DVP5990 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DVP5990 estonian.cdr"

Väljavõte

1 DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt DVP5990 Külastage Philipsit internetis: Eestikeelene kasutusjuhend

2 OLULINEINFORMATSIOON MÄRKUSED Tehke kindlaks, et voolupistik on alati käeulatuses. Kui tekib oht, siis ühendage vool täielikult seadme küljest lahti: eemaldage voolujuhe voolupistikust. Kasutajale: Lugege tähelepanelikult teavet, mis on toodud Teie DVD videomängija all või tagaküljel. Kirjutage siia oma toote seerianumber (Serial No.). Hoidke see number alles, seda võib Teil hiljem vaja minna. Mudeli number: DVP5990 Seerianumber: INFORMATSIOON LASERI KOHTA Laseri tüüp...semikonduktorlääts (DVD)...AIGaAs (CD) Lainepikkus nm (DVD) nm (CD) Väljundi võimsus mw (DVD) mw (VCD/CD) Läätse ulatus...60 kraadi Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett. Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud objekte, nt vaase. See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetega. See seade on vastavuses järgnevate direktiivide nõuetega: 2006/95/EC /108/EC. Vana seadme hävitamine T e i e s e a d e k o o s n e b kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. KASUTAJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET K Õ I K K Õ R G R E S O L U T S I O O N I G A ( H D ) TELEVIISORID EI OLE TÄIELIKULT ÜHILDUVAD SELLE TOOTEGA NING VÕIVAD TELEPILDIS PÕHJUSTADA HÄIREID. 525 VÕI 625 TÄISKAADRILAOTUSE PROLEEMIDE PUHUL ON SOOVITATAV, ET KASUTAJA LÜLITAB ÜHENDUSE TAVAERALDUSE (SD) PEALE. KUI TEKIB KÜSIMUSI MEIE TELEVIISORITE ÜHENDAMISEL SELLE MUDELI 525P JA 625P DVD MÄNGIJAGA, PALUN KONTAKTEERUGE MEIE KLIENDITEENINDUSEGA. Tulenevalt erinevate plaaditootjate poolt toodetud plaadiformaatide mittekooskõlale võib Teie DVD süsteem/mängija/salvestaja nõuda mängitavuse täiustamist või uuendamist. DVD tehnoloogia edasiarenemisega muutuvad need täiustamised tavaliseks ja lihtsalt läbiviidavaks. Suunduge veebilehele tarkvara uuendamiseks. ETTEVAATUST! NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA, KUI SEADE ON AVATUD. 2

3 MÄRKUSED OLULINEINFORMATSIOON Laseriohutus See seade sisaldab laserit. Võimalike silmavigastuste vältimiseks, laske vaid kvalifitseeritud töötajatel seadet avada ning parandada. MÄRKUS: Kasutusjuhendis olevad pildid võivad erineda tegelikust. ETTEVAATUST: HOIATUSE ASUKOHT: SEADME TAGUMISEL PLAADIL. ÄRGE KUNAGI LOOGE VÕI MUUTKE ÜHENDUSI, KUI VOOL ON SISSE LÜLITATUD. DivX, DivX Ultra Certified ning nendega seostatud logod on DivX, Inc. Kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentside alusel. USB-IF logod on Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. Kaubamärgid. HDMI, ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI litsentsitud LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D on Dolby Laboratories'e kaubamärgid. See toode kuulub autoriõiguse kaitse tehnoloogia alla, mis on kaitstud USA patendi ja vaimse omandi õigustega. Selle autoriõiguse kaitsega tehnoloogia kasutamine peab olema Macrovision Corporationi poolt autoriseeritud ja on mõeldud kodudes ning teistes piiratud vaatajaskonnaga kohtades kasutamiseks, kui ei ole just Macrovisioni poolt teisiti volitatud. Teistsugune rakendamine või demonteerimine on keelatud. Windows Media ja Windowsi logo on Microsofti poolt registreeritud kaubamärgid USA-s ja mujal maailmas. 3

4 SISUKORD Üldine informatsioon Üldine informatsioon...6 Paigaldamine...6 Märkus kopeerimiskaitse kohta...6 Kaasasolevad tarvikud...6 Plaatide puhastamine...6 Taaskasutamine...6 Seadme ülevaade Teie DVD mängija...7 Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispuldi kasutamine...10 Ühendused Salvestaja esmased ühendused Samm 1: Televiisori ühendamine...11 Valik 1: Scart väljundi kaudu (RGB)...11 Valik 2: Ühendvideoväljundi (CVBS) kaudu...11 Valik 3: Komponentvideoväljundi (YPbPr) kaudu...12 Valik 4: HDMI või DVI TV pesa kaudu...13 Samm 2: Voolujuhtme ühendamine...14 Valikulised ühendused...15 Stereosüsteemi ühendamine...15 Digitaalse AV vastuvõtja ühendamine...15 Esmased seadistused Alustamine Soovitud kanali leidmine...16 Keele valimine Ekraanimenüüde keel (OSD)...16 Heli, subtiitrite ja DVD menüü keel...17 Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine...18 EasyLink kontrolli seadistamine...19 Taasesitusfunktsioonid Plaadi toimingud Taasesitamiseks sobivad plaadid...20 DVD plaatide regioonikoodid...20 Plaadi taasesitamine...21 Tavalised taasesitusfunktsioonid...21 Erinevate kordusfunktsioonide kasutamine...22 Kindla lõigu (A-B) kordamine...23 Lisafunktsioonid taasesitamisel Plaadimenüü (Disc Menu) kasutamine...23 Suurendamine...24 Taustamuusika keele muutmine...24 Subtiitrite keele muutmine...24 Taasesitamise kontroll (VCD/SVCD)...24 Ekraanimenüü (Display Menu) valikute kasutamine Pealkirja / peatüki / loo valimine...25 Aja järgi otsimine...25 Taasesitamise aja vaatamine...26 Kaameranurkade valimine...26 Eelvaate funktsioon (VCD/SVCD/DVD)...26 Spetsiaalne audio CD funktsioon...27 DivX plaadi taasesitamine...28 JPEG fotoplaadi taasesitamine (slaidiesitlus) 29 Eelvaate funktsioon...29 Suurendamine...29 Pildi pööramine...29 MP3/WMA plaadi taasesitamine...30 Muusika ja slaidiesitluse samaaegne esitamine...31 Taasesitamine USB mäluseadmelt USB toimingud...32 MP3 failide loomine MP3 failide loomine...33 Audio plaadi muutmine MP3 formaati...33 TERMINOLOOGIA PCM (Pulsive Code Modulation): Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku. Progressiivne skaneerimine (Progressive Scan): Progressiivne skaneerimine kuvab kaks korda rohkem kaadreid sekundis ekraanile kui tavaline TVsüsteem. See pakub kõrgemat pildi resolutsiooni ja kvaliteeti. Piirkonnakood (Region Code): Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonna kood. Piirkonnakoodi leiate te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades). Pealkiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD plaadil, muusika videotarkvaral või terve album audio tarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukoht. TV OUT pesa: DVD süsteemi tagaosas asuv pesa, mis edastab videosignaali televiisorisse. WMA: Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9 versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi WMA. WMV: Video fail Windows Media formaadis. See on pakitud liikuva pildi formaat, mis baseerub MPEG-4 ja on arendatud Microsofti poolt. 4 53

5 TERMINOLOOGIA Analoog (Analogue Audio): Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli on on saadaval kui kasutate AUDIO LEFT/RIGHT pesasid. Need punased ja valged pesad saadavad heli läbi kahe kanali, vasaku ja parema. Külgede suhtarv (Aspect Ratio): Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhe. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Letter box seadistus võimaldab Teil nautida pilti laiema perspektiiviga standartsel 4:3 ekraanil. AUDIO OUT pesa: Pesad DVD süsteemi tagaosas, mis saadavad audiosignaali teisele süsteemile (TV, Stereo jne) Bitimäär (Bit Rate): Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps (kb/s). Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamis-kiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälumahtu. Peatükk (Chapter): Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta. Komponentvideo (Composite Video (CVBS)): Üksik videosignaal, mida kasutavad enamik kasutajate videotooted. Plaadimenüü (Disc Menu): Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatuid pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne. DivX: DivX koodek, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimise tehnoloogial, välja töötatud DivX Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi. Dolby Digital: Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer). EasyLink: Philips EasyLink kasutab HDMI CEC tööstuse standard protokolli, et jagada funkt- sionaalsust antud seadme ja ühendatud seadmete vahel. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui Te ühendate antud seadme HDMI CECga ühilduva televiisoriga kasutades HDMI kaablit. HDMI: (High-Definition Multimeedia Interface) Kõrge kvaliteediga multimeedia kasutajaliides on kiire digitaalse kasutajaliidesega, mis edastab kõrge kvaliteediga videot ja digitaalset mitmekanalist heli. See pakub täiuslikku pildi- ja heli kvaliteeti, mis on täielikult müravaba. HDMI on täielikult DVIga vastupidi ühilduv. Nagu HDMI standardi poolt nõutud, ühendades HDMI või DVI toote ilma HDCP (High bandwidth Digital Content Protection) puudub video või audio väljund. HDCP: (High bandwidth Digital Content Protection) tehniline uuendus, mis võimaldab turvalist digitaalse sisu edastamist erinevate seadete vahel (autori- õiguste kaitsmiseks). JPEG: Väga levinud digitaalsete piltide formaat. Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja tööta- tud Joint Photographic Expert grupi poolt, mis tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud vähe võrreldes selle kõrge kokkusurumismääraga. Faile on võimalik ära tunda laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi. MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimise süsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD- RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat. Lapsevanemakontroll (Parental Control): DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara eatase on kõrgem kui kasutaja poolt määratud. Taasesituse kontroll (PBC): Taasesitamise knotro- llimine. Kasutades video CD plaatidele või PBC funktsiooni toetavat SVCD plaatidele salvestatud menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara. SISUKORD Seadistamise valikud Seadistamise menüü (Setup Menu) valikud Seadistamise menüüsse sisenemine...34 General Setup (üldise seadistamise) lehekülg Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg Video Setup (video seadistamise) lehekülg Preference Page (eelistuste lehekülg) Lisad Tarkvara uuendamine...46 Uusima tarkvara paigaldamine...46 Probleemide lahendamine Tehnilised andmed...51 Terminoloogia

6 ÜLDINE INFORMATSIOON TEHNILISED ANDMED ETTEVAATUST! See seade ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa. Palun jätke kogu hooldustöö vastavalt kvalifitseeritud isikute hooleks! Paigaldamine Sobiva asukoha leidmine Ventilatsiooniruum Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja tolmu Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele. Ärge asetage seadet vaibale. Ärge asetage seadet mõnele teisele seadmele, mis võivad selle all kuumeneda (näiteks vastuvõtja või võimendi). Ärge asetage midagi seadme alla (näiteks CD plaadid, ajalehed). Paigaldage seade pistikupesa lähedale, nii et elektrikontaktile oleks tagatud kiire ligipääs. Asetage süsteem piisava ventilatsiooniruumiga kohta, et vältida kuumuse akumuleerumist. Jätke vähemalt 10 cm (4 ) vaba ruumi seadme kohale ja taha ning 5 cm (2 ) seadmest paremale ja vasakule, et vältida ülekuumenemist. Vältige seadme kokkupuutumist veega ning veepritsmetega. Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (näiteks vett täis vaasi, põlevaid küünlaid) Märkus kopeerimiskaitse kohta Loata koopiate tegemine kopeerimise vastu kaitstud materjalist (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, arvutiprogrammid, failid, telesaadete salvestused, helisalvestused) võib olla autoriõiguste rikkumine ja seega kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada. Kaasasolevad tarvikud 1 Kaugjuhtimispult ja patareid Plaatide puhastamine ETTEVAATUST! Risk plaate kahjustada! Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastus- vedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud plaatide puhastamiseks. Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. Taaskasutamine See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasäästlikule paberile. Selles elektroonilises seadmes on palju osi, mida on võimalik taastöödelda. Kui te hävitate oma vana seadet, viige see palun jäätmekäsitluskeskusesse. Pakkematerjalide, vanade patareide ning vanade seadete hävitamisel järgige palun kohalikke keskkonnanõudeid. TELEVIISORI STANDARD Ridade koguarv Taasesitus Multistandard (PAL/NTSC) VIDEO ANDMED Video DAC Y Pb Pr Videoväljund VIDEO FORMAAT HELI FORMAAT (PAL/50Hz) 12bit, 108 MHz 0.7 Vpp ~ 75 oomi 1 Vpp ~ 75 oomi (NTSC/60Hz) Digitaalne MPEG 2for DVD, SVCD Kokkupakkimisformaat MPEG 1 VCD DivX DVD 50 Hz 60 Hz Horisontaalne resolutsioon 720 pikslit 720 pikslit 1920 pikslit 1920 pikslit Vertikaalne resolutsioon 576 rida 480 rida 1080 rida 1080 rida VCD 50 Hz 60 Hz Horisontaalne resolutsioon 352 pikslit 352 pikslit Vertikaalne resolutsioon 288 rida 240 rida Digitaalne MPEG/ AC-3/ kokkupakitud PCM digitaalne 16, 20, 24 bitti fs, 44.1, 48, 96 khz MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256 kbps & muutuvad bitimäärad fs, i32, 44.1, ikHz Analoogheli Stereo Dolby Surround helile vastav downmix Dolby digitaalsest multikanalilisest helist HELI ANDMED DA konverter 24 bit, 192kHz DVD fs 96 khz 4 Hz 44 khz fs 48 khz 4 Hz 22kHz SVCD fs 48 khz 4 Hz 22kHz fs 44.1kHz 4 Hz 20 khz CD/VCD fs 44.1kHz 4 Hz 20 khz Müra tase signaalis (1kHz) > 90 db Dünaamiline vahemik (1 khz) > 80 db Segunemine (1 khz) > 70 db Müra/surin (1 khz) > 65 db MPEG MP3 MPEG Audio L3 ÜHENDUSED Scart väljund Y Pb Pr väljund Video väljund Heli väljund (P+V) Digitaalne väljund HDMI Väljund PEASEADE VOOLUTARBIVUS Euroühendus Kaabel 3x Kaabel (kollane) Kaabel (punane/valge) 1 koaksiaalkaabel IEC60958 CDDA / LPCM IEC61937 jaoks, MPEG 1/2, Dolby Digital Mõõtmed (l x k x d) 435 x 38 x 209 mm Kaal 1.4 kg Vooluvõimsus 230 V; 50 Hz Voolutarbivus < 12W Voolutarbivus puhkereþiimis < 1 W Tehnilised andmed võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta. 6 51

7 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE TEIE DVD MÄNGIJA PROBLEEM LAHENDUS Kindlaid DivX faile ei ole võimalik taasesitada või need jäetakse vahele USB mälupulga sisu pole võimalik lugeda USB mälupulk opereerib aeglaselt Veenduge, et DivX fail oleks terviklik. Veenduge, et faili laiend on korrektne. Te saate seda teha kontrollida arvutiga, millel on CD-ROM. See seade on disainitud taasesitama ainult DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA, WMV ja DivX plaate. Teisi digitaalseid audio formaate nagu liquid audio, RM (RealMedia), WAV või mitte audio faile nagu '.doc', '.txt', '.pdf' ei toetata selle seadme poolt. Proovige taasesitada probleemset DivX faili arvutiga. Kui see ei tööta, siis on allikas vigane. Proovige fail teisest allikast uuesti alla laadida või kui olete faili ise loonud, salvestage see korrektsete seadistustega. USB mälupulga formaat ei ole sobilik antud seadme süsteemiga. Mälipulk on failisüsteemi vorminguga, mida seade ei toeta (näiteks NTFS). Suured failid või suure mäluga USB mälupulgal võtab rohkem aega, et lugeda sisu ja kuvada see ekraanile. 1. (Standby-On) 2. Plaadiliugur 3. (Open/Close) 4. Süsteemi ekraan 5. Infrapunasensor Lülitab salvestaja sisse / puhkereþiimi. Avab / sulgeb plaadiliuguri. Näitab informatsiooni salvestaja oleku ja tegevuste kohta. Suunake kaugjuhtimispult selle sensori suunas. 6. (Play/Pause) 7. (Stop) Taasesitamise või salvestamise alustamine / katkestamine. Lõpetab plaadi taasesitamise. 8. (USB) pesa Sisendpesa USB mäluseadme või digitaalse videokaamera jaoks. * See seade ei toeta kõiki digitaalkaamerate marke ja mudeleid. 50 7

8 KAUGJUHTIMISPULT PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1. (Puhkereþiim sisse) Lülitab DVD salvestaja sisse ja puhkereþiimi. 2. (Avamine/sulgemine) 3. REPEAT Avab/sulgeb plaadiliuguri. Valib erinevate kordusreþiimide vahel; lülitab kordusreþiimi välja. PROBLEEM Pilt jääb taasesitamise alguses seisma Progressiivse skaneerimise funktsiooni ei ole võimalik sisse / välja lülitada LAHENDUS Kontrollige ega plaadil ei ole sõrmejälgi ega kriimustusi. Puhastage plaati pehme riidelapiga, pühkides keskelt äärte suunas. Veenduge, et videosignaali väljundiks oleks valitud {YPbPr}. Eemaldage HDMI ühedus. ANGLE Valib erinevaid vaatamisnurki DVD filmidel. ZOOM Suurendab TV ekraanil olevat pilti taasesituse ajal. REPEAT A-B Kordab plaadil kindlat lõiku. HDMI ühedusega puudub heli Te ei kuule HDMI väljundiga heli kui allikas on ainult DVI/HDCPga (High.bandwidth Digital Content Protection) ühilduv. HDMI ühenduse kaudu ei ole võimalik taasesitada kopeerimiskaitsega DVD heli. Tehke kindlaks, et audio väljundi seadistus on välja lülitatud. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 'Seadistamise menüü (Setup Menu) valikud - {Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg - HDMI Audio}'. 4. DISPLAY SETUP 7. (Taasesitama/katkestama) Kuvab hetkestaatuse või plaadi informatsiooni. Valib liikumissuuna menüüdes. Vajutage nuppu ülesse või alla aeglaseks tagasi või edasi otsinguks. Vajutage nuppu vasakule või paremale kiireks tagasi või edasi otsinguks. Sisse / välja seadistamismenüüst. Alustab / katkestab taasesituse. HDMI ühedusega puudub pilt DivX filmide taasesitamise ajal ei kostu heli HDMI saab ühendada ainult HDMIga varustatud seadmetega koos kõrge HDCPga (High.bandwidth Digital Content Protection). Kui Te soovite ühendada DVI ühendajaga (HDCPga koos varustuses), vajate eraldi adapterit (DVI ühendamiseks HDMIga). Tehke kindlaks, et seadme resolutsioon kattub seadme resolutsiooniga, mille olete HDMIga ühendanud. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 'Seadistamise menüü (Setup Menu) valikud - {Video Setup (video seadistamise) lehekülg - HDMI Setup }'. DVI TV resolutsiooni valimise ajal võib ilmuda moondunud pilt või must ekraan, lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 'HDMI Setup'. DVD plaadimängija ei pruugi olla vastavuses selle helikoodekiga. 8. (Stopp) Taasesitamise lõpetamine. DivXfilmi pole võimalik korduvesitada Veenduge, et filmi suurus ei ületa plaadi mahutavust. 9. AUDIO/CREATE MP3 Valib heli keele või helikanali. Ligipääs MP3 loomise menüüle. 8 49

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE PROBLEEM Kaugjuhtimispult ei tööta Seade ei alusta taasesitamist LAHENDUS Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile seadme esiküljel (mitte televiisori suunas). Eemaldage takistused seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel. Asendage kaugjuhtimispuldis vanad patareid uutega. Veenduge, et patareid asuksid õiget pidi (± tähised). Sisestage loetav plaat, mida soovite taasesitada, küljega allapoole. DVD±R/DVD-RW/CD-R peavad olema lõpetatud. Veenduge, et plaat ei ole kriimustatud ega moondunud. Kontrollige, kas plaat on defektiga proovides teist plaati. Plaat on erineva regionaalse koodiga. Teil on vaja sisestada salasõna, et teha plaat lukust lahti (unlock). Niiskus võib olla kondenseerunud seadmes. Eemaldage plaat ja jätke seade sisse lülitatuna tunniks ajaks seisma. Nupud seadmel ei tööta Esineb tehniline probleem. Eemaldage seade 10 sekundiks vooluringist ja ühendage seejärel uuesti vooluringiga. Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta Mõningaid funktsioone ei ole võimalik aktiveerida [näiteks Angles (vaatenurgad), Subtitles (subtiitrid), Language (keel)] Süsteemi seadistamise menüüs ei ole võimalik valida kõiki menüüelemente Ekraani külgede suhtarv on määratud DVD plaadil. Osadel televiisoritel ei ole võimalik ekraani külgede suhtarv muuta. Antud funktsioon ei ole DVD plaadil saadaval. Heli keele muutmine või subtiitrid ei ole sellel DVD plaadil saadaval. Vajutage kaks korda klahvile STOP enne, kui sisenete süsteemi seadistamise menüüsse. Teatud plaatide puhul ei toimi kõik menüüvalikud. KAUGJUHTIMISPULT 10. DISC MENU 11. OK 12. RETURN/TITLE 13. / (Eelmine/järgmine) 14. USB 15. VOL +/- (Summutamine) Kanâls (CH)+/- 16. Numbriklahvid SUBTITLE Vajutage, et siseneda DVD plaadimenüüsse. VCD 2.0 ja SVCD jaoks: lülitab taasesitamise kontrollreþiimi sisse/välja. Salvestab / kinnitab sisestuse. Naaseb eelmisele menüütasemele või näitab pealkirja menüüd. Eelmise või järgmise peatüki / loo / pealkirja valimine. Vajutage ja hoidke all, et kiiresti edasi- või tagasisuunas otsida. Lülitub USB reþiimi ning näitab ühendatud USB seadme sisu. Kohandab televiisori helitaset. Summutab või taastab heli. Valib järgmise või eelmise televiisori kanali või välise lisaseadme allika (nt Video In kanali, jne) * Neid nuppe saab kasutada vaid Philipsi televiisoritega. Soovitud peatüki / loo järjekorranumbri valimine plaadil. Valib DVD subtiitrite keele. 48 9

10 KAUGJUHTIMISPULT Kaugjuhtimispuldi kasutamine 5. Valige soovitud funktsioon (näiteks ). ETTEVAATUST! Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada. Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid. Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE HOIATUS Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga. Puudub vool PROBLEEM LAHENDUS Vajutage klahvi, et seade sisse lülitada sisselülitamiseks. Kontrollige, et AC voolujuhe oleks korralikult vooluvõrku ühendatud. Eemaldage voolujuhe seinakontaktist. Ühendage paari minuti pärast juhe uuesti kontaktiga ja proovige uuesti opereerida nagu tavaliselt Avage patareikarbi kaas. Asetage patareipessa kaks AAA või R03 patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud polaarsustele (+ -). Sulgege patareikarbi kaas. Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil asuva infrapunasensori (IR) suunas. Puudub pilt Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit, et parandada Video In kanali valik. Muutke televiisori kanalit kuni Te näete DVD ekraani. Kui see juhtub siis, kui Te lülitate sisse progressiivse skaneerimise funktsiooni, oodake 15 sekundit automaatseks parandamiseks või lülitage tagasi vaikimisi reþiim, nagu kirjeldatud allpool: 1) Vajutage seadmel, et avada plaadisahtel. 2) Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all numbriklahvi 1. Kui see juhtub peale seda, kui Te olete seadistanud värvisüsteemi, oodake 15 sekundit automaatseks parandamiseks või lülitage tagasi televiisori vaikimisi värvisüsteem: 1) Vajutage seadmel, et avada plaadisahtel. 2) Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all numbriklahvi 3. Märkus: Ärge kunagi asetage objekte kaugjuhtimispuldi ja seadme vahele, kui opereerite kaugjuhtimispuldiga. Pildi kvaliteet on väga halb või DVD plaadi taasesitamisel näidatakse mustvalget pilti Heli puudub või heli on moondunud Kontrollige video ühendust. Tehke kindlaks, et plaat on sobilik antud seadmega. Võib juhtuda, et esineb vähesel määral pildi moondumist. See ei ole tõrge. Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. Kontrollige audio ühendusi ühendatud audio seadmega. Tehke kindlaks, et ühendatud audio seade on lülitatud õige sisendi allika peale. Seadke digitaalse väljundi seadistus õigeks, vastavalt seadmele, mille Te ühendasite. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg - Digital Audio Setup (digitaalne audio seadistamine)

11 TARKVARA UUENDAMINE SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED Uusima tarkvara paigaldamine Pihilips varustab Teid tarkvara uuendustega, et tagada, et Teie seade oleks vastavuses uusimate formaatidega. Selleks, et kontrollida uuendusi, võrrelge praegust tarkvara uusima tarkvara versiooniga, mis on saadaval Philipsi veebilehel Vajutage, et avada plaadi sahtel. Vajutage kaugjuhtimispuldil numbriklahve 55. Kirjutrage faili nimi üles. Minge aadressile et kontrollida uusimaid tarkvara uuendusi, mis on saadaval antud seadme jaoks. 5. Kui viimane tarkvara versioon on kõrgem kui tarkvara versioon Teie seadmes, laadige see alla ja salvestage CD-R peale. 6. Sisestage CD-R seadmesse, et alustada tarkvara uuendamist. Märkus: Ärge kunagi eemaldage seadet vooluvõrgust ega lülitage seadet välja uuendamise ajal. 7. Kui uuendamine on lõppenud, taaskäivitub seade automaatselt. Samm 1: Televiisori ühendamine See ühendus võimaldab teil vaadata DVD plaadi taasesitamist. Kasutage ainult ühte järgnevatest video ühendusvõimalustest. Standartse televiisori jaoks, järgige valikut 1 või 2. Progressiivse skaneerimise TV jaoks järgige valikut 3. HDMI televiisori jaoks järgige valikut 4. Valik 1: Scart väljundi kaudu (RGB) Scart kaabel pakub nii audio kui ka video funktsioone vaid ühe kaabliühendusega. Kasutage Scart kaablit (ei kuulu komplekti), et ühendada DVD süsteemi SCART väljund ( TV OUT) vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril. Audio (punane ja valge kaabel) Video (kollane kaabel) Valik 2: Ühendvideoväljundi (CVBS) kaudu Te saate selle seadme ühendada televiisoriga, kasutades ühendvideo kaablit, mis pakub hea pildikvaliteedi. Kasutage audio/video kaableid (ei kuulu komplekti), et ühendada DVD mängija VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R väljundid video sisendpessa (kollane) ja audio sisendpesadesse (punane/valge) oma televiisoril

12 SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD Preference Page (eelistuste lehekülg) (allajoonitud valikud on vaikimisi vabriku poolt seatud) Mp3/Jpeg Nav Mp3/Jpeg Navigator (navigaator) saab seadistada ainult juhul, kui plaat on salvestatud menüüga. See võimaldab Teil valida erinevate ekraanimenüüde vahel, et lihtsalt navigeerida. {Without Menu} Kõikide failide kuvamine MP3/Picture (pilt) plaadil. {With Menu} Kaustade menüü kuvamine MP3/Picture (pilt) plaadil. Märkus: See funktsioon ei ole saadaval USB reþiimis. Password (salasõna) Salasõna kasutatakse plaadi lukustamiseks (Disc Lock) ja vanemakontrolliks (Parental control). Vaikimisi on salasõna Salasõna vahetamiseks: 1) Vajutage kaks korda OK, et siseneda salasõna vahetamise menüüsse. Valik 3: Komponentvideoväljundi (YPbPr) kaudu Komponentvideo kaabel pakub suurepärast pildikvaliteeti. Kui Teie televiisor on võimeline vastu võtma progressiivse skaneerimise videosignaali, siis ühendage salvestaja televiisoriga komponentvideo väljundite kaudu, selleks et nautida progressiivset skanneerimist. 1. Kasutage komponentvideo kaablit (punane / sinine / roheline - ei kuulu komplekti), et ühendada salvestaja Y Pb Pr väljund vastavatesse videosisendisse oma televiisoril (märgistatud ka kui Y Pb/Cb Pr/Cr või YUV). 2. Ühendage audio/video kaabli (ei kuulu komplekti) abil Teie DVD mängija AUDIO OUT L/R pesad vastavate audio sisendpesadega (punane/valge) oma televiisoril. Jätke kollane videokaabel ühendamata. 3. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine. DivX Subtitle (DivX subtiitrid) Default (vaikimisi) 2) Kasutage kaugjuhtimispuldil numbriklahve 0-9, et sisestada Teie olemasolev 6-numbriline salasõna lahtrisse {Old Password} (vana salasõna). Märkus: Kui Te teete seda esimest korda või Te olete unustanud olemasoleva salasõna, sisestage ) Sisestage 6-numbriline salasõna lahtrisse {New Password} (uus salasõna). 4) Sisestage 6-numbriline salasõna uuesti lahtrisse {Confirm PWD} (kinnita salasõna). 5) Vajutage OK, et kinnitada ja väljuda menüüst. Valige kirjatüüp, mis toetab salvestatud DivX subtiitreid. {Standard} Kuvatakse standartne nimekiri subtiitrite kirjastiilidest, mis on varustatud seadme poolt. {Central European} Kuvatakse nimekiri Kesk-Euroopa kirjastiilidest. Ainult ülejäänud Euroopa jaoks {Cyrillic} Kuvatakse nimekiri kirillitsa kirjastiilidest. {Greek} Kuvatakse kreeka kirjastiil. See funktsioon võimaldab Teil tühistada menüü seadistused ja muuta personaalsed seadistused tehase vaikimisi seadistuseks, välja arvatud Teie salasõna plaadi lukustamiseks (Disc Lock) ja vanematekontrolliks (Parental control). Vajutage OK, et kinnitada vaikimisi algseadistused

13 SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED Preference Page (eelistuste lehekülg) (allajoonitud valikud on vaikimisi vabriku poolt seatud) Audio Valige eelistatud audio keel DVD taasesitamiseks. Subtitle (subtiitrid) Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesitamiseks. Disc Menu (plaadi menüü) Valige eelistatud plaadi menüü keel DVD taasesitamiseks. Märkus: Kui valitud audio/subtiitrite/plaadi menüü keel ei ole saadaval DVD peal, kasutatakse plaadi vaikimisi keelt. VÕI Parental (vanematekontroll) See on selleks, et keelata plaatide vaatamine, mis ületab Teie seatud limiidid. See funktsioon töötab ainult DVD puhul koos vanematekontrolliga, mis on määratud tervele plaadile või kindlatele stseenidele plaadil. 1) Kasutage klahve, et valida reitingu tase 1 kuni 8 ja vajutage OK. 2) Kasutage kaugjuhtimispuldil numbriklahve 0-9, et sisestada 6-numbriline salasõna ja vajutage OK. Märkused: PBC Reitingud sõltuvad riikidest ( 1 loetakse materjali, mis on vähem solvavam ja 8 kõige solvavam. Vanemakontrolli blokeerimiseks ja plaadi taasesitamise lubamiseks, valige 8. Mõned plaadid ei ole kodeeritud reitinguga terve filmi ulatuses. Reiting võib olla prinditud plaadi esiküljele. Reitingu tase ei takista selliste plaatide taasesitamist. VCD, SVCD ja CD ei ole mingit tasemele viitamist, nii et vanemakontrollil ei ole mingit effekti nendel plaaditüüpidel. DVDsid, mis on kõrgemalt hinnatud kui Teie valitud tase, ei taasesitata, kui Te ei sisesta sama 6-numbrilist salasõna. Play Back Control (taasesitamise kontroll) on funktsioon, mida saab kasutada ainult VCD ja SVCD puhul. See lubab Teil taasesitada videoplaate (2.0) interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd. {On} Indeksi menüü (kui saadaval) ilmub ekraanil kui Te sisestate VDC/SVCD. {Off} VCD/SVCD jätab indeksi menüü vahele ja taasesitamine algab algusest. Valik 4: HDMI või DVI TV pesa kaudu HDMI (High Definition Multimedia Interface) on digitaalne kasutajaliides, mis võimaldab puhast digitaalset audio/video ülekannet nii, et pildikvaliteet ei kahane. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu komplekti) HDMI OUT pesast sellel seadmel HDMI sisendpesasse HDMI toega seadmel (nt HDMI TV, HDCP kuulekas DVI TV). Märkus: See seade on EasyLink toega. See võimaldab ühendatud EasyLink toega seadmetel kontrollida üksteist üle HDMI. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki 'Seadistamise menüü (Setup Menu) valikud - {Video Setup (video seadistamise) lehekülg > HDMI seadistamine > EasyLink}'. HDCP kuuleka või DVI televiisoriga vajate Te HDMI-DVI ühenduskaablit (ei kuulu komplekti), et ühendada DVI sisendpesa televiisoril HDMI OUT pesaga Teie seadmel. Kasulik nõuanne: HDMI-DVI kaablil on vaid videoväljundi võimalus. Audioühendust on vaja audio väljundiks. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki 'Valikulised ühendused'

14 SALVESTAJA ESMASED ÜHENDUSED SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD Video Setup (audio seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) HDMI Setup Jätkub... {EasyLink} Võimaldab HDMI CEC ühilduvat televiisori või muud seadet kontrollida üksteist ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. Märkus: Teie televiisor ja muud ühendatud seadmed peavad olema HDMI CECga ühilduvad. Te peate oma televiisoril või muul seadmel HDMI CEC toimingud sisse enne kui saate nautida EasyLink kontrolli. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks oma televiisori või muu seadme kasutusjuhendit. Pihilps ei garanteeri 100-protsendilist toimimist kõikide HDMI CECga ühilduvate seadmetega. Samm 2: Voolujuhtme ühendamine Kui kõik ühendused on korralikult tehtud, ühendage voolujuhe seinapistikusse. Ärge kunagi tehke või muutke ühendusi, kui vool on seadmes. Kasulik nõuanne: Vaadake voolutüüpide ning identifitseerimise eesmärgil tüübiplaati toote all või taga. {Auto Wake Up TV} (automaatne televiisori äratamine) Vajutage STANDBY ( puhkereþiim) nuppu, et lülitada seadmed sisse (nii Teie televiisor kui ka see seade) ja alustage videoplaadi taasesitamist (kui videoplaat on sisestatud plaadisahtlisse). Teie televiisor lülitub automaatselt õigele videokanalile. Selle seadistuse blokeerimiseks valige {Off} (väljas). {System Standby} (süsteemi puhkereþiim) Vajutage STANDBY/POWER (puhkereþiim/vool) nuppu, et lülitada välja see seade ja HDMI CEC toega seade. Selle seadistuse blokeerimiseks valige {Decline} (keeldu). Märkus: Kuigi, vajutades ja hoides all nuppu kaugjuhtimispuldil on võimalik kõiki HDMI CEC toega seadmeid välja lülitdada. Märkus: Kui ilmub teavitamise sõnum, kinnitage oma valik valides menüüs {OK} ja vajutades OK, et jätkata

15 SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD VALIKULISED ÜHENDUSED Video Setup (audio seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) HDMI Setup See pakub võimalust seadistada pilti nii, et suurendada taasesitatava plaadi välimuse ja pildi kvaliteeti. See funktsioon on rakendatav ainult siis, kui olete ühendanud seadme HDMI-ühilduva televiisoriga või muu seadmega. {Resolution} Video resolutsiooni valimine, mis sobib Teie televiisori kuvari omadustega. {Auto} Tuvastab ja valib automaatselt parima toetatud video resolutsiooni. {480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p} Video resulutsiooni manuaalne valimine. 'p' tähendab progressiivne ja 'i' reakaupa. Märkus: Kui valitud resolutsiooni ei toetata Teie HDMI/DVI televiisori poolt, ilmub must ekraan. Sellisel juhul oodake 5 sekundit, et seade automaatselt parandaks viga või kasutage liitvideokaablit (kollane), et ühendada see seade ja oma televiisor. Lülitage oma televiisor õigele sisendkanalile komposiit video jaoks ja kohandage resolutsiooni seadistus 480p/576p. Laiekraan formaat {Wide Screen Format} Valige sobiv ekraani seadistus. {4:3 Pillar Box} Kuvab teleekraanil plaadil olevat 4:3 pilti ilma venitamiseta. Mustad ribad kuvatakse mõlemal pool teleekraanil. {Super Wide} Kuvab televiisori laiekraanile plaadil olevat 4:3 pilti lineerse venitamisega (keskmist punkti ekraanil venitatakse vähem kui külgi). {Off} Laiuse ja kõrguse suhet ei kohandata, kui see seadistus on valitud. Märkus: {Super Wide} (eriti lai) ja { 4:3 Pillar Box} seadistused on rakendatavad ainult siis, kui seadme resolutsioon on seadistatud 720p, 1080i või 1080p peale. Stereosüsteemi ühendamine Te saate selle seadme ühendada kahekanalise stereosüsteemiga (nt minisüsteem, analoogvastuvõtja), et nautida stereo heli. 1. Ühendage audio/video kaabli (punane/valge - ei kuulu komplekti) abil Teie DVD mängija AUDIO OUT L/R pesad vastavate audio sisendpesadega (punane/valge) oma stereosüsteemil. Jätke kollane videokaabel ühendamata. 2. Vaadake videoühenduse kohta lisainformatsiooni saamiseks peatükki 'Salvestaja esmased ühendused - Samm 1: Televiisori ühendamine'. Kasulik nõuanne: Vaadake peatükki Seadistamise menüü (Setup Menu) valikud - Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg optimaalsete heliseadete jaoks. Digitaalse AV vastuvõtja ühendamine Te saate ühendada selle seadme digitaalse AV vastuvõtjaga, selleks et nautida kvaliteetset heli. 1. Ühendage kloaksiaalkaabli (ei kuulu komplekti) abil Teie DVD mängija CLOAXIAL DIGITAL OUT pesad vastavate digitaalsete sisendpesadega oma digitaalsel AV vastuvõtjal. 2. Vaadake videoühenduse kohta lisainformatsiooni saamiseks peatükki 'Salvestaja esmased ühendused - Samm 1: Televiisori ühendamine'. Kasulik nõuanne: Te peate sättima vastavad digitaalse audioväljundi seaded. Vastasel juhul ei pruugi Te heli kuulda. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki 'Seadistamise menüü (Setup Menu) valikud - Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg > Digital Audio Setup'

16 ALUSTAMINE Soovitud kanali leidmine DVD mängija sisse / välja lülitamiseks vajutage klahvile. Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale video-in kanalile. Televiisoriekraanile ilmub sinine Philips DVD taust. Te võite lülitada oma televiisoril esimesele kanalile ning seejärel kanalivaliku klahve kasutades allapoole liikuda, kuni leiate Video In kanali. Te võite korduvalt vajutada kaugjuhtimispuldil asuvale klahvile. Tavaliselt asub see kanal esimese ning viimase kanali vahel ja võib olla märgistatud: FRONT, A/V IN, VIDEO, jne. Lisainformatsiooni saamiseks lugege oma televiisori kasutusjuhendit. Kui Te kasutate väliseid seadmeid (näiteks helisüsteemi või vastuvõtjat), lülitage see sisse ning seadistage sobivale kanalile DVD süsteemi signaali vastuvõtmiseks. Lisainformatsiooni saamiseks lugege oma lisaseadmete kasutusjuhendit. Keele valimine Keelevalikud erinevad vastavalt Teie asukohale. Ekraanile kuvatu ei pruugi olla sarnane kasutusjuhendites toodud piltidega. Ekraanimenüüde keel (OSD) Siin saate muuta ekraanimenüü keelt. Menüükeel jääb selleks, milleks Te selle muudate. 1. Vajutage klahvile SETUP kaugjuhtimispuldil. Ilmub { General Setup Page (üldise seadistamise lehekülg)} 2. Vajutage klahvidele ja valige { OSD Language (keel)}, seejärel vajutage klahvile. 3. Kasutage klahve, et valida soovitud keel ning vajutage kinnitamiseks OK. Märkus: Et sünkroniseerida Philipsi 'EasyLink' televiisoriga peate ekraanimenüüde keeleks valima {Auto (xxx)}. See on keel, mis on saadaval Philipsi 'EasyLink' televiisorist. Kui valite toetamata keele, kasutatakse seadme vaikimisi ekraanimenüüde keelt. SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD Video Setup (audio seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) Picture Setting (pildi seadistamine) Component (komponent) HD JPEG See seade pakub kolme eelseadistatud pildi värvi seadistust ja ühte personaalset seadistust, mille saate ise defineerida. {Standard} Originaal värviseadistus. {Vivid} vahelduv värviseadistus. {Cool} pehme värviseadistus. {Personal} Valige see, et personaliseerida pildi värviseadistus. Kasutage klahve, et kohandada seadistusi nii nagu see Teie personaalsete eelistustega kõige paremini sobib ja vajutage OK, et kinnitada. Keskmise seadistuse saamiseks valige {0}. Valige video väljund, mis sobib Teie video ühendusega seadme ja televiisori vahel. {RGB} scart (TV OUT) ühenduse jaoks. {INTERLACED} komponentvideo (YPbPr) ühenduse jaoks. HD JPEG cõimaldab Teil nautida puhast ja pakkimata pilti oma originaalse resolutsiooniga. See funktsioon on rakendatav ainult juhul, kui Te olete oma seadme ühendanud HDMI-ühilduva televiisoriga või muu seadmega. {On} Kõrge kvaliteediga puldi kuvamine. {Off} Standartse pildi kuvamine. Märkus: See funktsioon on saadaval ainult JPEG pildi plaadi jaoks. See seade toetab resolutsiooni 720p ja kõrgem

17 SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD ALUSTAMINE Video Setup (audio seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) TV Type (televiisori tüüp) TV Display (televiisori ekraan) Valige värvisüsteem, mis sobib Teie ühendatud televiisoriga. See võimaldab Teil selle seadmega taasesitada erinevat tüüpi plaate (PAL või NTSC plaadid). {PAL} PAL-süsteemiga televiisor. {Multi} televiisori jaoks, millel on nii PAL kui NTSC süsteem. {NTSC} NTSC-süsteemiga televiisori jaoks. Pildi kuju on võimalik kohandada Teie televiisoriga sobivaks. {4:3 Pan Scan} Täiskõrguses pildi jaoks, mille küljed on piiratud. Heli, subtiitrite ja DVD menüü keel Valikute hulgast võite valida soovitud keele või taustamuusika, subtiitrite keele ning plaadimenüü keele, mida filmi esitamise ajal kasutatakse. Kui valitud keel ei ole teatud plaadi puhul kasutusel, kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi keelt. 1. Vajutage klahvile kaks korda, et lõpetada taasesitamine (kui toimub), seejärel vajutage SETUP. 2. Vajutage korduvalt klahvile ja valige { Preference Page (eelistuste lehekülg)}. 3. Valige klahvide abil üks järgnevatest variantidest ning vajutage Märgistage klahvide abil soovitud keel ning vajutage klahvile OK. Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, valige {Others} ning seejärel kasutage numbriklahve 0-9 kaugjuhtimispuldil, et sisestada neljakohaline keelekood 'XXXX' ning vajutage OK. Muude keeleseadete muutmiseks korrake punktides 3-4 kirjeldatud tegevusi. {4:3 Letter Box} Laiekraani jaoks, millel on mustad ribad üleval ja all. {16:9} Laiekraan televiisori jaoks (raami suhe 16:9). Progressive (progressiivne) Enne kui aktiveerite progressiivse skaneerimise funktsiooni, peate tegema kindlaks, et Teie televiisor saab vastu võtta progressiivseid signaale (progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik) ja et olete seadme ühendanud oma televiisoriga kasutades Y Pb Pr komponentvideoväljundit. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine. {On} Progressiivse skaneerimise reþiimi sisse lülitamine. Lugege juhendit ekraanil ja kinnitage oma valik, vajutades kaugjuhtimispuldil OK. {Off} Progressiivse skaneerimise välja lülitamine. Märkus: Progressiivse skaneerimise seadistus ei ole saadaval kui HDMI video signaal on kindlaks tehtud. {Audio} Plaadi taustamuusika keele muutmine. {Subtitle} Plaadi subtiitrite keele muutmine. {Disc Menu} Plaadimenüü keele muutmine

18 Progressiivse skaneerimise funktsiooni valimine (ainult televiisorite puhul, millel see funktsioon on olemas) Progressiivse taasesitamise funktsioon kuvab ekraanile sekundis poole rohkem kaadreid, kui hariliku taasesitamise käigus (harilike televiisorite puhul). Tänu kahekordsele ridade arvule televiisoriekraanil pakub progressiivse taasesitamise funktsioon kõrgemat pildiresolutsiooni ning kvaliteeti. Enne progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamist peate Te veenduma, et: ALUSTAMINE Te olete DVD mängija televiisoriga ühendanud Y Pb Pr ühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist 'Valik 3: Komponentvideoväljundi (YPbPr) kaudu'). 1. Lülitage oma televiisor õigele kanalile. Tehke kindlaks, et televiisori progressiivne skaneerimise reþiim on välja lülitatud (või seadke reakaupa taasesitamise reþiimile (interlaced)). Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist. 2. Lülitage DVD mängija sisse ning vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SETUP. 3. Vajutage korduvalt klahvile ja valige { Video Setup Page (video seadistamise lehekülg)}. 4. Kasutage klahve, et valida menüüs {Progressive} > {On} ning vajutage kinnitamiseks OK. 5. Lugege televiisori ekraanile ilmuvat teadet ning kinnitage oma tegevus, valides menüüst {OK} ning vajutage OK. Kuni olete televiisoril samuti progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitanud, ei ole televiisoril pilti. 6. Lülitage televiisori progressiivse skaneerimise reþiim sisse (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist). Ekraanile kuvatakse sõnum. 7. Kinnitage oma tegevus, valides menüüst {OK} ning vajutage OK. Seadistamine on nüüd lõpetatud ja Te võite nautida kõrgekvaliteedilist ekraanipilti. Kui pilti ei kuvata Vajutage seadmel, et avada plaadiliugur. Vajutage numbriklahvi 1 kaugjuhtimispuldil. Ilmub seadme taustaekraan. Kasulikud nõuanded: Kui ilmub tühi/segatud ekraan, siis oodake 15 sekundit ning toimub automaatne taastamine. Mõned progressiivse skaneerimise funktsiooniga ja kõrglahutusega televiisorid ei pruugi selle seadmega täielikult sobida. Selle tulemuseks võib DVD plaadi taasesitamisel progressiivse skaneerimise reþiimis tekkida ebaloomulik ekraanipilt. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii televiisoril kui ka DVD mängijal. SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) CD Upsampling Night Mode (ööreþiim) See funktsioon võimaldab Teil muuta plaadil olev muusika kõrgema valimimääraga muusikaks. Selleks kasutatakse keerulist digitaalset signaali töötlemist parema helikvaliteedi saavutamiseks. Kui Te olete CD Upsamplingu aktiveerinud, lülitub seade automaatselt stereo reþiimi. {Off} CD Upsampling blokeerimine. {88.2 khz (X2)} Plaadi valimimäära muutmine kaks korda kõrgemaks originaalist. {176.4 khz (X4)} Plaadi valimimäära muutmine neli korda kõrgemaks originaalist. Märkus: CD Upsampling on ainult siis võimalik, kui muusika taasesitatakse plaadil stereo reþiimis. See reþiim optimeerib heli taasesitamise nõrgal helitugevusel. Tugevad heliväljundid pehmendatakse ja nõrgad heliväljundid muudetakse kuuldavaks. See funktsioon on rakendatav ainult DVD videoplaatide jaoks Dolby Digital reþiimiga. {On} ööreþiimi (night mode) sisse lülitamine. {Off} ööreþiimi (night mode) välja lülitamine. Valige see, et nautida surround heli koos täieliku dünaamilise ulatusega

19 SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) HDMI Audio Sound Mode See seadistus on vajalik ainult siis, kui Te kasutate HDMI OUT pesa, et ühendada oma televiisori või mõne teise seadmega. {On} Audio väljundi võimaldamine HDMI ühenduse kaudu. {Off} HDMI audio väljundi blokeerimine. Sellisel juhul on alternatiivne audio ühendus vajalik antud seadme ja Teie televiisori vahel. Valige digitaalse heliefekti tüüp, mis sobib plaadi sisuga või optimeerib muusikastiili heli, mida Te taasesitate. {3D} Tagab virtuaalse surround heli kogemuse vasaku ja parema audiokanali kaudu. Saadaval olevad valikud on: { Off} (väljas), {Living Room} (elutuba), {Hall} (saal), {Arena} (hall) ja {Church} (kirik) {Movie Mode} Filmi heliefektid. Saadaval olevad valikud on: { Off} (väljas), {Sci-Fic} (ulme), {Action} (märul), {Drama} (draama) ja {Concert} (kontsert). {Music Mode} muusika heliefektid. Saadaval olevad valikud on: { Off} (väljas) {Digital} (digitaalne), {Rock} (rokk), {Classic} (klassikaline) ja {Jazz}. EasyLink kontrolli seadistamine See funktsioon võimaldab HDMI CEC toega seadmetel kontrollida üksteist ühe kaugjuhtimispuldiga. See on saadaval vaid siis, kui olete ühendanud seadme HDMI CEC toega televiisoriga või HDMI kaabliga. 1. Lülitage HDMI CEC operatsioonid Teie telekal või teistel ühendatud seadmetel sisse (vaadake lisainformatsiooni saamiseks ühendatud seadmete või televiisori kasutusjuhendit) Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SETUP. Vajutage korduvalt klahvile ja valige { Video Setup Page (video seadistamise lehekülg)}. 4. Kasutage klahve, et valida menüüs {HDMI Setup} > {EasyLink} ning vajutage ligipääsuks. ALUSTAMINE Funktsioonid on tehase poolt vaikimisi sisse lülitatud. Et blokeerida {Auto Wake Up TV (automaatne televiisori äratus)} funktsiooni, valige {Off}. Et blokeerida { System Standby (süsteem puhkereþiimi)} funktsiooni, valige {Decline}. 5. Väljumiseks vajutage SETUP. Ühe puudutusega kontroll Märkused: Et võimaldada ühe puudutusega taasesitamise funktsioon, peab plaadisahtlisse olema sisestatud plaat. Philips ei garanteeri 100% töökindlust kõikide HDMI CEC toega seadmetega. Ühe puudutusega taasesitamine Vajutage klahvile. See lülitab seadme sisse ning algab plaadi taasesitamine. Teie televiisor lülitub automaatselt sisse ning lülitub õigele videokanalile. Ühe puudutusega sisendi lülitus Kui Teie seade ja televiisor on sisse lülitatud; Valige televiisori kanal, et vaadata televiisorit või alustage taasesitamist mõnel teisel ühendatud seadmel. See seade lülitub automaatselt vastavale audiosisendile ning väljutab heli kõlaritest. Ühe puudutusega välja lülitamine Vajutage klahvi STANDBY/POWER, et seade ning kõik sellega ühendatud HDMI CEC toega seadmed välja lülitada. Kasutades selle seadme kaugjuhtimispulti, peate vajutama ja hoidma all klahvi

20 PLAADI TOIMINGUD Taasesitamiseks sobivad plaadid See seade taasesitab järgmisi formaate: DVD plaadid (Digital Versatile Discs) Video CD plaadid (VCD) Super Video CD plaadid (SVCD) Lõpetatud DVD±R plaadid, DVD±RW plaadid MP3/WMA plaadid Faililaiend peab olema '.mp3', '.wma' JPEG/ISO formaat maksimum 14 tähemärki Toetatud bitimäär; kbps (MP3) kbps (WMA) WMV failid CD-R(W)/DVD+R(W) plaatidel Faililaiend peab olema '.wmv' Fotofailid (Kodak, JPEG) CD-R(W)/DVD+R(W) plaatidel Faililaiend peab olema '.JPG' ja mitte '.JPEG' JPEG/ISO formaat Kuvada saab DCF-standardiga vaikepilte või JPEG pilte, nt TIFF. DivX failid CD-R(W)/DVD+R(W) plaatidel Faililaiend peab olema '.AVI', '.MPG' või '.MP4' DivX sertifitseeringuga, DivX Ultra sertifitseeringuga Q-pel täpisliigutuste kompensatsioon Global Motion Compensation (GMC) taasesitamine DVD plaatide regioonikoodid DVD plaadid ja mängijad on loodud regionaalsete piirangutega. Enne plaadi taasesitamist, tehke kindlaks, et plaat on samast piirkonnast kui Teie seade. Selle seadme regioonikood on kirjas tagumisel paneelil. Regioon USA ja Kanada regioonid UK ja Euroopa regioonid Aasia, Taiwan, Korea Austraalia, Uus Meremaa, Ladina Ameerika Venemaa ja India regioonid Hiina, Calcose saared, Wallsi ja Futuna saared Plaadid, mida saab taasesitada Kasulikud nipid: CD plaadi puhul on võimalik kuvada kuni 10 sessiooni ja DVD plaatide puhul kuni 10 mitmekordset salvestust. DVD-R ja mitme salvestusega DVD-RW plaate on võimalik kuvada ainult juhul, kui need on lõpetatud. SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD Audio Setup (audio seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) Analogue Output (analoog väljund) Digital Audio Setup (digitaalne audio seadistamine) See seadistus on nõutav ainult juhul, kui olete ühendanud seadme audio väljundi stereo seadmega või televiisoriga kasutades analoog väljundi pesa. {LT/RT} Ühendatud seadmel on sisseehitatud Dolby Pro Logic dekooder. Sellel on võimalik tekitada surround heli kahe kõlari kaudu. {Stereo} Ühendatud seade saab tekitada ainult stereo heli kahe kõlari kaudu. {V SURR} Virtuaalse surround heliefektideks. See seadistamine on vajalik ainult siis, kui olete seadme audio väljundi võimendi või vastuvõtjaga kasutades digitaalset väljundipesa. {Digital Output} {Off} digitaalse audio väljundi blokeerimine. Valige see, kui kasutate analoog audio pesa, et ühendada seade televiisori või stereosüsteemiga. {ALL} {LPCM Output} Ühendatud seade toetab multikanalite audio formaate. Digitaalne audio formaat on väljund nagu plaadil. {PCM Only} Ühendatud seade ei toeta multikanalitega formaate. Kõik audio signaalid pannakse kokku PCM formaati (2-kanalit). {48 K} Valige see, kui plaat on salvestatud valimimääraga 48 khz. {96 K} 96 khz digitaalse audio võimaldamine kui võimendi/vastuvõtja on sobiv kõrge audio valimimääraga (88.2 / 96 khz). Samas, kui heliväljund on moondunud või heli puudub, muutke seadistus 48 K. Märkus: Digital Audio Setup (digitaalne audio seadistamine) on saadaval ainult siis kui HDMI Audio on väljas {Off}. LPCM väljundit (LPCM Output) saab valida ainult siis kui {PCM Only }on aktiveeritud. Mida kõrgem on valimimäär, seda parem on helikvaliteet

21 SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD General Setup (üldise seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) Volume (helitugevus) Auto Standby (automaatne puhkereþiim) DivX(R) VOD Code See funktsioon võimaldab Teil muuta helitugevust. Kasutage klahve, et valida helitugevus skaalal 0 ~ 20 ja vajutage OK, et väljuda. Valige see, et lülitada seade puhkereþiimi, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul. {On} Lülitub madala voolutarbimisega puhkereþiimi, kui taasesitamine on peatatud rohkem kui 15 minutiks. {Off} Lülitab automaatsesse puhkereþiimi lülitumise välja. Philips annab Teile DivX VOD (Video On Demand) registreerimiskoodi, mis lubab Teil rentida või osta videosid DivX VOD teenindusest aadressil Kõiki DivX VOD alla laetud videosid saab taasesitada antud seadmega. Vajutage, et vaadata registreerimiskoodi ja vajutage OK, et väljuda. PLAADI TOIMINGUD Märkused: Kui televiisoriekraanile kuvatakse keelav sümbol peale mõne klahvi vajutamist, tähendab see, et antud funktsioon ei ole võimalik taasesitatava plaadi puhul antud hetkel. Ärge kunagi asetage muid objekte peale plaatide plaadiliugurile. Nii tehes võite kahjustada seadet. Plaadi taasesitamine 1. Vajutage, et DVD mängija sisse lülitada. 2. Lülitage televiisor sisse ja valige vastav kanal DVD mängija jaoks. 3. Vajutage klahvile, et avada plaadiliugur. 4. Asetage plaadiliugurisse plaat ning seejärel vajutage plaadiliuguri sulgemiseks klahvile. Tehke kindlaks, et plaadi sildid on Teie poole. 5. Taasesitamine algab automaatselt. Kui nii ei juhtu, vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile. Taasesitamise valikutest ja lisafunktsioonidest lugege järgmistest peatükkidest. Kasulikud nõuanded: Ärge kunagi sulgege plaadiliugurit lükates, isegi mitte siis, kui vool on välja lülitatud. Kui Teil tekib probleeme mõne plaadi taasesitamisel, siis eemaldage plaat ning proovige mõne teise plaadiga. Ebakorrektselt formaaditud plaate see mängija ei taasesita. See seade ei taasesita mõnda plaati selle plaadi konfiguratsiooni ning omaduste tõttu, või salvestamise olukorra või kasutatud autoriseeritud tarkvara tõttu. Tavalised taasesitusfunktsioonid Taasesituse katkestamine Taasesituse ajal vajutage taasesituse katkestamiseks klahvile. Taasesituse jätkamiseks vajutage klahvile. Pealkirja / peatüki / loo valimine Vajutage klahve / või kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada pealkirja/peatüki/loo number. Kui loo kordamise reþiim on aktiivne, siis vajutage uuesti, et sama pealkirja/peatükki/lugu korrata. Edasi/tagasi otsing (ei kehti JPEG jaoks) Vajutage ning hoidke all /. Otsingu ajal vajutage korduvalt /, et valida erinev otsingukiirus (2X, 4X, 8X, 16X, 32X). Tavalise taasesituse jätkamiseks vajutage klahvile. Aegluubis taasesitamine (ei kehti CD/WMA/MP3/JPEG jaoks) Vajutage taasesitamise ajal /, et alustada aegluubis taasesitamist. Heli vaigistatakse. Vajutage korduvalt /, et valida erinevate taasesitamise kiiruste vahel (1/2, 1/4, 1/8, 1/16). Märkus: Tagurpidi aegluup on võimalik ainult DVD plaatide puhul. Tavalise taasesituse jätkamiseks vajutage klahvile. Taasesitamise lõpetamine Vajutage

22 PLAADI TOIMINGUD Kasulikud nõuanded: Videoplaatide puhul jätkub taasesitamine alati sealt, kuhu see viimane kord seisma jäi. Et alustada plaadi taasesitamist algusest, siis vajutage, kui sõnum 'Play from the start, press [PREV]' ilmub televiisori ekraanile. Ekraanisäästja lülitub automaatselt sisse, kui taasesitamine on katkestatud / lõpetatud 5 minutit. Erinevate kordusfunktsioonide kasutamine Kordusfunktsioonid erinevad plaaditüübist sõltuvalt. Plaadi taasesitamise ajal vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt REPEAT klahvi, et valida korduva taasesituse reþiim. DVD Chapter (peatükk) (antud peatüki kordamine) Title (pealkiri) (antud loo kordamine) All (kõik) (terve plaadi kordamine) Shuffle (segamini) (segaminiesitus) Off (väljas) (kordusesituse välja lülitamine) VCD/ SVCD/CD Track (lugu) (antud loo kordamine) All (kõik) (kogu plaadi kordamine) Shuffle (segamini) (segaminiesitus) (ei ole saadaval CD jaoks) Off (väljas) (kordusesituse välja lülitamine) JPEG/ WMA/WMV/MP3/DivX Single (üks) (antud faili kordamine üks kord) Repeat One (ühe kordamine) (antud faili kordamine) Repeat All / Repeat Folder (kõige kordamine / kausta kordamine) (kõikide failide kordamine antud kaustas) Repeat Off / Folder (kordus väljas / kaust) (kõikide failide kordamine kaustades) Korduva taasesituse reþiimi välja lülitamiseks, vajutage korduvalt klahvi REPEAT, kuni ilmub 'Off' või vajutage. Kasulik nõuanne: Kordusesituse reþiim ei ole saadaval VCD või SVCD plaatidel, kui PBC reþiim on sisse lülitatud. SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD General Setup (üldise seadistamise) lehekülg (allajoonitud valikud on vaikimisi tehase poolt seatud) Disc Lock (Plaadi lukustamine) OSD Language (OSD keel) Sleep (Unetaimer) Lip Sync (ebasünkronisatsioon) Kõik plaadid pole kodeeritud plaadi tegijate poolt. Teil on võimalik vältida konkreetsete plaatide taasesitamist kasutades plaadi lukustamise (disc lock) funktsiooni. On võimalik lukustada kuni 20 plaati. {Lock} taasesitamise blokeerimine antud plaadi puhul. Lukustatud plaadile ligi pääsemiseks on vajalik 6-numbrilist salasõna. Vaikimisi on salasõna (vaadake {Preference Page - Password } (Eelistuste lehekülg - Salasõna). {Unlock} Kõiki plaate saab taasesitada. Menüü, mis kuvatakse ekraanile, keele valimine. Unetaimer võimaldab seadmel lülituda automaatselt puhkereþiimi eelnevalt seadistatud ajal. {15/30/45/60 mins} valige eelnevalt minutid, millal seade lülitub automaatselt puhkereþiimi. {Off} Unetaimeri välja lülitamine. Märkus: See funktsioon on saadaval ainult taasesitamise ajal. See funktsioon võimaldab Teil kohandada heli viivitamise aegu kui video taasesitamine on aeglasem kui audio väljundi voolud, seega põhjustades ebasünkronisatsiooni. Sisenege lip sync seadistamise menüüsse. Kasutage klahve, et valida heli viivitamise ajad (0 ~200 ms) ja vajutage OK, et väljuda

23 SEADISTAMISE MENÜÜ (SETUP MENU) VALIKUD Seadistamise menüüsse sisenemine Teil on võimalik muuta seadme seadistusi, mis sobivad Teie nõudmistega. Vaadake General Setup (üldise seadistamise lehekülge) selles peatükis. PLAADI TOIMINGUD Kindla lõigu (A-B) kordamine 1. Plaadi taasesitamise ajal vajutage alguspunktis REPEAT A-B. 2. Vajutage lõigu lõpp-punktis uuesti REPEAT A-B. Antud lõiku korratakse nüüd lõpmatult. 3. Vajutage uuesti REPEAT A-B, et taastada normaalne taasesitamine. Kasulik nõuanne: Valitud lõigu kordamine on võimalik ainult sama peatüki/loo raames. Lisafunktsioonid taasesitamisel 1. Vajutage kaugjuhtimispuldil SETUP (seadistamine). Ilmub seadistamise menüü (Setup Menu). 2. Kasutage klahve, et valida üks seadistamine valikutest ja vajutage OK. Kui Teil ei ole võimalik ligipääseda valikule {Preference Page} (eelistuste leht), valige SETUP, et väljuda menüüst. Seejärel vajutage kaks korda enne kui vajutate SETUP uuesti. 3. Kasutage klahve, et valida seadistus ja seejärel vajutage sisenemiseks. 4. Tehke valik, mida soovite muuta ja vajutage OK, et valikut kinnitada. Juhendid ja seletused valikutest on järgnevatel lehtedel. Kui valik menüüs on hallina märgitud, tähendab see, et seadistus ei ole saadaval või seda ei saa muuta antud olekus. 5. Väljumiseks vajutage SETUP. Vaadake Audio Setup (audio seadistamise lehekülge) selles peatükis. Vaadake Video Setup (video seadistamise lehekülge) selles peatükis. Märkus: Siin kirjeldatud funktsioonid ei pruugi mõne plaadi puhul töötada. Alati lugege plaatidega kaasasolevaid instruktsioone. Plaadimenüü (Disc Menu) kasutamine Sõltuvalt plaadist võib plaadi laadmise ajal ilmuda televiisoriekraanile menüü. Taasesitusfunktsiooni valimiseks Kasutage klahve, või numbriklahve 0-9 kaugjuhtimispuldil. Seejärel vajutage OK, et alustada taasesitamist. Menüüle ligipääsuks või selle eemaldamiseks Vajutage kaugjuhtimispuldil DISC MENU. 34 Vaadake Preference Page (eelistuste lehekülge) selles peatükis. 23

24 PLAADI TOIMINGUD MP3 FAILIDE LOOMINE Suurendamine Pilte on võimalik ekraanil suurendada ja liikuda suurendatud pildil. 1. Suurenduse aktiveerimiseks vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile ZOOM, et valida suurendusaste. Taasesitamine jätkub. 2. Kasutage klahve, et liikuda suurendatud pildil. 3. Väljumiseks vajutage korduvalt klahvile ZOOM, kuni normaalsuurus taastatakse. Taustamuusika keele muutmine See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud taustamuusika erinevates keeltes, ning VCD/SVCD plaatide puhul, millel on olemas mitu erinevat helikanalit. DVD puhul Erinevate audiokeelte valimiseks vajutage plaadi taasesitamise ajal korduvalt klahvile AUDIO/CREATE MP3. VCD/SVCD puhul Erinevate helikanalite valimiseks vajutage plaadi taasesitamise ajal korduvalt klahvile AUDIO/CREATE MP3. Subtiitrite keele muutmine See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud subtiitrid erinevates keeltes. Subtiitreid saate vahetada DVD plaadi taasesitamise ajal. Erinevate subtiitrite valimiseks vajutage plaadi taasesitamise ajal korduvalt klahvile SUBTITLE. Taasesitamise kontroll (VCD/SVCD) Taasesitamise kontroll (PBC) võimaldab Teil taasesitada VCD/SVCD plaate interaktiivselt, järgides menüüd ekraanil. PBC funktsiooniga VCD plaatide puhul (ainult versioon 2.0) ja SVCD plaatide puhul PBC reþiimi välja- või sisselülitamiseks vajutage DISC MENU. Kui PBC reþiim on sisse lülitatud, siis ilmub ekraanile PBC menüü (kui saadaval). Kui PBC reþiim on välja lülitatud, siis PBC menüüd ei ilmu ning taasesitamine algab esimesest loost. Kui PBC reþiim on sisse lülitatud, siis sellele pääseb taasesitamise ajal ligi, vajutades klahvile RETURN/TITLE. Kasulik nõuanne: Te ei saa kasutada numbriklahve 0-9 loo valimiseks, kui PBC reþiim on sisse lülitatud. Audio plaadi muutmine MP3 formaati See funktsioon võimaldab Teil muuta audiolugusid plaadilt MP3 formaati. Loodud MP3 failid salvestatakse Teie USB seadmel. 1. Ühendage USB mälupulk otse seadme pesaga SYMB Sisestage plaat. Vajutage taasesitamise ajal kauhjuhtimispuldil AUDIO/CREATE MP3 (audio/ loo MP3). 4. Lugege teadet televiisori ekraanil ja kinnitage oma tegevus valides menüüst {YES} (jah) ja vajutage OK. Ilmub menüü Create MP3 (MP3 loomine). Kui USB seade on täis, ilmub ekraanile hoiatusteade. 5. Defineerige oma nõudmised MP3 faili loomiseks {OPTIONS} (valikud) menüüs ja vajutage OK. {Speed} (kiirus) Valige MP3 loomise kiirus. {Normal} {Fast} Normaalne kiirus. Märkus: Teil on võimalik kuulata taasesitust, kui loote uusi audio lugusid. Kiire kiirus. {Bitrate} (bitimäär) Valige loomise bitimäär. Vaikimisi seadistus on 128 kbps. {CRTID3} ID3 informatsiooni loomine. {Yes} {No} ID3 informatsioon lisatakse MP3 failile. ID3 informatsioon puudub. {Device} (seade) Loodud MP3 failid salvestatakse sellele USB seadmele. 6. Liikuge menüüsse {TRACK} (lugu) ja kasutage klahve, et valida lugu, mida Te soovite luua, seejärel vajutage OK. Kõikide lugude valimiseks, valige menüüst {Select all} (vali kõik) ja vajutage OK. Kõikide lugude eemaldamiseks valikust, valige menüüst {Deselect all} ja vajutage OK. 7. Lugude loomise alustamiseks, valige menüüst {Start} ja vajutage OK. Ilmub loomise protsessi menüü. Uus kaust luuakse automaatselt USB seadmele, et salvestada kõik uued MP3 failid. Märkus: Kui Te vajutate ühte nuppudest esiplaanil või kaugjuhtimispuldil (,,, AUDIO/CREATE MP3 (audio/mp3 loomine) või OK) loomisprotsessi ajal ilmub ekraanile sõnum Do you want to stop Creating MP3 now? (Kas Te soovite peatada MP3 loomise?). Valige {Cancel} (katkesta), et jätkata loomisprotsessi. 8. Menüüst väljumiseks, valige menüüst (välju) ja vajutage OK. {Exit} Kasulikud nõuanded: DTS CD ja kopeerimiskaitsega plaate ei saa luua MP3 formaati. Kirjutamiskaitsega või salasõnaga kaitstud USB seadmetele ei saa salvestada MP3 faile

25 USB TOIMINGUD PLAADI TOIMINGUD Teil on võimalik vaadata või taasesitada USB mälupulgal olevaid andmefaile (JPEG, MP3, WMA, WMV või DivX ). Kuigi andmefailide muutmine või kopeerimine pole võimalik Ühendage USB mälupulk otse antud seadme pesasse. Kui seadet on märgatud, ilmub teade televiisori ekraanile. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile, et pääseda ligi seadmel olevatele andmetele. 4. Kasutage klahve, et valida soovitud fail ja vajutage OK, et alustada taasesitamist. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake peatükki 'DivX plaadi taasesitamine', 'JPEG fotoplaadi (slaidiesitluse) taasesitamine' või 'MP3/WMA/WMV plaadi taasesitamine'. 5. Vajutage klahvile, et peatada taasesitamine. 6. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile, et väljuda menüüst ja lülituda plaadi reþiimi. Te saate nüüd eemaldada oma USB seadme. Kausulikud nõuanded: USB pesa ei toeta teisi USB seadmeid peale USB mälupulga. Seade suudab toetada ainult maksimaalselt 300 kausta ja 648 faili. Kui USB seade ei mahu USB pessa on USB pikendusjuhe vajalik (puudub varustuses). Kopeerimiskaitsega faile ei ole võimalik taasesitada. Kopeerimisõigustega faile ei ole võimalik taasesitada. Ekraanimenüü (Display Menu) valikute kasutamine Ekraanimenüü kuvab ekraanile informatsiooni taasesitatava plaadi kohta (näiteks pealkirja või peatüki järjekorranumbri, taasesitatud aja, plaadi lõpuni jääva aja,) ilma taasesitamist katkestamata. 1. Vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldil klahvile DISPLAY. Saadavalolev informatsioon plaadi kohta kuvatakse televiisori ekraanile. (DVD) 2. Kasutage klahve, et vaadata informatsiooni ning vajutage OK sellele ligi pääsemiseks. 3. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada number/aeg või kasutage klahve, et teha valik. 4. Vajutage OK, et kinnitada. Taasesitamine muutub vastavalt valitud operatsioonile. Pealkirja / peatüki / loo valimine See valik võimaldab Teil vahele jätta konkreetseid pealkirju/peatükke/lugusid antud plaadil. 1. Liikuge { Title (pealkiri)} / { Chapter (peatükk) }või { Track (lugu)} valikuni ekraanimenüüs ning vajutage. 2. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada kehtiv number. Taasesitamine algab peale valitud pealkirja / peatüki / loo algusest. Aja järgi otsimine See funktsioon võimaldab Teil liikuda antud plaadi kindlasse punkti. 1. Liikuge menüüs {TT Time / CH Time / Disc Time / Track Time} ja vajutage. 2. Kasutage numberiklahve 0-9, et sisestada aeg, millal alustada taasesitamist (näiteks 0:34:27). Taasesitamine jätkub sisestatud ajast. (VCD/SVCD) 32 25

26 PLAADI TOIMINGUD Taasesitamise aja vaatamine See funktsioon kuvab plaadi taasesitamiseni allesjäänud/kulunud aja. 1. Liikuge {Time Disp} valikuni ekraanimenüüs ja vajutage. Sõltuvalt plaadi tüübist on informatsioon ja ekraanipilt erinevad. DVD jaoks Ekraan Title/Chapter Elapsed Title/Chapter Remain VCD/SVCD jaoks Ekraan Total/Single Kirjeldus Pealkirja või peatüki möödunud aeg. Pealkirja või peatüki allesjäänud taasesitamise aeg. Kirjeldus Plaadi või loo möödunud aeg. Eelvaate funktsioon (VCD/SVCD/DVD) See funktsioon võimaldab Teil eelnevalt vaadata VCD/SVCD/DVD plaadi sisu. 1. Liikuge { Preview (eelvaade) } valikuni ekraanimenüüs ja vajutage. Ilmub eelvaate menüü. (DVD) (VCD/SVCD) PLAADI TOIMINGUD Muusika ja slaidiesitluse samaaegne esitamine Teil on võimalik luua muusikaline slaidi esitlus, kui plaat sisaldab MP3/WMA muusikat ja JPEG fotofaile. 1. Sisestage plaat, mis sisaldab nii MP3/WMA kui ka JPEG faile. 2. Kasutage klahve, et valida MP3/WMA fail plaadi menüüst ja vajutage OK, et alustada taasesitamist. 3. MP3/WMA taasesitamise ajal kasutage klahve, et valida plaadimenüüst JPEG fail ja vajutage OK, et alustada taasesitamist. Slaidi esitlus algab ja jätkub kuni fotokausta, - 4. albumi lõpuni. Vajutage kaks korda klahvile, et peatada samaaegne taasesitamine. Kasulikke nõuandeid: Mõned failid KODAK või JPEG plaadil võivad olla moondunud seadistamise ja plaadi omaduste tõttu. Samaaegse taasesitamise ajal, kiiresti või aeglaselt edasi / tagasi otsimine pole saadaval. Total/Single Remain Kaameranurkade valimine Plaadi või loo allesjäänud taasesitamise aeg. See funktsioon toimib ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud salvestised erinevate kaameranurkade alt. Selle funktsiooni abil saate taasesitust vaadata erinevate kaameranurkade alt. 1. Liikuge { Angle (kaameranurk)} valikuni ekraanimenüüs ning vajutage. 2. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada kehtiv number. Taasesitamine muudab valitud nurgaks. Kasulik nõuanne: Te saate ka vajutada korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile ANGLE, et muuta erinevaid kaameranurki Kasutage klahve, et valida üks eelvaate tüüpidest ja vajutage OK. Iga segmendi pisipilt ilmub televiisori ekraanile. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks kasutage klahve /. Kasutage klahve, et valida pisipilt ja vajutage OK, et alustada taasesitamist sealt

27 MP3/WMA plaadi taasesitamine See seade suudab taasesitada peaaegu kõiki MP3 ja WMA/WMV faile, mis on salvestatud plaadile. Enne kui alustate... Lülitage oma televiisor õigele videosisend kanalile. Detailide saamiseks vaadake peatükki 'Soovitud kanali leidmine'. 1. Sisestage MP3/WMA/WMV plaat Plaadi lugemine võib võtta aega rohkem kui 30 sekundit failide/kataloogide keerukuse pärast. Plaadi menüü ilmub televiisori ekraanile PLAADI TOIMINGUD Kasutage klahve, et valida soovitud kaust ja vajutage OK, et avada kaust. Kasutage klahve, et valida fail ja vajutage OK, et alustada taasesitamist. Taasesitamine algab valitud failist ja jätkub kausta lõpuni. Taasesitamise ajal: Vajutage /, et taasesitada teist faili samas kaustas. Vajutage korduvalt /, et otsida failis kiiresti tagasi/edasi. Teise kausta valimiseks samal plaadilm kasutage klahve, et navigeerida tagasi algsesse menüüsse. 4. Taasesitamine peatamiseks, vajutage. Kasulikud nõuanded: Seade toetab ainult WMV 9 standard definitsiooni. Teil on võimalik seadistada seadet kuvama või vahele jätma kaustu, kui Te sisestate MP3/JPEG plaadi. Vajutage SETUP (seadistamine), seejärel liikuge {Preference Page > Mp3/Jpeg Nav }. Ainult plaadi esimene sessiooni multisessioonist taasesitatakse. See on normaalne, kui Te kogete juhuslikke hüppeid, kui Te kuulate oma MP3/WMA plaati. See tuleneb allalaetud failide halvast kvaliteedist. Kui MP3/WMA/WMV loo nimes (ID3) või albumi nimes esineb spetsiaalseid tähemärke, on võimalik, et seda ei kuvata ekraanil korrektselt, sest see seade ei toeta neid tähemärke. ID3/Meta informatsiooni ei kuvata kui taasesitamiseks pole fail valitud. PLAADI TOIMINGUD Spetsiaalne audio CD funktsioon See on audio CD taasesitamise ajaline otsing. Taasesitamine hüppab Teie sisestatud aja juurde ühe plaadi või loo raames. 1. Taasesitamise ajal vajutage korduvalt klahvile DISPLAY, et lülitada erinevate sisestamise valikute vahel. Ekraan Kirjeldus Disc Go To Ajaotsing plaadi raames. Track Go To Ajaotsing loo raames. Select Track Loo numbri valimine. 2. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada aeg, kust alustada taasesitamist (minutid:sekundid). Taasesitamine jätkub sisestatud ajast

28 PLAADI TOIMINGUD PLAADI TOIMINGUD DivX plaadi taasesitamine Antud üksus toetab DivX filmide taasesitamist, mida saate kopeerida arvutist oma salvestatavale plaadile. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake Seadistamise menüü (Setup Menu) valikud - { General Setup (üldise seadistamise) lehekülg > DivX(R) VOD Code}. 1. Sisestage DivX plaat. 2. Kasutage klahve, et valida fail, mida soovite taasesitada. 3. Vajutage OK, et alustada taasesitamist. Taasesitamise ajal: Kui DivX plaadil on mitmekeelsed subtiitrid, saate vajutada kaugjuhtimispuldil klahvile SUBTITLE (subtiitrid), et muuta subtiitrite keelt. Kui DivX pealkirjal on erinevaid audiohelisid, saate kaugjuhtimispuldil vajutda klahvile AUDIO/CREATE MP3 (audio/mp3 loomine), et muuta heli. Kausulikud nõuanded: Subtiitreid, mille laiendid on.srt,.smi,.sub,.ssa,.txt toetatakse, aga ei kuvata navigatsiooni menüüs. Subtiitri nimi (.sub) tuleb salvestada sama nime all kui film (.avi) ning samasse kausta. Arenenud DivX Ultra funktsioon Funktsioon Kirjeldus XSUB Subtitle - Võimalus valida filmi jaoks erinevate keelte vahel Interactive video - Lihtsa juurdepääsu ja menus kontrolli tagamine - Kiire navigatsioon eeeeeeeeeeeeeeeeee erinevate eeeeeeeeeeeeeeeeee stseenide/funktsioonide eeeeeeeeeeeeeeeeee juurde ja audio/subtiitrite eeeeeeeeeeeeeeeeee valik Alternate audio - Võimalik valida erinevas tracks keeles heli lugude jaoks - Erilised lood spetsiaalse kõlarite seadistuse jaoks Chapter points - Painduvuse tagamine - Võimalik hüpata otse soovitud stseeni juurde ükskõik millisest punktist video JPEG fotoplaadi taasesitamine (slaidiesitlus) Enne kui alustate... Lülitage oma televiisor õigele videosisendi kanalile. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 'Soovitud kanali leidmine'. Sisestage fotoplaat (Kodak Picture CD / JPEG). Ekraanile ilmub pildimenüü. Kodaki plaadi puhul algab slaidiesitlus automaatselt. Vajutage, et alustada slaidiesitlust. Slaidiesitluse ajal: Vajutage, et ajutiselt peatada või taastada taasesitamine. Vajutage /, et taasesitada teist faili kaustas. Kauslikud nõuanded: Plaadi sisu kuvamine võib võtta kauem aega, kui plaadil on palju lugusid/pilte. Toetatud failiformaadid: Faili laiend peab olema *.JPG mitte *.JPEG. See seade kuvab ainult digitaalse kaamera pilte, mis on salvestatud JPEG-EXIF formaadis, mida kasutavad tüüpilised digikaamerad. Seade ei suuda kuvada Motion JPEG formaadis pilte või pilte, mis on mõnes muus formaadis kui JPEG, või heliklippe, mis on piltidega seotud. Eelvaate funktsioon 1. Taasesitamise ajal vajutage DISPLAY. 12 pisipilti kuvatakse televiisori ekraanile. 2. Vajutage /, et kuvada pilte eelmisel või järgmisel lehel. 3. Kasutage klahve, et valida üks piltidest ja vajutage OK, et alustada taasesitamist. 4. Vajutage DISC MENU (plaadimenüü), et naaseda plaadi piltide menüüsse (Picture CD Menu). Suurendamine 1. Taasesitamise ajal vajutage korduvalt ZOOM (suurendamine), et valida erinev suurendusfaktor. 2. Kasutage klahve, et liikuda suurendatud pildi peal. Pildi pööramine Taasesitamise ajal kasutage klahve, et pöörata pilti televiisori ekraanil. Tegevus Pildi pööramine vertikaalselt Pildi pööramine horisontaalselt Pildi vastupäeva pööramine Pildi päripäeva pööramine Kaugjuhtimispult 28 29

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

DVP3100V estonian.cdr

DVP3100V estonian.cdr DVD-MÄNGIJA / VIDEOMAKK Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED OHUTUSNÕUDED ETTEVAATUST ELEKTRIÐOKI OHT MITTE AVADA ETTEVAATUST: ELEKTRIÐOKI OHU VÄHENDAMISEKS

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem