PD7000B_C_S estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PD7000B_C_S estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised turvalisusnõuded...3 Märkus Teie kaasaskantav DVD mängija...9 Tutvustus...9 Mis on karbis?...10 Peaseadme ülevaade Alustamine...12 Patareide laadimine...12 Lisaseadmete ühendamine Mängija kasutamine...14 Sisse lülitamine...14 OSD keele valimine...14 Heliplaatide mängimine...14 Mängimise valikud Seadistuste reguleerimine Toote informatsioon Probleemide lahendamine Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

3 Kaugjuhtimispult ei reageeri Mängija tundub soe... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Veenduge, et kaugjuhtimipuldi ja mängija vaheline ala oleks tõketest vaba. Suunake kaugjuhtimispult otse mängija suunas, olles ise puldiga mängijale piisavalt lähedal. Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid. Funtsioonid ei tööta selle konkreetse plaadi puhul. Vaadake plaadi kohta antud juhiseid. Kui mängijat kasutatakse pikka aega järjest, siis selle pealispind soojeneb veidi. See on normaalne. 1. OLULINE Olulised turvalisusnõuded 1. Lugege neid juhiseid. 2. Hoidke need juhised alles. 3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele. 4. Järgige kõiki juhiseid. 5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. 6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga. 7. Ärge katke kinni ühtegi õhutusauku. Paigutage vastavalt tootja juhistele. 8. Ärge paigaldage seadet kuumaallikate lähedale nagu näiteks radiaatorid, kuuma talletavad esemed, ahjud või teised aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis toodavad soojust. 9. Polariseeritud kaablitega riikide korral ärge eirake polariseeritud ega maandus-tüüpi pistikute ohutuseesmärki. Polariseeritud pistikutel on kaks otsikut, milledest üks on laiem kui teine. Maandus-tüüpi pistikul on kaks otsikut ja lisaks veel kolmas maandus-otsik. Laiem otsik või kolmas maandus-otsik on mõeldud ohutuseesmärgil. Kui selline pistik ei sobi pistikupesasse, siis kontakteeruge elektrikuga, et Teie iganenud pistikupesa vahetataks välja. Hoiatus: Selleks, et vältida elektrilööki, lükake pistiku laiem otsik laiemasse pesasse täielikult sisse. 10. Kaitske voolujuhet, et sellele ei astutaks peale või kõnnitaks otsa, eriti pistiku otsikuid, pikendusjuhtmeid ja kohti, kust juhe väljub aparaadist. 11. Kasutage ainult lisandeid, mis on soovitatud tootja poolt. 12. Kasutage ainult koos raamiga, alusega, statiiviga, kronsteiniga või plaadiga, mis on tootja poolt soovitatud või koos aparaadiga müüdud. Kui kasutate raamistikku, siis olge ettevaatlik, kui liigutate raamistikku ja aparaati, et vältida vigastusi väljajäävate nurkadega. 18 3

4 ... OLULINE 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Hoiatus Elektrilöögi saamise oht. Ärge kunagi eemaldage toote korpust. 13. Ühendage seade seinakontaktist lahti, kui väljas on äikesetorm või kui Te ei kavatse seadet kaua aega kasutada. 14. Pöörduge aparaadi hooldamiseks kvalifitseeritud personali poole. Kui aparaat on mingilgi moel viga saanud (näiteks juhtme ühenduskoht on vigastatud, vedelik või mingid esemed on kukkunud aparaadile, aparaat on olnud vihma või niiskuse käes, ei toimi normaalselt või on maha kukkunud), siis on vaja pöörduda teenindusse. 15. Patareisid (patareide pakk või paigaldatud patareid) ei tohiks hoida liigse kuumaallika (näiteks päikesepaiste või tuleleek) lähedal. 16. Aparaadile ei tohi midagi tilkuda ning samuti ei tohi teda ka millegagi pritsida. 17. Ärge asetage ühtegi ohuallikat aparaadile (näiteks vedelikku täis esemed, põlevad küünlad jne). 18. See aparaat võib sisaldada seatina või elavhõbedat. Nende ainete äraviskamise koht võib keskkonnaohutuse tõttu olla reglementeeritud. Jäätmekäitluse info jaoks pöörduge kohalike võimude poole või võtke ühendust Electronic Industries'ga. Liitumine: Kui on kasutatud pistikupesa või muid ühendusvahendeid seadme lahtiühendamiseks, siis peavad lahtiühendamiskohad jääma vabalt ligipääsetavateks. Hoiatus! Ärge kunagi eemaldage aparaadi korpust. Ärge kunagi määrige ühtegi aparaadi detaili. Ärge kunagi asetage seda aparaati mõne teise elektroonilise seadme peale. Hoidke aparaat eemal otsesest päikesevalgusest, avatud leekidest või kuumusest. Ärge kunagi vaadake aparaadis olevat laserkiirt. Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs aparaadi pistikule või adapterile seadme vooluvõrgust eemaldamiseks. Kui tahate, et garantii kehtiks, siis ärge kunagi üritage seadet ise parandada. Kui Teil tekib probleeme mängija kasutamisel, siis enne abi palumist vaadake läbi allolevad punktid. Kui probleemi pole võimalik kõrvaldada, siis registreerige oma mängija ja saage abi Philipsi kodulehelt Vool puudub Heli puudub Moonutatud pilt Plaat ei mängi Veenduge, et voolujuhtme mõlemad pistikud on korralikult ühendatud. Veenduge, et pistikupesas on vool. Veenduge, et sisse-ehitatud patarei ei ole tühi. Veenduge, et AV kaabel on korrektselt ühendatud. Puhastage plaat. Pühkige plaati puhta, pehme, lõuendivaba riidetükiga keskelt väljapoole. Veenduge, et plaadi video väljundformaat on televiisoriga ühilduv. Muutke video väljundformaati, et see sobiks Teie televiisoriga või kanaliga. LCD on toodetud kasutades kõrgtehnoloogiat. Sellele vaatamata võivad LCD ekraanile ilmuda vahel väiksed mustad ja/või heledad täpid (punane, sinine, roheline). See on tootmisprotsessi normaalne tulemus ja ei viita talitlushäirele. Veenduge, et plaadi tekstiga osa on ülespoole. Pühkige plaati puhta, pehme, lõuendivaba riidetükiga keskelt väljapoole. Veenduge, et plaat ei ole vigane. Selleks proovige kasutada oma mängijas teist plaati. 4 17

5 6. TOOTE INFORMATSIOON Mõõtmed Kaal Märkus Toote informatsioon võib muutuda eelneva hoiatuseta. 195 x 38 x 153 mm 0.71 kg Pingeallikas Sisend: V 50/60Hz 0.3A Väljund: DC 9V=0.8A Voolu tarbimine Toote töötamiseks sobilik temperatuurivahemik Laseri lainepikkus Videoväljund Formaat 9 W NTSC & PAL Väljundtase 1Vp p ± 20% Impedants 75 Ω Audioväljund Audioväljund (analoogaudio) Väljundtase: 2V ± 10% Impedants Audio moonutus + müra Sageduse vastuvõtt Signaali ja müra suhe Kanalieristus Dünaamiline ulatus 0 45 C 650 nm 10 K Ω -80 (1KHz) 20Hz-20KHz ± 1dB 80 db 80 db 80 db... OLULINE Ohutult kuulamine Kuulake keskmisel helitugevusel Kõrvaklappide kasutamine kõva helitaseme juures võib rikkuda Teie kuulmist. See toode võib toota sellistel detsibelltasemetel helisid, mis võivad tavainimesele põhjustada kuulmise halvenemist isegi minutiajalise kuulamisega. Kõva helitugevus on mõeldud inimestele, kellel on juba kuulmine halvenenud. Heli võib olla petlik. Aja möödudes Teie kuulmise mugavusaste mugavdub tugeva helitasemega. Peale mõningase aja möödumist võib helitase tunduda normaalne, kuid tegelikkuses on helitase väga kõva ja võib kahjustada Teie kuulmist. Seetõttu seadke helitugevus keskmisele tasemele ja jätkegi see nii. Seadke helitugevus madalaks. Keerake heli aeglaselt tugevamaks, kuni Te kuulete heli selgelt ja mugavalt, moonutusteta. Pikaaegne muusika kuulamine, isegi normaalsel tasemel võib põhjustada kuulmise halvenemist. Kasutage varustust mõistlikult ja tehke pause. Kuulake muusikat mõistliku helitugevusega ja mõistlikul ajaperioodil. Ärge keerake muusikat tugevamaks, kui Teie kuulmine on harjunud helitugevusega. Ärge keerake muusikat nii tugevaks, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub. Te peate kasutama kõrvaklappe ettevaatlikusega või lõpetama nende kasutamise potentsiaalsetes ohtlikes olukordades (mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga jne sõites). Vastasel korral võite tekitada liiklusohtliku olukorra ning samas on kõrvaklappide kasutamine sellistes situatsioonides mõningates piirkondades ebaseaduslik. Hoiatus! Nuppude, regulatsioonide või protseduuride teistsugune kasutamine kui siin kirjeldatud võib põhjustada ohtlikku kiirgusleket või muul moel ohtlikke olukordi. 16 5

6 ... OLULINE Märkus Kõik muudatused, mis on tehtud sellele aparaadile ja mis pole kooskõlas Philips Consumer Lifestyle'i lubatuga, võivad muuta Teie aparaadi kasutamiskõlbmatuks. See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele. See seade on kooskõlas järgmiste direktiividega: 2004/108/EC /95/EC Keskkonnaalane informatsioon Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp), polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev vahukile). Teie süsteem koosneb materjalides, mida on võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vanade patareide või vana seadme äraviskamist. Ümber töötlemine Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele: Ärge visake oma toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. 5. SEADISTUSTE REGULEERIMINE Mängimisvõimaluste maksimeerimiseks kasutage SETUP (ülesseadistus) menüüd, et häälestada oma seadistused parimal võimalikul moel. 1. Vajutage SETUP (ülesseadistus). Kuvatakse ülesseadistusmenüü. 2. Kasutage navigeerimisnuppe, et teha valik ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu. [General Setup Page] (üldine) [Language] [PBC settings] [DivX VOD] [DivX Subtitles] [Parental DVD] [Set Password] [Factory Settings] [Video] (video) [LCD Display] [TV Standard] [Brightness] [Contrast] [Audio] (audio) [Dolby] [Version] Valige ekraanil oleva teksti keel. Seadke taasesituse funktsioon sisse/välja. Saage DivX registreerimiskood. Valige DivX subtiitrite keel. Tehke vanemlikud valikud. Muutke olemasolev salasõna. Taastage tehase poolt pandud seadistused. Seadke ekraani kuvasuhe. Seadke televiisori süsteemile video väljundformaat. Reguleerige ekraani heledust. Reguleerige ekraani kontrastsust. Seadke Dolby väljund. Vaadake versiooni kohta käivat informatsiooni. 3. Vajutage nuppu, et minna tagasi eelmisesse menüüsse. 4. Vajutage väljumiseks SETUP (ülesseadistus). 6 15

7 4. MÄNGIJA KASUTAMINE Sisse lülitamine Libistage POWER ON/OFF (CHR) lüliti ON (sees) asendisse. indikaator lülitub sisse. OSD keele valimine Saate ekraanil oleva teksti jaoks valida erineva keele. 1. Vajutage SETUP (ülesseadistus). Ilmub ülesseadistusmenüü. 2. Valige [General] (üldine) > [Language] (keel). 3. Valiku tegemiseks vajutage. 4. Kinnitamiseks vajutage OK. 5. Väljumiseks vajutage SETUP (ülesseadistus). Heliplaatide mängimine 1. Libistage mängijal OPEN Sisestage plaat nii, et kirjadega külg oleks üles poole. Vajutage alla, et sulgeda plaadisahtel. Plaat käivitub automaatselt. Kui ei käivitu, siis vajutage / OK. Kui ilmub menüü, siis tehke valik ja seejärel vajutage mängimise alustamiseks /OK nuppu. Pausi panemiseks vajutage /OK. Mängimise taastamiseks vajutage uuesti. Mängimise lõpetamiseks vajutage kaks korda STOP. Eelmise/järgmise elemendi valimiseks vajutage või. Video/Audio sees otsimise alustamiseks vajutage või nuppu üks kord või rohkem. Mängimise valikud 1. Mängimise ajal vajutage mõne mängimise valiku tegemiseks OPTIONS (valikud) nuppu. 2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.... OLULINE Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa direktiivis 2006/66/EC, mida ei tohi visata minema koos tavalise majapidamisprahiga. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. Sisse-ehitatud patarei eemaldamiseks viige oma toode alati professionaali juurde. Olge vastutustundlik Austage kopeerimisõigusi Kopeerimiskaitsega materjalist autoriseerimata koopiate tegemine (sh arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla kopeerimisõiguste rikkumine ja tuua kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohiks sellisel otstarbel kasutada. Materjali salvestamine ja taasesitus võivad vajada nõusolekut. Vaadake Autoriõiguse seadust (Copyright Act) 1956 ja Artistide kaitse seadusi (The Performer's Protection Act) Toode on kaitstud autoriõiguste seadustega, mis tulenevad U.S. patentidest ja teistest intellektuaalse omandi seadustest, mille õigused kuuluvad Macrovision Corporation'ile ja teistele õiguste omajatele. Selle autoriõigustega kaitstud seadme kasutamine on lubatud vaid juhul, kui Macrovision Corporation on selleks loa andnud, seade on mõeldud kodus ja teistes piiratud vaatajaskonnaga kohtades kasutamiseks, kui just Macrovision Corporation pole muud lubanud. Seadme kopeerimine või selle osadeks lammutamine on keelatud. 14 7

8 ... OLULINE... ALUSTAMINE Lisaseadmete ühendamine Hoiatus! DivX, DivX Certified, samuti sellega seonduvad logod on DivX, Inc. Kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsiga. Toodetud Dolby Laboratories loal. "Dolby" ja topelt-d sümbolid on Dolby Laboratories kaubamärgid. Aparaat sisaldab järgmist märki: Enne mistahes lisaseadme ühendamist lülitage oma mängija välja. Saate mängija ühendada televiisori või võimendiga, et nautida DVD-sid või karaoket. Sobitage AV kaablite (ei ole kaasas) värvid pesadega: Kollane kaabel on kollase videopesa jaoks. Punane/valge kaabel on punase/valge audiopesa jaoks. KLASS 1 LASERTOODE 8 13

9 3. ALUSTAMINE Hoiatus! Kasutage nuppe ainult nii nagu siin kasutusjuhendis kirjas. Järgige siin peatükis olevaid juhiseid alati järjest. Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis Teilt küsitakse mängija mudeli- ja seerianumbrit. Mudeli- ja seerianumber on mängija all. Kirjutage need numbrid siia. Mudeli nr: Seeria nr: Patareide laadimine Ettevaatust Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et vooluallika voldid vastavad voltidele, mis on prinditud mängija alla. Patareide laadimiseks kasutage ainult kaasasolevat AC adapterit. Märkus Toote tüübiplaat asetseb mängija all. Saate mängijat laadida vaid siis, kui see on vool-välja reþiimil. 1. Libistage POWER ON/OFF (CHR) lüliti OFF (väljas) asendisse. 2. Ühendage kaasasolev AC adapter mängija ja AC pistikupesaga. 2. TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA Õnnitlused ostu puhul ja tere tulemast Philipsi perre! Saamaks osa Philipsi täielikust abist, registreerige oma toode Tutvustus Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalseid videoplaate, mis järgivad üldkehtivaid DVD Video standardeid. Selle tootega saate vaadata tõelise kinopildi kvaliteediga filme ja kuulata stereo või mitmekanalist heli (sõltuvalt plaadi ja taasesituse ülesseadistamisest). Saate ka valida taustaheli, subtiitrite keele ja mõne taasesituse valiku. Lisaks saate piirata osade plaatide ettemängimist, mis ei ole lastele sobilikud. Saate selle DVD mängijaga kasutada järgmisi plaate (kaasa arvatud CD- R, CD-RW, DVD±R ja DVD±RW): DVD-Video Video-CD Audio- CD MP3- CD DivX Plaadid, millel on JPEG failid Mis on karbis? Kontrollige oma tootepakendi sisu: Kaasaskantav DVD mängija AC vooluadapter, AY5808 (Philips) Autoadapter Kasutusjuhend Kiire alguse teejuht Laadimisindikaator lülitub sisse. Patareide täielikuks laadimiseks kulub umbes 4,5 tundi. Kui patarei on täielikult laetud, siis laadimisindikaator lülitub välja. 12 9

10 ... TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA Peaseadme ülevaade 1. Ekraanipaneel 2. STOP 3. SUBTITLE (subtiitrid) 4. OPTIONS (valikud) 5. DC IN 6. Lõpetab plaadi ettemängimise. Valib DVD subtiitrite keele. Pääseb ligi valikutele, mis on seotud hetketegevuse või - valikutega. Vooluallika pesa. Kõrvaklappide auk.... TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA 7. AV OUT 8. VOLUME (helitugevus) 9. POWER ON/OFF (CHR) (vool sisse/välja) 10. CHR/ 11.,,,, /OK 12., 13. DISC MENU (plaadi menüü) 14. AUDIO 15. SETUP (ülesseadistus) 16. OPEN (avamine) Audio/Video väljundpesa. Suurendab või vähendab helitugevust. Lülitab DVD mängija sisse/välja. Laadimise/Voolu indikaator. Menüüdes liikumine. Otsib edaspidi/tagurpidi erinevatel kiirustel. Kinnitab sisenemist või valikut. Alustab, paneb pausi või taastab plaadi ettemängimise. Hüppab eelmisele või järgmisele pealkirjale, peatükile või loole. DVD korral pääseb ligi või väljub plaadi menüüst. VCD korral lülitab sisse või välja PBC (Playback Control) reþiimi. VCD versioon 2.0 korral või SVCD, millel on PBC sisse lülitatud korral pöördub tagasi menüüsse. DVD korral valib audiokeele. VCD korral valib audioreþiimi. Pääseb ligi või väljub ülesseadistusmenüüst. Avab plaadisahtli

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

DVP3100V estonian.cdr

DVP3100V estonian.cdr DVD-MÄNGIJA / VIDEOMAKK Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED OHUTUSNÕUDED ETTEVAATUST ELEKTRIÐOKI OHT MITTE AVADA ETTEVAATUST: ELEKTRIÐOKI OHU VÄHENDAMISEKS

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc 27 Sisukord Kaugjuhtimispuldi nupud 28 TFT televiisor 29 TFT televiisori seinale paigaldamine (valikuline) 31 Ettevalmistused 33 Omadused 33 Paneeli omadused 33 Ohutusmeetmed 33 Enne oma televiisori sisse

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem