HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HTS5560_5580_5590 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt HTS HTS HTS Külastage Philipsit internetis Eestikeelne kasutusjuhend

2 SISUKORD MÄRKUSED...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3 Avatud lähtekoodiga tarkvara...3 Kaubamärgid Oluline...5 Ohutus...5 Hooldus...5 Vana seadme ning vanade patareide hävitamine Teie kodukinosüsteem...7 Peaseade...7 Kaugjuhtimispult Kodukinosüsteemi ühendamine...9 Ühendused...9 Televiisoriga ühendamine...9 Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest...10 Juhtmeta mooduliga ühendamine...11 Arvutivõrku ja internetti ühendamine Kodukinosüsteemi kasutamine...13 Enne kui alustate...13 Peamenüüsse sisenemine...13 Heli valimine...13 Plaatide taasesitamine...14 BonusView funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul...15 BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul...15 Taasesitamine USB mäluseadmelt...16 Rohkem taasesitamisfunktsioone...16 Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link)...18 Taasesitamine raadiost...18 Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest...19 Taasesitamine MP3 mängijast...19 Taasesitamine ipodist või iphonest...19 Philips EasyLink funktsiooni kasutamine Seadete kohandamine...21 Seadistamise menüüsse sisenemine...21 Video seadistamine...21 Heli seadistamine...21 Võrgu seadistamine...22 Philips EasyLink funktsiooni seadistamine...22 Eelistuste seadistamine...22 Täpsem seadistamine Tarkvara uuendamine...24 Tarkvara versiooni kontrollimine...24 Tarkvara uuendamine võrgust...24 Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu Toote tehnilised andmed Probleemide lahendamine

3 MÄRKUSED MÄRKUS Autoriõigused Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud. Vastavus Olge vastutustundlik Austage autoriõigusi Kaubamärgid BONUSVIEW 'BD LIVE' ja 'BONUSVIEW' on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid. Java ja kõik muud Java kaubamärgid ning logod on USA-s ning muudes riikides äriühingule Sun Microsystems, Inc. registreeritud kaubamärgid. 'AVCHD' ja 'AVCHD' on äriühingutele Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ja Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid. See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus) /108/EC (EMC). Avatud lähtekoodiga tarkvara Teie toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub Teile käesolevaga võimalust omandada täielik loetav koopia vastavast lähtekoodist. Lähtekoodi kasutatakse peamiselt tarkvara vahendustegevuses. See pakkumine kehtib 3 aasta jooksul pärast toote ostu. Lähtekoodi omandamiseks kirjutage: Program Manager - Home Audio BU AVM Innovation Site Singapore Philips Electronics Singapore Pte Ltd 620A, Lorong 1 Toa Payoh, Singapore 'x.v.colour' on äriühingule Sony Corporation kuuluv kaubamärk. DLNA, DLNA logo ja DLNA 0 Certified on Digital Living Network Aliance'i kaubamärgid, teenuse märgid või tunnusmärgid. (vaid HTS5580 ja HTS5590 puhul) Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Advanced Digital Out on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid. 3

4 ... MÄRKUS MÄRKUSED DivX ja DivX Ultra on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. Ametlikud DivX Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX video formaate, parima kvaliteediga DivX meediafaile ja DivX meediaformaate. DIVX VIDEO: DivX on digitaalne videoformaat, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil sealt DivX videofaile soetada. Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt. USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk. LASERKIIRGUS ÄRGE VAADAKE OTSE OPTILISTELE SEADMETELE ESIMESE M KLASSI LASERSEADE 4

5 ... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 2. OLULINE Taasesitamine Plaati ei saa taaseistada DivX filmide esitamine ei ole võimalik DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt USB mälupulga sisu ei ole loetav Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x' EasyLink funktsioon ei tööta Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse 28 Puhastage plaat. Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 25). Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi. DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud. Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile. Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik. Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil. Valige õige märgisüsteem: Vajutage klahvile (Valikud) Valige [Character Set]. Valige toetatud märgisüsteem. Vajutage klahvile Tehke kindlaks, et USB mälupulk on ühilduv kodukinosüsteemiga. Tehke kindlaks, et USB mälupulga formaat ühilduks käesoleva seadmega (märkuseks, et NTFS ei ole toetatud). Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada. Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televiisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud. See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja. Ma ei pääse ligi BD-Live funktsioonidele ipodi/iphone sisu (filmid, pildid, videoklipid jne) ei kuvata televiisoris Ma ei näe ipodis/iphones olevaid pilte televiisorist Kontrollige võrguühendust ja tehke kindlaks, et võrk on korrektselt seadistatud (vaadake peatükki Võrgu seadistamine leheküljel 22). Tühjendage mälu (vaadake peatükki Täpsem seadistamine leheküljel 23). Veenduge, et Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni. Videote ja piltide lehitsemist ei toetata; te saate videosid ja pilte lehitseda vaid ipodis/iphones endas. Ühendage kollane komposiitkaabel aluse (dock) küljest televiisorini. Lülitage televiisor AV/VIDEO allikale (vastavalt kollasele komposiitkaablile). Vajutage ipodil/iphonel klahvi PLAY. Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti. Ohutus Elektrilöögi või tulekahju oht! Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse. Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla. Ühendage kodukinosüsteem enne äikesevihma seinakontaktist lahti. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates. Lühise või tulekahju oht! Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev. Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht! Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale. Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate. Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega. Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätse. Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid. Keskkonna saastamise oht! Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne). Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega. Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.jâatbrîvojas pareizi. Hooldus Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide. Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate. Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui Te ei plaani seadet kasutada pikemat aega. Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet. 5

6 ... OLULINE Vana seadme ning vanade patareide hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. 9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Hoiatus! Elektriðoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles: Mudeli number: Seerianumber: Peaseade Klahvid ei tööta Pilt Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see. Pilt puudub Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile. Pilt puudub HDMI ühenduse korral Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastumine. Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega. Pilt puudub komponentühenduse (Y Pb Pr) korral Kui HDMI videoühendus on seadistatud [Auto] või [1080p/24Hz] peale, siis puudub videoväljund läbi komponentühenduse. Muutke HDMI videoseadistust või eemaldage HDMI ühendus. Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke videosignaale Heli Veenduge, et plaadile on salvestatud kõrglahutuslik video. Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku video taasesitamist. Heli puudub Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks AUDIO SOURCE), mille heli soovite kuulata. Heli puudub HDMI ühenduse korral HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus. Veenduge, et [HDMI Audio] (HDMI heliväljund) seaded oleks sisse lülitatud. Heli puudub telekanalite edastamisel Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, et valida soovitud helisisend. Moondunud heli või kaja Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi kodukinosüsteemi. Audio ja video ei ole sünkroonis Vajutage klahvile (Helivalikud). 2. Vajutage korduvalt navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), kuni kuvatakse AUDIO SYNC, seejärel vajutage klahvile 3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et sünkroniseerida audiot videoga. 6 27

7 ... TOOTE TEHNILISED ANDMED 3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM Peaseade Voolunäitajad: V; ~50 Hz Voolutarbimine: 135 W Voolutarbimine puhkereþiimis: < 0.9 W Mõõtmed (l x k x s): 435 x 58 x 358 (mm) Kaal: 3.87 kg Laseri andmed Laseri tüüp (diood): InGaN/AIGaN (BD), InGaAIP (DVD), A IgaAs (CD) Lainepikkus: nm/-5 nm (BD), nm/-10 nm (DVD), nm/-15 nm (CD) Väljundi võimsus (maksimaalsed väärtused): 20 mw (BD), 7 mw (DVD/CD) Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis Peaseade Kaugjuhtimispult Subwooferi andmed Takistus: 3 oomi Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5 ) woofer Sageduse vastuvõtt: 40 Hz khz Mõõtmed (l x k x s): 196 x 395 x 342 (mm) Kaal: 5.25 kg Plaadisahtel 2. (Open/Close) Plaadisahtli avamine / sulgemine. Kaabli pikkus: 4 m 3. (Play/Pause) Kõlarite andmed Süsteem: täisulatussatelliit Kõlarite takistus: 3 oomi (keskmine), 5 oomi (eesmine/tagumine) Kõlarite draiverid: 2 x 3 full range Sageduse vastuvõtt: 150 Hz 20 khz 4. (Stop) Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine. Taasesitamise lõpetamine. Raadioreþiimis: käesoleva eelsalvestatud raadiojaama kustutamine. Mõõtmed (l x k x s): 5. (Standby-On) Keskmine: 280 x 95 x 92 (mm) Kõlar: 100 x 280 x 115 (mm) Kodukinosüsteemi sisse ja puhkereþiimi lülitamine. Pikk kõlar: 260 x 1101 x 260 (mm) 6. SOURCE (allikas) Kaal: Keskmine: 40 kg Kõlar: kg/tk 7. / Soovitud heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile. Pikk kõlar: kg/tk Kaabli pikkus: Keskmine: 3 m Kõlar: 4 m Pikk kõlar: 10 m Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine. Raadioreþiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine. 8. Ekraanipaneel 9. Helitugevuse muutmise ketas (Standby-On) Seadme sisse ja puhkereþiimi lülitamine. Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televiisor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon. 26 7

8 ... TEIE KODUKINOSÜSTEEM 8. TOOTE TEHNILISED ANDMED 2. (Peamenüü) 3. (Plaadimenüü) 4. (Navigeerimisnupud) 5. / (Eelmine/Järgmine) 6. OK 7. (Helivalikud) 8. (Valikud) 9. (Taasesitamine) 10. +/- (Heli) 1 (Pause) Peamenüüsse sisenemine. Plaadimenüüsse sisenemine ning sealt väljumine. Ekraanimenüüdes liikumine. Raadioreþiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaamu automaatselt otsida. Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine. Raadioreþiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine. Valiku kinnitamine. Ligipääs mitmetele helivalikutele. Ligipääs rohkematele taasesitamisvalikutele taasesitamise ajal. Raadioreþiimis: raadiojaamade programmeerimine. Taasesitamise alustamine või jätkamine. Helitugevuse suurendamine või vähendamine. Taasesitamise katkestamine. 12. Allika valimise klahvid / Värvilised klahvid 13. Numbriklahvid 14. TOP MENU 15. SUBTITLE 16. (Stop) 17. (Mute) 18. / (Kiirelt tagasi / Kiirelt edasi) 19. (BACK) Blu-ray plaatide puhul: Erinevate valikute valimine. AUDIO SOURCE: Lülitumine heli sisendallikale. DOCK ipodi jaoks: Lülitumine Philips Dockile ipodi/iphone jaoks. RADIO: Lülitumine FM raadiole. DISC: Lülitumine plaadile. Väärtuste või tähtede sisestamine (kasutades SMS-stiili). Videoplaadi peamenüüsse sisenemine. Subtiitrite keele valimine videofailide puhul. Taasesitamise lõpetamine. Raadioreþiimis: käesoleva eelsalvestatud raadiojaama kustutamine. Heli vaigistamine ja taastamine. Kiirelt tagasi või kiirelt edasi liikumine. Vajutage korduvalt, et otsingu kiirust muuta. Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine. Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Regioonikoodid Riik DVD BD Euroopa, Suurbritannia Vaikse Ookeani Aasia, Taiwan, Korea Ladina Ameerika Austraalia, Uus Meremaa Venemaa, India Hiina Taasesitamiseks sobivad andmekandjad AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD- R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB mäluseade. Failiformaadid Heli:.mp3,.wma,.wav Video:.avi,.divx,.mp4,.mkv,.mov,.wmv Müra tase signaalis: > 65 db (CCIR) / (Aweighted) Sisendi tundlikkus: AUX: 900 mv MP3 LINK: 500 mv Video andmed Signaalisüsteem: PAL / NTSC Komponentvideo väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 Heli andmed S/PDIF Digital audio input: Koaksiaalne: IEC Sämplingusagedus: MP3: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz WMA: 44.1 khz, 48 khz Konstantne bitimäär: MP3: 112 kbps 320 kbps WMA: 48 kbps 192 kbps Raadio andmed Otsinguvahemik: FM MHz (50 khz ) Müra tase signaalis: FM 50 db Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz khz / ±3dB USB andmed Sobivus: Hi-Speed USB (2.0) Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid Failisüsteem: FAT16, FAT32 Maksimaalne mälu: < 160GB Pilt:.jpg,.gif,.png Võimendi andmed Väljundi koguvõimsus: 1000 W RMS (30% THD) Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 khz / ±3dB 8 25

9 7. TARKVARA UUENDAMINE 4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval). Tarkvara versiooni kontrollimine Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 3. Valige menüüs [Advanced Setup] > [Version Info.] (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile Kuvatakse tarkvara versioon. Tarkvara uuendamine võrgust Looge internetiühendus. 2. Vajutage klahvile (Peamenüü) ning valige [Setup]. 3. Valige [Advanced Setup] > [Software Update] > [Network Setup] (võrgu seadistamine). Kui tuvastatakse uuendus, siis küsitakse Teilt, kas alustada või katkestada uuendamine. 4. Järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia. Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see. Kui kodukinosüsteem ei ühendu Philipsi serveriga, vajutage klahvile (Peamenüü) ning valige [Setup] > [Network Setup] > [Network Installation], et võrk seadistada. Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu Külastage Philipsi kodulehte et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele. Otsige oma mudel ning klõpsake 'software&drivers' (tarkvara ja draiverid) peal. 2. Looge oma USB mäluseadmele kaust nimega UPG Laadige uus tarkvara kausta UPG. Pakkige tarkvara lahti UPG kausta. Ühendage USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga. 6. Vajutage klahvile (Peamenüü) ning valige [Setup]. 7. Valige [Advanced Setup] > [Software Update] > [USB]. 8. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia. Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see. Hoiatus Tarkvara uuendamise ajal ei tohi Te kodukinosüsteemi välja lülitada ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada. Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas. Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud. Ühendused Eesmised ühendused MP3 LINK 2. USB Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks. Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluseadmelt. Tagumised ühendused AC MAINS ~ Pesa vooluvõrguga ühendamiseks. 4. AUDIO IN AUX 1/ AUX 2 5. LAN Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks LAN sisendpesa püsiühenduse modemi või ruuteriga ühendamiseks. 6. VIDEO OUT VIDEO Pesa televiisori komposiitvideosisenditega ühendamiseks. 7. VIDEO OUT Y Pb Pr Pesa televiisori komponentvideosisenditega ühendamiseks. 8. FM ANTENNA FM 75 Ω 9. HDMI OUT Pesa FM antenni ühendamiseks. Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks. 10. DOCK ipodi jaoks Pesa Philips Dock-i ühendamiseks ipodi/iphone jaoks (müüakse eraldi). 1 WIRELESS REAR AUDIO Pesa Philipsi juhtmeta mooduliga ühendamiseks (müüakse eraldi). Televiisori ühendamine See osa kirjeldab kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga läbi järgmiste ühenduste (kõige kõrgemast kvaliteedist kõige madalamani): 1) HDMI 2) Komponentvideo 3) Komposiitvideo 2. SPEAKERS Pesad komplektisolevate kõlarite ja subwooferi ühendamiseks. 3. DIGITAL IN COAXIAL Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks. 24 9

10 ... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE... SEADETE KOHANDAMINE Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Kui Teie televiisor toetab EasyLink HDMI CEC fonktsiooni, siis saate kodukinosüsteemi ja televiisorit kontrollida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu (vaadake peatükki 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine' leheküljel 20). Valik 3: Ühendamine komposiitvideo (CVBS) pesa kaudu Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND. (Kaabel ei kuulu komplekti) [Change Password]: Seadistab või muudab PIN koodi, et taasesitada keelatud plaate. Sisestage '0000', kui Te ei ole veel PIN koodi seadistanud või olete oma PIN koodi unustanud. [Display Panel]: Muudab ekraanipaneeli eredust. [Auto Standby]: Lülitab automaatse puhkereþiimi sisse või välja. Kui sisse lülitatud, siis lülitub kodukinosüsteem automaatselt puhkereþiimi pärast 30 minutit tegevusetut olekut (nt pausi või stop reþiimis). 5. [Clear Memory]: Tühjendab lokaalse mälu; kustutab BD-Live failid, mida olete alla laadinud. Kui kasutate USB mäluseadet, siis lokaalne salvestuskaust on BUDA. [DivX VOD Code]: Kuvab kodukinosüsteemi jaoks DivX VOD registreerimiskoodi. [Version Info.]: Näitab kodukinosüsteemi tarkvarainfot. [Restore default settings]: Taastab vaikimisi tehase seaded. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Valik 2: Ühendamine YPbPr (komponentvideo) pesa kaudu Komponentvideokaabel võib olla tähistatud kui: Y Cb Cr või YUV. Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest Selles osas kirjeldatakse, kuidas Teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata. Nõuanne Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE. Valik 1: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite 5. [VCD PBC]: Kuvab või eemaldab sisukorramenüü VCD ja SVCD plaatide puhul. [Sleep Timer]: Määrab unereþiimi, mis lülitab kodukinosüsteemi puhkereþiimi pärast määratud aja möödumist. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt. Subtiitrite asukoha kohandamine on võimalik vaid siis, kui kodukinosüsteemi [TV Display] seadistus on seatud [21:9 Cinema] peale ning televiisor toetab antud funktsiooni. Te ei saa keelata ligipääsu internetti kaubanduslikel Blu-ray plaatidel. Enne kui ostate DivX videosid ning proovite neid oma kodukinosüsteemiga taaseistada, registreerige oma kodukinosüsteem DivX VOD koodi kasutades aadressil Te ei saa lapsevanemakontrolli seadistusi nende vaikimisi väärtustele taastada. (Kaabel ei kuulu komplekti) Täpsem seadistamine Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Izvçlieties [Setup] (Iestatîðana), tad spiediet 3. Valige [Advanced Setup] (täpsemad seaded), seejärel vajutage 4. Valige ja kohandage järgnevaid seadeid: (Kaabel ei kuulu komplekti) [BD-Live Security]: Keelab või lubab ligipääsu BD-Live funktsioonile. [Enhanced Audio]: Keelab või lubab heli järeltöötlemise. [Software Update]: Valib, kas tarkvara uuendada läbi võrgu või USB mäluseadmelt

11 ... SEADETE KOHANDAMINE... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE Võrgu seadistamine Vajutage klahvile (Peamenüü). 3. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 3. Valige [Network Setup] (võrgu seaded), seejärel vajutage klahvile 4. Valige ja muutke järgnevaid seadeid: [Network Installation]: Alustab juhtmega (Ethernet) või juhtmeta võrgu seadistamist. Järgige juhiseid, et seadistada võrguühendus. [View Network Settings]: Kuvab hetkel kehtivad võrgu seaded. 5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Philips EasyLink funktsiooni seadistamine Vajutage klahvile (Peamenüü). 3. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 3. Valige [EasyLink Setup] (EasyLink seaded), seejärel vajutage klahvile 4. Valige ja muutke järgnevaid seadeid: [EasyLink]: EasyLink funktsiooni aktiveerimine ning deaktiveerimine. [One Touch Play]: Ühe klahvivajutusega funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et alustada plaadi taasesitamist kodukinosüsteemil ning samal ajal televiisor õigele kanalile lülitada. 22 [One Touch Standby]: Ühe klahvivajutusega puhkereþiimi lülitamise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et televiisor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed ühe klahvivajutusega puhkereþiimi lülitada. [System Audio Control]: Süsteemi helitugevuse kontrolli aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhendeid, et kodukinosüsteemi helipordid tuvastaksid 5. ühendatud lisaseadmed. Kodukinosüsteem lülitub automaatselt ühendatud lisaseadme heliallikale. [Audio Input Mapping]: Uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Lisaseadmed peavad olema sisse lülitatud ning kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI. Eelistuste seadistamine Vajutage klahvile (Peamenüü). 3. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 3. Valige menüüs [Preference Setup] (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile 4. Valige ja muutke järgnevaid seadeid: [Menu Language]: Valib ekraanil kuvatava menüü keele. [Audio]: Valib helikeele video jaoks. [Subtitle]: Valib subtiitrite keele video jaoks. [Disc Menu]: Valib menüükeele videoplaadi jaoks. [Parental Control]: Keelab ligipääsu plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Et reitingutest hoolimata kõiki plaate taasesitada, valige tase '8'. [Screen Saver]: Lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, algab ekraanisäästja pärast 10 minutit tegevusetut olekut (näiteks pausi või stopreþiimis). [Auto Subtitle Shift]: Lülitab subtiitrite liigutamise sisse ja välja. Kui sisse lülitatud, siis kohandab subtiitrite positsiooni automaatselt, et need mahuks televiisori ekraanile. Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid COAXIAL/DIGITAL OUT või SPDIF OUT. (Kaabel ei kuulu komplekti) Juhtmeta mooduliga ühendamine Kui juhtmeta moodul on ühendatud ja sisse lülitatud, siis kodukinosüsteemi tagumised kõlarid vaigistatakse ning nende ruumiline heli suunatakse juhtmeta kõlaritesse. (Juhtmeta moodul ei kuulu komplekti) 11

12 ... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE 6. SEADETE KOHANDAMINE Arvutivõrku ja internetti ühendamine Ühendage kodukinosüsteem arvutivõrku ning nautige järgmisi funktsioone: Multimeedia striiming Teie arvutist: vaadake pilte, taasesitage muusikat ning vaadake videofaile, mis pärinevad otse Teie arvutist (vaadake ka peatükki Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link) leheküljel 18). BD-Live rakendused: ligipääs lisateenustele BD-Live toega Blu-ray plaatude jaoks (vaadake ka peatükki BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul leheküljel 15). Tarkvara uuendused: uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara läbi võrgu (vaadake peatükki Tarkvara uuendamine võrgust leheküljel 24). Mida Te vajate: Ruuterit (DHCP toega) Võrgukaablit (Rj45 otsekaabel) Arvutit, millele oleks installeeritud meediaserveri tarkvara (vaadake peatükki Meediaserveri tarkvara seadistamine leheküljel 18). Arvuti peab olema ühendatud ruuteriga läbi juhtmeta või juhtmega ühenduse. BD-Live rakenduse ja tarkvarauuenduste jaoks veenduge, et ruuteril on ligipääs internetile ning firewall või mõned teised turvasüsteemid oleks välja lülitatud. Hoiatus Enne kui üritate kodukinosüsteemi arvutivõrku ühendada, tutvuge ruuteriga, meediaserveri tarkvaraga ning võrku ühendamise printsiipidega. Kui vaja, lugege võrguseadmetega kaasasolevaid juhiseid. Philips ei vastuta kadumaläinud, vigastatud ega hävinenud andmete eest. (Kaabel ei kuulu komplekti) Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid. Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile Ilmub seadistamise menüü. 3. Valige soovitud menüüvalik ning seejärel vajutage klahvile Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. 4. Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile (Tagasi) ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Hoiatus Mitmed seadistused on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks seadistusi muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele. Seadistamise menüüsse sisenemine Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadistusi ei ole sel hetkel võimalik muuta. Video seadistamine Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 3. Valige menüüs [Video Setup] (video seaded), seejärel vajutage klahvile 4. Valige ja muutke järgnevaid seadeid: [TV Display]: Valib pildiformaadi, mis mahub teleriekraanile. [HDMI Video]: Valib HDMI videoresolutsiooni. [HDMI Deep Colour]: Kuvab värve rohkemate varjude ja toonidega kui video on salvestatud sügavates värvides (Deep Colour) ning televiisor toetab antud funktsiooni. komponentvideo videoresolutsiooni. Kopeerimiskaitsega DVD-sid saab kuvada vaid 480p/576p või 480i/576i resolutsioonis. [Picture Settings]: Valib eelseadistatud värviseaded. 5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 3. Valige [Audio Setup] (heliseaded), seejärel vajutage klahvile 4. Valige ja muutke järgnevaid seadeid: [Night Mode]: Valib vaikse või täieliku dünaamilise heli. Ööreþiim vähendab valjude helide tugevust ning suurendab pehmete helide tugevust, nagu nt kõne. [HDMI Audio]: Lülitab HDMI heliväljundi televiisoril sisse või välja. HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI. [Speaker Setup]: Määrab iga kõlari jaoks helitaseme ning kauguse televiisorist, et saavutada parim võimalik ruumiline heli. 5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Televiisori jaoks valitakse parimad seadistused automaatselt. Kui Te peate seadistusi muutma, siis kontrollige, et Teie televiisor toetab uusi seadistusi. HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI. Progressiivse skänneerimisega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi komponentvideo. Heli seadistamine HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI. 12 [Component Video]: Valib 21

13 ... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE 5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE Philips EasyLink funktsiooni kasutamine Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest. 2. Vajutage klahvile (Peamenüü). 3. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 4. Valige [EasyLink Setup] > [EasyLink] ning seejärel vajutage klahvile 5. Valige [On] (sees) ning seejärel vajutage klahvile [System Audio Control] Kui taasesitate seadmest, mille heliväljund on suunatud kodukinosüsteemi, siis kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavale heliallikale. Et kasutada ühe puudutusega heli (one-touch audio), võimaldage see funktsioon ning järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid, et ühendatud seadmed korrektselt kokku viia kodukinosüsteemi helisisenditega. [Audio Input Mapping] Uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud. See peatükk aitab Teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest. Enne kui alustate Kontrollige, et: Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start). Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud. Peamenüüsse sisenemine Peamenüü annab Teile ligipääsu ühendatud seadmetele, heli- ja videoseadistustele ning teistele funktsioonidele. Vajutage klahvile (Peamenüü). Avaneb peamenüü. 2. Vajutage navigatsiooniklahvidele ning klahvile OK, et valida järgnevat: [play disc]: Plaadi taasesitamsie alustamine. [Browse USB]: Ligipääs failidele ühendatud USB seadmel. Helikogemus VOLUME AUTO SOUND SURROUND TREBLE MID BASS AUDIO SYNC Kirjeldus Seadistab väljundsignaalile konstantse helitugevuse. See valik on parim, kui signaalitase on sisust keskmisest kõrgem. Valib helireþiimi. Valib ruumilise heli või stereoheli. Kohandab kõrgsageduslikke helisid. Kohandab keskmise sagedusega helisid. Kohandab madalasageduslikke helisid. Viivitab heli, et see läheks kokku videoga. 3. Tehke oma valik ning seejärel vajutage klahvile 4. Väljumiseks vajutage klahvile (Back). Kui Te ei vajuta ühelegi klahvile 5 sekundi jooksul, siis väljute automaatselt menüüst. 6. Te saate nüüd kasutada järgmisi Philips EasyLink funktsioone: [One Touch Play] Kui taasesitate plaati, lülitub televiisor automaatselt õigele vaatamiskanalile. [One touch Standby] Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldil all klahvi (Standby), lülituvad televiisor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed (kui nad toetavad one-touch standby funktsiooni) ühe klahvivajutusega puhkereþiimi. [Browse ipod]: Ligipääs failidele ühendatud ipodis või iphone-s. [Browse PC]: Ligipääs failidele ühendatud arvutis. [Setup]: Ligipääs menüüdele, et muuta pildi, heli ja teisi seadistusi. Heli valimine See peatükk aitab Teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks. Vajutage klahvile (Helivalikud) Automaatse helitugevuse muutmine Valige helitase Teie televiisorist või mõnedest teistest seadmetest Teie kodukinosüsteemi. Vajutage klahvile (Helivalikud). 2. Valige AUTO VOLUME ning seejärel vajutage klahvile 3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et valida ON (sees) või OFF (väljas). 4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile 2. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et pääseda järgmiste helivalikute juurde

14 ... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE Eelseadistatud heliefektide valimine Siin on Teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib Teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini. Vajutage klahvile (Helivalikud). 2. Valige SOUND ning seejärel vajutage klahvile 3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et valida järgnevaid valikuid: ACTION / ROCK: Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks. DRAMA / JAZZ: Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks. CONCERT / CLASSIC: Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks. SPORTS: Mõõdukad keskmised helid ja ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri. NIGHT: Dünaamiliselt kontrollitud helireþiim, mis on sobiv öösel filmide vaatamiseks või mittepealetükkiva taustamuusika jaoks. 4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Ruumilise heli reþiimi muutmine Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega. Vajutage klahvile (Helivalikud). 2. Valige SURROUND ning seejärel vajutage klahvile 3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et valida järgnevaid valikuid: 5CH STEREO: Võimendab stereokanalit, kahekordistades heliväljundit keskmisest ja tagumistest kõlaritest. Ideaalne peomuusika jaoks. filmikogemuseks. STEREO: Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks. 4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Tämbri, keskmiste helide või bassi muutmine Muutke kodukinosüsteemi kõrgsageduslikke (tämber), keskmise sagedusega või madalasageduslikke (bass) seadistusi, et videost või muusikast parim võtta. 2. Valige TREBLE, MID või BASS ning seejärel vajutage klahvile 3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et sagedustaset kohandada. 4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Heli sünkroniseerimine videoga Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis saate viivitada heli, et see läheks kokku pildiga. Vajutage klahvile Vajutage klahvile (Helivalikud). (Helivalikud). 2. Valige AUDIO SYNC ning seejärel vajutage klahvile 3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et heli videoga sünkroniseerida. 4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile Plaatide taasesitamine Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitama erinevaid plaate, alatest videoplaatidest kuni heliplaatide ja isegi kombineeritud meediaplaatideni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat). Sisestage plaat oma kodukinosüsteemi. 2. Vajutage klahvile DISC, või valige [play disc] peamenüüst ning vajutage klahvile Plaat taasesitatakse või kodukinosüsteem siseneb plaadi peamenüüsse. 3. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida järgmiste klahvide abil: Ei toetata AM ja digitaalset raadiot. Kui stereosignaale ei leita või kui vajutate klahvi vähem kui viis sekundit, palutakse Teil raadiojaamad uuesti salvestada. Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisori või mõne muu kiirgusallika juurest eemale. Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE. Taasesitamine MP3 mängijast Oma MP3 mängijale või mõnele teisele välisele helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega. Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga. 2. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'. 3. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil. Taasesitamine ipodist või iphonest Ühendades ja paigaldades Philips ipod Docki, saate kasutada kodukinosüsteemi, et taasesitada muusikat, filme ja pilte oma ipodist või iphonest. Philips ipod Docki müüakse eraldi. Te saate kasutada Philips ipod Docki, et laadida oma ipodi, kui kodukinosüsteem on ipodi reþiimis. ipodi või iphone kinnitamine alusele Muusika kuulamine Video või slaidiesitluste vaatamine Ühendage alus (dock) kodukinosüsteemiga ning ühendage kollane komposiitkaabel aluse küljest televiisorini. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake alusega kaasasolevat Kiire Alustamsie Juhendit. Lülitage ipod või iphone sisse ning kinnitage see alusele (dock). Vajutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil klahvi (Peamenüü) ning seejärel valige [Browse ipod] ja vajutage klahvile Kinnitage oma ipod või iphone aluse (dock) külge (vaadake peatükki ipodi või iphone kinnitamine alusele leheküljel 19). 2. Vajutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil klahvile DOCK ipodi jaoks. Televiisoriekraanil kuvatakse esitusloend. 3. Vajutage navigatsiooniklahve ning klahvi OK, et valida ja taasesitada lugusid. Kontrollige, et ipod on seadistatud televiisori reþiimi peale (TV ON seadistus on võimaldatud). Kontrollige, et iphone on seadistatud televiisori reþiimi peale (TV Out seadistus on võimaldatud). Kinnitage oma ipod või iphone aluse (dock) külge (vaadake peatükki ipodi või iphone kinnitamine alusele leheküljel 19). 2. Lülitage televiisor AV/VIDEO allikale (vastab kollasele komposiitkaablile). Televiisori ekraan läheb tühjaks. 3. Lehitsege ipodi või iphone ekraani, et valida videosid või pilte. 4. Vajutage klahvile (Taasesitamine), et taasesitada videosid ja pilte. Televiisori ekraanil kuvatakse pilt. MULTI-CHANNEL/DPL II: Vapustav multikanaliline heli võimendatud 14 19

15 ... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link) (vaid HTS5580 ja HTS5590) Kodukinosüsteem on Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifitseeringuga. See võimaldab Teil läbi selle kodukinosüsteemi kuulata muusikat, vaadata pilte ning videosid, mis on salvestatud Teie arvutisse. Meediaserveri tarkvara seadistamine Teie arvutile peab olema installeeritud meediaserveri tarkvara, mis on seadistatud meedia jagamiseks. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake meediaserveri tarkvara juhendit. Ühendage kodukinosüsteem ruuteriga. 2. Lülitage nii ruuter kui ka kodukinosüsteem sisse. 3. Avage arvutis Windows Media Player. 4. Valige [Library] > [Media Sharing] ning seejärel valige seadistused, et oma meediat jagada. 5. Valige [Library] > [Add to Library] ning seejärel valige seadistused, et jagada kaust, mis sisaldab Teie meediat. 6. Valige [Library] > [Apply Media Information Changes], et muudatused aktiveerida. Multimeediafailide taasesitamine (vaid HTS5580 ja HTS5590) 18 Enne multimeediafailide taasesitamist arvutist, veenduge et kodukinosüsteem on ühendatud arvutivõrku ning meediaserveri tarkvara on korrektselt seadistatud. Vajutage klahvile (Peamenüü). Ilmub peamenüü. 2. Valige [Browse PC] ning seejärel vajutage klahvile Ilmub sisukorramenüü Valige fail ning seejärel vajutage klahvile Vajutage taasesitamise klahve, et taasesitust kontrollida (vaadake peatükki Plaatide taasesitamine leheküljel 14). Taasesitamine raadiost Teie kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama. Kontrollige, et FM antenn on ühendatud. 2. Vajutage klahvile RADIO. AUTO INSTALL PRESS PLAY ilmub ekraanile kui Te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud. Vajutage klahvile (Taasesitamine). 3. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve: Klahv Tegevus / Eelsalvestatud raadiojaama valimine Navigatsiooniklahvid Raadiosageduse otsimine (vasakule/paremale) (Iespçjas) RADIO Raadiosageduse täppishäälestamine Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Vajutage, et lõpetada raadiojaamade paigaldamine. Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmireþiimi ning vajutage uuesti, et raadiojaam salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke viis sekundit, et raadiojaamu uuesti salvestada Lülitab mono- ja stereoheli vahel. Klahv Tegevus NavigeerimisklahvidMenüüdes navigeerimine OK Valiku või seadistuse kinnitamine Taasesitamise alustamine või jätkamine Taasesitamise katkestamine Taasesitamise lõpetamine / Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine / Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Pauseeritult liigutab see klahv pilti edasi kaaderhaaval (vaid DVD puhul). / Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva SUBTITLE Subtiitrite keele valimine video jaoks Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine Lisafunktsioonidele ligipääs taasesitamise ajal BonusView funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul Kui Blu-ray plaat toetab BonusView (tuntud ka kui pilt pildis) funktsiooni, on Teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare). Kui vajalik, siis võimaldage BonusView või pilt pildis (Picture-In-Picture, PIP) funktsioon Bluray plaadi menüüs. 2. Taasesitamise ajal vajutage klahvile (Valikud). Kuvatakse valikute menüü. 3. Valige [PIP Selection] > [PIP] ning seejärel vajutage klahvile PIP valikud [1]/[2] sõltuvad videoplaadi sisust. Pilt pildis video ilmub ekraanile väikeses lisaaknas. 4. Valige [2nd Audio Language] või [2nd Subtitle Language] ning seejärel vajutage klahvile 5. Valige taasesitamise keel ning seejärel vajutage klahvile BonusView (Picture-In-Picture, PIP) video sulgemiseks vajutage klahvile (Valikud), valige [PIP Selection] > [Off] ning seejärel vajutage klahvile BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul BD-Live toega Blu-ray plaadid sisaldavad eriteenuseid, näiteks online vestlus, mängud ja teised online boonused (nagu filmitreilerid). Võrgu seadistamine Ühendage kodukinosüsteem püsiühenduse ruuteri või modemiga. 2. Lülitage oma televiisor sisse ning lülitage see õigele allikale kodukinosüsteemi jaoks. 3. Vajutage klahvile (Peamenüü). 4. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile 5. Valige [Network Setup] > [Network Installation] ning seejärel vajutage klahvile 6. Valige [Wired (Ethernet)] ning seejärel vajutage klahvile 7. Valige [Auto Setup] (automaatne seadistamine) või [Manual Setup] (manuaalne seadistamine) ning seejärel vajutage klahvile 8. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia. Kodukinosüsteem ühendub internetiga. Kui ühendus ei õnnestu, valige [Retry] (proovi uuesti) ning seejärel vajutage klahvile 9. Valige [Finish] ning seejärel vajutage väljumiseks 15

16 ... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE BD-Live funktsiooni kasutamine 2. Ühendage USB seade kodukinosüsteemiga. 3. Valige plaadimenüüst BD-Live ikoon ning seejärel vajutage klahvile Algab BD-Live funktsiooni laadimine. Laadimise aeg sõltub plaadist ja Teie internetiühendusest. 4. Vajutage navigeerimisklahvidele, et navigeerida BD-Live funktsioonis. 5. Valimiseks vajutage klahvile Enne BD-Live funktsiooni kasutamist veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud internetiga ning ligipääs võrgule on korrektselt seadistatud. BD-Live teenuste saadavus sõltub plaadist. Kui Te kasutate BD-Live funktsiooni, siis avatakse teenusepakkujale ligipääs Teie plaadi ja kodukinosüsteemi sisule. Kasutage vähemalt 1GB vaba ruumiga USB mäluseadet, et allalaetud faile säilitada. Kui BD-Live sisu allalaadimiseks pole piisavalt mälu, siis kustutage lokaalne mälu. Taasesitamine USB mäluseadmelt Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga. 2. Vajutage klahvile (Peamenüü). Ekraanile kuvatakse peamenüü. 3. Valige [Browse USB] ning seejärel vajutage klahvile Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü. 4. Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja vajutage klahvile 5. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida taasesitamise klahvide abil (vaadake peatükki Plaatide taasesitamine leheküljel 14). Videovalikute kasutamine Kui USB mäluseade ei mahu pessa, kasutage USB pikenduskaablit. Kodukinosüsteem ei toeta digikaameraid, mis vajavad piltide vaatamiseks arvutiprogrammi. USB mäluseade peab olema FAT või DOS formaaditud ja vastama Mass Storage Class klassile. Rohkem taasesitamisfunktsioone Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB seadmelt. Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele video vaatamise ajal. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast. Vajutage klahvile (Peamenüü). Ilmub menüü videovalikutega. 2. Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi OK, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone: [Audio Language]: Helikeele valimine video jaoks. [Subtitle Language]: Subtiitrite keele valimine video jaoks. [Subtitle Shift]: Subtiitrite asukoha kohandamine ekraanil. [Info]: Taasesitatava video kohta informatsiooni kuvamine. [Character Set]: Märgisüsteemi valimine (mis toetaks DivX subtiitreid). [Time Search]: Liikumine kiiresti videos kohani, mille aja sisestate. [2nd Audio Language]: Valib taasesitamiseks teise helikeele. [2nd Subtitle Language]: Valib taasesitamiseks teise subtittrite keele. [Titles]: Valib konkreetse pealkirja. [Chapters]: Valib konkreetse peatüki. [Angle List]: Valib erinevaid vaatamisnurki. [Menus]: Plaadimenüü kuvamine. [PIP Selection]: Kuvab pilt pildis (Picture-In- Picture) akna. [Zoom]: Suurendab videopilti. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta. [Repeat]: Valib või lülitab kordusrežiimi välja. [Repeat A-B]: Kordab kahe punkti vahemikku peatükis või lülitab kordusreþiimi välja. [Picture Settings]: Valib eelseadistatud pildiseadistuse. Subtiitrite asukoha kohandamine on võimalik vaid siis, kui kodukinosüsteemi [TV Display] seadistus on seatud [21:9 Cinema] peale ning televiisor toetab antud funktsiooni. Pildivalikute kasutamine Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele piltide vaatamise ajal. Vajutage klahvile (Peamenüü). Ilmub menüü pildivalikutega. 2. Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi OK, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone: [Rotate +90]: Pöörab pilti 90 kraadi päripäeva. [Rotate -90]: Pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva. [Zoom]: Suurendab pilti. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta. [Info]: Pildi kohta informatsiooni kuvamine. [Duration per slide]: Seab iga slaidi kestvuse slaidiesitluses. [Slide Animation]: Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks. [Picture Settings]: Valib eelseadistatud pildiseadistuse. Helivalikute kasutamine Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele heli kuulamise ajal. Vajutage korduvalt klahvile (Valikud), et kerida läbi järgmiste funktsioonide: REPEAT TRACK: Taasesitatava loo kordamine. REPEAT DISC: Kõikide lugude kordamine plaadil või kaustas. REPEAT RANDOM: Lugude taasesitamine suvalises järjekorras. REPEAT OFF: Kordusreþiimi väljalülitamine. Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile 2. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile (Back). 3. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile OK, et alustada slaidiesitlust. 4. Slaidiesitluse peatamiseks vajutage klahvile. 5. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc Kasutusjuhend Audio / video mitmekanaliline ressiiver OLULINE Välgunool võrdkülgses kolmnurgas hoiatab, et seadme sisemuses on kohti isoleerimata pingega, mis võivad kesta avamisel osutuda ohtlikuks. HOIATUS:

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem