sõidukilukud jne), siis on taotleja hinnangul tõenäoline, et tarbijad võivad tõmmata sõna KARA puhul paralleele lingi karaga (eriti, kui võtta arvesse, et klassi 6 kuuluvate kaupade näol ei ole tegemist tavapäraste laiatarbekaupadega, vaid toodetega, mille tarbimine eeldab teatavat erialast ettevalmistust või tehnilisi teadmisi). Lisaks arvab taotleja, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija peaks olema piisavalt hästi informeeritud ning mõistlikult

5 5 tähelepanelik ja hoolas, jälgides tootel olevaid tähistusi, muuhulgas ka väljatoodud kaubamärke, mistõttu tõusetuvad kaubamärkide eristuvad tunnusjooned veelgi esile. Kuna sõnal KORO eesti keeles tähendus puudub, samas kui sõnal KARA on mitmeid, sh kaitstud kaupadega seotud tähendusi, siis on taotleja seisukohal, et vastanduvad kaubamärgid on semantiliselt täiesti erinevad, mistõttu ei ole kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine tõenäoline. Eeltoodust lähtuvalt leiab taotleja, et võrreldavate kaubamärkide vahelised erinevused on piisavad välistamaks märkide segiajamise tõenäosust ning võrreldavad kaubamärgid on üldmuljelt piisavalt eristatavad, et kaubamärgi funktsiooni täita. Seetõttu ei pea taotleja vaidlustaja väidet võrreldavate kaubamärkide tõenäolise äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise kohta õigeks ega tõendatuks. Taotleja märgib, et kohtupraktika kohaselt on leitud, et kui vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased ning puudub tõenäosus, et tarbija vastandatud kaubamärgid segi ajab või vaidlusaluse kaubamärgi puhul tekiksid assotsiatsioonid varasema kaubamärgiga, siis puudub protsessiökonoomika põhimõttest lähtuvalt vajadus analüüsida võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade võimaliku identsust/samaliigilisust ( a. otsus nr 1044-o a. otsus nr 1111-o). Kuivõrd käesolevas asjas erinevad vaidlusalused kaubamärgid tervikuna kõigis olulistes aspektides ja on üldmuljelt täiesti erinevad, siis leiab taotleja, et kaupade identsus ja/või võimalik samaliigilisus ei ole takistav asjaolu kaubamärgi KORO + kuju registreerimisel taotleja nimele. Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi KORO + kuju registreerimise kohta on seaduslik ja põhjendatud, mistõttu puudub KaMS 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguslik alus kaubamärgitaotluse nr M KORO + kuju registreerimise otsuse tühistamiseks. Tulenevalt eeltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi KORO + kuju registreerimise kohta muutmata. Taotleja seisukohtadele oli lisatud volikiri ja sõna KARA tähendust illustreeriv juhend. 3) esitas vaidlustaja rahvusvaheliste registreeringute ja vaidluses tähtsustomavate kaupade loetelu tõlked. 4) esitas taotleja, viidates vaidlustaja poolt esitatud tõlgetele, täiendavad seisukohad kaupade eriliigilisuse kohta. Taotleja on seiskohal, et tema kaubamärgitaotluses nr M KORO + kuju alljärgnevad kaubad on eriliigilised vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkidega tähistatud kaupadega: akna metallgarnituurid; aknasulgurid (metallist); aknasulused (metallist); kujud (lihtmetallist); kujukesed (lihtmetallist); kotilukud (metallist); sõidukilukud (metallist); lukud (metallist, v.a elektrilised); lukuriivid; lükandakende sulused (metallist); uksekellad; uksekõlistid (mitteelektrilised); ukselingid; uksekäepidemed (metallist); ukseriivid; uksesulgurid (mitteelektrilised); uksetarvikud (metallist); uksetõkestid (metallist); uksevedrud (mitteelektrilised); võtmed; võtmerõngad (lihtmetallist). 5) esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde, palus vaidlustusavalduse rahuldada, kuid lisas järgnevat. Taotleja on märkinud kaubamärkide tähendust käsitledes, et enamik eesti keelt emakeelena valdavaid inimesi mõistab sõna KARA tähendust pikemalt järele mõtlemata ning see seostub inimestele konkreetse piirkonnaga mehe anatoomias. Nimetatud seisukoht jääb vaidlustaja esindajale, kes valdab eesti keelt emakeelena, täielikult arusaamatuks. Taotleja ei ole oma väidet kuidagi tõendanud ning sellist tähendust ei tulene ka sõnaraamatutest (ÕS, Eesti kirjakeele seletav sõnaraamat). Vaidlustaja leiab, et kaubamärkide semantilise sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda sellest, kuidas mõistab seda tähendust keskmine tarbija, mitte üldsusele tundmatus slängis või ka spetsiifilises erialakeeles kasutatavast. Vaidlustusavalduses väidetu, et tegemist on eesti keeles vähest kasutust leidva sõnaga, on selgelt näha Google otsingust, mis Eesti veebilehtedel KARA tuntust eestikeelse sõnana ei näita. Ka taotleja poolt välja toodud terminit lingi kara on interneti andmetel kasutatud vaid Assa Abloy lukkude paigaldusjuhendites, millest lähtuvalt võib arvata, et see vaid juhendi tõlkija sõnakasutus, mitte aga erialases sõnavaras käibel olev termin. Vaidlustaja hinnangul ei ole tõenäoline eeldada, et selle terminiga oleks kursis vaidlustaja kaubamärkide loetelus olevate kaupade keskmine tarbija. Eeltoodust tulenevalt ei ole tõenäoline, et kaubamärkide eristamisel mängiks mingit rolli semantiline aspekt.

6 Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Taotleja teatas täiendavas seisukohas, et taotleja teatud kaubad on eriliigilised võrreldes vaidlustaja kaupadega. Mingeid põhjendusi taotleja selle kohta ei esitanud. Ilmselt möönab taotleja sellega, et ülejäänud kaubad on identsed või samaliigilised. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et taotleja poolt eriliigiliseks hinnatud kaubad on kõik hõlmatud vaidlustaja mõlema kaubamärgi kaubaga metallist ehitusmaterjalid ning kaubamärgi KARA + kuju kaupadega sepistatud, vormitud, valatud, vormi valatud, pressitud, keevitatud või töödeldud metalltooted ja seega on tegemist identsete kaupadega. Kaubad kujud (lihtmetallist); kujukesed (lihtmetallist); kotilukud (metallist); võtmed; võtmerõngad (lihtmetallist) on hõlmatud kaubamärgi KARA + kuju kaupadega sepistatud, vormitud, valatud, vormi valatud, pressitud, keevitatud või töödeldud metalltooted ning seega on samuti tegemist identsete kaupadega. Kaup sõidukilukud (metallist) on samaliigiline vaidlustaja kaupadega klassis 12 sõidukite osad ja komponendid (eriti roostevabast terasest). Seega ei ole vaidlustaja hinnangul tegemist eriliigiliste kaupadega, nagu on väidetud taotleja täiendavates seisukohtades, vaid valdavas osas on tegemist identsete kaupadega. Vaidlustaja on oma kaubamärgid kaitsnud terve rea erinevate metallist kaupade tähistamiseks klassides 6, 1, 12, 20, 21. Arvestades täiendavalt ka vaidlustaja poolt pakutavate metalltoodete laia sortimenti on tõenäoline, et tarbijale seostuvad ka taotleja poolt sarnase kaubamärgi all pakutavad metalltooted vaidlustajaga. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälupildist lähtuvalt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Seetõttu ei ole hilisema kaubamärgi väikesed erinevused varasematest kaubamärkidest piisavad selleks, et neid kaubamärke omavahel eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. 6) esitas taotleja oma lõplikud seiskohad, milles jäi oma varasemate seiskohtade juurde, rõhutades veelkord mõningaid seisukohti. Taotleja viitab varasemale kohtupraktikale, milles on leitud et kontseptuaalsed erinevused võivad neutraliseerida kaubamärkide visuaalsed ja foneetilised sarnasused, kuid seejuures on vaja, et vähemalt ühel vaadeldavatest kaubamärkidest oleks asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksmääratud kohe mõistetav tähendus ning teisel kaubamärgil poleks sellist tähendust või oleks täiesti teistsugune tähendus (Kohtuasi T-256/04, p 53; kohtuasi T-292/01, p 54). Semantilisest aspektist lähtuvalt on tegemist erinevate kaubamärkidega, kuna vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa KARA omab tähendust (ripnev, väljaulatuv ese, näit. kellatila; kõnek. piirkond mehe anatoomias). 7) alustas komisjon asjas 1392 lõppmenetlust. Komisjoni seisukohad Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi KORO + kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS 10 lg 1 punktiga 2. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad sõnaline kaubamärgid KARA (reg nr ) ja kombineeritud kaubamärk KARA + kuju (reg nr ) on varasemad vaidlustatud kaubamärgi KORO + kuju suhtes. KaMS 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Antud asjas võrreldavad kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised: 6

7 Vaidlustaja varasemad kaubamärgid Taotleja vaidlustatud kaubamärk KARA Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et valdavas osas on vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused identsed või samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupade ja teenustega. Kuivõrd taotleja sellele sisuliselt vastuväiteid ei ole esitanud, ei pea komisjon vajalikuks kaupade ja teenuste identsuse ja samaliigilisuse aspekte põhjalikumalt hinnata ja analüüsida. Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et võrreldavate kaubamärkide domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks on nende sõnalised elemendid. Komisjoni hinnangul piirdub võrreldavate kaubamärkide visuaalne sarnasus sõnade pikkuse, ühesuguse algustähe ja keskel asuva R-häälikuga. Komisjon ei nõustu vaidlustaja hinnanguga, mille kohaselt sõna keskel asuv täht R on kaubamärgis kesksel kohal ning visuaalselt silmatorkav, kuna võrreldavates kaubamärkides ei ole ühtegi tähte eraldi rõhutatud. Kui varasemates kaubamärkides on sõna teine ja viimane täht A, siis hilisemas kaubamärgis vastavalt O-tähed, milline visuaalne erinevus ei jää tarbijal kindlasti märkamata. Kuigi vastandatud kaubamärkide kujunduslikud osad ei kujuta endast kaubamärkides tugevalt eristusvõimelisi domineerivaid elemente, saab siiski tõdeda, et kui tarbija peaks neile tähelepanu pöörama, siis nähtub, et kaubamärgid on ka kujunduslikult erinevad. Visuaalselt erineva üldmulje kaubamärkidest loob ka kirjaviis ja -stiil, milles kaubamärgid on esitatud ja siinkohal ei saa komisjon nõustuda taotleja seisukohaga, et kirjastiililised erinevused on vähemärgatavad. Komisjon nõustub taotlejaga, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad, sest arvestades nende tähiste üldist terviklikku muljet, on raske täheldada märkides sisalduvaid visuaalseid ja kujunduslike elementide sarnasusi sel määral, mis tooksid kaasa tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks sh assotsieerumiseks. Üldmuljelt on kaubamärkide visuaalsed erinevused suuremad võrreldes tähiste mõningaste sarnasustega. Komisjon peab vajalikuks märkida, et kuigi kaubamärkide sõnaliste osade pikkus, ülesehitus ja hääldusrütm on samad, ei tee see märke visuaalselt sarnasteks. Antud juhtumil peab arvestama ka asjaoluga, et võrreldavate märkide sõnaosa on väga lühike ning just tänu sellele ning sõna ülesehitusele ja hääldusrütmile kergesti meeldejääv. See omakorda vähendab veelgi tõenäosust, et tarbija neid märke omavahel segi võiksid ajada. Kaubamärkide KARA + kuju ja KORO + kuju kujunduslikud elemendid on visuaalselt erinevad, mis muudavad need kaubamärgid koos sõnaliste elementidega visuaalselt erinevateks määral, et tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga, on komisjoni hinnangul välistatud KaMS 10 lg 1 p 2 mõttes. Lisaks eelnevale leiab komisjon, et KaMS 10 lg 1 p 2 mõttes on vastandatud sõnaline kaubamärk KARA ja taotleja kombineeritud kaubamärk KORO + kuju kontseptuaalse ülesehituse poolest visuaalselt erinevad sel määral, et tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosuse oht puudub. Foneetilise võrdluse juures nõustub komisjon vaidlustusavalduses vaidlustaja poolt esitatud analüüsiga, kuid mitte selle järeldusega, et täishäälikute A ja O hääldus ei ole piisavalt erinev selleks, muuta märgid 7

8 foneetiliselt selgelt eristatavaks. Vaidlustaja poolt viidatud allikas 2 toob välja ka selle, et vokaali O hääldamisel torutatakse aktiivselt huuli ja suunurgad on pingevabad. Vokaali A hääldamisel huuli ei torutata, mis loob piisava eelduse selleks, et korduvaid vokaale A või O sisaldavad tähised oma häälduspildilt niivõrd oluliselt erinevad, et neid ei saa foneetiliselt sarnasteks pidada. Semantilises võrdluses omab tähtsust asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi sõnalisel osal KORO puudub eesti keeles tähendus, samas kui vaidlustaja märkides sisalduv sõna KARA seda eesti keeles omab. Õigekeelsussõnaraamatu järgi tähendab KARA miskit ripnevat, väljaulatuvat nt kella tila, lisaks märgitakse KARA kasutamist liitsõna osana, nt kella+kara, härja+kara. Kuivõrd sõna KARA on eesti keeles olemas ja komisjonile selle tähendus teada, siis ei saa komisjon kinnitada vaidlustaja väidet, mille kohaselt enamik eesti keelt emakeelena kasutavatest inimestest ei ole võimelised selle sõna tähendust mõistma, ka ei ole vaidlustaja oma sellekohast väidet kuidagi tõendanud. Samas nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et sõna KARA seostamine piirkonnaga mehe anatoomias on arusaamatu ja tõendamata. Komisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärgid ja taotleja kaubamärk on kontseptuaalselt erinevad. Kuna sõnal KORO eesti keeles tähendus puudub, samas kui sõnal KARA on olemas selge tähendus, siis komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on ka semantiliselt piisavalt erinevad, et puudub tõenäosus nende äravahetamiseks või assotsieerumiseks. Vastandatud kaubamärkide võrdlemisel peab arvestama ka asjaolu, et kaubad, mille osas märgile KORO + kuju kaitset taotletakse, ei ole tavapärased laiatarbekaubad vaid tooted, mida ilmselt pakutakse müügiks spetsiaalsetes kauplustes või turustusvõrgustikus ning nende kaupade tarbijad on vastavatest toodetest piisavalt informeeritud ja keskmisest tähelepanelikumad, mis omakorda vähendab võimalust kaupade äravahetamiseks. Kokkuvõtteks tuvastas komisjon, et võrreldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt sarnased määral, mis võimaldaks neid omavahel ära vahetada, omavaheliselt assotsieeruda või eksitada tarbijat kaupade päritolu suhtes KaMS 10 lg 1 p 2 mõttes. Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS 10 lg 1 p 2, komisjon jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. o t s u s t a s: Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: M. Tähepõld H.-K. Lahek P. Lello 2 8

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

OTSUS_1619

OTSUS_1619 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1619-o Tallinnas 22. mail 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem