Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt"

Väljavõte

1 Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

2 Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus 5 Abi ja tugi 5 2 Teie toode 6 Peaseade 6 Kaugjuhtimispult 6 Ühendused 7 Juhtmeta subwoofer 8 3 Ühendamine 9 Paigaldamine 9 Subwooferi ühendamine peaseadmega 9 Televiisoriga ühendamine 10 Heli ühendamine teistest seadmetest 11 Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI 12 4 Toote kasutamine 13 Kellaaja seadistamine 13 Automaatne puhkerežiimi lülitumine 13 Helitugevuse muutmine 14 Dolby Atmos 14 Heli valimine 15 Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu 16 Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse 16 MP3 mängija 17 USB mäluseade 17 Ekraani heleduse kohandamine 17 Tehaseseadistuste taastamine 18 5 Tarkvara uuendamine 18 Tarkvara versiooni kontrollimine 18 Tarkvara uuendamine USB kaudu 18 6 Seinale kinnitamine 19 7 Tehnilised andmed 20 8 Probleemide lahendamine 21 2 EE

3 1 Oluline Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti. Ohutus Elektrilöögi või tulekahju oht! y Enne ühenduste loomist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust eemaldatud. y Toode ei tohi kokku puutuda vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida. y Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. y Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse. y Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla. y Patareisid (patareipakki või paigaldatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesekiirgus, leegid või muu sarnane. y Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti. y Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates. y Kasutage seadet ainult troopilises ja/või mõõdukas kliimas. Lühise või tulekahju oht! y Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme taga või all. y Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev. Vigastuste või seadme kahjustumise oht! y Seadme seinale kinnitamiseks tuleb järgida paigaldamise juhendeid. Kasutage vaid komplektisolevat seinaklambrit (kui on olemas). Seadme valesti paigaldamine võib põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. y Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele. y Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate. y Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi. EE 3

4 Ülekuumenemise oht! y Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid. Keskkonna saastamise oht! y Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja leeliseline jne). y Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega. y Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel. y Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti hävitada. Patareide neelamise oht! y Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. Kaks tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused. y Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud, siis kutsuge kohe arstiabi. y Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusest väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud. y Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusest väljas ning võtke tootjaga ühendust. See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus. ~ Vahelduvvool Kasutage ainult kasutusjuhendis nimetatud voolutarvikuid. Toote hooldamine Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riiet. Keskkonna kaitsmine Vana toote ja patarei ära viskamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL. See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EL vastavat patareid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. 4 EE

5 Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number. Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate oma toote alt või tagant. Patareide eemaldamine Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki. Vastavus Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele. Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see toode on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EK nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse Deklaratsiooni (Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil Abi ja tugi 0560 Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil et: y laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend y vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks) y leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele y saata meile küsimus y suhelda meie esindajatega EE 5

6 2 Teie toode Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks (nt. et saada teavitusi tarkvarauuenduste kohta) registreerige oma toode internetis aadressil 4. Ekraanipaneel 5. NFC ala Puudutage NFC toega seadmega seda NFC ala, et luua Bluetooth ühendus. Kaugjuhtimispult See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist. Peaseade See peatükk annab ülevaate peaseadmest. 1. y Seadme sisse või puhkerežiimi lülitamine. y Kui seade on puhkrežiimis, muutub puhkerežiimi indikaator punaseks. 2. Seadme sisendallika valimine. 3. +/- (helitugevus) Helitugevuse suurendamine või vähendamine. 1. Seadme sisse või puhkerežiimi lülitumine. 2. Allika valimise nupud y HDMI ARC: lülitumine HDMI ARC ühendusele. 6 EE

7 y HDMI 1: lülitumine HDMI 1 ühendusele. y HDMI 2: lülitumine HDMI 2 ühendusele. y COAX: heliallika lülitumine koaksiaalsele ühendusele. y OPTICAL: heliallika lülitumine optilisele ühendusele. y AUDIO IN: heliallika lülitumine AUX ja AUDIO IN ühenduse (3.5mm pesa) vahel. y USB: lülitumine USB režiimi. y : lülitumine Bluetooth režiimile. y : selle toote jaoks sisendallika valimine. 3. / Eelmise või järgmise loo juurde liikumine USB või Bluetooth režiimis. 4. Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine USB või Bluetooth režiimis. 5. BASS +/- Bassihelide suurendamine või vähendamine. 6. Helitugevuse kohandamine y +/-: Helitugevuse suurendamine või vähendamine. y : Heli vaigistamine või taastamine. 7. Helirežiimi valik y SMART: Automaatne helirežiimi valimine, mis sobib teie video või muusikaga. y MUSIC: Stereo helirežiimi valimine. y VOICE: Selge hääle helirežiimi valimine. y MOVIE: Ruumilise helirežiimi valimine. 8. HEIGHT +/- Dolby Atmos kõrgusefekti taseme valimine. 9. AUDIO SYNC +/- Heliviivituse suurendamine või vähendamine. 10. NIGHT Öörežiimi sisse või välja lülitamine. 11. DIM Selle toote ekraanipaneeli heleduse kohandamine. 12. Kellaaja või ekraanil kuvatava kella seadistamine. 13. AUTO VOL Automaatse helitugevuse sisse ja välja lülitamine. 14. TREBLE +/- Tämbri suurendamine või vähendamine. Ühendused See peatükk annab ülevaate teie seadme ühenduspesadest. 1. HDMI OUT (ARC) TO TV Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks. 2. HDMI IN1 / HDMI IN2 Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks. EE 7

8 3. USB y Pesa USB mäluseadmega ühendamiseks, et muusikat kuulata. y Selle toote tarkvara uuendamiseks. 4. DC IN Pesa vooluvõrku ühendamiseks. 5. AUDIO IN Seadme heliväljundiga ühendamiseks AUDIO IN või AUX kaudu (vajutades korduvalt nupule AUDIO IN kaugjuhtimispuldil). 6. OPTICAL IN Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks. 7. COAXIAL IN Pesa televiisori või teiste seadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks. 2. Subwooferi indikaator y Kui vool lülitatakse sisse, siis indikaator süttib. y Juhtmeta ühenduse loomisel subwooferi ja peaseadme vahel vilgub indikaator kiirelt valgelt. y Kui ühendamine õnnestub, süttib indikaator valgelt. y Kui ühendamine ei õnnestu, vilgub indikaator aeglaselt valgelt. y Kui ühendus on katkenud üheks minutiks, lülitub indikaator välja. 3. AC MAINS~ Pesa vooluvõrguga ühendamiseks. Juhtmeta subwoofer Sellel seadmel on juhtmeta subwoofer. 1. CONNECT (ühendamine) Vajutage, et siseneda subwooferi ühendamise režiimi. 8 EE

9 3 Ühendamine See peatükk aitab teil luua ühendusi selle seadme ning televiisori ja teiste seadmete vahel. Lisainformatsiooni saamiseks selle seadme põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide). Märkus y Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas. y Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud. Paigaldamine Paigaldage subwoofer peaseadmest vähemalt 1 meetri ning seintest vähemalt 10 sentimeetri kaugusele. Parimat tulemuse saavutamiseks paigaldage subwoofer nagu näidatud alumisel pildil. Subwooferi ühendamine peaseadmega Juhtmeta subwoofer ühendub juhtmeta ühenduse kaudu automaatselt peaseadmega, kui lülitate peaseadme ja subwooferi sisse. Kui te ei kuule juhtmeta kõlaritest ja subwooferist heli, siis looge ühendus käsitsi. 1 Lülitage peaseade ja subwoofer sisse. Kui ühendus peaseadmega on kadunud, vilgub subwooferi indikaator aeglaselt valgelt. 2 Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage subwooferil nupule CONNECT (ühendamine). Subwooferil olev indikaator vilgub kiirelt valgelt. 3 HDMI ARC režimis olles (vajutage nupule HDMI ARC) vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule, üks kord nupule Volume + ning seejärel hoidke all nuppu BASS +. Kui ühendus õnnestub, siis süttib subwooferil olev indikaator valgelt. Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt valgelt. 4 Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülalmainitud samme. Märkus y Kui juhtmeta ühenduse loomiseks või katkestamiseks kulub rohkem kui 1 minut, lülitub subwoofer automaatselt puhkerežiimi ja subwooferil olev LED tuli kustub. EE 9

10 Televiisoriga ühendamine Ühendage oma seade televiisoriga. Teil on võimalik kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite. Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu Parima kvaliteediga heli Teie seade toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). ARC funktsiooni abil saate kuulata televiisori heli läbi selle seadme, kasutades vaid ühte HDMI kaablit. Mida te vajate? y Ühte kiiret (High Speed) HDMI kaablit. y Televiisorit, millel on HDMI ARC ja HDMI-CEC tugi (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit). y Mõne televiisori mudeli puhul on vaja aktiveerida välise kõlari väljund televiisori seadistuste menüüst (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit). y HDMI-CEC probleemide korral lugege televiisori kasutusjuhendit, et veenduda, et HDMI-CEC ühendus on korrektselt tehtud. Vajadusel võtke ühendust televiisori tootjaga. 3 Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule HDMI ARC, et aktiveerida HDMI ARC ühendus. Märkus y 100%-list ühilduvust kõikide HDMI-CEC seadmetega ei garanteerita. y Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme. Valik 2: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 1 Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage HDMI OUT (ARC) TO TV pesa sellel seadmel HDMI ARC pesaga televiisoril. y HDMI ARC ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist. 2 Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. 10 EE 1 Kasutades optilist kaablit, ühendage seadme OPTICAL IN pesa optilise väljundpesaga televiisoril. y Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähiseid OPTICAL OUT, SPDIF või SPDIF OUT. 2 Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule OPTICAL, et aktiveerida optilise kaabli ühendus.

11 Valik 3: Heli ühendamine koaksiaalse kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 2 Vajutage korduvalt seadme kaugjuhtimispuldil nupule AUDIO IN, kuni ekraanipaneelil kuvatakse AUX. Heli ühendamine teistest seadmetest 1 Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage seadme COAXIAL IN pesa koaksiaalse väljundpesaga televiisoril. y Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähiseid COAXIAL/DIGITAL OUT või DIGITAL AUDIO OUT. 2 Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule COAX, et aktiveerida koaksiaalse kaabli ühendus. Valik 4: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite Tavalise kvaliteediga heli Teil on võimalik kuulata teiste elektroonikaseadmete heli läbi selle seadme kõlarite. Valik 1: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 1 Kasutades optilist kaablit, ühendage seadme OPTICAL IN pesa optilise väljundpesaga välisel seadmel. y Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähiseid OPTICAL OUT, SPDIF või SPDIF OUT. 2 Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule OPTICAL, et aktiveerida optilise kaabli ühendus. 1 Kasutades analoogset kaablit, ühendage seadme AUDIO IN (3.5mm) pesa analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) televiisoril. y Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähist AUDIO OUT. EE 11

12 Valik 2: Heli ühendamine koaksiaalse kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 2 Vajutage korduvalt seadme kaugjuhtimispuldil nupule AUDIO IN, kuni seadme ekraanipaneelil kuvatakse AUX. Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI 1 Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage seadme COAXIAL pesa koaksiaalse väljundpesaga välisel seadmel. y Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähiseid COAXIAL/ DIGITAL OUT või DIGITAL AUDIO OUT. 2 Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule COAX, et aktiveerida koaksiaalse kaabli ühendus. Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite Tavalise kvaliteediga heli 1 Kasutades analoogset kaablit, ühendage seadme AUDIO IN (3.5mm) pesa analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) välisel seadmel. y Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähist AUDIO OUT. Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma seade digiboksi, DVD/ Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mänge, siis: y video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning y heli taasesitatakse automaatselt läbi teie seadme. 1 Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage HDMI OUT pesa digitaalsel seadmel HDMI IN 1/2 pesaga teie seadmel. 2 Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage oma seadme HDMI OUT (ARC) TO ühenduspesa televiisori HDMI pesaga. y Lülitage oma televiisoril ja ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC funktsioon (kui on olemas). Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma televiisori või seadme kasutusjuhendit. 3 Vajutage selle seadme kaugjuhtimispuldil nupule HDMI 1/2, et aktiveerida HDMI-IN ühendus. y Kui teie televiisoril puudub HDMI-CEC tugi, siis valige televiisoril õige video sisendallikas. 12 EE

13 4 Toote kasutamine See peatükk aitab teid, kui soovite seda seadet kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest. Enne kui alustate: y Tehke kõik vajalikud ühendused nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ja kasutusjuhendis. y Lülitage seade õigele allikale teiste seadmete jaoks. Kellaaja seadistamine Kellaaja seadete kaudu on teil võimalik valida puhkerežiimi tüüp (ECO puhkerežiim ilma kellaaja kuvamiseta või tavaline puhkerežiim koos kellaaja kuvamisega). 1 Lülitage seade puhkerežiimi (vajutage nupule ). Kuvatakse --:-- (või kellaaeg). 2 Vajutage ja hoidke all nuppu, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim. --:-- vilgub. 3 Vajutage nupule Volume +/-, et valida 12-tunni või 24-tunni formaat ning seejärel vajutage kinnitamiseks. y Kui 12-tunni formaat on valitud, valige kuvamiseks AM või PM. Tunninäit hakkab vilkuma. 4 Vajutage nupule Volume +/-, et valida tunnid ning seejärel vajutage kinnitamiseks. Minutinäit hakkab vilkuma. 5 Vajutage nupule Volume +/-, et määrata minutid ning seejärel vajutage kinnitamiseks. ECO hakkab vilkuma. 6 Vajutage nupule Volume +/-, et valida ECO või CLOCK ning seejärel vajutage kinnitamiseks. Kui te valite ECO, siis kuvatakse puhkerežiimis kellaaega 1 minut ning seejärel lülitatakse see välja. Kui te valite CLOCK, siis kuvatakse puhkerežiimis kellaaega kogu aeg. Kellaaja vaatamine 1 Vajutage ECO puhkerežiimis või töörežiimis nupule. ECO puhkerežiimis kuvatakse kellaaega 1 minut ning seejärel lülitatakse see välja. Töörežiimis kuvatakse kellaaega 5 sekundit ning seejärel kuvatakse ekraanil eelnevat informatsiooni. Märkus y Kui seade ei ole vooluvõrgus, siis säilitatakse kellaaega ainult 24 tundi. y Ekstreemsed toatemperatuurid mõjutavad kella täpsust. Automaatne puhkerežiimi lülitumine Kui te taasesitate heli ühendatud seadmest, siis lülitub seade automaatselt puhkerežiimi kui 15 minuti jooksul ei ole ühelegi nupule vajutatud ja heli/video taasesitamine on ühendatud seadmest lõppenud. EE 13

14 Helitugevuse muutmine 1 Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule Volume +/-. y Heli vaigistamiseks vajutage nupule. y Heli taastamiseks vajutage taas nupule või vajutage nupule Volume +/-. Dolby Atmos Lisaks 5-kanalilisele horisontaalsele helijaotusele on sellel seadmel ka sisse ehitatud Dolby Atmos funktsiooniga kõlarid, mis lisakanalitena loovad võimsa 3D heli ja suurema reaalsustunde. y Lagi ei ole tehtud heli neelavast materjalist. y Soovitatavalt ei ole lae küljes segavaid objekte (nagu näiteks valgustid ja kaunistused). Parimat Dolby Atmos efekti on võimalik saavutada kahel järgneval viisil. Blu-ray mängijast: y Filmidel on Dolby Atmos. y Blu-ray mängija on ühendatud HDMI IN 1/2 ühenduse kaudu selle seadmega. y Aktiveerige oma Blu-ray mängijal bitstream/raw heliformaat HDMI heliväljundi jaoks. y Kasutage kiiret HDMI kaablit. Televiisorist: y Filmidel on Dolby Atmos. y Teie televiisoril on Dolby Atmos bitstream/raw väljundi tugi. y Teie televiisor on ühendatud HDMI ARC ühenduse kaudu selle seadmega. y Kasutage kiiret HDMI kaablit. Märkus: y Selleks, et saada lisainformatsiooni Blu-ray mängija ühendamise kohta selle seadmega, kasutades HDMI IN 1/2 ühendust, vaadake kasutusjuhendi peatükki Ühendamine > Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI. Dolby Atmos heli optimaalseim seadistus: y Asetage seade 0,7m 0,8m kõrgusele. y Lae kõrgus on 2,8m 3m. y Kuulamiskaugus seadmest on 2m 3m. 14 EE Dolby Atmos heli nautimine 1 Vajutage nupule HEIGHT +/-, et valida kõrguse efekti tase, mis sobib kõige paremini teie maitsega vastavalt teie keskkonnale. y OFF: efekt on välja lülitatud. y HEIGHT LOW: väike kõrguse efekt.

15 y HEIGHT MEDIUM: keskmine kõrguse efekt. y HEIGHT HIGH: suur kõrguse efekt. Märkus: y Kui te ei kasuta HDMI ühendust (vaid näiteks USB, Bluetooth, OPTICAL ja COAXIAL ühendust), siis tekitatakse ainult piiratud kõrguse efekt. Heli valimine See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks. Helirežiim Valige eelnevalt seadistatud helirežiim, mis sobib teie video või muusikaga. y Vajutage nupule MOVIE, et luua ruumiline kuulamiskogemus. Ideaalne filmi vaatamiseks. y Vajutage nupule MUSIC, et luua kahekanaliline või multikanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks. y Vajutage nupule VOICE, et luua heliefekt, mis muudab inimeste kõne kuulamise selgemaks ja teravamaks. y Vajutage nupule SMART, et vastavalt sisendhelile valida automaatselt eelseadistatud helirežiim (MOVIE, MUSIC või VOICE), mis pakub parimat kuulamiskogemust. Kõrgete helide või bassi muutmine Pildi ja heli sünkroniseerimine Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis viivitage heli, et see läheks kokku pildiga. 1 Vajutage nupule AUDIO SYNC +/-, et heli pildiga sünkroniseerida. Automaatne helitugevus Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevuse hoida allika vahetamisel muutumatuna. See muudab ka heli dünaamikat, suurendades helitugevust vaiksetes stseenides ning vähendades helitugevust valjudes stseenides. 1 Automaatse helitugevuse sisse või välja lülitamiseks vajutage nupule AUTO VOL. Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, kerib ekraanil korra ON AUTO VOLUME. Kui automaatne helitugevus on välja lülitatud, kerib ekraanil korra OFF AUTO VOLUME. Öörežiim Vaikseks plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Öörežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul. 1 Öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule NIGHT. y Kui öörežiim on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil korra ON NIGHT. y Kui öörežiim on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil korra OFF NIGHT. Muutke oma seadmel kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid. 1 Sageduse muutmiseks vajutage nuppe TREBLE+/- või BASS+/-. Märkus y Kui te lülitate sisse automaatse helitugevuse, siis lülitatakse öörežiim automaatselt välja ning ka vastupidi. EE 15

16 Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu Ühendage see seade Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks ipad, iphone, ipod touch, Android telefon või sülearvuti) ning saate selle toote kõlareid kasutada, et sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada. Mida te vajate? y Bluetooth seadet, mis toetab Bluetoothi profiile A2DP, AVRCP ja mille Bluetoothi versioon on 3.0. y Tegevusraadius peaseadme ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit. 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule, et lülitada seade Bluetooth režiimi. Ekraanile kuvatakse BT ja see hakkab vilkuma. 2 Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles FIDELIO B8 ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit). Ühendamise ajal vilgub ekraanil BT. 3 Oodake, kuni seade piiksub. Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile BT. Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil BT. 4 Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest. y Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub. y Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, siis võite kaugjuhtimispuldil vajutada nuppe /, et järgmise/ eelmise loo juurde liikuda, või 16 EE vajutage nupule, et taasesitamine katkestada või seda jätkata. 5 Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas. y Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks. Märkus y Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja selle seadme vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel. y Kui soovite selle seadme ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu, et katkestada ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel. Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid). Mida te vajate? y NFC toega Bluetooth seadet. y Ühendamiseks puudutage NFC seadmega sellel seadmel olevat NFC ala. 1 Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit). 2 Puudutage NFC seadmega selle seadme NFC ala, kuni kuulete sellest seadmest piiksu. Kui Bluetooth ühendus õnnestub, siis kuvatakse ekraanil BT. Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil BT.

17 3 Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel. y Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas selle seadme NFC ala. MP3 mängija Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega. Mida te vajate? y MP3 mängijat. y 3,5mm-st stereo helikaablit. 1 Kasutades 3,5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija selle seadme AUDIO IN pesaga. 2 Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nupule AUDIO IN, kuni ekraanile kuvatakse AUDIO IN. 3 Helifailide või muusika taasesitamiseks kasutage MP3 mängija nuppe. USB mäluseade Nautige muusikat USB mäluseadmetelt nagu MP3 mängija, USB mälupulk jne. Mida te vajate? y USB mäluseadet, mis on vormindatud FAT või NTFS failisüsteemis ja ühildub Mass Storage Classiga. y MP3 faili, mis on salvestatud USB seadmele. 1 Ühendage USB mäluseade seadmega. 2 Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule USB. 3 Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist juhtida. y Vajutage nupule, et alustada, katkestada või taastada taasesitamine. y Vajutage nupule /, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde. y Vajutage USB taasesitamise ajal all USB nuppu, et valida üks allolevatest taasesitusrežiimidest: y ALL RPT: kordab kõiki kaustas olevaid lugusid. y OFF RPT: lülitab kordusesituse režiimi välja. Märkus y See seade toetab USB mäluseadmeid, mis on kuni 32GB. y See seade ei pruugi olla ühilduv kõikide USB mäluseadmetega. y Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multi-lugejat, võib juhtuda, et USB seadet ei tuvastata. y Digitaalse kaamera PTP ja MTP protokolle ei toetata. y Ärge eemaldage USB seadet, kui seade sellelt loeb. y See seade ei toeta DRM-kaitsega muusikafaile (MP3). y USB port: 5V, 500mA. Ekraani heleduse kohandamine Vajutage korduvalt nupule DIM, et valida ekraanile sobiv heledustase. Kui valite AUTO OFF, siis lülitub LED sõnum välja, kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule. EE 17

18 Tehaseseadistuste taastamine Kui see seade ei reageeri, siis võite taastada selle seadme tehaseseadistustele. 1 Vajutage HDMI ARC režiimis (vajutage HDMI ARC) kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule, seejärel ühe korra nupule Volume ning hoidke all nuppu BASS -. Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub. 5 Tarkvara uuendamine Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara. Tarkvara versiooni kontrollimine Vajutage HDMI ARC režiimis (vajutage HDMI ARC) kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule, seejärel ühe korra nupule TREBLE ning hoidke all nuppu BASS -. Ekraanipaneelil kuvatakse tarkvaraversiooni number. Tarkvara uuendamine USB kaudu Ettevaatust y Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB seadet. Vastasel juhul võite seda seadet kahjustada. 1 Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt y Leidke oma mudel ning klikkige Software and drivers (tarkvara ja draiverid). 2 Laadige tarkvara alla USB seadmele. (1) Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis). Veenduge, et lahti pakitud kausta nimi on UPG. 18 EE

19 (2) Pange UPG kaust juurkausta. 3 Ühendage USB mäluseade selle seadme USB pessa. 4 Lülitage seade HDMI ARC allikale (vajutage HDMI ARC). 5 Vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule, seejärel ühe korra nupule Volume + ning hoidke all nuppu MOVIE. Ekraanil kuvatakse hetkeks UPGRADE (uuendamine) ning seejärel näidatakse uuendamise progressi. Kui USB mäluseade ei ole ühendatud või kui leitakse vale uuendusfail, kuvatakse ekraanil ERROR (viga). 6 Oodake, kuni uuendamine on lõppenud. Kui uuendamine on lõppenud, lülitub see seade automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse. 6 Seinale kinnitamine Märkus y Enne seinale kinnitamist peate veenduma, et sein on suuteline selle seadme raskust kandma. y Selle seadme peab seinale kinnitama vastavalt paigaldamise juhenditele. Valesti seinale kinnitamine võib põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjusid. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi klienditeeninduskeskusega. Kruvi pikkus/diameeter Sõltuvalt seinale kinnitamise tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid. Märkus y Uuendamine võib kesta kuni 8 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Kiire Alustamise Juhendist (Quick Start Guide) joonist seadme seinale kinnitamise kohta. 1) Kasutage varustuses kaasasolevat paberist malli, et märkida kaks augukohta seinale ning seejärel kinnitage sobivad kruvid aukudesse. 2) Kinnitage kaks varustusega kaasas olevat klambrit seadme külge. 3) Riputage seade seinale. EE 19

20 7 Tehnilised andmed Märkus y Toote tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata. Võimendi y Kogu väljundvõimsus: 400W RMS (+/- 0,5 db, 10% THD) y Sageduse vastuvõtt: 20 Hz 20 khz / ± 3 db y Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud) y Sisendi tundlikkus: Heli y AUX: 1900mV y AUDIO IN: 900mV y S/PDIF digitaalne helisisend: USB y Koaksiaalne: IEC y Optiline: TOSLINK y Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0) y Klassi tugi: USB Mass Storage Class (MSC) y Failisüsteem: FAT16, FAT32 y Toetav MP3 failiformaati Bluetooth y Bluetooth profiilid: A2DP, AVRCP y Bluetooth versioon: 3.0 Peaseade y Vooluvarustus: y Mudel (Philipsi brändiga AC vooluadapter): DYS W y Sisend: V~, 50/60Hz 1,5 A y Väljund: 19V, 4,73 A y Voolutarbimine puhkerežiimis ilma kellaaja kuvamiseta: 0,5 W y Voolutarbimine puhkerežiimis koos kellaaja kuvamisega: 1 W y Mõõtmed (l x k x s): 1058 x 52 x 120 mm y Kaal: 3,65 kg y Sisseehitatud kõlarid y 6 x silk tweeter (1, 3 oomi) y 2 x silk tweeter (0,8, 8 oomi) y 4 x racetrack woofer kõlar (3,5 x 1, 16 oomi) y Keskmine kanal: 2 x racetrack täieulatuslik kõlar (3,5 x 1, 16 oomi) y Eesmine/ruumiline kõlar: 4 x racetrack woofer kõlar (3,5 x 1, 8 oomi) Subwoofer y Vooluvarustus: V~, 50-60Hz y Voolutarbimine: 60 W y Voolutarbimine puhkerežiimis: 0,5 W y Takistus: 3 oomi y Kõlarite draiverid: 1 x 8 woofer y Mõõtmed (l x k x s): 240 x 510 x 302 mm y Kaal: 8,9 kg 20 EE

21 Kaugjuhtimispuldi patareid y 2 x AAA-R03-1.5V Informatsioon puhkerežiimi kohta y Kui toode on 15 minutit mitteaktiivne, lülitub see automaatselt puhkerežiimi või võrgu puhkerežiimi. y Voolutarbimine puhkerežiimis või võrgu puhkerežiimis on vähem kui 0,5W. y Bluetooth ühenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all Bluetooth nuppu kaugjuhtimispuldil. y Bluetooth ühenduse aktiveerimiseks lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse või võimaldage Bluetooth ühendus läbi NFC ala (kui olemas). 8 Probleemide lahendamine Hoiatus y Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehelt Peaseade Seadme nupud ei tööta. y Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see. Heli Selle seadme kõlaritest ei tule heli. y Ühendage helikaabel sellest seadmest televiisorisse või teisse seadmesse. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui: y see seade ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse. y seade on ühendatud selle seadme HDMI IN pessa. y Taastage oma seade tehaseseadistustele. y Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend. EE 21

22 y Veenduge et seadme heli ole vaigistatud. Juhtmeta subwooferist ei tule heli. y Ühendage subwoofer juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega. Moondunud heli või kaja. y Kui taasesitate televiisori heli läbi selle seadme, siis veenduge, et televiisori kõlarid oleksid vaigistatud. Heli ja video ei ole sünkroonis. y Vajutage nupule AUDIO SYNC +/-, et sünkroniseerida heli videoga. Ekraanipaneelil kuvatakse veateade. y Kui ekraanil kuvatakse ERROR, siis tähendab see, et heli sisendformaati ei toetata. y Kui ekraanil vilgub ARC, siis tähendab see, et ühendatud TV ei ole HDMI ARC funktsiooniga ühilduv või tuvastati heliformaat, mida ei toetata. Bluetooth Seadet ei saa selle seadmega ühendada. y Seade ei toeta selle seadmega ühilduvaid profiile. y Te pole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha. y Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt. y See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti. Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv. y Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage takistused seadme ja selle toote vahel. Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt. y Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage takistused seadme ja selle seadme vahel. y Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada. y Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see selle seadme viga. NFC Seadet ei saa selle tootega NFC ühenduse kaudu ühendada. y Veenduge, et seadmel on NFC tugi. y Veenduge, et NFC on seadmel sisse lülitatud (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit). y Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle toote NFC ala. Dolby Atmos Seadmega ei ole võimalik tekitada Dolby Atmos efekte. y Kui te ei kasuta HDMI ühendust (vaid näiteks USB, Bluetooth, OPTICAL ja COAXIAL ühendust), siis tekitatakse ainult piiratud kõrguse efekt. Vaadake peatükki Dolby Atmos, kuidas saavutada parimad Dolby Atmos efektid. 22 EE

23 Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby, Dolby Atmos ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid. Bluetooth sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid on vastavate omanike omand. DTS patentide kohta lugege siit: Toodetud äriühingu DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, DTS sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ja DTS Digital Surround on äriühingule DTS, Inc. kuuluv kaubamärk. DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on äriühingule HDMI Licensing LLC kuuluvad USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. N Mark on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk. Qualcomm aptx on äriühingule Qualcomm Technologies International Ltd. kuuluv toode. Qualcomm on äriühingule Qualcomm Incorporated kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse loa alusel. aptx on äriühingule Qualcomm Technologies International Ltd. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse loa alusel. Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata. Philipsi kaubamärk ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud. Selle toote tootis ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiandja. B8_12_UM_V1.0 EE 23

24 Külastage Philipsit internetis:

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem