ja 51-86

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ja 51-86"

Väljavõte

1 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september 1988 Liidetud kohtuasjades 358/85 ja 51/86, Prantsuse Vabariik, esindajad: välisministeeriumi õigusosakonna juhataja G. Guillaume, keda abistasid välisministeeriumi nõunik E. Belliard ja välisministeeriumi ametnik B. Botte, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, Prantsusmaa suursaatkond, 9 boulevard Prince Henri, versus hageja, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi õigusnõustaja F. Pasetti Bombardella, keda abistas vanemametnik C. Pennera, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, Euroopa Parlament, kostja, mille esemeks on nõue tühistada Euroopa Parlamendi 24. oktoobri aasta resolutsioon Brüsselis asuvate koosolekuruumide kohta, EUROOPA KOHUS, koosseisus: president A. J. Mackenzie Stuart, kodade esimehed G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida ja G. C. Rodríguez Iglesias, kohtunikud T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. N. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins ja F. A. Schockweiler, kohtujurist: G. F. Mancini, kohtusekretär: ametnik D. Louterman, Kohtumenetluse keel: prantsuse.

2 arvestades kohtuistungi ettekannet ja 14. jaanuaril 1988 toimunud kohtuistungit, kus hagejat esindasid välisministeeriumi õigusosakonna juhataja J. P. Puissochet ja E. Belliard ning kostjat esindasid F. Pasetti Bombardella ja C. Pennera, keda abistas M. Waelbroeck, Brüssel, olles kuulanud 21. juuni aasta kohtuistungil ära kohtujuristi arvamuse, on teinud järgmise otsuse 1. Oma kahe järjestikuse hagiavaldusega, mis registreeriti Euroopa Kohtu kantseleis 20. novembril 1985 (kohtuasi 358/85) ja 20. veebruaril 1986 (kohtuasi 51/86), algatas Prantsuse Vabariik ESTÜ asutamislepingu artikli 38, EMÜ asutamislepingu artikli 173 ja Euratomi asutamislepingu artikli 146 alusel kaks hagimenetlust, mille esemeks on nõue tühistada Euroopa Parlamendi 24. oktoobri aasta resolutsioon Brüsselis asuvate koosolekuruumide kohta (EÜT C 343, , lk 84). Oma 8. juuli aasta määrusega liitis Euroopa Kohus need kaks kohtuasja suulise menetluse läbiviimise ja kohtuotsuse tegemise eesmärgil. 2. Vaidlustatud resolutsioonis, mis võeti vastu Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 48 sätestatud kiirmenetluse korra kohaselt, Euroopa Parlament, A. juhtides tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlamendi Brüsselis asuvas suurimas istungisaalis on ainult 187 istekohta [ ] ja et Brüsselis ei ole ühtki märkimisväärselt suuremat koosolekusaali, mis oleks varustatud ühenduse kõikide töökeelte tarbeks vajalike sünkroontõlkevõimalustega [ ], B. tundes muret selle üle, et pärast ühenduse laienemist on Euroopa Parlamendi olemasolevad koosolekusaalid Brüsselis liiga väikesed, et ükski fraktsioon võiks seal normaalsetes tingimustes koosolekut pidada, ja et tulevikus toimuvate valimiste või fraktsioonide võimaliku ühinemise tagajärjel osutuvad olemasolevad ruumid veel ühe fraktsiooni jaoks ebapiisavaks, C. märkides, et juba praegu on Brüsselis Euroopa Parlamendi käsutuses olevas hoones ja muudes alalistes ruumides võimatu pidada kahe või enama suurema fraktsiooni koosolekut, D. tundes muret ka selle üle, et Euroopa Parlamendi enda töökorraldus ei ole paindlik, kuna Brüsselis puuduvad alalised ruumid erakorralise või täiendava täiskogu istungjärgu korraldamiseks sellisel nädalal, mis on peaasjalikult kavandatud komisjonide või fraktsioonide koosolekuteks, E. olles teadlik Euroopa Parlamendi kui Euroopa kodanikele lähima institutsiooni rollist ja soovides edendada nende kodanike võimalusi, kel on ühine huvi teha koostööd kogu ühendust hõlmavate organisatsioonide kaudu,

3 F. juhtides tähelepanu asjaolule, et üha suurem hulk selliseid organisatsioone asutavad oma peamise tegevuskoha Brüsselis, G. tõdedes, et kõik need vajadused oleks võimalik rahuldada üheainsa saali abil,... 1) otsustab lasta rajada hoone, milles asub vähemalt 600-kohaline saal, külastajate galerii ja eespool kirjeldatud vajadustele vastavad lisaruumid ning mis asub võimalikult lähedal Euroopa Parlamendi hoonele aadressil rue Belliard; 2) teeb oma juhatusele ja kvestoritele ülesandeks koostada selle eesmärgi saavutamiseks vajalikud plaanid, kasutada kogu vajaminevat professionaalset abi ja tagada kõnealuse projekti elluviimine võimalikult kiiresti, ent hiljemalt 31. augustiks 1988, ning volitab oma presidenti, juhatust ja kvestoreid pidama läbirääkimisi vajalike lepingute üle ja need lepingud sõlmima; 3) on leppinud kokku teha vajalikud eelarveeraldised ning teeb oma presidendile, juhatusele ja peasekretärile ülesandeks esitada kõik nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud ettepanekud [ ]. 3. Prantsuse valitsus on vaidlustanud Euroopa Parlamendi pädevuse otsustada rajada Brüsselis vähemalt 600-kohaline istungisaal, et pidada seal teatud osaistungjärke. 4. Oma esimeses hagiavalduses (kohtuasi 358/85) on Prantsuse valitsus esitanud kaks väidet, nimelt oluliste menetlusnõuete rikkumist puudutava väite, mida ta põhjendab argumendiga, et vaidlusalust resolutsiooni ei oleks tohtinud vastu võtta kiirmenetluse korras, ja Euroopa Parlamendi pädevuse puudumist puudutava väite, mida ta põhjendab argumendiga, et institutsioonide asukoha määramine kuulub asutamislepingute kohaselt liikmesriikide valitsuste ainupädevusse. Oma teises hagiavalduses (kohtuasi 51/86) kordas Prantsuse valitsus samu argumente ja väitis lisaks, et vaidlusaluse resolutsiooniga on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet, kuna kavandatud ruumid ületavad märkimisväärselt Brüsselis Euroopa Parlamendi tööks vajaminevat infrastruktuuri. Sama argumenti korrati ka kohtuasjas 358/85 antud hageja vastuses. 5. Menetluse täpsemad faktilised asjaolud, taust ja käik ning menetlusosaliste väited ja argumendid on toodud kohtuistungi ettekandes ning neid mainitakse ja käsitletakse käesolevas otsuses edaspidi ainult niivõrd, kui see on vajalik Euroopa Kohtu põhjenduste selgitamiseks. Vastuvõetavus 6. Euroopa Parlament on esitanud kaks vastuväidet hagide vastuvõetavuse suhtes. Esimene vastuväide, mis puudutab kohtuasja 51/86, on rajatud argumendile, et kohtuasi 51/86 on identne sama hageja poolt eelnevalt algatatud kohtuasjaga 358/85. Teine vastuväide, mis on esitatud mõlema hagi suhtes, põhineb argumendil, et vaidlusaluse resolutsiooni näol ei ole tegemist aktiga, mida oleks võimalik Euroopa Kohtus vaidlustada.

4 a) Paralleelmenetluste välistamine 7. Euroopa Parlament väidab, et need kaks hagi on menetlusosaliste, põhiküsimuse ja väidete osas identsed, kuna hagejaks oleva valitsuse poolt teises hagis (kohtuasi 51/86) esitatud väide proportsionaalsuse põhimõtte rikkumise kohta esitati hilisemas, hageja vastuse staadiumis ka esimese kohtuasja (358/85) kohta. Selles kohtuasjas esitatud kolmanda väite vastuvõetavuse jätab Euroopa Parlament Euroopa Kohtu otsustada. 8. Prantsuse valitsus ei esita vastuväiteid teise hagi vastuvõetamatuks tunnistamise suhtes tingimusel, et Euroopa Kohus ei käsitle proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist puudutavat väidet uue väitena, mida ei peeta vastuvõetavaks esimese hagi raames. Sellele kohtuasjale ei saa kohaldada Euroopa Kohtu praktikas (vt eelkõige 19. septembri aasta otsus liidetud kohtuasjades 172/83 ja 226/83: Hoogovens Groep BV v. komisjon, EKL 1985, lk 2831) määratletud paralleelmenetluste keeldu, mille eelduseks on, et kaks hagi on omavahel identsed kõikides aspektides, kaasa arvatud väidete osas. 9. Sellega seoses tuleks märkida, et Euroopa Parlamendi pädevuse puudumist käsitlev väide on sisuliselt samaväärne väitega, et vaidlusaluse resolutsiooni eesmärk on võimaldada Euroopa Parlamendil pidada Brüsselis osaistungjärke, mis ületaks Euroopa Parlamendi pädevust, kuna Euroopa Parlamendi istungite pidamise paiga üle otsustamine on ainuüksi liikmesriikide valitsuste pädevuses. 10. Prantsuse valitsuse esindaja täpsustas kohtuistungil, et viitega proportsionaalsuse põhimõttele sooviti juhtida tähelepanu ainult asjaolule, et vaidlusaluses resolutsioonis kavandatud ruumid väljuvad samas resolutsioonis viidatud kasutuseesmärkide raamest, milleks on muu hulgas fraktsioonide koosolekute pidamine, ning et need kasutuseesmärgid ei õigusta kavandatud hoone rajamist, mistõttu sellise hoone rajamise otsusel ei ole tegelikult mingit muud eesmärki peale Brüsselis osaistungjärkude pidamise. 11. Selliselt esitatud argumenti ei saa pidada pädevuse puudumisest väitest erinevaks väiteks, kuna selle argumendi eesmärk on näidata, et vaidlusaluse resolutsiooni ainuke eesmärk on anda Euroopa Parlamendi käsutusse hoone, mille üle otsustamiseks Euroopa Parlamendil hagejaks oleva valitsuse arvamuse kohaselt puudus pädevus. 12. Seetõttu tuleb otsustada, et kohtuasjas 51/86 esitatud hagi, mis algatati hiljem, hõlmab samu menetlusosalisi ja selle esemeks on sama resolutsiooni tühistamise nõue samade väidete alusel, mis esitati kohtuasjas 358/85. Seega tuleb kohtuasjas 51/86 esitatud hagiavaldus vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata jätta. b) Küsimus selle kohta, kas vaidlusaluse resolutsiooni näol on tegemist aktiga, mida on võimalik vaidlustada 13. Euroopa Parlamendi arvates ei ole vaidlusaluse resolutsiooni näol tegemist aktiga, mida oleks võimalik vaidlustada. Parlament väidab, et Euroopa Kohtu hiljutiste otsuste kohaselt võib Euroopa Kohtus vaidlustada ainult neid Euroopa Parlamendi akte, millel võivad olla õiguslikud tagajärjed kolmandate isikute jaoks. Vaidlusalune resolutsioon ei tekita selliseid tagajärgi, eriti selles osas, mis puudutab kinnisvara omandamist, sest

5 Euroopa Parlament ei saa iseseisvalt otsustada taolise omandamise üle, mis EMÜ asutamislepingu artikli 211 kohaselt eeldab vähemalt komisjoni nõusolekut. 14. Selle küsimusega seoses tuleb märkida, et Prantsuse valitsuse poolt vaidlusaluse resolutsiooni suhtes esitatud vastuväited ei puuduta Euroopa Parlamendi poolt kinnisvara omandamist ega isegi mitte Brüsselis ruumide ehitamist, vaid Euroopa Parlamendi poolt selles resolutsioonis väljendatud kavatsust pidada Brüsselis osaistungjärke ja hankida endale selleks vajalikud ruumid. Prantsuse valitsuse väitel soovib Euroopa Parlament sel moel tegutseda institutsioonide asukoha küsimuses liikmesriikide valitsuste asemel, ehkki see küsimus on antud liikmesriikide valitsuste ainupädevusse. 15. Kuna hagiavalduse vastuvõetavuse otsustamine nõuab seega vaidlusaluse resolutsiooni sisu ja ulatuse analüüsi, tulebki käsitleda kohtuasjas 358/85 esitatud hagiavalduse põhiküsimust. Põhiküsimus a) Olulise menetlusnõude rikkumine 16. Prantsuse valitsus väidab, et vaidlusalust resolutsiooni ei saadud õiguspäraselt vastu võtta Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 48 ette nähtud kiirmenetluse korras. Lisaks väidab Prantsuse valitsus, et seda menetlust kohaldatakse ainult aktuaalsete ja kiireloomuliste teemade ning nende teemade osas taotletud resolutsioonide puhul. Vaidlusaluse resolutsiooni puhul ei olnud tegemist aktuaalse ja kiireloomulise küsimusega ning seega ei saanud seda kiirmenetluse korras vastu võtta. 17. Selle väite osas piisab märkimisest, et Euroopa Parlamendi otsus viia täiskogu istungil läbi aktuaalne ja kiireloomuline arutelu teatud küsimuses resolutsiooni vastuvõtmiseks on seotud Euroopa Parlamendi töö sisemise korraldusega ega saa seega kuuluda Euroopa Kohtu järelevalve alla. 18. Niisiis tuleb Prantsuse valitsuse esimene väide tagasi lükata. b) Pädevuse puudumine 19. Enne selles küsimuses menetlusosaliste poolt esitatud väidete uurimist peaks Euroopa Kohus vajalikus ulatuses meenutama asutamislepingute ja liikmesriikide valitsuste otsuste neid sätteid, mis puudutavad ühenduse institutsioonide asukohta ja ajutisi tegevuskohti. 20. ESTÜ asutamislepingu artikli 77, EMÜ asutamislepingu artikli 216 ja Euratomi asutamislepingu artikli 189 kohaselt määratakse ühenduse institutsioonide asukoht liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel. 21. Seoses ESTÜ asutamislepingu jõustumisega otsustasid liikmesriikide välisministrid 25. juulil 1952 muu hulgas seda, et assamblee peab oma esimese istungjärgu Strasbourgis ja et lõplik otsus asukoha kohta tehakse hiljem.

6 22. Seoses EMÜ asutamislepingu ja Euratomi asutamislepingu jõustumisega otsustasid liikmesriikide välisministrid 7. jaanuaril 1958 oma koosoleku lõpul edastatud pressiteate kohaselt koondada kõik kuue liikmesriigi Euroopa organisatsioonid ühte asukohta niipea kui mõistlikult võimalik ja vastavalt asutamislepingu sätetele ning leppisid muu hulgas kokku, et assamblee koguneb Strasbourgis aprillil 1965 allkirjastatud Euroopa ühenduste ühise nõukogu ja ühise komisjoni asutamislepingu artiklis 37 nähti ette, et liikmesriikide valitsuste esindajad kehtestavad ühise nõukogu ja ühise komisjoni asutamisega seoses tekkinud, Luksemburgi Suurhertsogiriigiga seotud teatud probleemide lahendamiseks vajalikud sätted, ent need sätted ei või piirata institutsioonide asukohta käsitlevate asutamislepingute sätete kohaldamist. 24. Selle asutamislepingu allkirjastamise kuupäeval 8. aprillil 1965 võtsid liikmesriikide valitsuste esindajad osundatud artikli 37 kohaselt vastu otsuse (EÜT L 152, , lk 18; ELT eriväljaanne 01/01, lk 24), mille artiklis 1 märgiti, et ühenduste institutsioonide ajutisteks tegevuskohtadeks jäävad Luxembourg, Brüssel ja Strasbourg, ja artiklis 4 otsustati, et assamblee peasekretariaat ja selle talitused jäävad Luxembourgi. Sama otsuse artikli 12 kohaselt ei mõjuta see otsus Euroopa ühenduste institutsioonide ajutisi tegevuskohti, mis on kindlaks määratud valitsuste varasemate otsustega, kui nõukogu ja komisjoniga seoses planeeritud muudatustest ei tulene teisiti. 25. Oma 22. septembri aasta vastuses Euroopa Parlamendi presidendi kirjale, milles käsitleti neid tegevusalaseid raskusi, mis Euroopa Parlamendi võivad tekkida seoses Euroopa Parlamendi liikmete valimisega üldvalimistel ja seoses Euroopa Parlamendi liikmete arvu suurenemisega, märkis nõukogu eesistuja, et liikmesriikide valitsuste arvates puudub vajadus de jure või de facto muuta olemasolevaid sätteid, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ajutisi tegevuskohti, milleks on Strasbourg ja Luxembourg. Parlamendi sekretariaadi ja teenistuste asukohaks jäi Luxembourg, ent Euroopa Parlamendi komisjonidel oli tavaks pidada oma koosolekuid Brüsselis, kusjuures nende koosolekute läbiviimiseks vajati minimaalset infrastruktuuri. 26. Prantsuse valitsuse initsiatiivil alustasid liikmesriikide valitsused aastal ühenduse institutsioonide asukoha määramisele pühendatud nõupidamisega seoses arutelusid, mille eesmärk oli jõuda lõpliku otsuseni. Kuna valitsustevahelisi erimeelsusi ei olnud võimalik lahendada, otsustati sellel nõupidamisel, et mitmesuguste ebatäiuslike lahenduste seas oleks parim lahendus säilitada olemasolev olukord, st erinevad ajutised tegevuskohad. Maastrichtis 23. ja 24. märtsil aastal toimunud Euroopa Ülemkogul otsustasid liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid ühehäälselt säilitada Euroopa institutsioonide ajutiste tegevuskohtade osas olemasolev olukord juunil aastal tehti ühenduse institutsioonide asukoha määratlemisele pühendatud nõupidamisel liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide eelnimetatud otsust silmas pidades alljärgnev otsus: 1) Liikmesriikide valitsused märgivad, et asutamislepingu artikli 216 kohaselt kuulub ühenduse institutsioonide asukoha üle otsustamine nende ainupädevusse.

7 2) Liikmesriikide valitsuste poolt Maastrichtis 23. ja 24. märtsil aastal vastu võetud otsus säilitada ajutiste tegevuskohtade osas olemasolev olukord oli kooskõlas selle pädevuse teostamisega. See otsus ei mõjuta institutsioonide asukoha määramise otsust. 28. Pärast nimetatud otsust ei ole liikmesriikide valitsused institutsioonide asukoha ega ajutiste tegevuskohtade osas ühtki otsust vastu võtnud. 29. Eeltoodut arvestades tuleb kõigepealt juhtida tähelepanu asjaolule, nagu Euroopa Kohus on märkinud juba oma 10. veebruari aasta otsuses (kohtuasi 230/81: Luksemburgi Suurhertsogiriik v. Euroopa Parlament, EKL 1983, lk 255), et liikmesriikide valitsused ei ole veel täitnud oma kohustust määrata kindlaks institutsioonide asukoht, nagu on sätestatud ESTÜ asutamislepingu artiklis 77, EMÜ asutamislepingu artiklis 216 ja Euratomi asutamislepingu artiklis 189, ent nad on mitmel puhul teinud institutsioonide ajutiste tegevuskohtade määramisega seotud otsuseid sama pädevuse raames ja 8. aprilli aasta otsuse puhul eespool osundatud Euroopa ühenduste ühise nõukogu ja ühise komisjoni asutamislepingu artiklis 37 selgesõnaliselt ette nähtud pädevuse raames. 30. Ehkki ja aastal kuue asutajaliikmesriigi välisministrite poolt tehtud avaldused võivad Euroopa Parlamendi tegevuskoha osas tehtud otsuste olulisuse kahtluse alla seada, ei saa sama öelda 8. aprillil aastal tehtud otsuse kohta, mille kohaselt ühenduste institutsioonide ajutisteks tegevuskohtadeks jäävad Luxembourg, Brüssel ja Strasbourg. Nagu Euroopa Kohus märkis juba oma 10. veebruari aasta otsuses, millele viidati eespool, oli Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärkude näol tol ajal tegemist ühenduse institutsioonide ainukese tegevusega, mida viidi regulaarselt ellu Strasbourgis. 31. Samuti märgiti selles Euroopa Kohtu otsuses, et liikmesriikide valitsuste poolt aastal vastu võetud otsuseid olemasoleva olukorra säilitamise kohta saab mõista ainult nii, et neis otsustes väljendasid liikmesriikide valitsused oma soovi mitte muuta olemasolevat õiguslikku olukorda. Samamoodi tuleb tõlgendada ka nõukogu eesistuja poolt Euroopa Parlamendi presidendile 22. septembril saadetud kirja. Seega tuleb järeldada, et Euroopa Parlamendi täiskogu istungite toimumise üheks ajutiseks kohaks on tegelikult määratud Strasbourg. 32. Sellegipoolest ei tule institutsiooni ajutise tegevuskoha määramisest vältimatult järeldada, et selle institutsiooni liikmed ei või mitte kunagi kohtuda mõnes muus paigas. Niisiis tuleb kaaluda, kas liikmesriikide valitsuste poolt vastu võetud otsuseid tuleb mõista nii, et nendega on välistatud Euroopa Parlamendi õigus talle ESTÜ asutamislepingu artikliga 25, EMÜ asutamislepingu artikliga 142 ja Euratomi asutamislepingu artikliga 112 antud kodukorra vastuvõtmise pädevuse raames otsustada pidada osaistungjärke muus paigas kui Strasbourg. 33. Selle küsimuse osas tuleks märkida, et valitsuste poolt tehtud asjaomaste otsuste tegemise ajal oli Euroopa Parlament juba pidanud osaistungjärke Roomas, Brüsselis ja eelkõige Luxembourgis. Tegelikult oli Euroopa Parlament pidanud märkimisväärsel arvul osaistungjärke, eriti lühemaajalisi, Luxembourgis. On tõsi, et Prantsuse valitsus oli mitmel puhul esitanud vastuväiteid istungjärkude pidamise vastu Luxembourgis, ent need vastuväited ei kajastunud valitsuste otsustes. Need otsused ei sisaldanud ei positiivset ega

8 negatiivset hinnangut Euroopa Parlamendi poolt tol ajal järgitud tegevuspraktikale ega ka ühtki seisukohavõttu, mille eesmärk olnuks takistada osaistungjärkude läbiviimist tulevikus mõnes muus paigas kui Strasbourg. 34. Seoses liikmesriikide valitsuste poolt vastu võetud otsuste olulisuse määratlemisega tuleks tähelepanu pöörata ka reeglile, mis näeb ette liikmesriikide ja ühenduse institutsioonide vahelise heauskse koostööga seotud vastastikused kohustused, mis on sätestatud eelkõige EMÜ asutamislepingu artiklis 5. Euroopa Parlamendi toimimise tingimuste osas omab see reegel iseäranis suurt tähtsust olukorras, kus liikmesriikide valitsused ei ole veel täitnud oma kohustust määrata kindlaks ühenduse institutsioonide asukoht ega isegi teinud otsust Euroopa Parlamendi ühe ajutise tegevuspaiga kohta. 35. Eespool osundatud 10. veebruari aasta otsuses tegi Euroopa Kohus nimetatud reeglist järelduse, et samas kui Euroopa Parlament on oma sisemise töökorralduse määratlemise pädevuse teostamisel kohustatud arvesse võtma liikmesriikide valitsuste pädevust määrata kindlaks ühenduse institutsioonide asukoht ja liikmesriikide valitsuste poolt vahepeal ajutiselt vastu võetud otsuseid, siis liikmesriigid omalt poolt on nende otsuste vastuvõtmisel kohustatud arvestama Euroopa Parlamendi eelmainitud pädevust ja tagama, et nende otsused ei takistaks Euroopa Parlamendi kui ühenduse institutsiooni nõuetekohast toimimist. 36. Eeltoodut arvestades tuleb otsustada, et liikmesriikide valitsuste otsused ei välista Euroopa Parlamendi õigust oma sisemise töökorralduse määratlemise pädevuse raames otsustada pidada mõningaid osaistungjärke muus paigas kui Strasbourg tingimusel, et tegemist on erandliku otsusega, milles arvestatakse selle linna kui tavapärase tegevuskoha positsiooni, ja et see otsus on õigustatud objektiivsete põhjustega, mis on seotud Euroopa Parlamendi nõuetekohase toimimisega. 37. Vaidlusalust resolutsiooni tuleb hinnata eeltoodud seisukohtade ja järelduse alusel. 38. Vaidlusaluse resolutsiooni punkti 1 kohaselt on Euroopa Parlament otsustanud lasta rajada hoone, mis vastab eespool kirjeldatud vajadustele. Resolutsiooni preambulis viidatud vajaduste seas on preambuli punktis D mainitud ruume erakorralise või täiendava täiskogu istungjärgu korraldamiseks sellisel nädalal, mis on peaasjalikult kavandatud komisjonide või fraktsioonide koosolekuteks. Prantsuse valitsuse arvates on just kõnealuse hoone selline kasutuseesmärk vastuolus liikmesriikide valitsuste poolt vastu võetud otsustega ja ületab Euroopa Parlamendi otsustuspädevust. 39. Kohtuistungil põhjendas Euroopa Parlamendi esindaja seda kasutuseesmärki vajadusega korraldada lühiajalisi istungjärke lühikese etteteatamistähtajaga, eriti eelarvemenetluse raames ja seoses EMÜ asutamislepingu artikli 149 teises lõigus (arvestades ka ühtse Euroopa aktiga selles tehtud muudatusi ja täiendusi) ette nähtud nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelise koostöömenetlusega. Kui need lühiajalised istungjärgud on kavandatud selliseks nädalaks, mis Euroopa Parlamendi kinnitatud ajakava kohaselt on ette nähtud komisjonide või fraktsioonide koosolekuteks, mida tavapäraselt peetakse Brüsselis, siis oleks Euroopa Parlamendi arvates ebamõistlik eeldada, et Brüsselis olevad Euroopa Parlamendi liikmed, kes neil koosolekutel osalevad,

9 peaksid lühiajalisel istungjärgul osalemiseks sõitma Strasbourgi, seda isegi juhul, kui Strasbourgis olev istungitesaal on sel nädalal vaba. 40. Kõigepealt tuleb märkida, et vaidlusaluse resolutsiooni tegelik sõnastus ehk väljendi erakorraline või täiendav täiskogu istungjärk kasutamine rõhutab kavandatud kasutuseesmärgi erandlikkust; teiseks tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et resolutsioonis viidatud vajaduse näol, nagu Euroopa Parlament seda kohtuistungil selgitas, on tegemist objektiivse põhjusega, mis on seotud Euroopa Parlamendi nõuetekohase toimimisega. See vajadus tuleneb nõuetekohase toimimise ees seisvatest takistustest, mis omakorda tulenevad asjaolust, et liikmesriigid ei ole asutamislepingute kohaselt teinud otsust institutsioonide asukoha kohta. Seega tuleb otsustada, et kavandatud kasutuseesmärgi määratlemine kuulub Euroopa Parlamendi pädevusse otsustada oma sisemise töökorralduse üle, nagu kirjeldati eespool. 41. Kirjeldatud asjaolusid arvestades tuleb järeldada, et vaidlusalune resolutsioon, niivõrd kui see väljendab kavatsust korraldada Brüsselis erakorralisi või täiendavaid osaistungjärke sellistel nädalatel, mis on peaasjalikult kavandatud komisjonide või fraktsioonide koosolekuteks, ei välju nende meetmete raamest, mida Euroopa Parlament on pädev võtma oma sisemise töökorralduse määratlemisel, ega ole vastuolus liikmesriikide valitsuste poolt vastu võetud otsustega, mis käsitlevad ühenduse institutsioonide ajutisi tegevuskohti, ning ei riiva liikmesriikidele selles küsimuses kuuluvat pädevust. 42. Prantsuse valitsuse teine väide tuleb tagasi lükata ja seetõttu tuleb kogu hagi rahuldamata jätta. Kohtukulud 43. Kodukorra artikli 69 lõike 2 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud jätta tema kanda. Esitatud põhjendustest lähtudes EUROOPA KOHUS, otsustab: 1) Jätta kohtuasjas 51/86 esitatud hagi rahuldamata vastuvõetamatuse tõttu. 2) Jätta kohtuasjas 358/85 esitatud hagi rahuldamata põhjendamatuse tõttu. 3) Mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt. Mackenzie Stuart Bosco Due Moitinho de Almeida

10 Rodríguez Iglesias Koopmans Everling Bahlmann Galmot Kakouris Joliet O' Higgins Schockweiler Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. septembril aastal Luxembourgis. Kohtusekretär President J.-G. Giraud A. J. Mackenzie Stuart

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

43 ja 63-82

43 ja 63-82 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. jaanuar 1984* [ ] Liidetud kohtuasjades 43 ja 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB (flaamikeelsete raamatute edendamise ühing), asukoht Antwerpen, esindajad:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

C-18_93

C-18_93 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

T

T ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda laiendatud koosseisus) 25. juuni 1998 Riigiabi Õhutransport Raskes finantsseisundis lennuettevõtja Kapitali suurendamise luba Liidetud kohtuasjades T-371/94 ja T-394/94,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjades T-259/02 T-264/02 ja T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, asukoht Viin (Austria), esindaja: advokaat S. Völcker,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

_80

_80 EUROOPA KOHTU OTSUS Liidetud kohtuasjades 100 103/80, 7. juuni 1983 [ ] Musique diffusion Francaise SA, Vélizy, mida esindab R. Collin Pariisi Advokatuurist ja L. De Gryse, kellel on õigus olla esindajaks

Rohkem

PE-6/CPG/PV/

PE-6/CPG/PV/ PE-7/CPG/PV/2009-01 EUROOPA PARLAMENT ESIMEESTE KONVERENTS Neljapäeval, 16.7.2009 toimunud korralise koosoleku PROTOKOLL Louise WEISSi hoone ruum R1,1 - - - STRASBOURG PE 426.307/CPG ESIMEESTE KONVERENTS

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_11017_145-83_ET_OK_korr

Kohtulahendid_en-et_11017_145-83_ET_OK_korr Kohtuasi 145/83 [ ] Lepinguväline vastutus Teabe konfidentsiaalsuse kaitse Aegumistähtaeg Kohtuasjas 145/83, [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS 7. november 1985 * Stanley George Adams, esindaja: D. Vaughan QC ja

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem