Otsus nr 459-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Otsus nr 459-o"

Väljavõte

1 MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 459-o Tallinnas, 07. mail a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaiste juriidiliste isikute NRJ GROUP; 22, rue Boileau, Paris, FR ja NRJ S.A.; 22, rue Boileau, Paris, FR kaebuse kaubamärgi NRJ FM (taotluse nr M ) registreerimise kohta AS Taevameedia nimele klassides 38 ja 41. Asjaolud ja menetluse käik Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) esitati a kaebus (mis alates a on käsitletav vaidlustusavaldusena) välismaistelt juriidilistelt isikutelt NRJ GROUP, 22, rue Boileau, Paris, FR ja NRJ S.A., 22, rue Boileau, Paris, FR (edaspidi vaidlustajad) kaubamärgi kaubamärk NRJ FM (taotluse nr M ) registreerimise kohta AS Taevameedia (edaspidi taotleja) nimele klassides 38 ja 41. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA AS, Kaupmehe 8, Tallinn; tel , faks Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 459 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika. Vaidlustajad taotlevad Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgi NRJ FM (taotluse nr M ) registreerimise kohta AS Taevameedia nimele ja palub teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus kaubamärgi NRJ FM registreerimisest keeldumise kohta. Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatav kaubamärk, volikiri, tõendid vaidlustusavalduse põhjendamiseks ja maksekorraldus nr 265 riigilõivu tasumise kohta. Vaidlustajad on üheks Euroopa suurimatest meelelahutusfirmadest. NRJ S.A. ja NRJ GROUP põhiomanik on hr Jean-Paul Baudecroux. Vaidlustajatel on kokku ligi 300 raadiojaama Prantsusmaal, Šveitsis, Belgias, Austrias, Saksamaal, Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes. Kõikides riikides opereeritakse üksnes ja ainult nimede NRJ/ENERGY all ning FM-ringhäälingumaalimas ultralühilainesagedusel vahemikus 87,5 108,0 MHz. NRJ ning samanimelised raadiojaamad on Euroopas teada-tuntud, kuivõrd sellenimelise raadiojaama iganädalane kuulajaskond ulatub vähemalt 20 miljoni inimeseni. NRJ raadiojaamad ei ole kuulatavad ainuüksi tavapäraste FM-raadioaparaatide kaudu Prantsusmaal, Šveitsis, Belgias, Austrias, Saksamaal, Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes, vaid ka satelliitvastuvõtjate ning interneti teel ükskõik millises maailma paigas, sh Eestis. NRJ on rohkem kui 5000 Euroopas toimuva ürituse sponsoriks ning umbes 300 pop ja rockkontsertide korraldamisel peamiseks partneriks. Kõrvuti Grammy ja MTV muusikaauhindadega, jagab mainekaid muusikaauhindu ka NRJ. NRJ on olnud tihedalt seotud filmide Snake Eye, Enimy og the State, Payback, Wild Wild West, Notting Hill, Star Wars: Episode I The Phantom Menance rahvusvahelise eduga. NRJ on toetanud ragbi, korvpalli, lainelaua ja krossijalgrattasporti. Kaubamärk NRJ ning selle märgiga seotud raadio ja meelelahutusteenuseid on laialdaselt kajastatud ja reklaamitud rahvusvahelises meedias. Selline laiaulatuslik promotsioon on andnud kaubamärgile NRJ Aadress: Telefon: Faks: Harju toak@mkm.ee

2 kõrget lisaväärtust ning muutnud mainekaks kaubamärgiks muusikatöösturite ja muusikatööstuse tarbijate jaoks. NRJ S.A. nimele on maailmas registreeritud kaubamärgid NRJ, NRJ ENERGY, NRJ 92 FM STEREO, ENERGIE MAGAZINE, ENERGIE NRJ, ENERGIE 80 ENERGIE QUATRE VINGT, NRJ CINE VIDEO, NRJ EURO HOT, NRJ EUROPE TOUR, NRJ MUSICNEWS, NRJ MUSIC TOUR, NRJ NEWS, NRJ PRODUITS DERIVES, NRJ REGIES, NRJ STARNEWS, LE MAG NRJ, ENERGIA, ENERGYMEDIA, ENERGY MEDIA, NRJMEDIA, NRJ MEDIA. NRJ põhiomaniku Jean Paul Baudecroux nimele eraldi on maailmas registreeritud kaubamärgid NRJ, ENERGY, NRJ ENRGY, ENERGY VIDEO, NRJ COLA, NRJ COLLEGE LIVE, NRJ WEAR, NRJ EDITION, NRJ ENERGIE, NRJ LAND, NRJ LA PLUS BELLE RADIO, NRJ LA RADIO STEREOTONIQUE, NRJ LE PLAISIR AVANT TOUT, NRJ MUSIC AWARDS, NRJ MUSIC DANCE, NRJ ON LINE, NRJ PARK, NRJ 92 FM STEREO, LE HIT NRJ, RADIO ENERGIE, NRJ DANCE, NRJ EURO HOT 30, NRJ RAP, NRJ ROCK, NRJ TREND. NRJ nimel on muuhulgas Euroopa ühenduse kaubamärgiregistreering nr NRJ ning Prantsusmaa kaubamägi registreering nr NRJ andis Eesti kultuuriminister välja uue ringhäälinguloa nr KU OÜ-le Clembia, kes vastavalt pidi hakkama edastama 24-tunnist tantsu ja popmuusikaprogrammi nimetusega NRJ FM kuni OÜ Clembia on tihedalt seotud firmaga Taevameedia AS. Teabeagentuur BNS antud intervjuus Taevameedia AS on kinnitanud, et nende sooviks oli kasutada raadio nimena NRJ FM, kuid võeti siiski nõuks selle kasutamisest loobuda ettevõttega mitteseotud samanimeliste jaamade tegevuse tõttu Skandinaaviamaades ja Prantsusmaal. Seega on Taevameedia AS olnud kahtlemata teadlik firmale NRJ ja Jean-Paul Baudecroux le kuuluva kaubamärgi NRJ olemasolust raadioringhäälingumaailmas. OÜ Clembia teostas 1999.a detsembrikuus otsingu varasemate kaubamärkide KISS FM ja NRJ FM olemasolu kohta esitati Patendiametile taotlus kaubamärgi NRJ FM registreerimiseks Taevameedia AS nimele raadiolevi, raadiosaadete, raadioprogrammide valmistamise, produtseerimise; raadiomeelelahutuse ja lõbustussaadete tähistamiseks. Patendiamet otsustas Taevameedia AS taotluse nr M rahuldada, andmata ainuõigust täheühendi FM kasutamiseks. Vaidlustatud Patendiameti otsusega on Taevameedia AS ekslikult omandamas ainuõigust tähise NRJ kasutamiseks erinevate raadioga seotud teenuste suhtes. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis kohaselt on Eesti kohustatud tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kui märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. See säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. Taevameedia AS poolt taotletud kaubamärgi NRJ FM oluline osa kujutab endast üldtuntud märgi NRJ taasesitust ning lisaks on see oluline osa ka firma NRJ enda nimetus. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt peab aga firmanimetust kaitsma kõigis liidu liikmesriikides, sh ka Eestis taotluse esitamiseta või firmanimetuse äriregistris registreerimiseta. Eesti elanikkonna teadvuses pole NRJ Eesti päritolu ja kvaliteediga seotud kaubamärk. 2

3 Vaidlustajate soov on tarbijate arusaamu NRJ kaubamärgist säilitada, mitte põhjustada olukorda, kus tarbijad arvavad firmadel NRJ ja Taevameedia AS omavat ühtset ärilist päritolu või et nende firmade poolt kasutatavate tähiste vahel on mingi seos. Kaubamärgi NRJ FM registreerimisel Taevameedia AS-i nimele satub NRJ reputatsioon Taevameedia AS kätesse. See võimaldab Taevameedia AS-il saada tulu NRJ reputatsiooni, reklaami ja sponsorluse arvel. Need on aga NRJ õigused, mida kaitsevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) 8 lg 1 p 4 ja 10. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklitest 6 bis ja 8 ning KaMS 8 lg 1 p 4 ja 10, 13 lg 2 35 palutakse tühistada kaubamärgi NRJ FM registreerimise otsus ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus kaubamärgi NRJ FM registreerimisest keeldumise kohta esitas vaidlustaja täiendavaid tõendeid esitas patendivolinik Jüri Käosaar teatise, milles informeeris komisjoni, et kaubamärgitaotlus on loovutatud Taevaraadio AS-ile. Teatisele oli lisatud teade Patendiametist, volikiri esitas taotleja kirjalikud seisukohad. Taevameedia AS esitas 11. jaanuaril 2000.a taotluse nr M kaubamärgi NRJ FM registreerimiseks alljärgnevatele teenustele: Klass 38 Klass 41 raadiolevi, raadiosaated. raadioprogrammide valmistamine, produtseerimine; raadiomeelelahutus-, lõbustussaated; raadiomeelelahutus. Patendiameti otsus kaubamärgi NRJ FM registreerimise kohta Taevameedia AS-i nimele avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2001 (vaidlustusavalduse lisa 13). Vaidlustajad esitasid apellatsioonikomisjonile 02. märtsil 2001.a vaidlustusavalduse nr 459 kaubamärgi NRJ FM Taevameedia AS-i nimele registreerimisotsuse tühistamiseks, kuna Patendiameti otsus on nende arvates vastuolus KaMS 8 lg 1 p 4 ja 10 ning Pariisi konventsiooni artiklitega 6 bis ja 8. Vaidlustajate nimele ei ole üheski riigis registreeritud taotletava kaubamärgiga NRJ FM identset märki. Seda asjaolu kinnitab nii vaidlustusavalduse leheküljel 2 toodud kaubamärkide loetelu kui ka vaidlustusavalduse lisad nr 6, 7, 8, 9 ja 10 ning vaidlustajate kirja lisad nr 1, 2, 3. Vaidlustajad ei edasta Eesti raadiokuulajatele suunatud raadioprogramme (Interneti, satelliidivastuvõtja ega tavapäraste FM raadioaparaatide kaudu kuuldavaid), samuti ei ole nad siiani taotlenud Eestis ringhäälinguluba. Samuti ei nähtu esitatud materjalidest, et vaidlustajad kasutaksid üheski riigis taotletava kaubamärgiga NRJ FM identset kaubamärki. Vaidlustaja ei ole esitanud komisjonile väljavõtet vastavast registrist või muud pädeva riigiasutuse kinnitust, millest nähtuks NRJ GROUPi õiguslik vorm (täielik ärinimi) ning NRJ GROUP ja NRJ S.A. tegevusvaldkonnad. Vaidlustajad ei olnud enne vaidlustusavalduse esitamist pöördunud taotleja poole pretensioonidega. Samuti ei olnud vaidlustajate ning taotleja Taevameedia AS-i vahel mingisuguseid teisi varasemaid kokkupuuteid enne vaidlustusavalduse esitamist. OÜ-le Clembia anti 20. detsembril 1999.a ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega NRJ FM edastamiseks Tallinnas ja Rakveres (Lisa 2). 3

4 BNS avaldas 4. augustil 2000.a uudise, mille kohaselt alustab septembris täisprogrammiga tegevust raadiojaam Energy, mille omanik on eraisikule kuuluv OÜ Clembia. Algselt soovis omanik (s.t. OÜ Clembia) kasutada uue nimena NRJ FM, kuid loobus sellest ettevõttega mitte seotud jaamade tegevuse tõttu Skandinaaviamaades ja ka Prantsusmaal (vaidlustusavaldajate kirja lisa 4). OÜ-le Clembia on 29. septembril 2004.a väljastatud uus ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega ENERGY FM edastamiseks Tallinnas kuni aastani (Lisa 3). Raadiojaam ENERGY on olnud eetris alates 2000.a ning vastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi päevikuuuringule üsna stabiilse kuulajaskonnaga (Lisa 4). Käesolevaks ajaks on Taevameedia AS loovutanud kaubamärgi NRJ FM taotluse kõikide teenuste osas AS-ile Taevaraadio. Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) 41 on apellatsioonikomisjoni töökeel eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse apellatsioonikomisjonile tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse 9 lg 3 kohaselt koos eestikeelse tõlkega. Vaidlustajad on apellatsioonikomisjonile esitatud arvukalt materjale, mis on üksnes võõrkeeles. Vaidlustajad ei ole tõlkeid esitanud järgmiste lisade juurde vaidlustusavalduse lisad nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Tõlke esitamata jätmisel korral loetakse vastavalt TÕAS 9 lg 3 dokument mitteesitatuks (vt ka TOAK 12. detsembri a. otsust nr 430-o). Eeltoodust tulenevalt on taotleja käsitlenud lisades nr 1-7 toodud dokumente määral, mil nad olid taotleja esindajale arusaadavad. Juhul kui vaidlustajad ei esita võõrkeelsete dokumentide tõlkeid, palub taotleja lugeda vaidlustusavalduse lisadena 1-7 toodud dokumendid mitteesitatuks. Vastavalt KaMS 8 lg 1 p 4 ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bis kohaselt kohustuvad liidu liikmesriigid ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. Eeltoodust tulenevalt peab kaubamärgi NRJ FM registreerimisest keeldumiseks olema nimetatud kaubamärk Eestis üldtuntud kui vaidlustajate kaubamärk enne 11. jaanuari 2000.a. Vaidlustajad on esitanud ainult ühe Eesti tarbijale suunatud materjali (vaidlustusavalduse lisa 5), kus on viidatud ansambli Caater osalemisele NRJ Tour il 2001.a. Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustajad esitanud ühtegi tõendit, millest lähtuvalt oleks võimalik järeldada, et taotletav kaubamärk oli Eestis üldtuntud enne 11. jaanuari 2000.a. KaMS 8 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskselt. 4

5 Kaubamärgi territoriaalsest iseloomust tulenevalt on kaubamärgi õiguskaitse üldjuhul piiratud konkreetse riigiga ning riik kaitseb üksnes tema territooriumil õiguskaitset omavate kaubamärgi omanike õigusi. Erandi tegemine, mille kohaselt saab kaubamärgi registreerimist takistada kaubamärgi alusel, millel ei ole selles riigis õiguskaitset, peab olema äärmiselt põhjendatud ja vajalik. Seetõttu on ka KaMS 8 lg 1 p 10 sätestatud identsuse nõue. Vastasel korral oleks erandi tegemine territoriaalsuse põhimõttest põhjendamatu ning piiraks ebaproportsionaalselt siseriikliku taotluse esitanud isikute KaMS 5 lg 1 tulenevat õigust saada kaubamärgile õiguskaitset. Käesoleval juhul ei ole täidetud ükski KaMS 8 lg 1 p 10 sätestatud tingimustest. Vaidlustajate nimele ei ole registreeritud üheski riigis taotletava kaubamärgiga NRJ FM identset kaubamärki. See asjaolu nähtub nii vaidlustusavalduses toodud kaubamärkide loetelust kui ka vaidlustusavalduse lisadest nr 6, 7, 8, 9 ja 10 ning vaidlustajate kirja lisadest nr 1, 2, 3. Samuti ei selgu esitatud materjalidest, et vaidlustajad oleksid kasutanud teistes riikides taotletava kaubamärgiga NRJ FM identset kaubamärki. Vaidlustajad on põhjendanud taotleja pahausksust tema teadlikkusega vaidlustajate kaubamärkidest, tuginedes seejuures leheküljel avaldatud uudisele (vaidlustusavalduse lisa nr 11). Nimetatud uudis tugines omakorda BNSi uudisele. Vaidlustajad on a kirja lisa nr 4 esitanud OÜ BNS Eesti kirja kaubamärki NRJ puudutavast uudisest koos vastava uudise täpse tekstiga, mis pärineb BNS-i arhiivist. BNSi uudisest selgub aga, et mitte taotleja vaid hoopis eraisikule kuuluv OÜ Clembia soovis algselt kasutada uue raadiojaama nimena NRJ FM, kuid loobus sellest ettevõttega mitte seotud samanimeliste jaamade tegevuse tõttu Skandinaaviamaades ja ka Prantsusmaal. OÜ Clembia teadlikkus või mitteteadlikus ei saa kuidagi tõendada AS Taevameedia kui taotleja pahausksust taotluse esitamisel. Pahausksus on üks KaMS 8 lg 1 p 10 kohaldamise tingimustest, mis peab vastuvaidlematult olema ära tõendatud teise isiku õiguste vaidlustaja poolt. Nii kaua kuni ei ole ära tõendatud pahausksust tuleb kõiki kaubamärgitaotlejaid käsitleda heausksete taotlejatena (vt analoogiline säte asjaõigusseaduses 35 lg 3). Isegi kui käesoleval juhul oleks tegemist välisriigis registreeritud ja kasutusel oleva kaubamärgiga identse märgiga, ei tähendaks see automaatselt, et kaubamärgitaotluse esitaja Eestis on toiminud pahauskselt. Pahausksus on iseseisev tingimus, mis peab väljenduma muus kui selles, et teise isiku nimele on välisriigis registreeritud identne kaubamärk. KaMS 8 lg 1 p 10 ei ole pahausksuse esinemine pandud sõltuvusse identse kaubamärgi teises riigis registreerimisest või kasutamisest: / / kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.. Asudes seisukohale, et ainuüksi teises riigis registreeritud ja kasutusel oleva kaubamärgiga identse kaubamärgi taotluse esitamine on piisav tõend pahausksusest, asutakse sisuliselt seisukohale, et välisriigis registreeritud kaubamärgile tuleks tagada siseriiklikult registreeritud kaubamärgiga samaväärne kaitse. Vaatamata sellele, et pahausksuse tõendamise kohustus lasub vaidlustajatel, soovib taotleja märkida alljärgnevat: - taotlejal ei ole käesoleval ajal ega ka kunagi varem olnud ärilisi või muid sidemeid vaidlustajatega, - vaidlustajate kaubamärgid ei ole Eestis üldtuntud ega seostu tarbijate teadvuses vaidlustajate tegevusega välismaal või (võimaliku) mainega, 5

6 - vaidlustajatel ei ole Eesti tarbijatele suunatud raadioprogrammi, mis oleks kuuldav Interneti, satelliidivastuvõtja või tavalise raadioaparaadi abil. Samuti ei ole vaidlustajad taotlenud ringhäälinguluba Eestis. - ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega NRJ FM edastamiseks anti 1999.a OÜ-le Clembia, mis kehtis kuni OÜ-le Clembia anti a uus ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega ENERGY FM edastamiseks alates kuni a - lühend NRJ on sisuliselt sõnast ENERGY tuletatud tähtedemäng, mistõttu kasutatakse lühendit vihjena raadiojaamas mängitava muusika iseloomule (s.t energiline, tempokas jne). - raadiojaam ENERGY on olnud eetris alates 2000.a ning vastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi päevikuuuringule üsna stabiilse kuulajaskonnaga. Eeltoodust tulenevalt ei ole KaMS 8 lg 1 p 10 käesoleval juhul kohaldatav. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 kohaselt kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Kuigi vaidlustajad ei ole täpsustanud, mismoodi peaks Pariisi konventsiooni artikkel 8 rakenduma, seisneb nende mõttekäik selles, et Eestis tuleks tingimusteta keelduda nii teistes riikides registreeritud ärinimedega identsete kui ka sarnaste kaubamärkide registreerimisest. Seejuures ei tule arvestada välisriigis registreeritud äriühingu tegevusvaldkonda ega sedagi kas konkreetne äriühing on Eestiga seotud. Taotleja peab vajalikuks juhtida komisjoni tähelepanu asjaolule, et nimetatud sättega pannakse liidu liikmesriikidele kohustus näha siseriikliku seadusandlusega ette võimalused ärinime kaitseks. Eesti Patendiamet on pöördunud Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldatavuse küsimuse osas WIPO poole. WIPO peadirektori asetäitja vastuse (Lisa 5) kohaselt ei saa WIPO anda siduvaid tõlgendusi konventsioonide osas, mida ta haldab. Samas on kirjas märgitud, et kuigi artiklis 8 nähakse ette firmanime kaitse, ei ole täpsustatud, kuidas seda korraldada. Liidu liikmesriigid võivad reguleerida kaitset vabalt kas spetsiaalse õigusaktiga, kõlvatut konkurentsi käsitleva õigusaktiga või muul sobival viisil. Selline selgitus on kooskõlas Pariisi konventsiooni art 6 lg 1, mille kohaselt kaubamärkide taotlemise ja nende registreerimise tingimused määratakse kindlaks liidu iga liikmesriigi oma seadusandlusega. Seega on Pariisi konventsiooni artikkel 8 näol tegemist juhisega liikmesriigile lahendada küsimus siseriiklikult. Siseriiklikult oli ärinime kaitse kaubamärgi registreerimisel reguleeritud KaMS 8 lg 1 p 5, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita märke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Ärinime mõiste tuleneb äriseadustiku 7 lg 1 ning kaitse on üksnes äriregistrisse kantud ärinimel (vt ka Tallinna Halduskohtu a otsus haldusasjas nr 3-420/2004). Vaidlustajate seisukohast lähtuvalt peaks Patendiamet kontrollima kaubamärgitaotluste puhul kõigis Pariisi konventsiooni liikmesriikides (s.t. 164 riigis) tegutsevate äriühingute nimesid ning keelduma kaubamärgi registreerimisest ka juhul kui taotletava kaubamärgiga sarnane ärinimi eksisteerib nt Zambias. 6

7 Seejuures WIPO kirja kohaselt Kui riik annab erineva kaitse riigisiseselt registreeritud ja registreerimata firmanimedele, siis ei ole ta kohustatud tagama vastavas riigis registreerimata välismaistele firmanimedele rohkem kaitset kui registreerimata sisemaistele firmanimedele. Eeltoodust tulenevalt ei ole Eesti Vabariik kohustatud tagama NRJ Group ja NRJ S.A. ärinimedele rohkem kaitset kui registreerimata sisemaistele firmanimedele. Eelnevalt on märgitud, et kaubamärgi registreerimisel on kaitse üksnes äriregistrisse kantud ärinimel, mistõttu puudub alus kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks tulenevalt Prantsusmaal registreeritud ärinimest. Tuginedes eeltoodule taotleja palub jätta vaidlustusavaldus nr 459 rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi NRJ FM (taotlus nr M ) AS Taevaraadio nimele registreerimise kohta tühistamata. Lisatud: 1. AS Taevaraadio volikiri detsembri 1999.a ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega NRJ FM edastamiseks Tallinnas ja Rakveres septembri 2004.a ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega ENERGY FM edastamiseks Tallinnas 4. Tele- ja Raadioauditooriumi päeviku-uuring 5. WIPO kiri Pariisi konventsiooni artikli 8 osas (koos tõlkega) esitasid vaidlustajad täiendavad materjalid, milleks oli esialgse vaidlustusavalduse lisade nr 1, 2, 5 ja 7 tõlked eesti keelde esitasid vaidlustajad täiendavad materjalid vaidlustajate firma väljavõtete kohta registritest koos eestikeelsete tõlgetega esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi oma vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade ning esitatud argumentide juurde esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade ning esitatud argumentide juurde alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust. Komisjoni seisukohad ja otsus Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata. Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 02. märtsil a. esitatud dokument on nimetatud kaebuseks. 01. mail a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS ), mille 72 lg 5 kohaselt enne aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 7

8 01. mail a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. Uue KaMS 41 lg 2 ja TÕAS -de ja 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega. Teiseks, märgib komisjon, et vaidlustajad on esitanud komisjonile esitatud võõrkeelsete materjalide tõlked ka eesti keelde vastavalt TÕAS 41. Kolmandaks märgib komisjon, et talle esitati väljavõtted vastavast registrist, millest nähtuks NRJ GROUP i õiguslik vorm (täielik ärinimi) ning NRJ GROUP ja NRJ S.A. tegevusvaldkonnad. Neljandaks märgib komisjon, et kuigi vaidlustajad viitasid oma lõplikes seisukohtades uuele asjaolule, millele vaidlustusavalduses ega varasemates kirjades ei olnud tuginetud, sai sellele omapoolse hinnangu anda ka taotleja. Komisjon hinnanud talle esitatud seisukohti ja dokumente, leidis, et vaidlustajate väide, et OÜ Clembia ja AS Taevaraadio seaduslikuks esindajaks on üks ja sama isik, mistõttu BNS uudisest tulenevalt oli OÜ Clembia teadlik vaidlustajatest ning üldtuntud kaubamärgist "NRJ", mistõttu omakorda pidi olema teadlik ka taotleja, kuna tegemist on sama esindusõigust kandva isikuga, ei ole antud juhul relevantne. Kaubamärgitaotlus esitati a, OÜ Clembia tollane osanikering ega ka juhatuse liikmed ei olnud kuidagi seotud taotlejaga. Seda kinnitab taotleja äriregistri teabesüsteemi väljavõtte, millest nähtub, et taotleja juhatuse liige Harald Tehver sai OÜ Clembia juhatuse liikmeks alles 2001.a ja seega ligi aasta pärast kaubamärgitaotluse esitamist. Eeltoodust tulenevalt ei ole OÜ Clembia teadlikkus või mitteteadlikus kuidagi omistatav kaubamärgitaotlejale. Viiendaks leiab komisjon, et vana KaMS 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni art 6 bis kohaselt kaubamärgi mitteregistreerimise alused käesolevas asjas puuduvad. Vaidlustatud on kaubamärk NRJ FM: Registreerimistaotluse number M ; Taotluse esitamise kuupäev ; Avaldamise kuupäev ; Taotleja Taevaraadio AS; Klass 38 - raadiolevi, raadiosaated. Klass 41 - raadioprogrammide valmistamine, produtseerimine; raadiomeelelahutus-, lõbustussaated; raadiomeelelahutus. Vastavalt vana KaMS 8 lg 1 p 4 ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Eeltoodust tulenevalt peab kaubamärgi NRJ FM registreerimisest keeldumiseks olema nimetatud kaubamärk Eestis üldtuntud kui vaidlustajate kaubamärk enne 11. jaanuari 2000.a. Vaidlustajad on esitanud ainult ühe Eesti tarbijale suunatud materjali (vaidlustusavalduse lisa 5), kus on viidatud ansambli Caater osalemisele NRJ Tour il 2001.a. Nimetatud dokumendist ei nähtu, kas üritus leidis aset, kes oli selle kontserdi kuulajaskond, kas seda kanti üle ka näiteks raadiost, kas selle ansambli kuulajaskonna jaoks oli NRJ Tour seostatav kaubamärgiga NRJ FM jne. Kuna nimetatud dokument puudutab 2001.aasta tuuri, siis võib üksnes eeldada, et üritus ja sellega seonduv reklaam toimus peale taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamist. Seega ei tõenda üksik dokument vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust Eestis. Lõplikes seisukohtades on vaidlustajad esitanud väiteid kaubamärgi NRJ ulatusliku kasutamise kohta teistes riikides, viitamata seejuures ajale (kas see toimus enne 8

9 kaubamärgitaotluse esitamist) ja missuguste tõenditega nad kaubamärgi mujal kasutamist tõendavad. Samuti ei ole vaidlustajad tõendanud, milliste asjaolude alusel peaks nende kaubamärgid olema Eestis üldtuntuks muutunud, kui üldtuntus ei ole saavutatud kaubamärgi kasutamise tagajärjel. Näiteks võib kaubamärgi tuntust Eestis, mis ei tulene kasutamisest, tõendada muuhulgas ka turu-uuringutega. Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustusavalduse esitajad esitanud ühtegi tõendit, millest lähtuvalt oleks võimalik järeldada, et vaidlustaja kaubamärk oli Eestis üldtuntud enne a. Kuuendaks leiab komisjon, et vana KaMS 8 lg 1 p 10 kaubamärgi mitteregistreerimise alused käesolevas asjas puuduvad. Vana KaMS 8 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Tulenevalt vanast kaubamärgiseadusest ei saa kaubamärk õiguskaitset juhul, kui üheaegselt esineb kaks asjaolu: teises riigis registreeritud ja seal kasutusel olev identse kaubamärgi olemasolu ning Eestis taotluse esitamise pahausksus. Vaidlustajate nimele ei ole registreeritud üheski riigis taotletava kaubamärgiga NRJ FM identset kaubamärki. Vaidlustajad on põhjendanud kaubamärgitaotleja pahausksust tema teadlikkusega NRJ GROUP, NRJ S.A. ja Jean-Paul Baudecroux kaubamärkidest, tuginedes seejuures leheküljel avaldatud uudisele, mis tugines omakorda edastatud BNSi uudisele. BNSi uudisest selgub, et mitte kaubamärgitaotleja vaid hoopis eraisikule kuuluv OÜ Clembia soovis algselt kasutada uue raadiojaama nimena NRJ FM, kuid loobus sellest ettevõttega mitte seotud samanimeliste jaamade tegevuse tõttu Skandinaavia maades ja ka Prantsusmaal. Nagu on komisjon eespool tuvastanud, kaubamärgitaotlus esitati Patendiametile ja OÜ Clembia tollane osanikering ega ka juhatuse liikmed ei olnud kuidagi seotud taotlejaga. OÜ-d Clembia ja taotlejat võib omavahel siduda Harald Tehver, kuid taotleja juhatuse liige Harald Tehver sai OÜ Clembia juhatuse liikmeks alles 2001.a ja seega ligi aasta peale kaubamärgitaotluse esitamist. OÜ Clembia teadlikkus või mitteteadlikus ei saa kuidagi tõendada AS Taevameedia kui kaubamärgitaotluse esitaja pahausksust taotluse esitamisel. Komisjon leiab, et puuduvad tõendid, mis viitavad sellele, et Taevaraadio AS on tegutsenud pahauskselt. Komisjon nõustub taotleja väidetega, et pahausksus on tunnus, mis peab teise isiku õiguste vaidlustaja poolt olema tõendatud ning nii kaua, kuni ei ole tõendatud pahausksust, tuleb kaubamärgitaotlejat käsitleda heauskse taotlejana (vt ka analoogiline säte asjaõigusseaduses - 35 lg 3: valdus on heauskne, kuni ei ole tõendatud vastupidist). Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud materjalid ei kinnita käeolevas asjas asjaolu, et Taevaraadio AS oli kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal vaidlustajate nimele registreeritud kaubamärkidest teadlik. Samuti ei kinnita need tõendid Taevaraadio AS-i väidetavat pahausksust. Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubamärgiseaduse 8 lg 1 p 10 käesoleval juhul kohaldatav. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 kohaselt kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. 9

10 Seitsmendaks leiab komisjon, et Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldamise osas on nimetatud sättega pandud liidu liikmesriikidele kohustus näha siseriikliku seadusandlusega ette võimalused ärinime kaitseks ning liidu liikmesriigid võivad reguleerida kaitset vabalt kas spetsiaalse õigusaktiga, kõlvatut konkurentsi käsitleva õigusaktiga või muul sobival viisil. Siseriiklikult oli ärinime kaitse kaubamärgi registreerimisel reguleeritud vana KaMS 8 lg 1 p 5 ning ärinime mõiste on sätestatud äriseadustiku 7 lg 1, mille kohaselt on kaitse üksnes äriregistrisse kantud ärinimel. Taotluse esitamise kuupäeval ei olnud vaidlustaja nimi ärinimena Eesti äriregistrisse kantud. Eeltoodust tulenevalt puudub alus Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldamiseks. Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS 61 lg 1, 41 lg 2 ja 3 apellatsioonikomisjon, o t s u s t a s: jätta vaidlustusavaldus nr 459 rahuldamata. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Allkirjad: E. Hallika E. Sassian P. Lello 10

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem