User Manual

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "User Manual"

Väljavõte

1 Register your product and get support at 4900 series Kasutusjuhend 43PUH PUK PUT PUT PUH PUK PUT PUT PUH PUK PUT PUT4900

2 Sisukord 1 Teleri ülevaade 10.1 Salvestamine Pause TV Ultra HD teler Pause TV ja salvestised 1.3 EasyLink 3 2 Paigaldamine 11 Allikad Lugege ohutusjuhiseid Telerialus ja seinakinnitus 2.3 Nõuanded paigutamiseks 2.4 Toitejuhe Antennikaabel Satelliitantenn 5 12 Taimerid ja kell Seadmete ühendamine Sätted Pilt Heli Üldsätted Tehnilised andmed Keskkonnahoidlik Vastuvõtt mudelil PxH / PxT 15.3 Vastuvõtt mudelil PxK Ekraan Toide Mõõtmed ja massid Ühenduvus Heli Multimeedia Tarkvara Tarkvaravärskendus Tarkvara versioon Avatud lähtekoodiga tarkvara 6 Telekanalid 17.1 Veaotsing Registreeri Kasutusjuhend Võrguabi Klienditeenindus/remont 17 Veaotsing ja tugi Kanali paigaldamine - antenn, kaabel Kanalite värskendamine Kanalite uuesti paigaldamine 7.3 DVB-T või DVB-C Käsitsi installimine Ohutus Ekraanihooldus Kasutustingimused Autoriõigused ja litsentsid 8.1 Satelliitkanalite vaatamine Satelliitkanalite loend Lemmiksatelliitkanalid Satelliitkanalite lukustamine Satelliitkanalite paigaldamine Probleemid satelliitidega 32 Indeks Mida vajate? Telekava kasutamine Kasutustingimused, autoriõigused ja litsentsid 62 8 Kanali seadistamine - Satelllit (mudelitele PxK) 27 9 Telekava Ohutus ja hooldus Nuppude ülevaade Infrapunasensor Patareid Puhastamine Kanalite loendid Telekanalite vaatamine 6.3 Kanalite loendi koopia USB-ühenduse kaudu 13.2 Esitage oma videosid 13.3 Oma fotode vaatamine 13.4 Esitage oma muusikat 15 5 Kaugjuhtimispult Videod, fotod ja muusika Sees, ooterežiimil või väljas 4.2 Teleri klahvid Unetaimer Väljalülituse taimer Unetaimer Kell Automaatne väljalülitumine Teave ühenduste kohta 3.2 CAM-mooduli ühisliides 3.3 Digiboks STB Satelliitvastuvõtja Kodukinosüsteem (HTS) 3.6 Blu-ray-mängija DVD-mängija Mängukonsool USB-kõvaketas USB-mälupulk Videokaamera Arvuti Kõrvaklapid 14 4 Sisselülitamine Seadmele lülitumine Ooterežiimilt ümberlülitumine 11.3 EasyLink Salvestamine ja saate seiskamine

3 1 Teleri ülevaade 1.1 Ultra HD teler Sellel teleril on Ultra HD ekraan. Selle resolutsioon on neli korda kõrgem tavalise HD-ekraani omast. Ultra HD - see on 8 miljonit pikslit kõige rafineerituma ja elutruuma pildi pakkumiseks teleriekraanil. Samuti saate HDMI ühenduse abil vaadata oma Ultra HD videosid. Ultra HD pakub teleripilti, mis on selge ja terav isegi suurel ekraanil. 1.2 Pause TV ja salvestised Kui ühendate teleriga USB-kõvaketta, saate digitelevisiooni kanali saateid seisata ja salvestada. Seisake telesaade ja vastake telefonikõnele või lihtsalt tehke spordivõistluse ajal paus ning teler salvestab saate USB-kõvakettale. Saate vaatamist hiljem jätkata. Kui teleriga on ühendatud USB-kõvaketas, saate salvestada ka digisaateid. Võite salvestada saate vaatamise ajal või määrata hiljem esitatava saate salvestamise. 1.3 EasyLink EasyLinki abil võite juhtida ühendatud seadet (nt Bluray-mängijat) teleri kaugjuhtimispuldiga. EasyLink kasutab ühendatud seadmetega side loomiseks HDMI CEC ühendust. 3

4 2 kinnitamise eest. Paigaldamine Nõuanded paigutamiseks Lugege ohutusjuhiseid - Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile. - Paigutage teler kuni 15 cm seinast eemale. - Ideaalne teleri vaatamise kaugus võrdub ekraani diagonaali kolmekordse pikkusega. Istumisasendis peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal tasemel. Enne teleri kasutamist lugege kõigepealt läbi ohutusjuhised. Menüüs Abi avage Ohutus ja hooldus > Ohutus. 2.2 Telerialus ja seinakinnitus Telerialus Telerialuse paigaldusjuhised leiate teleri komplekti kuuluvast kiirjuhendist. Kui olete juhendi ära kaotanud, võite selle alla laadida veebisaidilt Allalaaditava kiirjuhendi leidmiseks kasutage teleri tüübinumbrit. Toitejuhe - Sisestage toitejuhe teleri tagaküljel olevasse porti POWER. - Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt porti sisestatud. - Veenduge, et pistikupesas asuv toitepistik oleks kogu aeg juurdepääsetav. - Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja alati pistikust, mitte aga juhtmest. Seinale paigaldamine Telerit saab kasutada ka koos VESA standardile vastava seinakinnitusega (ei kuulu komplekti). Seinakinnituse ostmisel kasutage järgmist VESA koodi... Et seinakinnitus kinnituks tugevalt, kasutage joonisel näidatud pikkusega kruvisid. Kuigi see teler on väga väikese energiatarbega, tõmmake toitejuhe energia säästmiseks pistikupesast välja, kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul. - 43PUx VESA MIS-F 200x200, M6 (min 10 mm, max 15 mm) - 49PUx VESA MIS-F 400x200, M6 (min 10 mm, max 15 mm) - 55PUx VESA MIS-F 400x200, M6 (min 10 mm, max 15 mm) 2.5 Antennikaabel Ettevaatust! Sisestage antennipistik tugevalt teleri tagaküljel olevasse porti ANTENNA. Teleri paigaldamiseks seinale on vaja erioskusi ja seda võivad teha vaid kvalifitseeritud isikud. Teleri seinakinnitus peab vastama teleri massi kohta käivatele ohutusstandarditele. Enne teleri paigutamist lugege läbi ohutusnõuded. TP Vision Europe B.V. ei vastuta õnnetuse või vigastusega lõppenud vale paigaldamise või Võite ühendada oma antenni või antenni jaotussüsteemist edastatava signaalikaabli. Kasutage IEC 75-oomist RF-koaksiaalantenni. Kasutage seda antenni porti DVB-T- ja DVB-C4

5 sisendsignaalide jaoks. 2.6 Satelliitantenn - PUK mudelitele Kinnitage F-tüüpi satelliitantenni pistik teleri tagaküljel olevasse satelliitantenni porti SAT. 5

6 3 Seadmete ühendamine 3.1 Teave ühenduste kohta Kopeerimiskaitse HDMI-kaablid toetavad HDCP-d (lairiba-digisisu kaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mis takistab sisu kopeerimist DVD- või Blu-ray-plaadilt. Seda nimetatakse ka DRM-iks (digiõiguste haldus). Ühenduvusjuhend Ühendage seade teleriga alati parima võimaliku ühendusega. Kasutage kvaliteetseid kaableid, et pilti ja heli kvaliteetselt edastada. Kui vajate mitme seadme ühendamisel teleriga abi, vaadake Philipsi teleri ühenduvusjuhendit. Sellest juhendist leiate teavet ühendamise ja kaablite kohta. HDMI ARC Teleri pordil HDMI 1 on HDMI ARC (helitagastuskanal). Kui seadmel (tavaliselt kodukinosüsteemil) on samuti HDMI ARC port, ühendage see teleri pordiga HDMI 1. HDMI ARC pordi kasutamisel ei pea te ühendama lisahelikaablit, mis edastab telepildi helisignaali kodukinosüsteemi. HDMI ARC ühenduse kaudu edastatakse mõlemat signaali. Minge veebisaidile Antenniport Kui soovite HDMI-portide funktsiooni ARC välja lülitada, vajutage nuppu, valige Seadistamine ja Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > HDMI 1 - ARC. Kui teil on digiboks (digivastuvõtja) või salvestusseade, ühendage antennikaablid nii, et antennisignaal läbiks enne telerisse jõudmist digiboksi ja/või salvestusseadme. Nii saavad antenn ja digiboks saata salvestusseadmesse salvestamiseks võimalikke lisakanaleid. HDMI Ultra HD Saate selle teleriga vaadata videosid, mis on "native" Ultra HD resolutsiooniga x 2160 pikslit. Ühendage Blu-ray-mängija, mängukonsool või arvuti, mis mängib Ultra HD videosid, ühe HDMI ühendusega. Kasutage ühendamiseks kiiret HDMIkaablit. HDMI UHD ühendusel võib olla ARC (helitagastuskanal). HDMI CEC - EasyLink HDMI pordid EasyLink HDMI kvaliteet EasyLinki kaudu võite ühendatud seadmeid teleri puldiga juhtida. EasyLink kasutab ühendatud seadmetega side loomiseks HDMI CEC ühendust. Seadmed peavad toetama ühendusprotokolli HDMI CEC ja olema ühendatud HDMI-ühendusega. HDMI- ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Kasutage HDMI-kaablit telesignaali edastamiseks. Et tagada parima kvaliteediga edastus, kasutage kiiret HDMI-kaablit ja ärge kasutage pikemat HDMI-kaablit kui 5 m. 6

7 EasyLink sees või väljas Teleril on EasyLinki sätted sisse lülitatud. EasyLinki sätted saab ükshaaval sõltumatult välja lülitada. EasyLinki täielikult väljalülitamiseks.. 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > EasyLink. 3. Valige EasyLink. 4. Valige Väljas ja 5. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks EasyLinki seadistus EasyLink on teleris vaikimisi sisse lülitatud. Kontrollige, et ühendatud EasyLinki seadmete kõik HDMI CEC sätted oleksid õigesti määratud. EasyLink ei pruugi teiste tootjate seadmetega toimida. HDMI CEC teiste tootjate seadmetes EasyLink-kaugjuhtimispult Erinevad tootjad nimetavad HDMI CEC funktsiooni erinevalt. Järgnevalt mõned näited: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Kõigi tootjate süsteemid ei ühildu EasyLinkiga täielikult. EasyLink-kaugjuhtimispult Kui tahate, et seadmete vahel oleks side, kuid ei soovi neid teleri puldiga juhtida, võite EasyLinki kaugjuhtimispuldi funktsiooni eraldi välja lülitada. Saate oma teleripuldiga juhtida mitut HDMI-CEC ühilduvusega seadet. HDMI CEC süsteemide nimed on nende omanike omand. Valige EasyLinki sätete menüüs EasyLinkkaugjuhtimispult ja valige Väljas. Seadmete kasutamine HDMI-ga ühendatud ja EasyLinkiga seadistatud seadme kasutamiseks valige seade või selle põhifunktsioon teleri ühenduste loendist. Vajutage nuppu SOURCES, valige HDMI-ühendusega ühendatud seade ja DVI-HDMI Kui teil on siiski ainult DVI-ühendusega seade, saate seadme ühendada ükskõik millise HDMI-ühendusega DVI-HDMI-adapteri abil. Kui teie seadmel on ainult DVI-ühendus, kasutage DVI-HDMI-adapterit. Kasutage üht HDMIühendustest ja sisestage Audio L/R-i kaabel (3,5 mm minipistik) teleri tagaküljel asuvasse helisisendi porti. Kui seade on valitud, võite seda teleri puldiga juhtida. Seadme juhtimiseks ei saa siiski kasutada nuppe ja OPTIONS ning mõnesid teleri nuppe. Kui teleri puldil pole vajalikku nuppu, võite selle valida valikumenüüst. Vajutage nuppu OPTIONS ja valige menüüribalt Juhikud. Valige ekraanil soovitud seadme nupp ja Mõned seadme erifunktsioonide nupud ei pruugi menüüs Juhikud saadaval olla. Kopeerimiskaitse DVI- ja HDMI-kaablid toetavad HDCP-d (lairibadigisisu kaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mis takistab sisu kopeerimist DVD- või Blu-rayplaadilt. Seda nimetatakse ka DRM-iks (digiõiguste haldus). Märkus. Üksnes seadmed, mis toetavad EasyLinkkaugjuhtimispuldi funktsiooni, reageerivad teleri kaugjuhtimispuldile. 7

8 3.2 Y Pb Pr - Audio L R CAM-mooduli ühisliides Y Pb Pr - komponentvideo on kvaliteetne ühendus. YPbPr-ühendust võib kasutada kõrglahutusliku (HD) telesignaali edastamiseks. Signaalide Y, Pb ja Pr kõrval asuvad helisignaali sisendid Audio Left ja Right. CI+ Ühendamisel sobitage YPbPr-pistmiku värvused (roheline, sinine, punane) kaablipistikute värvustega. Kasutage Audio L/R pistikühendusega kaablit, kui teie seadmel on heli. Funktsiooniga CI+ võite vaadata teie piirkonna digitelevisiooni edastaja HD-saateid, nt filme ja spordisaateid. Telekanali edastaja on need saated kodeerinud ja need saab dekodeerida ettemaksuga tasutud CI+ mooduli abil. CI+ mooduli (tingimusliku juurdepääsu moodul, CAM) ja selle juurde kuuluva kiipkaardi saate digitelevisiooni edastajalt tasuliste kanalite tellimisel. Nendel kanalitel on kõrgetasemeline kopeerimiskaitse. Sellel teleril on CI+ tingimusliku juurdepääsu valmidus. Lisateavet tellimistingimuste kohta saate digitelevisiooni edastajalt. CVBS - Audio L R CVBS - Composite Video on väga kvaliteetne ühendus. Lisaks CVBS signaalile lisatakse heli tagamiseks signaalid Audio Left ja Audio Right. CAM CAM-mooduli sisestamine Audio Out Optical Enne CAM-mooduli sisestamist lülitage teler välja. Õige sisestamissuund on märgitud CAM-moodulile. Väär sisestamine võib nii CAM-moodulit kui ka telerit kahjustada. Audio Out - Optical on kvaliteetne heliühendus. Selle optilise ühendusega saab edastada 5.1 helikanali signaali. Kui teie heliseade (tavaliselt kodukinosüsteem) ei kasuta HDMI ARC ühendust, võite kasutada seda ühendust kodukinosüsteemi pordiga Audio In Optical. Audio Out - Optical ühenduse kaudu edastatakse teleri heli kodukinosüsteemi. Sisestage CAM-moodul teleril olevasse ühisliidese pessa. Lükake CAM-moodul, esikülg teie poole suunatud, ettevaatlikult lõpuni pessa. Jätke moodul püsivalt pessa. CAM-mooduli aktiveerimiseks võib kuluda mõni minut. CAM-mooduli eemaldamine deaktiveerib edastamisteenuse. Kui CAM-moodul on sisestatud ja tasu makstud (tellimismeetodid võivad olla erinevad), võite vaadata edastatud telesaateid. Sisestatud CAM on mõeldud ainult teie teleri jaoks. Võite valida heliväljundi signaali, mis sobib teie kodukinosüsteemi helifunktsioonidega. Kui heli ei sobitu ekraanil esitatava videoga, võite heli ja pilti sünkroonida. 8

9 Kui kasutate ainult digiboksi pulti, lülitage see automaatne taimer välja. See takistab teleri automaatset väljalülitumist, kui teleri kaugjuhtimispuldil ei ole nelja tunni jooksul klahvile vajutatud. 3.3 Digiboks STB Kasutage digiboksi (digivastuvõtja) ja teleri ühendamiseks kaht antennikaablit. Väljalülituse taimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu, valige Seadistamine ja vajutage nuppu OK. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Automaatne väljalülitus ja nihutage liugur asendisse Väljas. 3.5 Kodukinosüsteem (HTS) Lisage antenniühenduste kõrvale ka HDMI-kaabel teleri ja digiboksi ühendamiseks. Ühendamine HDMI ARC-iga Ühendage kodukinosüsteem teleriga HDMI-kaabli abil. Võite ühendada Philipsi Soundbari või sisseehitatud plaadimängijaga kodukinosüsteemi. HDMI ARC Teleri pordil HDMI 1 on HDMI ARC (helitagastuskanal). Kui seadmel (tavaliselt kodukinosüsteemil) on samuti HDMI ARC port, ühendage see teleri pordiga HDMI 1. HDMI ARC pordi kasutamisel ei pea te ühendama lisahelikaablit, mis edastab telepildi helisignaali kodukinosüsteemi. HDMI ARC ühenduse kaudu edastatakse mõlemat signaali. Automaatne väljalülitumine Kui kasutate ainult digiboksi pulti, lülitage see automaatne taimer välja. See takistab teleri automaatset väljalülitumist, kui teleri kaugjuhtimispuldil ei ole nelja tunni jooksul klahvile vajutatud. Väljalülituse taimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu, valige Seadistamine ja Valige Teleri sätted > Üldsätted > Automaatne väljalülitus ja nihutage liugur asendisse Väljas. 3.4 Heli ja video sünkroonimine Satelliitvastuvõtja Kui heli ei sobi ekraanil esitatava pildiga, võite enamikus plaadimängijaga kodukinosüsteemides määrata heli ja pildi sobitamiseks viivituse. Ühendage satelliitantenni kaabel satelliitvastuvõtjaga. Lisage antenniühenduse kõrvale ka HDMI-kaabel teleri ja seadme ühendamiseks. Ühendamine HDMI-ga Ühendage kodukinosüsteem teleriga HDMI-kaabli abil. Võite ühendada Philipsi Soundbari või sisseehitatud plaadimängijaga kodukinosüsteemi. Kui kodukinosüsteemil pole HDMI ARC ühendust, lisage teleheli edastamiseks kodukinosüsteemi optiline helikaabel (Toslink). Automaatne väljalülitumine 9

10 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi nihe. 3. Nihutage liugur soovitud väärtuseni ja vajutage nuppu OK. Heliväljundi formaadis Heli ja video sünkroonimine Kui teil on mitmekanalilise helitöötluse funktsiooniga, nt Dolby Digital, DTS vms, kodukinosüsteem, määrake heliväljundi formaadiks Mitmekanaline. Mitmekanalise vormingu puhul saab teler saata telekanalist või ühendatud mängijast tihendatud mitmekanalilist helisignaali kodukinosüsteemi. Kui teil on mitmekanalilise helitöötluse funktsioonita kodukinosüsteem, valige Stereo. Kui heli ei sobi ekraanil esitatava pildiga, võite enamikus plaadimängijaga kodukinosüsteemides määrata heli ja pildi sobitamiseks viivituse. Heliväljundi sätted Heliväljundi viivitus Heliväljundi formaadiks määramiseks tehke järgmist... Teleriga ühendatud kodukinosüsteemi (HTS) puhul tuleb teleri pilt ja kodukinosüsteemist tulev heli sünkroonida. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi formaat. 3. Valige Mitmekanaliline või Stereo. Heli ja video automaatsünkroonimine Philipsi viimased kodukinosüsteemid sünkroonivad heli ja pildi automaatselt ning alati täpselt. Helisünkroonimise viivitus Mõne kodukinosüsteemi puhul tuleb heli ja pildi sünkroonimiseks reguleerida heli viivitust. Suurendage kodukino viivituse väärtust nii palju, et pilt ja heli kattuks. Vajalik võib olla viivitus pikkusega 180 ms. Lisateavet saate kodukino kasutusjuhendist. Kui viivitus on kodukinosüsteemis määratud, peate teleri heliväljundi viivituse välja lülitama. Heliväljundi tasandamine Heliväljundi tasandamise funktsiooniga saate ühtlustada teleri ja kodukinosüsteemi helitugevust nende vahetamisel. Helitugevus võib erineva helitöötluse tõttu erineda. Erineva helitugevuse tasandamiseks..... Heliväljundi viivituse väljalülitamiseks tehke järgmist Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi viivitus. 3. Valige Väljas ja vajutage klahvi OK. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi tasandamine. 3. Kui helitugevuse erinevus on suur, valige Rohkem. Kui erinevus on väike, valige Vähem. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks Heliväljundi nihe Heliväljundi tasandamine mõjutab nii optilise heliväljundi (Audio Out Optical) kui ka HDMI ARC helisignaali. Kui te ei saa nihet kodukinosüsteemis määrata, võite heli teleri kaudu sünkroonida. Võite määrata nihke, mis kompenseerib kodukinosüsteemis teleheli töötlemiseks kuluva aja. Väärtust saate reguleerida 1 ms võrra. Suurim säte on 12 ms. Heliväljundi viivituse säte peab olema sisse lülitatud. Teleri heli sünkroonimiseks tehke järgmist... 10

11 Kodukinosüsteemi heliprobleemid Vali kahinaga heli Kui vaatate videot teleri külge ühendatud USBmälupulgalt või arvutist, võib teie kodukinosüsteemist kostuv heli olla moonutatud. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi formaat. Kui DVD-mängija on ühendatud HDMI-ga ja toetab funktsiooni EasyLink HDMI CEC, saate mängijat teleri puldi abil juhtida. Heli puudub Kui te ei kuule oma kodukinosüsteemi telerist heli, kontrollige järgmisi seadeid Kontrollige, kas HDMI-kaabel on ühendatud kodukinosüsteemi porti HDMI 1. Mängukonsool - Kontrollige, et teleri HDMI ARC seade on lülitatud asendisse Sees. Minge jaotisse > Seadistamine > Teleri sätted > Heli > Täpsem > HDMI 1 -ARC. HDMI Parima kvaliteediga ühenduse loomiseks ühendage mängukonsool kiire HDMI-kaabliga teleri külge. 3.6 Blu-ray-mängija Ühendage Blu-ray-mängija teleriga kiire HDMIkaabli abil. Y Pb Pr - Audio L R Ühendage mängukonsool komponentvideokaabli (Y Pb Pr) ja L/R-helikaabliga teleri külge. Kui Blu-ray-mängijal on funktsioon EasyLink HDMI CEC, võite Blu-ray-mängijat teleri puldi abil juhtida. 3.7 DVD-mängija Kasutage DVD-mängija ja teleri ühendamiseks HDMIkaablit. 11

12 CVBS - Audio L R Installimine Ühendage mängukonsool komposiitkaabli (CVBS) ja L/R-helikaabli abil teleri külge. Enne ülekande seiskamist või salvestamist peate vormindama ühendatud USB-kõvaketta. Enne ühendatud mängukonsoolis mängu mängimise alustamist soovitame määrata telerile parima seadistuse Mäng. 1. Ühendage USB-kõvaketas teleri küljel olevasse USBporti. Ärge ühendage teist USB-seadet vormindamise ajal teise USB-porti. 2. Lülitage USB-kõvaketas ja teler sisse. 3. Kui teler on häälestatud digitelevisiooni kanalile, vajutage nuppu (Paus). Kui püüate saadet seisata, alustatakse vormindamist. Telerile parimate sätete määramiseks tehke järgmist. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Toimingu stiil. 3. Valige Mäng, Arvuti või TV. Säte TV naaseb pildi sätetele teleri vaatamiseks. Kui USB-kõvaketas on vormindatud, jätke see teleriga ühendatuks. Parim seadistus 3.9 USB-kõvaketas Hoiatus Kuna USB-kõvaketas on formattitud kasutamiseks ainult selle teleriga, ei saa selle salvestisi mõnes muus teleris või arvutis kasutada. Ärge kopeerige ega muutke USB-kõvakettale salvestatud faile ühegi arvutirakendusega. Muidu rikute oma salvestised. Pärast mõne muu USB-kõvaketta vormindamist kustutatakse eelmiselt USB-kõvakettalt andmed. Telerisse installitud USB-kõvaketas tuleb arvutis kasutamiseks ümber vormindada. Mida vajate? USB-kõvaketta ühendamisel saate telesaate seisata või salvestada. Telesaade peab olema digisaade (DVB-saade vms). Seiskamiseks Saate seiskamiseks vajate USB 2.0 ühilduvusega kõvaketast, millel on vähemalt 32 GB kettaruumi. Salvestamiseks Saate seiskamiseks ja salvestamiseks vajate vähemalt 250 GB kettaruumi. Vormindamine Telekava Enne ülekande seiskamist või salvestamist peate vormindama ühendatud USB-kõvaketta. Vormindamisel eemaldatakse USB-kõvakettalt kõik failid. Kui otsustate salvestamiseks kasutada USBkõvaketast, kontrollige, kas teie riigis on võimalik digitelevisiooni saateid salvestada. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu TV GUIDE. Kui telekava lehel on salvestamise nupp, siis saate ka salvestada. Hoiatus Kuna USB-kõvaketas on formattitud kasutamiseks ainult selle teleriga, ei saa selle salvestisi mõnes muus teleris või arvutis kasutada. Ärge kopeerige ega muutke USB-kõvakettale salvestatud faile ühegi arvutirakendusega. Muidu rikute oma salvestised. Pärast mõne muu USB-kõvaketta vormindamist kustutatakse eelmiselt USB-kõvakettalt andmed. Telerisse installitud USB-kõvaketas tuleb arvutis kasutamiseks ümber vormindada. USB-kõvaketta vormindamiseks toimige järgmiselt. 12

13 1. Ühendage USB-kõvaketas ühte teleri küljel olevasse USB-porti. Ärge ühendage teist USB-seadet vormindamise ajal teise USB-porti. 2. Lülitage USB-kõvaketas ja teler sisse. 3. Kui teler on häälestatud digitelevisiooni kanalile, vajutage nuppu (Paus). Kui püüate saadet seisata, alustatakse vormindamist. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. CVBS - Audio L R Videokaamera teleri külge ühendamiseks kasutage Video Audio L/R-kaablit Arvuti Kui USB-kõvaketas on vormindatud, jätke see teleriga ühendatuks. Ühendamine Võite arvuti teleriga ühendada ja kasutada telerit arvutimonitorina USB-mälupulk HDMI-ühendus Ühendatud USB-mäluseadmelt saate vaadata fotosid või esitada muusikat ja filme. Ühendage arvuti ja teler HDMI-kaabliga. Sisestage USB-mälupulk sisselülitatud teleri ühte USB-porti. Teler tuvastab mälupulga ja avab loendi selle sisuga. Kui sisukorda automaatselt ei kuvata, vajutage nuppu SOURCES, valige USB ja Ühendus DVI ja HDMI vahel Võite kasutada DVI-HDMI-adapterit, et ühendada arvuti HDMI-porti ja L/R-helikaabel (3,5 mm minipistik) teleri tagaküljel olevasse porti AUDIO IN L/R. USB-mälupulga sisu vaatamise lõpetamiseks vajutage nuppu EXIT või valige mõni muu toiming. USB-mälupulga eraldamiseks võite selle igal ajal välja tõmmata Videokaamera HDMI Parima kvaliteediga ühenduse loomiseks ühendage mängukonsool HDMI-kaabliga teleri külge. Parim seadistus Parim monitorisäte Kui arvuti lisatakse menüüsse Allikas (ühenduste loendisse) seadme tüübina Arvuti, rakendatakse teleris automaatselt arvuti jaoks parimad sätted. Kui kasutate arvutit filmide vaatamiseks või mängimiseks, võite soovida kasutada teleris parimaid telerivaatamise või mängimise sätteid. Teleri sätete käsitsi vahetamiseks tehke järgmist... 13

14 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Toimingu stiil. 3. Valige Mäng, Arvuti või TV. Säte TV naaseb pildi sätetele teleri vaatamiseks. Kui olete mängimise lõpetanud, ärge unustage seada menüüs Mäng või arvuti olev säte tagasi seadele Arvuti Kõrvaklapid Võite ühendada kõrvaklapid teleri pistikusse. See on 3,5 mm miniport. Kõrvaklappide helitugevust saate reguleerida eraldi. Helitugevuse reguleerimiseks Valige Teleri sätted > Heli > Kõrvaklappide helitugevus ja 3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu (üles) või (alla). 14

15 4 Sisselülitamine 4.1 Sees, ooterežiimil või väljas Enne teleri sisselülitamist kontrollige, et olete sisestanud toitejuhtme teleri tagaküljel olevasse porti POWER. 4.3 Unetaimer Teleri ooterežiimile seadmiseks, kui märgutuli pole süttinud, vajutage teleri tagaküljel olevat väikest juhtkanginuppu. Märgutuli süttib. Unetaimeriga saate seadistada teleri nii, et see lülitub pärast eelnevalt määratud aega automaatselt ooterežiimile. Unetaimeri määramiseks tehke järgmist Valige Teleri sätted > Üldsätted > Unetaimer. Liugurit 5-minutiste astmete võrra nihutades saate määrata kuni 180-minutise ajavahemiku. Kui on seatud väärtusele 0 minutit, on unetaimer välja lülitatud. Te võite teleri alati varem välja lülitada või aja mahaloendamise ajal taimeri lähtestada. 3. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks Kui teler on ooterežiimil, vajutage teleri sisselülitamiseks puldi nuppu. Lülitumine ooterežiimile Teleri lülitamiseks ooterežiimile vajutage puldi nuppu. Väljalülitamine Teleri väljalülitamiseks vajutage juhtkanginuppu. Märgutuli kustub. Teler on endiselt vooluvõrku ühendatud, kuid kulutab väga vähe energiat. 4.4 Väljalülituse taimer Kui teler võtab vastu signaali, kuid te ei vajuta nelja tunni vältel puldi nuppe, lülitub teler energia säästmiseks automaatselt välja. Teler lülitub automaatselt välja ka siis, kui teler ei leia signaali ja ei saa kaugjuhtimispuldilt käske 10 minuti jooksul. Teleri täielikult väljalülitamiseks eemaldage pistik vooluvõrgust. Toitekaabli eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte kaablist. Veenduge, et teil on alati toitepistikule ja -kaablile ning pistikupesale vaba juurdepääs. Kui kasutate telerit monitorina või kasutate teleri vaatamiseks digivastuvõtjat (digiboks, STB) ja teleri kaugjuhtimispulti ei vaja, blokeerige automaatne väljalülitamine. 4.2 Teleri klahvid Väljalülituse taimeri väljalülitamiseks 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Väljalülituse taimer. 3. Väärtuse muutmiseks vajutage (üles) või (alla). Väärtus 0 blokeerib automaatse väljalülitamise. Kui kaotasite puldi või selle patareid on tühjad, saate siiski kasutada mõningaid teleri põhifunktsioone. Põhimenüü avamiseks tehke järgmist. 1. Kui teler on sisse lülitatud, vajutage põhimenüü kuvamiseks teleri tagaküljel olevat juhtkanginuppu. 2. Vajutage vasakule või paremale, et valida Helitugevus, Kanal või Allikad. 3. Helitugevuse reguleerimiseks või järgmise või eelmisele kanali valimiseks vajutage üles- või allanuppu. Allikate loendi, sh tuunerite valiku sirvimiseks vajutage üles- või allanuppu. 4. Menüü kaob automaatselt. Teleri välja lülitamiseks valige ja vajutage juhtkanginuppu. 15

16 Allikate menüü avamine või sulgemine - ühendatud seadmete nimekiri 5 Kaugjuhtimispult 2. Värvinupud Nupud toimivad ekraanil kuvatavate juhiste järgi INFO (teave) Saate teabe avamine või sulgemine. Nuppude ülevaade 4. BACK (tagasi) Eelmisele valitud kanalile naasmine. Menüüst väljumine seadeid muutmata. Ülemine osa 5. HOME (kodu) Kodumenüü avamine ja sulgemine. 6. EXIT (välju) Teleri vaatamise juurde naasmine. 7. OPTIONS (suvandid) Valikumenüü avamine ja sulgemine. 8. OK Valiku või sätte kinnitamine. 1. Ooterežiim / Sees Teleri lülitamine ooterežiimile või ooterežiimilt sisselülitamine. 9. Noole-/navigeerimisnupud Üles, alla, vasakule või paremale liikumine. 10. LIST (loend) Kanalite loendi avamine või sulgemine. 2. Esitus nupud - Esita, esitamine - Seiska, esituse seiskamine - Peata, esituse katkestamine - Keri tagasi, tagasikerimine - Keri edasi, edasikerimine - Salvesta, kohe salvestamine All 3. TV GUIDE (telekava) Telekava avamine või sulgemine. 4. SETUP (seadistamine) Sätete menüü avamine. 5. FORMAT Pildivormingu menüü avamine või sulgemine. Keskosa 1. Helitugevus Helitugevuse muutmine. 2. Numbriklahvid ja tekstiklahvistik Telekanali otse valimine või teksti sisestamine. 3. SUBTIITER Subtiitrite sisse- või väljalülitamine või automaatrežiimi valimine 4. Kanal Kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimine. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine. Plaadil järgmise või eelmise peatüki alustamine. 5. Vaigistus Heli vaigistamine või taastamine. 1. SOURCES 6. TELETEKST 16

17 Teksti / teleteksti avamine või sulgemine. 5.2 Infrapunasensor Teler suudab vastu võtta infrapunakiirgust kasutava puldi käske. Kui kasutate sellist pulti, suunake pult teleri esiküljel oleva infrapunaanduri poole. 5.3 Patareid 1. Libistage patareipesa kate noole suunas lahti. 2. Asendage tühjenenud patareid kahe AAA-LR03-tüüpi 1,5 V patareiga. Kontrollige, et patareide pluss- ja miinuspool oleksid õigesti paigaldatud. 3. Pange patareipesa kate tagasi. 4. Libistage seda, kuni kuulete klõpsu. Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patareid. Tööea lõppedes kõrvaldage vanad patareid kasutusest kehtivate seaduste kohaselt. 5.4 Puhastamine Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega. Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kunagi kasutage puldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid. 17

18 2. Vajutage OPTIONS, et avada suvandite menüü. 3. Valige Loend, seejärel saate valida Kõik, Lemmikud, Raadio ja Uued kanalid. 6 Telekanalid 6.1 Kanalite loendid 6.2 Telekanalite vaatamine Kanalite loendite teave Kanalite vaatamine Pärast kanalite paigaldamist ilmuvad kõik kanalid kanalite loendisse. Kui vastav teave on saadaval, kuvatakse kanalid koos nime ja logoga. Kanali valimine Telekanalite vaatamiseks vajutage. Teler häälestub viimati vaadatud telekanalile. Seal on kanaliloend kõigi paigaldatud kanalitega. Saate selle loendi filtreerida kuvama vaid tele- või raadiokanaleid. Kanalite vahetamine Kui kanalite loend on valitud, siis kanali valimiseks vajutage noolele (üles) või (alla), seejärel vajutage OK, et vaadata valitud kanalit. Selles loendis olevaid kanaleid saate häälestada ainult nuppude või abil. Kanalite vahetamiseks vajutage või. Kui teate kanali numbrit, sisestage see numbrinuppudega. Kui olete numbri sisestanud, vajutage kohe kanali vahetamiseks nuppu OK. Kanaliikoonid Eelmine kanal Pärast kanalite loendi automaatset uuendamist on uued kanalid kanalite loendis tähistatud tähekujutisega. Kui mõne kanali lukustate, tähistatakse see lukuga. Kolm teiste seas hetkel enimvaadatud kanalit on märgitud tähistega 1, 2 või 3. - Varem vaadatud kanalile naasmiseks vajutage nuppu. Kanalite loend Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu LIST, et avada kanalite loend. Kanalite loend võib koosneda mitmest lehest. Järgmise või eelmise lehe vaatamiseks vajutage + või. Kanalite loendi sulgemiseks kanalit vahetamata vajutage uuesti nuppu LIST. Raadiojaamad Kui digisaated on saadaval, paigaldatakse kanalite salvestamise ajal digiraadiokanalid. Raadiokanalit saate vahetada samamoodi nagu telekanalit. DVB-Ckaabelkanalite paigaldamisel paigutatakse raadiojaamad harilikult kohtadele alates 1001-st. Raadiokanalid Kui digisaated on saadaval, paigaldatakse kanalite salvestamise ajal digiraadiokanal. Raadiokanalit saate vahetada samamoodi nagu telekanalit. Kanalite loendi avamine Aktiivse kanaliloendi avamiseks toimige järgmiselt. Kanali lukustamine 1. Vajutage, et lülituda telerile. 2. Kanalite loendi avamiseks vajutage nuppu LIST. 3. Kanalite loendi sulgemiseks vajutage uuesti LIST. Kanali lukustamine ja lukust vabastamine Lastel mõne kanali või saate vaatamise takistamiseks saate kanali lukustada või blokeerida vanusepiiranguga saated. Võite kanali lukustada, et lapsed ei saaks seda vaadata. Lukustatud kanali vaatamiseks peate sisestama lapseluku koodi. Te ei saa blokeerida ühendatud seadmetelt tulevaid saateid. Kanalite loendi filtreerimine Saate filtreerida loendi kõigile kanalitele. Saate panna kanaliloendi näitama vaid tele- või raadiokanaleid. Kanali lukustamiseks tehke järgmist... Kõigi kanalitega loendi filtreerimiseks toimige järgmiselt. 1. Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu LIST, et avada Kanalite loend. 2. Valige mis tahes loendis kanal, mille soovite lukustada. 1. Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu LIST, et avada kanalite loend. 18

19 3. Vajutage nuppu OPTIONS ja valige Lukusta kanal. Kanalite loendis on lukustatud kanal tähistatud luku sümboliga. Kanali suvandid Valikumenüü avamine Kanali lukust vabastamiseks valige kanalite loendist lukustatud kanal, vajutage OPTIONS, seejärel valige Ava kanal. Peate sisestama lapseluku koodi. Saate kanali vaatamise ajal seadistada mõningaid suvandeid. Olenevalt vaadatava kanali tüübist (analoog- või digikanal) või teleri sätetest on saadaval mitmeid suvandeid. Vanemakontrolli piirang Valikumenüü avamiseks toimige järgmiselt. Lastel nende eale sobimatute saadete vaatamise takistamiseks võite kasutada vanusepiirangut. 1. Vajutage kanali vaatamise ajal OPTIONS. 2. Sulgemiseks vajutage uuesti nuppu OPTIONS. Mõned digitelevisiooni kanalid edastavad vanusepiiranguga programme. Kui saate vanusepiirang on võrdne või kõrgem määrast, mille olete seadnud vastavalt oma lapse vanusele, siis saade blokeeritakse. Lukustatud saate vaatamiseks peate kõigepealt sisestama lapseluku koodi. Vanemakontrolli piirang määratakse kõigile kanalitele. Subtiitrid ja subtiitrite keel Sisselülitamine Subtiitrite sisselülitamiseks vajutage SUBTITLE. Saate valida suvandeid Subtiitrid väljas, Subtiitrid sees, või Automaatne. Vanusepiirangu määramiseks tehke järgmist Valige Kanali sätted > Lapselukk > Vanemakontrolli piirang ja 3. Sisestage neljakohaline lapseluku kood. Sisestage neljakohaline lapseluku kood ja kinnitage. Nüüd saate määrata vanusepiirangu. 4. Määrake vanus ja 5. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks 6. Vanemakontrolli piirangu väljalülitamiseks valige vanuseseadistuseks Puudub. Automaatne Digitaalse saateedastusega on kaasas keeleteave ja edastatav saade pole teie keeles (teleris valitud keel), võimaldab teler automaatselt teie eelistatud keeles subtiitreid kuvada. Üks neist subtiitrikeeltest peab olema kaasas edastatava saatega. Oma eelistatud subtiitrikeeli saate valida menüüs Subtiitri keel. Eelistatud subtiitrite keeled Luku avamiseks peate sisestama koodi. Mõne edastaja/operaatori puhul blokeerib teler üksnes kõrgema piiranguga saated. Digikanalite subtiitrid Digikanalite puhul subtiitreid seadistama ei pea. Digikanalite saated võivad olla saadaval mitmes keeles subtiitritega. Võite määrata eelistatud esmase või teisese subtiitrite keele. Kui subtiitrid on ühes nendes keeltes olemas, kuvab teler valitud subtiitreid. Kui eelistatud keeltes subtiitreid pole, võite valida mõnes muus keeles subtiitri. Luku koodi määramine või muutmine Luku koodi määramiseks või olemasoleva koodi muutmiseks tehke järgmist Valige Kanali sätted > Lapselukk > Muuda koodi ja 3. Kui kood on juba määratud, sisestage kehtiv lapseluku kood ja seejärel kaks korda uus kood. Esmase ja teisese subtiitrite keele määramiseks tehke järgmist Valige Kanali sätted ja Keeled. 3. Valige Esmane subtiitrite keel või Teisene subtiitrite keel ja vajutage OK. 4. Valige keel ja 5. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks Uus kood on seadistatud. Olete oma koodi unustanud? Koodi unustamisel selle tühistamiseks ja uue lapseluku koodi määramiseks sisestage

20 Heli keeled vaegkuuljatele ja -nägijatele Valige subtiitrite keel Mõni digitelevisiooni kanal edastab ka erilist heli ja subtiitreid, mis on kohandatud vaegkuuljatele või -nägijatele. Kui eelistatud keeltes subtiitreid pole, võite valida mõnes muus keeles subtiitrid. Kui üheski keeles subtiitreid pole saadaval, ei saa seda suvandit valida. Kui teie eelistatud keeltes subtiitreid pole, tehke subtiitrite keele valimiseks järgmist. Video valik 1. Vajutage nuppu OPTIONS. 2. Valige Subtiitri keel ja valige üks ajutine subtiitrite keel. Digitelekanalid võivad edastada mitmeid videosignaale (mitmekanalilist saadet), erinevaid kaameranurki või vaatepunkte või mitut saadet samal kanalil. Kui sellised kanalid on saadaval, kuvab teler selle kohta teate. Analoogkanalite subtiitrid Analoogkanalitel peate iga kanali puhul subtiitrite esitamise käsitsi lubama. 1. Lülituge kanalile ja vajutage teleteksti kuvamiseks nuppu TEXT. 2. Sisestage subtiitrite leheküljenumber, tavaliselt Vajutage teleteksti sulgemiseks uuesti nuppu TEXT. Kaksikrežiim I-II Kui helisignaaliga edastatakse kahte keelt, juhul kui ühte või mõlemat pole nimetatud, on see suvand saadaval. Kui valite seda analoogkanalit vaadates menüü Subtiitrid suvandi Sees, siis esitatakse subtiitreid, kui need on saadaval. Selleks, et saada teada, kas tegemist on analoog- või digikanaliga, lülituge kanalile ja avage menüü Olek alammenüü Suvandid. Ühisliides Kui CAM-liidese kaudu on juurdepääs ettemaksuga tasutavale tasulisele sisule, võite selle suvandi abil seadistada sisupakkuja sätteid. MHP-rakendused Heli keel MHP-rakenduste lubamine või keelamine Eelistatud heli keel Digitaalsete telekanalite saateid võidakse edastada mitmes keeles heliga. Võite määrata eelistatud põhivõi lisaheli keele. Kui nendes keeltes heli on saadaval, lülitub teler emmale-kummale keelele. Kui eelistatud keeltes heli pole, võite valida mõnes muus keeles heli. Olek Valige Olek, et vaadata tehnilist teavet kanali (kas tegemist on analoog- või digikanaliga) või vaatamiseks kasutatava ühendatud seadme kohta. Esmase ja teisese heli keele määramiseks tehke järgmist... Lemmikkanalid 2. Valige Kanali sätted ja Keeled. 3. Valige Peamine heli keel või Teisene heli keel ja vajutage OK. 4. Valige keel ja 5. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks Lemmikkanalite teave Võite koostada lemmikkanalite loendi, mis sisaldab ainult neid kanaleid, mida soovite vaadata. Kui lemmikkanalite loend on valitud, näete kanaleid kerides ainult oma lemmikkanaleid. Lemmikute loendi loomine Heli keele valimine 1. Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu LIST, et avada kanalite loend. 2. Valige Kõik, et vaadata kõiki kanaleid. 3. Valige kanal ja vajutage (kollane), et see lemmikuks märkida. 4. Valitud kanal on tähistatud märgiga. Kui ükski eelistatud keeltest pole saadaval, tehke heli keele valimiseks järgmist Vajutage nuppu OPTIONS. 2. Valige Heli keel ja seejärel keel, mida soovite ajutiselt kasutada, ning 20

21 5. Lõpetamiseks vajutage. Kanalid lisatakse teie lemmikute loendisse. Et avada T.O.P. Teleteksti teleteksti sees vajutage nuppu OPTIONS ja valige T.O.P. ülevaade Kanali eemaldamiseks lemmikute loendist valige nupu abil kanal, seejärel vajutage lemmiku märgistuse eemaldamiseks uuesti nuppu (kollane). Lemmikleheküljed Teler teeb loendi kümnest viimati avatud teleteksti leheküljest. Te saate neid hõlpsalt uuesti avada Lemmiklehekülgede veerus. 1. Lemmiklehekülgede veeru kuvamiseks valige teletekstis olles tärn ekraani ülemises vasakus nurgas. 2. Leheküljenumbri valimiseks vajutage nuppu (alla) või (üles) ja lehekülje avamiseks vajutage nuppu OK. Kanalite ümberpaigutamine Võite ümber paigutada ainult lemmikute loendis olevaid kanaleid. Võite loendi tühjendada suvandi Kustuta lemmikleheküljed abil. 1. Tõstke kanalite loendis Lemmikud esile kanal, mille asendit soovite muuta. 2. Vajutage (roheline). 3. Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage nuppu OK. 4. Esiletõstetud kanali teise kohta liigutamiseks vajutage navigeerimisnuppe ja 5. Kui olete valmis, vajutage lemmikkanalite loendist väljumiseks EXIT. Teletekstist otsimine Te saate valida sõna ja teletekstist selle sõna esinemiskohti otsida. 1. Avage tekstileht ja 2. Valige nooleklahvidega sõna või number. 3. Nüüd vajutage uuesti nuppu OK, et kohe selle sõna või numbri järgmisele esinemiskohale liikuda. 4. Järgmisele esinemiskohale liikumiseks vajutage uuesti nuppu OK. 5. Otsingu lõpetamiseks vajutage nuppu (üles) seni, kuni midagi ei ole enam valitud. Kanalite ümbernimetamine Te saate kanalite loendis olevaid kanaleid ümber nimetada. Teletekst ühendatud seadmest 1. Valige ühes oma kanalite loenditest kanal, mida soovite ümber nimetada. 2. Vajutage (punane). 3. Teksti sisestamiseks kasutage ekraanil olevat klaviatuuri. Mõned seadmed, mis võtavad vastu telekanaleid, võivad pakkuda ka teleteksti. Teleteksti avamiseks ühendatud seadmest tehke järgmist Vajutage nuppu, valige seade ja vajutage nuppu OK. 2. Vajutage seadmes kanali vaatamise ajal nuppu OPTIONS, valige suvand Kuva seadme nupud, seejärel valige nupp ja 3. Seadme nuppude varjamiseks vajutage nuppu. 4. Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu. Tekst / teletekst Teleteksti leheküljed Telekanalite vaatamise ajal teksti (teleteksti) avamiseks vajutage nuppu TEXT. Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu TEXT. Digitekst (ainult Suurbritannia) Mõned digisaadete edastajad pakuvad oma digitelevisiooni kanalitel püsivalt digiteksti või interaktiivset TV-d. See sisaldab tavalist teleteksti, mille puhul saab numbri-, värvi- ja nooleklahvide abil teha valikuid ja navigeerida. Teleteksti lehekülje valimine Lehekülje valimiseks tehke järgmist Sisestage numbriklahvidega lehekülje number. 2. Navigeerimiseks kasutage nooleklahve. 3. Ekraani allosas värviliselt märgitud erifunktsioonide valimiseks vajutage värvinuppu. Digiteksti sulgemiseks vajutage nuppu. Teleteksti alamlehed Teleteksti valikud Teleteksti iga lehekülg võib sisaldada mitmeid alamlehti. Alamlehtede numbrid kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval oleval ribal. Alamlehe valimiseks vajutage nuppe või. Vajutage Teleteksti nuppu OPTIONS, et valida üks järgmistest... T.O.P. Teleteksti leheküljed - Lehekülje fikseerimine / vabastamine Alamlehtede automaatse keeramise seiskamiseks. Mõned edastajad pakuvad T.O.P. -teleteksti. - Kaheosaline ekraan / täisekraan 21

22 Telekanali ja -teksti kõrvuti kuvamiseks. Tutvustus - T.O.P. ülevaade Et avada T.O.P. -teleteksti. Kanalite loendi koopia on mõeldud edasimüüjatele ja kogenud kasutajatele. Mõnedes riikides saab kanalite loendi koopiat kasutada vaid satelliitkanalite kopeerimiseks. - Suurendamine/tavavaade Teleteksti suurendamiseks, et seda oleks mugavam lugeda. Kanalite loendi koopia abil saate kopeerida ühte telerisse salvestatud kanalid teise sama tootesarja Philipsi telerisse. Kanalite loendi koopia funktsiooni abil väldite aeganõudvat kanaliotsingut, sest saate telerisse laadida eelseadistatud kanalite loendi. Kasutage vähemalt 1 GB USB-mälupulka. - Nähtavale toomine Lehel oleva varjatud teabe nähtavale toomiseks. - Tsüklilised alamlehed Alamlehtede tsüklisse viimiseks, kui need on saadaval. - Keel Teletekstis kasutatavate tähemärkide rühma õigesti kuvamiseks. Nõuded - Mõlemad telerid on sama aasta mudelivalikust. - Mõlemal teleril on sama riistvaratüüp. Kontrollige riistvara tüüpi teleri tagaküljel asuvalt tüübisildilt. Tavaliselt on selle tähis Q... LA. - Mõlemal teleril on ühilduvad tarkvaraversioonid. - Teletekst 2.5 Teleteksti 2.5 aktiveerimiseks, et pakkuda rohkem värve ja paremat graafikat. Praegune versioon Teleteksti seadistamine Teleri tarkvaraversiooni kontrollimiseks valige suvand Praeguse tarkvara teave menüüs > Seadistamine > Tarkvara sätted. Teleteksti keel Mõnede digitelevisiooni edastajate puhul saab valida mitme teleteksti keele vahel. Esmase ja teisese teleteksti keele määramiseks tehke järgmist... Kanalite loendi koopia Kanalite loendi kopeerimiseks tehke järgmist Valige Kanali sätted > Keeled. 3. Valige Esmane teletekst või Teisene teletekst. 4. Valige teleteksti eelistatud keeled. 5. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks 1. Lülitage sisse teler, mille kanalid on seadistatud. Ühendage USB-mäluseade. 2. Vajutage nuppu, valige Seadistamine ja 3. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Kanalite loendi koopia > Kopeeri USB-le ja vajutage OK. Kanalite loendi kopeerimiseks sellest telerist, võidakse teil paluda sisestada lapselukukood, mille sisestasite seadistamise ajal. 4. Kui kopeerimine on valmis, eemaldage USBmäluseade. Teletekst 2.5 Teletekst 2.5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat. Teletekst 2.5 aktiveeritakse tavalise tehasesättena. Teleteksti 2.5 väljalülitamiseks tehke järgmist... Nüüd saate laadida kopeeritud kanalite loendi teise Philipsi telerisse. 1. Vajutage TEXT. 2. Vajutage teleteksti vaatamise ajal nuppu OPTIONS. 3. Valige Teleteekst 2.5 > Väljas. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks Kanalite loendi üleslaadimine Seadistamata teleritesse Olenevalt sellest, kas teler on juba seadistatud või mitte, peate kasutama erinevat kanalite loendi üleslaadimise viisi. 6.3 Kanalite loendi koopia Kanalite laadimine seadistamata telerisse 1. Installimise alustamiseks ühendage toitepistik seinakontakti ja valige keel ning riik. Võite kanaliotsingu vahele jätta. Lõpetage paigaldamine. 2. Ühendage USB-mäluseade, millel on teise teleri 22

23 kanalite loend. 3. Kanalite loendi üleslaadimiseks vajutage nuppu, valige Seadistamine ja vajutage OK. 4. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Kanalite loendi koopia > Kopeeri telerisse ja vajutage OK. Teilt võidakse paluda selle teleri lapseluku koodi sisestamist. 5. Teler annab teada, kui kanalite loend on edukalt telerisse kopeeritud. Ühendage USB-mäluseade lahti. Seadistatud teleritesse Olenevalt sellest, kas teler on juba seadistatud või mitte, peate kasutama erinevat kanalite loendi üleslaadimise viisi. Juba seadistatud telerisse 1. Kontrollige teleri riigi sätet. (Selle sätte kinnitamiseks vajutage ja valige Seadistamine ning vajutage OK. Valige Otsi kanaleid > Paigalda kanalid uuesti ja Kanaliotsingust väljumiseks vajutage ja seejärel Tühista. Kui riik on õige, jätkake juhisega 2. Kui riik pole õige, peate teleri sätteid muutma. Uuesti seadistamiseks vajutage nuppu, valige Seadistamine ja vajutage OK. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Teleri uuesti seadistamine > OK. Valige õige riik ja jätke kanaliotsing vahele. Lõpetage paigaldamine. Kui olete lõpetanud, jätkake juhisega Ühendage USB-mäluseade, millel on teise teleri kanalite loend. 3. Kanalite loendi üleslaadimiseks vajutage nuppu, valige Seadistamine ja vajutage OK. 4. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Kanalite loendi koopia > Kopeeri telerisse ja vajutage OK. Teilt võidakse paluda selle teleri lapseluku koodi sisestamist. 5. Teler annab teada, kui kanalite loend on edukalt telerisse kopeeritud. Ühendage USB-mäluseade lahti. 23

24 7 Uued kanalid Kanali paigaldamine - antenn, kaabel Automaatse kanali värskendamise ajal lisatud uusi kanaleid on lihtne leida kanalite loendist Uus. Samad uued kanalid salvestatakse ka kanalite loendisse Kõik või Raadio. Uued kanalid jäävad loendisse Uus seni, kuni te pole neid lemmikuks märkinud või neid vaadanud. 7.1 Kanalite värskendamine Automaatne värskendamine 7.2 Kanalite uuesti paigaldamine Kui kasutate digitelevisiooni, saate valida seadistuse, mille korral värskendab teler automaatselt loendit uute kanalitega. Võite kanalite värskendamist ka ise alustada. Paigaldage kõik kanalid uuesti Võite kõik kanalid uuesti paigaldada ja jätta muud teleri sätted muutmata. Automaatne kanali värskendamine Teler värskendab kanaleid ja salvestab uued kanalid kord päevas (kell 06.00). Uued kanalid salvestatakse loendisse Kõik kanalid ja lisaks sellele loendisse Uued kanalid. Tühjad kanalid eemaldatakse. Uute kanalite leidmisel või kanalite värskendamisel või eemaldamisel kuvatakse teleri käivitamisel teade. Kanalite automaatseks värskendamiseks peab teler olema ooterežiimil. Kui määratud on PIN-kood, peate selle enne kanalite uuesti paigaldamist sisestama. Kanalite uuesti paigaldamiseks tehke järgmist. 2. Valige Otsi kanaleid > Paigalda kanalid uuesti ja 3. Valige riik, kus te telerit paigaldate. 4. Valige Antenn (DVB-T) või Kaabel (DVB-C). Kanalite otsimiseks võib kuluda paar minutit. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Käivitamisel kuvatava teate väljalülitamiseks tehke järgmist Valige Kanali sätted ja 3. Valige Kanali paigaldamine > Kanalite värskendamise teade > Väljas. Automaatse kanali värskendamise väljalülitamiseks tehke järgmist... Teleri uuesti installimine 2. Valige Kanali sätted ja 3. Valige Kanali paigaldamine > Automaatne kanali värskendamine > Väljas. Võite teleri täielikult uuesti seadistada. Teler on täielikult uuesti seadistatud. Teleri täielikult uuesti seadistamiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Teleri uuesti installimine ja Paigaldamiseks võib kuluda mõni minut. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Värskenduse käivitamine Ise värskenduse käivitamiseks tehke järgmist Valige Otsi kanaleid ja 3. Valige Värskenda kanaleid ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Värskendamiseks võib kuluda mõni minut. 7.3 DVB-T või DVB-C Mõnes riigis värskendatakse kanaleid automaatselt teleri vaatamise ajal või siis, kui teler on ooterežiimil. 24

25 Võrgu ID-kood DVB-T või DVB-C vastuvõtt Kui suvand Sageduse skaneerimine on seatud valikule Kiire, saate siia sisestada kaabliteenuse pakkujalt saadud võrgu ID väärtuse. Kasutage väärtuse sisestamiseks numbriklahve. DVB-sätted Avage DVB-sätted 2. Valige Otsi kanaleid ja 3. Valige Paigalda kanalid uuesti. 4. Valige riik, kus te seda telerit paigaldate. 5. Valige Kaabel (DVB-C). 6. Valige Alusta kanalite otsimist või valige Sätete jaotisest DVB-C sätete seadistused. 7. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks Digikanalid Kui teate, et teie kaabliteenuse pakkuja ei paku digikanaleid, saate digikanalite otsimise vahele jätta. Valige Väljas. Analoogkanalid Kui teate, et teie kaabliteenuse pakkuja ei paku analoogkanaleid, saate analoogkanalite otsimise vahele jätta. Valige Väljas. Sümbolikiiruse režiim Kui teie kaabliteenuse pakkuja ei andnud teile telekanalite paigaldamiseks kindlat sümbolikiiruse väärtust, jätke sümbolikiiruse režiimi seadistus automaatseks. Tasuta/kodeeritud Kui teil on tellitud tasulised teleteenused ja tingimusjuurdepääsu (CAM) moodul, valige Vaba + skrambleeritud. Kui te pole tellinud tasulisi kanaleid või teenuseid, võite valida Ainult vabad kanalid. Kui saite spetsiifilise sümbolikiiruse väärtuse, valige Käsitsi. Kuid saadud väärtus võib olla juba lisatud sümbolikiiruste eelmääratud loendisse. Valige Eelmääratud sümbolikiirused ja vaadake, kas teie väärtus on automaatselt saadaval. Vastuvõtu kvaliteet Võite vaadata digikanali kvaliteeti ja signaalitugevust. Kui teil on oma antenn, võite seda vastuvõtu parandamiseks ümber paigutada. Sümbolikiirus Kui suvand Sümbolikiiruse režiim on seatud valikule Käsitsi, saate käsitsi sisestada kaabliteenuse pakkujalt saadud sümbolikiiruse väärtuse. Kasutage väärtuse sisestamiseks numbriklahve. Digikanali vastuvõtu kvaliteedi kontrollimiseks tehke järgmist. 1. Valige kanal. 2. Vajutage nuppu, valige Seadistamine ja 3. Valige Kanali sätted ja 4. Valige Kanali paigaldamine > Digitaalne: Vastuvõtutest ja vajutage OK. 5. Valige Otsi ja vajutage OK. Kuvatakse selle kanali digivastuvõtt. 6. Selle sageduse signaalikvaliteedi kontrollimiseks valige Otsi ja vajutage OK. Ekraanil kuvatakse katsetulemus. Vastuvõtu parandamiseks võite antenni ümber paigutada või kontrollida ühendusi. 7. Võite sagedust ka ise muuta. Valige ükshaaval sageduse number ja kasutage väärtuse muutmiseks klahve (üles) või (alla). Vastuvõtu uuesti testimiseks valige Otsi ja vajutage OK. Võrgu sagedus Kui suvand Sageduse skaneerimine on seatud valikule Kiire või Täpsem, saate siia sisestada kaabliteenuse pakkujalt saadud sageduse väärtuse. Kasutage väärtuse sisestamiseks numbriklahve. Sageduse skannimine Valige kanalite otsingu meetod. Saate valida kiirema skaneerimismeetodi Kiire ja kasutada eelnevalt määratud sätteid, mida kasutavad enamik teie riigi kaabliteenuse operaatoritest. Kui selle tulemusena ei paigaldata ühtegi kanalit või mõned kanalid on puudu, saate valida laiendatud skaneerimismeetodi Täielik. See meetod võtab kanalite otsimiseks ja paigaldamiseks rohkem aega. 25

26 7.4 Käsitsi installimine Analoogtelekanaleid saate ükshaaval käsitsi seadistada. Analoogkanalite käsitsi seadistamiseks tehke järgmist Valige Kanali sätted > Kanali paigaldamine > Analoogkanal: käsitsi installimine ja vajutage nuppu OK. - Süsteem Teleri süsteemi seadistamiseks valige Süsteem ja Valige riik või maailmajagu, kus te asute. - Kanaliotsing Kanali leidmiseks valige Otsi kanalit ja vajutage OK. Valige Otsi ja vajutage OK. Võite sageduse ka ise sisestada. Kui vastuvõtt on nõrk, vajutage uuesti nuppu Otsi. Kui soovite kanali salvestada, valige Valmis ja - Peenhäälestus Kanali peenhäälestamiseks valige Peenhäälestus ja vajutage OK. Kanali peenhäälestamiseks kasutage nuppu või. Kui soovite leitud kanali salvestada, valige Valmis ja seejärel - Salvestamine Võite salvestada kanali praeguse või uue kanalinumbriga. Valige Salvesta praegune kanal või Salvesta uue kanalina. Neid samme korrake seni, kuni olete kõik saadaolevad analoogkanalid leidnud. 26

27 3. Kõigi või loendifiltri Lemmikud, Raadio, Teler või Uued valimiseks liikuge üles. 8 Kanali seadistamine - Satelllit (mudelitele PxK) Kanalite loendi valikud Praeguse kanali kanalite loendi valikute vaatamiseks tehke järgmist Kui ekraanil kuvatakse kõikide kanalite loend, valige kanal ja vajutage nuppu OPTIONS. 2. Valige soovitud suvand ja 8.1 Satelliitkanalite vaatamine Satelliitkanalite saadaolevad suvandid.. Satelliitkanalite vaatamiseks tehke järgmist... - Satelliittelevisioon Filtreerige kanalite loendit nii, et seal kuvatakse üksnes konkreetse satelliidi kanalid või kõikide satelliitide kanalid. Vajutage nuppu, valige Satelliit ja vajutage nuppu OK. Teler häälestub viimati vaadatud satelliitkanalile. - Tasuta/kodeeritud Filtreerige kanalite loendit nii, et seal kuvatakse üksnes tasuta vastuvõetavad kanalid, ainult skrambleeritud kanalid või mõlemad. Skrambleeritud kanalid on tähistatud märgiga. Kanali vahetamine Kanalite vahetamiseks vajutage + või. Teler häälestub järgmisele kanalile valitud kanalite loendis. Kui teate kanali numbrit, võite selle sisestada kaugjuhtimispuldi numbriklahvide abil. Varem häälestatud kanalile naasmiseks vajutage nuppu. - Lukustamine Te saate kanali lukustada. Esmalt valige loendist kanal, vajutage OPTIONS ja valige Lukusta. Nüüd peate sisestama neljakohalise lapseluku koodi. Lukustatud kanal on tähistatud märgiga. Samuti võite valida kanali otse satelliitkanalite loendis. - Lukust vabastamine Lukustatud kanali avamiseks tehke järgmist. Valige loendist lukustatud kanal, vajutage OPTIONS ja valige Ava. Nüüd peate sisestama neljakohalise lapseluku koodi. 8.2 Satelliitkanalite loend Teave satelliitkanalite loendi kohta Pärast satelliidi paigaldamist kuvatakse kõik satelliitkanalid kanalite loendis. Võite vaadata kõikide kanalite loendit või filtreerida loendit, et vaadata oma lemmikkanaleid või raadiojaamu. Või pärast kanalite värskendamist võite vaadata äsja lisatud kanaleid uute kanalite loendist. 8.3 Lemmiksatelliitkanalid Lemmikkanalid Kõikidest loenditest saate kanali ka kohe häälestada. Kanalite loendis valitud loend määrab kindlaks kanalid, mida te häälestate nuppudega + ja. Võite paigutada ümber ainult lemmikkanalite loendis olevaid kanaleid. Võite märkida kanalid lemmikkanalitena. Teie lemmik satelliitkanalid kogutakse satelliitkanalite loendi loendisse Lemmikud. Lemmikkanalite vaatamine Koostage lemmikkanalite loend, et lihtsalt lülitada kanalite vahel, mida soovite vaadata. Ainult selles loendis saate muuta kanalite järjekorda vastavalt oma eelistustele. Ainult lülitamiseks oma lemmikkanalite vahel nuppudega + ja, valige kanalite loendis Lemmikute loend ja sulgege uuesti kanalite loend. Valige loendi filter. Kanalite loendis valitud loend määrab kindlaks kanalid, mida te häälestate nuppudega + ja. Kanalite loendi valimiseks tehke järgmist... On olemas kaks lemmikute loendit lemmiktelekanalid ja lemmiksatelliitkanalid. 1. Vajutage nuppu, valige Satelliit ja vajutage nuppu OK. 2. Kanalite loendi avamiseks vajutage nuppu LIST. Kuvatud loendis on praegune kanal valitud. 27

28 8.4 Oma lemmikute loendi koostamine Satelliitkanalite lukustamine Oma lemmikkanalite loendi koostamiseks tehke järgmist... Kanali lukustamine 1. Kanalite loendi avamiseks vajutage kanali vaatamise ajal nuppu LIST. 2. Valige Lemmikute loend. 3. Teler palub teil kohe alustada kanalite lisamisega. Vajutage OK. Et vältida kanalite hilisemat ümberpaigutamist, valige kanalid kohe selles järjekorras, nagu te soovite neid loendis näha. 4. Kanali lisamiseks Lemmikute loendisse, valige kanal ja vajutage OK. Seejärel võite valida uue kanali, mida lemmikutesse lisada. 5. Lõpetamiseks vajutage. Võite kanali lukustada, et lapsed ei saaks seda vaadata. Lukustatud kanali vaatamiseks peate sisestama lapseluku koodi. Te ei saa blokeerida ühendatud seadmetelt tulevaid saateid. Kanali lukustamiseks tehke järgmist Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu LIST, et avada Kanalite loend. 2. Valige mis tahes loendis lukustada soovitud kanal. 3. Vajutage nuppu OPTIONS ja valige Lukusta kanal. Kanalite loendis on lukustatud kanal tähistatud luku sümboliga. Lemmikkanalite lisamine või kustutamine Kanali lukust vabastamiseks valige kanalite loendist lukustatud kanal ja vajutage nuppu Ava kanal. Peate sisestama lapseluku koodi. Lemmikute loendisse lisamiseks või sealt eemaldamiseks tehke järgmist... Vanusepiirangu kasutamine 1. Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu LIST, et avada kanalite loend. 2. Valige lemmikuks märgitav kanal ja vajutage OPTIONS. 3. Valige Lisa lemmikutesse ja vajutage OK. Valitud kanal on tähistatud märgiga. 4. Lõpetamiseks vajutage. Kanalid lisatakse teie lemmikkanalite loendisse. Kanali eemaldamiseks lemmikute loendist valige Eemalda lemmikuid ja vajutage nuppu Lastel nende eale sobimatute saadete vaatamise takistamiseks võite kasutada vanusepiirangut. Mõned digitelevisiooni kanalid edastavad vanusepiiranguga programme. Kui saate vanusepiirang on võrdne või kõrgem määrast, mille olete seadnud vastavalt oma lapse vanusele, siis saade blokeeritakse. Lukustatud saate vaatamiseks peate kõigepealt sisestama lapseluku koodi. Vanemakontrolli piirang määratakse kõigile kanalitele. OK. Vanusepiirangu määramiseks tehke järgmist... Lemmikkanalite ümberpaigutamine 2. Valige Satelliidi sätted > Lapselukk > Vanemakontrolli piirang ja 3. Sisestage neljakohaline lapseluku kood. Kui te ei määranud koodi, valige Määra kood ja vajutage OK. Sisestage neljakohaline lapseluku kood ja kinnitage. Nüüd saate määrata vanusepiirangu. 4. Määrake vanus ja 5. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks 6. Vanemakontrolli piirangu väljalülitamiseks valige vanuseseadistuseks Puudub. Võite ümber paigutada ainult lemmikute loendis olevaid kanaleid. 1. Tõstke kanalite loendis Lemmikud esile kanal, mille asendit soovite muuta. 2. Vajutage (roheline). 3. Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage nuppu OK. 4. Esiletõstetud kanali teise kohta liigutamiseks vajutage navigeerimisnuppe ja Luku avamiseks peate sisestama koodi. Mõne edastaja/operaatori puhul blokeerib teler üksnes kõrgema piiranguga saated. 28

29 Lapseluku kood Paigaldamise alustamine Võite määrata lapseluku koodi või seda muuta. Satelliite saab paigaldada teleri esmase seadistamise ajal. Kui vaatate ainult satelliitkanaleid, võite telerikanalite seadistamise vahele jätta. Alati saate uue satelliitkanali paigaldamist alustada seadistusmenüüst. Luku koodi määramiseks või olemasoleva koodi muutmiseks tehke järgmist Valige Satelliidi sätted > Lapselukk > Määra kood või Muuda koodi ja vajutage OK. 3. Kui kood on juba määratud, sisestage kehtiv lapseluku kood ja seejärel kaks korda uus kood. Satelliitkanalite paigaldamiseks tehke järgmist Valige Satelliitkanalite otsimine ja vajutage nuppu OK. 3. Valige Paigalda satelliitkanalid ja vajutage nuppu OK. 4. Teleri ekraanile kuvatakse praeguse seadistuse sätted. Kui praegune seadistus vastab soovitud satelliidi paigaldusele, võite alustada satelliitide otsimist. Valige Otsi ja vajutage OK. Jätkake sammuga 5. Kui praegune säte ei ole see, mida soovite, valige Seaded ja vajutage OK. Jätkake sammuga 4b. Uus kood on seadistatud. Olete oma lapseluku koodi unustanud? Kui olete koodi unustanud, võite kehtiva koodi tühistada ja määrata uue koodi. 2. Valige Satelliidi sätted > Lapselukk > Muuda koodi ja 3. Sisestage tühistamiskood Nüüd sisestage uus lapseluku kood ja sisestage see uuesti kinnitamiseks. 4b - Valige seadete menüüs täpne arv satelliite, mida soovite paigaldada. Või kui kasutate Unicable'i seadistust, valige Unicable 1 satelliidi jaoks või Unicable 2 satelliidi jaoks vastavalt satelliitide arvule, mida soovite Unicable'i jaoks paigaldada. Valige soovitud säte ja vajutage OK. 4c. Kui satelliitide täpne arv on määratud või Unicable'i seadistamine lõppenud, valige Otsi ja 8.5 Satelliitkanalite paigaldamine Teave satelliitkanalite paigaldamise kohta 5. Teler otsib antenni levialasse jäävaid satelliite. Selleks võib kuluda mõni minut. Satelliidi leidmise korral kuvatakse ekraanil selle nimi ja vastuvõtutugevus. Kui kanalite pakett on saadaval kõigi leitud satelliitide jaoks, saate valida soovitud paketi. 6. Leitud satelliitide kanalite paigaldamiseks valige Paigalda ja vajutage OK. Teleri ekraanile kuvatakse leitud kanalite ja raadiojaamade arv. 7. Satelliidi sätete, kõikide satelliitkanalite ja satelliitraadiojaamade salvestamiseks valige Lõpeta ja Sellel teleril on sisseehitatud satelliit DVB-S/DVB-S2 vastuvõtja. Ühendage satelliiditaldriku kaabel otse telerisse. Kasutage satelliitantenni ühendamiseks sobivat koaksiaalkaablit. Enne paigaldamist kontrollige, et satelliitantenn oleks õigesti suunatud. Kuni 4 satelliiti Sellele telerile saate paigaldada kuni 4 satelliiti (4 LNBd). Valige paigaldamise alguses salvestatavate satelliitide arv. See kiirendab paigaldamist. Unicable Satelliidi paigaldamise sätted Antenni teleriga ühendamiseks võite kasutada Unicable'i süsteemi. Valige, kui paigaldate satelliidid Unicable'i süsteemi ja kas paigaldate üks või kaks satelliiti. Satelliitkanalite paigaldamise sätted on vastavalt riigile eelnevalt määratud. Nende sätetega määratakse, kuidas teler otsib ja paigaldab satelliite ja selle kanaleid. Neid sätteid saate alati muuta. Satelliidi paigaldamise sätete muutmiseks tehke järgmist. 1. Alustage satelliitkanalite paigaldamist. 2. Ekraanil, kus saate alustada satelliitide otsimist, valige Sätted ja vajutage OK. 3. Valige paigaldatavate satelliitide arv või valige üks Unicable'i süsteemidest. Kui valite Unicable'i, võite 29

30 valida kasutajariba numbrid ja sisestada kasutajariba sagedused iga tuuneri jaoks. 4. Kui olete valmis, valige Edasi ja vajutage nuppu OK. 5. Satelliitide otsimise alustamiseks ekraanile naasmiseks vajutage sätete menüüs värvinuppu Valmis. Sellesse telerisse saate Unicable'i abil paigaldada 1 või 2 satelliiti. Kui märkate pärast Unicable'i paigaldamist, et mõned kanalid on puudu, võis Unicable'i süsteemis samaaegselt toimuda teine paigaldamine. Puuduvate kanalite paigaldamiseks korrake paigaldusprotsessi. Lähtestamise transponder ja LNB Mõnedes riikides võite reguleerida lähtestamise transponderi ja iga LNB ekspertsätteid. Kasutage või muutke neid sätteid ainult siis, kui tavapärane paigaldamine nurjus. Kui teil on mittestandardsed satelliitseadmed, võite kasutada neid sätteid standardsätete tühistamiseks. Mõned teenusepakkujad võivad anda teile teatud transponderi või LNB-väärtused, mille saate siia sisestada. Kasutajariba number Unicable'i süsteemi puhul peavad kõik ühendatud satelliitvastuvõtjad olema nummerdatud (nt 0, 1, 2, 3 jne). Olemasolevad kasutajaribad ja nende numbri leiate Unicable'i jaotuskarbilt. Mõnikord tähistatakse kasutajariba lühendiga UB. On olemas sellised Unicable'i jaotuskarbid, milles on 4 või 8 kasutajariba. Kui valite sätetes Unicable'i, palub teler teil määrata iga sisseehitatud satelliitvastuvõtjale ainulaadse kasutajariba numbri. Satelliitvastuvõtjal ei saa olla sama kasutajariba number nagu mõnel muul Unicable'i süsteemi kuuluval satelliitvastuvõtjal. Kanalite paketid Satelliidi operaator võib pakkuda kanalite pakette, mis sisaldavad tasuta (vabaesitusega) kanaleid, ja võimaldavad riigile sobivat sortimist. Mõned satelliidid pakuvad tellimuspakette - tasuliste kanalite kogu. Tellimuspaketi valimisel võib teler paluda teil valida kiire või täieliku paigalduse vahel. Valige Ainult satelliidi operaatori kanalid, et paigaldada ainult paketi kanalid või valige Kõik satelliidi kanalid, et paigaldada kõik paketi kanalid ja ka teised saadaolevad kanalid. Tellimuspakettide puhul soovitame kiiret paigaldust. Kui teil on lisasatelliite, mis ei kuulu tellimuspaketti, siis soovitame täielikku paigaldust. Kõik paigaldatud kanalid lisatakse kanalite loendisse Kõik. Kasutajariba sagedus Tellimuspaketi valimisel võib teler paluda teil valida kiire või täieliku paigalduse vahel. Ainult paketi kanalite paigaldamiseks valige Kiire ning paketi ja ka kõigi muude saadaolevate kanalite paigaldamiseks valige Täielik. Tellimuspakettide puhul soovitame kiiret paigaldust. Kui teil on lisasatelliite, mis ei kuulu tellimuspaketti, siis soovitame täielikku paigaldust. Kõik paigaldatud kanalid lisatakse kanalite loendisse Kõik. Kui kasutate digitelevisiooni, saate valida seadistuse, mille korral värskendab teler automaatselt loendit uute kanalitega. Võite kanalite värskendamist ka ise alustada. Lisaks ainulaadsele kasutajariba numbrile vajab sisseehitatud satelliitvastuvõtja valitud kasutajariba numbri sagedust. Enamasti kuvatakse need sagedused Unicable'i jaotuskarbil kasutajariba numbri kõrval. Automaatne kanali värskendamine Automaatne kanali värskendamine Teler värskendab kanaleid ja salvestab uued kanalid kord päevas (kell 06.00). Uued kanalid salvestatakse loendisse Kõik kanalid ja lisaks sellele loendisse Uued kanalid. Tühjad kanalid eemaldatakse. Uute kanalite leidmisel või kanalite värskendamisel või eemaldamisel kuvatakse teleri käivitamisel teade. Kanalite automaatseks värskendamiseks peab teler olema ooterežiimil. Unicable'i seadistus Unicable'i süsteem Käivitamisel kuvatava teate väljalülitamiseks tehke järgmist... Antenni ühendamiseks teleriga võite kasutada Unicable'i süsteemi. Unicable'i süsteemis kasutatakse ühte kaablit satelliidi ühendamiseks kõikide satelliitvastuvõtjatega selles süsteemis. Unicable'it kasutatakse reeglina kortermajades. Unicable'i süsteemi kasutamise korral palub teler teil paigalduse ajal määrata kasutajariba numbri ja vastava sageduse. 2. Valige Satelliidi sätted ja 3. Valige Kanali paigaldamine > Kanalite värskendamise teade > Väljas. 30

31 Automaatse kanali värskendamise väljalülitamiseks tehke järgmist... saa kasutada funktsiooni Lisa satelliit, kui sätteid on vaja muuta. 2. Valige Satelliidi sätted ja 3. Valige Kanali paigaldamine > Automaatne kanali värskendamine > Väljas. Satelliidi lisamiseks tehke järgmist Valige Otsi satelliiti ja 3. Valige Lisa satelliit ja Kuvatakse praegused satelliidid. 4. Valige Lisa ja Teler otsib uusi satelliite. 5. Kui teler leidis ühe või mitu satelliiti, valige Paigalda ja Teler paigaldab leitud satelliitide kanalid. 6. Kanalite ja raadiojaamade salvestamiseks valige Lõpeta ja Värskenduse käivitamine Ise värskenduse käivitamiseks tehke järgmist Valige Otsi satelliiti ja 3. Valige Värskenda kanaleid ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Värskendamiseks võib kuluda mõni minut. Mõnes riigis värskendatakse kanaleid automaatselt teleri vaatamise ajal või siis, kui teler on ooterežiimil. Satelliidi eemaldamine Võite eemaldada oma praegusest satelliidipaigaldusest ühe või mitu satelliiti. Satelliit eemaldatakse koos kanalitega. Kuid mõned satelliidioperaatorid ei luba satelliiti eemaldada. Kanali käsitsi värskendamine Võite seadistada teleri värskendama üksnes konkreetse satelliidi kanaleid. Satelliitide eemaldamiseks tehke järgmist Valige Satelliitkanalite otsimine ja vajutage nuppu OK. 3. Valige Satelliidi eemaldamine ja vajutage OK. Kuvatakse praegused satelliidid. 4. Valige nooleklahvide abil satelliit, mida soovite eemaldada. 5. Eemaldatava satelliidi tähistamiseks vajutage OK. Tähistuse eemaldamiseks vajutage uuest OK. 6. Valige Eemalda, vajutage nuppu OK ja kinnitage. Satelliidi eemaldatakse. 7. Satelliidi eemaldamise suvandi sulgemiseks valige Välju ja Värskendatavate satelliitide tähistamiseks tehke järgmist. 2. Valige Satelliidi sätted ja 3. Valige Kanali paigaldamine > Automaatse värskendamise suvand ja vajutage OK. 4. Märkimiseks või märgistuse eemaldamiseks valige satelliitide loendis satelliidil ja Mõnes riigis värskendatakse kanaleid automaatselt teleri vaatamise ajal või siis, kui teler on ooterežiimil. Satelliidi lisamine Käsitsi installimine Võite lisada oma praegusele satelliidipaigaldusele lisasatelliidi. Paigaldatud satelliidid ja nende kanalid jäävad muutumatuks. Mõned satelliidioperaatorid ei luba satelliiti lisada. Käsitsi paigaldamine on mõeldud kogenud kasutajatele. Käsitsi paigaldamist saate kasutada uute kanalite kiireks lisamiseks satelliittransponderilt. Te peate teadma transponderi sagedust ja polarisatsiooni. Teler paigaldab kõik kõnealuse transponderi kanalid. Kui transponder oli paigaldatud varem, teisaldatakse kõik selle kanalid - endised ja uued - kõikide kanalite loendi lõppu. Lisasatelliiti tuleks käsitleda lisana - selle näol ei ole tegu põhisatelliiditellimuse ega põhisatelliidiga, mille kanalite paketti te kasutate. Tavaliselt lisaksite 4. satelliidi, kui teil on kolm satelliiti juba lisatud. Kui teil on paigaldatud neli satelliiti, võiksite kaaluda esmalt ühe eemaldamist, et oleks võimalik uut satelliiti lisada. Käsitsi paigaldamist ei saa kasutada siis, kui satelliitide arvu tuleb muuta. Sel juhul peate suvandi Paigalda satelliidid abil tegema täieliku paigalduse. Sätted Kui teil on praegu paigaldatud 1 või 2 satelliiti, ei pruugi teie kehtivad paigaldussätted võimaldada lisasatelliidi lisamist. Kui peate paigaldussätteid muutma, tuleb kõik satelliidid uuesti paigaldada. Te ei Transponderi paigaldamiseks tehke järgmist. 31

32 2. Valige Satelliidi sätted ja 3. Valige Kanali paigaldamine > Käsitsi installimine ja 4. Kui teil on paigaldatud rohkem kui üks satelliit, valige LNB, millele soovite kanaleid lisada. 5. Määrake vajaminev polarisatsioon. Kui Sümbolikiiruse režiim on seatud Käsitsirežiimi, saate sisestada Sümbolikiiruse all toodud sümbolikiiruse käsitsi. 6. Sageduse kohandamiseks vajutage noolele (üles) või (alla) ja valige Valmis. 7. Valige Otsi ja vajutage OK. Ekraanil kuvatakse signaali tugevus. 8. Kui soovite uue transponderi kanalid salvestada, valige Salvesta ja seejärel Heliefektide (kui on saadaval) sisselülitamiseks tehke järgmist Valige Satelliidi sätted > Keeled > Helikirjeldus > Heliefektid ja 3. Valige Sees või Väljas ja vajutage OK. Kõne Kõne puhul võivad helikommentaarile lisanduda ka subtiitrid. Subtiitrite (kui need on saadaval) sisselülitamiseks tehke järgmist Valige Satelliidi sätted > Keeled > Helikirjeldus > Kõne ja 3. Valige Kirjeldav (heli) või Subtiitrid ja vajutage nuppu OK. Keeled ja heli Eelistatud keeled ja subtiitrid Satelliitkanalitel võivad olla erinevad heli keeled, subtiitrite keeled või teksti keeled. Võite seada teleri nii, et valitakse automaatselt teie eelistatud keel, subtiitri keel või teksti keel, eeldusel, et see keel on saadaval kanali või tekstilehtede valikus. Eelistatud keele valimiseks tehke järgmist Valige Satelliidi sätted ja 3. Valige Keeled ja vajutage OK. Valige soovitud säte. 8.6 Helikirjeldus Kahe peaga LNB ei suuda leida teist satelliiti Kõlarid/kõrvaklapid - Kui teler leiab ühe satelliidi, kuid ei suuda leida teist, pöörake antenni mõne kraadi võrra. Suunake antenn nii, et esimesel satelliidil oleks kõige tugevam signaal. Kontrollige esimese satelliidi signaalitugevuse näidikut ekraanil. Kui esimene satelliit on seadistatud tugevaima signaali peale, valige teise satelliidi leidmiseks Otsi uuesti. Kontrollige, et säteteks oleks määratud Kaks satelliiti. Probleemid satelliitidega Teler ei suuda soovitud satelliite leida või paigaldab sama satelliiti kaks korda Kontrollige, et paigaldamise alguses oleks Sätete all määratud õige satelliitide arv. Võite seadistada teleri otsima ühte, kahte või 3/4 satelliiti. Saate valida, kust soovite helikommentaari kuulda: ainult teleri kõlaritest, ainult kõrvaklappidest või mõlemast. Kõlarite/kõrvaklappide valimiseks tehke järgmist Valige Satelliidi sätted > Keeled > Helikirjeldus > Kõlarid/kõrvaklapid ja 3. Valige Kõlarid, Kõrvaklapid või Kõlarid + kõrvaklapid ja Paigaldamise sätete muutmine ei lahendanud probleemi - Kõik sätted, satelliidid ja kanalid salvestatakse alles paigaldamise lõpus, kui olete lõpetanud. Kõik satelliitkanalid on kadunud. - Kui kasutate Unicable'i süsteemi, veenduge, et määrasite Unicable'i sätetes satelliitvastuvõtjale kordumatu kasutajariba numbri. Võib juhtuda, et mõni muu satelliitvastuvõtja kasutab sama kasutajariba numbrit. Heliefektid Mõnes helikommentaaris võib olla lisaheliefekte, nt stereoefektid või heli hajutamine. 32

33 Tundub, et mõned satelliitkanalid on kanalite loendist kadunud. - Kui tundub, et osa kanaleid on kadunud või ümber paigutatud, siis võis edastaja muuta nende kanalite transponderi asukohta. Kanalite asukoha taastamiseks kanalite loendis võiksite proovida kanalite paketti värskendada. Mul ei saa satelliiti eemaldada - Tellimuspakettide puhul ei ole võimalik satelliiti eemaldada. Satelliidi eemaldamiseks peate uuesti läbi tegema täieliku paigalduse ja valima teise paketi. Mõnikord on vastuvõtt nõrk - Kontrollige, kas satelliitantenn on kindlalt kinnitatud. Tugev tuul võib antenni liigutada. - Lumi ja vihm võivad signaali nõrgendada. 33

34 9 Päeva muutmine Telekava Telekavas võidakse näidata ka järgmiste päevade kava (kuni 8 päeva). 9.1 Kui telekava teave pärineb edastajalt, võite vajutada + ühe järgmise päeva kava vaatamiseks. Eelmisele päevale naasmiseks vajutage. Võite ka vajutada nuppu OPTIONS ja valida suvandi Muuda päeva. Telekava päeva valimiseks valige Eelmine päev, Täna või Järgmine päev ja Mida vajate? Telekavast võite vaadata teie kanalitel esitatavaid praeguseid ja tulevasi telesaateid. Olenevalt telekava teabe päritolust kuvatakse kas analoog- ja digikanalite teavet või ainult digikanalite teavet. Kõigi kanalite kohta pole telekava teavet saadaval. Teler võib koguda telekava teavet telerisse paigaldatud kanalite kohta (nt kanalite kohta, mida vaatate Watch TV-st). Teler ei suuda koguda telekava teavet digitaalse vastuvõtjaga vaadatavate kanalite kohta. Meeldetuletuse seadmine Te saate programmi jaoks meeldetuletuse seada. Teid teavitatakse saate algusest sõnumiga. Te võite kohe sellele kanalile lülituda. 9.2 Telekava kasutamine Telekavas on meeldetuletusega saade tähistatud sümboliga (kell). Avage Telekava Meeldetuletuse seadmine Vajutage nuppu TV GUIDE ja valige hiljem esitatav saade. 2. Vajutage nuppu OPTIONS. 3. Valige Sead. meeldet. ja vajutage OK. Telekava avamiseks vajutage nuppu TV GUIDE. Sulgemiseks vajutage uuesti nuppu TV GUIDE. Telekava esmakordsel avamisel skannib teler kõigist telekanalitest saadete teavet. Selleks võib kuluda mitu minutit. Telekava andmed salvestatakse telerisse. Meeldetuletuse tühistamine 1. Vajutage nuppu TV GUIDE ja valige meeldetuletusega saade. 2. Vajutage nuppu OPTIONS. 3. Valige Kust. meeldet. ja vajutage nuppu Saate valimine OK. Saatele lülitumine Otsing žanri järgi Telekavast võite lülituda mõnele praegu näidatavale saatele. Saate valimiseks tõstke saate nimi nooleklahvidega esile. Samal päeval esitatavate hilisemate saadete vaatamiseks liikuge navigatsiooninuppudega paremale. Saatele (kanalile) lülitumiseks valige saade ja vajutage nuppu OK. Kui teave on saadaval, võite otsida telekavas olevaid saateid žanri alusel, nt filme, spordisaateid. Saadete otsimiseks žanri alusel vajutage nuppu OPTIONS ja valige suvand Otsi žanri järgi. Valige žanr ja Kuvatakse leitud saadete loend. Saate üksikasjade vaatamine Meeldetuletuste nimekiri Valitud saate üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu INFO. Saate vaadata kõikide enda seatud meeldetuletuste nimekirja. Meeldetuletuste nimekiri Meeldetuletuste nimekirja avamiseks tehke järgmist. 1. Vajutage TV GUIDE. 2. Vajutage värvinuppu Salvestised. 3. Valige ekraani ülaservast Ajastatud ja 34

35 vajutage OK. 4. Ajastatud salvestite ja meeldetuletuste nimekirjas valige sakk Meeldetuletused ja vajutage nuppu OK, et vaadata üksnes meeldetuletusi. 5. Vajutage värvinuppu Eemalda, et eemaldada valitud meeldetuletus. Vajutage värvinuppu Salvesta valitud saate salvestamiseks. Salvestise seadistamine Saate teleri telekavas* salvestamise ajastada. Telekavas on salvestamiseks valitud saade tähistatud kui. Salvestuste loendi vaatamiseks vajutage Salvestused, salvestamiseks määratud saate nime ees on (punane punkt). Saate salvestamiseks tehke järgmist. 1. Vajutage nuppu TV GUIDE ja valige tulevane või käimasolev saade. 2. Vajutage värvinuppu Salvesta. Salvestamise tühistamine 1. Vajutage nuppu TV GUIDE ja valige salvestamiseks seadistatud saade. 2. Vajutage värvinuppu Kustuta salvestis. 35

36 värvinuppu Salvesta. Saade on määratud salvestamiseks. Kui salvestamiseks ajastatud saadete ajad kattuvad, kuvatakse automaatselt hoiatus. Kui soovite saadet salvestada enda äraoleku ajal, jätke teler ooterežiimile ja lülitage USB-kõvaketas sisse. 10 Salvestamine ja saate seiskamine 10.1 Salvestiste loend Salvestamine Saate salvestiste loendis olevaid salvestisi vaadata ja hallata. Salvestiste loendi kõrval on eraldi loend ajastatud salvestuste ja meeldetuletuste kohta. Mida vajate? Salvestiste loendi avamiseks tehke järgmist. Saate digitelesaate salvestada ja seda hiljem vaadata. 1. Vajutage TV GUIDE. 2. Vajutage värvinuppu Salvestised. 3. Valige salvestiste loendis vahekaardid Uus, Vaadatud või Aegunud ning vajutage oma vaatamiste filtreerimiseks nuppu OK. 4. Valides loendis salvestise, saate selle eemaldada värvinupu Eemalda abil või peatada kestva salvestuse värvinupu Peata salvestamine abil. Saate salvestise ümber nimetada värvinupu Nimeta ümber abil. Telesaate salvestamiseks: - peab olema ühendatud selles arvutis vormindatud USB-kõvaketas - peavad sellesse telerisse olema paigaldatud digitaalsed telekanalid; - peate saama ekraanil oleva telekava jaoks kanaliteavet; - peab teleril olema kindel kellaseade. Kui te lähtestate teleri kella käsitsi, võivad salvestised ebaõnnestuda. Kanalid saavad piirata päevade arvu, mille jooksul salvestist on võimalik vaadata. Kui see periood lõpeb, märgitakse salvestis aegunuks. Loendis kuvatava salvestise juures võidakse näidata salvestise aegumiseni jäänud päevade arvu. Pause TV kasutamise ajal salvestada ei saa. Mõned digitelevisiooni operaatorid ei luba kanaleid salvestada. Kui kanal takistas ajastatud salvestamist või salvestamine katkes, on salvestise juures märge Ebaõnnestunud. Saate salvestamine Salvesta kohe Hetkel vaadatava saate salvestamiseks vajutage puldi nuppu (Salvesta). Salvestamist alustatakse kohe. Salvestamise vastuolud Kui kahe ajastatud salvestamise ajad kattuvad, tekib salvestamise vastuolu. Salvestamise vastuolu lahendamiseks saate ühe või mõlema ajastatud salvestamise algus- ja lõpuaega seadistada. Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu (Peata). Kui telekava andmed on saadaval, salvestatakse vaadatav saade salvestusnupu vajutamise hetkest kuni saate lõpuni. Kui telekava andmed pole saadaval, kestab salvestamine vaid 30 minutit. Salvestise lõpuaega saate muuta salvetiste loendis. Salvestise algus- või lõpuaja seadistamiseks tehke järgmist. 1. Vajutage TV GUIDE. 2. Vajutage värvinuppu Salvestised. 3. Valige ekraani ülaservast Ajastatud ja vajutage OK. 4. Ajastatud salvestiste ja meeldetuletuste nimekirjas valige vahekaart Salvestised ja vajutage nuppu OK, et vaadata üksnes ajastatud salvestisi. 5. Valige ajastatud salvestis, mis on vastuolus teise ajastatud salvestisega, ja vajutage värvinuppu Seadista kellaaega. 6. Valige algus- ja lõpuaeg ning muutke aega nuppude (üles) või (alla) abil. Valige Rakenda ja Salvestuse ajastamine Tulevase saate salvestamise saate ajastada täna või mõne päeva pärast (kõige rohkem 8 päeva pärast). Teler kasutab telekava andmeid salvestamise alustamiseks ja lõpetamiseks. Saate salvestamiseks tehke järgmist. 1. Vajutage TV GUIDE. 2. Valige telekavas kanal ja saade, mida soovite salvestada. Kanali saadete kerimiseks vajutage nuppu (paremale) või (vasakue). Valige värvinuppu Päev abil soovitud päev. 3. Kui saade on esile tõstetud, vajutage 36

37 kanalit, eelmise kanali salvestis kustutatakse. Saade kustutatakse ka siis, kui lülitate teleri ooterežiimile. Käsitsi salvestamine Saate plaanida salvestamist, mis pole seotud telesaatega. Saate ise määrata tuuneri tüübi, kanali ning algus- ja lõpuaja. Pause TV-d ei saa kasutada salvestamise ajal. Salvestuse käsitsi plaanimiseks tehke järgmist. Saate seiskamine 1. Vajutage TV GUIDE. 2. Vajutage värvinuppu Salvestised. 3. Valige ekraani ülaservast Ajastatud ja vajutage OK. 4. Vajutage nuppu OPTIONS, valige Ajasta ja 5. Valige tuuner, kust soovite salvestada, ja vajutage OK. 6. Valige salvestatav kanal ja 7. Valige salvestamise kuupäev ja vajutage OK. 8. Määrake salvestise algus- ja lõpuaeg. Valige nupp ning kasutage tundide ja minutite määramiseks nuppe (üles) või (alla). 9. Käsitsi salvestamise ajastamiseks valige Ajasta ja vajutage OK. Saate seiskamiseks ja hiljem edasi vaatamiseks tehke järgmist. Saate seiskamiseks vajutage nuppu (Seiska). Ekraani allservas kuvatakse viivuks edenemisriba. Edenemisriba uuesti kuvamiseks vajutage veel kord nuppu (Seiska). Vaatamise jätkamiseks vajutage nuppu (Esita). Kui edenemisriba on ekraanil, vajutage (Keri tagasi) või (Keri edasi), et valida koht, kust alustada seisatud saate esitamist. Kiiruse muutmiseks vajutage neid nuppe mitu korda. Saadet saate seisata ajavahemikuga maksimaalselt 90 minutit. Salvestis ilmub ajastatud salvestiste ja meeldetuletuste loendisse. Naasmiseks reaalajas telesaate juurde vajutage nuppu (Peata). Salvestise vaatamine Taasesita Salvestise vaatamiseks tehke järgmist. Kuna teler salvestab vaadatava saate, saate enamasti saadet paari sekundi jooksul taasesitada. 1. Vajutage TV GUIDE. 2. Vajutage värvinuppu Salvestised. 3. Valige salvestiste loendis soovitud salvestis ja vajutage vaatamise alustamiseks OK. 4. Võite kasutada klahve (seiska), (esita), (keri tagasi), (keri edasi) või (peata). 5. Teleri vaatamise juurde naasmiseks vajutage EXIT. Vaadatava saate taasesitamiseks tehke järgmist. 1. Vajutage nuppu (Seiska) 2. Vajutage nuppu (Keri tagasi). Võite vajutada korduvalt, et valida koht, kust alustada seisatud saate esitamist. Kiiruse muutmiseks vajutage neid nuppe mitu korda. Ühel hetkel jõuate saate salvestuse alguseni või maksimaalse ajavahemikuni. 3. Saate uuesti vaatamiseks vajutage (Esita). 4. Saate reaalajas vaatamiseks vajutage (Peata) Pause TV Mida vajate? Saate digitelesaate seisata ja seda veidi hiljem edasi vaadata. Telesaate seiskamiseks: - peab olema ühendatud selles arvutis vormindatud USB-kõvaketas - peavad sellesse telerisse olema paigaldatud digitaalsed telekanalid; - peate saama ekraanil oleva telekava jaoks kanaliteavet; Kui USB-kõvaketas on ühendatud ja vormindatud, salvestab teler pidevalt vaadatava saate. Kui vahetate 37

38 11 Allikad 11.1 Seadmele lülitumine Ühenduste loendist (menüüst Allikad) leiate teleriga ühendatud seadmete loendi. Menüüst Allikad saate seadmele lülituda. Menüü Allikad Menüü Allikad avamiseks vajutage nuppu SOURCES. Ühendatud seadmele lülitumiseks valige seade nooltega (vasak) või (parem) ja vajutage nuppu OK. Menüü Allikad sulgemiseks ilma seadmele lülitumata vajutage uuesti nuppu SOURCES Ooterežiimilt ümberlülitumine Ühendatud seadmele saate kaugjuhtimispuldi abil lülituda ka ooterežiimil olevast telerist. Play Et käivitada plaadimängija ja teler ooterežiimilt ning alustada kohe plaadi või saate esitamist, vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nuppu (Esita). Seade peab olema ühendatud HDMI-kaabliga ja nii teleri kui ka seadme HDMI CEC funktsioon peab olema sisse lülitatud. Kodukinosüsteem Võite kodukinosüsteemi heliplaadi või raadiokanali kuulamiseks sisse lülitada, jättes teleri ooterežiimile. Ainult kodukino sisselülitamiseks ja teleri ooterežiimile jätmiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nuppu SOURCES EasyLink EasyLinki kaudu võite ühendatud seadmeid teleri puldiga juhtida. EasyLink kasutab ühendatud seadmetega side loomiseks HDMI CEC ühendust. Seadmed peavad toetama ühendusprotokolli HDMI CEC ja olema ühendatud HDMI-ühendusega. 38

39 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Automaatne väljalülitus ja nihutage liugur asendisse 0 (Väljas). 3. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks 12 Taimerid ja kell 12.1 Unetaimer Unetaimeriga saate seadistada teleri nii, et see lülitub pärast eelnevalt määratud aega automaatselt ooterežiimile. Unetaimeri määramiseks tehke järgmist Valige Teleri sätted > Üldsätted > Unetaimer. Liugurit 5-minutiste astmete võrra nihutades saate määrata kuni 180-minutise ajavahemiku. Kui on seatud väärtusele 0 minutit, on unetaimer välja lülitatud. Te võite teleri alati varem välja lülitada või aja mahaloendamise ajal taimeri lähtestada. 3. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks 12.2 Kell Kellaaja teadasaamiseks vajutage nuppu TV GUIDE, et leida telekavast kellaaeg. Mõnes riigis ei saada digisaadete edastajad UTC (koordineeritud universaalaja) teavet. Suveaja kehtima hakkamist võidakse ignoreerida ja teler võib näidata ebaõiget kellaaega. Teleri kella õigeks seadmiseks tehke järgmist Valige Teleri sätted > Üldsätted > Kell > Automaatne kellarežiim ja seejärel Riigist sõltuv. 3. Valige Suve- ja talveaeg ning seejärel sobiv säte Automaatne väljalülitumine Kui te nelja tunni vältel kaugjuhtimispuldi nuppe ei vajuta või kui teler kümne minuti vältel sisendsignaali ei leia ja kaugjuhtimispuldilt käske ei saa, lülitub teler energia säästmiseks automaatselt välja. Kui kasutate telerit monitorina või kasutate teleri vaatamiseks digivastuvõtjat (digiboks, STB) ja teleri kaugjuhtimispulti ei vaja, blokeerige automaatne väljalülitamine. Suvandi Automaatne väljalülitus väljalülitamiseks tehke järgmist... 39

40 13 Edenemisriba Videod, fotod ja muusika Edenemisriba kuvamiseks video esitamise ajal (nt esituskoht, kestus, pealkiri, kuupäev) vajutage nuppu INFO. Teabe varjamiseks vajutage seda nuppu uuesti Video suvandid USB-ühenduse kaudu Video esitamise ajal vajutage nuppu OPTIONS, et... Võite vaadata fotosid või esitada muusikat või videoid ühendatud USB-mälupulgalt või -kõvakettalt. - Subtiitrid Kuvage olemasolu korral subtiitrid. Ühendage USB-mälupulk või -kõvaketas sisselülitatud teleri USB-porti. Teler tuvastab seadme ja esitab meediafailid loendis. - Heli keel Lülitage olemasolu korral sisse heli keel. Kui failide loend ei ilmu automaatselt Vajutage nuppu SOURCES, valige USB ja 2. Valige USB-seadmed ja vajutage nuppu (paremale), et valida vajaminev USBseade. - Korda, esita üks kord Videote mängimine mitu korda või vaid ühe korra. - Juhuesituse sisse- ja väljalülitamine Videote mängimine järjekorras või juhuslikus järjekorras. Võite sirvida oma faile kaustastruktuuris, mille olete kettal loonud. - Teabe esitamine Kuvage faili nimi. Videote, fotode ja muusika esitamise lõpetamiseks vajutage nuppu EXIT. Hoiatus 13.3 Kui püüate saadet seisata või salvestada ja USBkõvaketas on ühendatud, palub teler teil USBkõvaketta Formattida. Formattimisel kustutatakse kõik USB-kõvakettal olevad failid. Oma fotode vaatamine Fotode vaatamine See, kuidas avada teleris meediafailide loendit, sõltub selle seadme tüübist, kuhu failid on salvestatud. Vt eespool olevaid peatükke Esitage oma videosid Teleris kõikide fotode vaatamiseks tehke järgmist. Esita videoid Valige Fotod ja valige Kõik ning vajutage nuppu OK See, kuidas avada teleris meediafailide loendit, sõltub selle seadme tüübist, kuhu failid on salvestatud. Vt eespool olevaid peatükke. Teleris foto vaatamiseks tehke järgmist. Valige Fotod ja valige faili nimi ning vajutage nuppu OK Teleris video esitamiseks tehke järgmist. Valige Videod ja valige faili nimi ning vajutage nuppu OK Teleris slaidiseansi käivitamiseks tehke järgmist. - Video esitamise seiskamiseks Jätkamiseks vajutage uuesti nuppu OK. - Video tagasikerimiseks või kiireks edasikerimiseks vajutage nuppu või. Kerimise kiirendamiseks 2, 4, 8, 16 või 32 korda vajutage nuppu mitu korda. - Kaustas järgmisele videole hüppamiseks vajutage seiskamiseks OK, peatamiseks ja valimiseks valige ekraanil ning vajutage OK. - Video esitamise peatamiseks vajutage nuppu (Peata). - Kausta naasmiseks vajutage nuppu. Slaidiseansi käivitamiseks tehke järgmist. Kui kaustas on mitu fotot, saate käivitada slaidiseansi. 1. Valige fotodega kaust. 2. Vajutage värvinuppu Slaidiseanss. - Järgmisele või eelmisele fotole hüppamiseks vajutage nuppu (paremale - järgmine) või (vasakule - eelmine). - Slaidiseansi seiskamiseks vajutage OK. Taaskäivitamiseks vajutage uuesti OK. - Slaidiseansi peatamiseks vajutage OK ja 40

41 vajutage Teave Esitage oma muusikat Foto teabe (nt suuruse, tegemise kuupäeva, faili tee) vaatamiseks valige foto ja vajutage nuppu INFO. Teabe varjamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Muusika esitamine See, kuidas avada teleris meediafailide loendit, sõltub selle seadme tüübist, kuhu failid on salvestatud. Vt eespool olevaid peatükke. Muusikaga slaidiseanss Teleris laulu esitamiseks tehke järgmist. Saate vaadata oma fotode slaidiseanssi ja kuulata samal ajal oma muusikafaile. Peate käivitama muusika enne fotode slaidiseansi käivitamist. Valige Muusika ja valige faili nimi ning vajutage nuppu OK Kui kaustas on mitu muusikapala, võite kuulata neid üksteise järel. Muusika esitamiseks slaidiseansi vaatamise ajal tehke järgmist. - Muusikapala esitamise seiskamiseks vajutage nuppu OK. Jätkamiseks vajutage uuesti nuppu OK. - Video tagasikerimiseks või kiireks edasikerimiseks vajutage nuppu või. Kerimise kiirendamiseks 2, 4, 8, 16 või 32 korda vajutage nuppu mitu korda. - Kaustas järgmisele laulule hüppamiseks vajutage nuppu OK ja valige ekraanil ning vajutage nuppu OK. - Kausta naasmiseks vajutage nuppu, muusika esitamine jätkub. - Muusikapala esitamise peatamiseks vajutage nuppu (Peata). 1. Valige muusikapala või muusikapalu sisaldav kaust ja 2. Faili info ja edenemisriba peitmiseks vajutage nuppu INFO. 3. Vajutage. 4. Nüüd kasutage fotodega kausta valimiseks navigeerimisnooli. 5. Valige fotosid sisaldav kaust ja vajutage nuppu Slaidiseanss. 6. Slaidiesitluse peatamiseks vajutage. Edenemisriba Foto suvandid - Käivita slaidiseanss Lõpeta slaidiseanss Slaidiseansi alustamine või lõpetamine. Edenemisriba kuvamiseks muusikapala esitamise ajal (nt esituskoht, kestus, pealkiri, kuupäev) vajutage nuppu INFO. Teabe varjamiseks vajutage seda nuppu uuesti. - Slaidiesituse siire Seadistage foto siire ühelt fotolt järgmisele. Muusikakuulamisvõimalused Ekraanil avatud foto korral vajutage OPTIONS, et... - Slaidiesituse sagedus Valige iga foto jaoks esitamise aeg. Muusika esitamise suvandid... - Taasesituse lõpetamine Lõpetage muusika esitamine. - Korda, esita üks kord Vaata fotosid mitu korda või vaid ühe korra. - Korda, esita üks kord Laulude mängimine mitu korda või vaid ühe korra. - Juhuesituse sisse- ja väljalülitamine Fotode vaatamine järjekorras või juhuslikus järjekorras. - Juhuesituse sisse- ja väljalülitamine Laulude mängimine järjekorras või juhuslikus järjekorras. - Foto pööramine Pöörake fotot - Teabe esitamine Kuvage faili nimi. - Teabe esitamine Slaidiesituses foto nime, kuupäeva, suuruse ja järgmise foto kuvamine. 41

42 14 Kodu või kauplus Sätted Kui Pildi stiil lülitatakse iga teleri sisselülitamiskorra järel sättele Elav, on teleri asukohaks määratud Kauplus. Seda sätet kasutatakse kaupluses teleri tutvustamiseks Pilt Et määrata teleri asukohaks Kodu, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Asukoht ja 3. Valige Kodu ja vajutage OK. Pildistiil Stiili valimine Pildi lihtsaks seadistamiseks võite valida eelmääratud Pildistiili. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Pildi stiil ja valige loendist üks stiilidest. 3. Valige stiil ja Pildisätted Värvus Saadaolevad pildistiilid on järgmised. Värvuse abil saate reguleerida pildi värviküllastust. - Isiklik - esmakordsel käivitamisel määratud pildieelistused. - Elav - parim päevavalgel vaatamiseks - Loomulik - loomulikud pildisätted - Tavaline - parim energiat säästev säte tehaseseadistus - Kino - parim filmide vaatamiseks - Foto - parim fotode vaatamiseks Et reguleerida värvust, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Värvus. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige väärtust nuppudega (üles) või (alla). Stiili kohandamine Kontrastsus Kõik kohandatud pildisätted nagu näiteks Värvi või Kontrastsus, salvestatakse hetkel valitud kaustas Pildistiil. See võimaldab teil igat stiili kohandada. Sättega Kontrastsus saate reguleerida ekraani tagantvalguse eredust. Et reguleerida taset, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Kontrastsus. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige väärtust nuppudega (üles) või (alla). Stiili taastamine Valitud stiil salvestab tehtud muudatused. Soovitame kohandada üksnes stiili Isiklik pildisätteid. Suvandis pildistiil - Isiklik on võimalik salvestada sätted iga menüüs Allikad oleva üksiku ühendatud seadme puhul eraldi. Stiili algse seadistuse taastamiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Taasta stiil ja seejärel stiil, mida soovite taastada. 3. Vajutage OK. Stiil taastatakse. Teravus Teravuse abil saate reguleerida pildi peendetailide teravuse taset. Et reguleerida teravust, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Teravus. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige 42

43 väärtust nuppudega (üles) või (alla). Eelnevalt määratu valimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Värv. 3. Valige Värvitemperatuur ja vajutage OK. 3. Valige Tavaline, Soe või Külm toon. Või klõpsake Kohandatud, kui soovite ise värvitemperatuuri seadistada. Täpsemad pildisätted Mäng või arvuti Seadme ühendamisel tunneb teler selle tüübi ära ja määrab igale seadmele õige tüübinimetuse. Soovi korral saate tüübinimetust muuta. Kui seadmele on määratud õige tüübinimetus, lülitub teler menüüs Allikad seadmele lülitudes automaatselt parimale sättele. Kohandatud värvitemperatuur Kohandatud värvitemperatuuri funktsiooni abil saate ise värvitemperatuuri määrata. Kohandatud värvitemperatuuri määramiseks valige värvitemperatuuri menüüs kõigepealt Kohandatud. Kohandatud värvitemperatuur on kogenud kasutajatele mõeldud säte. Kui teil on sisseehitatud Blu-ray-mängijaga mängukonsool, olete võib-olla määranud tüübinimetuseks Blu-ray-plaat. Sätte Toimingu stiil abil saate käsitsi lülituda mängimiseks parimale pildisättele. Ärge unustage lülitada tagasi sättele TV, kui soovite jätkata teleri vaatamist. Kohandatud värvitemperatuuri määramiseks tehke järgmist. Sätte käsitsi määramiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Toimingu stiil. 3. Valige Mäng, Arvuti või TV. Säte TV naaseb pildi sätetele teleri vaatamiseks. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Värv. 3. Valige Kohandatud värvitemperatuur ja vajutage OK. 3. Väärtuse muutmiseks vajutage nooli (üles) või (alla). WP tähendab valget punkti ja BL musta taset. Samuti võite valida selles menüüs ühe eelnevalt määratud sätetest. Värvisätted Värvivõimendus Kontrasti sätted Värvivõimenduse abil saate värvide intensiivsust ja heledavärvilisi detaile võimendada. Kontrasti režiimid Taseme reguleerimiseks tehke järgmist. Kasutades Kontrasti režiimi, saate määrata taseme, mille juures ekraani intensiivsuse hämardamisega vähendatakse energiatarvet. Valige parim energiatarve või sobivaima heleduse intensiivsusega pilt. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Värv. 3. Valige Värvivõimendus ja vajutage OK. 3. Valige Maksimaalne, Keskmine, Minimaalne või Väljas. Taseme reguleerimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Kontrastsus > Kontrasti režiim. 3. Valige Standardne, Parim toiterežiim, Parim pilt või Väljas. Värvitemperatuur Värvitemperatuuri abil saate määrata pildile eelnevalt määratud värvitemperatuuri või valida Kohandatud, et määrata ise temperatuuriseadistus Kohandatud värvitemperatuuri sätte abil. Värvitemperatuur ja kohandatud värvitemperatuur on kogenud kasutajatele mõeldud sätted. 43

44 Taseme reguleerimiseks tehke järgmist. Dünaamiline kontrastsus 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täiustatud > Kontrastsus > Gamma. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige väärtust nuppudega (üles) või (alla). Dünaamilise kontrastsuse abil saate määrata taseme, mille juures teler parandab automaatselt pildi pimedatel, keskmise valgustusega ja valgustatud aladel olevate detailide nähtavust. Taseme reguleerimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täiustatud > Kontrastsus > Dünaamiline kontrastsus. 3. Valige Maksimaalne, Keskmine, Minimaalne või Väljas. Teravuse sätted Ülikõrge lahutusvõime Ülikõrge lahutusvõime abil lülitate sisse suurepärase teravuse ridade servadel ja kontuuridel. Sisse- või väljalülitamiseks tehke järgmist. Heledus 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Teravus > Ülikõrge lahutusvõime. 3. Valige Sees või Väljas. Heleduse abil saate määrata pildisignaali heleduse taseme. Heledus on kogenud kasutajatele mõeldud seadistus. Soovitame mittekogenud kasutajatel reguleerida heledust sätte Kontrastsus abil. Taseme reguleerimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täiustatud > Kontrastsus > Eredus. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige väärtust nuppudega (üles) või (alla). Müravähendus Müravähenduse abil saate filtreerida ja vähendada pildi müra taset. Müravähenduse reguleerimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Teravus > Müravähendus. 3. Valige Maksimaalne, Keskmine, Minimaalne või Väljas. Video kontrastsus Video kontrastsuse abil saate vähendada video kontrastsuse ulatust. Taseme reguleerimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täiustatud > Kontrastsus > Video kontrastsus. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige väärtust nuppudega (üles) või (alla). MPEG-artefakti vähendamine MPEG-artefakti vähenduse abil saate muuta pildi digisiirded sujuvamaks. MPEG artefaktid on enamasti piltidel näha väikeste plokkide or sakiliste servadena. MPEG-artefaktide vähendamiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Täpsem > Teravus > MPEG-artefakti vähendamine. 3. Valige Maksimaalne, Keskmine, Minimaalne või Väljas. Gamma Gamma abil saate määrata pildi heleduse ja kontrastsuse mittelineaarse seadistuse. Gamma on kogenud kasutajatele mõeldud seadistus. 44

45 14.2 Kuvasuhe ja servad Heli Pildivorming Helistiil Kui pildi üla- ja allservas või külgedel on mustad ribad, võite pildi kuvasuhet reguleerida nii, et pilt täidaks kogu ekraani. Stiili valimine Pildivormingu muutmiseks tehke järgmist. Heli hõlpsaks reguleerimiseks kasutage eelmääratud sätet Heli stiil. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Kuvasuhe ja servad > Pildivorming. 3. Valige loetelust pildivorming ja 2. Valige Teleri sätted > Heli > Heli stiil ja valige loendist üks stiilidest. 3. Valige stiil ja Valikus on järgmised helistiilid... Pildivormingu muutmiseks teleri vaatamise ajal tehke järgmist. Ekraani servad - Isiklik - esmakordsel käivitamisel määratud helieelistused. - Algnel - kõige neutraalsem helisäte - Kino - parim filmide vaatamiseks - Muusika - parim muusika kuulamiseks - Mäng - parim mängimiseks - Uudised - parim kõne kuulamiseks Ekraani servade abil saate ekraani moonutatud servade varjamiseks pilti pisut suurendada. Stiili taastamine 1. Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu, et avada menüü Pildivorming. 2. Valige loetelust kuvasuhe ja Et reguleerida servasid, tehke järgmist. Valitud stiil salvestab tehtud muudatused. Soovitame kohandada üksnes stiili Isiklik helisätteid. Suvandis Helistiil - Isiklik on võimalik salvestada sätted iga menüüs Allikad oleva ühendatud seadme puhul eraldi. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Kuvasuhe ja servad > Ekraani servad. 3. Väärtuse muutmiseks kasutage nuppe (üles) või (alla). Stiili algse seadistuse taastamiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Taasta algne helistiil. Pildi nihutamine Helisätted Suvand Pildi nihutamine võimaldab muuta veidi pildi asendit. Bass Et nihutada pilti, tehke järgmist. Bassi abil saate reguleerida heli madalate toonide taset. 2. Valige Teleri sätted > Pilt > Kuvasuhe ja servad > Pildi nihutamine. 3. Asendi muutmiseks kasutage nuppe (üles), (alla), (paremale) või (vasakule). Et reguleerida taset, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Bass. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige väärtust nuppudega (üles) või (alla). 45

46 3. Vajutage nuppu (paremale) ja valige Sees või Väljas. Kõrged toonid Kõrged toonid abil saate reguleerida heli kõrgete toonide taset. Et reguleerida taset, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Kõrged toonid. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja reguleerige väärtust nuppudega (üles) või (alla). Teleri kõlarid Võite edastada teleri heli ühendatud heliseadmesse kodukinosüsteemi või helisüsteemi. Suvandi Teleri kõlarid abil saate valida, kus te soovite teleri heli kuulata ja kuidas soovite seda kontrollida. - Väljas valimisel lülitate teleri kõlarid püsivalt välja. - Sees valimisel on teleri kõlarid alati sees. Tänu HDMI CEC-iga ühendatud heliseadmele saate kasutada ühte EasyLinki sätetest. - EasyLinki valimisel edastab teler oma heli heliseadmesse. Teler lülitab oma kõlarid välja, kui seade esitab heli. - EasyLinki automaatse käivitamise valimisel lülitab teler heliseadme sisse, edastab teleri heli seadmesse ja lülitab teleri kõlarid välja. EasyLinki või EasyLinki automaatse käivitamise valimisel saate siiski lülitada teleri kõlaritele või seadme kõlaritele pildi ja heli menüüs. Ruumiheli režiim Funktsiooni Ruumiheli režiim abil saate seadistada teleri kõlarite heliefekti. Et seadistada ruumilise heli režiimi, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Ruumilise heli režiim. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja valige Stereo või Incredible surround. Teleri kõlarite valimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Teleri kõlarid. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja valige Väljas, Sees, EasyLink või EasyLinki automaatne käivitamine. Kõrvaklappide helitugevus Kõrvaklappide helitugevuse abil saate ühendatud kõrvaklappide helitugevust eraldi seadistada. Helitugevuse reguleerimiseks Valige Teleri sätted > Heli > Kõrvaklappide helitugevus. 3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu (üles) või (alla). Selge heli Selge heli abil parandate kõne heli. Parim uudiste vaatamiseks. Saate kõneparanduse sisse või välja lülitada. Sisse või välja lülitamiseks Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Selge heli. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja valige Sees või Väljas. Täpsemad helisätted Automaatne helitugevuse ühtlustamine Suvandiga Automaatne helitugevuse ühtlustamine saate panna teleri automaatselt järske helitugevuse erinevusi välja siluma. Need esinevad üldjuhul reklaamide alguses või kanaleid vahetades. HDMI1-ARC Sisse või välja lülitamiseks... Kui te ei vaja HDMI-ühenduste loomiseks helitagastuskanalit (ARC), võite ARC signaali välja lülitada. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Automaatne helitugevuse ühtlustamine. 1. Vajutage nuppu 46, valige Seadistamine ja

47 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > HDMI 1 ARC. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja valige Sees või Väljas. kattuks. Vajalik võib olla viivitus pikkusega 180 ms. Lisateavet saate kodukino kasutusjuhendist. Kui viivitus on kodukinosüsteemis määratud, peate teleri heliväljundi viivituse välja lülitama. Heliväljundi viivituse väljalülitamiseks tehke järgmist Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi viivitus. 3. Valige Väljas ja vajutage klahvi OK. Heliväljundi vorming Heliväljundi vormingus saate seada teleri heli väljundsignaali kodukinosüsteemi helitöötlusfunktsioonide jaoks sobivaks. Heliväljundi vormingu määramiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi formaat. 3. Vajutage nuppu (paremale) ja valige Mitmekanaliline või Stereo. Heliväljundi nihe Kui te ei saa kodukinosüsteemis viivitust määrata, võite seada selle teleris funktsiooniga Heliväljundi nihe. Teleri heli sünkroonimiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi nihe. 3. Nihutage liugur soovitud väärtuseni ja vajutage nuppu OK. Heliväljundi ühtlustamine Heliväljundi tasandamine võimaldab tasandada kodukinosüsteemi helitugevuse teleri helitugevusele vastavaks, kui neid ümber lülitate. Erineva helitugevuse tasandamiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Heli > Täpsem > Heliväljundi tasandamine. 3. Valige Rohkem, Keskmine või Vähem, seejärel vajutage OK. 4. Kui helitugevuse erinevus on suur, valige Rohkem. Kui erinevus on väike, valige Vähem. 5. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks 14.3 Üldsätted Menüü keel Teleri menüüde ja sõnumite keele muutmiseks tehke järgmist. Heliväljundi viivitus 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Menüü keel. 3. Valige soovitud keel. Teleriga ühendatud kodukinosüsteemi (HTS) puhul tuleb teleri pilt ja kodukinosüsteemist tulev heli sünkroonida. Kell Heli ja video automaatsünkroonimine Kuupäev ja kellaaeg Philipsi viimased kodukinosüsteemid sünkroonivad heli ja pildi automaatselt ning alati täpselt. Automaatne Mõnes riigis ei saada digisaadete edastajad UTC (koordineeritud universaalaja) teavet. Suveaja kehtima hakkamist võidakse ignoreerida ja teler võib näidata ebaõiget kellaaega. Helisünkroonimise viivitus Mõne kodukinosüsteemi puhul tuleb heli ja pildi sünkroonimiseks reguleerida heli viivitust. Suurendage kodukino viivituse väärtust nii palju, et pilt ja heli 47

48 Salvestades telekavas ajastatud saateid soovitame kellaaega ja kuupäeva käsitsi mitte muuta. Mõnedes riikides on mõnede võrguteenuse pakkujate puhul Kella seadistus peidetud, et vältida ebaõiget kellaseadistust Väljalülituse taimer Kui teler võtab vastu signaali, kuid te ei vajuta nelja tunni vältel puldi nuppe, lülitub teler energia säästmiseks automaatselt välja. Teler lülitub automaatselt välja ka siis, kui teler ei leia signaali ja ei saa kaugjuhtimispuldilt käske 10 minuti jooksul. Teleri kella automaatne parandamine 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Kell > Automaatne kellarežiim ja valige Riigist sõltuv. 3. Valige Suve- ja talveaeg ning seejärel sobiv säte. Kui kasutate telerit monitorina või kasutate teleri vaatamiseks digivastuvõtjat (digiboks, STB) ja teleri kaugjuhtimispulti ei vaja, blokeerige automaatne väljalülitamine. Väljalülituse taimeri väljalülitamiseks 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Väljalülituse taimer. 3. Väärtuse reguleerimiseks klõpsake liuguri sees. Väärtus 0 (väljas) blokeerib automaatse väljalülitamise. Kasutusjuhend Teleri kella seadistamine käsitsi 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Kell > Automaatne kellarežiim ja valige Käsitsi. 3. Valige seadistamiseks Kuupäev ja Kellaaeg. Kaupluse asukoht Et määrata teleri asukohaks Kodu, tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Asukoht ja 3. Valige Kodu ja vajutage OK. Ajavöönd Ajavööndi seadistamine 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Kell > Ajavöönd. 3. Valige üks ajavöönditest. Teleri paigutus Algse seadistuse käigus määratakse selleks sätteks Teleri alusel või Seinal. Kui olete pärast seda teleri asendit muutnud, muutke seda sätet parima heli esitamiseks. Unetaimer 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Teleri asend ja 3. Valige Teleri alusel või Seinal. Unetaimeriga saate seadistada teleri nii, et see lülitub pärast eelnevalt määratud aega automaatselt ooterežiimile. Unetaimeri määramiseks tehke järgmist Valige Teleri sätted > Üldsätted > Unetaimer. Liugurit 5-minutiste astmete võrra nihutades saate määrata kuni 180-minutise ajavahemiku. Kui on seatud väärtusele 0 minutit, on unetaimer välja lülitatud. Te võite teleri alati varem välja lülitada või aja mahaloendamise ajal taimeri lähtestada. 3. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks 48

49 Tehase sätted Võite taastada teleri algsed sätted (tehaseseaded). Algsete sätete taastamiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Tehase sätted ja 3. Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks Teleri uuesti installimine Võite teleri täielikult uuesti seadistada. Teler on täielikult uuesti seadistatud. Teleri täielikult uuesti seadistamiseks tehke järgmist. 2. Valige Teleri sätted > Üldsätted > Teleri uuesti installimine ja 3. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Paigaldamiseks võib kuluda mõni minut. 49

50 15 Euroopa energiamärgis Tehnilised andmed Euroopa energiamärgis annab teavet selle toote energiasäästuklassi kohta. Mida rohelisem on toote energiasäästuklass, seda vähem energiat see tarbib. Märgiselt leiate energiasäästuklassi, selle toote keskmise energiatarbimise kasutamisel ja keskmise aastase energiatarbimise. Samuti leiate selle toote energiatarbimise väärtused oma riigi Philipsi veebilehelt Keskkonnahoidlik Energia säästmine Ökosätted koondavad teleri keskkonnasäästlikke sätteid. Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu, et avada Ökosätted. Vajutage uuesti nuppu, et sulgeda Ökosätted. Toote lühikirjeldus 43PUx4900 Energiatõhususe klass: A Ekraani nähtava osa suurus: 108 cm / 43 tolli Sisselülitatud seadme energiatarve (W): 66 W Aastane energiatarve (kwh) * : 96 kwh Energiatarve ooterežiimis (W) **: 0,30 W Väljalülitatud seadme energiatarve (W): 0,30 W Ekraani lahutusvõime (pikslit): 3840 x 2160p Energiasääst See pildistiil määrab pildile parimad energiat säästvad seaded. Ekraani väljalülitamine Kui kuulate vaid muusikat, võite teleriekraani energia säästmiseks välja lülitada. Valige Ekraan väljas ja vajutage OK. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist kaugjuhtimispuldi nuppu. 49PUx4900 Energiatõhususe klass: A Ekraani nähtava osa suurus: 123 cm / 49 tolli Sisselülitatud seadme energiatarve (W): 73 W Aastane energiatarve (kwh) * : 106 kwh Energiatarve ooterežiimis (W) **: 0,30 W Väljalülitatud seadme energiatarve (W): 0,30 W Ekraani lahutusvõime (pikslit): 3840 x 2160p Automaatne väljalülitumine Kui te nelja tunni vältel kaugjuhtimispuldi nuppe ei vajuta või kui teler 10 minuti vältel signaali ei leia, lülitub teler energia säästmiseks automaatselt välja. Kui kasutate telerit monitorina või kui kasutate teleri vaatamiseks digivastuvõtjat (digiboks, STB) ja ei kasuta teleri kaugjuhtimispulti, blokeerige automaatne väljalülitamine. 55PUx4900 Energiatõhususe klass: A Ekraani nähtava osa suurus: 139 cm / 55 tolli Sisselülitatud seadme energiatarve (W): 101 W Aastane energiatarve (kwh) * : 148 kwh Energiatarve ooterežiimis (W) **: 0,30 W Väljalülitatud seadme energiatarve (W): 0,30 W Ekraani lahutusvõime (pikslit): 3840 x 2160p Peale nende ökosätete on teleril ka muu energiakulu vähendav ja keskkonnahoidlik tehnoloogia. Mitteaktiivsete seadmete väljalülitamine Lülitage välja EasyLink HDMI-CEC-iga (tarbeelektroonika juhtsüsteem) ühilduvad ühendatud seadmed, mis on välja lülitatud. * Energiatarve kwh aastas, arvestusega, et teler töötab 4 tundi päevas 365 päeval aastas. Tegelik energiatarve sõltub teleri kasutusviisist. Toitehaldus ** Kui teler on puldist välja lülitatud ja ükski funktsioon pole aktiivne. Sellel teleril on täiustatud toitehalduse funktsioon, mis tagab energia kõige tõhusama kasutuse. Võite vaadata, kuidas teie isiklikud telerisätted, ekraanile kuvatavate piltide ereduse tase ja ümbritsev valgus mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet. Suhtelise energiatarbe kontrollimiseks tehke järgmist... Kasutusest kõrvaldamine Kasutatud toote ja patareide kasutusest kõrvaldamine 2. Valige Vaata demosid > Aktiivkontrolli demo ja 3. Valige säte, et vaadata selle väärtusi. Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning detailidest, mida saab ümber töötada ja taaskasutada. 50

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at POS9002 series www.philips.com/tvsupport Kasutusjuhend 55POS9002 Sisukord 1 Uudised 1.1 Kodu ja kanalid 4 1.2 Rakendused ja Philips TV Collection 2 Seadistamine

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

UM 2K13 31x EU

UM 2K13 31x EU Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL3xx8H/T PFL4398H/T ET Kasutusjuhend Sisu 1 Tähtis 3 Ohutus 3 Hooldus 4 Õiguslik teave 5 Säästvus 7 Spikker ja tugi 8 2 Teleri kasutamine

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil Mudeli S

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil   Mudeli S E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil www.samsung.com/register Mudeli Seerianumber Sisu e-manuali juhend e-manuali vaatamine

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

ET_ indd

ET_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404/12 22PFL3404/12 26PFL3404/12 32PFL3404/12 42PFL3604/12 19PFL3404/60 22PFL3404/60 26PFL3404/60 32PFL3404/60 42PFL3604/60 Kasutusjuhend

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Matisse-Excl-eUM DLNA

Matisse-Excl-eUM DLNA Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K EE Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0800

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

_BUL

_BUL -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78!"#$%$#&$'()* 9:;?@AB C@;?@AB CD;?@AB 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

UM-TPV-Click-Eu-Digital-ET.pdf

UM-TPV-Click-Eu-Digital-ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404H/12 22PFL3404H/12 26PFL3404H/12 32PFL3404H/12 42PFL3604H/12 19PFL3404D/12 22PFL3404D/12 26PFL3404D/12 32PFL3404D/12 42PFL3604D/12

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

TV

TV TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E e SPIKKER Eesti Lugege esmalt espikker Kuidas kasutada 13 Funktsioonid 4K lahutusvõime 14 Koduekraan 15 Info Frame 16 Puutepadjaga juhtseade 17 TV Anywhere 18 DVB IP

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI

40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI (REF. NO.: 10090402) EESTI Sisukord Ohutusteave... 2 Alustusjuhend... 3 Teated, omadused ja tarvikud... 3 Kaugjuhtimispult... 6 Ühendused... 7 Esmakordne seadistus USB-ühendused... 8 Teleri menüü võimalused

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem