Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc"

Väljavõte

1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti vastu, VASTUVÕETAVUSE KOHTA Euroopa Inimõiguste Kohus (neljas osakond), olles 5. jaanuaril 2006 kokku tulnud kojana, kuhu kuuluvad: Sir Nicolas BRATZA, esimees, J. CASADEVALL, M. PELLONPÄÄ, R. MARUSTE, S. PAVLOVSCHI, J. BORREGO BORREGO, J. ŠIKUTA, kohtunikud, ja M. O BOYLE, osakonnasekretär, võttes arvesse eespool nimetatud taotlust, mis esitati 27. märtsil 2003, võttes arvesse kostjariigi esitatud märkusi ja kaebajate vastuses esitatud märkusi, olles pidanud nõu, on teinud järgmise otsuse: ASJAOLUD Kaebajad Vladimir Dorošenko ja Nina Dorošenko omavad Vene kodakondsust, on mõlemad sündinud aastal ja elavad Smolenskis, Vene Föderatsioonis. Neid esindab Euroopa Inimõiguste Kohtus (edaspidi EIÕK) fa. Arjupin, Tallinna Inimõiguste Teabekeskuse jurist ning W. Bowring, vandeadvokaat ja Londoni Metropolitani Ülikooli õigusteaduskonna professor. Kostjariiki esindab M. Hion, Välisministeeriumi juriidilise osakonna inimõiguste büroo direktor.

2 DOROŠENKO vs EESTI 2 A. Kohtuasja olud Asjaosaliste esitatud kohtuasja olud võib kokku võtta järgmiselt. Esimene kaebaja Vladimir Dorošenko on sündinud Ukrainas aastal kolis ta koos oma vanematega Eestisse aastal abiellus ta Nina Dorošenkoga, teise kaebajaga, kes sündis Eestis aastal. Mõlemad kaebajad on rahvuselt venelased. Kaebajatel on kolm last, kes kõik elavad Eestis. Nende tütar Julia (sündinud aastal) on kodakondsuseta isik. Tal on Eesti alaline elamisluba. Kaebajate esimene poeg Sergei (sündinud aastal) omab Vene kodakondsust. Tal on samuti alaline elamisluba. Kaebajate teine poeg Vitali (sündinud aastal) omab Vene kodakondsust ja tal on ajutine Eesti elamisluba viieks aastaks (kehtiv kuni 11. juuli 2006). Kaebuse esitamise ajal EIÕKle elas ta koos kaebajatega. Esimese kaebaja ema, kel oli alaline elamisluba Eestis, suri 4. detsembril Tema isa (sündinud aastal), kes omab Vene kodakondsust, elab Eestis alalise elamisloa alusel. Teise kaebaja ema ja kaebaja lapselapsed elavad samuti Eestis. Esimene kaebaja teenis Nõukogude ja Venemaa relvajõududes aastatel juulil 1994 sõlmisid Eesti ja Venemaa lepingu Vene vägede väljaviimise kohta Eesti territooriumilt aastal kuni tema määramiseni reservväkke 12. aprillil 1995 (vt allpool), teenis esimene kaebaja vanemmitšmanina Paldiski väeüksuses. Tema ülesandeks oli tuumareaktori demonteerimine Paldiskis. 10. aprillil 1995 andis Paldiski väeüksuse komandör välja määruse, mille alusel esimene kaebaja määrati reservväkke 12. aprillil Ta vabastati Paldiski väeüksuse koosseisust ning saadeti Zadneprovski väeüksusesse Smolenskis, Venemaal. Määruse kohaselt otsustati eraldada kaebajatele ja nende kahele pojale rahalisi vahendeid reisikulude katteks Smolenskisse. Kuna kaebajatel ei olnud elamispinda Venemaal, esitas esimene kaebaja avalduse korteri saamiseks Venemaal Ameerika Ühendriikide pakutava abiprogrammi kaudu. 10. aprillil 1995 kirjutas ta alla sellekohasele kirjalikule kohustusele. Kõnealuse kohustuse vorm oli vene keeles. Esimese kaebaja allkirjastatud vormis seisis, et ta soovis osaleda Venemaa relvajõudude ohvitseridele mõeldud eluasemetoetusprogrammis. Samuti oli vormis kirjas, et juhul kui ta saab elamispinna kõnealuse programmi kaudu, vabastab tema ja tema perekond korteri, mis oli nende käsutuses Balti riikides, ning et tulevikus on tal õigus külastada Balti riike üksnes välismaalasena üldistel alustel. Lisaks sellele oli vormis kirjas, et taotlejal puudus Venemaal elamispind ning et ta ei olnud kellelegi maksnud õiguse eest osaleda selles programmis ning et ta oli teadlik sellest, et tulevane elamispind kõnealuse programmi kaudu antakse tasuta. Leidis kinnitust, et

3 DOROŠENKO vs EESTI 3 Balti riikides tema valduses asuv korter ei olnud erastatud ega müüdud ning et ta ei olnud selle korteri eest raha saanud. 20. aprillil 1995 esitas esimene kaebaja avalduse programmis osalemise kohta. Esimese kaebaja allkirjastatud avalduse vormis seisis, et kui ta saab korteri kõnealuse abiprogrammi kaudu, vabastab tema koos oma perekonnaga korteri, mis oli nende käsutuses Balti riikides, ning ei taotle Balti riikides viibimist alaliste elanikena. Lisaks seisis vormis, et tulevikus on tal õigus külastada Balti riike üksnes välismaalasena. Vormis seisis, et ei tema ega tema perekond ei omanud Balti riikides korterit ning et nad ei püüa erastada ega müüa nende käsutuses olevat korterit ning et nad ei olnud võtnud ega võta vastu raha nende käesoleva korteri vabastamise eest. Samuti seisis vormis, et ta kinnitas, et avalduse allkirjastamise hetkel tal ei olnud elamispinda Venemaal ning et ta ei olnud kellelegi maksnud õiguse eest osaleda kõnealuses programmis. Vormis seisis, et ta on teadlik sellest, et kui programmis osalemise eeltingimused olid täidetud ja kui ta peaks nõustuma programmi kõikide tingimuste ja nõuetega, saab ta raha korteri ostuks. Lõpuks seisis vormis, et ta on teadlik sellest, et programmis osalemine oli vabatahtlik ning kui see ebaõnnestub, tema koht korteritaotlejate kohaliku omavalitsuse ootenimekirjas säilitatakse. 21. aprillil 1995 sõlmis esimene kaebaja lepingu Smolenskis ettevõttega Smolenski DSK, mille kohaselt tal tuli maksta Ameerika Ühendriikide dollarit ning mille tulemusel ta sai korteri Smolenskis aadressil Popovi tn Leping pidi jõustuma juhul, kui esimene kaebaja sai raha programmi kaudu andes sõjaväe reservohvitseride sertifikaate elamispinna saamiseks. 4. juulil 1995 esitasid kaebajad taotluse alalise elamisloa saamiseks Eestis. 31. augustil 1995 määras Smolenski linnapea korteri nr 337 aadressil Popovi tn 120 esimesele kaebajale ning tegi talle ettekirjutuse kanda end selle omanikuna registrisse. 18. detsembril 1995 kanti esimene kaebaja Smolenski sõjaväeüksuse personali nimekirja. 11. juulil 1996 anti kaebajatele ajutised elamisload Eestis viieks aastaks aastast alates töötas esimene kaebaja valvurina Eestis. Teine kaebaja töötas toatüdrukuna samuti samas riigis aastast alates aastal jõustus välismaalaste seaduse muudatus, mille kohaselt elamisloa andmisest ja pikendamisest keeldutakse, kui isik on võtnud kohustuse Eesti Vabariigist lahkuda või saanud rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna välismaal. 28. novembril 2000 erastas teine kaebaja (ostis soodsatel tingimustel omavalitsuselt) korteri Paldiskis aadressil Muuli tn veebruaril 2001 erastas teine kaebaja, tegutsedes oma poja Sergei volinikuna, korteri Paldiskis aadressil Kivi tn 1-10.

4 DOROŠENKO vs EESTI aprillil 2001 tegid kaebajad taotluse nende elamislubade pikendamiseks. 2. novembril 2001 andis siseminister välja korraldused, mille kohaselt kaebajatele keelduti pikendamast nende elamislubasid. Keelduti kahel põhjusel. Esiteks, esimene kaebaja oli teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud. Seda põhjust kohaldati ka teise kaebaja kui esimese kaebaja perekonnaliikme suhtes. Teiseks, kaebajad olid võtnud kohustuse Eesti Vabariigist lahkuda ja saanud rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna välismaal. Kaebajad esitasid kaebuse Tallinna Halduskohtule. Oma kaebuses vaidlustasid kaebajad välismaalaste seaduse sätete tagasiulatuvat kohaldamist, seoses elamisloa pikendamisest keeldumisega isikutele, kes olid võtnud kohustuse Eesti Vabariigist lahkuda ja saanud rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna välismaal. Välismaalaste seadus ei sisaldanud vaidlusaluseid sätteid ajal, kui kaebajad osalesid abiprogrammis ja võtsid vastu elamispinna Venemaal. Nad väitsid, et on rikutud nende õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtet. Samuti väitsid nad, et ei olnud võtnud Eesti riigist lahkumise kohustust Eesti võimuorganite suhtes. Lisaks sellele väitsid nad, et on rikutud nende õigust perekonna- ja eraelule. 8. mail 2002 lükkas Tallinna Halduskohus kaebuse tagasi. Kohus märkis, et välismaalaste seadus nägi ette, et endiste kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes teeninud isikute ja nende perekonnaliikmete elamislube võidakse pikendada üksnes erandkorras. Ehkki siseminister ei teatanud, miks sellist erandit ei kohaldatud kaebajate kohtuasjas, leidis Halduskohus, et korraldused olid seaduslikud, kuna välismaalaste seadusega oli keelatud elamisloa pikendamine isikutele, kes olid võtnud kohustuse Eesti Vabariigist lahkuda ja saanud rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna välismaal. Kohus lükkas tagasi kaebajate väite, et oli rikutud nende õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtet, leides, et õiguspärase ootuse põhimõtet ei saanud laiendada sellises ulatuses, et see takistaks seadusandjat tegemast muutusi kehtivas seaduses ükskõik millisel ajahetkel. Halduskohus lükkas tagasi kaebuse seoses kaebajate perekonna- ja eraelu rikkumisega leides, et kaebajad said kasutada õigust perekonnaelule riigis, mille kodanikud nad olid ning kuhu nad olid kohustunud ümber asuma, andes nõusoleku abiprogrammis osalemisel. Tallinna Ringkonnakohtule esitatud apellatsioonikaebuses rõhutasid kaebajad, et esimese kaebaja eakad vanemad, kelle eest kaebajad pidid hoolitsema, elasid Eestis. Teine kaebaja on sündinud Eestis ja on sellest ajast peale seal elanud. Esimene kaebaja on Eestis elanud viiskümmend aastat. Nad toetasid rahaliselt oma lapsi, kes elasid Eestis, sealhulgas üht last, kes elas koos nendega. Ka nende lapselapsed elasid Eestis. Esimene kaebaja oli valinud abiprogrammi ning oli võtnud Vene kodakondsuse üksnes kindluse puudumise tõttu seoses võimalusega jääda Eestisse elama. 6. jaanuaril 2003 toetas Tallinna Ringkonnakohus halduskohtu otsust. Ringkonnakohus märkis, et oma kirjalikus nõusolekus abiprogrammis

5 DOROŠENKO vs EESTI 5 osalemiseks oli esimene kaebaja väitnud, et tema perekonna suurus oli neli inimest, sealhulgas kaks poega. Seega oli esimene kaebaja teadnud juba abiprogrammis osalemiseks nõusoleku andmise ajal, et tema vanemad jäävad Eestisse. 20. mail 2003 toetas Riigikohus kohtuotsuseid. Riigikohus kordas, et 26. juulil 1994 sõlmisid Eesti ja Vene Föderatsioon lepingu Vene vägede väljaviimise kohta Eestist. Lepingu kohaselt pidid Vene sõjaväelased ja nende perekonnaliikmed lahkuma Eestist. Ameerika Ühendriikide abiprogrammi eesmärgiks oli hõlbustada sõjaväelaste ümberasumist. Asjaolu, et Eesti ei olnud osapooleks abiprogrammis, ei välistanud Riigikohtu arvates välismaalaste seaduse õiguslikku toimet ning välismaalaste seaduse selle sätte kohaldamist, mille alusel kaebajatele keelduti elamislubade pikendamisest. Riigikohus nõustus Ringkonnakohtu arvamusega, et juhul kui esimese kaebaja vanemad soovisid jääda Eestisse, võisid kaebajate täiskasvanud lapsed nende eest hoolitseda. 5. septembril 2003 väljastas Kodakondsus- ja Migratsiooniamet kaebajatele ettekirjutuse Eestist lahkumiseks. Kaebajad täitsid ettekirjutuse ning kirjutasid ennast Paldiskist välja. Rahvastikuregistri andmete alusel lahkusid kaebajad Eestist 25. novembril 2003 ning asusid elama Smolenskisse. Kaebajate väite kohaselt pidid nad lahkuma Eestist detsembris 2003 pärast seda, kui politsei oli sisenenud nende korterisse novembris, et ettekirjutused jõuga täide viia. B. Asjakohased siseriiklikud õigusnormid Välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõige 4 sätestab juhtumid, mil välismaalastele elamisluba ei anta ega pikendata. Välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 4 punkt 7 sätestab, et elamisluba ei anta ega pikendata välismaalasele, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvatud või erru läinud. Paragrahvi 12 lõike 4 punkt 14 sätestab, et elamisluba ei anta ega pikendata ka paragrahvi 12 lõike 4 punktis 7 nimetatud isiku abikaasale ja alaealisele lapsele. Paragrahvi 12 lõige 5 sätestab siiski, et välismaalasele võidakse erandina anda tähtajaline elamisluba ja seda pikendada, kui tema suhtes ei ole tuvastatud käesolevas paragrahvis loetletud asjaolu. Välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 9 punkt 4 sätestab, et elamisloa andmisest ja pikendamisest keeldutakse, kui isik on muuhulgas võtnud kohustuse Eesti Vabariigist lahkuda või saanud rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna välismaal. See säte võeti vastu 21. septembril 1999 ja see jõustus 1. oktoobril Nimetatud sätet muudeti aastal, kuid see ei tundu omavat tähtsust käesolevas kohtuasjas.

6 DOROŠENKO vs EESTI 6 C. Abiprogramm Eesti riigi väitel leppisid Ameerika Ühendriikide president ja Vene Föderatsiooni president aasta aprillis ja juulis kokku, et toetavad projekti, millega nähakse ette Balti riikidest ja mujalt väljaspool Venemaad demobiliseeritud Vene relvajõudude ohvitseride kindlustamine kuni 5000 korteriga. Riik esitas EIÕKle koopia dokumendist Vene relvajõudude ohvitseride ümberasumisprogramm. Elamispinna vastavustõenditega varustamise programm. ja Vene relvajõudude ohvitseride ümberasumisprogramm. Elamispinna ehitusprogramm. Ülevaade. Ilmselt jagas Ameerika osapool abiprogrammi raames kõnealuse teabematerjali välja osalevatele Vene ohvitseridele. Teabematerjali kohaselt oli Vene relvajõudude ohvitseride ümberasumisprogrammi eesmärgiks varustada peamiselt Balti riikidest demobiliseeritud Vene relvajõudude ohvitserid kuni 5000 korteriga. Umbes pooled korterid tuli ehitada, kusjuures ülejäänud korterid tuli hankida elamispinna vastavustõenditega varustamise programmi kaudu. Programmis osalemiseks tuli ohvitseridel esitada korraldus errumineku kohta, pass, ametlik tõend perekonna suuruse ja koosseisu kohta, ametlik tõend Balti riikides elamise kohta ning allkirjastatud taotlus programmis osalemise kohta, mis sisaldas avaldust, et pärast elamispinna saamist käesoleva programmi kaudu, ohvitser ja tema perekond vabastavad oma praeguse(d) korteri(d) Balti riikides ja ei taotle alalist elamisluba mitte üheski Balti Vabariigis ning sisenevad sellest hetkest Balti Vabariikidesse üksnes väliskülalistena. Ohvitseridel tuli teha avaldus, et ei nemad ega nende perekonnad ei omanud elamispinda Venemaal, samuti nad ei omanda, erasta ega müü ühtki korterit Balti riikides ega võta vastu raha seoses ükskõik millise korteri vabastamisega. Kõnealused ohvitserid tegid avalduse selle kohta, et nad on aru saanud, et kui nad on valitud osalema nimetatud programmis ning kui programmi kõik tingimused on täidetud, saavad nad vastavad korterid (elamispinna ehitusprogrammi kaudu) või rahalist toetust korteri ostmiseks (elamispinna vastavustõenditega varustamise programmi kaudu). Selleks, et saada sissekirjutust (propiska) uude korterisse passilauas, tuli ohvitseril esitada oma Vene pass ja kõigi perekonnaliikmete Vene passid koos väljakirjutusega kõigi perekonnaliikmete kohta Balti riikidest. Ohvitseridel tuli sisse kolida 45 päeva jooksul Vene sotsiaalabitalituste või kohaliku võimu edastatava teate kuupäevast, vastasel korral võidi nende korterid ära anda. Osalemine programmis oli vabatahtlik, osavõtumaks puudus. D. Eesti-Vene lepingud

7 DOROŠENKO vs EESTI 7 Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist 20. augustil 1991 jäid Nõukogude väed riiki. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist allutas Vene Föderatsioon endale selle relvajõud. 26. juulil 1994 sõlmisid Eesti ja Venemaa lepingu Vene vägede väljaviimise kohta Eesti territooriumilt ning tingimuste kohta seoses nende ajutise viibimisega Eestis. Samal päeval sõlmisid Eesti ja Venemaa kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõududest erru läinud sõjaväelaste sotsiaalgarantiide kohta Eesti territooriumil. Nii leping kui ka kokkulepe jõustusid 2. veebruaril 1996, kusjuures need kuulusid ajutiselt kohaldamisele allkirjastamise päevast alates, s.o 26. juulist Lepingu kohaselt kohustus Vene Föderatsioon 31. augustiks 1994 välja viima kõik sõjaväelased, kes olid Vene relvajõudude tegevteenistuses. Venemaal korterit mitteomavatel tegevteenistuses olevate sõjaväelaste perekonnaliikmetel lubati Eestisse jääda maksimaalselt üheks aastaks. Leping nägi ette, et erru läinud sõjaväelased, s.o tegevteenistusest vabastatud ja pensioni saavad isikud ning nende perekonnaliikmed võisid taotleda elamisluba Eestis. Eesti Valitsus võis keelduda elamisloa andmisest, kui isik ohustas Eesti riigi julgeolekut. 30. juulil 1994 sõlmisid Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon kokkuleppe tuumareaktorite demonteerimise korra ja tingimuste kohta ning tuuma- ja kiirgusohutuse tagamise kohta Pakri poolsaarel, Eestis. Kõnealune kokkulepe jõustus selle allakirjutamise päeval ning kehtis kuni 30. septembrini Kokkuleppe kohaselt tuumareaktorite demonteerimise ning tuuma- ja kiirgusohutuse tagamise viisid läbi Vene Föderatsiooni spetsialistid. Eesti kohustus andma ajutised elamisload spetsialistidele ja nende perekonnaliikmetele kokkuleppe kehtivuse ajaks. Juhtumite korral, kus oli vajalik lahkumise edasilükkamine, sealhulgas elamispinna puudumine Venemaal, võidi perekonnaliikmete elamislubade kehtivust pikendada kuni 15. maini Pärast elamislubade kehtivuse lõppemist olid spetsialistid koos oma perekonnaliikmetega kohustatud Eestist lahkuma. KAEBUSED 1. Kaebajad kaebasid konventsiooni artikli 8 alusel, et on rikutud nende õigust sellele, et austataks nende era- ja perekonnaelu, kuna neile keelduti pikendamast elamisluba Eestis. 2. Nad kaebasid artikli 3 alusel, et otsus elamislubade pikendamisest keeldumise kohta koos tegeliku väljasaatmisohuga viisid ebainimliku ja alandava kohtlemiseni.

8 DOROŠENKO vs EESTI 8 3. Kaebajad väitsid, et tegemist on artikli 6 rikkumisega, kuna siseriiklikud kohtud ei olnud arvesse võtnud kõiki esitatud tõendeid ning kohaldasid siseriiklikku õigust valesti. 4. Nad väitsid, et on rikutud artiklit 13, kuna Eesti kohtud ei jõustanud kaebajate õigusi vastavalt artiklile 8, koostoimes artikliga Kaebajate väitel oli rikutud ka artiklit 14, koostoimes artikliga 8. Nad olid veendunud, et neid oli diskrimineeritud nende rahvusliku kuuluvuse ja sotsiaalse päritolu tõttu. Veelgi enam, teine kaebaja väitis, et teda oli diskrimineeritud sellise tunnuse alusel nagu sugu, kuna temale keelduti elamisloa pikendamisest tema abikaasa endise elukutse tõttu. Lisaks väitsid mõlemad kaebajad, et neid oli diskrimineeritud veel seoses sellega, et neile oli tehtud takistusi Eesti kodakondsuse ja alaliste elamislubade taotlemisel. 6. Nad olid veendunud, et oli rikutud konventsiooni protokolli nr 1 artiklit 1, koostoimes artikliga 13. Muutes nad ebaseaduslikult riigis elavateks isikuteks, jäeti nad ilma võimalusest tegelikult kasutada enda omandit. 7. Kaebajad väitsid, et on rikutud konventsiooni protokolli nr 4 artiklit 4, mis keelab välismaalaste kollektiivse väljasaatmise, kuna elamislubade pikendamisest keeldutakse kokku umbes 117 endise Nõukogude armee sõjaväelase ja nende perekonnaliikmete puhul. 8. Kaebajad kaebasid, et on rikutud konventsiooni protokolli nr 7 artikliga 1 tagatud õigusi. Neilt võeti võimalus takistada enda väljasaatmist ega võimaldatud esitada sellekohaseid põhjendusi. ÕIGUSNORMID 1. Kaebajad kaebasid, et on rikutud nende õigust sellele, et austataks nende era- ja perekonnaelu, kuna neile keelduti pikendamast elamisluba Eestis, ilma et oleks võetud arvesse asjaolu, et nad olid elanud riigis rohkem kui viiskümmend aastat ning et kõik nende lähedased sugulased elasid selles riigis. Nad toetusid konventsiooni artiklile 8, mis sätestab: 1. Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu ja kodu ning korrespondentsi saladust. 2. Võimud ei sekku selle õiguse kasutamisse muidu, kui kooskõlas seadusega ja kui see on demokraatlikus ühiskonnas vajalik riigi julgeoleku, ühiskondliku turvalisuse või riigi majandusliku heaolu huvides, korratuse või kuriteo ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. 1. Osaliste väited (i) Riik Riik väitis, et kaebajad, kes olid võtnud endale kohustuse lahkuda Eestist, olid jätnud end ilma igasugusest võimalusest elada selles riigis ja

9 DOROŠENKO vs EESTI 9 saada elamisloa pikendust. Kaebajatel ei olnud alust loota, et neil oli õigus saada tasuta korter abiprogrammi kaudu, jättes endale võetud kohustused täitmata või pääsedes õiguslikest tagajärgedest. Kaebajad oleks pidanud ette nägema võimalust, et nad peavad elukohaks valima teise riigi. Riik oli arvamusel, et võimuorganeid ei saanud pidada vastutavaks kaebajate hilisema meelemuutuse eest. Veelgi enam, riik väitis, et kaebajate elamisloa pikendamisest keelduti demokraatliku ühiskonna vajadustest lähtuvalt, pidades silmas riigi julgeolekuhuve. Lisaks sellele olid kaebajad kohustatud lahkuma Eestist vastavalt lepingu ning Pakri poolsaare kokkuleppe tingimustele. Riik lükkas tagasi kaebajate väite, et nad olid sunnitud osalema abiprogrammis, sest nad tundsid hirmu tuleviku ees. Abiprogramm oli sisse seatud Ameerika Ühendriikide ja Vene Föderatsiooni vahel; Eesti võimudel puudus igasugune võimalus avaldada survet isikutele programmis osalemiseks. Alles aastal saadeti Eesti võimudele nimekiri isikute kohta, kes osalesid aasta abiprogrammis. Samuti väitis riik, et konventsioon ei taganud õigust elamisloale välisriigis aastast alates, mil esimene kaebaja oli esitanud avalduse programmis osalemiseks, võis järeldada, et ta soovis ümber asuda Venemaale ja valida selle riigi elukohaks endale ja oma perele. Kaebajad ei olnud välja toonud olulisi põhjendusi selle kohta, mis võis muuta võimatuks nende perekonnaelu Venemaal, s.o riigis, mille kodanikud nad olid. (ii) Kaebajad Kaebajate väidete kohaselt olid nad arendanud tugevaid isiklikke, sotsiaalseid ja majanduslikke sidemeid Eestiga. Eesti oli teisele kaebajale kodumaaks. Kaebajad väitsid, et nende osalemine abiprogrammis ei olnud loonud tihedaid suhteid riigiga, mille kodakondsust nad omasid. Veelgi enam, kaebajate väitel näitas asjaolu seoses elamislubade andmisega neile viieks aastaks aastal, et nad ei kujutanud endast mingit ohtu Eesti õiguspärastele huvidele. Samuti ei olnud nende väljasaatmine Eestist vajalik demokraatliku ühiskonna huvidest lähtuvalt. Kaebajate väitest oli ilmne, et esimesel kaebajal puudus tahe ning kohustus lahkuda Eestist, võttes arvesse kaebajate sidemeid Eestiga. Nende osalemine abiprogrammis oli põhjustatud hirmust ja ebakindlusest. Võttes arvesse endise Nõukogude sõjaväelase määratlemata seisundit, oli esimene kaebaja astunud samme selleks, et kindlustada oma perekonda teatud tagatistega. Kaebajad olid lootnud, et kui olukord Eestis paraneb, on neil võimalik keelduda programmis osalemisest ja üles öelda saadud korterist. Neid ei olnud kunagi teavitatud sellest, et osalemine programmis jätab nad ilma võimalusest saada Eesti elamisluba. Kui selline nõue oleks olnud abiprogrammis ette nähtud, ei oleks esimene kaebaja selles osalenud. Eesti võimud ei olnud kaebajaid kunagi sellest teavitanud, et neil lasus Eesti ees kohustus riigist lahkuda. Veelgi enam, teine kaebaja ei olnud kunagi

10 DOROŠENKO vs EESTI 10 allkirjastanud ühtki dokumenti ega avaldust, kus ta oleks andnud nõusoleku programmis osalemiseks. Kaebajad märkisid, et Eesti võimud olid andnud tohutul hulgal elamislube isikutele, kes olid kaebajatega sarnases olukorras. Need isikud olid samuti osalenud abiprogrammis ja saanud korterid Venemaal. Siiski ei olnud programmis osalemise tulemuseks olnud elamislubade pikendamisest keeldumine nende isikute puhul. Kaebajad väitsid, et esimene kaebaja oli üle elanud infarkti 4. oktoobril Esimese kaebaja ema oli surnud 4. detsembril 2004 Eestis, olles jäetud ilma kaebajate toetusest. Esimese kaebaja kõrges eas oleval isal olid samuti tõsised terviseprobleemid. 2. Kohtu hinnang Kohus kordab, et konventsioon ei taga välismaalasele õigust siseneda teatavasse riiki või seal elada. Inimese väljasaatmine riigist, kus elavad tema lähedased perekonnaliikmed võib siiski kaasa tuua konventsiooni artikli 8 lõikes 1 tagatud õiguse perekonnaelu austusele rikkumise (vt otsust kohtuasjas Boultif vs. Šveits, nr 54273/00, punkt 39, EIÕK 2001-IX). Kohus tuletab meelde, et väljasaatmist ja väljaandmist käsitlevas konventsiooniorganite pretsedendiõiguses on pearõhk jätkuvalt suunatud perekonnaelu tahule, mida on tõlgendatud hõlmavat tegelikku perekonnaelu, mille on rajanud Kõrge Lepinguosalise territooriumil seal seaduslikult elavad välismaalased, mida tuleb mõista, et perekonnaelu selles tähenduses on tavaliselt piiritletud perekonna tuumikuga (vt otsust kohtuasjas Slivenko vs. Läti [suurkoda], nr 48321/99, punkt 94, EIÕK X, koos edasiste viidetega). Kohus märgib, et kõnealune pretsedendiõigus on järjekindlalt käsitlenud riigis kaua aega elanud isikute väljasaatmist nii eraelust kui ka perekonnaelust lähtuvalt, kusjuures teatavat tähtsust sellega seoses on omistatud kõnealuste isikute ühiskonda lõimumise astmele (vt otsust kohtuasjas Slivenko, osundatud eespool, punkt 95). Käesoleva kohtuasja eriolude osas märgib Kohus esiteks, et ei ole alust kahelda, et kaebajad elasid perekonnaelu Eestis konventsiooni artikli 8 mõistes. Siiski märgib EIÕK, et kaebajad osalesid abiprogrammis vabatahtlikult, millega seoses nad otsustasid Eestist lahkuda ja ümber asuda Smolenskisse, Venemaale, sel ajal kui nende täiskasvanud lapsed, esimese kaebaja vanemad ja teise kaebaja ema jäid elama Eestisse. Esimene küsimus seisneb selles, kas kaebajad on loobunud oma konventsiooni artikli 8 kohasest õigusest säilitada oma elukoht Eestis. Kohtu pretsedendiõiguse kohaselt peab konventsiooniga tagatud õigusest loobumine toimuma ühemõtteliselt ning ei tohi olla vastuolus ühegi olulise avaliku huviga (vt aasta 21. veebruari otsust kohtuasjas Håkansson ja Sturesson vs. Rootsi, A-sari nr 171-A, lk 20, punkt 66, ning Nagula vs. Eesti, nr 39203/02, 25. oktoober 2005).

11 DOROŠENKO vs EESTI 11 Seoses sellega märgib Kohus, et kaebajatele keelduti elamislubade pikendamisest Eestis 2. novembril Enne nimetatud kuupäeva oli esimene kaebaja 10. aprillil 1995 alla kirjutanud kohustusele lahkuda Eestist seoses abiprogrammiga. Määruse kohaselt, mille Paldiski väeüksuse komandör andis samal kuupäeval, määrati esimene kaebaja reservväkke ning saadeti Zadneprovski väeüksusesse Smolenskis, Venemaal. Sama määruse alusel määrati rahalised vahendid tema perekonnale reisikulude katteks Smolenskisse. 20. aprillil 1995 esitas esimene kaebaja ametliku avalduse abiprogrammis osalemise kohta. Avalduses oli ta teatanud, et tema perekond koosnes neljast isikust. 21. aprillil 1995 sõlmis ta lepingu korteri ostmiseks Smolenskis, mille rahastamist ta abiprogrammi kaudu taotles. Kõnealune tingimus omandas ainelise kuju 31. augustil 1995, kui Smolenski linnapea tegi talle ettekirjutuse kanda end nimetatud korteri omanikuna registrisse. Veelgi enam, 18. detsembril 1995 kanti esimene kaebaja Smolenski sõjaväeüksuse personali nimekirja. Kohus märgib, et 11. juulil 1996 pikendati kaebajate elamisload Eestis viieks aastaks 4. juulil 1995 esitatud avalduste alusel. Kohus leiab siiski, et see ei muuda asjaolu, et kaebajad olid võtnud endale kohustuse lahkuda Eestist juba aasta aprillis. Kohus märgib sellega seoses, et riigi väitel said Eesti võimud nimekirja aastal abiprogrammis osalenud isikute kohta alles aastal. Kohus ei ole kindel kaebajate väite õigsuses, et Eesti võimud ei ole kunagi teavitanud kaebajaid võetud kohustusest lahkuda riigist. Kaebajatele pidi juba hetkest, mil nad nõustusid osalema abiprogrammis, selge olema, et programmi eesmärk oli lihtsustada Vene vägede lahkumist muu hulgas Eestist. Käesoleva menetluse erinevad tahud on üksteisega tihedalt läbi põimunud; rahalise abi andmine kaebajatele korteri ostmiseks Venemaal oli otseses seoses Vene Föderatsiooni kohustusega Eestist väed lepingu kohaselt välja viia ning kaebajate kohustusega lahkuda riigist. Pealegi ei ole Kohus veendunud kaebajate väite õigsuses, et teine kaebaja ei olnud kunagi andnud nõusolekut abiprogrammis osalemiseks ega Eestist lahkumiseks. Kohus märgib esiteks, et puudub viide sellele, et teine kaebaja oleks tõstatanud seda küsimust asjakohases siseriiklikus kohtumenetluses. Vastupidi, nagu ilmneb otsustest siseriiklikes kohtutes, väitsid kaebajad kohtutes, et nemad olid osalenud abiprogrammis. Veelgi enam, Kohtule esitatud taotluses, mille allkirjastasid mõlemad kaebajad 16. juunil 2003, väideti, et kaebajad möönavad, et nad osalesid kõnealuses programmis. Kuigi on tõsi, et kirjalikule kohustusele, avaldusele programmis osalemiseks ja korteri ostulepingule oli alla kirjutanud üksnes esimene kaebaja, ei saa Kohus teha teist järeldust kui see, et mõlema kaebaja tegid nimetatud otsused ühiselt. Kohus on arvamusel, et seoses korteri ostmisega Venemaal rahalise abi korras ümberasumisprogrammi kaudu pärast programmis osalemise tingimuste heakskiitmist koos kohustuse võtmisega lahkuda Eestist täitsid

12 DOROŠENKO vs EESTI 12 kaebajad olulise osa kokkuleppest vastavalt abiprogrammile, mis oli kavandatud nende kasuks. Vastutasuks kohustusid nad vabastama oma korteri Eestis, mitte taotlema Eestis viibimist alaliste elanikena ning soovi korral külastama kõnealust riiki üksnes välismaalastena üldistel alustel. Kohus tuvastas kaebajate õiguste loovutamise hoolimata asjaolust, et oma edasises tegevuses ei täitnud kaebajad ühtegi ümberasumiskokkuleppega võetud kohustustest, mida ei saa pidada mõistlikuks seoses nende õigusliku ootusega Eestisse alaliselt elama jääda. Kohus leidis, et kostjariiki ei saa pidada vastutavaks kaebajate hilisema meelemuutuse eest. Vastasel juhul, kiites heaks võimaluse õiguste loobumisest tühistamiseks mis tahes ajahetkel, oleks tegemist õiguskindluse õõnestamisega ning loobumise mõiste kui selline kaotaks oma tähenduse. Kohus leiab, toetudes olemasolevatele tõenditele, eelkõige aga kaebajate selgesti väljendatud avaldustele ning sammudele, mida nad võtsid ette ümberasumiskokkuleppe täitmiseks, et kaebajaid tuleb vaadelda kui isikuid, kes ühemõtteliselt on loobunud mis tahes õigustest jääda Eestisse, mis neil võisid olla artikli 8 kohaselt. Lisaks sellele, võttes arvesse Eesti-Vene lepingut vägede väljaviimise kohta, Pakri poolsaare kokkulepet ning kaebajate kohustust, leiab Kohus, et loobumine ei ole vastuolus ühegi avaliku huviga. Kohus on jõudnud järeldusele, et kaebus on ilmselgelt põhjendamatu ning tuleb tagasi lükata vastavalt konventsiooni artikli 35 lõigetele 3 ja Kaebajad kaebasid, et otsus elamislubade pikendamisest keeldumise kohta koos tegeliku väljasaatmisohuga viisid ebainimliku ja alandava kohtlemiseni. Nad toetusid konventsiooni artiklile 3, mis sätestab: Kedagi ei või piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada. Kohus kordab, et konventsiooni artikkel 3 keelab igasuguse piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise ning karistamise, hoolimata asjaoludest ning ohvri käitumisest (vt otsust kohtuasjas Labita vs. Itaalia [suurkoda], nr 26772/95, punkt 119, EIÕK 2000-IV). Siiski peab halvasti kohtlemine olema toimunud vähemalt teatavas raskusastmes, et see langeks artikli 3 kohaldamisalasse (vt otsust kohtuasjas Valašinas vs. Leedu, nr 44558/98, punkt 101, EIÕK 2001-VIII). Seoses käsitletava kohtuasjaga leiab Kohus, et kaebajad ei ole veenvalt tõestanud, et neid on koheldud viisil, mis kuuluks artikli 3 kohaldamisalasse. Veelgi enam, puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et kaebajad sellise ohuga silmitsi olid või on. Kohus on jõudnud järeldusele, et kaebus on ilmselgelt põhjendamatu ning tuleb tagasi lükata vastavalt konventsiooni artikli 35 lõigetele 3 ja Kaebajad väitsid, et siseriiklikud kohtud ei olnud arvesse võtnud kõiki esitatud tõendeid ning olid siseriiklikku õigust kohaldanud valesti. Oma väidetes toetusid nad konventsiooni artikli 6 lõikele 1, mis, käesolevat kohtuasja silmas pidades, sätestab:

13 DOROŠENKO vs EESTI 13 Igaühel on oma tsiviilõiguste ja -kohustuste või temale esitatud kriminaalsüüdistuse üle otsustamise korral õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja erapooletus, seaduse alusel moodustatud õigusemõistmise volitustega institutsioonis Kohus kordab, et kohtuotsustes välismaalaste riiki sisenemise, seal viibimise ja sealt väljasaatmise kohta ei otsustata kaebaja tsiviilõiguste ja - kohustuste või temale esitatud kriminaalsüüdistuse üle konventsiooni artikli 6 lõike 1 mõistes (Maaouia vs. Prantsusmaa [suurkoda], nr 39652/98, punkt 40, EIÕK 2000-X). Samuti leiab Kohus käesolevas kohtuasjas, et elamislubade väljastamist ja pikendamist ning nende toimingute hilisemat läbivaatamist käsitlev menetlus halduskohtus ei sisaldanud kaebajate tsiviilõiguste ja -kohustuste või nendele esitatud kriminaalsüüdistuse üle otsustamist ning seetõttu ei kuulu artikli 6 lõige 1 kohaldamisele. Kohus on jõudnud järeldusele, et käesolev kaebus ei ühti konventsiooni sätete ratione materiae ga selle artikli 35 lõike 3 tähenduses ning see tuleb tagasi lükata kooskõlas konventsiooni artikli 35 lõikega Kaebajate arvates olid võimud rikkunud konventsiooni artiklit 13, kuna Eesti kohtud ei olnud jõustanud nende õigusi vastavalt artiklile 8, koostoimes artikliga 14. Artikkel 13 sätestab: Igaühel, kelle käesolevas konventsioonis sätestatud õigusi ja vabadusi on rikutud, on õigus tõhusale menetlusele enda kaitseks riigivõimude ees ka siis, kui rikkumise pani toime ametiisik. Kohus kordab, et konventsiooni artikkel 13 nõuab siseriikliku õiguskaitsevahendi tagamist, võimaldades pädeval siseriiklikul võimuorganil tegeleda konventsiooni käsitleva kaebuse sisuga ja määrata sobivat hüvitust (vt aasta 7. juuli otsust kohtuasjas Soering vs. Ühendkuningriik, A-sari nr 161, lk 47, punkt 120). Menetluse/õiguskaitsevahendi tõhusus artikli 13 mõistes ei sõltu kaebajale soodsama tulemuse kindlustamisest (vt otsust kohtuasjas Kudła vs. Poola [suurkoda], nr 30210/96, punkt 157, EIÕK 2000-XI). Kohus märgib, et kaebajatel oli õigus halduskohtus vaidlustada võimude keeldumist pikendada nende elamislube seda õigust nad ka kasutasid. Lisaks selle arutati nende kaebusi apellatsiooni korras ringkonnakohtus ja Riigikohtus. Siseriiklikud kohtud olid pädevad arutama kaebajate kaebuste sisu ning kohtuotsused olid kaebuste osas piisavalt põhjendatud. Toetudes oma valduses olevatele materjalidele, ei ole Kohus tuvastanud konventsiooni artikli 13 rikkumist. Isegi eeldades, et kaebajatel oli põhjendatav nõue artikli 13 tähenduses, on Kohus jõudnud järeldusele, et kaebus on ilmselgelt põhjendamatu ning see tuleb tagasi lükata kooskõlas konventsiooni artikli 35 lõigetega 3 ja Kaebajate väitel oli rikutud ka konventsiooni artiklit 14, koostoimes artikliga 8. Nad olid veendunud, et neid oli diskrimineeritud nende rahvusliku tausta ja sotsiaalse päritolu tõttu. Teine kaebaja väitis samuti, et teda oli diskrimineeritud sellise tunnuse alusel nagu sugu, kuna temale

14 DOROŠENKO vs EESTI 14 keelduti elamisloa pikendamisest tema abikaasa endise elukutse tõttu. Lisaks väitsid mõlemad kaebajad, et neid oli diskrimineeritud veel seoses sellega, et neile oli tehtud takistusi Eesti kodakondsuse ja alaliste elamislubade taotlemisel. Konventsiooni artikkel 14, millele kaebajad toetusid, sätestab: Käesolevas konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste kasutamine tagatakse ilma mingi diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisund. Seoses kaebusega asjaolu kohta, et kaebajatele on tehtud takistusi Eesti kodakondsuse taotlemisel, kordab Kohus, et kõnealune konventsioon ei taga õigust kodakondsusele (vt otsust kohtuasjas Slivenko vs. Läti [suurkoda], nr 48321/99, punkt 77, EIÕK 2002-II). Ülejäänud väidete osas nimetatud küsimuses leiab Kohus, tuginedes järeldusele, et kaebajad olid loobunud igasugustest õigustest jääda Eestisse (vt eespool), et kõnealused väited on ilmselgelt põhjendamatud ning need tuleb tagasi lükata kooskõlas konventsiooni artikli 35 lõigetega 3 ja Kaebajad jäid oma arvamuse juurde, et oli rikutud konventsiooni protokolli nr 1 artiklit 1, koostoimes artikliga 13. Muutes nad ebaseaduslikult riigis elavateks isikuteks, jäeti nad ilma võimalusest tegelikult kasutada enda omandit. Konventsiooni protokolli nr 1 artikkel 1 on sõnastatud järgmiselt: Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus oma omandit segamatult kasutada. Kelleltki ei või võtta tema omandit muidu, kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud tingimustel ning rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtteid järgides. Kohus leiab, et kaebajate väide nende omandiõiguste rikkumise kohta on põhjendamatu. Kohus ei leia ühtki märki selle kohta, et kaebajatele oleks mingil moel tehtud takistusi nende omandi kasutamise osas. Kohus on jõudnud järeldusele, et kaebus on ilmselgelt põhjendamatu ning tuleb tagasi lükata vastavalt konventsiooni artikli 35 lõigetele 3 ja Kaebajad väitsid, et kuna kokku umbes 117 endise Nõukogude armee sõjaväelase ja nende perekonnaliikmete puhul keelduti elamislubade pikendamisest, on rikutud konventsiooni protokolli nr 4 artiklit 4. Kõnealune säte on sõnastatud järgmiselt: Keelatud on välismaalaste sunniviisiline kollektiivne väljasaatmine. Kohus täheldab, et kaebajate suhtes tehti individuaalsed otsused, mille alusel neile keelduti nende elamislubade pikendamisest. Nende kaebused vaadati halduskohtutes läbi individuaalselt, kusjuures neil oli võimalus esitada oma seisukohti. Kohus ei leia ühtegi märki kollektiivse väljasaatmise kohta konventsiooni protokolli nr 4 artikli 4 mõistes. Kohus on jõudnud järeldusele, et kaebus on ilmselgelt põhjendamatu ning tuleb tagasi lükata vastavalt konventsiooni artikli 35 lõigetele 3 ja 4.

15 DOROŠENKO vs EESTI Kaebajad väitsid, et neile ei antud võimalust takistada enda väljasaatmist ning neil ei olnud võimalik esitada selle vastu põhjendusi, millega rikuti konventsiooni protokolli nr 7 artikli 1 lõiget 1, mis sätestab: Välismaalast, kes elab riigi territooriumil õiguspäraselt, ei või välja saata teisiti kui seaduse alusel tehtud otsuse täitmiseks ning tal on õigus: a) esitada põhjendusi enda väljasaatmise vastu; b) tema asja uuesti läbivaatamisele; c) olla neil eesmärkidel esindatud kompetentse võimukandja või selle poolt volitatud isiku või isikute ees. Jättes kõrvale küsimuse selle kohta, kas kaebajad saadeti Eestist välja eespool mainitud sätte mõistes ning kas seda tuleb vaadelda kui kaebajate loobumist oma õigustest, märgib Kohus, et kaebajate kohtuasi lahendati halduskohtus ning hilisemate edasikaebuste alusel ringkonnakohtus ja Riigikohtus. Kõikidel tasanditel oli neil võimalus esitada põhjendusi selle kohta, miks võimuorganid ei tohiks keelduda nende elamislube pikendamast. Kõigi oma valduses olevate materjalide põhjal on Kohus jõudnud järeldusele, et seoses kõnealuse väitega ei ole tuvastatud konventsiooni protokolli nr 7 artikli 1 lõike 1 rikkumist. Kohus on jõudnud järeldusele, et kaebus on ilmselgelt põhjendamatu ning tuleb tagasi lükata vastavalt konventsiooni artikli 35 lõigetele 3 ja 4. Sellest lähtuvalt, EIÕK ühehäälselt: tunnistab kaebuse vastuvõetamatuks. Michael O BOYLE sekretär Nicolas BRATZA esimees

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Justiitsministeerium_ _Soovitus

Justiitsministeerium_ _Soovitus Hr Rein Lang minister Justiitsministeerium info@just.ee Teie 27.01.2011 nr 10.1-6/614 Õiguskantsler 03.02.2011 nr 7-4/110147/1100510 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Austatud minister

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME VIIES OSAKOND OTSUS VASTUVÕETAVUSE KOHTA Kaebus nr 7157/05 Aleksey Vayser versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaala

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaala Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem