40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "40FDI7514 (REF. NO.: ) EESTI"

Väljavõte

1 (REF. NO.: ) EESTI

2 Sisukord Ohutusteave... 2 Alustusjuhend... 3 Teated, omadused ja tarvikud... 3 Kaugjuhtimispult... 6 Ühendused... 7 Esmakordne seadistus USB-ühendused... 8 Teleri menüü võimalused ja funktsioonid Teleri üldine kasutamine Tarkvarauuendus Tõrkeotsing ja nõuanded Arvutisisendi tavalised kuvarežiimid AV- ja HDMI-signaalide ühilduvus USB-režiimi toetatud failivormingud Toetatud DVI lahutusvõimed Internetisirvija Eesti 1 1

3 Ohutusalane teave ETTEVAATUST ELEKTRILÖÖGIOHT MITTE AVADA ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE EESMIST EGA TAGUMIST KATET. SISEMUSES EI OLE KASUTAJAPOOLSET HOOLDUST VAJAVAID OSI. JÄTKE HOOLDUSTÖÖD KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATELE. Teleri kasutamine ekstreemsetes keskkonnatingimustes võib seda kahjustada. Äärmuslike ilmaolude (torm, äike) korral ja siis, kui telerit pikemat aega ei kasutata (sõidate puhkusele), eemaldage seade vooluvõrgust. Teler eemaldatakse vooluvõrgust tõmmates pistiku välja, mistõttu peab pistik olema alati ligipääsetav. See sümbol esineb seadmega kaasas olevates dokumentides kohtades, kus on väga olulist teavet seadme kasutamise ja hoolduse kohta. Märkus. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid vastavate funktsioonide kasutamiseks. TÄHTIS! Enne paigaldamist või kasutamist lugege need juhised täielikult läbi HOIATUS! Ärge laske kunagi vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või piisavate kogemuste ja/või teadmisteta inimestel (k.a lastel) kasutada elektriseadmeid ilma järelvalveta. Jätke õhutuse jaoks ümber teleri vähemalt 10 cm vaba ruumi. Ärge blokeerige õhutusavasid. Ärge asetage telerit kaldus või ebastabiilsetele pindadele, kuna teler võib ümber kukkuda. Kasutage seda seadet mõõdukas kliimas. Toitejuhtme pistik peaks olema kergesti ligipääsetav. Ärge asetage telerit, mööblit vms toitejuhtmele. Kahjustatud toitejuhe/pistik võib põhjustada tulekahju või anda elektrilöögi. Tõmmake toitejuhet pistikust, ärge eemaldage telerit vooluvõrgust toitejuhtmest tõmmates. Ärge puudutage toitejuhet/pistikut märgade kätega, kuna see võib põhjustada lühise või elektrilöögi. Ärge tehke kunagi toitejuhtmesse sõlme ega siduge seda teiste juhtmetega kokku. Kui juhe saab kahjustatud, siis tuleb see välja vahetada ning seda peaksid tegema ainult kvalifitseeritud töötajad. Ärge kasutage telerit niiskes ega märjas keskkonnas. Ärge laske teleril kokku puutuda vedelikega. Kui teleri korpus puutub kokku mis tahes vedelikuga, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja laske enne selle edasist kasutamist seade kvalifitseeritud töötajal üle vaadata. Ärge jätke telerit otsese päikesekiirguse kätte, lahtise leegi ega tugevate soojusallikate, näiteks elektriradiaatorite lähedusse. Liiga valju heli kuulamine kõrvaklappide ja kuularitega võib põhjustada kuulmise halvenemist. Tagage, et teleri peale ei asetata avatud leekidega soojusallikaid, nt süüdatud küünlaid. Vigastuste vältimiseks tuleb teler juhiseid järgides kindlalt seinale kinnitada (kui see võimalus on olemas). Kohati võivad mõned mitteaktiivsed pikslid ilmuda ekraanile püsivate siniste, roheliste või punaste punktidena. See ei mõjuta teie toote talitlust. Olge ettevaatlikud, et te ei kriimustaks ekraani küünte või teiste kõvade objektidega. Enne puhastamist eemaldage teleri toitejuhtme pistik pistikupesast. Kasutage puhastamiseks ainult pehmet kuiva riidelappi. HOIATUS! ELEKTRILÖÖGIOHT ETTEVAATUST TÄHTIS! Märkus. Raske vigastuse või surma oht Ohtlik pinge Vigastuse või esemete kahjustamise oht Seadme õige kasutamine Lisamärkused 2 Eesti 2

4 Alustusjuhend Teated, omadused ja tarvikud Keskkonnaalane teave See teler on loodud tarbima vähem energiat, et aidata kaasa keskkonna säästmisele. Energiatarbimise vähendamiseks peaksite te toimima alljärgnevalt: Saate kasutada pildimenüüs asuvat energiasäästrežiimi seadet. Kui valite energiasäästurežiimi ökonoomse seade Eco, lülitub teler energiasäästurežiimile ning seadme heledus vähendatakse optimaalsele tasemele. Pange tähele, et kui teler on energiasäästurežiimil, ei ole mõned pildiseaded kasutatavad. Kui vajutate parempoolset noolenuppu, kuvatakse ekraanile teade, Screen will be off in 15 seconds. (Ekraan lülitub 15 sekundi möödudes välja). Ekraani koheseks väljalülitamiseks valige PROCEED (JÄTKA) ja vajutage OK. Kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub ekraan 15 minuti möödudes välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või teleri mis tahes nuppu. Kui lülitate energiasäästurežiimi Power Save Mode välja, seatakse pildirežiimiks automaatselt Dynamic (Dünaamiline). Kui telerit ei kasutata, lülitage see välja või eemaldage vooluvõrgust. See vähendab samuti energiatarbimist. Ooterežiimi teated 1. Kui teler ei saa ühtegi sisendsignaali (nt antenni kaudu või HDMI-allikast) 5 minuti jooksul, siis lülitub teler ooterežiimi. Kui te teleri seejärel sisse lülitate, kuvatakse alljärgnev teade: TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time (Teler lülitus automaatselt ooterežiimile, kuna pikka aega ei võetud vastu ühtki signaali). Jätkamiseks vajutage nuppu OK. 2. Kui teler on sisse lülitatud, kuid seda ei ole pikema aja jooksul kasutatud, siis lülitub teler ooterežiimile. Kui te teleri seejärel sisse lülitate, kuvatakse järgnev teade: TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time (Teler lülitus automaatselt ooterežiimile, kuna pikka aega ei võetud vastu ühtki signaali). Jätkamiseks vajutage OK. Omadused Kaugjuhtimisega värviteler. Maapealse/kaabel-/satelliitsignaali sisseehitatud digitaaldekooderiga teler (DVB-T/C) HDMI-sisendid teiste HDMI-pesadega seadmetega ühendamiseks USB-sisend. OSD menüüsüsteem. Scart-pesa väliste seadmetega (nt DVD-mängija, videomängud jne) ühendamiseks Stereo-helisüsteem. Teletekst. Kõrvaklappide ühendus. Automaatne programmeerimissüsteem. Käsitsihäälestus. Automaatne väljalülitus kuni kuue tunni möödumisel. Unetaimer. Lapselukk. Automaatne helivaigistus signaali puudumisel. NTSC-taasesitus. AVL (automaatne helitugevuse piiramine). PLL (sageduse otsing). Arvutisisend. Isehäälestus Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 jaoks. Mängurežiim (valikuline). Ethernet (LAN) internetiühenduse ja hooldustööde jaoks n juhtmevaba ühenduvuse tugi USB-tongli kaudu Kaasasolevad tarvikud Kaugjuhtimispult Patareid: 2 x AAA Kasutusjuhend Lühijuhend Kaabel külgmisesse AV-pessa ühendamiseks Teleri kontrolllüliti ja selle kasutamine 1. Üles 2. Alla 3. Helitugevuse / programmi / allikaloendi valik ning sisse ja ooterežiimile lülitamine Juhtnupp lubab teil muuta teleri helitugevust/ programmi/ allikat ja ooterežiimi funktsioone. Eesti 3 3

5 VGA Helitugevuse muutmine. Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu üles. Helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu alla. Kanali muutmine: Kui vajutate nupu keskele, kuvatakse ekraanile teabekuva. Kerige läbi salvestatud kanalite, vajutades nuppu kas üles või alla. Allika muutmine: Kui vajutate nupu keskele kaks korda (kokku teisel korral), kuvatakse ekraanile allikaloend. Kerige läbi saadaolevate allikate, vajutades nuppu kas üles või alla. Teleri väljalülitamine: vajutage nupu keskele ja hoidke seda mõni sekund all, teler lülitub ooterežiimile. Märkused Kui lülitate teleri välja, algab tsükkel helitugevuse seadetest alates uuesti. Peamenüüd juhtnuppude abil ekraanile kuvada ei saa. Kasutamine kaugjuhtimispuldiga Peamenüü kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi menüünuppu Menu. Valige vasaku või parema noolenupu abil menüüsakk ja vajutage menüüsse sisenemiseks OK. Suvandi valimiseks ja seadmiseks kasutage vasakut / paremalt / üles / alla noolenuppe. Menüükuvast väljumiseks vajutage naasmisnuppu Return/Back või menüünuppu Menu. Sisendi valimine Kui olete teleriga ühendanud väliseid süsteeme, saate lülitada telerit erinevate sisendiallikate vahel. Eri sisendite valimiseks vajutage mitu korda järjest kaugjuhtimispuldi allikanuppu. Kanalite ja helitugevuse muutmine Kanali vahetamiseks ja helitugevuse muutmiseks saate kasutada kaugjuhtimispuldi helitugevuse V+/ ja P +/ nuppe. Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti Toite ühendamine TÄHTIS: Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga V, 50 Hz pistikupesas. Pärast lahtipakkimist laske teleri temperatuuril enne vooluvõrku ühendamist ühtlustuda toatemperatuuriga. Ühendage toitekaabel pistikupessa. Antenni-/kaabli-/satelliitantenniühendus Ühendage antenni või kaabeltelevisiooni pistik teleri tagumisel alumisel küljel asuvasse ANTENNI SISENDISSE (ANT). Teave SPDIF Õhulevi Aerial või kaabellevi or Cable KAUBAMÄRGI KINNITUS Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsiga. Sümbolid Dolby ja topelt-d on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud tootemärgid USA-s ja teistes riikides. Eemaldage ettevaatlikult kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev kate. Paigaldage kaks AAA-patareid. Veenduge, et märgid (+) ja (-) kokku langevad (järgige polaarsust). Pange kate uuesti tagasi. Lugupeetud klient, kui ühendate HDMI kaablit oma Funai LCD-teleri külge, siis kasutage ainult sertifitseeritud HDMI kaablit, et tagada piisav immuunsus parasiitliku sageduskiirguse vastu. Sertifitseeritud HDMI kaablit on võimalik tuvastada kaablil või kaabli pakendil oleva HDMI logo järgi. 4 Eesti 4

6 YouTube ja YouTube i logo on Google Inc. kaubamärgid. Kasutaja informatsioon vananenud seadmete ja kasutatud patareide kõrvaldamiseks [Ainult Euroopa Liidus] Need sümbolid tähistavad seda, et selliste sümbolitega seadmeid ei tohi kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Kui soovite toodet või patareisid käibelt kõrvaldada, siis kasutage selleks sobivaid jäätmete kogumissüsteeme või jäätmekäitlusasutusi. Märkus. Patarei sümboli all olev märk Pb viitab sellele, et see patarei sisaldab pliid. Tooted Patarei Spetsifikatsioonid Teleringhääling Kanalite vastuvõtmine Digisignaali vastuvõtt Eelseadistatud kanalite arv Kanali indikaator RF-antenni sisend LNB-sisend PAL SECAM BG/I/DK/LL' VHF (BAND l/lll) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Maapealse kaabelsignaali sisseehitatud digitaaldekooderiga teler (DVB-T-C) 1000 Ekraanimenüü 75 oomi (tasakaalustamata) 75 oomi (tasakaalustamata) Tööpinge Vahelduvpinge V, 50 Hz. Audio Heli väljundvõimsus (WRMS.) (10% THD) Võimsus Kaal Teleri mõõtmed L x P x K (koos alusega) Teleri mõõtmed L x P x K (aluseta) Ekraan Töötemperatuur ja niiskustase German + Nicam Stereo 2 x W 11,00 kg 220 x 930 x 609 mm 93 x 930 x 569 mm 40 tolli 0 kuni 40 C, maksimaalne niiskus 85% Eesti 5 5

7 Alustusjuhend Kaugjuhtimispult MÄRKUS: Kaugjuhtimispuldi tööulatus on ligikaudu 7 m. Nupu Minu nupp 1 kasutamine (*) Selle nupu põhifunktsioon on YouTube'i lingi käitamine. Kui soovite seda funktsiooni siiski muuta, vajutage soovitud allikal, kanalil või lingil olles viie sekundi jooksul nuppu MINU NUPP 1, kuni ekraanile kuvatakse teade MY BUTTON IS SET (MINU NUPU ASETUS ON TEHTUD). See kinnitab, et valitud MINU NUPP on seotud valitud funktsiooniga. Pange tähele, et kui tehakse esmakordset seadistust, omistatakse nupule MINU NUPP 1 uuesti vaikefunktsioon. Nupu Minu nupp 2 kasutamine (**) Selle nupu põhifunktsioon on ühelt leviallikalt teisele lülitumine. Kui vajutate soovitud allikal, kanalil või lingil olles viie sekundi jooksul nuppu MINU NUPP 2, kuvatakse ekraanile teade MY BUTTON IS SET (MINU NUPU ASETUS ON TEHTUD). See kinnitab, et valitud MINU NUPP on seotud valitud funktsiooniga. 1. Ooterežiimile ja sisselülitusnupp 2. Taasesitus (meediasirvija režiimis) 3. Funktsioon puudub 4. Mono-/stereoheli duaalrežiim l-ll / Hetkel kasutatav keel 5. Tagasikerimine (meediasirvija režiimis) 6. Värvilised nupud 7. Numbrinupud 8. Kanalite loend 9. Liikumisnupud 10. Ok/Kinnitusnupp 11. Menüü sisse/välja 12. Naasmisnupp 13. Internet 14. Meediasirvija 15. Elektrooniline telekava (ETK) 16. Teletekst - Pildile kuvamine 17. Heli valjemaks/vaiksemaks 18. Vaigistus 19. Eelmine/järgmine kanal 20. Pildi mõõtmed 21. Info / näita (TXT-režiimis) 22. Minu nupp 1 / YouTube (*) 23. Minu nupp 2 Lülitamine ühelt digitaal-, kaabel- või satelliitleviallikalt teisele (**) 24. Välju 25. Kiirmenüü 26. Eelmine saade / Praegu (ETK-režiimis) 27. Edasikerimine (meediasirvija režiimis) 28. Subtiitrite sisse- ja väljalülitamine (meediasirvija režiimis) 29. Stopp (meediasirvija režiimis) 30. Pausimine (meediasirvija režiimis) 31. AV/Allikas Teletekst Kuvamiseks vajutage nuppu. Pildile kuvamise režiimi aktiveerimiseks vajutage uuesti. Ning vajutage seda väljumiseks uuesti. Järgige digitaalse teleteksti ekraanil kuvatavaid juhiseid. Digitaalne teletekst Vajutage digitaalse teleteksti informatsiooni vaatamiseks nuppu. Kasutage seda värviliste nuppude, kursorinuppude ja OK-nupu abil. Kasutusmeetod võib erineda sõltuvalt digitaalse teleteksti sisust. Järgige digitaalse teleteksti ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui nuppu vajutatakse uuesti, naaseb teler tagasi teleülekande juurde. 6 Eesti 6

8 Alustusjuhend Ühendused Ühendus Tüüp Kaablid Seade KÜLGMINE AV SPDIF KÜLGMINE AV KÕRVAKLAPID Scart-ühendus (tagaküljel) VGA-ühendus (tagaküljel) PC/YPbP HDMI-ühendus (taga) SPDIFF (koaksiaalväljund) ühendus (tagaküljel) Külgmine AVühendus (audio/video) (küljel) Kõrvaklappide ühendus (küljel) Külgmise audiovideo ühenduskaabel (kaasas) Külgmise AV ühenduskaabel (kaasas) PC helikaabel (Pole kaasas) MÄRKUS. Kui ühendate seadme YPbPr- või külgmise AV-sisendi kaudu, peate ühenduse saavutamiseks kasutama ühenduskaableid. Vt vasakpoolseid jooniseid. PC heliühenduse loomiseks peate kasutama KÜLGMISE AV-ÜHENDUSE VALGET JA PUNAST kaablisisendit. / Kui SCART-pessa on ühendatud väline seade, lülitub teler automaatselt AVrežiimile. Digikanalite (Mpeg4 H.264) vastuvõtu korral või meediasirvija režiimis ei ole võimalik kasutada scart-pesa väljundit. / Kui kasutate seinale paigaldamise komplekti (valikuline), soovitame enne teleri seinale paigaldamist kõik kaablid selle tagaküljele ühendada. /Ühendage ja eemaldage CI-moodul ainult siis, kui teler on VÄLJA LÜLITATUD. Seadete kohta leiate üksikasjalikku teavet mooduli kasutusjuhendist. / Teleri iga USB-sisend toetab kuni 500 ma voolutarbega seadet. Üle 500 ma voolutarbega seadete ühendamine võib telerit kahjustada. PC ühendus YPbPr-pessa YPbPrvideoühendus (küljel) USB-ühendus (küljel) YPbPr-ühenduskaabel (ei ole kaasas) Kui soovite teleri ühendada lisaseadme, veenduge enne ühenduste tegemist, et nii teler kui ka seade on välja lülitatud. Pärast ühenduste tegemist võite seadmed sisse lülitada ja neid kasutada. CI-ühendus (küljel) CAM moodul LAN Ethernetiühendus (tagaküljel) LAN- / ethernetikaabel Eesti 7 7

9 Alustusjuhend Esmakordne paigaldamine USB-ühendused Sisse/välja-lülitamine Teleri sisselülitamiseks Ühendage toitejuhe toiteallikaga, nt seinapistikupessa (vahelduvpinge V, 50 Hz). Teleri sisselülitamiseks ooterežiimist kas Vajutage kaugjuhtimispuldi Sisse- ja väljalülitusnuppu, nuppu P +/- või numbrinuppu. Vajutage juhtnuppu teleri küljel, kuni teler ooterežiimilt sisse lülitub. Teleri väljalülitamine Vajutage kaugjuhtimispuldi sisse- ja väljalülitusnuppu või teleri küljel olevat juhtnuppu, kuni teler ooterežiimile lülitub. Teleri täielikuks väljalülitamiseks eemaldage toitejuhe pistikupesast. Märkus. Kui teler on ooterežiimile lülitatud, võib vilkuda ooterežiimi LED-märgutuli, näidates, et on aktiveeritud mõni selline funktsioon nagu ooterežiimis otsing, allalaadimine eetri kaudu või taimer. LED-tuli võib vilkuda ka siis, kui lülitate teleri ooterežiimilt sisse. Esmakordne paigaldamine Teleri esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile keelevaliku menüü. Valige soovitud keel ja vajutage OK. Järgmisel kuval seadke liikumisnuppude abil oma eelistused ja valmis saades vajutage jätkamiseks OK. Märkus. Olenevalt asukohariigi valikust võidakse siinkohal nõuda PIN-koodi seadmist ja kinnitamist. Valitud PIN-kood ei tohi olla PIN-koodi peate sisestama, kui seda hiljem mis tahes menüü kasutamiseks nõutakse. Siinkohal saate aktiveerida suvandi Store Mode (kaupluserežiim). See suvand on ette nähtud kasutamiseks ainult kauplustes. Kodus kasutamiseks on soovitatav valida Home Mode (kodurežiim). Kui valitakse Store Mode (kaupluserežiim), kuvatakse kinnituskuva. Valige jätkamiseks JAH. See suvand on kättesaadav menüüs Other Settings (Muud seaded) ja selle saab hiljem sisse või välja lülitada. Kui valitakse kodurežiim, ei ole pärast esmakordset paigaldamist kaupluserežiim saadaval. Jätkamiseks vajutage nuppu OK. Antenni paigaldus Kui valite otsingutüübi valikukuval suvandi Aerial (antenn), otsib teler maapealse digileviga telekanaleid. Pärast kõikide saadaolevate kanalite salvestamist, kuvatakse ekraanil kanalite loend. Otsingu jooksul kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite kanaleid loogilise järjestuse (LCN) alusel sortida. Valige Yes (jah) ja vajutage kinnitamiseks OK. (*) LCN on loogiline kanalite numbrite süsteem, mis reastab saadaolevad ülekanded tuvastatava kanalite sageduse järgi (kui on saadaval). Kanalite loendist väljumiseks ja teleri vaatamiseks vajutage nuppu MENU. Kaabli paigaldus Kui valite suvandi Cable (kaabel) ja vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu OK, kuvatakse kinnituskuva. Valige YES (jah) ja vajutage jätkamiseks OK. Toimingu katkestamiseks valige NO ja vajutage OK. Järgmisel kuval saate valida sagedusvahemikke. Sisestage sagedusvahemik numbrinuppude abil käsitsi. Kui olete valmis, vajutage automaatotsingu alustamiseks nuppu OK. Märkus. Otsingu kestus muutub sõltuvalt valitud otsingusammust. Meedia taasesitamine USB-sisendi kaudu Saate ühendada 2,5- ja 3,5-tollise (välise toitega hdd) välise kõvaketta või USB mälupulga oma teleriga, kasutades teleri USB-sisendeid. TÄHTIS! Enne mäluseadmete teleriga ühendamist varundage neis olevad failid. Tootja ei vastuta failikahjustuste ega andmekao eest. Teatud tüüpi USBseadmed (nt MP3-mängijad) või USB-kõvakettad/ mälupulgad ei pruugi olla ühildatavad selle teleriga. Kui vormindate USB-kõvakettaid mälumahuga üle 1 TB (terabait), võib vormindusprotsessis esineda probleeme. Oodake veidi enne igat ühendamist ja eemaldamist, sest mängija võib ikka veel faile lugeda. Kui seda ei tehta, võivad USB-mängija ja USB-seade ise kahjustada saada. Ärge ühendage faili taasesituse ajal ajamit lahti. Teleri USB-sisenditega on võimalik kasutada USBjaotureid. Sellisel juhul soovitame kasutada välise toitega USB-jaotureid. Kui ühendate teleriga USB-kõvaketta, soovitame seda teha otse teleri USB-sisendi(te)sse. Märkus. Pildifaile vaadates suudab meediasirvija menüü ühendatud USB-seadmesse salvestatud pildifailidest kuvada vaid 1000 faili. 8 Eesti 8

10 Meediasirvija menüü Saate esitada USB-kettale salvestatud foto, muusika ja filmifaile, kui ühendate selle teleriga. Ühendage USB-ketas mõne teleri küljel asuva USB-sisendiga. MENU-nupu vajutamine meediasirvija režiimis annab juurdepääsu pildi, heli ja seadistuste menüü suvanditele. Sellest menüüst väljumiseks vajutage uuesti nuppu MENU. Te saate meediasirvija eelistusi muuta seadistuste menüüs. Kordus-/juhuesitusrežiimi kasutamine Käivitage taasesitusnupuga taasesitus ja aktiveerige Alustage taasesitust nupuga OK ja aktiveerige Käivitage taasesitusnupuga või nupuga OK taasesitus ja aktiveerige teler esitab järgmise faili ning määrab loendi kordusesitusse Sama faili esitatakse kordusena Sama faili esitatakse juhuesituses Kiirmenüü Kiirseadete menüü võimaldab kiiret ligipääsu mõnedele suvanditele. Selles menüüs on suvandid Power Save Mode, Picture Mode, Equalizer Settings, Favourites, Sleep Timer (energiasäästurežiim, pildirežiim, ekvalaiseri seaded, lemmikud, unetaimer) ja Information booklet (teabevihik). Kiirmenüü kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi kiirmenüünuppu Quick Menu. Loetletud funktsioonide kohta leiate üksikasjalikku teavet järgmistest jaotistest. Eesti 9 9

11 Teleri menüü omadused ja funktsioonid Pildimenüü sisu Režiim Kontrast Eredus Teravus Värv Energiasäästurežiim Taustavalgus (valikuline) Müra vähendamine Täpsemad seaded Dünaamiline kontrast Värvi temperatuur Pildi suumimine Filmi režiim Saate muuta pildirežiimi, et see sobiks teie eelistuste või nõudmistega. Pildirežiimi võib seada üheks järgnevatest: Cinema, Game, Sports, Dynamic (kino, mäng, sport, dünaamiline) ja Natural (loomulik). Ekraani heleda ja tumeda kontrastiväärtuste reguleerimine. Ekraani heledusväärtuste reguleerimine. Seab ekraanil kuvatavate objektide teravusväärtused. Seab värviväärtused, kohandab värve. Energiasäästurežiimile suvandi Eco, Picture Off (pilt väljas) või Disabled (välja lülitatud) valimine. (Kui režiim on dünaamiline, seatakse energiasäästurežiim automaatselt väljalülitatuks.) See suvand kontrollib taustavalguse taset. Taustavalgustuse funktsioon on inaktiivne, kui energiasäästurežiim on seatud ökonoomseks. Taustavalgust ei saa aktiveerida VGA või meediasirvija režiimis või kui pildirežiimiks on valitud Mäng. Kui ülekantav signaal on nõrk ja pildil on müra, kasutage suvandit Noise Reduction (müra vähendamine) müra vähendamiseks. Te saate muuta dünaamilise kontrasti väärtuse soovitud tasemele. Seab soovitud värvitooni. Seab soovitud pildi suuruse pildi suumimise menüüs. Märkus. Suvand Auto on kasutatav ainult scart-režiimis SCART PIN8 kõrgemadalpingelülitusega Filmid on võrreldes tavaliste telesaadetega salvestatud erineva kaadrite arvuga sekundis. Lülitage see funktsioon filme vaadates sisse, et näha kiireid stseene selgelt. Nahatoon Nahatooni saab muuta vahemikus 5 kuni 5. Värvinihe RGB võimendus HDMI True Black (HDMI ehtne must) PC Position (PC asend) Autoposition (asendi automaatoptimeerimine) Position (asendi optimeerimine) V Position (asendi optimeerimine vertikaalsuunas) Dot Clock (pikslisagedus) Phase (faas) Lähtestamine Kohandage soovitud värvitooni. RGB võimendusfunktsiooni kasutades saate muuta värvitemperatuuri väärtusi. HDMI-allikast saabuva signaali vaatamise korral on see funktsioon pildiseadete menüüs nähtav. Seda funktsiooni kasutatakse pildi musta tooni rõhutamiseks. Kuvatakse ainult siis, kui sisendallikaks on valitud VGA/PC. Optimeerib automaatselt ekraani. Optimeerimiseks vajutage OK. See funktsioon liigutab pilti horisontaalselt ekraani paremale või vasakule poolele. See funktsioon liigutab pilti vertikaalselt ekraani üla- või alaserva suunas. Punktkella (Dot Clock) muudatused korrigeerivad häireid, mis ilmnevad vertikaalsete triipudena intensiivsetel presentatsioonidel, nagu näiteks arvutustabelitel või paragrahvidel või väiksemate fontidega tekstil. Olenevalt sisendsignaali allikast (arvuti vms) võib ekraanipilt sisaldada müra või olla hägune. Faasi seadmisega saab katse-eksituse meetodil pildi selgemaks. Taastab pildiseadetena tehaseseaded (välja arvatud mängurežiimi korral). VGA-režiimis (arvuti) on mõned pildimenüü suvandid kättesaamatud. Selle asemel lisatakse arvutirežiimis olles VGArežiimi seaded pildiseadetele. 10 Eesti 10

12 Helimenüü sisu Helitugevus Ekvalaiser Balanss Kõrvaklapid Helirežiim AVL (automaatne helitugevuse piiramine) Headphone / Lineout (Kõrvaklapid / Väljundliin) Dynamic Bass (dünaamiline bassiheli) Surround Sound (stereoheli, valikuline) Digitaalne väljund Seadete menüü sisu Tinglik juurdepääs Keel Parental(*) (vanemakontroll) Taimerid Kuupäev/kellaaeg Allikad Network Settings (võrguseaded) Muud seaded: Menüü aegumine Krüpteeritud kanalite skaneerimine Sinine taust Tarkvarauuendus Rakenduse versioon Kuulmisvaegus Heli kirjeldus Automaatne teleri väljalülitus Reguleerib helitugevust. Valib ekvalaiseri režiimi. Kohandatud seadistusi saab teha ainult kasutajarežiimis. Reguleerib heli väljuma vasak- või parempoolsest kõlarist. Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine. Saate valida helirežiimi (kui vaadatav kanal seda toetab). Funktsioon seab helitugevuse selliselt, et erinevate programmide väljastatav helitase oleks fikseeritud. Kui ühendate kõrvaklapipesa kaudu teleriga välise võimendi, saate valida suvandi Lineout (väljundliin). Kui teleriga on ühendatud kõrvaklapid, valige suvand Headphone (kõrvaklapid). Dünaamilise bassiheli sisse- ja väljalülitamine. Stereohelirežiimile saab valida suvandi On (sees) või Off (väljas). Seab digitaalse audioväljundi tüübi. Kontrollib olemasolu korral tingliku juurdepääsu mooduleid. Olenevalt saatejaamast ja asukohariigist saate seada muu keele. Vanemakontrolli seadete muutmiseks sisestage õige salasõna. Selles menüüs saate hõlpsasti seada menüüluku, vanusepiirangu luku (võib oleneda valitud asukohariigist) ja lapseluku. Saate seada ka uue pin-koodi. Märkus: Vaikimisi PIN-koodiks võib olla seatud 0000 või Kui olete seadnud PIN-koodi esmakordsel seadistamisel (nõutav olenevalt valitud asukohariigist), kasutage enda seatud PIN-koodi. Seab unetaimeri, et lülitada teler välja pärast kindla aja möödumist. Seab taimerid valitud programmidele. Seab kuupäeva ja kellaaja. Lubab või keelab valitud allika suvandid. Kuvab võrguseaded. Kuvab teleri muud seadesuvandid. Muudab menüüakende kuvamise aega. Kui see seade on sisse lülitatud, lokaliseerib otsingufunktsioon ka krüpteeritud kanalid. Aktiveerib või deaktiveerib sinise taustavalguse süsteemi, kui signaal on nõrk või puudub. Tagab teleris uusima püsivara kasutamise. Kuvab rakenduse versiooni. Võimaldab ülekandja pakutavaid spetsiaalseid funktsioone. Pimedate või vaegnägijate jaoks taasesitatakse jutustust. See funktsioon on kasutatav ainult siis, kui edastatav kanal seda toetab. Seab aja, mis teler automaatselt ooterežiimile lülitub, kui seda ei kasutata. Eesti 11 11

13 Otsing ooterežiimis (valikuline) Store Mode (kaupluserežiim) Media Renderer (meedia visualiseerija) Käivitusrežiim Virtual Remote (virtuaalne kaugjuhtimispult) FollowMe TV Ooterežiimil otsib teler uusi või puuduvaid kanaleid. Kõik leitud uued telekanalid kuvatakse. Valige see režiim kaupluses eksponeerimise jaoks. Kui kaupluserežiim on lubatud, ei pruugi kõik teleri menüüvalikud olla saadaval. Meedia visualiseerimisfunktsioon võimaldab jagada nutifoni või tahvelarvutisse salvestatud faile. Kui nutifon või tahvelarvuti ühildub funktsiooniga Multimedia Server Access ja neile on installitud asjakohane tarkvara, saate fotosid teleris jagada/kuvada. Lisateavet leiate jagamiseks kasutatava tarkvara juhendist. Meedia visualiseerimisrežiim ei ole kasutatav koos internetiportaali funktsiooniga. See seade konfigureerib käivitusrežiimi eelistused. Virtuaalse kaugjuhtimispuldi funktsiooni sisse- ja väljalülitamine. Selle funktsiooni sisse- ja väljalülitamine. Paigaldamine ja menüü sisu taashäälestamine Automatic Channel Scan (Retune) (Kanalite automaatotsing, taashäälestus) Manuaalne kanalite skaneerimine Võrgukanalite skaneerimine Analoogne peenhäälestus Esmakordne paigaldamine Clear Service List (teenuseloendi tühjendamine) Kuvab automaatse häälestamise suvandid. Digitaalne õhulevi: otsib ja salvestab õhuleviga DVB-kanaleid. Digitaalne kaabellevi: otsib ja salvestab kaabelleviga DVB-kanaleid. Analoog: otsib ja salvestab analoogkanaleid. Digitaalne õhulevi & analoog: otsib ja salvestab õhuleviga DVB- ja analoogkanaleid. Digitaalne kaabellevi & analoog: otsib ja salvestab kaabelleviga DVB- ja analoogkanaleid. Seda seadet saate kasutada ülekandesageduse otsesisestamiseks. Otsib levialas seotud kanaleid. Seda seadet saate kasutada analoogkanalite peenhäälestuseks. See funktsioon ei ole saadaval, kui analoogkanaleid ei ole salvestatud. Kustutab kõik salvestatud kanalid ja seaded, lähtestab telerile tehaseseaded. Selle suvandiga saate salvestatud kanalid kustutada. 12 Eesti 12

14 Üldine teleri kasutamine Kanaliloendi kasutamine Teler paigutab kõik salvestatud kanalid loendisse. Te saate kanalite loendi suvandeid kasutades seda loendit muuta, seada lemmikuid või aktiivseid kanaleid. Vanemakontrolli seadistuste konfigureerimine Teatud saadete vaatamise keelamiseks saab kanaleid ja menüüsid vanemakontrolli süsteemi abil lukustada. Vanemaluku menüüsuvandite kuvamiseks peate sisestama PIN-koodi. Peale õige PIN-koodi sisestamist, kuvatakse vanemakontrolli seadete menüü. Menüülukk: võimaldab või keelab juurdepääsu menüüle. Vanusepiirangu lukk: kui see on seatud, saab see suvand ülekandjalt teavet vanusepiirangu kohta ning keelab ligipääsu ülekandele, kui selle vaatamine on vanusepiirangu tõttu keelatud. Lapselukk: kui lapselukk on seatud, saab telerit juhtida ainult kaugjuhtimispuldist. Sel juhul ei tööta juhtpaneeli nupud. Seadista PIN-kood: Määrab uue PIN-koodi. Avatud sirvija rakendus portaalis võidakse vanemakontrolli seadete muudatuste tulemusena deaktiveerida. Olenevalt esmakordsel seadistamisel valitud asukohariigist saab seda teha kolmel erineval moel. Kui valitud riigiks on Inglismaa, deaktiveerib avatud sirvija lapseluku sisselülitamine. Kui valitud riigiks on Prantsusmaa, deaktiveerib avatud sirvija vanusepiirangu luku seadmine kuni 15-aastastele kasutajatele. Kui valitakse ülaltoodud riikides erinev riik, deaktiveerib avatud sirvija ükskõik millise vanusepiirangu luku asetuse sisselülitamine. Märkus. Vaikimisi PIN-koodiks võib olla seatud 0000 või Kui olete seadnud PIN-koodi Esmakordsel seadistamisel(nõutav olenevalt valitud asukohariigist), kasutage enda seatud PIN-koodi. Olenevalt asukohariigist ei pruugi mõned suvandid olla kasutatavad. Elektrooniline telekava (ETK) Mõned kanalid edastavad teavet oma saatekavade kohta. ESK menüü kuvamiseks vajutage ESK nuppu. Punane nupp (eelmine päev): kuvab eelmise päeva saateid. Roheline nupp (järgmine päev): kuvab järgmise päeva saateid. Kollane nupp (suum): Laiemas ajavahemikus edastavate saadete kuvamiseks vajutage kollast nuppu. Sinine nupp (filter): Kuvab filtrimissuvandid. SUBTIITRID: Menüü Select Genre (vali žanr) kuvamiseks vajutage subtiitrite nuppu. Selle funktsiooni abil saate telekava andmebaasist otsida saateid žanri järgi. Otsitakse saatekavas leiduvat teavet ning otsingukriteeriumitele vastavad tulemused tõstetakse esile. Infonupp: Kuvab üksikasjalikku teavet valitud saadete kohta. Numbrinupud (hüppa): hüppab numbrinuppude abil kohe soovitud kanalile. OK: kuvab saate suvandid. Tekstinupp (otsing): Kuvab menüü Telekava otsing. Vahetusnupp (praegu): Kuvab esiletõstetud kanalis hetkel esitatava saate. Saatesuvandid Vajutage menüüs EPG (ESK) nuppu OK, et kuvada menüü Event Options (saatesuvandid). Kanali valimine Seda menüü EPG (ESK) suvandit kasutades saate lülituda valitud kanalile. Eesti 13 13

15 Tarkvarauuendus Teler leiab ja uuendab automaatselt tarkvara edastatava signaali kaudu. Tarkvarauuenduste otsing kasutajaliidese kaudu Valige peamenüüs Settings (seaded) ja seejärel Other Settings (muud seaded). Liikude suvandile Software Upgrade (tarkvarauuendus) ja vajutage nuppu and press OK. Valige menüüs Upgrade Options (uuendussuvandid) Scan for upgrade (otsi uuendusi) ja vajutage tarkvarauuenduste olemasolu kontrollimiseks nuppu OK. Kui leitakse uus uuendus, hakkab seade uuendust alla laadima. Taaskäivituse jätkamiseks vajutage OK. Otsingu ja uuenduse režiim 3 AM Kui suvandi Automatic scanning (automaatotsing) seadeks menüüs Upgrade Options (uuendussuvandid) on Enabled (aktiveeritud) ja teler võtab vastu antennisignaali, otsib teler uusi tarkvarauuendusi kell 3:00. Märkus. Kui teleri sisselülitamine pärast tarkvarauuendust ei õnnestu, eemaldage seade vooluvõrgust, oodake kaks minuti ja ühendage seade uuesti vooluvõrku. Tõrkeotsing ja nõuanded Kaugjuhtimispult ei tööta Patareid võivad olla tühjad. Vahetage patareid. Sisendallikaid ei saa valida Kui sisendsignaali allikat ei saa valida, on võimalik, et ühtki seadet ei ole ühendatud. Kui see nii ei ole, Kontrollige AV-kaableid ja -ühendusi, kui olete proovinud seadet ühendada. Teler ei lülitu sisse Veenduge, et toitejuhe on korralikult pistikupesas. Kontrollige, kas patareid on tühjenenud. Vajutage teleri toitenuppu. Halb pildikvaliteet Kontrollige, kas olete valinud õige telesüsteemi. Kehv signaal võib põhjustada häireid pildis. Kontrollige antenni ühendust. Kontrollige, kas te olete sisestanud õige kanalisageduse, kui olete häälestanud käsitsi. Pildikvaliteet võib halveneda, kui kaks seadet on teleriga samal ajal ühendatud. Sellisel juhul eemaldage üks seadmetest. Pilt puudub See tähendab, et teler ei võta vastu ühtki edastatavat signaali. Veenduge, et valitud on õige allikas. Kas antenn on korralikult ühendatud? Kas antenni kaabel on kahjustatud? Kas antenni ühendamiseks on kasutatud sobivaid pistikuid? Kahtluse korral pidage nõu oma edasimüüjaga. Heli puudub Kontrollige, kas teleri heli on vaigistatud. Kontrollimiseks vajutage vaigistusnuppu või suurendage helitugevust. Heli võib tulla ainult ühest kõlarist. Kontrollige helimenüü tasakaaluseadeid. 14 Eesti 14

16 Arvutisisendi tavalised kuvarežiimid Alljärgnevas tabelis on esitatud mõningaid tüüpilisi videorežiime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone toetada. Indeks Resolutsioon Sagedus x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV- ja HDMI-signaalide ühilduvus Allikas Toetatud signaalid Saadaval EXT (SCART) Külgmine AV YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50 Hz O O O O O O O 720p 50 Hz, 60 Hz O 1080i 50 Hz, 60 Hz O 1080p 50 Hz, 60 Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50 Hz O 720p 50 Hz, 60 Hz O 1080i 50 Hz, 60 Hz O 1080p 24Hz 25Hz 30Hz 50 Hz 60Hz (X: pole saadaval, O: saadaval) Mõnel juhul ei kuva LCD-teler signaali korralikult. Probleem võib olla tingitud kokkusobimatusest allikaseadme standarditega (DVD, digiboks jne). Juhul, kui puutute kokku sellise probleemiga, võtke ühendust oma edasimüüjaga ning samuti allikaseadme tootjaga. O Eesti 15 15

17 USB-režiimi toetatud failivormingud Meedia Video Faili laiend.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Formaat MPEG1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC Märkused fps, 50 Mbit/s.vob MPEG2 30 fps, 50 Mbit/s.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, Xvid, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H P@30fps, 20 Mbit/sec..asf,.wmv VC1 1080P@30fps, 50 Mbit/sec. Audio.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3).wav LPCM 25 fps, 50 fps 24 fps Muu: 30 fps 50 Mbit/s 25 fps, 50 fps, 30 fps, 50 Mbit/s 25 fps, 50 fps, 30 fps, 50 Mbit/s 25 fps, 50 fps, 30 fps, 50 Mbit/s 25 fps, 50 fps, 30 fps, 40 Mbit/s Kiht 1: 32 Kb/s ~ 448 Kb/s (bitikiirus) / 16 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus) Kiht 2: 8 Kb/s ~ 384 Kb/s (bitikiirus) / 16 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus) Kiht 3: 8 Kb/s ~ 320 Kb/s (bitikiirus) / 16 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus) Pilt.wma/asf WMA, WMA Pro WMA: 128 b/s ~ 320 Kb/s (bitikiirus) / 8 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus) WMA Pro: < 768 kb/s (bitikiirus) / ~ 96 KHz (diskreetimissagedus).m4a/.aac AAC, HEAAC Vabavorming (bitikiirus) / 8 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus).pcm PCM 8 Kb/s ~ 320 Kb/s (bitikiirus) / 16 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus) (töötab vaid videofailidega).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM / MS-ADPCM G711 A/mu-law Baas Progressiivne täiskaader ülerealaotus 32 Kbps ~ 640 Kbps (bitikiirus) / 32 khz, 44,1 khz, 48 khz (võttesagedus) 32 Kb/s ~ 6 Mb/s (bitikiirus) / 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz (diskreetimissagedus) 64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s (bitikiirus) / 8 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus) 384 Kb/s (bitikiirus) / 8 KHz ~ 48 KHz (diskreetimissagedus) 64~128 Kb/s (bitikiirus) / 8 KHz (diskreetimissagedus) Resolutsioon (LxK): x 8640, baiti Resolutsioon (LxK): 1024 x 768, baiti Resolutsioon (LxK): 9600 x 6400, baiti Resolutsioon (LxK): 1200 x 800, baiti Resolutsioon (LxK): 9600 x 6400, baiti Subtiitrid.sub Sub1,Sub2, Sub3.srt 16 Eesti 16

18 Toetatud DVI lahutusvõimed Kui ühendate seadmeid teleri ühendustega DVI-muundurkaabli (DVI-HDMI-kaabel, ei ole kaasas) abil, arvestage järgmist teavet lahutusvõime kohta. 56 Hz 60 Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640 x x x x x x x x x x x x x x x x x 1200 Eesti 17 17

19 Ühenduvus Juhtmestatud ühendus Fiksvõrguga ühendamine Teil peab olema aktiivse lairibaühendusega ühendatud modem/ruuter. Veenduge, et arvutisse on installitud tarkvara Nero Media Home (funktsiooni Multimedia Server Access jaoks). Vt jaotist Nero Media Home'i installimine. Ühendage arvuti modemi/ruuteriga. See võib olla nii fikseeritud kui ka traadita ühendus. Ühendage teler ethernetikaabli abil modemi/ ruuteriga. Teleri tagaküljel on LAN-port. LAN-sisend teleri tagaküljel ISP lairibaühendus LAN- (etherneti) kaabel Jagatud failidele ligipääsemiseks ja nende taasesituseks tuleb valida Media Browser (meediasirvija). Vajutage menüünuppu ja valige Media Browser (meediasirvija). Jätkamiseks vajutage nuppu OK. Valige soovitud failitüüp ja vajutage OK. Võrgus jagatud failidele ligipääsemiseks ja nende taasesituseks peate alati kasutama kuva Media Browser (meediasirvija). Arvutit/kõvaketast/meediamängijat või muud seadet, mis ühildub funktsiooniga Multimedia Server Access 1.5, tuleks taasesituse parema kvaliteedi tagamiseks kasutada juhtmestatud ühendusega. Juhtmestatud ühenduse konfigureerimiseks liikuge menüü Settings (seaded) allmenüüsse Network Settings (võrguseaded). Olenevalt võrgu konfiguratsioonist võib olla võimalik telerit kohtvõrku (LAN) ühendada. Sellisel juhul ühendage teler ethernetikaabli abil otse seinal olevasse võrgupistikusse. LAN-sisend teleri tagaküljel Juhtmestatud seadmete seadete konfigureerimine Võrgutüüp Võrgutüübiks saab valida kas Wired (juhtmestatud) või Wireless Device (juhtmevaba seade) vastavalt teleril aktiveeritud ühendusele. Kui ühendus on tehtud etherneti kaudu, valige selleks Wired Device (juhtmestatud seade) Konfiguratsiooni olek Siin kuvatakse ühenduse olek. IP-aadress Kui aktiivne ühendus on ligipääsetav, kuvatakse siin IP-aadress. Kui soovite IP-aadressi eelistusi konfigureerida, vajutage rohelist nuppu ja lülitage seade laiendatud režiimile. Juhtmestatud võrgu konfigureerimine laiendatud režiimis Pärast rohelise nupu vajutamist on kasutatav laiendatud režiim. Seadete muutmiseks vajutage laiendatud režiimis punast nuppu. Kui olete lõpetanud, vajutage salvestamiseks OK ja väljumiseks naasmisnuppu. Juhtmevaba ühendus Seinal olev võrgupistik Juhtmevaba võrguga ühendamine TÄHTIS: Juhtmevaba võrgu funktsioonide kasutamiseks on vajalik USB-tongel Veezy 200. Telerit ei saa ühendatud peidetud mestiidendiga võrkudesse. Modemi mestiidendi nähtavaks tegemiseks tuleb modemi tarkvara kaudu muuta mestiidendi seadeid. Juhtmevabasse kohtvõrku (LAN) ühendamiseks tuleb läbida järgmised etapid: 1. Veenduge, et arvutisse on installitud tarkvara Nero Media Home (funktsiooni Multimedia Server Access jaoks). 2. Seejärel ühendage ühte teleri USB-sisenditest juhtmevaba võrgu adapter. 3. Juhtmevaba ühenduse seadete konfigureerimiseks järgige kasutusjuhendi jaotises Võrguseaded toodud juhiseid. 18 Eesti 18

20 ISP lairibaühendus Juhtmevaba kohtvõrgu (LAN) adapter USB-pordid teleri tagaküljel vasakul pool Juhtmevaba-N ruuter (IEEE a/b/g/n) mis kasutab samaaegselt 2,4 ja 5 GHz riba, on konstrueeritud ribalaiuse suurendamiseks. Need optimeeritakse sujuvamaks ja kiiremaks HD-video voogedastuseks, failiedastuseks ja juhtmevabaks mängimiseks. Failide kiiremaks jagamiseks teiste seadmete, nt arvutite vahel kasutage LAN-ühendust. Sagedus ja kanal erinevad piirkonnast olenevalt. Ülekandekiirused erinevad olenevalt kaugusest ja ülekandevahendite vahelistest takistustest, nende vahendite konfiguratsioonidest, raadiolainete levimistingimustest, liinide hõivatusest ja kasutatavatest toodetest. Ülekanne võib kaduda või katkeda olenevalt raadiolainete levimistingimustest, juhtmeta digitelefonidest või mis tahes muust juhtmevaba ühendusega 11b seadmest. Ülekandekiiruse standardväärtused on juhtmevaba ühenduse standardite teoreetilised maksimumväärtused. Need ei ole tegelikud andmeedastuskiirused. Asukoht, kus ülekanne on kõige tõhusam, on olenevalt kasutuskeskkonnast erinev. Juhtmevaba kohtvõrgu adapter tuleb ühendada vahetult teleri USB-porti. USB-jaotureid ei toetata. Juhtmevaba ühenduse tongli võib ühendada kaasasolevasse dokki juhul, kui võrguühenduse kvaliteet on halb ja juhtmevaba ühenduse tongel tuleb seada parema kvaliteediga signaali asukohta. Juhtmevaba võrgu adapter toetab modemeid, mille tüüp on a,b,g ja n. Äärmiselt soovitatav on kasutada sideprotokolli IEEE n, et vältida võimalikke probleeme videote vaatamise ajal. Kui heli või videomaterjali esituses tekib probleeme, kasutage teist USB-sisendit. Kui läheduses leidub teisi sama mestiidendiga modemeid, peate oma modemi mestiidenti muutma. Vastasel korral võivad tekkida ühendusprobleemid. Kui juhtmevaba ühendusega tekib probleeme, kasutage juhtmestatud ühendust. Juhtmevaba seadme seadete konfigureerimine Juhtmevaba ühenduse funktsioonide aktiveerimiseks ühendage juhtmevaba ühenduse tongel ühte USBportidest. Ühenduse loomise alustamiseks avage menüü Network Settings (Võrguseade) ja valige Network Type (võrgutüüp) suvandiks Wireless Device (juhtmevaba seade). Juhtmevabade võrkude otsimiseks vajutage kollast nuppu. Kuvatakse ligipääsetavate võrkude loend. Valige loendist soovitud võrk. Märkus. Kui modem toetab N-režiimi, peate tegema N-režiimi seaded. Kui valitud võrk on salasõnaga kaitstud, sisestage virtuaalse klahvistiku abil õige salasõna. Klahvistikku saab kasutada kaugjuhtimispuldi liikumisnuppude ja nupu OK abil. Oodake, kuni ekraanile kuvatakse IPaadress. See tähendab, et ühendus on loodud. Juhtmevaba võrguühenduse katkestamiseks märgistage Network Type (võrgutüüp) ja vajutage OK. Menüüsakkidel saate liikuda vasaku ja parema noolenupu abil. Dialoogiakna allääres olev abiteabega riba näitab, milliseid funktsioone saate kasutada. Internetiühenduse kiiruse kontrollimiseks vajutage sinist nuppu. Laiendatud režiimile lülitumiseks vajutage rohelist nuppu ja seadete muutmiseks vajutage nuppu OK. Muu teave Configuration Status (konfiguratsiooni olek): Kuvab juhtmevaba ühenduse olekuna kas Connected (ühendatud) või Not Connected (ühendamata). IP Address (IP-aadress): Kuvab hetkel kasutatava IPaadressi. Network Name (võrgu nimi): Kuvab ühendatud võrgu nime. Salvestatud juhtmevaba ühenduse profiilide kustutamine Salvestatud profiilid kustutatakse, kui vajutate punast nuppu sellal, kui on kuvatud juhtmevaba seadme valikukuva. Mobiilseadme juhtmevaba ühendamine Kui mobiilseadmel on juhtmevaba ühenduse funktsioon, saate selle ruuteri kaudu teleriga ühendada, et pääseda ligi seadme sisule. Selleks peab mobiilseadmel olema asjakohane failijagamistarkvara. Looge ühendus ruuteriga, järgides jaotises Juhtmevaba ühendus toodud etappe. Seejärel ühendage mobiilseade ruuteriga ning aktiveerige mobiilseadme failijagamistarkvara. Siis valige failid, mida soovite teleriga jagada. Kui ühendus on õigesti loodud, saate mobiilseadme jagatavatele failidele ligipääsu teleri meediasirvija kaudu. Kuvage meediasirvija menüü ja ekraanile kuvatakse taasesitusseadme valik. Valige mobiilseade ja vajutage jätkamiseks nuppu OK. Eesti 19 19

21 Võimaluse korral võite mobiilseadme rakendustepakkuja serverist alla laadida virtuaalse kaugjuhtimispuldi. Märkus. Kõik mobiilseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada. Ühenduvuse tõrkeotsing Puudub ligipääs juhtmevabale võrgule Veenduge, et kõik võrgu tulemüürid lubavad teleriga juhtmevaba ühenduse loomist. Veenduge, et juhtmevaba ühenduse USB-tongel Veezy 200 on täielikult ühendatud. Proovige ekraanimenüü Network Settings (võrguseaded) abil uuesti juhtmevabasid võrke otsida. Kui juhtmevaba võrk ei tööta korralikult, proovige kodus kasutada juhtmestatud võrku. Protsessi kohta leiate rohkem teavet jaotisest Juhtmestatud ühendus. Kui teler juhtmestatud ühendust kasutades ei tööta, kontrollige modemit (ruuterit). Kui ruuteris tõrget ei ole, kontrollige modemi internetiühendust. Ühendus on aeglane Otsige juhtmevaba modemi kasutusjuhendist teavet tööraadiuse, ühenduse kiiruse, signaali kvaliteedi ja teiste seadete kohta. Teie modemil peab olema kiire ühendus. Taasesituse katkemine või aeglane esitus Sellisel juhul võite proovida järgmisi abinõusid: Hoidke seadet mikrolaineahjudest, mobiiltelefonidest, bluetooth-seadmetest ja igasugustest juhtmevabalt ühendatavatest seadmetest vähemalt kolme meetri kaugusele. Proovige vahetada WLAN-ruuteri aktiivset kanalit. Võrguteenuse Multimedia Server Access kasutamine Multimedia Server Access (Digital Living Network Alliance) on standard, mis hõlbustab digiseadmetega taasesitust ja teeb nende kasutamise koduvõrgus lihtsamaks. Standard Multimedia Server Access standard võimaldab vaadata ja taasesitada fotosid, muusikat ja videoid, mis on salvestatud koduvõrguga ühendatud Multimedia Server Access standardiga ühilduvasse meediaserverisse. 1 Nero Media Home'i installimine Funktsiooni Multimedia Server Access ei saa kasutada, kui serveriprogrammi ei ole arvutisse installitud. Arvuti ettevalmistamiseks installige sellesse kaasasolev programm Nero Media Home. Lisateavet installimise kohta leiate jaotisest Nero Media Home'i installimine. 2 Juhtmestatud või juhtmevaba võrguga ühendamine Üksikasjalikku teavet konfiguratsiooni kohta leiate jaotisest Võrguseaded. 3 Jagatud failide taasesitus meediasirvija kaudu Valige peamenüüstmedia Browser (meediasirvija), kasutades vasak- või parempoolset noolenuppu ja vajutage OK. Seejärel kuvatakse meediasirvija. Multimedia Server Access Funktsiooni Multimedia Server Access tugi on kasutatav ainult meediasirvija kaustarežiimis. Kaustarežiimi aktiveerimiseks liikuge meediasirvija peamenüüs sakile Settings (seaded) ja vajutage OK. Märgistage seadete suvanditest View Style (vaate stiil) ja vahetage selleks Folder (kaust), kasutades vasak- või parempoolset noolenuppu. Valige soovitud meediumitüüp ja vajutage OK. Kui jagamisasetused on õigesti tehtud, kuvatakse pärast soovitud meediumitüübi valimist ekraanimenüü Device Selection (seadme valik). Valige soovitud seade ja vajutage valitud võrgu või USB-mäluseadme sisu kuvamiseks OK. Kui soovite seadmeloendit värskendada, vajutage rohelist nuppu. Väljumiseks võite vajutada menüünuppu. Kui leitakse ligipääsetavaid võrke, kuvatakse ekraanile nende loend. Valige üles- ja allasuunatud noolenuppude abil meediaserver või võrk, millega soovite ühenduse luua ja vajutage OK. Kui valite meediumitüübiks Videos (videod) ja valite menüüst seadme, kuvatakse ekraanile uus ekraanimenüü. Valige selles menüüs uuesti Videos (videod), et kuvada kõigi valitud võrgus ligipääsetavate videofailide loend. Teiste meediatüüpide taasesitamiseks selles ekraanimenüüs peate liikuma tagasi meediasirvija peamenüüsse, valima uuesti soovitud meediumitüübi ja seejärel tegeme uuesti võrgu valiku. Faili taasesituse kohta leiate lisateavet jaotisest Meediasirvija menüü. Kui vaatate funktsiooni Multimedia Server Access abil võrgust videoid, siis subtiitrifailid ei tööta. Samasse võrku saab funktsiooni Multimedia Server Access abil ühendada ainult ühe teleri. Kui Multimedia Server Accessi võrguga tekib probleem, lülitage teler välja, eemaldage see vooluvõrgust ja ühendage seejärel uuesti vooluvõrku. Funktsioon Multimedia Server Access ei toeta trikirežiimi ja hüppeid. Märkus. Võib leiduda arvuteid, millega administraatori ja turvaseadete tõttu funktsiooni Multimedia Server Access kasutada ei saa (nt tööarvutid). Parima voogedastuse saavutamiseks selle teleriga koduvõrgus tuleb installida kaasasolev Nero tarkvara. 20 Eesti 20

22 Nero MediaHome'i installimine Nero MediaHome i installimiseks toimige järgmiselt: Märkus: See tarkvara tuleb arvutisse installida funktsiooni DLNA kasutamiseks. 1. Sisestage alltoodud link täielikult oma veebilehitseja aadressiribale Klõpsake avaneval leheküljel nuppu Download (allalaadimine). Installifail laaditakse alla teie arvutile. 3. Pärast allalaadimise lõpetamist tehke installimise alustamiseks topeltklõps installifailile. Installimisviisard juhatab teid läbi installiprotsessi. 4. Esmalt kuvatakse nõuete ekraan. Nero installimisviisard kontrollib vajaliku kolmandate poolte tarkvara ligipääsetavust arvutis. Kui rakendusi on puudu, tehakse neist loend ja need tuleb enne installimisega jätkamist installida. 5. Klõpsake nupul Install (installi). Kuvatakse iseloomulik seerianumber. Ärge muutke kuvatud seerianumbrit. 6. Klõpsake nupul Next (järgmine). Kuvatakse aken litsentsitingimustega (EULA). Lugege litsentsileping hoolikalt läbi ja märgistage vastav kastike, kui olete lepingutingimustega nõus. Ilma lepinguta ei ole installimine võimalik. 7. Klõpsake nupul Next (järgmine). Järgmisel ekraanil saate määrata oma installimiseelistused. 8. Klõpsake nupul Install (installi). Installimine algab ja lõpeb automaatselt. Edenemisriba näitab installimisprotsessi edenemist. 9. Klõpsake nupul Finish (lõpeta). Installimine lõpetatakse. Teid suunatakse nero tarkvara veebisaidile. 10. Teie töölauale asetatakse otsetee. Õnnitleme! Te installisite edukalt arvutisse Nero MediaHome. Käivitage otsetee ikoonil tõpeltklõpsu tegemisega Nero MediaHome. Internetiportaal NÕUANNE: Kvaliteetse vaatamismaterjali tagamiseks on nõutav lairiba-internetiühendus. Internetiportaali korraliku töö tagamiseks peate esmakordsel seadistamisel asukohariigi ja keele õigesti valima. Veenduge, et teler on ühendatud juhtmestatud/ juhtmevabasse (kui on kasutatav) võrku. Pärast ühenduse loomiste saate vaadata portaali suvandeid. Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule Internet ja portaalirakenduse suvandid kuvatakse alltoodud malli kohaselt. Märkus PIP-akna kohta Hetkel kasutatava allika sisu kuvatakse PIP-aknas, kui lülitate seadme mis tahes allika puhul portaalirežiimile. Kui lülitate seadme portaalirežiimile telekanaleid vaadates, kuvatakse PIP-aknas hetkel edastatav teleprogramm. Kanaleid saate vahetada P +/- nuppude abil. Portaalikuva üksustel liikumiseks kasutage paremat, vasakut, üles- ja allasuunatud noolenuppu. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage naasmisnuppu. Internetiportaali režiimist väljumiseks vajutage nuppu Välju. Märkus: Sisu teenusepakkuja võib põhjustada rakendusest olenevaid probleeme. Mõned rakendused võidakse deaktiveerida muudatuste tõttu, mis tehakse vanemakontrolli menüüs Parental Settings. Eesti 21 21

23 Internetisirvija Internetisirvija kasutamiseks valige portaaliosast internetisirvija logo. Eelmine Järgmine Värskenda Avaleht Aadressiriba Lisa Ajalugu Järjehoidjad Suum Seaded Kaugjuhtimispuldi otseteed (suurendus/vähendus/tagasi/avalehele) Kiirpääs Internetisirvija kasutamiseks valige portaaliosast internetisirvija logo. Veebisirvijas liikumiseks kasutage kaugjuhtimispuldi noolenuppe. Jätkamiseks vajutage nuppu OK. Pärast esmakordset seadistamist kuvatakse sirvija pääsulehel eelnevalt määratud veebisaidid ja logod (vt ülaltoodud joonist). Soovitud veebelehe lisamiseks kiirpääsulehele, valige lisataval veebisaidil viibides menüü Add (lisa) ja valige nupp Quick Access (kiirpääs). Kui soovite lisada järjehoidjaid, valige see üksus soovitud veebilehe kuvamise ajal. Lisa lehekülgedel liikumise viisina klõpsata veebilehtedel leiduvatel linkidel, mis viivad vastavatele lehtedele. Kui viite kursori ekraani allserva keskele, kuvatakse kaugjuhtimispuldi nuppude otseteed. Kasutage suumi otseteenuppe või suumimenüüd pildi suurendamiseks või vähendamiseks. Küpsised või kõik sirvija andmed saate kustutada seadete menüüs. Teler ühildub USB-hiirtega. Ühendage hiir või juhtmeta hiire adapter teleri USB-sisendisse. Sirvimise ajaloo kuvamiseks klõpsake ajaloonupul. Siin saate ka sirvimise ajalugu kustutada. Järjehoidjad Kiirpääs Veebisirvijas liikumiseks on kolm viisi. Esiteks, mis tahes internetiaadressi sisestamine aadressiribale. Sirvija ei toeta hulgisakke. Mõned internetilehed sisaldavad animeeritud sisu. Neid sirvija ei toeta. Teler ei toeta ühtegi veebisirvijast allalaadimise protsessi. Saate otsida märksõnade järgi, klõpsates aadressi dialoogikastis otsingunupul või, kolmanda 22 Eesti 22

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil Mudeli S

E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil   Mudeli S E-MANUAL Täname, et ostsite selle Samsungi toote. Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil www.samsung.com/register Mudeli Seerianumber Sisu e-manuali juhend e-manuali vaatamine

Rohkem

UM 2K13 31x EU

UM 2K13 31x EU Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL3xx8H/T PFL4398H/T ET Kasutusjuhend Sisu 1 Tähtis 3 Ohutus 3 Hooldus 4 Õiguslik teave 5 Säästvus 7 Spikker ja tugi 8 2 Teleri kasutamine

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/tvsupport 6503 series Kasutusjuhend 43PUS6503 50PUS6503 55PUS6503 65PUS6503 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

ESET Smart Security Premium

ESET Smart Security Premium KIIRJUHEND Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Selle dokumendi uusima versiooni allalaadimiseks klõpsake siin. ESET Smart Security Premium on universaalne Interneti turbetarkvara.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc

Microsoft Word - Vestel kasutusjuhend.doc 27 Sisukord Kaugjuhtimispuldi nupud 28 TFT televiisor 29 TFT televiisori seinale paigaldamine (valikuline) 31 Ettevalmistused 33 Omadused 33 Paneeli omadused 33 Ohutusmeetmed 33 Enne oma televiisori sisse

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at POS9002 series www.philips.com/tvsupport Kasutusjuhend 55POS9002 Sisukord 1 Uudised 1.1 Kodu ja kanalid 4 1.2 Rakendused ja Philips TV Collection 2 Seadistamine

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

ET_ indd

ET_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404/12 22PFL3404/12 26PFL3404/12 32PFL3404/12 42PFL3604/12 19PFL3404/60 22PFL3404/60 26PFL3404/60 32PFL3404/60 42PFL3604/60 Kasutusjuhend

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem