PD9122_12 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PD9122_12 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil PD 9122 Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased nõuanded...3 Kuulmisohutus...4 Märkus Teie kaasaskantav DVD mängija...8 Tutvustus...8 Mis on karbis?...8 Ülevaade baasüksusest...9 Ülevaade teisest ekraanist Alustamine...12 Seadme paigaldamine autosse...12 Vooluga ühendamine Mängija kasutamine...14 Sisse lülitamine...14 OSD keele valimine...14 Plaatide taasesitamine...14 Taasesituse valikud Seadistuste kohandamine...15 Baasüksuse kohandamine...15 Teise ekraani kohandamine Mängija kasutamine enamaks...16 Lisaseadmete ühendamine...16 Majapidamisallikast vooluga ühendamine Tooteinfo Probleemide lahendamine PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Hoiatus Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta. Kui soovite, et garantii jääks kehtima, ärge proovige kunagi ise seadet parandada. Kui teil tekib seadet kasutades probleeme, kontrollige enne seadme teenindusse viimist alljärgnevaid punkte. Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi kodulehele ( Pole voolu Pole heli Moonutatud pilt Plaati ei saa taasesitada Mängija on soe Kontrollige, et mõlemad voolujuhtme otsad on korralikult ühendatud. Kontrollige, kas auto sigaretisüütajas või vooluvõrgus on vool. Kontrollige, kas AV kaabel on korralikult ühendatud. Puhastage plaat. Pühkige puhta pehme takuvaba riidega plaati keskosast ääre poole. Kontrollige, et video väljundformaat ühildub televiisoriga. Muutke video väljundi formaati nii, et see ühilduks televiisori või programmiga. LCD toodetakse täppistehnoloogiaga. Siiski võite näha pisikesi musti ja/või eredaid punkte (punane, sinine, roheline), mis pidevalt ilmuvad ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne tulemus ja ei ole rike. Kontrollige, et plaadi pilt oleks üleval pool. Puhastage plaat. Pühkige puhta pehme takuvaba riidega plaati keskosast ääre poole. Kontrollige, kas plaat on vigane, katsetades teise plaadiga. Kui mängijat kasutatakse pikema aja vältel, siis soojeneb selle pind. See on normaalne. (C) 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. 2 19

3 7. TOOTEINFO Märkus Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata. Mõõtmed - baasüksus 240 x 183 x 38 mm - teine ekraan 240 x 183 x 28 mm Kaal - baasüksus 1.6 kg - teine ekraan 1.1 kg Vooluvarustus Sisend: V ~ 50/60Hz 0.3A Väljund: DC 9V A Voolu tarbimine 7.2W Temperatuur töötades 0 45 C Laseri lainepikkus Video väljund Formaat 650 nm PAL & NTSC Väljundtase 1Vp-p ±20% Takistus Audio line out 75 oomi Audio väljund (analoog audio) Väljundtase: 2V ±10% Takistus 10 Kilo-oomi 1. OLULINE Olulised ohutusalased nõuanded 1. Lugege neid juhiseid. 2. Hoidke need juhised alles. 3. Pöörake tähelepanu hoiatustele. 4. Järgige kõiki juhiseid. 5. Ärge kasutage seda seadet vee läheduses. 6. Puhastage vaid kuiva lapiga. 7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele. 8. Ärge pange seda ühegi kuumusallika lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ega teised seadmed (kaasa arvatud võimendid), mis toodavad soojust. 9. Ärge kõndige voolujuhtme peal ja tehke kindlaks, et miski seda ei pigistaks, eriti pistiku, pistikupesa juurest ja kohast, kust juhe väljub seadmest. 10. Kasutage vaid lisasid/lisaseadmeid, mis on tootja poolt lubatud. 11. Kasutage vaid alusega, kolmjalaga, kronsteiniga või alusega, mis on tootja poolt lubatud või mida müüakse koos selle seadmega. Kui kasutate käru, olge ettevaatlik seadet/käru liigutades, et vältida maha kukkumisest tekkivaid vigastusi. Audio moonutus + müra Sagedus Signaali/müra suhe Kanalite eraldus Dünaamiline ulatus -80(1KHz) 20Hz 20KHz ±1dB 80dB 80dB 80dB 12. Eemaldage seade voolupistikust äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seda pikema aja jooksul kasutada. 13. Jätke kõik hooldustööd vastava teenindava personali teha. Hooldustöid on vaja, kui seade on kahjustatud ükskõik mis viisil, näiteks voolujuhe või pistik on katki, vedelik või asjad on kukkunud seadmele, seade on olnud niiskuse või vihma käes, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud. 14. Patareide kasutamine ETTEVAATUST - vältimaks patareide lekkeid, mis võivad viia kehavigastuste tekkimise, vara kahjustumise või seadme kahjustumiseni: Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmel. Ärge kasutage erinevaid (uusi ja vanu või süsinik ja alkaline jne) patareisid koos. 18 Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema aja vältel. 3

4 ... OLULINE 15. Kaitske seadet tilkumise ja pritsmete eest. 16. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemeid, süüdatud küünlaid). Ettevaatust Funktsioonide või kohanduste või protseduuride kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku radiatsioonini või teiste ohtlike funktsioonideni.... MÄNGIJA KASUTAMINE ENAMAKS Majapidamisallikast vooluga ühendamine Ettevaatust Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolu pinge näitajad oleksid vastavuses pinge näitajatega, mis on trükitud mängija alaossa. Elektrilöögi oht! Kui eemaldate voolujuhtme vooluvõrgust, tõmmake seda alati pistiku juurest. Ärge kunagi tõmmake juhtmest. Hoiatus Ärge kunagi eemaldage toote kesta. Ärge kunagi õlitage ühtegi selle toote osa. Ärge kunagi asetage seda seadet mõnele teisele elektroonilisele seadmele. Hoidke see seade eemal otsesest päikesevalgusest, avatud leegist ja kuumusest. Ärge kunagi vaadake laserkiirde seadme sees. Tehke kindlaks, et teil oleks alati lihtne ligipääs voolujuhtmele, voolupistikule või adapterile, et saaksite seadet vooluvõrgust lahti ühendada. Kuulmisohutus Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus. Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine valjema heliga. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage halitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega. 1. Ühendage vooluadapter: DC IN pesaga baasüksusel. Vooluvõrguga. 4 17

5 ... SEADISTUSTE KOHANDAMINE Teise ekraani kohandamine Saate kohandada ka teist ekraani. Teise ekraani helitugevuse muutmiseks vajutage VOL -/+ teisel ekraanil. Teise ekraani ereduse muutmiseks vajutage BRIGHTNESS -/+ teisel ekraanil. 6. MÄNGIJA KASUTAMINE ENAMAKS Lisaseadmete ühendamine Ettevaatust Lülitage mängija välja enne, kui ühendate lisaseadmeid sellega. Saate ühendada oma mängija televiisoriga või võimendiga, et nautida DVDsid või karaoket. Ühildage AV kaablite värvid (AV kaabel televiisoriga ühendamiseks pole kaasas) pesadega: kollane kaabel on kollase video pesa jaoks ning punane/valge kaabel on punase/valge audio pesa jaoks.... OLULINE Turvalise helitugevuse leidmiseks: Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel: Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel: Seadistage heli vaikseks. Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma moonutuseta. Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda. Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel. Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel. Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest kuulmine kohaneb valju heliga. Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub. Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga jne, sest see võib põhjustada liiklusohtlike olukordi ja on mitmes piirkonnas ebaseaduslik. Märkus See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadio interferentsi nõuetega. Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis on seadmele tehtud ja pole Philips Consumer Lifestyle poolt lubatud, võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada. Ümber töötlemine Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. 16 5

6 ... OLULINE Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Ärge kunagi visake vana toodet ära koos tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. Keskkonnaalane informatsioon Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed). Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist. Olge vastutustundlik. Austage autoriõiguseid. Autoriseerimata koopiate tegemine autoriõigustega kaitstud materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, võib olla autoriõiguste rikkumine ning lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel. Salvestamiseks ja taasesituseks võib luba vaja olla. Vaadake autoriõiguste akte 1958 kuni Selles tootes on autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised Rovi Corporation intellektuaalse vara õigused. Pöördprojekteerimine ja toote osadeks lammutamine on keelatud. 5. SEADISTUSTE KOHANDAMINE Baasüksuse kohandamine Maksimeerimaks oma taasesituse kogemust kasutage SETUP (seadistuste menüüd), et muuta oma seadistusi. 1. Vajutage SETUP. Kuvatakse seadistuste menüü. 2. Kasutage navigeerimise nuppe, et valida valik, ja vajutage / OK, et kinnitada. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage. [General] (üldine) [Language] (keel) [PBC settings) (PBC seadistused) [Power Save] (energia säästmine) [Parental (DVD)] (vanemlik (DVD)) [Video] [Audio] 3. Vajutage SETUP, et väljuda. Ekraanipealse keele valimiseks. Lülitab taasesituse kontrolli funktsiooni sisse/välja. Määrake voolu säästmise reþiim. Vanemliku kontrolli valikud. [Set password] Vaikimisi parooli muutmine (parooli määramine) (vaikimisi 3308). [Factory settings] (tehase seadistused) [LCD Display] (LCD ekraan) Tehase seadistuste taastamine. Muudab ekraani kuvasuhet. [TV Standard] (televiisori standard) Määrab video väljundi formaadi televiisori süsteemile. [Brightness] (eredus) Muudab ekraani eredust. [Contrast] (kontrast) [Dolby] [Version] (versioon) Muudab ekraani kontrasti. Valib Dolby väljundi. Kuvab versiooni informatsiooni. 6 15

7 4. MÄNGIJA KASUTAMINE Sisse lülitamine 1. Lükake ON/OFF lüliti ON asendisse. OSD keele valimine Saate valida teise keele ekraanipealse teksti jaoks. 1. Vajutage SETUP. Kuvatakse valikute menüü. 2. Minge [General] (üldine) > [Language] (keel) Vajutage /, et valida valik. Vajutage / OK, et kinnitada. 5. Vajutage SETUP, et väljuda. Plaatide taasesitamine 1. Libistage mängijal OPEN Sisestage plaat pildiga pool üleval. Vajutage alla, et sulgeda plaadilaegas. Taasesitus algab automaatselt. Kui ei, vajutage / OK. Kui tahate sisse lülitada teist ekraani lükake ON/OFF lüliti teisel ekraanil ON asendisse. Kui kuvatakse menüü, valige valik ja seejärel vajutage / OK, et alustada taasesitust. Peatamiseks vajutage / OK. Vajutage uuesti, et taasesitust jätkata. Lõpetamiseks vajutage kaks korda. Valimaks eelmist/järgmist objekti, vajutage või. Video/audio piires kerimiseks vajutage või üks kord või rohkem. Taasesituse valikud 1. Taasesituse ajal vajutage OPTIONS, et valida taasesituse valikuid. 2. Järgige ekraanipealseid juhiseid.... OLULINE Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid. DivX, DivX Certified ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga. DIVX VIDEO: DivX on digitaalne video formaat, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks, saamiseks. DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge vod.divx.com selle koodiga, et saada rohkem informatsiooni, kuidas registreerumine lõpetada. Üks või mitu USA patenti 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,247. Sellel seadmel on alljärgnev märgistus: KLASS 1 LASERTOODE 14 7

8 2. TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil Tutvustus See kaasaskantav DVD mängija taasesitab digitaalse video plaate, mis vastavad universaalsele DVD Video standardile. Saate sellega taasesitada filme kinokvaliteediga ja stereo või mitmekanalilist heli (olenevalt plaadist ja taasesituse seadistustest). Saate valida ka heliriba, subtiitrite keelt ja erinevaid vaatenurki (taaskord sõltub DVD plaadist). Lisaks sellele saate seada piirangud plaatidele, mis pole sobilikud lastele vaatamiseks. Saate taasesitada alljärgnevaid plaate DVD mängijas (kaasa arvatud CD- R, CD-RW, DVD±R ja DVD±RW): Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu: DVD video Video CD Audio CD MP3 CD DivX Plaate JPEG failidega Mis on karbis? Baasüksus x 1 Teine ekraan x1 AC vooluadapter, ASUC12E (Philips) ja DSA-9PFB-09 FEU Autoadapter x 1 Kinnitusrihm x2 Kasutusjuhend x 1... ALUSTAMINE Vooluga ühendamine Ettevaatust Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolu pinge näitajad oleksid vastavuses pinge näitajatega, mis on trükitud mängija alaossa. Elektrilöögi oht! Kui eemaldate voolujuhtme vooluvõrgust, tõmmake seda alati pistiku juurest. Ärge kunagi tõmmake juhtmest. 8 A: baasüksus, B: teine ekraan, C: auto sigaretisüütaja 1. Ühendage üks voolukaabli topeltühenduse ots DC IN pesasse baasüksusel. 2. Ühendage teine voolukaabli topeltühenduse ots DC IN pesasse teisel ekraanil. 3. Ühendage ühe ühenduse otsaga voolujuhtme ots auto sigaretisüütajasse. 13

9 3. ALUSTAMINE Ettevaatust... TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA Ülevaade baasüksusest Kasutage juhtimisseadmeid vaid viisil, mis on öeldud siin kasutusjuhendis. Järgige juhiseid selles peatükis õiges järjekorras. Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle seadme mudeli ja seeria numbrit. Mudeli number ja seeria number on mängija alaosas. Kirjutage need numbrid siia: Mudeli Nr: Seeria Nr: Seadme paigaldamine autosse Mängija kasutamiseks autos, kinnitage baasüksus ja teine ekraan esiistmete peatugede taha Tõmmake rihm läbi silmuste baasüksuse taga. Hoidke pannalt märgitud noolega teie suunas, seejärel kinnitage pannal rihmaga. Asetage baasüksus peatoe taha, seejärel kinnitage pannal. Pingutage rihma, et kinnitada baasüksus peatoele. Paigaldamaks teist ekraani, korrake ülalmainitud samme. 1. BRIGHTNESS 2. SETUP 3. / 4. OPEN 5. DISC MENU Muudab ekraani eredust. Siseneb või väljub seadistuste menüüst. Läheb eelmisele või järgmisele pealkirjale, peatükile või loole. Avab plaadilaeka. DVD: siseneb või väljub plaadimenüüst. VCD: lülitab sisse või välja PBC (taasesituse kontrolli) reþiimi. VCD versioon 2.0 või SVCD, kui PBC on sisse lülitatud: naaseb menüüsse. 12 9

10 ... TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA 6. OPTION 7. AV MODE 8. POWER ON/ OFF 9. VOL +/ AV OUT 12. DC IN 13.,,, / / OK Läheb valikutesse, mis on seotud hetketegevuse või valikutega Lülitab välja esipaneeli ekraani, kui seade on ühendatud televiisoriga. Lülitab DVD mängija sisse/välja. Suurendab/vähendab helitugevust. Kõrvaklappide pesa. Audio/video väljundpesa. Voolujuhtme pesa. Navigeerivad menüüs. Kiirkerimine edasi/tagasi erinevatel kiirustel. Kinnitab sisendi või valiku. Alustab, peatab või jätkab plaadi taasesitust. Lõpetab plaadi taasesituse.... TEIE KAASASKANTAV DVD MÄNGIJA Ülevaade teisest ekraanist 1. DC IN 2. AV IN VOL +/- 5. BRIGHTNESS -/+ 6. POWER OFF / ON Voolujuhtme pesa. Audio/video sisendpesa. Kõrvaklappide pesa. Suurendab/vähendab helitugevust. Muudab ekraani eredust. Lülitab teise ekraani sisse/välja

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai EESTI RP-WF830 RP-WF830W Täname, et ostsite selle toote! Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Kasutusjuhend Raadiosageduslik juhtmeta stereokõrvaklappide

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

SPF4308_4328_4508_4528_00 est...

SPF4308_4328_4508_4528_00 est... Registreerige oma toode ja saage tuge: www.philips.com/welcome PhotoFrame SPF SPF SPF SPF 4308 4328 4508 4528 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem