HT-CT370/CT770

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HT-CT370/CT770"

Väljavõte

1 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770

2 February 25, :13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid). Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase. Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid. Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga Konan Minato ku Tokyo, Japan) või selle esindaja. Küsimusi toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega seoses võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil. Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud. Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist. Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse ja tule lähedale. Ainult siseruumides kasutamiseks. Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Täpsemat teavet leiate järgmiselt veebisaidilt: Kujutlege täiuslikku heli Juhtmeta basskõmistajaga ribakõlar tooge oma filmi- ja muusikaelamustesse elu. Ribakõlar Andmesilt asub põhjal. Soovitatavad kaablid Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ning ühendusi. Seadet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit. 2 EE

3 Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötluse kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Ainult Euroopa Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasas olevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. 3 EE

4 Sisukord Kasulikud funktsioonid Ribakõlari paigaldamine seinale...5 Funktsiooni Control for HDMI kasutamine...7 BRAVIA Synci funktsioonide kasutamine...8 Süsteemi juhtimine nutitelefoni või tahvelarvutiga (SongPal)...9 Seadistuste reguleerimine...11 Süsteemi linkimine (LINK) Mitmesugust Ettevaatusabinõud BLUETOOTH juhtmeta tehnoloogia Tõrkeotsing Osad ja juhtelemendid...20 Spetsifikatsioonid...26 Lugege häälestuse ja põhitoimingute kohta komplektis olevat juhendit Alustusjuhend. 4 EE

5 Kasulikud funktsioonid Ribakõlari paigaldamine seinale Ribakõlari saab paigaldada seinale. Märkused Valige kruvid (pole komplektis), mis sobivad vastava seinamaterjali ja -tugevusega. Kuna kipsplaat-sein on eriti habras, kinnitage kruvid tugevalt kahe seinatala tihvti külge. Paigaldage ribakõlar horisontaalselt, riputades selle seina lameda sektsiooni tihvtides olevate kruvide külge. Tellige paigaldamine kindlasti alltöövõtulepingu korras Sony vahendajatelt või litsentsitud töövõtjatelt ja pöörake paigaldamisel erilist tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste või kahjustuste eest. 1 Kinnitage kaasasolevad seinakinnitustoed kaasasolevate kruvidega ribakõlari põhjas asuvatesse kinnitusavadesse nii, et iga seinakinnitustoe pind jääks joonisel näidatud viisil. Kinnitage kaks seinakinnitustuge ribakõlari põhjas asuvasse vasak- ja parempoolsesse kinnitusavasse. Kruvi (komplektis) Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Kasulikud funktsioonid Seinakinnitustugi (komplektis) jätkub 5 EE

6 2 Pange valmis seinakinnitustugede taga olevate avade jaoks sobivad kruvid (pole komplektis). 4 Riputage ribakõlarile kinnitatud seinakinnitustoed kruvidele. Joondage seinakinnitustugede avad kruvidega ja riputage ribakõlar siis kahele kruvile. 4mm Üle 25 mm 4,4 mm 9,8 mm Seinakinnitustoe ava 3 Kinnitage kruvid kahe seinal oleva tihvti külge. Kruvid peaksid seinast 6 7 mm välja ulatuma. Nõuanne Ribakõlar tuvastab automaatselt, kas see on kinnitatud seinale või paigutatud mõnele pinnale, ja kohandab heli oma asendi järgi. HT-CT370: 652 mm HT-CT770: 605 mm 6 7 mm 6 EE

7 Funktsiooni Control for HDMI kasutamine Kui kasutate funktsiooni Control for HDMI ja ühendate kiire HDMIkaabli kaudu funktsiooniga Control for HDMI ühilduva seadme, on kasutamine allnimetatud funktsioonidega lihtsustatud. Funktsiooni Control for HDMI lubamiseks seadistage valik CTRL (Control for HDMI) olekusse ON (lk 12). Vaikeseadistus on ON. Süsteemi väljalülitamine Kui lülitate TV välja, lülitatakse süsteem ja ühendatud seade automaatselt välja. Süsteemi heli juhtimine Ühe puutega esitus Kui aktiveerite seadme (Blu-ray Disc -i mängija, PlayStation 4 vms), mis on süsteemiga ühendatud kiire HDMI-kaabliga, lülitatakse ühendatud TV automaatselt sisse ja süsteemi sisendsignaal lülitub õigele HDMI-sisendile. Märkused Eelnimetatud funktsioonid ei pruugi mõne seadmega töötada. Olenevalt ühendatud seadme seadistusest ei pruugi funktsioon Control for HDMI õigesti toimida. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist. Kasulikud funktsioonid Kui lülitate süsteemi sisse TV vaatamise ajal, väljastatakse TV heli automaatselt süsteemi kõlaritesse. Kui reguleerite helitugevust TV kaugjuhtimise puldist, muudetakse süsteemi helitugevust. Kui viimatisel TV vaatamisel väljastati TV heli süsteemi kõlaritest, lülitub süsteem TV sisselülitamisel automaatselt sisse. Audio Return Channel (ARC) Kui TV ühildub tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), võimaldab kiire HDMI-kaabli ühendus süsteemi saata ka TV digitaalsed helisignaalid. TV heli kuulamiseks süsteemist ei pea looma eraldi heliühendust. Funktsiooni ARC lubamiseks määrake seadistuse ARC (Audio return channel) olekuks ON (lk 12). Vaikeseadistus on ON. 7 EE

8 BRAVIA Synci funktsioonide kasutamine Allnimetatud Sony originaalfunktsioone saab kasutada ka toodetega, mis ühilduvad BRAVIA Synciga. Toite säästmine Kui süsteemiga on ühendatud BRAVIA Synciga ühilduv TV, vähendatakse ooterežiimis elektritarbimist, peatades HDMI-signaali edastuse, kui TV lülitatakse välja süsteemi siirdesageduse funktsiooniga* olekus AUTO (lk 12). Vaikeseadistus on AUTO. Kui süsteemiga on ühendatud mõni muu TV (BRAVIA toeta), seadke selle seadistuse väärtuseks ON (lk 12). * HDMI-signaalide siirdesageduse funktsiooni kasutatakse signaalide väljastamiseks süsteemi pistikust HDMI OUT isegi ooterežiimi ajal. Kui süsteemi sisendi allikaks on valitud TV, väljastatakse pistikust HDMI OUT mõne viimati valitud HDMI IN 1/2/3 pistiku kaudu edastatavat videosignaali. Süsteem toetab edastusi tüübiga Deep Color, x.v.colour, 3D ja 4K. 3D-pildi nautimiseks ühendage 3D-ga ühilduv TV ja videoseade (Blu-ray Disci mängija, PlayStation 4 vms) süsteemiga kiiret HDMI kaablit kasutades, pange ette 3D-prillid ja taasesitage 3D ga ühilduvat Blu-ray Disci. 4K-pildi nautimiseks peavad süsteemiga ühendatud TV ja mängijad 4K-standardiga ühilduma. Märkused HDMI-ühenduste kohta Kasutage kiiret HDMI-kaablit. Kui kasutate standardset HDMIkaablit, ei pruugita 1080p-, Deep Color-, 3D- ja 4K-pilti õigesti kuvada. Kasutage HDMI-volitusega kaablit. Kasutage Sony kiiret HDMI -kaablit kaablitüübi logoga. Me ei soovita kasutada HDMI -DVI-konversioonkaablit. Kui pilt on halva kvaliteediga või HDMI-kaabliga ühendatud seadmest ei tule heli, kontrollige ühendatud seadme häälestust. Ühendatud seade võib summutada HDMI-pistikust edastatavad helisignaalid (diskreetimissagedus, bitipikkus jne). Heli võib olla häiritud, kui taasesitusseadmes vahetatakse diskreetimissagedust või heli väljundsignaalide kanalite arvu. Kui ühendatud seade ei ühildu autoriõigusega kaitstud tehnoloogiaga (HDCP), võib pistiku HDMI OUT pilt ja/või heli olla moonutatud või üldse puududa. Sellisel juhul kontrollige ühendatud seadme spetsifikatsioone. 8 EE

9 Süsteemi juhtimine nutitelefoni või tahvelarvutiga (SongPal) SongPal on rakendus süsteemi juhtimiseks seadmetega nutitelefon, tahvelarvuti jms. SongPal on saadaval veebipoodides Google Play ja App Store. Selle funktsiooni lubamiseks määrake valiku BT PWR (BLUETOOTH power) olekuks ON (lk 12). Vaikeseadistus on ON. Android -i seadme kasutamisel 1 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu (sees/ootel). Süttib ribakõlari ekraan. 2 Otsige Androidi seadmes rakendust SongPal ja laadige see alla. 3 Käivitage SongPal ja järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre. 4 Kui Androidi seadmel ilmub BLUETOOTHi ühenduse kuva, vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu PAIRING. Lamp (sinine) vilgub BLUETOOTHi sidumise ajal kiiresti. 5 Valige Androidi seadme BLUETOOTH-seadmete loendist seade SONY:HT-CT370 või SONY:HT-CT770. Kui ühendus on loodud, jääb ribakõlari lamp (sinine) põlema. 6 Juhtige süsteemi ühendatud Androidi seadme ekraanilt. Kasulikud funktsioonid PAIRING jätkub 9 EE

10 Ühe puutega ühendus, kasutades sisseehitatud NFC funktsiooniga Androidi seadet (NFC) 1 Läbige sammud 1 kuni 3 jaotisest Androidi seadme kasutamisel. 2 Kui Androidi seadme ekraanile ilmub BLUETOOTHi ühenduse kuva, puudutage Androidi seadmega ribakõlari N-märgist. Kui ühendus on loodud, jääb ribakõlari lamp (sinine) põlema. iphone/ipod touchi kasutamisel 1 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu (sees/ootel). Süttib ribakõlari ekraan. 2 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu PAIRING. Ribakõlari lamp (sinine) vilgub BLUETOOTHi sidumise ajal kiiresti. 3 Pange iphone/ipod touch sidumisrežiimi ja valige iphone/ipod touchi BLUETOOTH-seadmete loendist seade SONY:HT-CT370 või SONY:HT-CT770. Kui ühendus on loodud, jääb ribakõlari lamp (sinine) põlema. 4 Otsige ühendatud iphone/ipod touchi seadmes rakendust SongPal ja laadige see alla. 5 Käivitage SongPal ja juhtige siis süsteemi seadme iphone/ipod touch ekraanilt. Lamp (sinine) 3 Juhtige süsteemi Androidi seadme ekraanilt. 10 EE

11 Seadistuste reguleerimine Kaugjuhtimise puldi nupuga AMP MENU saab seadistada järgmisi üksusi. Teie seadistus säilib ka vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika) eemaldamisel. (naasmine) / (valimine) / (jätkamine) / (sisestus) AMP MENU 1 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu AMP MENU, et kuvada ribakõlari ekraanil võimendimenüü aken. 2 Valige nuppudega (naasmine) / (valimine) / (jätkamine) soovitud seadistus ja vajutage siis nuppu (sisestus). 3 Vajutage nuppu AMP MENU võimendimenüü akna sulgemiseks. Menüü Funktsioon Vaikeseadistus LEVEL DRC (Dynamic range control) Saate isegi madala helitugevusega nautida Dolby Digitali heli. (ON/AUTO/OFF) ON: Pakib heli sisus oleva pakkimisteabe järgi. AUTO: Pakib automaatselt Dolby TrueHD kodeeringuga heli. OFF: Heli ei pakita. TONE BASS Tuuakse esile kõrge sagedusega heli. Seadistust saab muuta vahemikus 6 kuni +6 sammuga 1. TREBLE Tuuakse esile kõrge sagedusega heli. Seadistust saab muuta vahemikus 6 kuni +6 sammuga 1. AUDIO SYNC Kui pilt ja heli ei ole sünkroonis, saate heli reguleerida. (ON/OFF) (AV sync) DUAL (Dual mono) AAV (Advanced auto volume) EFFECT (Sound effect) Saate nautida mitmekesist Dolby Digitali ringhäälinguheli. (M/S (main and sub channels) / MAIN (main channel) / SUB (sub channel)) Vähendab helitugevuse kõikumisi erinevate saadete või saadete ja reklaamide vahel. (ON/OFF) ON: Esitatakse valitud helivälja heli. Soovitatav on kasutada seda seadistust. OFF: Sisendi allikas vähendatakse radu kahe kanali jaoks. Märkus. Kui valik EFFECT (Sound effect) on olekus OFF, lülitatakse EFFECT (Sound effect) automaatselt olekusse ON alati, kui muudate seadistust SOUND FIELD. AUTO 0 0 OFF MAIN OFF ON Kasulikud funktsioonid jätkub 11 EE

12 (naasmine) / (valimine) / (jätkamine) / (sisestus) AMP MENU Menüü Funktsioon Vaikeseadistus HDMI SET BT SYSTEM CTRL (Control for HDMI) P. THRU (Pass through) ARC (Audio return channel) BT PWR (BLUETOOTHi sisselülitamine) BT.STBY (BLUETOOTHi ooterežiim) AAC (Advanced audio coding) A. STBY (Auto standby) VER (Version) SYS.RST (System cold reset) Funktsiooni Control for HDMI sisse või välja lülitamine. (ON/OFF) Lisateavet vaadake jaotisest Funktsiooni Control for HDMI kasutamine (lk 7). Seab HDMI-signaalide siirdesageduse funktsiooni energiasäästu režiimi. (AUTO/ON) AUTO: Väljastab TV oleku järgi ooterežiimis süsteemi HDMI OUT pistikust signaale. See seadistus hoiab valikuga ON võrreldes ooterežiimis elektrit kokku. ON: HDMI OUT pistikust väljastatakse ooterežiimis alati signaali. Kui süsteemiga on ühendatud mõni muu TV (BRAVIA toeta), kasutage süsteemi valikuga ON. Märkus. See üksus ilmub ainult siis, kui funktsioon CTRL (Control for HDMI) on olekus ON. Võimaldab kuulata digitaalset heli Audio Return Channeli (ARC) tehnoloogia toega TV-st, mis on ühendatud kiiret HDMI-kaablit kasutades. (ON/OFF) Märkus. See üksus ilmub ainult siis, kui funktsioon CTRL (Control for HDMI) on olekus ON. Süsteemi BLUETOOTHi funktsiooni sisse või välja lülitamine. (ON/OFF) Märkus. Kui määrate selle olekuks OFF, siis blokeeritakse BLUETOOTHi ja NFC-funktsioon. Kui süsteemis on sidumisteave, jääb süsteem ka väljalülitatuna BLUETOOTHi ooterežiimi. (ON/OFF) Määrab, kas süsteem kasutab BLUETOOTHi kaudu funktsiooni AAC. (ON/OFF) Märkus. Kui muudate seda seadistust ajal, kui süsteem on ühendatud BLUETOOTHi seadmega, katkestatakse süsteemi ja seadme ühendus. Funktsiooni AUTO POWER OFF sisse või välja lülitamine. (ON/OFF) Kui süsteemiga ei tehta teatud aja jooksul (u 20 minutit) ühtegi toimingut ja see ei võta vastu ka ühtegi sisendsignaali, lülitub süsteem automaatselt välja. Kuvatakse püsivara praegune versioon. Süsteemi menüüde ja seadistuste (heliväljad jms) algoleku taastamine rikete korral. Lisateavet leiate jaotisest Tõrkeotsing (lk 19). WS LINK Juhtmeta helisüsteemi uuesti linkimine (lk 13). RF CHK Kontrollib, kas juhtmeta helisüsteemi side töötab. (OK/NG) ON AUTO ON ON ON ON ON 12 EE

13 Süsteemi linkimine (LINK) AMP MENU Töö-/ooterežiimi lamp HT-CT370 (naasmine) / (valimine) / (jätkamine) / (sisestus) Töö-/ooterežiimi lamp HT-CT770 Häälestage uuesti juhtmeta basskõmistaja ühendus. 1 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu AMP MENU. 2 Valige nuppudega (valimine) üksus WS ja vajutage siis nuppu (sisestus) või (jätkamine). 3 Valige nuppudega (valimine) üksus LINK ja vajutage siis nuppu (sisestus) või (jätkamine). 4 Kui ribakõlari ekraanil kuvatakse tekst START, siis vajutage nuppu (sisestus). Ilmub tekst SEARCH ja ribakõlar otsib seadmeid, mida saab kasutada funktsiooniga Link. Jätkake järgmise sammuga 1 minuti pärast. Seadme otsimise ajal funktsioonist Link väljumiseks vajutage nuppu (naasmine). 5 Vajutage basskõmistaja taga olevat nuppu LINK terava esemega (nt pastakaots). Basskõmistaja töö-/ooterežiimi lamp süttib roheliselt. Ribakõlari ekraanil kuvatakse tekst OK. Kui ilmub tekst FAILED, kontrollige, kas basskõmistaja on sisse lülitatud, siis tehke uuesti kogu toiming alates 1. sammust. 6 Vajutage nuppu AMP MENU. Võimendimenüü lülitub välja. Kasulikud funktsioonid Nupp LINK Nupp LINK 13 EE

14 Mitmesugust Ettevaatusabinõud Ohutus Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem seinakontaktist ja laske see enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida. Ärge ronige ribakõlari ega basskõmistaja peale, kuna võite maha kukkuda ja end vigastada või süsteemi kahjustada. Toiteallikad Enne süsteemi kasutamist veenduge, et seadme talitluspinge oleks sama, mis teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on kirjas ribakõlari all asuval andmesildil. Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist (vooluvõrgust). Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest. Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti (toiteallikas) ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult pistikupessa sisestada, võtke ühendust edasimüüjaga. Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas. Süsteemi kuumenemine Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pidevalt pikka aega suurel helitugevusel, tõuseb temperatuur selle tagaküljel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge süsteemi. Süsteemi asukoht Süsteemi ülekuumenemise takistamiseks ja seadme kasutusea pikendamiseks asetage see kohta, kus on piisav ventilatsioon. Ärge asetage süsteemi soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste põrutuste võimalus. Ärge asetage ribakõlari ja basskõmistaja taha ühtegi eset, mis võiks blokeerida õhutusavasid ja põhjustada talitlushäireid. Kui süsteemi kasutatakse koos TV, VCR-i või kassettmakiga, võib tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. Sellisel juhul paigutage süsteem TV-st, VCR-ist või kassettmakist eemale. Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pinnale, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida. Olge tähelepanelik vältimaks ribakõlari ja basskõmistaja nurkade mis tahes viisil kahjustamist. Kasutus Enne teiste seadmete ühendamist lülitage süsteem kindlasti välja ja eraldage seinakontaktist. Kui lähedalasuva teleriekraani värvides esineb ebakorrapärasusi Teatud teleritüüpide puhul võivad esineda ebakorrapärasused värvides. Juhul kui märkate ebakorrapärasusi värvides... Lülitage TV välja ja minuti pärast uuesti sisse. Värvide ebaühtluse uuesti tekkimisel Asetage süsteem TV-st kaugemale. Puhastamine Puhastage süsteemi pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkohol või bensiin). Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. 14 EE

15 Autoriõigused Süsteem sisaldab tehnoloogiaid Dolby* Digital ja DTS** Digital Surround System. * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-d sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. ** Toodetud järgmiste USA patentide litsentside alusel: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ja teised USA-s ja muus maailmas kehtivad ja ootelolevad patendid. DTS-HD, selle sümbol ning DTS-HD ja selle sümbol koos on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. Sõna BLUETOOTH märgistus ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid, Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Süsteem sisaldab kõrglahutusega multimeediumliidese (HDMI ) tehnoloogiat. Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. BRAVIA logo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. DSEE on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. x.v.colour ja logo x.v.colour on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid. PlayStation on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc registreeritud kaubamärk. Apple, logo Apple, iphone, ipod ja ipod touch on ettevõtte Apple Inc., registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc teenindusmärk. Kirjed Made for ipod ja Made for iphone tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt ipodi või iphone iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine ipodi või iphone iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust. Loodud seadme ipod/iphone mudelitele Ühilduvad ipodi/iphone i mudelid on järgmised. Enne ipodi/iphone i kasutamist süsteemiga värskendage seade uusima tarkvaraga. BLUETOOTHi tehnoloogia töötab järgmiste mudelitega: iphone iphone 5s / iphone 5c / iphone 5 / iphone 4s / iphone 4 / iphone 3GS ipod touch ipod touch (5. põlvkond) / ipod touch (4. põlvkond) Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele. Mitmesugust N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid. ClearAudio+ on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. 15 EE

16 BLUETOOTH juhtmeta tehnoloogia Toetatud BLUETOOTHi versioon ja profiilid Profiili all mõeldakse BLUETOOTHi toote erinevate funktsioonide standardkomplekti. Vt jaotisest Spetsifikatsioonid (lk 26) selles süsteemis toetatavat BLUETOOTHi versiooni ja profiile. Märkused BLUETOOTHi funktsiooni kasutamiseks peab ühendatav BLUETOOTHi seade toetama sama profiili, mis süsteem. Isegi kui seade toetab sama profiili, võivad funktsioonid erineda olenevalt BLUETOOTHi seadme spetsifikatsioonidest. Heli taasesitus süsteemis võib toimida BLUETOOTHi seadme suhtes viivitusega, see on BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiale iseloomulik. Efektiivne sideulatus Kasutatavad BLUETOOTHi seadmed peavad asuma üksteisest mitte kaugemal kui ca 10 meetrit (takistustevaba kaugus). Järgmistel tingimustel võib toimiv sideulatus lüheneda. BLUETOOTHi ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus. Traadita kohtvõrguga (LAN) paigad. Töötavate mikrolaineahjude ümbrus. Paigad, kus esineb muu elektromagnetiline kiirgus. Teiste seadmete mõju BLUETOOTHi seadmed ja traadita kohtvõrgu (LAN) (IEEE b/g) seadmed kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate BLUETOOTHi seadet traadita kohtvõrgu (LAN) funktsiooniga seadme lähedal, võib tekkida elektromagnetiline müra. See võib põhjustada andmeedastuskiiruse langemist või müra, samuti võib takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmist. Ühendage süsteem ja BLUETOOTHi toega mobiiltelefon või BLUETOOTHi seade nii, et asuksite vähemalt 10 meetri kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest. Kui kasutate BLUETOOTHi seadet 10 meetri raadiuses, lülitage välja traadita kohtvõrgu (LAN) seadme toide. Mõju teistele seadmetele Süsteemi levitatavad raadiolained võivad häirida mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna see võib põhjustada talitlushäireid, lülitage järgmistes kohtades alati BLUETOOTHi toega mobiiltelefon ja BLUETOOTHi seade välja. Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades ja igal pool, kus võib leiduda tuleohtlikke gaase. Automaatuste ja tulekahju alarmsüsteemide lähedal. Märkused Süsteem toetab BLUETOOTHi spetsifikatsioonidega ühilduvaid turbefunktsioone, tagades BLUETOOTHi tehnoloogiat kasutava side turvalisuse. Olenevalt seadistustest ja muudest asjaoludest võib see turvalisus jääda ebapiisavaks. Seega olge BLUETOOTHi tehnoloogia kaudu sidet luues alati ettevaatlik. Sony ei võta mingit vastutust kahjude ja muude kaotuste osas, mis on tekkinud BLUETOOTHi tehnoloogiat kasutavas sides esinenud andmelekete tõttu. BLUETOOTH-side funktsionaalsus pole garanteeritud kõigis BLUETOOTHi seadmetes, millel on süsteemiga sama profiil. Süsteemiga ühendatud BLUETOOTHi seadmed peavad ühilduma BLUETOOTHi spetsifikatsiooniga, mille on määranud Bluetooth SIG, Inc. (ja neil peab olema vastavussertifikaat). Isegi kui seade ühildub BLUETOOTHi spetsifikatsiooniga, on siiski juhtumeid, kus BLUETOOTHi seadme omaduste või spetsifikatsioonide tõttu pole ühenduse loomine võimalik või rakenduvad teistsugused juhtimismeetodid, kuva või toimimine. Olenevalt süsteemiga ühendatud BLUETOOTHi seadmest, sidekeskkonnast ja ümbritsevatest oludest võib esineda müra ja heli võib katkeda. 16 EE

17 Tõrkeotsing Kui teil esineb süsteemi kasutamisel järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. Võtke parandusse kindlasti kaasa nii ribakõlar kui ka basskõmistaja, isegi kui tundub, et probleem on ainult ühes seadmes. TOIDE Süsteemi toide ei lülitu sisse. Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) oleks korralikult ühendatud. Süsteem lülitub automaatselt välja. Funktsioon A. STBY töötab. Määrake valik A. STBY (Auto standby) olekusse OFF (lk 12). HELI Süsteemist ei esitata TV heli. Vajutage kaugjuhtimise puldil korduvalt nuppu, et kuvada ekraanil kiri TV (vt kaasasolevas juhendis Startup Guide jaotist TV heli kuulamine). Kontrollige süsteemi ja TV-ga ühendatud HDMI-kaabli, optilise digitaalse kaabli või audiokaabli ühendust (vt kaasasoleva juhendi Startup Guide jaotist Ühendus). Kontrollige TV heliväljundit. TV seadistuste kohta lugege TV kasutusjuhendist. Suurendage TV helitugevust või tühistage vaigistus. Kui HDMI -kaabliga on ühendatud tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC) ühilduv TV, veenduge, et kaabel oleks ühendatud TV HDMI-sisendi (ARC) liidesega (vt kaasasoleva juhendi Startup Guide jaotist Ühendus). Kui TV ei ühildu tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), ühendage optiline digitaalne kaabel heli väljastamiseks HDMIkaabliga (vt kaasasoleva juhendi Startup Guide jaotist Ühendus). Esitatakse nii süsteemi kui ka TV heli. Lülitage süsteemi või TV heli välja. Süsteemist väljastatav TV heli jääb pildist maha. Kui üksus SYNC (AV sync) on olekus ON, seadke see olekusse OFF (lk 11). Ribakõlariga ühendatud seadme heli pole ribakõlarist üldse või on ainult väga vaikselt kuulda. Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu + ja kontrollige helitugevust (vt jaotist Osad ja juhtelemendid (lk 20)). Vajutage vaigistuse tühistamiseks kaugjuhtimise puldil nuppu või + (vt jaotist Osad ja juhtelemendid (lk 24)). Veenduge, et valitud sisendi allikas oleks õige. Proovige teisi sisendi allikaid, vajutades kaugjuhtimise puldil mitu korda nuppu (vt kaasasolevas juhendis jaotist Heli kuulamine Startup Guide). Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid oleksid nii süsteemis kui ka sellega ühendatud seadmetes korralikult ühendatud. Basskõmistajas puudub heli või on kuulda ainult väga vaikne heli. Vajutage basskõmistaja helitugevuse suurendamiseks kaugjuhtimise puldil nuppu SW + (vt jaotist Osad ja juhtelemendid (lk 24)). Veenduge, et basskõmistaja töö-/ooterežiimi lamp põleks roheliselt. Kui ei, vaadake jaotise JUHTMEVABALT EDASTATAV HELI jaotist Basskõmistajast ei kosta heli (lk 18). Basskõmistaja on mõeldud bassiheli esitamiseks. Kui sisendi allikas on väga vähe bassiheli komponente (nt TV-ringhääling), võib basskõmistajast väga vähe heli kostuda. Autoriõiguse kaitsega tehnoloogiaga (HDCP) ühilduvat sisu esitades ei väljastata seda basskõmistajast. Ruumilise heli efekt puudub. Olenevalt sisendsignaalist ja helivälja seadistusest ei pruugi ruumilise heli töötlemine hästi toimida. Ruumilise heli efekt võib olenevalt programmist või kettast olla nõrk. Mitmekanalilise heli esitamiseks kontrollige süsteemiga ühendatud seadme digitaalse heliväljundi seadistust. Lisateavet leiate ühendatud seadmega komplektis olevast kasutusjuhendist. Mitmesugust jätkub 17 EE

18 BLUETOOTH BLUETOOTHi ühendust ei saa luua. Veenduge, et ribakõlari lamp (sinine) põleks (vt kaasasoleva juhendi Startup Guide jaotist BLUETOOTHi seadmetest heli kuulamine). Süsteemi olek BLUETOOTHi sidumise ajal Süsteem püüab BLUETOOTHi seadmega ühendust luua Süsteem on BLUETOOTHi seadmega ühenduse loonud Süsteem on BLUETOOTHi ooterežiimis (kui süsteem on välja lülitatud) Sinise lambi olek Vilgub kiiresti Vilgub Põleb Ei põle Kontrollige, kas ühendatav BLUETOOTHi seade on sisse lülitatud ja BLUETOOTHi funktsioon lubatud. Tooge süsteem ja BLUETOOTHi seade üksteisele lähemale. Siduge süsteem ja BLUETOOTHi seade uuesti. Võib-olla peate süsteemiga sidumise katkestama, kasutades kõigepealt oma BLUETOOTHi seadet. Sidumine ei õnnestu. Tooge süsteem ja BLUETOOTHi seade üksteisele lähemale (vt kaasasoleva juhendi Startup Guide jaotist BLUETOOTHi seadmetest heli kuulamine). Veenduge, et süsteemi ei mõjutaks traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud 2,4 GHz juhtmeta seadmed ega mikrolaineahi. Kui lähedal asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade, viige seade sellest eemale. Ühendatud BLUETOOTHi seadmest ei väljastata heli. Veenduge, et ribakõlari lamp (sinine) põleks (vt kaasasoleva juhendi Startup Guide jaotist BLUETOOTHi seadmetest heli kuulamine). Tooge süsteem ja BLUETOOTHi seade üksteisele lähemale. Kui läheduses asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud BLUETOOTHi seadmed või mikrolaineahi), viige seade sellest eemale. Eemaldage takistused süsteemi ja BLUETOOTHi seadme vahelt või viige süsteem takistusest eemale. Muutke ühendatud BLUETOOTHi seadme asendit. Proovige määrata WiFi-ruuteri, arvuti jms juhtmeta võrgu sageduseks 5 GHz riba. Suurendage ühendatud BLUETOOTHi seadme helitugevust. Heli ja pilt pole sünkroonis. Filme vaadates võite kuulda, et heli jääb pildist veidi maha. JUHTMEVABALT EDASTATAV HELI Basskõmistajast ei kosta heli. Veenduge, et basskõmistaja vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) oleks korralikult ühendatud. (Vt kaasasoleva alustusjuhendi jaotist Süsteemi sisselülitamine.) Töö-/ooterežiimi lamp ei sütti. Veenduge, et basskõmistaja vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) oleks korralikult ühendatud. Lülitage basskõmistaja sisse, vajutades sellel olevat nuppu (sees/ootel). Töö-/ooterežiimi lamp vilgub aeglaselt roheliselt või süttib punaselt. Liigutage basskõmistaja ribakõlari lähedale, nii et töö-/ooterežiimi lamp süttiks roheliselt. Järgige samme jaotises Süsteemi linkimine (LINK) (lk 13). Kontrollige juhtmeta helisüsteemi sideolekut võimendi menüü käsuga RF CHK (lk 12). Töö-/ooterežiimi lamp vilgub kiiresti roheliselt. Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. Töö-/ooterežiimi lamp vilgub punaselt. Vajutage toite väljalülitamiseks basskõmistaja nuppu (sees/ootel) ja kontrollige, kas basskõmistaja õhutusava on puhas. Basskõmistaja on mõeldud bassiheli esitamiseks. Kui sisendi allikas sisaldab vähe bassiheli, nagu enamik teleprogramme, ei pruugi bassiheli kuuldav olla. Vajutage basskõmistaja helitugevuse suurendamiseks kaugjuhtimise puldil nuppu SW + (vt jaotist Osad ja juhtelemendid (lk 24)). 18 EE

19 Heli on katkendlik või selles on müra. Kui läheduses on seade, mis tekitab elektromagnetilisi laineid (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade või töötav mikrolaineahi), viige süsteem sellest eemale. Kui ribakõlari ja basskõmistaja vahel on mõni takistus, viige see teise kohta või eemaldage. Paigutage ribakõlar ja basskõmistaja võimalikult lähestikku. Lülitage lähedalasuva Wi-Fi ruuteri või arvuti traadita kohtvõrgu (LAN) sagedus 5 GHz lainealale. KAUGJUHTIMISE PULT Süsteemi kaugjuhtimise pult ei tööta. Suunake kaugjuhtimise pult ribakõlari kaugjuhtimisandurile (vt kasutusjuhendi jaotist Osad ja juhtelemendid (lk 24)). Eemaldage kaugjuhtimise puldi ja süsteemi vahel olevad takistused. Vajaduse korral asendage mõlemad kaugjuhtimise puldi akud. Veenduge, et vajutaksite kaugjuhtimise puldil õiget nuppu. MUU Funktsioon Control for HDMI ei tööta korralikult. Kontrollige HDMI-ühendust (vt kaasasoleva juhendi Startup Guide jaotist Ühendus). Häälestage TV funktsioon Control for HDMI. Vaadake TV seadistust TV-ga kaasas olevast kasutusjuhendist. Veenduge, et kõik ühendatud seadmed ühilduksid BRAVIA Synciga. Kontrollige ühendatud seadme funktsiooni Control for HDMI seadistusi. Vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendit. Kui ühendate või eemaldate vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika), oodake enne süsteemi kasutamist vähemalt 15 sekundit. Kui ühendate videoseadme heliväljundi süsteemiga muud kui HDMI-kaablit kasutades, ei pruugi BRAVIA Synci tõttu heli kosta. Sellisel juhul määrake valik CTRL (Control for HDMI) olekusse OFF (lk 12) või ühendage kaabel videoseadme heliväljundi pistikust otse TV-ga. Ribakõlari ekraanil kuvatakse tekst PRTECT (protect). Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu (sees/ootel). Kui näidik kustub, eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) ja kontrollige, et miski ei blokeeriks süsteemi õhutusavasid. TV-andurid ei tööta korralikult. Ribakõlar võib blokeerida TV mõne anduri (nt heleduse andur) ja kaugjuhtimissüsteemi vastuvõtja, aga ka 3D-prillide infrapunasüsteemiga ühilduva 3D-TV-kiirguri (infrapunaedastus). Viige ribakõlar TV-st piisavalt kaugele, et tagada nende komponentide nõuetekohane töö. Andurite ja kaugjuhtimissüsteemi vastuvõtja sobiva asukoha leiate TV-ga kaasasolevast kasutusjuhendist. RESET Juhul kui süsteem ei tööta endiselt korralikult, lähtestage see järgmisel viisil. 1 Lülitage ribakõlar sisse, vajutades kaugjuhtimise puldi nuppu (sees/ootel). 2 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu AMP MENU. 3 Vajutage nuppu (valimine) mitu korda, kuni ilmub tekst SYSTEM, seejärel vajutage nuppu (sisestus). 4 Vajutage nuppu (valimine) mitu korda, kuni ilmub tekst SYS.RST, seejärel vajutage nuppu (sisestus) (lk 12). 5 Kui kuvatakse tekst START, vajutage nuppu (sisestus). Ekraanil kuvatakse tekst RESET ning menüü ja heliväljade algseadistused taastuvad. 6 Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas). Mitmesugust 19 EE

20 Osad ja juhtelemendid HT-CT370 Ribakõlar Esi-/ülaosa Nupp (sees/ootel) Nupp INPUT Nupp PAIRING VOL (volume) +/ nupud N-märgis Kui kasutate NFC-funktsiooni, puudutage märgist oma NFC seadmega. Kaugjuhtimise puldi andur Lamp Valge: kui ribakõlari ekraan on välja lülitatud. Sinine: BLUETOOTHi režiim (lk 18). Ekraan Tagaosa/põhi Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Pistik ANALOG IN Pistik DIGITAL IN (OPT (TV)) Pistikud HDMI IN 1/2/3 Pistik HDMI OUT (TV (ARC)) 20 EE

21 Basskõmistaja Töö-/ooterežiimi lamp Nupp LINK Nupp (sees/ootel) Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Mitmesugust jätkub 21 EE

22 HT-CT770 Ribakõlar Esiosa/ülaosa Nupp (sees/ootel) Nupp INPUT Nupp PAIRING VOL (volume) +/ nupud N-märgis Kui kasutate NFC-funktsiooni, puudutage märgist oma NFC seadmega. Kaugjuhtimise puldi andur Lamp Valge: kui ribakõlari ekraan on välja lülitatud. Sinine: BLUETOOTHi režiim (lk 18). Ekraan Tagaosa/põhi Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Pistik ANALOG IN Pistik DIGITAL IN (OPT (TV)) Pistikud HDMI IN 1/2/3 Pistik HDMI OUT (TV (ARC)) 22 EE

23 Basskõmistaja Töö-/ooterežiimi lamp Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Nupp (sees/ootel) Nupp LINK Mitmesugust jätkub 23 EE

24 Kaugjuhtimise pult Kaasasoleva kaugjuhtimise puldiga saab juhtida süsteemi ja ühendatud seadmeid. Mõne seadme juhtimine ei pruugi sellega töötada. Sellisel juhul kasutage seadme enda pulti. Märkus Kaugjuhtimise puldi kasutamiseks suunake see ribakõlari kaugjuhtimise anduri poole. Süsteemi juhtimine (sisend) nupp / (sees/ootel) nupp Nupp DISPLAY Ribakõlari ekraani heleduse (hele/tume/väljas) muutmine. Kui ekraani heledus on välja lülitatud, lülitatakse ekraan pärast mõnesekundilist kasutusoleku kuvamist välja. Kui valik lülitada heleda peale, kuvatakse ekraanil helivoo teavet. SW (subwoofer volume) +/ nupud Nupud SOUND FIELD* 1 Nupp NIGHT (night mode)* 1 (vaigistus) nupp (volume) +* 2 / nupud Nupp AMP MENU Nupp PAIRING Nupp RETURN (naasmine) / (valimine) / (jätkamine) / (sisestus) nupud Vajutage nuppu,, või seadistuse valimiseks, seejärel vajutage nuppu selle registreerimiseks. Nupp VOICE* 1 TV juhtimine TV PROG (program) +/ nupud Kanali muutmine. TV (sisend) nupp TV sisendi vahetamine. TV / (sees/ootel) nupp Süsteemi kaugjuhtimise puldiga juhitava TV sisse ja välja lülitamine. 24 EE

25 BLUETOOTHi seadme juhtimine / nupud Loo vahele jätmine. / nupud Taasesituse ajal vajutades kerib muusikat kiiresti tagasi või edasi. Taasesituse juhtnupud * 2 (taasesitus) / (seiskamine) / (lõpetamine) Taasesituse alustamine, seiskamine või lõpetamine. Taasesituse uuesti käivitamiseks seiskamise ajal vajutage uuesti nuppu. Märkus Need on üldised kasutusnäited. Mõni seade ei pruugi sel viisil juhitav olla või töötab teisiti. * 1 Vt kaasasoleva alustusjuhendi jaotist Heliefektide nautimine. * 2 (taasesitus) ja (volume) + (helitugevus) nuppudel on reljeefne punkt. Kasutage seda suunisena. TV tootja seadistus 1 Hoidke süsteemi kaugjuhtimise puldil TV (sees/ootel) nuppu all ja vajutage vastava tootja nuppu. Tootja Nupp SONY TV PROG + Samsung DISPLAY LG SW + Panasonic TV PROG Philips CLEARAUDIO+ MOVIE GAME Sharp SW Toshiba STANDARD 2 Hoidke TV (sees/ootel) nuppu jätkuvalt all ja vajutage (sisestus) nuppu. 3 Vabastage süsteemi kaugjuhtimise puldil all hoitud TV (sees/ootel) nupp. Mitmesugust 25 EE

26 Spetsifikatsioonid Ribakõlar (SA-CT370, SA-CT770) Võimendi jaotis VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal) Eesmine vasak + eesmine parem: 50 W + 50 W (4 oomi juures, 1 khz, 1% THD) VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon) SA-CT370: eesmine vasak / eesmine parem: 100 W (kanali kohta 4 oomi juures, 1 khz) SA-CT770: eesmine vasak / eesmine parem: 105 W (kanali kohta 4 oomi juures, 1 khz) Sisendid HDMI IN 1/2/3* ANALOG IN DIGITAL IN (OPT (TV)) * Need kolm pesa on identsed. Ei ole vahet, millist kasutada. Väljund HDMI OUT (TV (ARC)) BLUETOOTHi jaotis Sidesüsteem BLUETOOTHi spetsifikatsioon, versioon 3.0 Väljund BLUETOOTHi spetsifikatsioon, võimsusklass 2 Max sideulatus Otsenähtavus u 10 m 1) Registreeritavate seadmete max arv 9 seadet Sagedusriba 2,4 GHz riba (2,4000 GHz 2,4835 GHz) Modulatsioonimeetod FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Ühilduvad BLUETOOTHi profiilid 2) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile) Toetatud kodekid 3) SBC 4), AAC 5) Edastusvahemik (A2DP) Hz (diskreetimissagedus 44,1 khz) 1) Tegelik vahemik varieerub olenevalt asjaoludest nagu seadmete vahelised takistused, mikrolaineahju ümber tekkiv magnetväli, staatiline elekter, juhtmeta telefon, vastuvõtu tundlikkus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne. 2) BLUETOOTHi standardprofiilid näitavad seadmetevahelise BLUETOOTH-side eesmärki. 3) Kodek: Helisignaali pakkimise ja konversiooni vorming 4) Alamriba kodek 5) Advanced Audio Coding Eesmise vasaku / eesmise parema kõlari jaotis Kõlarisüsteem SA-CT370: täisulatuses kõlarisüsteem, akustiline suspensioon SA-CT770: kaheribaline kõlarisüsteem, akustiline suspensioon Kõlar SA-CT370: 60 mm koonuseline SA-CT770: 60 mm koonuseline basskõlar 20 mm tasakaalu reguleerimisega kõrgete helide kõlar Nimitakistus 4 oomi 26 EE

27 Üldine Võimsuse nõuded V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine Sees: 34 W Ooterežiim (funktsioon Control for HDMI on sees): 0,5 W või vähem Ooterežiim (funktsioon Control for HDMI on väljas): 0,3 W või vähem BLUETOOTH Ooterežiim: 0,5 W või vähem Mõõtmed (u) (l/k/s) SA-CT370: 900 mm 50 mm 113 mm (ilma seinakinnitustugedeta) 900 mm 113 mm 72 mm (seinakinnitustugedega) SA-CT770: 1030 mm 50 mm 113 mm (ilma seinakinnitustugedeta) 1030 mm 113 mm 72 mm (seinakinnitustugedega) Kaal (u) SA-CT370: 2,4 kg SA-CT770: 2,6 kg Basskõmistaja (SA-WCT370, SA-WCT770) VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon) SA-WCT370: 100 W (kanali kohta 4 oomi juures, 100 Hz) SA-WCT770: 120 W (kanali kohta 4 oomi juures, 100 Hz) Kõlarisüsteem Basskõmistaja süsteem, bassipeegeldus Kõlar SA-WCT370: 100 mm 150 mm koonuseline SA-WCT770: 160 mm koonuseline Nimitakistus 4 oomi Võimsuse nõuded V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine Sees: 30 W Ooterežiim: 0,5 W või vähem Mõõtmed (u) (l/k/s) SA-WCT370: 135 mm 361,5 mm 394 mm (vertikaalselt) 361,5 mm 135 mm 394 mm (horisontaalselt) SA-WCT770: 271 mm 404 mm 271 mm Kaal (u) SA-WCT370: 7,0 kg SA-WCT770: 8,8 kg Juhtmeta saatja/vastuvõtja jaotis Kõlarisüsteem Juhtmeta heli spetsifikatsioonid, versioon 2.0 Sagedusriba 2,4 GHz (2,4000 GHz 2,4835 GHz) Modulatsioonimeetod Pi / 4 DQPSK Süsteemi toetatud digitaalsed helisisendi vormingud Dolby Digital DTS-HD Master Audio* Dolby Digital Plus* DTS-HD High Resolution Audio* Dolby TrueHD* DTS-HD Low Bit Rate* DTS Lineaarne PCM, 2 kanalit, 48 khz või vähem DTS 96/24 Lineaarne PCM, max 7,1 kanalit, 192 khz või vähem* * Nende vormingute sisend on võimalik ainult HDMI-ühendusega. Mitmesugust jätkub 27 EE

28 Süsteemi toetatud videovormingud Sisend/väljund (HDMI järguri plokk) Fail 2D Kaadri pakkimine 3D Kõrvuti (pool) Ülal ja all p sageduse 59,94/60 Hz juures * p sageduse 50 Hz juures * p sageduse 23,98/24 Hz juures * p sageduse 59,94/60 Hz juures * p sageduse 50 Hz juures * p sageduse 29,97/30 Hz juures * p sageduse 25 Hz juures * p sageduse 23,98/24 Hz juures * p sageduse 59,94/60 Hz juures p sageduse 50 Hz juures p sageduse 29,97/30 Hz juures p sageduse 25 Hz juures p sageduse 23,98/24 Hz juures i sageduse 59,94/60 Hz juures i sageduse 50 Hz juures p sageduse 59,94/60 Hz juures Fail p sageduse 50 Hz juures p sageduse 29,97/30 Hz juures p sageduse 23,98/24 Hz juures p sageduse 59,94/60 Hz juures p sageduse 50 Hz juures p sageduse 59,94/60 Hz juures 3D 2D Kaadri Kõrvuti Ülal ja all pakkimine (pool) *1 YCbCr 4 : 2 : 0 / toetab ainult 8-bitist vormingut. *2 Toetab ainult 8-bitist vormingut. Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda. 28 EE

29

30 2014 Sony Corporation (3) (EE)

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

STR-DN1060/STR-DN860

STR-DN1060/STR-DN860 Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend EE STR-DN1060/STR-DN860 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 4-485-833-13(1) (EE) Blu-ray Disci / DVD kodukinosüsteem Viitejuhend BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

STR-DA2800ES

STR-DA2800ES 4-429-113-31(3) (EE) Mitme kanaliga AV-vastuvõtja Kasutusjuhend Lugege kõigepealt vastuvõtjaga kaasas olnud kiirseadistusjuhendit. Selle abil saate ühendustest ja vastuvõtja kasutamisest paremini aru.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

BDP-S6200

BDP-S6200 4-476-198-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: http://support.sony-europe.com/ 2 HOIATUS

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500 4-549-793-11(2) (EE) Blu-ray Disc / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: www.sony.eu/support 2 HOIATUS Alustamine 6

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B HTB170EGEBGN~Cover_mst.fm 1 ページ 2014 年 9 月 22 日月曜日午前 11 時 33 分 Kasutusjuhend Kodukino audiosüsteem Mudeli nr SC-HTB170 Täname, et ostsite selle toote! Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Pure primax Kasutusjuhend

Pure primax Kasutusjuhend Pure primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 11 Patareid 13 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc Kasutusjuhend Audio / video mitmekanaliline ressiiver OLULINE Välgunool võrdkülgses kolmnurgas hoiatab, et seadme sisemuses on kohti isoleerimata pingega, mis võivad kesta avamisel osutuda ohtlikuks. HOIATUS:

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem