STR-DN1060/STR-DN860

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "STR-DN1060/STR-DN860"

Väljavõte

1 Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend EE STR-DN1060/STR-DN860

2 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid). Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase. Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist. Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste ja tuli. Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud. Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist. See sümbol hoiatab kasutajat kuuma pinna eest, mis võib tavatöös puudutamisel kõrvetada. Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis esitatud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3-meetrist ühenduskaablit. Euroopa klientidele Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektrija elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite. 2 EE

3 Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid. Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga Konan Minato-ku Tokyo, Japan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil. Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides. AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, ES, SE, CH, GB, RS Sagedusriba MHz on mõeldud vaid siseruumides kasutamiseks. See mitmekanaliline AV-vastuvõtja on mõeldud ühendatud seadmete heli ja video taasesituseks, muusika voogesituseks NFC-ga ühilduvatest nutitelefonidest või BLUETOOTHseadmest ning FM-tuunerist. See süsteem toetab ka voogedastust võrgus ja ekraanipeegeldust. Autoriõigustest See vastuvõtja sisaldab Dolby* Digitali ja Pro Logic Surroundi ning DTS-i** digitaalse ruumilise heli süsteemi. * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic, Surround EX ja topelt-d sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. ** DTS-i patendid leiate saidilt Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, DTS-HD, selle sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos on registreeritud kaubamärgid. DTS-HD Master Audio on ettevõtte DTS, Inc. kaubamärk. DTS, Inc. Kõik õigused on kaitstud. See vastuvõtja sisaldab kõrglahutusega multimeediumliidese (HDMI ) tehnoloogiat. Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. Apple, Apple i logo, AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod touch ja Retina on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. ipad Air ja ipad mini on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei kasutata märke ja. Kirjed Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt ipodi, iphone i või ipadiga ning arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudlusstandarditele. 3 EE

4 Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine seadmega ipod, iphone või ipad võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust. Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides. See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on keelatud, v.a juhul kui teil on Microsofti või Microsofti volitatud sidusettevõtte vastav litsents. LDAC nimi ja logo on Sony Corporationi kaubamärgid. DSEE HX on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson. Logod x.v.color (x.v.colour) ja x.v.color (x.v.colour) on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid. BRAVIA on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. PlayStation on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk. WALKMAN ja WALKMAN-i logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid. MICROVAULT on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. WPA ja WPA2 on ühingu Wi-Fi Alliance kaubamärgid. Wi-Fi CERTIFIED -i logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance sertimismärk. MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL-i logo on ettevõtte MHL Licensing, LLC. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sõna BLUETOOTH märk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid märke litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele. N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) teatis Üksikasju selle toote EULA kohta leiate jaotisest leht 11. Võrguteenuste EULA üksikasju vaadake iga võrguteenuse ikooni valikumenüü jaotisest [License agreement]. Täpsemat teavet GPL-i, LGPL-i ja muude tarkvaralitsentside kohta leiate selle toote menüü [Setup] jaotise [System Settings] valikust [Software License Information]. Toode sisaldab tarkvara, millele kehtib GNU üldine avalik litsents (GPL) või GNU vähem üldine avalik litsents (LGPL). Nende litsentside järgi on kliendil õigus GPL-i või LGPL-i tingimuste kohaselt selle tarkvara lähtekood endale saada, seda muuta ja jagada. Tootes kasutatud tarkvara lähtekoodi suhtes kehtivad GPL ja LGPL ning lähtekood on veebis kättesaadav. Allalaadimiseks minge järgmisele veebilehele. URL: Pange tähele, et Sony ei saa vastata ühelegi küsimusele selle lähtekoodi sisu kohta. 4 EE

5 Ettevaatusabinõud Ohutus Kui vastuvõtja korpusesse peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake vastuvõtja seinakontaktist välja ja laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida. Toiteallikad Enne vastuvõtja kasutamist veenduge, et seadme talitluspinge on sama mis teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on toodud vastuvõtja taga asuval sildil. Kui te ei kasuta vastuvõtjat pikemat aega, tõmmake see kindlasti seinakontaktist välja. Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest. Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas. Vastuvõtja kuumenemine Vastuvõtja kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate vastuvõtjat pidevalt pikka aega, tõuseb temperatuur korpuse peal, külgedel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge korpust. Vastuvõtja asukoht Vastuvõtja ülekuumenemise takistamiseks ja seadme tööea pikendamiseks asetage see kohta, kus on piisav ventilatsioon. Ärge asetage vastuvõtjat soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste põrutuste võimalus. Ärge asetage korpuse peale ühtegi eset, mis võiks blokeerida ventilatsiooniavasid ja põhjustada talitlushäireid. Ärge asetage vastuvõtjat muude seadmete lähedale, nt teler, VCR või kassettmakk. (Kui vastuvõtjat kasutatakse koos teleri, VCR-i või kassettmakiga ja see on nendele seadmetele liiga lähedale pandud, võib tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. See on eriti tõenäoline toaantenni (õhuantenni) kasutades.) Olge ettevaatlik vastuvõtja asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida. Kasutus Enne teiste seadmete ühendamist lülitage vastuvõtja välja ja tõmmake seinakontaktist välja. Puhastamine Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe pehme kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkohol või bensiin). Side BLUETOOTH-i kaudu BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada teineteisest ligikaudu 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Efektiivne sideulatus võib väheneda järgmistes oludes. Kui BLUETOOTH-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus. Kohtades, kuhu on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN). Läheduses on kasutusel olevad mikrolaineahjud. Asukohad, kus esineb muid elektromagnetlaineid. BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE b/g/n) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate oma BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) võimega seadme 5 EE

6 läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi. Kasutage vastuvõtjat vähemalt 10 meetri kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest. Kui kasutate oma BLUETOOTH-i seadet 10 meetri raadiuses, lülitage traadita kohtvõrguga (LAN-iga) seadme toide välja. Paigaldage vastuvõtja ja BLUETOOTH-seade teineteisele võimalikult lähedale. Vastuvõtjast levivad raadiolained võivad häirida teatud meditsiiniseadmete tööd. Kuna häired võivad põhjustada talitlushäireid, lülitage vastuvõtja ja BLUETOOTHseadme toide järgmistes oludes alati välja. Haiglates, rongides, lennukites, tanklates ja muudes kohtades, kus võib olla kergestisüttivaid gaase. Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses. Vastuvõtja toetab turvafunktsioone, mis on kooskõlas BLUETOOTH-i tehniliste andmetega, et tagada BLUETOOTH-tehnoloogia kasutamisel turvaline ühendus side ajal. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisustase olla aga piisav, seega olge BLUETOOTH-i tehnoloogiat kasutades side loomisel alati ettevaatlik. Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest BLUETOOTH-tehnoloogiaga side kasutamisel. BLUETOOTH-i side ei ole alati garanteeritud kõigi BLUETOOTHseadmetega, millel on vastuvõtjaga sama profiil. Vastuvõtjaga ühendatud BLUETOOTHseadmed peavad olema kooskõlas ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ettekirjutatud BLUETOOTH-i tehniliste andmetega ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Isegi kui seade on BLUETOOTH-i tehniliste andmetega kooskõlas, võib esineda juhuseid, kus BLUETOOTH-i seadme omadused või tehnilised andmed ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan või kasutusviis võivad olla erinevad. Olenevalt BLUETOOTH-seadmega ühendatud vastuvõtjast, sidekeskkonnast või ümbritsevatest oludest võib esineda müra või heli ei pruugi kostuda. Kui teil on vastuvõtja kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. 6 EE

7 Tehnilised andmed Võimendi jaotis STR-DN1060 Minimaalne RMS-i väljundvõimsus 1) (6 oomi, 20 Hz 20 khz, THD 0,09%) 100W + 100W Väljundvõimsus stereorežiimis 1) (6 oomi, 1 khz, THD 1%) 120 W W Väljundvõimsus ruumilise heli režiimis 1)2) (6 oomi, 1 khz, THD 0,9%) 165 W kanali kohta STR-DN860 Minimaalne RMS-i väljundvõimsus 1) (6 oomi, 20 Hz 20 khz, THD 0,09%) 95 W + 95 W Väljundvõimsus stereorežiimis 1) (6 oomi, 1 khz, THD 1%) 110 W W Väljundvõimsus ruumilise heli režiimis 1)2) (6 oomi, 1 khz, THD 0,9%) 150 W kanali kohta 1) Mõõdetud järgmistel tingimustel. Võimsuse nõuded: 230 V vahelduvvool, 50 Hz 2) Eesmiste, keskmiste, ruumilise heli, tagumiste ruumilise heli ja eesmiste ülemiste kõlarite etalonväljundvõimsus. Helivälja ja allika sätetest olenevalt ei pruugita heli esitada. Väljund (analoogrežiim) ZONE 2 5) Pinge: 2 V / 1 kilo-oom SUBWOOFER Pinge: 2 V / 1 kilo-oom Ekvalaiser Võimendustasemed ±10 db, 1 db sammuga 3) INPUT SHORT (helivälja ja ekvalaiseri möödaviigiga). 4) Kaalutud võrk, sisendi helitase. 5) Ainult mudel STR-DN1060. FM-tuuneri jaotis Häälestusvahemik 87,5 108,0 MHz (50 khz sammuga) Antenn (õhuantenn) FM-traatantenn (õhuantenn) Antenni (õhuantenn) liidesed 75 oomi, balansseerimata Video jaotis Sisendid/väljundid Video: 1 Vp-p, 75 oomi COMPONENT VIDEO*: Y: 1 Vp-p, 75 oomi PB: 0,7 Vp-p, 75 oomi PR: 0,7 Vp-p, 75 oomi 80 MHz HD Standby Through * Ainult mudel STR-DN1060. Sagedusvastus Analoog 10 Hz 100 khz, +0,5/ 2 db (möödajuhitud helivälja ja ekvalaiseriga) Sisend Analoog Tundlikkus: 500 mv/50 kilo-oomi S/N 3) : 105 db (A, 500 mv 4) ) Digitaalne (koaksiaal) Näivtakistus: 75 oomi S/N: 100 db (A, 20 khz LPF) Digitaalne (optiline) S/N: 100 db (A, 20 khz LPF) 7 EE

8 HDMI-video Sisend/väljund (HDMI-järguri plokk) STR-DN1060: pesad HDMI IN SAT/CATV (MHL) ja HDMI OUT A (TV) toetavad HDCP 2.2 protokolli. STR-DN860: pesad HDMI IN SAT/CATV (MHL) ja HDMI TV OUT toetavad HDCP 2.2 protokolli. HDCP 2.2 on värskelt täiendatud tehnoloogia autoriõiguste kaitsmiseks, mida kasutatakse sisu (nt 4K filmide) kaitsmiseks. Vorming 1) Toetab ainult YUV 4 : 2 : 0 / 8-bitist vormingut. 2) Toetab ainult 8-bitist vormingut. 3) Neid vorminguid toetab ka MHL 2 ja MHL 3 ühendus. 4) Neid vorminguid toetab ka MHL 3 ühendus. 2D Kaadri pakkimine 3D kõrvuti (pool) Ülal ja all (ülemine ja alumine) ,94/60 Hz 1) Hz 1) ,94/60 Hz 1) Hz 1) ,98/24 Hz 2)4) ,97/30 Hz 2)4) Hz 2)4) ,98/24 Hz 2)4) ,94/60 Hz 4) 4) 4) Hz 4) 4) 4) ,97/30 Hz 3) 4) 3) 3) Hz 3) 4) 3) 3) ,98/24 Hz 3) 4) 3) 3) ,94/60 Hz 3) 3) 3) Hz 3) 3) 3) ,94/60 Hz 3) 4) 3) 3) Hz 3) 4) 3) 3) ,97/30 Hz 3) 4) 3) 3) ,98/24 Hz 3) 4) 3) 3) ,94/60 Hz 3) Hz 3) ,94/60 Hz 3) 8 EE

9 MHL-i jaotis Toetatav MHL-i versioon Sisaldab MHL 2 (eesmine)*, MHL 3 (tagumine) Max vool 900 ma * Ainult mudel STR-DN1060. iphone i/ipadi/ipodi jaotis AV 5V 1.0 A MAX USB töötab seadmetega iphone 6, iphone 6 Plus, iphone 5s, iphone 5c, iphone 5, iphone 4s, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, ipod touch (2. kuni 5. põlvkond), ipod classic ja ipod nano (3. kuni 7. põlvkond). BLUETOOTH-i tehnoloogia töötab seadmetega iphone 6, iphone 6 Plus, iphone 5s, iphone 5c, iphone 5, iphone 4s, iphone 4, iphone 3GS ning ipod touch (4. ja 5. põlvkond). AirPlay töötab seadmetega iphone, ipad ja ipod touch, mis kasutavad operatsioonisüsteemi ios või uuemat, Maciga, mis kasutab operatsioonisüsteemi OS X Mountain Lion või uuemat, samuti arvutiga, mis kasutab tarkvara itunes või uuemat. Selle vastuvõtjaga saate BLUETOOTH-i või võrguühenduse kaudu kasutada rakendust SongPal. Saate iphone i/ipodi laadida ainult siis, kui need on ühendatud USB-pordiga ja vastuvõtja on sisse lülitatud. USB jaotis -port (USB): A-tüüpi (USB-mäluseadme ühendamiseks) Jaotis NETWORK Etherneti LAN 100BASE-TX Traadita kohtvõrk (LAN) Ühilduvad standardid: IEEE a/b/g/n Turvalisus: WPA/WPA2-PSK, WEP Raadiosagedus: 2,4 GHz, 5 GHz BLUETOOTH-i jaotis Sidesüsteem BLUETOOTH-i tehniliste andmete versioon 3.0 Väljund BLUETOOTH-i tehniliste andmete võimsusklass 1 Maksimaalne sidevahemik Tööulatus ligikaudu 30 m 1) Sagedusriba 2,4 GHz riba (2,4000 GHz 2,4835 GHz) Moduleerimismeetod FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum, sagedushüplemine) Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid 2) A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile, audio-video kaugjuhtimisprofiil) SPP (Serial Port Profile) Toetatud kodekid 3) SBC 4), AAC, LDAC Edastusvahemik (A2DP) 20 Hz kuni Hz (diskreetimissagedus 44,1 khz, 48 khz, 88,2 khz, 96 khz) 1) Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, juhtmeta telefon, vastuvõtu tundlikkus, antenni jõudlus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne. 2) BLUETOOTH-i standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-i side eesmärgile seadmete vahel. 9 EE

10 3) Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming. 4) Alamriba kodek. Üldine Võimsuse nõuded 230 V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine 240 W Elektritarbimine (ooterežiimis) STR-DN1060: 0,3 W (kui [Control for HDMI], [Standby Through], [Remote Start], [Bluetooth Standby] ja kõikide tsoonide toide on seatud väärtusele [Off]). 0,8 W (kui [Control for HDMI] on seatud väärtusele [On] ja [Standby Through], [Remote Start], [Bluetooth Standby] ning kõikide tsoonide toide on seatud väärtusele [Off]). 1,7 W (kui [Control for HDMI] ja [Bluetooth Standby] on seatud väärtusele [On] ja [Standby Through], [Remote Start] ning kõikide tsoonide toide on seatud väärtusele [Off]). STR-DN860: 0,3 W (kui [Control for HDMI], [Standby Through], [Remote Start] ja [Bluetooth Standby] on seatud väärtusele [Off]). 0,5 W (kui [Control for HDMI] on seatud väärtusele [On] ja [Standby Through], [Remote Start] ning [Bluetooth Standby] on seatud väärtusele [Off]). 1,7 W (kui [Control for HDMI] ja [Bluetooth Standby] on seatud väärtusele [On] ja [Standby Through] ning [Remote Start] on seatud väärtusele [Off]). Ligikaudsed mõõtmed (laius/kõrgus/ sügavus) STR-DN1060: 430 mm 172 mm 329,4 mm, sh eenduvad osad ja juhtelemendid. STR-DN860: 430 mm 156 mm 329,4 mm, sh eenduvad osad ja juhtelemendid. Ligikaudne kaal STR-DN1060: 10,4 kg. STR-DN860: 8,3 kg. Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. 10 EE

11 LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING OLULINE. ENNE TARKVARA KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT SIINSET LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUT ( EULA ). TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE SIINSE EULA TINGIMUSTEGA. KUI TE SIINSE EULA TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, EI TOHI TE TARKVARA KASUTADA. Siinne EULA on õiguslik leping teie ja Sony Corporationi ( SONY ) vahel. Siinne EULA kehtestab teie õigused ja kohustused seoses SONY tarkvara ja/või selle kolmanda osalise litsentsijatega (sh SONY sidusettevõtted) ning nende vastavate sidusettevõtetega (kokku KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD). See kehtib ka mis tahes värskendustele/ täiendustele, mida SONY pakub, tarkvara mis tahes prinditud, võrgus olevale või muule elektroonilisele dokumentatsioonile ja tarkvara loodud mis tahes andmefailidele (kokku TARKVARA). Kui pole märgitud teisiti, on TARKVARA mis tahes tarkvara, millel on eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping (sh, kuid mitte ainult, GNU üldine avalik litsents ja vähem/ teegi üldine avalik litsents) ning mis on kaetud EULA tingimuste asemel eraldiseisva kehtiva lõppkasutaja litsentsilepinguga ulatuses, mida vastav eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping ( VÄLISTATUD TARKVARA ) nõuab. TARKVARALITSENTS TARKVARA litsentsitakse, mitte ei müüda. TARKVARA on kaitstud autoriõiguste ja muude intellektuaalse omandi seadustega ning rahvusvaheliste lepingutega. AUTORIÕIGUS Kõik TARKVARA (sh, kuid mitte ainult, kõik pildid, fotod, animatsioonid, videod, heli, muusika, tekst ja apletid, mida TARKVARA sisaldab) õigused kuuluvad SONYLE või ühele või mitmele KOLMANDAST OSALISEST TARNIJALE. LITSENTSI ANDMINE SONY annab teile piiratud litsentsi TARKVARA kasutamiseks ainult ühilduva seadmega ( SEADE ) ja ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. SONY ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD säilitavad kõik TARKVARA puudutavad õigused, nimetused ja huvid (sh, kuid mitte ainult, kõik intellektuaalse omandi õigused), mida siinne EULA otseselt teile ei anna. NÕUDED JA PIIRANGUD Te ei tohi ühtki osa TARKVARAST täielikult ega osaliselt kopeerida, avaldada, kohandada, levitada, püüda tuletada lähtekoodi, muuta, lahti võtta, osadeks lammutada ega luua TARKVARAST mis tahes tuletatud töid, välja arvatud juhul, kui TARKVARA teadlikult tuletuslikele töödele kaasa aitab. Te ei tohi muuta ega rikkuda TARKVARA digitaalsete õiguste halduse funktsionaalsust. Te ei tohi eirata TARKVARA mis tahes funktsioone ega kaitset ega TARKVARAGA operatiivselt seotud mehhanisme ega neid muuta või eemaldada. Te ei tohi eraldada ühtki üksikut TARKVARA komponenti, et kasutada seda mitmes SEADMES, välja arvatud juhul, kui SONY on selleks selgesõnalise loa andnud. Te ei tohi eemaldada, muuta, katta ega moonutada ühtki TARKVARA kaubamärki ega teatist. Te ei tohi TARKVARA jagada, levitada, üürile anda, laenutada, alamlitsentsida, määrata, edastada ega müüa. Tarkvara, võrguteenused või muud TARKVARAST erinevad tooted, millest TARKVARA toimimine oleneb, võivad olla häiritud või seiskuda tarnijate (tarkvara tarnijad, teenusepakkujad või SONY) soovil. SONY ja tarnijad ei garanteeri, et TARKVARA, võrguteenused, sisu või muud tooted on jätkuvalt saadaval või et need toimivad ilma häireteta või muutusteta. 11 EE

12 TARKVARA KASUTAMINE AUTORIÕIGUSTEGA MATERJALIDE KORRAL TARKVARA võib olla kasutatav teie ja/või kolmandate osaliste loodud sisu vaatamiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ja/või kasutamiseks. Selline sisu võib olla kaitstud autoriõigustega, muude intellektuaalse omandi seadustega ja/või lepingutega. Nõustute kasutama TARKVARA ainult kooskõlas kõikide sisule kehtivate seaduste ja lepingutega. Mõistate ja nõustute, et SONY võib kasutusele võtta sobivad meetmed TARKVARA salvestatud, töödeldud või kasutatud sisu autoriõiguste kaitsmiseks. Nende meetmete alla kuuluvad (kuid mitte ainult) teatud TARKVARA funktsioonide kaudu teie varundamise ja taastamise sageduse loendamine, keeldumine teie andmete taastamise võimaldamise taotlusest ja siinse EULA lõpetamine, kui kasutate TARKVARA ebaseaduslikult. SISUTEENUS ARVESTAGE SELLEGA, ET TARKVARA VÕIB OLLA MÕELDUD KASUTAMISEKS SISUGA, MIS ON SAADAVAL ÜHE VÕI MITME SISUTEENUSE ( SISUTEENUS ) KAUDU. TEENUSE JA SISU KASUTAMISELE KEHTIVAD SELLE SISUTEENUSE TINGIMUSED. KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, PIIRATAKSE TEIE TARKVARA KASUTAMIST. Mõistate ja nõustute, et teatud sisu ja teenused, mis on TARKVARA kaudu saadaval, võivad olla kolmandate osaliste pakutavad ja SONYL ei ole nende üle kontrolli. SISUTEENUSE KASUTAMISEKS ON VAJA INTERNETIÜHENDUST. SISUTEENUS VÕIDAKSE IGAL AJAL KATKESTADA. INTERNETI ÜHENDUVUS JA KOLMANDA OSALISE TEENUSED Mõistate ja nõustute, et juurdepääsuks TARKVARA teatud funktsioonidele on vaja Internetiühendust, mille eest olete ainuisikuliselt vastutav. Veel olete ainuisikuliselt vastutav oma Internetiühendusega seotud kolmanda osalise maksete tasumise ees (sh, kuid mitte ainult, internetiteenuse pakkuja või eetriaja tasud). TARKVARA kasutus võib olla piiratud või keelatud olenevalt teie internetiühenduse ja teenuse võimalustest, ribalaiusest või tehnilistest piirangutest. Interneti ühenduvuse tingimuste, kvaliteedi ja turvalisuse eest vastutab täielikult kolmas osaline, kes teenust pakub. EKSPORT JA MUUD MÄÄRUSED Nõustute kinni pidama kõikidest kehtivatest ekspordi- ja taasekpordi piirangutest ning selle piirkonna või riigi määrustest, kus te elate. Samuti ei edasta te TARKVARA ega anna volitust selle edastamiseks keelatud riiki ega riku muul viisil mis tahes piiranguid ega määrusi. OHTLIK KASUTAMINE TARKVARA ei suuda rikkeid hallata ega ole loodud, toodetud ega mõeldud kasutamiseks või edasimüümiseks seadmetes, mida kasutatakse ohtlikus keskkonnas, mis nõuavad töötamist riketeta (nt tuumarajatised, lennukite navigatsiooniseadmed või sidesüsteemid, lennujuhtimine, elu hoidvad seadmed või relvasüsteemid), milles TARKVARA tõrge võib põhjustada surma, inimvigastusi või tõsiseid füüsilisi kahjustusi või keskkonnakahjusid ( OHTLIK KASUTAMINE ). SONY, kõik KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD ja kõik nende vastavad sidusettevõtted tühistavad OHTLIKU KASUTAMISE korral otsese või kaudse garantii, kohustuse või tingimuse. TARKVARA GARANTII PIIRANGUD Mõistate ja nõustute, et kasutate TARKVARA omal vastutusel ja et vastutate TARKVARA kasutamise eest. TARKVARA pakutakse olemasoleval kujul ilma mis tahes garantiide, kohustuste või tingimusteta. 12 EE

13 SONY JA KÕIK KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD (selles jaotises nimetatakse SONYT ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAID kõiki SONYKS ) ÜTLEVAD LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST (SH, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, RIKKUMISTE PUUDUMISE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBILIKKUSE KAUDNE GARANTII). SONY EI GARANTEERI EGA ESITA TINGIMUSI EGA VÄITEID, (A) ET MIS TAHES TARKVARA FUNKTSIOONID VASTAVAD TEIE NÕUETELE VÕI ET NEID VÄRSKENDATAKSE, (B) ET MIS TAHES TARKVARA KASUTUS ON KORREKTNE JA VEATU VÕI ET KÕIK VEAD PARANDATAKSE, (C) ET TARKVARA EI KAHJUSTA MÕND MUUD TARKVARA, RIISTVARA EGA ANDMEID, (D) ET KÕIK TARKVARAD, VÕRGUTEENUSED (SH INTERNET) VÕI TOOTED (V.A TARKVARA), MILLEST TARKVARA TOIMIMINE OLENEB, ON JÄTKUVALT SAADAVAL, HÄIRETETA VÕI MUUTMATA KUJUL, JA (E) TARKVARA KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE TULEMUSTE ÕIGSUSE, TÄPSUSE, TÖÖKINDLUSE EGA MUU KOHTA. SONY VÕI SONY VOLITATUD ESINDAJA ANTUD SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI NÕUANDED EI LOO GARANTIID, KOHUSTUST EGA TINGIMUST, SAMUTI EI SUURENDA SELLE GARANTII ULATUST. KUI TARKVARA OSUTUB VIGASEKS, KANNATE KÕIK VAJALIKE TEENUSTE, REMONDI VÕI PARANDAMISE KULUD. MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI TOHI KAUDSEID GARANTIISID KÕRVALE JÄTTA, SEEGA EI PRUUGI NEED PIIRANGUD TEIE JAOKS KEHTIDA. VASTUTUSE PIIRANG SONY JA ÜKSKI KOLMANDAST OSALISEST TARNIJA (selles jaotises nimetatakse SONYT ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAID kõiki SONYKS ) EI VASTUTA SONY TARKVARAGA SEOTUD JUHUSLIKE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST, MIS TULENEVAD OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII TINGIMUSTE RIKKUMISEST, LEPINGU RIKKUMISEST, HOOLETUSEST, RANGEST VASTUTUSEST VÕI MIS TAHES MUUST ÕIGUSLIKUST TEOORIAST (SH, KUID MITTE AINULT, KÕIK KAHJUD, MIS TULENEVAD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST VÕI TULUST, ANDMEKAOST, TARKVARA VÕI MUU SEOTUD RIISTVARA KASUTAMISVÕIMALUSE KAOTAMISEST, TÖÖKATKESTUSEST JA KASUTAJA AJA KULUST) OLENEMATA SELLEST, KAS SELLISTE KAHJUDE TEKKE VÕIMALUSEST ON TEATATUD. IGAL JUHUL ON KOGU VASTUTUS SELLE EULA MIS TAHES SÄTTE ALUSEL PIIRATUD TOOTE EEST TASUTUD SUMMAGA. MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI TOHI JUHUSLIKKE EGA KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSI VÄLISTADA EGA PIIRATA. SELLISEL JUHUL EI KEHTI ÜLALNIMETATUD VÄLISTUS VÕI PIIRANG TEIE JAOKS. AUTOMAATSE VÄRSKENDAMISE FUNKTSIOON Aeg-ajal võivad SONY ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD automaatselt TARKVARA värskendada või muul viisil muuta (sh, kuid mitte ainult, turbefunktsioonide parendamise, tõrgete parandamise ja funktsioonide täiustamise eesmärgil, seda ajal, kui te SONY või kolmanda osalise servereid kasutate või vastupidi). Värskendused või muudatused võivad funktsioone (sh, kuid mitte ainult, teile vajalikke funktsioone) või muid TARKVARA aspekte kustutada või nende olemust muuta. Mõistate ja nõustute, et sellised tegevused võivad ilmneda SONY äranägemise järgi ning SONY võib TARKVARA edaspidiseks kasutamiseks seada tingimuse, et installite värskenduse või muudatuse või nõustute sellega. Kõik värskendused/muudatused loetakse selle EULA TARKVARA osaks. Siinse EULA-ga nõustudes nõustute värskenduse/muudatusega. 13 EE

14 KOGU LEPING, ÕIGUSTE LOOVUTAMINE, LAHUTAMINE Siinse EULA ja SONY privaatsuspoliitikad (parandustega ja aeg-ajalt muudetud) moodustavad teie ja SONY vahelise TARKVARA-lepingu. SONY ebaõnnestumine mõne EULA õiguse või sätte täitmisel või jõustumisel ei too kaasa selle õiguse või sätte loovutamist. Kui mõni siinse EULA osa on vale, ebaseaduslik või jõustamatu, tuleb sätet rakendada maksimaalsel lubatud määral, et säilitada EULA eesmärk, ja muud osad kehtivad täiel määral. KEHTIV SEADUSANDLUS JA JURISDIKTSIOON Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi kohta ei kehti siinsele EULA-le. See EULA kehtib Jaapani seaduste alusel, arvestamata mis tahes seaduslikke vastuolusid. Selle EULA-ga seotud vaidluste tekkimisel lahendatakse need Jaapanis Tokyo piirkonnakohtus ja siinkohal nõustuvad osalised lahendama vaidlused ja õigusküsimused selles kohtus. ÕIGLASED ABINÕUD Kui siinses EULA-s ei ole määratud teisiti, siis mõistate ja nõustute, et EULA rikkumine või täitmatajätmine põhjustab SONYLE parandamatuid kahjusid, mille korral rahalised kahjud oleksid ebapiisavad, ja nõustute sellega, et SONY rakendab mis tahes keelde või õiglasi abinõusid, mida SONY peab antud tingimustes vajalikuks või sobivaks. SONY võib kasutusele võtta mis tahes seaduslikke ja tehnilisi abinõusid, et ära hoida selle EULA rikkumist ja/või et lepingut jõustada (sh, kuid mitte ainult, teie TARKVARA kasutamise kohene lõpetamine), kui SONY on oma äranägemise järgi otsustanud, et rikute või kavatsete rikkuda seda EULA-t. Need abinõud on täienduseks mis tahes muudele abinõudele, mida SONY võib seaduse, õigluse või lepingu alusel kasutada. LEPINGU LÕPETAMINE Rikkudes litsentsilepingu mis tahes tingimusi, võib SONY selle EULA lõpetada mis tahes muid õigusi arvestamata. Sellise lõpetamise korral peate lõpetama TARKVARA igasuguse kasutamise ja hävitama kõik selle eksemplarid. MUUDATUS SONYL ON ÕIGUS MUUTA SELLE EULA MIS TAHES TINGIMUSI OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI, POSTITADES SONY MÄÄRATUD VEEBISAIDILE TEATISE, SAATES TEATISE MEILIGA TEIE ANTUD AADRESSILE, LISADES TEATISE TÄIENDUSTE/VÄRSKENDUSTE TOIMINGUAKNASSE VÕI KASUTADES MIS TAHES MUUD SEADUSLIKULT TUVASTATAVAT TEATISE VORMI. Kui te muudatustega ei nõustu, võtke juhtnööride saamiseks kohe SONYGA ühendust. Teie jätkuv TARKVARA kasutamine pärast mõne sellise märkuse kehtimahakkamise kuupäeva toimub lepingu, mis on muudatustega seotud, järgi. KOLMANDA OSALISE SOODUSTUSED Igale KOLMANDAST OSALISEST TARNIJALE on siinse EULA iga sättega sõnaselgelt ette nähtud kolmanda osalise soodustus, mis puudutab osalise TARKVARA, ja osalisel on õigus seda rakendada. Kui teil on siinse EULA kohta küsimusi, võtke ühendust SONYGA, kirjutades sobiva piirkonna või riigi SONY kontaktaadressile. Autoriõigus 2014 Sony Corporation. 14 EE

15

16 Kui teil on vastuvõtja kasutamise kohta küsimusi, vaadake spikrit (1) (EE) 2015 Sony Corporation

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 4-485-833-13(1) (EE) Blu-ray Disci / DVD kodukinosüsteem Viitejuhend BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

STR-DA2800ES

STR-DA2800ES 4-429-113-31(3) (EE) Mitme kanaliga AV-vastuvõtja Kasutusjuhend Lugege kõigepealt vastuvõtjaga kaasas olnud kiirseadistusjuhendit. Selle abil saate ühendustest ja vastuvõtja kasutamisest paremini aru.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500 4-549-793-11(2) (EE) Blu-ray Disc / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: www.sony.eu/support 2 HOIATUS Alustamine 6

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

BDP-S6200

BDP-S6200 4-476-198-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: http://support.sony-europe.com/ 2 HOIATUS

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 12. Traadita kohtvõrk ja hajaspektriside Side IRT3930 Ivo Müürsepp 2 Eksamiajad: Esimene eksamieelne konsultatsioon: T 02.01.2018 kell 10:00 Esimene eksamiaeg: R 05.01.2018 kell 10:00 Teine konsultatsiooniaeg

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc Kasutusjuhend Audio / video mitmekanaliline ressiiver OLULINE Välgunool võrdkülgses kolmnurgas hoiatab, et seadme sisemuses on kohti isoleerimata pingega, mis võivad kesta avamisel osutuda ohtlikuks. HOIATUS:

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM RUNNER 0001002_QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM Runner UG.book Page 2 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Runner UG.book Page 4 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Alustamine Enne alustamist on hea

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 6 Osad ja nimetused 7 Juhtnupud 10 Kuulmisprogrammid 11

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem