HTB3510_3540_3570_12 estonian...

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HTB3510_3540_3570_12 estonian..."

Väljavõte

1 Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

2 Sisukord 1. Oluline...2 Ohutus...2 Toote hooldamine...3 Keskkonna kaitsmine...3 Hoiatus nõrga tervisega kasutajatele Teie kodukinosüsteem...5 Peaseade...5 Kaugjuhtimispult...5 Ühendused Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine...8 Kõlarite ühendamine...8 Televiisoriga ühendamine...9 Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest...10 Kõlarite seadistamine...11 Philips EasyLink funktsiooni seadistamine...11 Arvutivõrku ja internetti ühendamine Kodukinosüsteemi kasutamine...14 Peamenüüsse sisenemine...14 Plaatide taasesitamine...14 Andmefailid...16 Taasesitamine USB mäluseadmelt...16 Heli, video ja pildivalikud...17 Taasesitamine raadiost...18 Taasesitamine MP3 mängijast...19 Nutitelefoni kasutamine...19 Smart TV lehitsemine...21 Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link)...22 Heli valimine Seadete kohandamine...26 Keele seadistamine...26 Pildi ja video seadistamine...26 Heli seadistamine...26 Lapsevanemakontroll...27 Ekraani seadistamine...27 Energia säästmine...27 Kõlarite seadistamine...27 Tehase seadistuste taastamine Tarkvara uuendamine...29 Tarkvara versiooni kontrollimine...29 Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu...29 Tarkvara uuendamine võrgust Toote tehnilised andmed Probleemide lahendamine Märkus...37 Autoriõigused...37 Avatud lähtekoodiga tarkvara...37 Vastavus...37 Kaubamärgid Keeltekoodid

3 1. Oluline Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti. Ohutus Elektrilöögi või tulekahju oht! Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse. Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla. Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte (nt päikesekiirgus, tuli või sarnane). Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi seinakontaktist lahti. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates. Lühise või tulekahju oht! Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev. Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht! Kui kinnitate kodukinosüsteemi seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale. Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate. Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega. Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätse. Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist ning enda vigastamist. Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid. Keskkonna saastamise oht! Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne). Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega. Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega. Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult. 3

4 ... Oluline Patareide neelamise oht Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused. Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi. Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusest väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud. Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusest väljas ning võtke tootjaga ühendust. See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus. Toote hooldamine Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide. Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate. Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega. Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet. Keskkonna kaitsmine See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Hoiatus nõrga tervisega kasutajatele Kui teil on olnud epilepsia või valgustundlikkuse haigushoogusid, siis konsulteerige enne 3D video vaatamist arstiga. Et vältida ebamugavustunnet, nt iiveldust, peavalu või orientatsiooni kadumist, siis ärge vaadake 3D videosid kaua. Lõpetage koheselt vaatamine, kui teil esineb ebamugavustunne. Oodake, kuni tunnete ennast paremini enne kui istute autorooli või tegelete mõne muu ohtliku tegevusalaga. Kui teil eelpoolmainitud sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga, enne kui 3D videot taaskord vaatate. Veenduge, et need lapsed, kes 3D videot vaatavad, tunneksid ennast hästi ning neil ei esineks peavalu, iiveldust ega orientatsiooni kadumist. Alla 6 aastased lapsed ei tohiks 3D videot vaadata, kuna nende nägemine ei ole veel täielikult välja arenenud. Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. 4

5 2. Teie kodukinosüsteem Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil Peaseade See peatükk annab ülevaate peaseadmest. 1. (Avamine/Sulgemine) Plaadisahtli avamine või sulgemine. 2. (Taasesitamine/Katkestamine) Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine. 3. (Lõpetamine) Taasesitamise lõpetamine. 4. SOURCE Soovitud heli- või videoallika valimine kodukinosüsteemile. 5. +/- (Helitugevus) Helitugevuse suurendamine või vähendamine. 6. (Puhkereþiim-Sees) Kodukinosüsteemi sisse ja puhkereþiimi lülitamine. Kaugjuhtimispult See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist. 1. (Puhkereþiim-Sees) Seadme sisse ja puhkereþiimi lülitamine. Vajutage ja hoidke all, et lülitada puhkereþiimi see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televiisor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon. 5

6 ... Teie kodukinosüsteem 2. (Peamenüü) Peamenüüsse sisenemine. 3. Allika valimise klahvid DISC/POP-UP MENU: Lülitumine plaadile. Taasesitamise ajal plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine. RADIO: Lülitumine FM raadiole. SOURCE: Lülitumine heli sisendallikale. 4. BACK Eelmisele menüütasemele liikumine. Raadioreþiimis: vajutage ja hoidke, et eelsalvestatud raadiojaamad kustutada. 5. Navigeerimisnupud Ekraanimenüüdes liikumine. Raadioreþiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaamasid automaatselt otsida. Raadioreþiimis: vajutage üles või alla, et raadiojaamade sagedust täppishäälestada. 6. OK Valiku või sisestuse kinnitamine. 7. / (Eelmine/Järgmine) Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine. Raadioreþiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine. 8. (Lõpetamine) / (Väljastamine/Avamine/Sulgemine) Taasesitamise lõpetamine. Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et plaadisahtel avada, sulgeda või plaat väljastada. 13. AUDIO Helikeele või -kanali valimine. 14. TOP MENU Videoplaadi peamenüüsse sisenemine. 15. OPTIONS Ligipääs rohkematele taasesitamisvalikutele plaadilt või USB mäluseadmelt taasesitamise ajal. Raadioreþiimis: raadiojaamade programmeerimine. 16. (Taasesitamine) Taasesitamise alustamine või jätkamine. 17. (Katkestamine) Taasesitamise katkestamine. 18. (Vaigistamine) Heli vaigistamine või taastamine. 19. Ligipääs helivalikutele. 20. SUBTITLE Subtiitrite keele valimine videofailide puhul. 21. Värvilised klahvid Erinevate valikute valimine Blu-ray plaatide puhul. Ühendused See peatükk annab ülevaate teie kodukinosüsteemi ühenduspesadest. Eesmised ühendused 9. / (Kiirelt tagasi / Kiirelt edasi) Kiirelt tagasi või kiirelt edasi liikumine. Vajutage korduvalt, et otsingu kiirust muuta /- (Volume) Helitugevuse suurendamine või vähendamine. 11. SMART TV Ligipääs Smart TV teenusele. 1. AUDIO IN Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks (3.5mm). 12. Numbriklahvid Väärtuste või tähtede sisestamine (kasutades SMS-stiili). 6

7 ... Teie kodukinosüsteem 2. (USB) Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluseadmelt. Pesa Wi-Fi seadme (mudel: Philips WUB1110, müüakse eraldi) ühendamiseks. Pesa USB seadme ühendamiseks, et BD- Live sisule ligi pääseda. 9. HDMI OUT (ARC) Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks. 10. LAN LAN sisendpesa püsiühenduse modemi või ruuteriga ühendamiseks. Tagumised ühendused 1. AC MAINS Pesa vooluvõrguga ühendamiseks. 2. SPEAKERS Pesad komplektisolevate kõlarite ja subwooferi ühendamiseks. 3. DIGITAL IN-COAXIAL Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks. 4. AUDIO IN-AUX Pesad televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks. 5. USB (VOD) Pesa USB seadme ühendamiseks. USB seadet kasutatakse online videote laenutamiseks. 6. ANTENNA FM Pesa FM antenni ühendamiseks. 7. VIDEO OUT Pesa televiisori komposiitvideo sisenditega ühendamiseks. 8. DIGITAL IN-OPTICAL Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks. 7

8 3. Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine See peatükk aitab teil ühendada oma kodukinosüsteem televiisori ning teiste seadmetega. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Märkus Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas. Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud. Kõlarite ühendamine Lihtsamaks ühendamiseks on kõlarite juhtmed värvitud. Kõlari ühendamiseks kodukinosüsteemiga sisestage värvitud kaabel vastavalt värvitud ühenduspesasse. Kõlarite asend mängib kriitilist rolli ruumilise heliefekti seadistamise juures. Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute). Subwoofer Eesmine vasakpoolne TELEVIISOR Eesmine keskmine Eesmine parempoolne Märkus Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae materjal, aknad ja paageldavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus. Järgige kõlarite paigutamisel neid üldisi instruktsioone. 1. Istumiskoht: See on teie kuulamispiirkonna keskus. 2. FRONT CENTER (eesmine keskmine) kõlar: Asetage keskmine kõlar otse istumiskoha ette, kas televiisori alla või peale. 3. FRONT LEFT (eesmine vasakpoolne) ja FRONT RIGHT (eesmine parempoolne) kõlarid: Asetage oma vasakpoolsed ja parempoolsed eesmised kõlarid kaares võrdsetele kaugustele keskmisest kõlarist nii, et kõik kolm kõlarit oleksid võrdsetel kaugustel teie istumiskohast. 4. REAR LEFT (tagumine vasakpoolne) ja REAR RIGHT (tagumine parempoolne) kõlarid: Asetage oma tagumised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tagapoole. 5. SUBWOOFER (subwoofer): Asetage subwoofer televiisori vasakule või paremale poolele, vähemalt ühe meetri kaugusele televiisorist. Jätke seinast umbes 10 cm vaba ruumi. Tagumine vasakpoolne Tagumine parempoolne * Tegelikud kõlarite kujud võivad erineva pildil kujutatutest. 8

9 ... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine Televiisoriga ühendamine Ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite kuulata. Kasutage parimat ühendust teie kodukinosüsteemi ja televiisori jaoks. Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu Parima kvaliteediga video Teie kodukinosüsteem toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi kodukinosüsteemi, kasutades vaid ühte HDMI kaablit. 1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage HDMI OUT (ARC) pesa kodukinosüsteemil HDMI ARC pesaga televiisoril. HDMI ARC ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud ka erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist. 2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit. HDMI-CEC on funktsioon, mis võimaldab läbi HDMI ühendatud CEC toega seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil, näiteks muuta nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi helitugevust (vaadake peatükki Philips EasyLink funktsiooni seadistamine leheküljel 11). 3. Kui kodukinosüsteem ei hakka televiisori heli automaatselt läbi kodukinosüsteemi taasesitama, siis seadistage heli käsitsi (vaadake peatükki Heli seadistamine leheküljel 12). Valik 2: Ühendamine HDMI pesa kaudu Parima kvaliteediga video Kui teie televiisoril puudub HDMI ARC tugi, siis ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi tavalise HDMI ühenduse. 1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage HDMI OUT (ARC) pesa kodukinosüsteemil HDMI pesaga televiisoril. 2. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest leheküljel 10). 3. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit. HDMI-CEC on funktsioon, mis võimaldab läbi HDMI ühendatud CEC toega seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil, näiteks muuta nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi helitugevust (vaadake peatükki Philips EasyLink funktsiooni seadistamine leheküljel 11). 4. Kui kodukinosüsteem ei hakka televiisori heli automaatselt läbi kodukinosüsteemi taasesitama, siis seadistage heli käsitsi (vaadake peatükki Heli seadistamine leheküljel 12). Märkus Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul küll saadaval olla. 9

10 ... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine Valik 3: Ühendamine komposiitvideo pesa kaudu Tavalise kvaliteediga video Kui teie televiisoril puuduvad HDMI ühenduspesad, siis ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi komposiitühenduse. Komposiitühendus ei toeta kõrglahutuslikku videot. Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 1. Kasutades komposiitvideo kaablit, ühendage VIDEO OUT pesa kodukinosüsteemil VIDEO IN pesaga televiisoril. Videosisendpesad televiisoril võivad olla ka tähistatud kui: AV IN, COMPOSITE või BASEBAND. 2. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest leheküljel 10). 3. Vajutage kodukinosüsteemil korduvalt klahvile SOURCE, et valida korrektne helisisend. 4. Videote vaatamise ajal lülitage televiisor korrektsele videosisendile. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televiisori kasutusjuhendit. Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata. Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, kodukinosüsteemi ja teiste seadmetega. 1. Kasutades optilist kaablit, ühendage OPTICAL pesa kodukinosüsteemil OPTICAL OUT pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel. Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähiseid SPDIF või SPDIF OUT. Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage COAXIAL pesa kodukinosüsteemil COAXIAL/DIGITAL OUT pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel. Digitaalsete koaksiaalsete ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist DIGITAL AUDIO OUT. Märkus Kui teie kodukinosüsteem ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha (vaadake peatükki Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu leheküljel 9). 10

11 ... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite Tavalise kvaliteediga heli 1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage AUX pesad kodukinosüsteemil AUDIO OUT pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel. Märkus HDMI-CEC protokolli võidakse sõltuvalt tootjast erinevate nimedega nimetada. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma seadme kasutusjuhendit. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega. Kõlarite seadistamine Seadistage kõlarid manuaalselt, et kogeda kohandatud ruumilist heli. Enne kui alustate Tehke kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis. Seejärel lülitage televiisor selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile. 1. Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. 3. Valige [Audio] > [Speaker Setup]. 4. Sisestage kaugus igast kõlarist ning seejärel kuulake testtoone ning muutke helitugevust. Eksperimenteerige kõlarite asenditega, et leida ideaalne seadistus. Enne kui alustate Ühendage kodukinosüsteem HDMI-CEC toega seadmetega läbi HDMI ühenduse. Tehke kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis. Seejärel lülitage televiisor selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile. EasyLink funktsiooni sisselülitamine 1. Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. 3. Valige [EasyLink] > [EasyLink] > [On]. 4. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest. Seadke televiisoril heliväljund Amplifier peale (kõlarite asemel). Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televiisori kasutusjuhendit. Philips EasyLink funktsiooni seadistamine Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida. 11

12 ... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine Seadmete kontrollimine Kontrollige kodukinosüsteemi, televiisorit ning teisi ühendatud HDMI-CEC toega seadmeid ühe kaugjuhtimispuldi abil. [One Touch Play] (ühe klõpsuga taasesitamine): Kui plaat on plaadisahtlis, vajutage klahvile (Taasesitamine), et televiisor puhkereþiimist sisse lülitada ning plaadi taasesitamist alustada. [One Touch Standby] (ühe klõpsuga puhkereþiim): Kui ühe klõpsuga puhkereþiim on sisse lülitatud, siis saate kodukinosüsteemi puhkereþiimi lülitada televiisori või mõne teise HDMI-CEC toega seadme kaugjuhtimispuldiga. [System Audio Control] (helikontroll): Kui taasesitate seadmest, mille heliväljund on suunatud kodukinosüsteemi, siis kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavale heliallikale. [Audio Input Mapping] (helisisendite tuvastus): Uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud (vaadake ka peatükki Heli seadistamine leheküljel 12). Märkus EasyLink funktsiooni seadete muutmiseks vajutage klahvile (Peamenüü) ning valige [Setup] > [EasyLink]. Heli seadistamine Kui te ei kuule ühendatud seadmete heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite, siis: Veenduge, et olete EasyLinki kõikidel seadmetel sisse lülitanud (vaadake peatükki Philips EasyLink funktsiooni seadistamine leheküljel 11). Seadke televiisoril heliväljund Amplifier peale (kõlarite asemel). Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televiisori kasutusjuhendit. Seadistage EasyLinki helikontroll. 1. Vajutage klahvile (Peamenüü) Valige [EasyLink] > [System Audio Control] > [On]. Et taasesitada heli televiisori kõlaritest, valige [Off] ning jätke järgmised sammud vahele. 4. Valige [Easylink] > [Audio Input Mapping]. 5. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et tuvastada ühendatud seadme helisisend. Kui teie kodukinosüsteem ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis tuvastatakse televiisori heli automaatselt. Arvutivõrku ja internetti ühendamine Ühendage kodukinosüsteem arvutivõrku ning nautige järgmisi funktsioone: Multimeedia striiming (vaadake peatükki Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link) leheküljel 22) Nutitelefoniga seadmete kontrollimine (vaadake peatükki Nutitelefoni kasutamine leheküljel 19) Smart TV (vaadake peatükki Smart TV lehitsemine leheküljel 21) BD-Live rakendused (vaadake peatükki BD- Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul leheküljel 15) Tarkvarauuendused (vaadake peatükki Tarkvara uuendamine võrgust leheküljel 30). Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. Hoiatus Enne kui üritate kodukinosüsteemi arvutivõrku ühendada, tutvuge ruuteriga ning võrku ühendamise printsiipidega. Kui vaja, lugege võrguseadmetega kaasasolevaid juhiseid. Philips ei vastuta kadumaläinud, vigastatud ega hävinenud andmete eest. 12

13 ... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine Enne kui alustate Mida te vajate? Tarkvarauuenduste jaoks veenduge, et võrguruuteril on ligipääs kiirele internetiühendusele ning seda ei kaitse tulemüür ning teised turvasüsteemid. Kontrollige, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud. Juhtmega ühenduse seadistamine Võrgukaablit (RJ45 otsekaabel) Ruuterit (DHCP toega) 1. Kasutades võrgukaablit, ühendage kodukinosüsteemi LAN pesa võrguruuteriga. 2. Vajutage klahvile (Peamenüü). 3. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. 4. Valige [Network] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]. 5. Järgige televiisoriekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia. Kui ühendus ei õnnestu, valige [Retry] ning seejärel vajutage klahvile OK. 6. Valige [Finish] ning seejärel vajutage väljumiseks klahvile OK. Võrguühenduse seadistuste kontrollimiseks valige [Setup] > [Network] > [View Network Settings]. Juhtmeta ühenduse seadistamine Mida te vajate? Ruuterit (DHCP toega). Parimaks juhtmeta esituseks, leviks ja ühilduvuseks kasutage n ruuterit. Wi-Fi seadet (mudel: Philips WUB1110, müüakse eraldi), mis on ühendatud teie kodukinosüsteemi pessa Vajutage klahvile (Peamenüü). Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. 3. Valige [Network] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)]. 4. Järgige televiisoriekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia. Kui ühendus ei õnnestu, valige [Retry] ning seejärel vajutage klahvile OK. 5. Valige [Finish] ning seejärel vajutage väljumiseks klahvile OK. Võrguühenduse seadistuste kontrollimiseks valige [Setup] > [Network] > [View Network Settings]. Kodukinosüsteemile nime panemine Oma kodukinosüsteemi võrgus tuvastamiseks pange sellele nimi. 1. Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. 3. Valige [Network] > [Name your Product:]. 4. Vajutage numbriklahve, et nimi sisestada. 5. Valige [Done] ning seejärel vajutage väljumiseks klahvile OK. 13

14 4. Kodukinosüsteemi kasutamine See peatükk aitab teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest. Enne kui alustate Kontrollige, et: Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis. Olete lõpetanud esmakordse seadistamise. Esmakordne seadistamine ilmub, kui lülitate kodukinosüsteemi esimest korda sisse. Kui te seadistust ei lõpeta, siis teil palutakse see iga kord uuesti teha, kui kodukinosüsteemi sisse lülitate. Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud (nt HDMI, AV IN). Peamenüüsse sisenemine Peamenüü annab teile ligipääsu ühendatud seadmetele, heli- ja videoseadistustele ning teistele funktsioonidele. 1. Vajutage klahvile (Peamenüü). Avaneb peamenüü. 2. Vajutage navigeerimisklahvidele ning klahvile OK, et valida järgnevat: [play Disc]: Plaadi taasesitamise alustamine. [browse USB]: Ligipääs failidele ühendatud USB seadmel. [Smart TV]: Ligipääs Smart TV teenusele. [browse PC]: Ligipääs failidele arvutis. [Setup]: Ligipääs menüüdele, et muuta pildi, heli ja teisi seadistusi. 3. Väljumiseks vajutage klahvile (Peamenüü). Plaatide taasesitamine Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitama DVD plaate, VCD plaate, CD plaate ning Blu-ray plaate. Kodukinosüsteem on võimeline taasesitama ka isevalmistatud plaate, näiteks CD-R plaat, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat. 1. Sisestage plaat oma kodukinosüsteemi. 2. Kui plaati ei taasesitata automaatselt, siis vajutage klahvile DISC või valige [play Disc] peamenüüst. 3. Klahv Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist kontrollida (vaadake peatükki Taasesitamise klahvid leheküljel 14). Blu-ray plaadi taasesitamisel on normaalne, kui kuulete mõningast heli. See ei tähenda, et teie kodukinosüsteem on vigane. Taasesitamise klahvid Tegevus Navigeerimis- Menüüdes navigeerimine. klahvid OK (Groti) Valiku või seadistuse kinnitamine. Taasesitamise alustamine või jätkamine. Taasesitamise katkestamine. / Taasesitamise lõpetamine. Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et plaat väljastada. / Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine. / Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Vajutage korduvalt, et otsingukiirust muuta. SUBTITLE DISC/POP-UP MENU OPTIONS Üles/alla: Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva. Subtiitrite keele valimine video jaoks. Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine. Lisafunktsioonidele ligipääs taasesitamise ajal (vaadake peatükki Heli, video ja pildivalikud leheküljel 17). Pildi ja heli sünkroniseerimine Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis saate viivitada heli, et see läheks kokku pildiga. 14

15 ... Kodukinosüsteemi kasutamine 1. Vajutage klahvile. 2. Valige AUD SYNC ning seejärel vajutage klahvile OK. 3. Vajutage navigeerimisklahve (üles/alla), et heli videoga sünkroniseerida. 4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile OK. Mida te vajate? Teie kodukinosüsteem suudab taasesitada Blu-ray 3D plaate. Enne 3D plaatide taasesitamist lugege kindlasti hoiatust nõrga tervisega kasutajatele. Mida te vajate? 3D televiisorit 3D televiisoriga ühilduvaid 3D prille Blu-ray 3D plaati Kiiret HDMI kaablit 1. Ühendage oma kodukinosüsteem 3D toega televiisoriga, kasutades HDMI kaablit. 2. Veenduge, et 3D videoseadistus on sisse lülitatud. Vajutage klahvile (Peamenüü) ning valige [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]. 3D plaatide taasesitamiseks 2D reþiimis, valige [Off]. 3. Taasesitage oma Blu-ray 3D plaat ning pange pähe 3D prillid. Otsingu ajal ning mõnedes taasesitusreþiimides taasesitatakse 3D video 2D reþiimis. Video taasesitamine jätkub 3D reþiimis, kui jätkate taasesitamist. Märkus Vilkumise vältimiseks muutke ekraani heledust. BonusView funktsiooni kasutamine Bluray plaatide puhul Kui Blu-ray plaat toetab BonusView funktsiooni, on teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare). BonusView funktsioon on tuntud ka kui pilt pildis (Picture-In-Picture, PIP) funktsioon. 1. Võimaldage BonusView funktsioon Blu-ray plaadi menüüs. 2. Taasesitamise ajal vajutage klahvile OPTIONS. Kuvatakse valikute menüü. 3. Valige [PIP Selection] > [PIP]. PIP valikud [1] või [2] sõltuvad videoplaadi sisust. BonusView video sulgemiseks valige [Off]. 4. Valige [2nd Audio Language] või [2nd Subtitle Language]. 5. Valige keel ning seejärel vajutage klahvile OK. BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul BD-Live toega Blu-ray plaadid sisaldavad eriteenuseid, näiteks online vestlus, viimased filmitreilerid, mängud, taustapildid ja helinad. BD-Live teenuste saadavus sõltub riigist ning plaadist. Mida te vajate? Blu-ray plaati, millel on BD-Live sisu USB mäluseadet, millel on vähemalt 1GB mälu. 1. Enne BD-Live funktsiooni kasutamist veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud internetiga ning ligipääs võrgule on korrektselt seadistatud (vaadake peatükki Arvutivõrku ja internetti ühendamine leheküljel 12). 2. BD-Live failide allalaadimiseks ühendage USB seade kodukinosüsteemi ees olevasse (USB) pessa. 3. Vajutage klahvile (Peamenüü) ning valige [Setup] > [Advanced] > [BD-Live security] > [Off], et BD-Live funktsioon sisse lülitada. BD-Live funktsiooni välja lülitamiseks valige [On]. 4. Valige plaadimenüüst BD-Live ikoon ning seejärel vajutage klahvile OK. Algab BD-Live funktsiooni laadimine. Laadimise aeg sõltub plaadist ja teie internetiühendusest. 5. Vajutage navigeerimisklahvidele, et navigeerida BD-Live funktsioonis ning valimiseks vajutage klahvile OK. 15

16 ... Kodukinosüsteemi kasutamine Märkus Mäluseadme tühjendamiseks vajutage klahvile (Peamenüü) ning valige [Setup] > [Advanced] > [Clear memory]. Andmefailid Teie kodukinosüsteemiga saab taasesitada plaadile või USB mäluseadmele salvestatud pidi-, heli- ning videofaile. Enne failide taasesitamist kontrollige, kas kodukinosüsteem antud failide formaati toetab (vaadake peatükki Failiformaadid leheküljel 31). 1. Taasesitage faile plaadilt või USB mäluseadmelt. 2. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile. Video taasesitamise jätkamiseks katkestatud kohast vajutage klahvile (Taasesitamine). Video taasesitamiseks algusest vajutage klahvile OK. Subtiitrid Märkus DivX DRM (kopeerimiskaitsega) failide taasesitamiseks USB mäluseadmelt ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi HDMI. Kui teie videol on subtiitrid mitmes keeles, siis valige subtiitrite keel. Märkus Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu videofailil. Näiteks, kui video nimi on movie.avi, siis salvestage subtiitrite fail kui movie.srt või movie.sub. Teie kodukinosüsteem suudab taasesitada järgmistes formaatides subtiitreid:.srt,.sub,.txt,.ssa,.ass,.smi ning.sami. Kui subtiitreid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut. 2. Kui subtiitreid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut, et see toetaks DivX või RMVB/RM subtiitreid. 3. Selleks vajutage klahvile OPTIONS. Kuvatakse valikute menüü. 4. Valige [Character Set] ning seejärel valige kodeering, mis subtiitreid toetab. Euroopa, India, LATAM ja Venemaa Kodeering [Standard] [Central Europe] [Cyrilic] [Greek] [Baltic] Keel VOD kood DivX jaoks Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, gaeli, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi. Albaania, horvaatia, tðehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia. Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldova, vene, serbia ja ukraina. Kreeka. Eesti, läti ja leedu. Enne DivX videote ostmist ning nende taasesitamist teie kodukinosüsteemil registreerige kodukinosüsteem veebileheküljel kasutades DivX VOD koodi. 1. Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. 3. Valige [Advanced] > [DivX VOD Code]. Kuvatakse teie kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskood. 1. Keele valimiseks vajutage video taasesitamise ajal klahvile SUBTITLE. 16

17 ... Kodukinosüsteemi kasutamine Taasesitamine USB mäluseadmelt Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab teil ühendada sellega oma USB mäluseade (nt MP4 mängija või digitaaalne kaamera) ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat. Mida te vajate? USB mäluseadet, mis on FAT või NTFS formaaditud ja vastab Mass Storage Class klassile. Meediafaili ühes toetatud failiformaatidest (vaadake peatükki Failiformaadid leheküljel 31). Märkus Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multilugejat, siis kodukinosüsteem ei pruugi USB mäluseadet ära tunda. 1. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemi 2. (USB) pesaga. Vajutage klahvile (Peamenüü). 3. Valige [browse USB] ning seejärel vajutage klahvile OK. Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü Valige soovitud fail ja vajutage klahvile OK. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida taasesitamise klahvide abil (vaadake peatükki Taasesitamise klahvid leheküljel 14). Heli, video ja pildivalikud Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB mäluseadmelt. Helivalikud Heli kuulamise ajal valige, kas korrata lugu, plaati või kausta. 1. Vajutage korduvalt klahvile OPTIONS, et kerida läbi järgmiste funktsioonide: Taasesitatava loo või faili kordamine. Kõikide lugude kordamine plaadil või kaustas. Kordusreþiimi väljalülitamine. Videovalikud Tehke video vaatamise ajal järgmisi valikuid: subtiitrid, helikeel, ajaline otsing ning pildiseadistused. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast. 1. Vajutage klahvile OPTIONS. Ilmub menüü videovalikutega. 2. Vajutage navigeerimislahve ja klahvi OK, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone: [Audio language]: Helikeele valimine video jaoks. [Subtitle Language]: Subtiitrite keele valimine video jaoks. [Subtitle shift]: Subtiitrite asukoha kohandamine ekraanil. [Info]: Taasesitatava video kohta informatsiooni kuvamine. [Character set]: Kodeeringu valimine (mis toetaks DivX subtiitreid). [Time search]: Liikumine kiiresti videos kohani, mille aja sisestate. [2nd Audio language]: Valib taasesitamiseks teise helikeele. [2nd Subtitle Language]: Valib taasesitamiseks teise subtiitrite keele. [Titles]: Valib konkreetse pealkirja. [Chapters]: Valib konkreetse peatüki. [Angle list]: Valib erinevaid vaatamisnurki. [Menus]: Plaadimenüü kuvamine. [PIP selection]: Kuvab pilt pildis (Picture- In-Picture) akna. [Zoom]: Suurendab videopilti. Vajutage navigeerimisklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta. [Repeat]: Kordab peatükki või pealkirja. 17

18 ... Kodukinosüsteemi kasutamine [Repeat A-B]: Kordab kahe punkti vahemikku peatükis või lülitab kordusreþiimi välja. [Picture settings]: Valib eelseadistatud pildiseadistuse. Märkus Veenduge, et teie kodukinosüsteem toetab heli- ja pildiformaate (vaadake peatükki Failiformaadid leheküljel 31). Pildivalikud Tehke piltide vaatamise ajal järgmisi valikuid: pildi suurendamine, pildi keeramine, slaidiesitlusele animatsiooni lisamine ning muutke pildiseadistusi. 1. Vajutage klahvile OPTIONS. Ilmub menüü pildivalikutega. 2. Vajutage navigeerimisklahve ja klahvi OK, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone: [Rotate +90]: Pöörab pilti 90 kraadi päripäeva. [Rotate -90]: Pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva. [Zoom]: Suurendab pilti. Vajutage navigeerimisklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta. [Info]: Pildi kohta informatsiooni kuvamine. [Duration per slide]: Seab iga slaidi kestvuse slaidiesitluses. [Slide animation]: Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks. [Picture settings]: Valib eelseadistatud pildiseadistuse. [Repeat]: Kordab valitud kausta. Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine Kui pildi- ja helifailid on samal plaadil või USB seadmel, siis on teil võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile OK. Pildikausta tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile (Taasesitamine), et alustada slaidiesitlust. Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile. Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile. Taasesitamine raadiost Kuulake oma kodukinosüsteemiga FM raadiot. Teie kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama. Märkus Ei toetata AM ja digitaalset raadiot. Kui stereosignaale ei leita, palutakse teil raadiojaamad uuesti salvestada. 1. Ühendage FM antenn oma kodukinosüsteemi FM ANTENNA pessa. Parima tulemuse saavutamiseks viige see eemale televiisorist ja teistest kiirgusallikatest. 2. Vajutage korduvalt klahvile RADIO, kuni ekraanile kuvatakse RADIO. Kui olete raadiojaamad juba salvestanud, algab viimati taasesitatud jaama taasesitamine. Kui te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud, ilmub ekraanile AUTO INSTALL PRESS PLAY. Vajutage klahvile (Taasesitamine). 3. Raadiofunktsioonide valimiseks kasutage järgmisi kaugjuhtimispuldi klahve: 18

19 ... Kodukinosüsteemi kasutamine Taasesitamise klahvid Klahv / või numbriklahvid Narðymo mygtukai BACK OPTIONS SUBTITLE Valimisriba Tegevus Eelsalvestatud raadiojaama valimine. Vasakule/paremale: raadiojaama otsimine. Üles/alla: raadiosageduse täppishäälestamine. Vajutage, et lõpetada raadiojaamade paigaldamine. Vajutage ja hoidke all, et eelsalvestatud raadiojaama seadme mälust kustutada. Manuaalselt: 1) Vajutage klahvile OPTIONS. 2) Vajutage klahvidele /, et valida eelsalvestatud raadiojaam. 3) Vajutage uuesti klahvile OPTIONS, et raadiojaam salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et raadiojaamad uuesti salvestada. Stereo- ja monohelide vahel lülitamine. Mõnedes riikides saate FM häälestusriba lülitada 50 khz ja 100 khz vahel. Kui lülitate häälestusriba ümber, siis kustutatakse kõik eelsalvestatud raadiojaamad. Raadioreþiimi lülitumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile RADIO. Vajutage klahvile. Vajutage ja hoidke all klahvi (Taasesitamine), et lülitada 50 khz ja 100 khz vahel. Taasesitamine MP3 mängijast Oma MP3 mängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage MP3 mängija selle seadmega. Mida te vajate? MP3 mängijat. 3.5mm-st stereo helikaablit. 1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija oma kodukinosüsteemi AUDIO IN pesaga. Kui te kasutate 6.5mm-st stereo helikaablit, siis ühendage MP3 mängija oma kodukinosüsteemiga, kasutades 3.5mm - 6.5mm üleminekut. 2. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje AUDIO IN. 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil. Nutitelefoni kasutamine Kasutage oma iphone (ios ja kõrgem), Android (Android 2.1 ja kõrgem) nutitelefoni, ipadi või tahvelarvutit, et: Kontrollida kodukinosüsteemi. Kodukinosüsteemiga ühendatud USB seadme sisu sirvida. Teistest seadmetest teie kodukinosüsteemi kaudu faile striimida ja jagada. Enne kui alustate Ühendage kodukinosüsteem, mobiilne seade ning mõni teine DLNA-toega seade samasse koduvõrku. Parima videokvaliteedi jaoks kasutage juhtmega võrku. Andke oma kodukinosüsteemile nimi (vaadake peatükki Kodukinosüsteemile nime panemine leheküljel 13). Laadige oma nutitelefonisse alla Philipsi rakendus MyRemote. iphone või ipadi puhul otsige rakendust App Store'st. Androidil põhineva nutitelefoni või tahvelarvuti puhul otsige rakendust Google Play'st. 19

20 ... Kodukinosüsteemi kasutamine Kodukinosüsteemi juhtimine 1. Klõpsake MyRemote ikoonil oma nutitelefonis. 2. Avanevalt ekraanilt valige oma kodukinosüsteem (tema nime järgi). Ekraani alaosas kuvatakse otsinguriba. Kui teie kodukinosüsteemi ei leita, siis kontrollige võrguühendust või vajutage nupule Devices (seadmed) oma nutitelefonis, et uuesti otsida. 3. Klõpsake ühel järgnevatest lehtedest, et pääseda rohkemate valikute juurde. Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage tagasi nuppu. Valik App Home Media Remote Tegevus Naasemine oma seadme avalehele. DISC: Andmeplaadile salvestatud faili taasesitamine. USB: USB mäluseadmele salvestatud faili taasesitamine. Ligipääs puldile oma nutitelefonis. Libistage ekraani vasakule või paremale, et rohkematele klahvidele ligi pääseda. Teie nutitelefonis näidatakse vaid olulisi klahve. Mõned funktsioonid (nt puhkereþiim ja pikk klahvilevajutus) ei ole nutitelefonis saadaval. 4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et valik teha või seadistamine lõpetada. Multimeediafailide striiming (SimplyShare) Philips SimplyShare võimaldab teil kasutada nutitelefoni, et striimida multimeediafaile (nt pildi-, heli- ja videofailid) ning taasesitada neid läbi teie kodukinosüsteemi või mõne teise DLNA toega seadme, mis on samas koduvõrgus. Enne kui alustate Installeerige oma nutitelefonisse DLNA toega meediaserveri rakendus, näiteks Twonky Media Server. Võimaldage oma failide jagamine. Lisainformatsiooni saamiseks lugege meediaserveri tarkvara kasutusjuhendit. 1. Käivitage nutitelefonis meediaserveri rakendus. iphone ja Androidi puhul avage MyRemote rakendus. 2. Valige SimplyShare oma nutitelefoni menüüst. Teie kodukinosüsteem ning teised teie koduvõrgus olevad seadmed tuvastatakse automaatselt ning kuvatakse ekraanil. 3. Valige võrgus olev seade. Kuvatakse seadme kaustad. Meediaserverist sõltuvalt võivad kaustanimed olla erinevad. Kui te kaustasid ei näe, siis veenduge, et olete valitud seadmel võimaldanud failide jagamise. 4. Valige meediafail, mdia soovite taasesitada. 5. Valige nutitelefoni menüüst kodukinosüsteem, et striimida meediafaili kodukinosüsteemiga. Osasid meediafaile ei saa taasesitada, kuna need ei ole toetatud. Vaadake kodukinosüsteemi toetatud failiformaate. 6. Taasesitamise kontrollimiseks kasutage nutitelefoni. 20

21 ... Kodukinosüsteemi kasutamine Smart TV lehitsemine Kasutage Smart TV-d, et pääseda ligi mitmetele veebirakendustele ning spetsiaalselt kohandatud veebisaitidele. Et pidada interaktiivset vestlust Smart TV teenuste üle, külastage Smart TV foorumit aadressil Märkus Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta endale vastutust Smart TV teenusepakkuja poolt saadetud teenuste eest. 1. Veenduge, et teil on internetiühendus ning olete võrgu seadistanud (vaadake peatükki Arvutivõrku ja internetti ühendamine leheküljel 12). 2. Vajutage klahvile (Peamenüü). 3. Valige [Smart TV] ning seejärel vajutage klahvile OK. 4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et tingimustega nõustuda. Ilmub Smart TV avalehekülg. 5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et valida rakendusi ja sisestada teksti, näiteks i aadressi, veebiaadressi, parooli jm (vaadake peatükki Smart TV-s navigeerimine leheküljel 21). Smart TV-s navigeerimine Klahv Navigeerimisklahvid OK BACK Tegevus Rakenduse valimine või navigeerimine. Valiku või sisestuse kinnitamine. Ligipääs elektroonilisele klaviatuurile, et teksti sisestada. Eelmisele lehele naasemine või teksti kustutamine. Ajaloo kustutamine Kustutage ajalugu, et eemaldada paroolid, küpsised ja lehitsemisega seotud andmed oma kodukinosüsteemist.. 1. Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [Setup] ning seejärel vajutage klahvile OK. 3. Valige [Network] > [Clear Smart TV memory]. 4. Kinnitamiseks vajutage klahvile OK. Ligipääs online videopoodidele See funktsioon on saadaval vaid Smart TV teenuse puhul, millel on VOD funktsioon. Laenutage läbi oma kodukinosüsteemi filme online videopoodidest. Te võite neid vaadata kohe või hiljem. Mitmed online videopoed pakuvad väga suurt valikut filme erinevates hindades, pikkustes ja olekus. Mõnedes videopoodides peate looma konto, enne kui saate filme laenutada. Mida te vajate? USB mäluseadet, millel on vähemalt 8GB mälu. 1. Veenduge, et teil on kiire internetiühendus (vaadake peatükki Arvutivõrku ja internetti ühendamine leheküljel 12). 2. Sisestage tühi USB seade oma kodukinosüsteemi USB(VOD) pessa ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et USB seade formaatida. Pärast formaatimist jätke USB seade USB(VOD) pessa. Pärast formaatimist pole USB seade enam ühilduv arvutite ja kaameratega. Te peate USB seadme taas formaatima, kasutades Linuxi operatsioonisüsteemi. 3. Vajutage klahvile (Peamenüü). 4. Valige [Smart TV] ning seejärel vajutage klahvile OK. Kuvatakse teie riigis saadavalolevad videopoed. 5. Valige videopood ning seejärel vajutage klahvile OK. Numbriklahvid (Peamenüü) Teksti sisestamine. Smart TV portaalist väljumine ning peamenüüsse naasemine. 21

22 ... Kodukinosüsteemi kasutamine Järgige videopoe instruktsioone, et laenutada või vaadata videot. Kui vajalik, järgige videopoe instruktsioone, et registreerida konto ning sellega sisse logida. Video laetakse alla teie USB mäluseadmele. Saate seda vaid oma kodukinosüsteemiga vaadata. Vajutage kaugjuhtimispuldil taasesitamise klahve, et filmi taasesitamist juhtida (vaadake peatükki Taasesitamise klahvid leheküljel 14). Kui teil ei õnnestu videot taasesitada, siis kontrollige selle failiformaati ning veenduge, et kodukinosüsteem seda toetab (vaadake peatükki Failiformaadid leheküljel 31). Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link) Kuulake muusikat või vaadake pilte ning videosid, mis on salvestatud teie arvutisse või mõnda teisse võrgusolevasse meediaserverisse. Enne kui alustate Paigaldage oma seadmele DLNA-toega meediaserveri tarkvara. Veenduge, et laete alla rakenduse, mis töötab teie jaoks kõige paremini. Näiteks, Windows Media Player 11 või kõrgem. Mac, millel on Twonky Media Server. Võimaldage meedia jagamine. Lihtsamaks kasutamiseks oleme lisanud sammud järgmiste rakenduste jaoks: Windows Media Player 11 (vaadake peatükki Microsoft Windows Media Player 11 leheküljel 22). Windows Media Player 12 (vaadake peatükki Microsoft Windows Media Player 12 leheküljel 23). Twonky Media Mac arvuti jaoks (vaadake peatükki Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) leheküljel 23). Meedia jagamiseks seadistage meediaserveri tarkvara. Märkus Nende rakenduste või teiste meediaserverite kohta lisainformatsiooni saamiseks vaadake meediaserveri tarkvarade kasutusjuhendeid. Meediaserveri tarkvara seadistamine Enne kui alustate Ühendage oma kodukinosüsteem koduvõrku. Parimaks videokvaliteediks kasutage võimaluse korral juhtmega ühendust. Ühendage oma arvuti ja teised DLNA toega seadmed samasse koduvõrku. Veenduge, et Windowsi tulemüür võimaldab teil Windows Media Playeri programme jooksutada (või on meediaserveri tarkvara tulemüüri erandite nimekirjas). Lülitage oma arvuti ja ruuter sisse. Microsoft Windows Media Player Avage arvutis Windows Media Player. 2. Valige Library ning Media Sharing. 3. Kui valite oma arvutil esimest korda Media Sharingu, ilmub ekraanile hüpikaken. Märkige ära Share my media kastike ning vajutage klahvile OK. Kuvatakse Media Sharingu ekraan. 4. Veenduge, et näete Media Sharingu ekraanil seadet, mille nimi on Unknown Device (tundmatu seade). Kui te tundmatut seadet umbes minuti möödudes ei näe, siis kontrollige ega arvuti tulemüür ei kaitse ühendust. 5. Valige tundmatu seade ning vajutage Allow. Seadme kõrvale ilmub roheline linnuke. 22

23 ... Kodukinosüsteemi kasutamine 6. Vaikimisi jagab Windows Media Player järgmistest kaustadest: My Music, My Pictures ning My Videos. Kui teie failid on teistes kaustades, siis valige Library > Add to Library. Kuvatakse Add to Library ekraan. Kui tarvis, valige Advanced options, et kuvada nimekirja jälgitavatest kaustadest. 7. Valige My folders and those of others I can access ning seejärel vajutage Add. 8. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lisada teisi kaustu, mis teie meediafaile sisaldavad. Microsoft Windows Media Player Avage arvutis Windows Media Player. 2. Valige Windows Media Playeris Stream ning seejärel Turn on media streaming. Kuvatakse Media streaming options ekraan. 3. Klõpsake Turn on media streaming. Te naasete tagasi Windows Media Playeri ekraanile. 4. Klõpsake Stream ning seejärel More streaming options. Kuvatakse Media streaming options ekraan. 5. Veenduge, et näete Local network ekraanil meediaprogrammi. Kui te meediaprogrammi ei näe, siis kontrollige ega arvuti tulemüür ei kaitse ühendust. 6. Valige meediaprogramm ning vajutage Allowed. Meediaprogrammi kõrvale ilmub roheline linnuke. 7. Vaikimisi jagab Windows Media Player järgmistest kaustadest: My Music, My Pictures ning My Videos. Kui teie failid on teistes kaustades, siis klõpsake Organize ning valige Manage libraries > Music. Kuvatakse Music Library Locations ekraan. 8. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lisada teisi kaustu, mis teie meediafaile sisaldavad. Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) 1. Külastage lehte et osta tarkvara või laadida alla 30-päevane prooviversioon oma Macintoshi jaoks. 2. Avage Twonky Media oma Macintoshil. 3. Valige Twonky Media ekraanil Basic Setup ning First Steps. Kuvatakse First steps ekraan. 4. Sisestage oma meediaserverile nimi ning seejärel vajutage Save changes. 5. Valige Twonky Media ekraanil Basic Setup ning Sharing. Kuvatakse Sharing ekraan. 6. Lehitsege ja valige kaustad, mida jagada. Seejärel valige Save Changes, et muudatused aktiveerida. Meedia jagamise funktsioon lülitatakse automaatselt sisse, seega võimaldades teil kohe lisada kaustu meedia jagamiseks. Failide taasesitamine arvutist Märkus Enne multimeediafailide taasesitamist arvutist veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud koduvõrku ning meediaserveri tarkvara on korrektselt seadistatud. 1. Vajutage klahvile (Peamenüü). 2. Valige [browse PC] ning seejärel vajutage klahvile OK. Ilmub sisukorramenüü. 3. Valige võrgust seade. Kuvatakse valitud seadme kaustad. Sõltuvalt meedisaserveri tarkvarast, võivad kaustade nimed erineda. 23

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem