c_ et pdf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "c_ et pdf"

Väljavõte

1 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C 2/03) EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 286, 2. Ettepaneku eesmärk on teha 30. mai aasta määrusesse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) ( 4 ) mitmeid olulisi muudatusi. Komisjon põhjendab oma seletuskirjas kehtiva määruse läbivaatamist. Komisjon osutab Euroopa läbipaistvuse algatusele ( 5 ), mille eesmärk on saavutada suurem läbipaistvus; määrusele, mis käsitleb Århusi konventsiooni ( 6 ) kohaldamist Euroopa Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes ning mis on keskkonnateavet sisaldavatele dokumentidele juurdepääsetavuse osas seotud määrusega (EÜ) nr 1049/2001; ning määrusega (EÜ) nr 1049/2001 seotud Euroopa Kohtu kohtupraktikale ja Euroopa ombudsmani lahendatud kaebustele. võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 8, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ( 1 ), võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ( 2 ), eriti selle artiklit 41, võttes arvesse Euroopa Komisjoni 15. mai aasta taotlust arvamuse esitamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikega 2, ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE: Konsulteerimine Euroopa Andmekaitseinspektoriga 3. Euroopa Andmekaitseinspektor tervitab nimetatud konsulteerimist ja teeb ettepaneku, et kõnealusele konsulteerimisele viidataks vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 ka ettepaneku põhjendustes sarnaselt mitmete teiste õigusaktidega, mille puhul on Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeritud. 4. Euroopa Andmekaitseinspektori tähelepanu on eelkõige äratanud asjaolu, et ettepanekus sisaldub säte, mis puudutab tundlikku seost dokumentidele juurdepääsu ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse vahel, eelkõige kavandatud artikli 4 lõige 5. Käesoleva arvamuse keskmes on kõnealuse sätte analüüs. Ettepanek I. SISSEJUHATUS 1. Komisjon võttis 30. aprillil 2008 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (edaspidi ettepanek) ( 3 ). Komisjon saatis ettepaneku kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikega 2 Euroopa Andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks, mille Euroopa Andmekaitseinspektor sai 15. mail ( 1 ) ELT L 281, , lk 31. ( 2 ) ELT L 8, , lk 1. ( 3 ) KOM(2008) 229 (lõplik). ( 4 ) EÜT L 145, , lk 43. ( 5 ) Komisjoni 9. novembri aasta istungi protokoll nr 1721, punkt 6; vt ka dokumente SEK(2005) 1300 ja SEK(2005) ( 6 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, , lk 13). 5. Siiski ei piirdu arvamus üksnes selle sätte analüüsiga. Analüüsile eelnevad tähelepanekud ettepaneku konteksti ja reguleerimisala kohta. Lisaks artikli 4 lõikele 5 käsitletakse ka muid küsimusi, nagu määruse (EÜ) nr 45/2001 kohane õigus tutvuda isikuandmetega. II. TEPANEKU KONTEKST JA REGULEERIMISALA Kontekst 6. Ettepanekule eelnes avalik arutelu. Komisjon märgib seletuskirjas, et ta on arvesse võtnud enamikku avalikul arutelul saadud arvamustest. 7. Pärast ettepaneku vastuvõtmist 2. juunil 2008 toimus Euroopa Parlamendis kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon korraldusel avalik mõttevahetus. See andis mitmetele sidusrühmadele võimaluse väljendada ettepaneku suhtes oma seisukohti. Euroopa Andmekaitseinspektor tegi samuti mõned esialgsed tähelepanekud. Euroopa Komisjoni esindaja rõhutas mitmetele märkustele vastates, et kuigi ettepanek kajastab praegust arvamuste seisu, on komisjon valmis teksti arutama ja kaaluma selle täiustamise ettepanekuid, välistamata ka alternatiivseid lahendusi.

2 C 2/ Euroopa Andmekaitseinspektor näeb sellises avatud lähenemisviisis võimalust ja kavatseb arutelu rikastada, esitades ettepaneku artikli 4 lõike 5 alternatiivse teksti. Lisaks kajastab kõnealune avatud lähenemisviis täielikult läbipaistvuse põhimõtet: hea valitsemistava edendamine ja kodanikuühiskonna osaluse tagamine (vt näiteks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõiget 1). 9. Vaatamata arvamuse esitamise ajal valitsevale ebakindlusele seoses Lissaboni lepingu saatusega, ei peaks uue aluslepingu õiguslikku raamistikku tähelepanuta jätma. 13. Määruse lähtepunktiks on juurdepääs dokumentidele, mitte teabele kui sellisele. Mõiste on sellisena määratletud EÜ asutamislepingu artiklis 255. Lissaboni leping ei tee siin olulisi muudatusi. Uus alusleping üksnes täpsustab, et andmekandja ei ole määrav. Esimese Astme Kohus on aga WWFi kohtuasjas sedastanud, et avalikkuse nõudega, millest lähtub määrus (EÜ) nr 1049/2001, oleks vastuolus, kui institutsioonid saaksid dokumentide puudumisele toetudes hoiduda määruse rakendamisest ( 7 ). Kohtu arvates peavad seega asjaomased institutsioonid vormistama ja säilitama oma tegevust puudutavaid dokumente nii palju kui võimalik ja viisil, mis ei ole meelevaldne ja mida on võimalik ette näha. Vastasel juhul ei saa dokumentidega tutvumise õigust tõhusalt kasutada. 10. Ettepaneku aluseks on EÜ asutamislepingu artikkel 255, mis näeb ette õiguse pääseda ligi Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Lissaboni lepingu jõustumisel asendatakse kõnealune artikkel Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 15. Artikliga 15 laiendatakse õigust pääseda juurde kõigi liidu institutsioonide, organite ja asutuste dokumentidele. Sellega muudetakse artiklit 255, nähes muu hulgas ette üldise avalikkuse põhimõtte (artikli 15 lõige 1) ning pannes Euroopa Parlamendile ja nõukogule kohustuse tagada seadusandliku menetlusega seotud dokumentide avalikustamine. Reguleerimisala: dokumendi mõiste 14. Sellega seoses näeb ettepanek ühest küljest aga selgelt ette, et dokumendi mõistega on hõlmatud elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus- või päringusüsteemis olevad andmed, kui neist saab koopia teha. Euroopa Andmekaitseinspektor märgib, et kõnealune mõiste on sarnane isikuandmete töötlemise mõistega määruses (EÜ) nr 45/2001 ja see laiendab võimalikku kattumist määrusega (EÜ) nr 1049/2001. Juurdepääsutaotlused üksnes nimede loeteludele ja/või muudele isikuandmetele peaksid sagenema pidades silmas ka elektrooniliste süsteemide kasutamiseks ettenähtud vahendite arengut ja seetõttu on veelgi olulisem käsitleda määruste vahelisi võimalikke probleemseid aspekte ja seost teiste olemasolevate õigustega, nagu õigus tutvuda isikuandmetega (vt allpool punkte 64 67). 11. Ettepanekut kohaldatakse kõigi artikli 3 punktis a sätestatud mõistega hõlmatud dokumentide suhtes. Kõnealune mõiste on järgmine: dokument mis tahes teabekandjal esitatud sisu (paberile kirjutatuna, elektroonilises vormis või heli-, visuaalvõi audiovisuaalsalvestisena), mille institutsioon on ametlikult koostanud ja ühele või mitmele saajale edastanud või muul viisil registreerinud või mille institutsioon on saanud; elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus- või päringusüsteemis olevad andmed on dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi vahendite abil väljatrüki või elektroonilises vormis koopia teha. 12. Mõistet on täielikult tsiteeritud, kuna see tõstatab mõned olulised küsimused seoses määruse reguleerimisalaga: 15. Teisest küljest teeb komisjon ettepaneku, et dokument eksisteerib vaid juhul, kui see on saajatele edastatud või kui see on institutsiooni sees laiali saadetud või muul viisil registreeritud. Euroopa Andmekaitseinspektor märgib, et kaugeltki ei ole selge, mil määral piiraks selline sõnastus määruse reguleerimisala ja oleks seega vastuolus avalikkuse ja üldsuse osalemise põhimõtetega. Kahjuks ei täpsusta seletuskiri neid aspekte piisavalt. Euroopa Andmekaitseinspektor soovitab sellest tulenevalt, et dokumendi mõistet tuleks komisjoni ettepaneku sättes või põhjenduses täpsustada. Juurdepääsuõiguse ese: kas see on paberileht (või selle elektrooniline vaste) või on sellel laiem tähendus: teave ELi institutsioonide tegevuse kohta või nende valduses olev teave, võtmata arvesse dokumendi olemasolu? Mida tähendab määruse reguleerimisala piiramine dokumentidega, mis on ametlikult ühele või mitmele saajale edastatud või muul viisil registreeritud või mille institutsioon on saanud? Määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 45/2001 reguleerimisala erinevus. 16. Analüüsimata üksikasjalikult kõnealuste oluliste sätete tõlgendusi, märgib Euroopa Andmekaitseinspektor, et vaatamata komisjoni esitatud dokumendi mõiste muudatustele, on määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 45/2001 reguleerimisala siiski erinev. Viimati nimetatud määrust kohaldatakse artikli 3 lõike 2 kohaselt üksnes isikuandmete täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemise suhtes ja ( 7 ) 25. aprilli aasta otsus kohtuasjas T-264/04 WWF European Policy Programme vs. nõukogu, punkt 61.

3 C 2/9 isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui kõnealused isikuandmed kuuluvad kataloogi või kui need kavatsetakse hiljem sellesse kanda. Määrust (EÜ) nr 1049/2001 kohaldatakse institutsiooni valduses olevate kõigi dokumentide suhtes. 17. Kuigi isikuandmete käsitsi töötlemine muutub vähem tähtsaks, on vaja arvesse võtta, et Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes kasutatakse siiani paberdokumente. Kui sellised paberdokumendid ei ole struktureeritud, ei pruugi määrus (EÜ) nr 45/2001 neid täielikult hõlmata. Kuna kõnealused dokumendid võivad aga sisaldada isikuandmeid, tuleb tagada, et ka neil juhtudel saab kohaldada artikli 4 lõikes 5 sätestatud erandit. 22. Teiseks ja veel olulisemalt: ettepanek ei paku sobivat lahendust. Ettepanekuga sätestatakse üldeeskiri (artikli 4 lõike 5 teine lause), mis: ei peegelda Esimese Astme Kohtu otsust Bavarian Lageri kohtuasjas; ei ole kooskõlas vajadusega sätestada õige tasakaal asjaomaste põhiõiguste vahel; ei ole rakendatav, kuna selles osutatakse andmekaitse alastele EÜ õigusaktidele, mis ei sätesta selgelt, millal tuleb teha otsus üldsuse juurdepääsu kohta. 18. Sellist reguleerimisala erinevust tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta, et tagada andmesubjekti õigustatud huviga arvestamine ka paberdokumentide puhul. See põhjendab täiendavalt, miks üksnes määrusele (EÜ) nr 45/2001 osutamisest nagu selgitatakse allpool (vt punkte 38 40) ei piisa, kuna see ei anna suuniseid juhuks, kui isikuandmed sisalduvad määruse (EÜ) nr 45/2001 reguleerimisalast välja jäävates dokumentides. Lisaks nähakse ettepanekuga ette erieeskiri (artikli 4 lõike 5 esimene lause), mis on põhimõtteliselt hästi sõnastatud, kuid mille reguleerimisala on liiga piiratud. Praegu ei ole sobiv hetk muudatusteks Sätte üldine hinnang III. ARTIKLI 4 LÕIGE Ettepaneku artikli 4 lõige 5 käsitleb seost dokumentidele juurdepääsu ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse vahel, asendades praeguse artikli 4 lõike 1 punkti b, mida kritiseeriti laialdaselt kui mitmetähenduslikku seoses kõnealuse kahe põhiõiguse vahelise täpse seosega. Käesolev artikkel vaidlustati ka Esimese Astme Kohtus ( 8 ). Praegu on Euroopa Kohtus arutusel õigusküsimustega piirduv apellatsioonkaebus ( 9 ). 20. Seda silmas pidades on artikli 4 lõike 1 punkti b asendamine hästi põhjendatud. Euroopa Andmekaitseinspektor mõistab, et komisjon kasutas seda võimalust, tehes ettepaneku artikli 4 lõike 1 punkti b muutmiseks. Euroopa Andmekaitseinspektor ei toeta aga komisjoni koostatud sätte sõnastust. 23. Euroopa Andmekaitseinspektor on täiesti teadlik võimalikust vastastikusest mõjust ja võimalikest pingetest dokumentidele juurdepääsu ning õiguste vahel eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Euroopa Andmekaitseinspektor analüüsis üldsuse juurdepääsu dokumentidele ja andmekaitset käsitlevas aastal avaldatud taustadokumendis üksikasjalikult probleeme, mis tulenevad määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 45/2001 samaaegsest kohaldamisest. 24. Eelkõige rõhutas ta, et ühelt poolt üldsuse õigus tutvuda dokumentidega ning teiselt poolt eraelu puutumatus ja andmekaitse on Euroopa tasandil erinevates õigusaktides sätestatud põhiõigused ja hea valitsemistava põhielemendid. Kõnealused õigused ei asetse tähtsuse järjekorras ja teatavatel juhtudel ei anna määruste samaaegne kohaldamine selget vastust. Euroopa Andmekaitseinspektori taustadokumendi kohaselt võib lahenduseks olla erand eraelu puutumatuse suhtes, mis on sätestatud praeguses määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punktis b. Taustadokumendi põhjal näeb kõnealune säte ette kolm tingimust, mis kõik peavad olema dokumentidele juurdepääsu käsitleva erandi kohaldamiseks täidetud: 21. Esiteks ei ole Euroopa Andmekaitseinspektor veendunud, et praegu on sobiv hetk sätte muutmiseks, kuna Euroopa Kohtus on pooleli apellatsioonkaebuse arutamine. Kõnealuses apellatsioonkaebuses on arutusel põhimõttelised küsimused. ( 8 ) 8. novembri aasta otsus kohtuasjas T-194/04 Bavarian Lager vs. komisjon. Kaks praegu arutusel olevat asja käsitlevad sama küsimust. ( 9 ) Pooleliolev kohtuasi C-28/08 P, komisjon vs. Bavarian Lager (ELT C 79, , lk 21). andmesubjekti eraelu puutumatus peab olema ohus; üldsuse juurdepääs peab tekitama andmesubjektile olulist kahju; üldsuse juurdepääs peab olema keelatud andmekaitsealaste õigusaktidega.

4 C 2/ Euroopa Andmekaitseinspektori analüüsi põhijooned leidsid kinnitust Esimese Astme Kohtus Bavarian Lageri kohtuasjas, milles Esimese Astme Kohtul paluti tõlgendada määruste (EÜ) nr 45/2001 ja (EÜ) nr 1049/2001 vahelist seost ning viimases määruses sisalduvat isikuandmete kaitsega seotud erandit. Nimetatud kohtuasja põhielemente kasutatakse käesolevas arvamuses esitatud argumentide toetamiseks. Komisjon otsustas esitada Esimese Astme Kohtu otsuse suhtes apellatsioonkaebuse, mis on praegu Euroopa Kohtus arutamisel. Kõnealuses Euroopa Kohtu asjas on Euroopa Andmekaitseinspektor seisukohal, et Esimese Astme Kohtu otsust ei tuleks muuta. 29. On oluline, et vähemalt seni, kui Esimese Astme Kohtu otsus on selles tundlikus valdkonnas lähtepunktiks, võtavad kavandatud muudatusettepanekud seda ka täielikult arvesse ega kaldu sellest märkimisväärselt kõrvale. Esimese Astme Kohtu otsus mitte üksnes ei tõlgenda teatavaid määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 45/2001 sätteid, vaid kehtestab ka õige tasakaalu kõnealuse kahe määrusega kaitstud õiguste vahel. Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutab, kui oluline on seadusandjale selle tasakaalu säilitamine ja võimaluse korral asjakohaste sätete täpsustamine. 26. Kuna asi on arutusel Euroopa Kohtus, on seega küsitav, kas praegu on sobiv hetk muuta üldsuse juurdepääsu ja isikuandmete kaitse vahelist seost puudutavat sätet. Nimetatud kohtuasi ei käsitle üksnes praeguse artikli 4 lõike 1 punkti b ( 10 ) sõnastuse tõlgendamist, vaid tõstatab ka asjaomaste põhiõigustega seotud põhimõttelisemad küsimused ( 11 ). Neil asjaoludel oleks parem oodata kohtuotsust ja määrust enne mitte vastu võtta. 30. Euroopa Andmekaitseinspektor täpsustab käesoleva arvamuse järgmistes punktides, miks erinevalt komisjoni väljendatud seisukohast ei peegelda ettepaneku artikli 4 lõige 5 Euroopa Kohtu kohtupraktikat. Artikli 4 lõike 5 teine lause ei ole kooskõlas vajadusega sätestada õige tasakaal Muudatusettepanekud ei peegelda Esimese Astme Kohtu otsust 31. Artikli 4 lõike 5 teises lauses sätestatakse järgmist: Muud isikuandmed avaldatakse kooskõlas selliste andmete seadusliku töötlemise tingimustega, mis on sätestatud üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel käsitlevates EÜ õigusaktides. 27. Eelistus oodata Euroopa Kohtu otsust on põhjendatud ka kavandatud sätte sisuga. Komisjon väidab oma seletuskirjas, et kavandatud muudatuste eesmärk on ka võtta arvesse Esimese Astme Kohtu otsust Bavarian Lageri kohtuasjas. Muudatusettepanek aga ei peegelda Esimese Astme Kohtu seisukohta. 32. Kõnealuse sätte kohaselt peab dokumentidele üldsuse juurdepääsu taotluste üle otsustava asutuse otsuse aluseks olema määruse (EÜ) nr 1049/2001 asemel määrus (EÜ) nr 45/2001. Säte sisaldab seega nn osutamise teooriat ( 12 ), nagu komisjon kaitses Esimese Astme Kohtus Bavarian Lageri kohtuasjas. 28. Euroopa Andmekaitseinspektor märgib eelkõige, et komisjoni ettepanekus ei osutata üldse eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kahjustamisele, mis on vajalik tingimus, et põhjendada keeldumist tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega. Sel viisil muudab komisjoni ettepanek tuntavalt seadusandja poolt seni saavutatud tasakaalu, nagu on tõlgendanud Esimese Astme Kohus. Põhitähelepanu isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele juurdepääsu osas nihkub ettepanekuga määruselt (EÜ) nr 1049/2001 määrusele (EÜ) nr 45/2001. ( 10 ) On selge, et õigusakti teksti muutmine on seadusandja otsustada. Seda ei muuda ka asjaolu, et teksti tõlgendamine on vaidlusteema Euroopa Kohtus. ( 11 ) Selle tasakaalu kohta vt punkte allpool. 33. Kohus lükkas selle teooria määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkti b praeguse sõnastuse alusel tagasi. Kohus põhjendas seda tagasilükkamist järgmiselt: avaldamisest saab keelduda üksnes juhul, kui see kahjustaks eraelu puutumatust või isikupuutumatust. Kõnealune kohtu põhjendus ei ole üksnes teksti tõlgendamine, vaid see peegeldab kahe asjaomase põhiõiguse üldsuse juurdepääsu ja andmekaitse vahel tasakaalu loomise tulemust. 34. Kahe põhiõiguse vahelise õige tasakaalu või tasakaalustatud lähenemise, nagu seda tavaliselt määratletakse vajadust on rõhutatud mitmetes dokumentides, mis käsitlevad ( 12 ) Kuna see nihutab tingimuste täitmise kontrolli määruselt (EÜ) nr 1049/2001 määrusele (EÜ) nr 45/2001.

5 C 2/11 nimetatud õiguste vahelist vastuolu. Nii on leitud näiteks artikli 29 töörühma arvamuses 5/2001 ( 13 ) ja Euroopa Andmekaitseinspektori taustadokumendis. Sarnast lähenemisviisi on kasutatud ka ametlikele dokumentidele juurdepääsu käsitlevas Euroopa Nõukogu konventsiooni eelnõus, milles nähakse ette, et osapooled võivad piirata juurdepääsu ametlikele dokumentidele eesmärgiga kaitsta muu hulgas eraelu puutumatust ja muid õigustatud erahuve ( 14 ). määruse (EÜ) nr 45/2001 sätete tõlgendamisel tuleb kindlasti arvesse võtta põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ( 19 ); isikuandmete töötlemine peab seega olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ja see ei tohi konkreetselt ega tegelikult kahjustada andmesubjekti õigustatud huvi. 35. Ühest küljest tuleb austada üldsuse juurdepääsuõigust, mis tähendab igal juhul järgmist: järgida tuleb määruse (EÜ) nr 1049/2001 eesmärki. Määrusega tuleks tagada võimalikult laiaulatuslik üldsuse juurdepääsuõiguse kasutamine ( 15 ). See tähendab, et põhimõtteliselt peaksid kõik institutsioonide dokumendid olema üldsusele kättesaadavad ( 16 ). Seetõttu tuleb neid erandeid tõlgendada ja kohaldada kitsalt, et mitte kahjustada määruse üldpõhimõtte kohaldamist ( 17 ); 37. Sellise tasakaalu tagamiseks ei piisa üksnes viitamisest määrusele (EÜ) nr 45/2001, mille eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi ning eelkõige nende õigust eraelu puutumatusele ( 20 ). Taoline lahendus võib austada õigust andmekaitsele, kuid see ei austa üldsuse juurdepääsuõigust. Artikli 4 lõike 5 teine lause ei anna rakendatavat lahendust pidades silmas üldsuse juurdepääsuõiguse laadi, ei tohi isikult nõuda oma taotluse põhjendamist ja seega ei ole ta kohustatud tõendama oma huvi taotletud dokumentidega tutvumiseks ( 18 ). 36. Teisest küljest tuleb austada õigust andmekaitsele: isikuandmete kaitse põhineb tasakaalu ja kontrolli põhimõttel, mis ei keela küll isikuandmete töötlemist, kuid kehtestab selle suhtes kaitsemeetmed ja tagatised. Isikuandmete töötlemine on lubatud juhul, kui andmesubjekt annab oma ühemõttelise nõusoleku või kui töötlemine on vajalik seoses muude üldiste või erahuvidega (määruse (EÜ) nr 45/2001 artikkel 5); ( 13 ) Arvamus 5/2001 Euroopa ombudsmani eriaruande kohta Euroopa Parlamendile, tulenevalt Euroopa Komisjonile esitatud soovituse eelnõust 17. mai aasta kaebuses 713/98/IJH, WP 44, mis on kättesaadav töörühma veebilehel. ( 14 ) Euroopa Nõukogus praegu viimistletava konventsiooni eelnõu artikkel 3f. Eelnõu viimane versioon on kättesaadav järgmise lingi kaudu: Doc08/EDOC11631.htm ( 15 ) Määruse artikkel 1 ja põhjendus 4. Pärast ettepaneku kohast määruse muutmist nummerdatakse põhjendus 4 ümber põhjenduseks 6. ( 16 ) Määruse põhjendus 11. Pärast ettepaneku kohast määruse muutmist nummerdatakse põhjendus 11 ümber põhjenduseks 17. ( 17 ) Esimese Astme Kohtu poolt Bavarian Lageri asjas tehtud otsuse punkt 94 ja selles osutatud kohtupraktika. ( 18 ) Esimese Astme Kohtu poolt Bavarian Lageri asjas tehtud otsuse punkt 107, mida on käsitletud allpool punktis Määrus (EÜ) nr 45/2001 ei anna selget vastust küsimusele, millal peab ühenduse institutsioon või asutus otsustama üldsuse juurdepääsu käsitleva taotluse üle. Määruse artikkel 5 võimaldab lühidalt ( 21 ) isikuandmete töötlemist juhul, kui see on vajalik üldistes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks. Teiste sõnadega ei sõltu töötlemise seaduslikkus andmekaitse endi huvidest, vaid muudest huvidest (olenemata sellest, kas see tuleneb seadusjärgsest kohustusest või mitte) tingitud töötlemise vajadusest. Sellest võib järeldada, et kuivõrd vajalikkust ei määratleta määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 5 (ega määruse muu sättega), peaks asjakohased suunised andma muud huvi käesoleval juhul dokumentidele juurdepääsu õigust tagav õigusakt. 39. Ettepaneku kohaselt tuleks kõiki taotlusi, mis käsitlevad juurdepääsu isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele juhul kui ei kohaldata artikli 4 lõike 5 esimeses sättes ette nähtud erisätet hinnata määrusele (EÜ) nr 45/2001 viitamise alusel. Selline viitamine ei annaks vajalikke suuniseid huvide kaalumise osas ega viiks soovitud tulemuseni (nn ummikseisu olukord). ( 19 ) Vt sellega seoses eelkõige Euroopa Kohtu otsust Österreichischer Rundfunki kohtuasjas. ( 20 ) Kohtuotsuse punkt 98. ( 21 ) Artikli 5 üksikasjalikumaks selgituseks vt Euroopa Andmekaitseinspektori taustadokumenti.

6 C 2/ Lisaks tuleks märkida, et viide määrusele (EÜ) nr 45/2001 ei lahenda vastuolu üldsuse juurdepääsuõiguse ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punktis b sätestatud kohustuse vahel tõendada isikuandmete edastamise vajalikkust. Nagu Esimese Astme Kohus on sedastanud Bavarian Lageri kohtuasjas: Kui nõutaks, et taotleja peab määrusest (EÜ) nr 45/2001 tuleneva lisatingimusena tõendama ka andmete edastamise vajalikkust, siis läheks see vastuollu määruse (EÜ) nr 1049/2001 eesmärgiga tagada võimalikult laiaulatuslik juurdepääs institutsioonide dokumentidele ( 22 ). 43. Teiseks võib väita, et kõnealune säte on põhimõtteliselt hästi sõnastatud ja see vastab õiguskindluse tingimusele. Sättega määratletakse isikute erinevad tegevusalad ja piiritletakse isikuandmed, mida võib avaldada. Sõltumata küsimusest, kas kõnelaused piirangud on asjakohased, on need täpselt sõnastatud. Piirangud on samuti kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001: andmete avaldamine on seaduslik töötlemine, kuna selle aluseks on artikli 4 lõikes 5 sätestatud seadusjärgne kohustus, ja selle eesmärk üldsusele juurdepääsu võimaldamine on piiratud. 44. Seoses reguleerimisala piiramisega ratione personae, tuleb avaldada teatud andmed avaliku võimu kandjate, avalike teenistujate ja huvigruppide esindajate kohta. Tundub, et sätte eesmärk on üksnes reageerida Esimese Astme Kohtu otsuse tagajärgedele Bavarian Lageri kohtuasjas. Tekib küsimus, miks ei käsitleta sättes andmesubjektide laiemat ringi seoses nende ametialase tegevusega. Väited, mis toetavad eeldust, et antud juhul tuleks isikuandmed tavaliselt avaldada, kehtivad näiteks seoses järgmisega: Artikli 4 lõike 5 esimese lause reguleerimisala on liiga piiratud erasektori töötajaid või füüsilisest isikust ettevõtjaid ei saa käsitada huvigruppide esindajatena, välja arvatud juhul, kui on põhjust eeldada, et avaldamine võiks asjaomaseid isikuid kahjustada; 41. Ettepaneku artikli 4 lõike 5 esimene lause on järgmine: Avaliku võimu kandjate, avalike teenistujate ja huvigruppide esindajate nimed, ametikohad ja ametiülesanded seoses nende ametialase tegevusega avaldatakse, välja arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid arvesse võttes kahjustaks nende andmete avaldamine asjaomaseid isikuid. Sellega nähakse ette erieeskiri konkreetse isikute rühmaga seotud teatavat tüüpi andmete suhtes. teadlased, kes esitlevad oma uurimistulemusi; eksperdid, kes esitlevad oma teadmisi avalikult; õpetajad ja õppejõud, kes täidavad oma õpetamisülesandeid või annavad loenguid. 42. Euroopa Andmekaitseinspektor märgib kõigepealt, et kahtlemata austab artikli 4 lõige 5 üldsuse juurdepääsuõigust. Selle lausega hõlmatud olukordades on üldsuse juurdepääs dokumentidele tavaliselt tagatud. Euroopa Andmekaitseinspektori arvates järgib säte ka õigust andmekaitsele. Säte hõlmab olukorra, mida Esimese Astme Kohus käsitleb Bavarian Lageri asjas, ja võrreldavad olukorrad. Nagu märgib kohus: sellistes olukordades ei tähenda nimede avaldamine sekkumist isikute eraellu ja asjaomased isikud ei saa eeldada, et nende suhtes kohaldataks konfidentsiaalsust ( 23 ). ( 22 ) Esimese astme kohtu otsuse punkt 107. NB! Määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 8 kehtestatakse ka muud kohustused, mis aga ei tekita käesolevas kontekstis probleeme. ( 23 ) Vt eelkõige kohtuotsuse punkte 131, 132 ja Need näited osutavad sellele, et kasulik oleks olnud sõnastada säte laiemalt, et hõlmata andmed ametiülesandeid täitvate erinevate isikute kategooriate kohta. 46. Ettepaneku artikli 4 lõike 5 esimeses lauses sätestatud teine piirang ratione materiae on seotud andmeelementidega. Avaldatakse üksnes nimed, ametikohad ja ametiülesanded. Välja on jäetud andmed, mis avalikustavad asjaomase isiku eraelulisi aspekte, isegi juhul kui kõnealuseid andmeid ei käsitata tundlike andmetena määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 tähenduses. Nende andmete hulka võivad kuuluda kodune aadress, telefoninumber, e-posti aadress või muud kõrgemate ametnike või poliitikutega seotud andmed, nagu töötasu ja väljaminekud. 47. Välja on aga jäetud ka andmeelemendid, mis ei puutu kuidagi asjaomase isiku eraellu, nagu töökoha aadress (füüsiline ja e-posti aadress) ja ametiülesannetega seotud üldisem teave.

7 C 2/ Ettepanekuga võetud lähenemisviisi põhimõttelisem probleem seisneb aga selles, et dokumendis endas mainitakse harva nimesid üksi. Nimi on tavaliselt seotud isikusse puutuvate muude andmetega. Bavarian Lageri kohtuasi käsitles näiteks juurdepääsu koosoleku protokollile. Võib ette kujutada, et protokollis ei märgita üksnes koosolekul osalevate isikute nimesid, vaid ka nende poolt koosolekul avaldatud seisukohti. Seisukohti võib mõnikord, näiteks poliitiliste seisukohtade puhul, käsitada ka tundlike andmetena määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 tähenduses. On seega kahtlane, kas konkreetseid andmeid saaks vaadelda eraldiseisvatena. c) kui andmed on asjaomase isiku nõusolekul juba avalikustatud. 2. Isikuandmeid avaldatakse siiski juhul, kui seda nõuavad ülekaalukad üldised huvid. Sellistel juhtudel peab institutsioon või asutus üldist huvi täpsustama. Institutsioon või asutus põhjendab, miks konkreetsel juhul peetakse üldist huvi asjaomase isiku huvidest tähtsamaks. 3. Kui institutsioon või asutus keelab lõike 1 alusel juurdepääsu dokumendile, kaalub ta dokumendile osalise juurdepääsu võimaldamist. IV. ALTERNATIIVNE LAHENDUS 52. Kõnealust sätet saab selgitada järgmiselt: Vajadus seadusandja selgete suuniste järele 49. Määrus (EÜ) nr 1049/2001 peaks andma suuniseid institutsioonidele ja asutustele, kes menetlevad taotlusi üldsuse juurdepääsu kohta isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele, järgides samal ajal täielikult õiget tasakaalu asjaomase kahe põhiõiguse vahel. 50. Euroopa Andmekaitseinspektori arvates on oluline täiendavalt arutada, kuidas muuta see suunis konkreetseks õigussätteks. Kogemus on näidanud, et see küsimus on seotud keeruliste ja põhimõtteliste kaalutlustega. Säte tuleks sõnastada võimalikult hoolikalt, võttes arvesse erinevate sidusrühmade seisukohti. Alternatiivne lahendus 53. Lõike 1 esimeses osas sätestatakse üldeeskiri ja sellest nähtub vajadus õige tasakaalu järele kahe asjaomase põhiõiguse vahel. Erandit üldsuse juurdepääsuõigusest kohaldatakse üksnes juhul, kui avaldamine kahjustaks asjaomase isiku eraelu puutumatust või isikupuutumatust. Sättes osutatakse eraelu puutumatusele (era- ja perekonnaelu austamine ELi põhiõiguste harta artikli 7 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 tähenduses) ja mitte üksnes andmekaitsele (harta artikli 8 tähenduses). 54. Siiski võetakse täielikult arvesse õigust isikuandmete kaitsele, mis on ette nähtud andmesubjekti kaitsmisele suunatud tasakaalu ja kontrolli põhimõttega, vt ka eespool punkti 36. Sättega täpsustatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 punktis b sätestatud seadusjärgset kohustust isikuandmete avaldamiseks. 51. Euroopa Andmekaitseinspektor teeb arutelu rikastamiseks ettepaneku järgmise sätte kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu isikuandmetele: 1. Isikuandmeid ei avaldata juhul, kui avaldamine kahjustaks asjaomase isiku eraelu puutumatust või isikupuutumatust. Sellist kahju ei tekitata: a) kui andmed on seotud üksnes asjaomase isiku ametialase tegevusega, välja arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid arvesse võttes on põhjust eeldada, et avaldamine kahjustaks kõnealust isikut; b) kui andmed on seotud üksnes avaliku elu tegelasega, välja arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid arvesse võttes on põhjust eeldada, et avaldamine kahjustaks kõnealust isikut või temaga seotud isikuid; 55. Tuleb märkida, et määrusega (EÜ) nr 45/2001 ei keelata isikuandmete töötlemist niivõrd, kuivõrd see põhineb õiguslikel alustel vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 punktile b. Sellise õigusliku aluse kohaldamist konkreetsel juhul tuleb analüüsida Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8 ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat arvesse võttes. Sellega seoses tuleks osutada Euroopa Kohtu otsusele Österreichischer Rundfunk asjas ( 24 ). Sätte lõikes 1 asjaomase isiku eraelu puutumatuse või isikupuutumatuse kahjustamise kehtestamisega täpsustatakse, et just selle alusel kontrollitakse, kas isikuandmetele antakse üldsuse juurdepääs. ( 24 ) Euroopa Kohtu 20. mai aasta otsus liidetud kohtuasjades C-465/00: Rechnungshof vs. Österreichischer Rundfunk and Others, C-138/01: Christa Neukomm vs. Österreichischer Rundfunk ja C-139/01: Joseph Lauermann vs. Österreichischer Rundfunk, EKL 2003, lk I-4989.

8 C 2/ Puutumatuse mõiste on samuti lisatud artikli 4 lõike 1 punkti b praegusesse teksti, milles osutatakse isikupuutumatusele. See võib omada lisaväärtust näiteks juhtudel, kui isikuandmete avaldamise tulemuseks võib olla oht isikupuutumatusele, ilma et sellel oleks otsest seost isiku eraeluga. 58. Lõikega 2 tunnistatakse asjaolu, et üldsuse juurdepääsu võivad tingida ülekaalukad üldised huvid. Teatud andmed võivad olla üldsusele hädavajalikud, et kujundada teadlik arvamus seadusandliku menetluse või üldisemalt Euroopa institutsioonide toimimise kohta. Mõelda võib näiteks institutsiooni ja teatud lobirühmade vahelistele (rahandus-) suhetele. Kuna lõige sisaldab erandit erandist, on lisatud täiendavad kaitsemeetmed. Institutsioon või asutus peab sätte kohaldamist igal üksikjuhul täpsustama. 57. Kavandatud sätte lõike 1 teise osa eesmärk on anda suuniseid institutsioonile või asutusele, kes otsustab üldsuse juurdepääsu käsitlevate taotluste üle. Tehakse vahet kolme olukorra vahel, mille puhul isikuandmete avaldamine tavaliselt andmesubjekti ei kahjusta. 59. Lõikega 3 kohustatakse institutsiooni või asutust kaaluma osalist juurdepääsu, kustutades näiteks dokumentidest nimed, et tagada lisavahendina õige tasakaal kahe asjaomase põhiõiguse vahel, mida tuleks aga kasutada üksnes keeldumise aluse korral. 60. Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutab, et kõnealune lahendus hoiaks ära eespool punktis 39 mainitud ummikseisu olukorra. Esimene olukord on hõlmatud komisjoni ettepaneku artikli 4 lõike 5 esimese lausega. See on sõnastatud laiemalt ja funktsionaalsemalt, võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori poolt praeguse teksti kohta tehtud kriitilisi tähelepanekuid. Sättega mööndakse, et ka kõnealuses olukorras võib olla põhjust eeldada, et avaldamine võiks isikut kahjustada. Sellisel juhul peab ühenduse institutsioon või asutus analüüsima, kas kahjustamine on tõenäoline. Teiste sõnadega eeldatakse juurdepääsu andmist. Sõnad on põhjust eeldada (jne) tulenevad määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punktist b. V. KAS MÄÄRUST (EÜ) NR 45/2001 TULEKS MUUTA? Teine olukord näeb ette, et avaliku elu tegelaste puhul on lubatud isegi ulatuslikum juurdepääs. Siin võib mõelda poliitikuid või teisi isikuid, kelle ülesanded või käitumine õigustavad tavaliselt üldsuse laiemat juurdepääsu, mille aluseks on üldsuse õigus teada. Taas tuleb arvestada võimalusega, et tagajärjed võivad konkreetsetel juhtudel erineda. Selles olukorras tuleb arvesse võtta võimalikku kahjulikku toimet asjaomase isiku lähedastele. Kolmas olukord on seotud andmetega, mis on andmesubjekti nõusolekul juba avalikustatud. Näiteks võib tuua juhud, kus isikuandmed on avaldatud veebisaidil või blogis. 61. Esimese Astme Kohtu otsusest Bavarian Lageri kohtuasjas tuleneb, et vajadus selgitada üldsuse juurdepääsu ja andmekaitse vahelist seost on kiireloomuline ka seetõttu, et määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punkti b võib erinevalt tõlgendada. Muu hulgas Esimese Astme Kohtus Bavarian Lageri asjas ilmnenud vastuolu, mis on üldsuse juurdepääsu kontekstis seotud sõnade tõendab andmete edastamise vajalikkust tähendusega. Selle tingimuse sõna-sõnalt võtmine tähendaks seda, et dokumendi taotleja määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel peaks esitama dokumendi taotlemiseks veenva põhjuse, mis läheks vastuollu üldsuse juurdepääsu käsitleva määruse ühe eesmärgiga, milleks on võimalikult laiaulatuslik juurdepääs institutsioonide valduses olevatele dokumentidele ( 25 ). Probleemi lahendamiseks otsustas Esimese Astme Kohus, et kui isikuandmed edastatakse dokumentidele juurdepääsu õiguse teostamiseks, ei pea taotleja avaldamise vajalikkust tõendama. Lisaks märkis kohus, et andmete edastamine, mille suhtes ei kohaldata artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud erandit, ei saa piirata andmesubjekti õigustatud huve ( 26 ). 62. Selline lahendus oli vajalik, et mõlemaid määrusi omavahel rahuldaval viisil sobitada, kuid komisjon vaidlustas selle Euroopa Kohtule esitatud apellatsioonkaebuses. Komisjon märgib, et määruses (EÜ) nr 45/2001 ega ka määruses ( 25 ) Vt Esimese Astme Kohtu otsuse punkti 107. ( 26 ) Vt Esimese Astme Kohtu otsuse punkte 107 ja 108.

9 C 2/15 (EÜ) nr 1049/2001 ei ole ühtki sätet, mis nõuaks või lubaks seda sätet (artikli 8 punkt b) kohaldamata jätta, et võimaldada määruse (EÜ) nr 1049/2001 normi kohaldamist ( 27 ). määruse reguleerimisalasse. Kui institutsioon või asutus teab sellise juurdepääsutaotluse põhjust (s.t juurdepääs taotleja enda kohta käivatele isikuandmetele), peaks institutsioon olema kohustatud andma juurdepääsu taotleja isikuandmetele ex officio. 63. Euroopa Andmekaitseinspektori arvates saaks seda probleemi kõige paremini lahendada muudetud määrusesse (EÜ) nr 1049/2001 põhjenduse lisamisega, millega kodifitseeritakse Esimese Astme Kohtu otsus. Põhjenduse võiks sõnastada järgmiselt: Kui edastatakse isikuandmeid, et täita dokumentidele juurdepääsu õigust, ei ole taotleja kohustatud tõendama avaldamise vajalikkust määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punkti b eesmärgil. 67. Mõlemaid aspekte saaks täpsustada, lisades konkreetse sõnastuse muudetud määruse (EÜ) nr 1049/2001 põhjendustesse, võimaluse korral seoses olemasoleva määruse põhjendusega 11. Esimeses põhjenduses (või selle osas) saaks märkida, et üldsuse õigus pääseda juurde dokumentidele ei piira õigust tutvuda isikuandmetega määruse (EÜ) nr 45/2001 alusel. Teine põhjendus (või osa sellest) võiks sisaldada ex officio juurdepääsu mõistet taotleja enda kohta käivatele isikuandmetele. Kui isik taotleb juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele, peaks institutsioon omal algatusel uurima, kas asjaomasel isikul on juurdepääsuõigus määruse (EÜ) nr 45/2001 alusel. VI. DOKUMENTIDELE JUURDEPÄÄSU ÕIGUS JA ÕIGUS TUTVUDA ENDA KOHTA KÄIVATE ISIKUANDMEGA 64. Määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud dokumentidele juurdepääsu õigust tuleb eristada määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklist 13. Määruses (EÜ) nr 1049/2001 ette nähtud juurdepääsuõigusega antakse kõigile üldine juurdepääsuõigus dokumentidele, et tagada avalik-õiguslike asutuste läbipaistvus. Määruse (EÜ) nr 45/2001 artikkel 13 on juurdepääsuõigust omavate isikute osas piiratum, kuna see õigus antakse üksnes isikule, keda asjaomane teave puudutab, ja eelkõige selleks, et võimaldada andmesubjektidel kontrollida neid puudutavat teavet. Lisaks osutatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 13 kohasele juurdepääsuõigusele Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 lõikes Euroopa Andmekaitseinspektori arvates peaks määrus (EÜ) nr 1049/2001 seda arvestades selgitama, et dokumentidele juurdepääsuõiguse olemasolu ei piira õigust tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega määruse (EÜ) nr 45/2001 alusel. VII. AVALIKES DOKUMENTIDES SISALDUVATE ISIKUAND- ME EDASINE KASUTAMINE 68. Teine küsimus, mis vajab kaalumist ja võimaluse korral komisjoni ettepanekus selgitamist, on seotud avalikes dokumentides sisalduvate isikuandmete edasise kasutamisega. Kui dokumentidele antakse juurdepääs, võidakse neis sisalduvate isikuandmete suhtes kohaldada isikuandmete kaitset käsitlevate, eelkõige määruse (EÜ) nr 45/2001 ja direktiivi 95/46/EÜ rakendatavate siseriiklike õigusaktide kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste isikuandmete taaskasutamine, levitamine ja edasine töötlemine taotleja, juurdepääsu andva institutsiooni või dokumendile juurdepääsu omava kolmanda isiku poolt peaks toimuma kohaldatavate andmekaitse alaste õigusaktide raames. 66. Lisaks teeb Euroopa Andmekaitseinspektor seadusandjale ettepaneku kaaluda võimalust lisada muudetud määrusesse juurdepääs ex officio andmesubjekti enda kohta käivatele isikuandmetele. Tavaelus tuleb ette, et inimesed ei pruugi olla teadlikud õigusest tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 13, ja sellest tulenevalt taotlevad nad juurdepääsu määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel. Dokumendile juurdepääsust võidakse keelduda juhul, kui kohaldatakse ühte määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud erandit või kui leitakse, et taotlus konkreetse juurdepääsu kohta ei kuulu ( 27 ) Vt joonealuses märkuses 7 märgitud komisjoni apellatsioonkaebust kohtuasjas C-28/08 P. 69. Näiteks juhul, kui taotlusest tulenevalt avaldatakse avalike teenistujate nimede ja kontaktandmete loetelu, ei tohiks seda loetelu kasutada asjaomastele ametnikele reklaami saatmiseks või selle alusel profiilide koostamiseks, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas kohaldatavate andmekaitse alaste õigusaktidega. 70. Seega oleks soovitatav, et seadusandja kasutab seda võimalust kõnealuse seose rõhutamiseks. See lähenemisviis oleks kooskõlas seadusandja valikuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri aasta direktiivis 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta.

10 C 2/ Nimetatud direktiivis on täielik vastavus isikuandmete kaitse põhimõtetega kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ märgitud selgelt ühe tingimusena, mille alusel toimub avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ( 28 ). 74. Euroopa Andmekaitseinspektor teeb arutelu rikastamiseks ettepaneku järgmise erandi kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu isikuandmetele: 71. Seda silmas pidades teeb Euroopa Andmekaitseinspektor ettepaneku lisada põhjendus, milles märgitakse, et kui dokumentidele antakse juurdepääs, kohaldatakse neis sisalduvate isikuandmete suhtes isikuandmete kaitset käsitlevate, eelkõige määruse (EÜ) nr 45/2001 ja direktiivi 95/46/EÜ rakendatavate siseriiklike õigusaktide kohaldatavaid eeskirju. 1. Isikuandmeid ei avaldata juhul, kui avaldamine kahjustaks asjaomase isiku eraelu puutumatust või isikupuutumatust. Sellist kahju ei tekitata: a) kui andmed on seotud üksnes asjaomase isiku ametialase tegevusega, välja arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid arvesse võttes on põhust eeldada, et avaldamine kahjustaks kõnealust isikut; VIII. KOKKUVÕTE 72. Euroopa Andmekaitseinspektori tähelepanu on eelkõige äratanud asjaolu, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele sisaldub säte, mis puudutab tundlikku seost dokumentidele juurdepääsu ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse vahel, eelkõige kavandatud artikli 4 lõige 5. Käesolevas arvamuses toetatakse põhjendusi asendada praeguse artikli 4 lõike 1 punkt b teatud määral uue sättega, kuid mitte kavandatud sätet ennast. 73. Kõnealust sätet kritiseeritakse järgmistel põhjustel: 1. Euroopa Andmekaitseinspektor ei ole veendunud, et praegu on sobiv hetk sätte muutmiseks, kuna Euroopa Kohtus on pooleli apellatsioonkaebuse arutamine. Apellatsioonkaebuses käsitletakse põhimõttelisi küsimusi. 2. Ettepanekuga ei pakuta sobivat lahendust. Ettepanekuga sätestatakse üldeeskiri (artikli 4 lõike 5 teine lause), mis: ei peegelda esimese astme kohtu otsust Bavarian Lageri kohtuasjas; ei ole kooskõlas vajadusega sätestada õige tasakaal asjaomaste põhiõiguste vahel; ei ole rakendatav, kuna selles osutatakse andmekaitset käsitlevatele EÜ õigusaktidele, mis ei sätesta selgelt, kuna tuleb teha otsus üldsuse juurdepääsu kohta. 3. Ettepanekus sisaldub erieeskiri (artikli 4 lõike 5 esimene lause), mis on põhimõtteliselt hästi sõnastatud, kuid selle reguleerimisala on liiga piiratud. ( 28 ) Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri aasta direktiivi 2003/98/EÜ (avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta) põhjendust 21 ja artikli 1 lõiget 4 (ELT L 345, , lk 90). b) kui andmed on seotud üksnes avaliku elu tegelasega, välja arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid arvesse võttes on põhjust eeldada, et avaldamine kahjustaks kõnealust isikut või temaga seotud isikuid; c) kui andmed on asjaomase isiku nõusolekul juba avalikustatud. 2. Isikuandmeid avaldatakse siiski juhul, kui seda nõuavad ülekaalukad üldised huvid. Sellistel juhtudel peab institutsioon või asutus üldist huvi täpsustama. Institutsioon või asutus põhjendab, miks konkreetsel juhul peetakse üldist huvi asjaomase isiku huvidest tähtsamaks. 3. Kui institutsioon või asutus keelab lõike 1 alusel juurdepääsu dokumendile, kaalub ta dokumendile osalise juurdepääsu andmise võimalust. 75. Arvamuses määratletakse mitmed punktid, mille puhul on vajalik üldsuse juurdepääsu käsitlevat määrust täpsustada, peamiselt seoses määruse (EÜ) nr 45/2001 sätetega. Nende täpsustuste tegemiseks võib lisada asjaomased põhjendused või võimaluse korral õigussätted järgmiste teemade kohta: a) dokumendi mõiste, et tagada üldsuse juurdepääsu käsitleva määruse võimalikult laiaulatuslik kohaldamine; b) määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punkti b tõlgendamine üldsuse juurdepääsu kontekstis, mis tagab, et juurdepääsu taotleja ei pea tõendama avaldamise vajalikkust; c) seos õiguste vahel pääseda juurde dokumentidele ja tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel, mis tagab, et õigus pääseda

11 C 2/17 juurde dokumentidele ei piira õigust tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega; d) institutsiooni kohustus omal algatusel uurida, kas isikul on juurdepääsuõigus määruse (EÜ) nr 45/2001 alusel, kui asjaomane isik taotleb juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele üldsuse juurdepääsu käsitleva määruse alusel; e) avalikes dokumentides sisalduvate isikuandmete edasine kasutamine, mis tagab, et sellise edasise kasutamise suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse alaseid kohaldatavaid sätteid. Brüssel, 30. juuni 2008 Peter HUSTINX Euroopa Andmekaitseinspektor

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parlament Mai 2016 EESSÕNA Alates 3. detsembrist 2001 kohaldavad

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

European Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri Euroopa Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri ET Meie missioon on tugevdada demokraatiat, teh

European Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri Euroopa Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri ET Meie missioon on tugevdada demokraatiat, teh European Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri Euroopa Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri ET Meie missioon on tugevdada demokraatiat, tehes Euroopa Liidu institutsioonidega koostööd tõhusama,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

RE_Statements

RE_Statements Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument B8-0305/2018 26.6.2018 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem