BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500"

Väljavõte

1 (2) (EE) Blu-ray Disc / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: 2 HOIATUS Alustamine 6 Pult 8 1. samm: mängija ühendamine 9 2. samm: võrguühenduse ettevalmistamine 9 3. samm: Easy Setup (Lihtne seadistus) Taasesitus 11 Plaadi esitus 11 Esitamine USB-seadmest 12 Esitamine võrgu kaudu Internet 13 Veebisaitide sirvimine 13 Software Update Lisateave 14 Esitatavad plaadid 14 Esitatavate failide tüübid 16 Spetsifikatsioonid BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500

2 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase. Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust. Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil. Toitejuhet tohib vahetada ainult vastava väljaõppega hoolduspersonal. Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste ja tuli. ETTEVAATUST! Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele. Kuna Blu-ray Disci / DVD-mängijas kasutatav laserkiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpust lahti võtta. Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil. See silt asub laseri kaitsekorpusel seadme sisemuses. Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Ainult Euroopa Kasutatud akude käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. Märgistus CLASS 1 LASER PRODUCT asub tagaküljel. Teade Ühendkuningriigi ja Iiri Vabariigi klientidele Seadmele on teie ohutuse ja mugavuse huvides paigaldatud valatud pistik, mis vastab standardile BS1363. Kui kaasasoleva juhtme kaitse on vaja välja vahetada, tuleb kasutada kaasasolevaga sama võimsusega kaitset, mis vastab standardile ASTA või BSI kuni BS1362 (nt märgistusega või ). Kui seadmega kaasasoleval pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis veenduge, et kinnitate kaitsmekatte pärast kaitsme vahetamist. Ärge kunagi kasutage pistikut ilma kaitsmekatteta. Kui peaksite kaitsmekatte kaotama, võtke ühendust lähima Sony teenindusega. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga Konan Minato-ku Tokyo, Jaapan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiate eraldi hooldus- või garantiidokumentidest. 2

3 Ettevaatusabinõud Seadme töötingimused on V vahelduvvool, 50/60 Hz. Veenduge, et seadme tööpinge on identne kohaliku toiteallikaga. Paigaldage seade nii, et hädaolukorras saab toitejuhtme viivitamatult seinapistikust eemaldada. Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis välja toodud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina ega muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid). Ärge paigaldage mängijat suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse kohta. Kui mängija tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda mängija sisse läätsedele. Sellisel juhul ei pruugi mängija korralikult töötada. Eemaldage plaat ja jätke mängija sisse umbes pooleks tunniks kuni tunniks, et niiskus aurustuks. Mängija on vahelduvvooluvõrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui mängija ise on välja lülitatud. Teatis Euroopa klientidele (ainult BDP-S5500/S3500) Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Üksikasjad leiate järgmiselt veebilehelt: AC-adapter Kasutage mängijaga kaasas olevat AC-adapterit, kuna muud adapterid võivad põhjustada talitlushäireid. Ärge demonteerige ega pöördprojekteerige. Ärge asetage AC-adapterit suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või AV-kappi. Ärge ühendage AC-adapterit reisija elektritrafoga, mis võib tekitada kuumust ja põhjustada rikke. Ärge laske kukkuda ega põruda. Autoriõigused ja kaubamärgid Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete kaubamärk. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-d sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. DTS-i patente vt veebilehelt Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, selle sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid, DTS 2.0+Digital Out on sama ettevõtte kaubamärk. DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. Blu-ray Disc, Blu-ray, BD-LIVE, BONUSVIEW ja nende logod on ettevõtte Blu-ray Disc Association kaubamärgid. Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D logod on ettevõtte Blu ray Disc Association kaubamärgid. *1 DVD logo on ettevõtte DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk. DVD+RW, DVD-RW, DVD+R-i, DVD-R-i, DVD VIDEO ja CD logod on kaubamärgid. BRAVIA on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson. See toode sisaldab ettevõtte Verance Corporation litsentsi alusel kasutatavat omandiõigustega kaitstud tehnoloogiat ja seda kaitseb USA patent ja teised USA-s ja terves maailmas kehtivad ja ootelolevad patendid, ning ka sellise tehnoloogia teatud aspektidele kehtivad autoriõigused ja ärisaladuste kaitse. Cinavia on ettevõtte Verance Corporation kaubamärk. Autoriõigused Verance Corporation. Kõik õigused kuuluvad Verance'ile. Pöördprojekteerimine ja demonteerimine on keelatud. Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides. See toode sisaldab tehnoloogiat, millele kehtivad ettevõtte Microsoft teatud intellektuaalse omandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft vastava(te) litsentsi(de)ta keelatud. Sisuomanikud kasutavad Microsoft PlayReady -i sisu juurdepääsu tehnoloogiat intellektuaalomandi, sh autoriõigustega kaitstud sisu kaitsmiseks. See seade kasutab PlayReady-tehnoloogiat, et juurde pääseda PlayReadyga kaitstud sisule ja/või WMDRM-iga kaitstud sisule. Kui seade ei suuda sisu kasutamisel piiranguid korralikult jõustada, võivad sisu omanikud taotleda Microsoftilt seadme võime tarbida PlayReadyga kaitstud sisu tühistamist. Tühistamine ei tohiks mõjutada kaitsmata sisu või sisu, mida kaitsevad muud sisu juurdepääsu tehnoloogiad. Sisu omanikud võivad teilt nende sisule juurdepääsemiseks nõuda PlayReady täiustamist. 3

4 Kui sellest keeldute, ei pääse te täiustamist nõudvale sisule juurde. Gracenote, Gracenote i logo ja logo tüüp, Powered by Gracenote, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID ning Gracenote Video Explore on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Gracenote, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides. *1 Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Alliance on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid. *2 Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Miracast ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid. *2 Wi-Fi CERTIFIED-i logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance sertifitseerimismärk. *2 Wi-Fi Protected Setupi identifitseerimismärk on ettevõtte Wi-Fi Alliance sertifitseerimismärk. *2 DLNA, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusemärgid või sertifitseerimismärgid. *1 Opera Devices SDK kuulub ettevõttele Opera Software ASA. Autoriõigused , Opera Software ASA. Kõik õigused on kaitstud. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid. Muud süsteemid ja tootenimed on üldiselt nende tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Märke ja selles dokumendis ei kuvata. *1 Ainult BDP-S5500/S4500 *2 Ainult BDP-S5500/S3500 Gracenote -i lõppkasutaja litsentsileping See rakendus või seade sisaldab tarkvara Emeryville is, Californias asuvalt ettevõttelt Gracenote, Inc. (Gracenote). Gracenote i pakutav tarkvara (Gracenote i tarkvara) võimaldab sellel rakendusel või seadmel tuvastada plaate ja/või faile ning hankida võrgus olevatest serveritest või manustatud andmebaasidest (ühise nimega Gracenote i serverid) muusikaga ja/või videoga seotud teavet (sh nimi, esitaja, lugu ning pealkiri Gracenote i andmed) ja kasutada teisi funktsioone. Võite kasutada Gracenote i andmeid ainult selle rakenduse või seadme ettenähtud lõppkasutaja funktsioonide abil; Gracenote i andmete vastuvõttu ja kuva rakenduse või seadme puhul ei paku Gracenote ning see on täielikult asjassepuutuva tootja vastutus ja kohustus. See rakendus või seade võib sisaldada Gracenote i teenusepakkujatele kuuluvat sisu. Sellisel juhul peavad kõik siin määratud Gracenote i andmetesse puutuvad piirangud ka sellisele sisule vastama ja mainitud sisu pakkujatele tuleb tagada kõik eelised ning kaitse, mis on käesolevaga saadaval Gracenote ile. Nõustute, et kasutate Gracenote i andmeid, Gracenote i tarkvara ja Gracenote i servereid vaid isiklikuks ning mitteäriliseks otstarbeks. Nõustute, et ei määra, kopeeri, kanna üle ega edasta Gracenote i tarkvara ega mis tahes Gracenote i andmeid mis tahes kolmandale osapoolele. NÕUSTUTE, ET EI KASUTA GRACENOTE I ANDMEID, GRACENOTE I TARKVARA EGA GRACENOTE I SERVEREID ÜHELGI VIISIL, MIDA POLE SELLES DOKUMENDIS SÕNASELGELT LUBATUD. Nõustute, et teile Gracenote i andmete, Gracenote i tarkvara ja Gracenote i serverite kasutamiseks antud lihtlitsents lõpetatakse, kui neid piiranguid rikute. Kui teie litsents lõpetatakse, nõustute lõpetama kõigi ja mis tahes Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite kasutamise. Gracenote säilitab kõik Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite õigused, sh kõik omandiõigused. Gracenote ei pea teile mitte ühelgi tingimusel maksma teie esitatud mis tahes teabe eest. Nõustute, et Gracenote võib selle lepingu alusel jõustada enda nimel teie vastu oma õigused. Gracenote võib Gracenote i andmeid eelnevalt ette teatades või ette hoiatamata muuta või eemaldada ja blokeerida või muuta juurdepääsu Gracenote i andmetele; teil ei ole sellistesse muudatustesse, eemaldamistesse ega blokeerimistesse puutuvalt Gracenote i suhtes nõudeid. 4

5 ARVESTAGE SELLEGA, et Gracenote i andmete kasutamiseks tuleb tavaliselt kasutada konkreetseid tehnilisi eeltingimusi, nagu see rakendus või seade, tarkvaraprogrammid, edastusviisid, telekommunikatsiooniteenused ja muud kolmanda osapoole teenused, mille puhul võivad ilmneda lisakulud (eriti ühendustasud), mille peate eraldi tasuma. Gracenote ei paku selliseid rakendusi ega seadmeid, tarkvaraprogramme, edastusviise, telekommunikatsiooniteenuseid ega muid teenuseid ega vastuta kolmandate osapoolte teenuste eest. Gracenote ei vastuta selle rakenduse ega seadme õige seadistamise, ühenduse ega (kui on kasutatav) varustuse eest nii, et Gracenote i andmeid saaks vastu võtta; see on ainuisikuliselt teie kohustus. Gracenote i teenus kasutab statistilistel eesmärkidel päringute jälitamiseks ainulaadset ID-d. Juhuslikult määratud numbrilise ID eesmärk on võimaldada Gracenote'i teenusel loendada päringuid teadmata, kes te olete. Lisateavet vaadake veebilehelt, kust leiate Gracenote i teenuse privaatsuseeskirja. Gracenote Software ja kõik Gracenote i andmete üksused on teile litsentsitud olemasoleval kujul. Gracenote ei anna mingeid otseseid ega kaudseid soovitusi ega garantiisid Gracenote i serveritest pärinevate Gracenote i andmete täpsuse kohta; allalaadimine või muu sisu vastuvõtmine, eriti Gracenote i andmete allalaadimine, toimub samuti teie enda vastutusel ja vastutate ainuisikuliselt selle rakenduse või seadme mis tahes kahjustuse eest või ükskõik millise muu kahjustuse eest, sh sellistest tegevustest tuleneva andmekao eest. Gracenote jätab endale õiguse Gracenote i serveritest andmeid kustutada või muuta andmete kategooriaid mis tahes põhjusel, mida Gracenote piisavaks peab. Puudub garantii, et Gracenote i tarkvaras või Gracenote i serverites ei esine vigu või et Gracenote i tarkvara või Gracenote i serverite töös ei esine katkestusi. Gracenote ei ole kohustatud teile pakkuma uusi täiustatud või täiendavaid andmetüüpe ega kategooriaid, mida Gracenote võib tulevikus pakkuda, ja võib vabalt teenuste pakkumise mis tahes ajal peatada. GRACENOTE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SH (KUID MITTE AINULT) KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE JA EESMÄRGILE VASTAVUSE, NIME JA RIKKUMATUSE KOHTA. GRACENOTE EI ANNA GARANTIID TULEMUSTE KOHTA, MIS TULENEVAD GRACENOTE I TARKVARA, GRACENOTE I ANDMETE VÕI MIS TAHES GRACENOTE I SERVERI TEIEPOOLSEST KASUTUSEST. MITTE ÜHELGI TINGIMUSEL EI OLE GRACENOTE KOHUSTATUD TEILE TASUMA MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI JUHUSLIKULT TEKKINUD KAHJUDE VÕI MIS TAHES KAOTATUD VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULUDE EEST kuni praeguseni. Gracenote, Inc. Kõik õigused on kaitstud. Software License Information Teavet EULA (lõppkasutaja litsentsilepingu) kohta vaadake iga võrguteenuse ikooni valikumenüü jaotisest [License agreement] (Litsentsileping). Täpsema teabe saamiseks muude tarkvaralitsentside kohta tehke valik [Setup] (Seadistus) ja vaadake jaotist [Software License Information] (Tarkvaralitsentsi teave) menüüs [System Settings] (Süsteemi seaded). Toode sisaldab tarkvara, millele kehtib GNU üldine avalik litsents (GPL) või GNU vähem üldine avalik litsents (LGPL). Nende litsentside järgi on kliendil õigus GPL-i või LGPL-i tingimuste kohaselt selle tarkvara lähtekood endale saada, seda muuta ja jagada. Tootes kasutatud tarkvara lähtekoodi suhtes kehtivad GPL ja LGPL ning lähtekood on veebis kättesaadav. Allalaadimiseks minge järgmisele veebisaidile: Pange tähele, et Sony ei saa vastata ühelegi küsimusele selle lähtekoodi sisu kohta. Kolmandate osapoolte pakutavatest teenustest lahtiütlemine Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid saab muuta, eemaldada või lõpetada ilma ette teatamata. Sony ei vastuta selliste olukordade eest. 5

6 Alustamine Pult Kaugjuhtimispuldil saadaolevad funktsioonid on olenevalt plaadist või olukorrast erinevad. z Nuppudel N, 2 + ja AUDIO on reljeefne punkt. Lähtuge mängija käitamisel reljeefsest punktist. A Z (avamine/sulgemine) Avab või sulgeb plaadisahtli. -TV- t (teleri sisendi valimine) Vahetab teleri sisendallika ja teiste sisendallikate vahel. -TV- [/1 (teler sees/ooterežiimis) Lülitab teleri sisse või ooterežiimile. [/1 (sees/ooterežiimis) Lülitab mängija sisse või ooterežiimile. B Värvilised nupud (punane/roheline/ kollane/sinine) Interaktiivsete funktsioonide kiirnupud. C TOP MENU Avab või sulgeb BD või DVD ülamenüü. POP UP/MENU Avab või sulgeb BD-ROM-i hüpikmenüü või DVD menüü. OPTIONS Kuvab saadaolevad suvandid ekraanil. RETURN Naaseb eelmisele kuvale. </M/m/, Tõstab kuvatud üksuse esile. b M/m on kiirklahv loo otsimiseks muusika-cd taasesituse ajal. Keskmine nupp (ENTER) Sisestab valitud üksuse. HOME Avab mängija avaekraani. (lemmik) Avab lemmikuna registreeritud rakenduse. NETFLIX Avab võrguteenuse NETFLIX. Lisateabe saamiseks NETFLIX-i võrguteenuse kohta vaadake järgmist veebisaiti ja lugege KKK-de jaotist: 6

7 D m/m (tagasi-/edasikerimine) Kerib taasesitamise ajal vajutades plaati tagasi/edasi. Taasesituse ajal muutub otsimise kiirus iga nupuvajutusega. Kui vajutate nuppu pausirežiimis kauem kui üks sekund, siis aktiveerub aegluubis esitus. Pausirežiimis lühidalt vajutades esitab sisu ühe kaadri haaval. N (esitamine) Käivitab või taaskäivitab taasesituse../> (eelmine/järgmine) Liigub eelmise/järgmise osa, loo või faili juurde. X (paus) Peatab või taaskäivitab taasesituse. x (peatamine) Peatab taasesituse ja peab meeles peatumiskoha (jätkamiskoht). Video/loo jätkamiskoht on viimane esitatud koht või fotokausta viimane foto. SUBTITLE Valib subtiitrite keele, kui BD-ROM-ile/ DVD-videole on salvestatud mitmes keeles subtiitrid. 2 (helitugevus) +/ Reguleerib teleri helitugevust. AUDIO Valib keeleraja, kui BD-ROM-ile/DVDvideole on salvestatud mitu keelerada. Valib CD heliraja. (vaigistamine) Lülitab heli ajutiselt välja. DISPLAY Kuvab teleriekraanil taasesituse ja veebi sirvimise teabe (ainult BDP-S5500/S4500/ S3500). Plaadisahtli lukustamine (lastelukk) Plaadisahtlit on võimalik lukustada, et vältida selle juhuslikku avamist. Kui mängija on sisse lülitatud, vajutage sahtli lukustamiseks või avamiseks kaugjuhtimispuldi nuppe x (peatamine), HOME ja seejärel TOP MENU. Juhitavate telerite koodid Hoidke kaugjuhtimispuldi abil kahe sekundi jooksul all nuppu -TV- [/1 ja teleri tootja koodi nuppu. Kui loendis on rohkem kui üks kaugjuhtimisnupp, sisestage need ükshaaval, kuni leiate koodi, mis teleriga töötab. Tootja Sony (vaikimisi) Philips Kaugjuhtimisnupp Värviline nupp (punane) Värviline nupp (roheline) / värviline nupp (kollane) / RETURN Panasonic Värviline nupp (sinine) / keskmine nupp (ENTER) Hitachi Sharp Toshiba TOP MENU M Loewe < Samsung, LG/Goldstar POP UP/MENU m Alustamine 7

8 1. samm: mängija ühendamine Ärge ühendage toitejuhet enne, kui teised juhtmed on ühendatud. Teleriga ühendamine Ühendage mängija teleriga kiire HDMI-kaabliga. Kiire HDMI-kaabel (pole kaasas) AV-võimendiga (vastuvõtja) ühendamine Valige vastavalt AV-võimendi (vastuvõtja) sisendpistikutele üks järgmistest ühendusviisidest. Kui teete valiku A või B, tehke jaotises [Audio Settings] (Heliseaded) asjakohased seadistused. A Kiire HDMI-kaabel (pole kaasas) Kiire HDMI-kaabel (pole kaasas) B Koaksiaalne digikaabel (pole kaasas) 8

9 2. samm: võrguühenduse ettevalmistamine 3. samm: Easy Setup (Lihtne seadistus) Wired Setup (Traadiga seadistus) Ühendage LAN-kaabel mängija terminali LAN (100). LAN-kaabel (pole kaasas) Esmakordne sisselülitamine Oodake natuke aega, kuni mängija lülitub sisse ja käivitab funktsiooni [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus). 1 Sisestage kaks R03 (suurus AAA) patareid, sobitades patareiotsad 3 ja # patareikambri sees olevate märgistustega. Alustamine Lairibaruuter ADSL-modem / kaabliga modem Internet z Soovitatav on kasutada varjestatud ja sirget liidesekaablit (LAN-kaablit). Wireless Setup (ainult BDP-S5500/S3500) Kasutage traadita kohtvõrku (LAN), mis on mängijasse sisseehitatud. 2 Ühendage kaasasolev AC-adapter ja vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe) (allnäidatud numbrijärjekorras). Nende eemaldamiseks tegutsege vastupidises järjekorras. 1 pessa DC IN 12 V LAN-kaabel (pole kaasas) AC-adapter (kaasas) Traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter ADSL-modem / kaabliga modem Internet 2 Vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe) (kaasas) 3 vooluvõrku 9

10 No Disc 10 3 Vajutage mängija sisselülitamiseks nuppu [/1. * Lülitab mängija sisse või ooterežiimile. 4 Lülitage teler sisse ja seadistage sisendivalija. Teleriekraanil kuvatakse mängijast pärinev signaal. 5 Kasutage funktsiooni [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus). Põhiseadistuste tegemiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kasutades nooli </M/m/, ja kaugjuhtimispuldi nuppu ENTER. </M/m/, ENTER b Kui toiming [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus) on valmis, valige mängija võrgufunktsioonide kasutamiseks suvand [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus). Traadita ühenduse lubamiseks seadke suvand [Internet Settings] (Interneti-seaded) jaotises [Network Settings] (Võrguseaded) sättele [Wireless Setup(built-in)] (Traadiga seadistus (sisseehitatud)) (ainult BDP-S5500/S3500). Traadita ühenduse keelamiseks seadke suvand [Internet Settings] (Interneti-seaded) jaotises [Network Settings] (Võrguseaded) sättele [Wired Setup] (Traadiga seadistus) (ainult BDP-S5500/S3500). * Avaekraani kuva Nupu HOME vajutamisel ilmub avaekraan. Valige nuppudega </M/m/, rakendus ja vajutage nuppu ENTER. Rakendus Tööriistad You can enjoy many services after updating network services from the Sony server. [My Apps] (Minu rakendused): haldab lemmikrakendust. Võite lisada rakendusele otseteid menüüst [All Apps] (Kõik rakendused). [Featured Apps] (Kaasatud rakendused): kuvab soovitatud rakenduse. [Update Services] (Värskenda teenused): värskendab võrgurakenduste loendit. Ilmub, kui võrgurakenduse värskendus on saadaval. [All Apps] (Kõik rakendused): kuvab kõik saadaolevad rakendused. Saate menüüsse [My Apps] (Minu rakendused) rakendusi lisada, vajutades nuppu OPTIONS ja tehes valiku [Add to My Apps] (Lisa minu rakendustesse). [Setup] (Seadistus): reguleerib mängija seadeid. b Ekraani peegeldamise funktsioon on saadaval ainult BDP-S5500/S3500 jaoks. Võimalikud valikud Update Services Erinevad seadistused ja taasesituse toimingud on saadaval, kui vajutate nuppu OPTIONS. Saadaolevad üksused erinevad olenevalt olukorrast. [Move Application] (Liiguta rakendust): korraldab rakendused menüüs [My Apps] (Minu rakendused). [Remove Application] (Eemalda rakendus): kustutab rakenduse menüüs [My Apps] (Minu rakendused). [Register as Favourite] (Registreeri lemmikuna): registreerib 1 rakenduse kaugjuhtmisnupu (lemmik) alla. All Apps You can customize this area by adding your favourite apps. Setup

11 Taasesitus Plaadi esitus z USB-mälult andmete kustutamiseks valige käsk [Delete BD Data] (Kustuta BD andmed) menüüs [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamise seaded) ja vajutage sisestusklahvi. Kõik buda-kaustas olevad andmed kustutatakse. Teavet esitatavate plaatide kohta leiate jaotisest lk Vajutage nuppu Z ja asetage plaat sahtlisse. Esitatav pool suunaga alla 2 Kettasahtli sulgemiseks vajutage nuppu Z. Taasesitus algab. Kui taasesitus ei alga automaatselt, valige menüüs [Disc] (Plaat) kategooria [Video], [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto) ja vajutage nuppu ENTER. BONUSVIEW / BD-LIVE i nautimine 1 Ühendage USB-mäluseade mängija tagaküljel olevasse USB-pessa. Kasutage kohaliku salvestusruumina USBmäluseadet, mille maht on vähemalt 1 GB. 2 Valmistage ette BD-LIVE (ainult BD-LIVE i puhul). Ühendage mängija võrku (lk 9). Seadistage funktsioon [BD Internet Connection] (BD Interneti-ühendus) menüüs [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamise seaded) olekusse [Allow] (Luba). 3 Sisestage BONUSVIEW /BD-LIVE i sisuga BD-ROM. Kasutusviis võib olenevalt plaadist erineda. Vaadake plaadiga kaasasolevat kasutusjuhendit. Blu-ray 3D nautimine (ainult BDP-S5500/S4500) 1 Valmistage ette Blu-ray 3D Disci taasesitus. Ühendage mängija kiire HDMI-kaabli abil 3D-ga ühilduvate seadmetega. Seadistage menüüs [Screen Settings] (Ekraaniseaded) [3D Output Setting] (3D väljundi seade) [TV Screen Size Setting for 3D] (Teleriekraani suuruse seadistus 3D puhul). 2 Sisestage Blu-ray 3D Disc. Kasutusviis võib olenevalt plaadist erineda. Vaadake plaadiga kaasasolevat kasutusjuhendit. z Lisateavet leiate ka teleri ja ühendatud seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist. Esitamine USB-seadmest Vaadake jaotist Esitatavate failide tüübid lk Ühendage USB-seade mängija USB-pessa. 2 Tehke nuppudega </M/m/, valik [USB device] (USB-seade) ja vajutage nuppu ENTER. 3 Valige nuppudega M/m kategooria [Video], [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto) ja vajutage sisestusklahvi. Taasesitus 11

12 Esitamine võrgu kaudu Funktsiooni TV SideView kasutamine (ainult BDP-S5500/S4500/S3500) TV SideView on tasuta mobiilirakendus kaugjuhtimisseadmete (nt nutitelefonide jms) jaoks. Mängijas funktsiooni TV SideView kasutades saate mängijat hõlpsasti kaugjuhtimisseadmega juhtida. Saate käivitada teenuse või rakenduse otse kaugjuhtimisseadmest ja vaadata taasesitamise ajal plaadi teavet. Funktsiooniga TV SideView seadet saab kasutada ka kaugjuhtimispuldina ja tarkvaraklaviatuurina. Enne funktsiooniga TV SideView seadme esmakordset kasutamist tuleb teil funktsiooniga TV SideView seade registreerida. Registreerimiseks järgige funktsiooniga TV SideView seadmes ekraanil kuvatavaid juhiseid. b Seadet saab registreerida vaid avaekraanil. Ekraani peegelduse kasutamine (ainult BDP-S5500/S3500) Ekraani peegeldus on funktsioon, millega kuvada mobiiliseadme ekraan Miracasti tehnoloogiat kasutades TV-s. Mängija saab ühendada otse ekraani peegeldusega ühilduva seadmega (nt nutitelefon või tahvelarvuti). Saate seadme kuva nautida suurel teleriekraanil. Selle funktsiooni kasutamiseks pole tarvis raadiovõrgu ruuterit (ega pääsupunkti). b Ekraani peegelduse kasutamisel võib pildi- ja helikvaliteet teiste võrkude häirete tõttu vahel kehvem olla. Ekraani peegelduse ajal ei pruugi kõik võrgufunktsioonid olla saadaval. Veenduge, et seade ühilduks Miracastiga. Ühenduvus kõigi Miracastiga ühilduvate seadmetega pole garanteeritud. 1 Tehke avaekraanil nuppudega </M/m/, valik [Screen mirroring] (Ekraani peegeldus) ja vajutage nuppu ENTER. 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 12

13 Internet Veebisaitide sirvimine (ainult BDP-S5500/S4500/S3500) Saate luua ühenduse Internetiga ja sirvida veebisaite. 1 Ühendage mängija võrku (lk 9). 2 Tehke avamenüüs nuppudega </M/m/, valik [All Apps] (Kõik rakendused). 3 Tehke nuppudega </M/m/, valik [Internet Browser] (Interneti-brauser) ja vajutage nuppu ENTER. z Brauser ei toeta veebisaitide teatud funktsioone ega pruugi mõnd veebisaiti õigesti kuvada. Software Update 1 Tehke avamenüüs nuppudega </M/m/, valik [Setup] (Seadistus). 2 Tehke nuppudega M/m valik [Software Update] (Tarkvaravärskendus) ja vajutage nuppu ENTER. x [Update via Internet] (Värskenda Interneti kaudu) Värskendab mängija tarkvara saadaoleva võrgu kaudu. Veenduge, et võrk on Internetiga ühendatud. Üksikasju vaadake jaotisest 2. samm: võrguühenduse ettevalmistamine (lk 9). x [Update via USB Memory] (Värskenda USB-mäluseadmelt) Värskendab mängija tarkvara USB mäluseadme abil. Veenduge, et tarkvaravärskenduse kausta nimi on kindlasti UPDATE ja kõik värskendusfailid salvestatakse sellesse. Mängija saab tuvastada ühes kihis kuni 500 faili/kausta, sh värskendusfailid/-kaustad. Internet z Soovitame tarkvara värskendada umbes iga 2 kuu järel. Kui teie võrgu seisund on halb, minge lehele et laadida alla uusim tarkvaraversioon ja värskendada USB-mälu kaudu. Samuti saate värskendamisfunktsioonide kohta teavet veebisaidilt. 13

14 Lisateave Esitatavad plaadid Blu-ray Disc *1 BD-ROM, BD-R *2 /BD-RE *2 DVD *3 DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/ DVD+RW CD *3 CD-DA (muusika-cd), CD-ROM, CD-R/CD-RW *1 Kuna Blu-ray Disci spetsifikatsioonid on uued ja arenevad pidevalt, ei pruugi osad plaadid olenevalt plaadi tüübist ja versioonist esitatavad olla. Olenevalt allikast, ühendatud väljundpistikust ja valitud heliseadistusest erineb ka heliväljund. *2 BD-RE: versioon 2.1, BD-R: versioon 1.1, 1.2, 1.3, sh orgaanilise pigmendi tüübiga BD-R (LTH-tüüpi). Piirkonnakood Esitatavate failide tüübid 14 Kodek Arvutis salvestatud BD-R-plaate ei saa esitada, kui postskriptumid on salvestatavad. *3 CD- või DVD-plaati ei esitata, kui salvestamist pole õigesti lõpetatud. Lisateavet vaadake salvestusseadmega kaasasolevast kasutusjuhendist. Piirkonnakood (ainult BD-ROM/DVD-video) Seadme tagaküljele on trükitud piirkonnakood ja seade esitab ainult sama piirkonnakoodiga või tähisega ALL märgistatud BD-ROM-e/DVDvideoid. Konteinervorming Laiend Heliga MPEG-1-video *1 PS.mpg,.mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG MKV.mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis MPEG-2-video *2 TS *4.m2ts,.mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC PS*3.mpg,.mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG MKV *1.mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis Xvid AVI.avi Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3 MKV.mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis MKV *1.mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis MP4 *1.mp4,.m4v AAC TS *1.m2ts,.mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC MPEG4/AVC *5 Quick Time *6.mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3 FLV *6.flv,.f4v LPCM, AAC, MP3 3gpp/3gpp2 *6.3gp,.3g2,.3gpp,.3gp2 AAC VC1 *1 TS.m2ts,.mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC MKV.mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis WMV9 *1*7 ASF.wmv,.asf WMA9, WMA 10 Pro MKV.mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

15 Kodek Konteinervorming Laiend Heliga Liikuv JPEG *6 Quick Time.mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3 AVI.avi Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3 Vorming AVCHD (versioon 2.0) *1*8*9*10 Kodek Laiend MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) *11.mp3 AAC/HE-AAC *1*11.m4a,.aac *6 WMA9 standard *1.wma WMA 10 Pro *6.wma LPCM *11.wav FLAC *1.flac,.fla Dolby Digital *6*11.ac3 Vorbis *6.ogg Monkey s Audio *6.ape Vorming Laiend JPEG.jpeg,.jpg,.jpe PNG.png *12 GIF.gif *12 MPO.mpo *6*13 *1 Mängija ei pruugi esitada seda failivormingut DLNA-serveris (ainult BDP-S5500/S4500/S3500). *2 Mängija saab DLNA-serveris esitada ainult standardlahutusega videoid (ainult BDP-S5500/ S4500/S3500). *3 Mängija ei esita DTS-vorminguga faile DLNAserveris (ainult BDP-S5500/S4500/S3500). *4 Mängija suudab DLNA-serveris esitada vaid Dolby Digitali vormingus faile (ainult BDP-S5500/S4500/ S3500). *5 Mängija toetab AVC-d kuni tasemeni 4.1. *6 Mängija ei esita seda failivormingut DLNA-serveris (ainult BDP-S5500/S4500/S3500). *7 Mängija toetab WMV9-t kuni tasemeni Advance Profile. *8 Mängija toetab kaadrikiirust kuni 60 kaadrit sekundis. *9 Mängija esitab digitaalse videokaameraga jne salvestatud AVCHD-vormingus faile. AVCHDvormingus ketast ei esitata, kui see ei ole õigesti lõpetatud. *10 Mängija saab esitada AVCHD 3D-vormingut (ainult BDP-S5500/S4500). *11 Mängija saab esitada MKA-faile. (Seda faili ei saa esitada DLNA-serveris (ainult BDP-S5500/S4500/S3500).) *12 Mängija ei esita animeeritud PNG- ega GIF-faile. *13 MPO-failide puhul (v.a 3D) kuvatakse põhipilt või esimene pilt (ainult BDP-S5500/S4500). b Mõnd faili ei pruugita olenevalt failivormingust, faili kodeeringust, salvestamistingimustest või DLNA-serveri tingimustest esitada (ainult BDP-S5500/S4500/S3500). Mõnd arvutis redigeeritud faili ei pruugita esitada. Mõne faili puhul ei pruugi edasi- ja tagasikerimine võimalik olla. Mängija ei esita DRM- ja Lossless-kodeeringuga jms faile. Mängija tuvastab BD-del, DVD-del, CD-del ja USB seadmetes järgmised failid või kaustad: kuni 9. kihi kaustadeni, sh juurkaust; kuni 500 faili/kausta ühel kihil. Mängija suudab tuvastada järgmised DLNAserverisse salvestatud failid või kaustad (ainult BDP-S5500/S4500/S3500): kuni 19. kihi kaustadeni; kuni 999 faili/kausta ühel kihil. Mängija toetab järgmisi kaadrisagedusi: kuni 60 kaadrit sekundis (ainult AVCHD (MPEG4/AVC) puhul). kuni 30 kaadrit sekundis muude videokodekite puhul. Mängija toetab video bitijada kiirust kuni 40 Mb/s. Osad USB-seadmed ei pruugi selle mängijaga töötada. Mängija tuvastab massmälu klassi (MSC) seadmed (nt välkmälu või kõvakettaajam), pildi jäädvustamisseadme (SICD) klassi seadmed ja 101 asetusega klaviatuuri. Andmete rikkumise või USB-mäluseadme või muude seadmete kahjustamise vältimiseks lülitage mängija enne USB-mäluseadme või muude seadmete ühendamist ja eemaldamist välja. Mängija ei pruugi andme-cd-lt suure bitikiirusega videofaile sujuvalt esitada. Soovitatav on selliseid faile esitada andme-dvd-lt või andme-bd-lt. Lisateave 15

16 Spetsifikatsioonid Süsteem Laser Sisendid ja väljundid DIGITAL OUT (COAXIAL) (Pesa nimi) HDMI OUT LAN (100) USB DC IN Pooljuhtlaser Fonopesa / 0,5 Vp-p / 75 oomi (pesa tüüp / väljundtase / laadimistakistus) HDMI 19 viiguga standardpistik 100BASE-TX-liides USB-pesa tüüp A (USB-mäluseadme, mälukaardilugeja, digifotokaamera ja digivideokaamera ühendamiseks) BDP-S5500: 12 V alalisvool, 750 ma BDP-S4500/S3500: 12 V alalisvool, 650 ma BDP-S1500: 12 V alalisvool, 600 ma Traadita (ainult BDP-S5500/S3500) Traadita kohtvõrgu (LAN) standard Üldteave IEEE b/g/n Sageduspiirkond 2,4 GHz riba: kanalid 1 13 Modulatsioon Nõuded toitele Elektritarbimine (AC-adapteri kasutamisel) Võrgu ooterežiim* Mõõdud (ligik.) Kaal (ligik.) DSSS ja OFDM * Võrgu ooterežiimi aktiveerimiseks seadke menüüs [Network Settings] (Võrguseaded) suvandi [Remote Start] (Kaugkäivitus) sätteks [On] (Sees) ja lülitage mängija välja. Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda. 12 V alalisvool koos AC-adapteriga Nominaalandmed: sisend V vahelduvvool, 50/60 Hz BDP-S5500: 11 W BDP-S4500/S3500: 9,5 W BDP-S1500: 8,8 W 4,5 W (kõik traadiga/traadita võrgu pordid on olekus ON) mm (laius/sügavus/kõrgus), sh väljaulatuvad osad 0,8 kg Töötemperatuur 5 C kuni 35 C Õhuniiskus kasutuskohas 25% kuni 80% Kaasasolevad tarvikud AC-adapter (AC-M1208WW) (1) Vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe) (1) Pult (kaugjuhtimine) (1) R03 (suurus AAA) patareid (2) 16

17

18 Selle mängija tarkvara võidakse tulevikus värskendada. Saadaolevate värskenduste ja uusimate kasutusjuhendite kohta leiate lisateavet järgmiselt veebisaidilt. z Kasulikke vihjeid, nõuandeid ja teavet Sony toodete ning teenusete kohta leiate aadressilt (2) (EE) 2015 Sony Corporation

BDP-S6200

BDP-S6200 4-476-198-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: http://support.sony-europe.com/ 2 HOIATUS

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 4-485-833-13(1) (EE) Blu-ray Disci / DVD kodukinosüsteem Viitejuhend BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

STR-DN1060/STR-DN860

STR-DN1060/STR-DN860 Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend EE STR-DN1060/STR-DN860 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

STR-DA2800ES

STR-DA2800ES 4-429-113-31(3) (EE) Mitme kanaliga AV-vastuvõtja Kasutusjuhend Lugege kõigepealt vastuvõtjaga kaasas olnud kiirseadistusjuhendit. Selle abil saate ühendustest ja vastuvõtja kasutamisest paremini aru.

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil Mudeli S

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil   Mudeli S E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil www.samsung.com/register Mudeli Seerianumber Sisu e-manuali juhend e-manuali vaatamine

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B www.prestigio.com Sisukord Lahtiütlus 3 Sissejuhatus 3 Pakendi sisu 4 Alustamine 5 Lugeja laadimine 6 Sisse- ja väljalülitamine, seadme lähtestamine, MicroSD-kaardi

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI (REF. NO.: 10090402) EESTI Sisukord Ohutusteave... 2 Alustusjuhend... 3 Teated, omadused ja tarvikud... 3 Kaugjuhtimispult... 6 Ühendused... 7 Esmakordne seadistus USB-ühendused... 8 Teleri menüü võimalused

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275 4-531-548-11(1) () Digitaalne salvestav HD-videokaamera Kasutusjuhend Alustamine Salvestamine/Taasesitus Piltide salvestamine Videokaamera kohandamine Muud Vt ka: http://www.sony.net/sonyinfo/support/

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem