Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020"

Väljavõte

1 Kinnitatud põllumajandusministri käskkirjaga nr 52 Lisa 1 x ARENGUKAVA EESTI SEEMNEMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS

2 SISUKORD Sisukord SISSEJUHATUS ARENGUKAVA EESMÄRGID HETKEOLUKORRA KIRJELDUS Tootmine Teraviljakultuuri seemne tootmine Söödakultuuri seemne tootmine Õli- ja kiukultuuri seemne tootmine Köögiviljakultuuri seemne tootmine Peediseemne tootmine Seemnekartuli tootmine Seemnesektori tugevuste ja nõrkuste ning väliskeskkonnast tulenevate võimaluste ja ohtude (SWOT) analüüs Tugevused Nõrkused Valdkonna võimalused Ohud MEETMED JA NENDE EESMÄRGID Teadlikkuse tõstmine, nõustamine ja koolitus Teadlikkuse tõstmine Nõustamine ja koolitus Seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise süsteemi täiustamine ja arendamine Tootmine ja turustamine SEOSED TEISTE ARENGUDOKUMENTIDEGA TEGEVUSTE RAHASTAMINE JA ELLUVIIMINE

3 1. SISSEJUHATUS Käesolev seemnemajanduse arengukava hõlmab teravilja-, sööda-, õli-, kiukultuuri ja peedi seeme ning köögiviljakultuuri seemnete ja seemnekartuli tootmist ja turustamist. Toiduainete- ja söödatööstus seab järjest enam nõudeid taimekasvatussaaduste kvaliteedile, kuna kasutatav tehnoloogia põhineb kindla sordi omadustel (nt õlle tootmine, pagaritööstus, õli). Seetõttu on oluline, et taimekasvatuses kasutatakse tänapäeva toiduainetetööstuse nõuetele (nt glükosinolaadi sisaldus rapsis) vastavat ning sordiehtsat sertifitseeritud seemet ja seemnekartulit. Taimekasvatusliku kogutoodangu omatulu suurendamise eelduseks on ennekõike Eesti teravilja keskmine saagikuse ja kvaliteedi suurenemine ning seemnekasvatuse jätkusuutlikkuse tagamine, et varustada taimekasvatusega tegelevaid põllumajandustootjaid Eestis kasvatatud seemne ja seemnekartuliga. Taimekasvatuslik tootmine sõltub sordist ning selle sobivusest kasvatamiseks Eesti mullastiku- ja kliimatingimustes, seemne ja seemnekartuli kvaliteedist ning kasutamise ulatusest. Sellest viimase saavutamiseks on olulisim tegur põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise eelistest, mis mõjutab ka nõudlust sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli järele. Põllumajandusministeeriumis alustati aastal käesoleva arengukava koostamise eeltöid. Esmalt tuli hinnata tänast olukorda seemnesektoris ning analüüsida lisameetmete võimalusi. Seemnemajanduse arengukava koostamiseks on põllumajandusministri 16. mai aasta käskkirjaga nr 88 moodustatud Seemnemajanduse komisjoni koosseis ja töökordˮ, mille koosseisu kuuluvad Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Põllumajandusameti, Põllumajandusuuringute Keskuse, Kevili Põllumeeste ühistu, Eesti Maaülikooli, MTÜ Abiks Põllumehele, MTÜ Eesti Aiandusliidu, MTÜ Eesti Seemneliidu, Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad. Seemnemajanduse alalise komisjoni töövorm on koosolek. Esimesel koosolekul seati arengukava eesmärk ja tehti esimene valdkonna hetkeolukorra analüüs. Viimasel koosolekul, 4. aprillil 2014, uuendati Eesti seemnemajanduse tugevuste ja nõrkuste ning väliskeskkonnast tulenevate võimaluste ja ohtude (SWOT) analüüsi, mis on valdavalt Eesti seemnemajanduse arengukava tegevuste planeerimise aluseks. Arengukava on koostatud, lähtudes Vabariigi Valitsuse 13. detsembri aasta määrusest nr 32,,Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise hindamise ja aruandluse kord. Arengukava koostamisel on lähtutud keskkonnasäästliku majandamise tagamise põhimõttest läbi teadliku sordi valiku ning sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise suurendamise. Seemnemajanduse arengukava eesmärgid on püstitatud koostöös seemnesektoriga ja tulenevad vajadusest propageerida kvaliteetse ehk sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamist. Samuti on Eesti teraviljasektori arengukava üks eesmärkidest teravilja ja rapsi tootmise suurendamine ja saagikuse tõstmine, mille eelduseks on sertifitseeritud seeme kasutamine ja Eesti oludesse sobiva sordi kasvatamine. Arengukava hõlmab ka tuulekaera tõrjemeetmeid seemnekasvatuses, sest tuulekaer on Eesti tingimustes sageli esinev umbrohi, 3

4 mis toob kaasa kulukate tõrjemeetmete kohaldamise, vähendab teravilja saagikust ning selle kvaliteeti ja hinda kokkuostul. Seetõttu on vaja ette näha meetmed tuulekaera esinemise vähendamiseks, tagamaks nii Eestis toodetud teraviljaseemne kui teravilja konkurentsivõime tõusu turustamisel. Arengukava eesmärkide saavutustaset hinnatakse mõju-, tulemus-, ja väljundindikaatorite põhjal igal kolmandal aastal, millest tulenevalt vajaduse korral täiendatakse ka arengukava. Seemnemajanduse arengukava kestus on seitse aastat, et hõlmata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ja Eesti maaelu arengukava uue perioodi ( ) suundi. 2. ARENGUKAVA EESMÄRGID ARENGUKAVA EESMÄRK ON SEEMNESEKTORI KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE NING SERTIFITSEERITUD SEEMNE JA SEEMNEKARTULI KASUTAMISE SUURENDAMINE. MÕÕDIKUD Näitaja / Tasemed Algtase 2013 Sihttase 2020 Netolisandväärtus tööjõu ühiku kohta seemnesektoris (euro) Allikas: Põllumajandusministeerium Eestis toodetud sertifitseeritud seemne ja seemnekartuliga isevarustatuse tase (%) seeme (külvinorm 200 kg/ha) seemnekartul (külvinorm 2500 kg/ha) Allikas: Põllumajandusamet Eeldused eesmärkide saavutamiseks: i suuremat rõhku pöörata taimekasvatuses kasutatava sordi valikule ja soovitud kvaliteediomadustega saagi tagamiseks on tähtis külviks kasutada sertifitseeritud seemet ja seemnekartulit; i oluline, et taimekasvatuses kasutatav sort on läbinud registreerimise ja majandusliku viljelusväärtuse katsed Eesti kliima- ja mullastikutingimustes ja tootjatel on kättesaadav piisav teave sordi omaduste kohta; i arendada koostööd nõuandesüsteemiga, et tõsta põllumajandustootjate teadlikkust sordi ja kasvukoha valiku, taimekaitsevahendite ja kvaliteetse seemne kasutamise osas. Teadlikkuse tõstmine loob eelduse keskkonnasäästlikuks majandamiseks. Arengukava eesmärkide saavutamist toetavad kolm meedet: i teadlikkuse tõstmine sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise suurendamiseks; i sertifitseerimise süsteemi täiustamine ja arendamine; i sertifitseeritud seemne tootmine ja turustamine. Kavandatud on lisameetmed seemnesektori konkurentsivõime tõstmise toetamiseks ning sertifitseeritud seemnete ja seemnekartuli Eestist välja turustamise suurendamiseks. Teadlikkuse tõstmise meede jaguneb omakorda kaheks järgmiselt: teadlikkuse tõstmine ning nõustamine ja koolitus. 4

5 3. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS Seemnesektoris tegutsevad seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad, kellel on pikaajaline kogemus sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli tootmisel. Seemnekartuli tarnija, kes tegeleb seemnekartuli paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise või turustamisega, peab taimekaitseseaduse alusel olema kantud taimetervise registrisse. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse kohaselt pidi seemne pakendamiseks olema pakendamisluba 1. juulini Seemnete pakendajate loakohustus asendus teavitamiskohustusega, mille järgi seemne pakendajad kantakse samuti taimetervise registrisse. Põllumajandusameti andmetel oli aasta 31. detsembri seisuga 138 seemnete pakendajat. Samas ei tegele kõik seemnete pakendajad seemne tootmisega aastal oli 29 seemnekartuli tarnijat. Suurimaks valdkonna probleemiks saab nimetada vähest sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamist ja seeläbi nende vähest nõudlust. Sertifitseeritud seemne kasutamine ei ole kohustuslik ning põllumajandustootjad võivad kasutada ka omatarbeks toodetud seemet. Lisaks kasutatakse seemnena ka vilja, mis on mõeldud toiduainetetööstuse või söödatootmise tooraineks, misläbi võib väheneda saagikus, suureneda põldude umbrohtumus ning levida taimekahjustajad. Olukorra parandamiseks on peamine võimalus nii põllumajandustootjate, sealhulgas seemne- ja seemnekartuli tarnijate, kui ka nõustajate teadlikkuse tõstmine, mida on võimalik teha läbi õppepäevade, põllupäevade ning pädeva valdkonnaspetsiifilise nõustamissüsteemi. Tabel 1 Teraviljakultuuride ja kartuli külvipind, külviks kasutatud seeme, saak ja saagikus aastal. Külviks kasutatud Saak Saagikus Külvi seeme Eestis 1000 t t/ha Kultuur pind kogus sh sert. Sert ha tonni seeme tonni seeme % Eesti Taani Läti Leedu Soome Rootsi Tali- ja suvinisu 113, ,60 342, ,6 4,2 4 6 Talirukis 15, ,28 39,1 2,6 5,4 2,8 2,5 2,5 6 Tritikale ,46 22,6 2,5 5 2,5 3,2-4,8 Suvioder 140, ,39 377,0 2,8 5,5 2,5 3 3,6 4,6 Harilik kaer 36, ,92 86,5 2,4 4,9 2,3 2,2 3,3 4 Teravili kokku 316, ,65 873,5 2,8 6,8 3 3,5 3,5 5 Kartul 9,1 3159, ,3 41,6 17,5 14,2 28,6 0,3 Allikas: SA, Eurostat: Crops products (excluding fruits and vegetables) (annual data) [apro_cpp_crop] ) Sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli tootmise kohta on võimalik saada andmed Põllumajandusametist, kuid nende turustamise ja kasutamise kohta Põllumajandusametil andmed puuduvad. Põllumajandusministeeriumi tellimusel kogus Statistikaamet kahel aastal andmeid sertifitseeritud seemne kasutamise kohta. Statistikaameti aasta andmetel on 1 Keskmine, millest talinisu 3216/ha, suvinisu 2883 /ha 2 PMA sertifitseeritud kogus 5

6 teravilja puhul keskmine sertifitseeritud seemne kasutamine 10%, kuigi see erineb oluliselt taimeliigiti. Näiteks kaera sertifitseeritud seemne kasutamise protsent moodustab 13% külvatud seemnest, rukkil ja tritikalel aga 7% (vaata tabel 2). Tabel 2 Sertifitseeritud teravilja- ja heintaimede seemne kasutamine Eestis ja aastal. Eestis külvatud seeme kokku a Eestis külvatud sertifitseeritud seeme kokku a Sertifitseeritud seemne osakaal aastal külvist % Eestis külvatud seeme kokku a Eestis külvatud sertifitseeritud seeme kokku a Sertifitseeritud seemne osakaal aastal külvist % (tonni) (tonni) (tonni) (tonni) Tali- ja suvinisu Rukis Tritikale Tali- ja suvioder Kaer Heinaseeme Allikas: Statistikaamet aastal MTÜ Eesti Seemneliidu tellimusel ja Turu-uuringute AS poolt läbiviidud uuringus 3 selgus, et valdavalt ostetakse õlikultuuride (nt raps) puhul sertifitseeritud seemet ja teiste kultuuride (eeskätt teravili) puhul lähtutakse põhimõttest, et sertifitseeritud seemet ostetakse nii palju kui on vaja keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõude täitmiseks. Toetuse nõude kohaselt on vaja 15% külvidest teha sertifitseeritud seemnega. Eelnevale toetudes võib arvata, et kasutatakse külviks valdavalt oma ettevõttes toodetud seemet nagu seda on tehtud ajast aega, teadmata seemne kvaliteeti (teiste seemnete sisaldust, idanevust, jne). Vältimaks ohtlike taimekahjustajate levikut on taimekaitseseaduses kehtestatud aastast taimetervise registrisse kantud tarbekartuli tootjatele istutusmaterjali igal aastal 20% ulatuses sertifitseeritud seemnekartuliga uuendamise kohustus, mis on oluliselt tõstnud sertifitseeritud seemnekartuli kasutamist ja vähendanud taimekahjustajate levikut. Seetõttu on oluline keskenduda sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise eelistest teavitamisele. Joonisel 1 on näha, et aastal oluliselt langesid sertifitseeritavad seemne kogused, mille üheks põhjuseks võis olla ka seemnete sertifitseerimisega seonduvatele tegevustele riigilõivu kehtestamine

7 Joonis 1. Sertifitseeritud seemne kogused ja põldtunnustatud seemnepõldude pind aastatel Allikas: Põllumajandusamet Taimekasvatuse üheks oluliseks tootmissisendiks lisaks maale on mullastiku- ja kliimatingimustesse sobiv sort. Rahuldavad tulemused taimekasvatuses sõltuvad olulisel määral sobiva sordi seemne ja seemnekartuli kasutamisest. Sortide registreerimist ning seemnete ja seemnekartuli turustamist reguleerib taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, mille eesmärk on tagada põllumajandustootjale sordiehtne ning kvaliteetne seeme ja paljundusmaterjal. Kogu seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise süsteemi aluseks on nõuetekohane sort 4, mis on registreeritud ja põllukultuuride puhul ka sordilehte võetud. Rahvusvaheliselt põhineb seemne tootmine ja kontroll Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (Organisation for Economic Co-operation and Development ehk OECD) seemneskeemidel (Eesti liitus aastal ) ning Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni ehk ISTA (Eesti ühines aastal) raames kehtestatud juhistel ja metoodikatel. SORDI REGISTREERIMINE JA SORDIKAITSE Sortide registreerimist ja kaitse alla võtmist korraldab ning riiklikku sordiregistrit peab Põllumajandusamet. Sordi registreerimise ehk eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse, samuti majanduskatseid Eestis teeb Põllumajandusameti ette antud metoodika kohaselt Põllumajandusuuringute Keskus. Majanduskatsete tulemused avaldatakse nii Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel kui ka paberkandjal ja need andmed on põllumajandustootjatele kättesaadavad. Samad tegevused ja katseandmete kättesaadavus on vajalik tagada ka tulevikus. 4 Sort on majanduslike ja bioloogiliste omaduste ning morfoloogiliste tunnuste poolest sarnaste taimede rühm, mille sorditunnused on ühtlikud ja püsivad, erinedes teistest teadaolevatest sortidest vähemalt ühe tunnuse poolest ning millel on sobiv nimi. (taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, 2, 10 ja -d 12-14) 7

8 Eesti sordikaitse süsteem loodi aastal, mil jõustus sordikaitseseadus detsembril aastal võeti vastu taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, mis jõustus 1. jaanuaril aastal. Sordi sordikaitse alla võtmiseks peab sort olema eristatav, ühtlik, püsiv, uudne ja nõuetekohase nimega. Sordi kaitse alla võtmise tingimustele vastavust hindab ja otsustab Põllumajandusamet, põldkatsed viib läbi Põllumajandusuuringute Keskus või tellitakse need teiselt katseüksuselt väljaspool Eestit. Eesti sordikaitse all on aasta 3. jaanuari seisuga 85 sorti. Alates Eesti Euroopa Liiduga liitumisest aastal hakkasid Eesti suhtes kehtima ka Euroopa Liidu intellektuaalset omandit reguleerivad õigusaktid, sealhulgas nõukogu määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, mis kehtestab Euroopa Liidu sordikaitse süsteemi. Liitumisjärgselt tekkis uus olukord, kus paralleelselt kehtib Eesti territooriumil kaks süsteemi riiklik ja Euroopa Liidu ehk regionaalne sordikaitse. Joonis 2. Tegevused geneetilisest materjalist uue teraviljasordi turustamiseni SORDILEHT Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse kohaselt peab Eestis turustatav põllu- ja köögiviljakultuuride liigi sort olema kas Eesti sordilehes või Euroopa Liidu põllukultuuride 5 Sordikaitseseadus (RT I 1994, 23, 385) 6 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus (RT I 2005, 70, 540; , 75) 8

9 või Euroopa Liidu köögiviljakultuuride ühtses sordilehes 7. Põllukultuuride sordi sordilehte võtmiseks on vajalik lisaks registreerimiskatsetele teha ka katsed sordi majandusliku viljelusväärtuse hindamiseks (edaspidi majanduskatsed). Sordi majanduslik viljelusväärtus tehakse kindlaks vähemalt kahe katseaasta jooksul, mil hinnatakse sordi saagikust, talvituva kultuuri puhul talvekindlust, kindlust taimekahjustajate suhtes, reageerimist kasvukeskkonnale, sh kasvuperioodi pikkus ja lamandumiskindlus ning saagi omadusi, sh toidu-, sööda- või tehnilistele kultuuridele esitatavaid kvaliteedinäitajaid. Majanduskatseid viiakse läbi Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi Katsekeskuses, Võru Katsejaamas ja Kuusiku Katsekeskuses. Majanduskatsetes oli aastal 237 sorti (koos standardsortidega). Pärast majanduskatsete läbimist, arvestades viljelusväärtuse tulemusi 8 võetakse sort sordilehte ning seejärel on seda sorti lubatud turustada kogu Euroopa Liidus. Sordilehe 9 koostab Põllumajandusamet. Liikmesriikide sordilehtedest koostatakse Euroopa Liidu ühtne sordileht, mis järel ei tohi sordi turustamist takistada, st sordi Eesti sordilehte võtmisest alates on lubatud turustada sordi paljundusmaterjali takistamatult kogu Euroopa Liidu territooriumil aastal läbi viidud uuringutest 10 selgub, et Eesti sordilehes olevad sordid moodustavad 62% Eestis turustatavatest sortidest. Ühe tugevusena on SWOT analüüsis välja toodud kompetentsus sortide osas. Teraviljakultuuri liikidega on tulenevalt taotlustest tehtud aastas keskmiselt 3 4 katset, erandiks on suvitritikale, mis oli katsetuses vaid ja aastal (vaata joonis 3). Majanduskatsetes olid mahekatsena ja aastal ka suvioder ja kaer. Joonis 3.Teraviljakultuuri liikidega läbiviidud majanduskatsete arv aastatel Allikas: Põllumajandusamet 7 Sordileht on loetelu põllukultuuride sortidest, mille seemet on lubatud sertifitseerida ja müüa. Sort võetakse sordilehte, kui ta vastab eristatavuse, ühtlikkuse, püsivuse ja sordinime nõuetele ning läbib viljelusväärtuse väljaselgitamiseks majanduskatsed. (taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, 10, 24 ja 25) 8 Eesti sordilehe sortide majanduskatsete tulemused avaldatakse Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel: 9 Sordileht avalikustatakse Põllumajandusameti kodulehel. Kättesaadav:

10 Õlikultuuridest on tulenevalt taotlustest tehtud talirapsi sortidega keskmiselt kaks katset ja suvirapsi sortidega kolm katset aastas, tali- ja suvirüpsi sortidega aga 1 2 katset viiel aastal. Valge sinep oli vaid aastal katses õli tootmiseks kasutatava seemne saamise eesmärgil. Kiukultuuridest oli linaga aastatel 2000 ja 2001 üks katse (vaata joonis 4). Joonis 4. Õli- ja kiukultuuri liikidega läbiviidud majanduskatsete arv aastatel Allikas: Põllumajandusamet Söödakultuuride liikidest on tulenevalt taotlustest enim katsetuses põldherne sordid, järgnesid karjamaa raihein, lutsern, punane ristik ja Itaalia raihein. Aastatel ei olnud majanduskatsetes aasrebasesaba, sale-haguheina, ida-kitseherne ja valge mesika sorte söödatootmise eesmärgil, samuti ei olnud roosa ristiku ja punase aruheina sortidega ühtki katset (vaata joonis 5). Joonis 5. Söödakultuuri liikidega läbiviidud majanduskatsete arv aastatel Allikas: Põllumajandusamet 10

11 Kartuli sorte on tulenevalt taotlustest olnud katsetuses keskmiselt kaks korda aastas, viimase uue kartulisordi - `Teele`- taotluse esitas Jõgeva Sordiaretuse Instituut aastal ja aasta sügisel võeti see sordilehte. Söödapeedi sortidega viidi aastail läbi neli katset, kuid suhkrupeedi sorte ei olnud aastail katsetes. Majanduskatseid ei tehta köögiviljakultuuride sortidele ja heintaimede sortidele muru kasvatamiseks. Joonis 6. Sordilehte võetud sortide osakaal taotluste arvust aastatel ( seisuga). Allikas: Põllumajandusamet Joonisel 6 on toodud andmed sordilehte võtmiseks esitatud taotluste ja nende taotluste põhjal tehtud majanduskatsete tulemusena sordilehte võetud sortide arvu kohta aastate lõikes. Joonisel ei kajastu lõplikud andmed aastal sordilehte võetud sortide kohta, sest majanduskatsed veel kestavad ning osad sordilehte võtmise taotlused on neil aastatel ka tagasi võetud (vastavalt aastal 31, aastal 35 ja aastal kolm taotlust). Alates aastast on sordilehte võtmiseks taotluste arv tõusnud seoses põllumajandustootjate suurenenud huvist rapsikasvatuse vastu. Mõneti on see huvi tingitud sellest, et Eesti sordilehes on ka majanduslikult mitte tulusad sordid, mis tingib vajaduse uuemate ja paremate sortide järele. TUULEKAER Üheks teravilja seemnetootmist mõjutavaks faktoriks on tuulekaera esinemine ja levik. Lähtuvalt komisjoni otsusest (EÜ) nr 2005/200, millega lubatakse Eestil, Lätil, Leedul ja Maltal vastu võtta rangemad nõuded tuulekaera (Avena fatua) esinemise suhtes teraviljaseemnes, on Eestis kehtestatud sertifitseeritavas teraviljaseemnes tuulekaera esinemise nulltolerants. Eestis toodetud teraviljaseeme sertifitseeritakse üksnes juhul, kui selle kvaliteedi määramiseks võetud seemneproovis ei leita laboratoorse analüüsi tulemusena tuulekaera seemet. Tuulekaera esinemist kontrollitakse põldtunnustamisel ja laboratoorse 11

12 analüüsimise käigus. Igal aastal jääb Põllumajandusametil osa seemnepõlde tuulekaera esinemise tõttu põldtunnustamata. Tuulekaera esinemine seemnepõllul on ka peamiseid põldtunnustamata jätmise põhjuseid. Näiteks aastal jäi põldtunnustamata seemnepõldudest kokku 836,91 hektarit ehk 8,9%, millest peamised põhjused olid tuulekaera esinemine 58%, umbrohtumine 21% ja segunemine või tootja soovil 8%, talvekahjustus 4% ning vähesel määral isolatsiooni ja niitmise nõude rikkumine aastal esines tuulekaera 44%, kuid aastal juba 58% põldtunnustamata jäänud pinnal. Need riigid, kes ei kontrolli tuulekaera esinemist põldtunnustamise käigus, peavad tuulekaera esinemist analüüsima laboratoorse analüüsi käigus 3000 grammist seemnest. Nõue tuleneb komisjoni direktiivist (EÜ) nr 2006/47, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, , lk 18-20) 11. Eestis turustatava, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatava või Eestisse imporditava sertifitseeritud seemnepartiiga peab olema kaasas dokument, mis tõendab, et seemnepartiid on kontrollitud tuulekaera esinemise suhtes. SEEMNETE JA SEEMNEKARTULI SERTIFITSEERIMINE Seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse ning -puhtuse ja kvaliteedi ning taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine ning seemnepakendite sulgemine ja märgistamine Põllumajandusameti järelevalve all vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Põllumajandusministri määrustega on kehtestatud sertifitseeritavad taimeliigid ja nende seemnete või seemnekartuli sertifitseerimise nõuded. Sertifitseeritud seemne või seemnekartuli tootmise eest vastutab sordi omanik või säilitaja, kes annavad selleks seemne- või seemnekartuli tootjale loa seemne või seemnekartuli paljundamiseks. Seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimisel näitab kategooria seemne- või seemnekartuli partii põlvnemist tähistades vastava partii kohta sertifitseerimise skeemis ning põlvkonda paljundamise protsessis. Seemnete kategooriad on: supereliit (SE), eliit (jaguneb sõltuvalt taimeliigist I põlvkond E1 ja II põlvkond E2) või sertifitseeritud (jaguneb omakorda I põlvkond C1, II põlvkond C2 ja harilikul linal III põlvkond C3). Seemnetootmise skeemi pikkus sõltub põllukultuurist risttolmlevatel kultuuridel on see lühem, isetolmlevatel pikem. Söödakultuuride määratud liikidel võib toota ka tarbeseemet 12 ning köögiviljakultuuridel standardseemet 13. Seemnekartuli kategooriad on: supereliit (jaguneb omakorda mikrotaimedest toodetud SE1, II põlvkond SE2 ja III põlvkond SE3), eliit (jaguneb omakorda I põlvkond E1, II põlvkond E2 ja III põlvkond E3) või sertifitseeritud (A). Alates 1. jaanuarist aastal muutuvad 11 Komisjoni direktiiv (EÜ) nr 2006/47, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, , lk 18-20). Kättesaadav veebilehel: 12 Tarbeseeme on teatud söödakultuuri liikide (hariliku esparseti, hariliku sõrmrohu, kroon-magusristiku, mugulpaelrohu, murunurmika, põld-lambaläätse ja ungari hiireherne) liigiehtne ja -puhas kontrollitud seeme. (põllumajandusministri 24. aprilli a määruse nr 56 Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded 1 3 lõige 8. RT I, , 28) 13 Standardseeme on köögiviljakultuuride liikide sordiehtne ja puhas, köögiviljade tootmiseks ettenähtud seeme. (põllumajandusministri 05. mai a määruse nr 60 Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded 1 3 lõige 4. RT I, , 26) 12

13 seemnekartuli kategooriate tähistused: mikrotaimedest toodetud supereliit (PBTC), supereliit (PB), eliit (jaguneb omakorda I põlvkond S, II põlvkond SE ja III põlvkond E) või sertifitseeritud (jaguneb omakorda I põlvkond A ja II põlvkond B). Sõltuvalt taimeliigist või -liikide grupist tehakse sertifitseerimise käigus esmalt põldtunnustamine liigi- ja sordiehtsuse ning seemnekartuli puhul ka taimehaiguste kontrolliks, siis võetakse seemne- või seemnekartuli proovid, toimub proovide analüüsimine ning sõltuvalt taimeliigist seemnetel järelkontrolli põldkatsed. Põldtunnustamist (supereliit- ja eliitkategooria seemnete puhul) tehakse Põllumajandusameti järelevalveametniku või sertifitseeritud seemne kategooria puhul volitatud põldtunnustaja poolt. Seemnekartuli põldtunnustamine toimub vaid Põllumajandusameti järelevalveametniku poolt. Põldtunnustamise käigus hinnatakse, kas põllul kasvab õige liik ja sort, teisisõnu hinnatakse taimiku liigi- ja sordipuhtust. Seemnete põldtunnustamise käigus hinnatakse teist liiki taimi, raskesti eraldatava seemnega umbrohtude taimi, kaasa arvatud tuulekaera, vaadatakse taimehaigusi, samuti risttolmlemise vältimiseks vahemaid. Seemneproovid analüüsitakse Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (ISTA) poolt akrediteeritud laboratooriumis. Eestis põldtunnustati seemnepõlde aastal kokku 8245 hektaril, sellest teravilja kokku 6268 hektaril, heintaimi 1547 hektaril, liblikõielisi söödakultuure 368 hektaril ja õlikultuure 64 hektaril aastal põldtunnustati 8548 hektaril seemnepõlde, millest teravilja kokku oli 6316 hektaril, heintaimi 1748 hektaril, liblikõielisi söödakultuure 431 hektaril ja õlikultuure 52 hektaril. Eestis toimib madalamate ehk sertifitseeritud seemne kategooriate korral põldtunnustamise ja proovivõtmise väljavolitamine aastal oli Eestis kümme ja aastal 11 volitatud põldtunnustajat. Kui aastal oli seemnetootmise pind 6927 hektarit, siis aastal oli see pind 9384 hektarit. Samal perioodil volitatud põldtunnustajate arv on vähenenud 15-lt 11-le. Ühe volitatud põldtunnustaja poolt tunnustatud pind on suurenenud 380- hektarilt 580 hektarile ning vähenenud on nende poolt tunnustatud pinna osatähtsus 82%-lt 67%-le. Seemnekartuli põldtunnustamise käigus hinnatakse sordiehtsust- ja puhtust, viirushaiguste ja varrepõletiku esinemist teist sorti või mitte- sordiehtsate ja taimehaigustega taimede esinemist ning taimekahjustajate leviku tõkestamiseks vahemaid. Seemnekartulil määratakse laborianalüüsi käigus kartuliringmädanikku ja pruun-baktermädanikku ning kartulikeerdlehisust (Potato leaf roll virus), kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viiruseid. Seemnekartuli lõplikuks sertifitseerimiseks tehakse kartulimugula kvaliteedihindamine TOOTMINE TERAVILJAKULTUURI SEEMNE TOOTMINE Seemnetootjate eesmärk on toota kvaliteetset külviseemet ja varustada sellega Eesti teraviljakasvatajaid. Teraviljakasvatuses keskmise saagikuse tõstmiseks on üheks võimaluseks tootmissisendina kasutada sertifitseeritud seemet. Kahjuks on Eesti teraviljakasvatuse saagikus madalam kui teistes Põhja- ja Baltimaades, kuigi klimaatilised tingimused on Eestis paremad kui Soomes. 13

14 Näiteks Soomes on aastatel olnud sertifitseeritud seemne kasutamine 30% ja mujal Euroopas keskmiselt 50%. Põhjamaades on sertifitseeritud seemne kasutusaste olnud aastatel keskmiselt 70% ja aeg-ajalt kõrgemgi 14. Lähtudes, et Soomes kasutatakse sertifitseeritud seemet 30% ning mujal Euroopas keskmiselt 50% ja saagikus on kõrgem kui Eestis, siis võib väita ka, et teraviljakasvatuse saagikuse tõstmiseks Eestis on oluline sertifitseeritud seeme. Sertifitseeritud seemne tähtsuse tõstmiseks tootmissisendina saab teha tootmiskatseid ning viia läbi rakendusuuringuid. SERTIFITSEERITUD TERAVILJASEEMNE TOOTMINE EESTIS Põllumajandusameti andmetel on sertifitseeritud teravilja seemnete kogused järjest suurenenud aastal toodeti Põllumajandusameti andmetel sertifitseeritud teravilja seemet kokku tonni, aastal tonni ja aastal tonni (vaata tabel 3). Tabel 3 Sertifitseeritud teraviljaseemne tootmine Eestis aastatel aasta teravilja ha kasvupind sertifitseeritud t teraviljaseeme külvinorm kg/ha sertifitseeritud ha seemnega saab külvata sertifitseeritud seemne arvutuslik osakaal teravilja kasvupinnast % Allikas: Põllumajandusamet Teraviljakultuuridest sertifitseeritakse Eestis aretatud sortide seemet kõige rohkem suviodra puhul sertifitseeritavate seemnete 19 sordist kolm on Eestis aretatud (`Anni`, `Leeni` ja `Maali`). Lisaks Eestis aretatud sortidele on Eestis ka mõnede sortide (nt suvinisu `Manu` või talinisu `Ada`) säilitaja. 14 Soome riiklik seemnestrateegia

15 Joonis 7. Sertifitseeritud suvioder aastail Allikas: Põllumajandusamet Aastail on sertifitseeritavate seemnete sortide arv suviodra puhul olnud stabiilne, keskmiselt 18 sorti. Suviodra osas oli aastal ülekaalus Eesti sordilehes olevate sortide seemne kasvatus ja vähemal määral Eestis aretatud sortide seemne kasvatus, kuid aastal on lisandunud Euroopa Liidu sordilehes olevate sortide seemne kasvatus samaväärselt Eestis aretatud sortide seemne kasvatusega. Pidevat kasvu alates aastast näitab Euroopa Liidu sordilehes olevate odrasortide seemne kasvatus (vaata joonis 7). Kui odra kasvupind oli aastal 133 tuhat hektarit 15, siis aastal toodetud suviodra seemnega oleks saanud külvata külvinormiga 200kg/ha 37 tuhat hektarit, millest nähtub, et Eesti suviodra sertifitseeritud seemnega isevarustatuse tase on 28%. 15 Statistikaameti andmed aasta seisuga, kättesaadavad veebilehel Pellumajandus/06Pellumajandussaaduste_tootmine/06Taimekasvatussaaduste_tootmine/&lang=2 15

16 2013. aastal oli Eesti sordilehes 40 odrasorti, neist sertifitseeriti 19 odrasordi seemet. Aastal 2006 oli seemnetest enam sertifitseeritud odrasordist `Anni`, `Annabel` ja `Justina` ning aastal `Anni`, `Iron` ja `Jyvä` (vaata joonis 8). Joonis 8. Sertifitseeritud suvioder sorditi Allikas: Põllumajandusamet Eestis aretatud suvinisu sortide seemne kasvatus sai hoo sisse aastal, mil sertifitseeriti 473 tonni seemet. Pidevat kasvu alates aastast 2011 näitab Euroopa Liidu sordilehes olevate suvinisu sortide seemne kasvatus Eestis, aastal sertifitseeriti 407 tonni ja aastal tonni seemet, suurenemine kolmekordselt. Kui aastal oli sertifitseeritava suvinisu seemne sorte kaks, siis aastal sertifitseeriti seemneid 15 sordist, hüppeline kasv toimus aastal (vaata joonis 9). Kui suvinisu kasvupind oli aastal 79 tuhat hektarit 16, siis aastal toodetud suvinisu seemnega oleks saanud külvata külvinormiga 200kg/ha hektarit, millest nähtub, et Eesti suvinisu sertifitseeritud seemnega isevarustatuse tase on 28,5%. 16 Statistikaameti andmed aasta seisuga, kättesaadavad veebilehel Pellumajandus/06Pellumajandussaaduste_tootmine/06Taimekasvatussaaduste_tootmine/&lang=2 16

17 Joonis 9. Sertifitseeritud suvinisu aastail Allikas: Põllumajandusamet aastal oli Eesti sordilehes 24 suvinisu sorti, millest sertifitseeriti 15 sordi (63% Eesti sordilehes olevatest sortidest) seemet ja üks neist (`Mooni`) on Eestis aretatud. Eestis on sordi `Manu` säilitaja aastal sertifitseeriti enim nisusortide `Triso` ja `Monsun` ning aastal `Specifik ja `Uffo` seemet (vaata joonis 10). 17

18 Joonis 10. Sertifitseeritud suvinisu sorditi Allikas: Põllumajandusamet Talinisu seemne kasvatus tegi aastal hüppelise kasvu aastal toodeti tonni seemet. Pidevat kasvu alates aastast 2011 näitab Euroopa Liidu sordilehes olevate talinisu sortide seemne kasvatus Eestis, aastal toodeti 156 tonni ja aastal 799 tonni sertifitseeritud seemet, suurenemine viiekordselt. Sertifitseeritava seemne sortide arv talinisu puhul oli aastal kaks sorti ja aastal kümme sorti, hüppeline kasv toimus alates aastast (vaata joonis 11). 18

19 Joonis 11. Sertifitseeritud talinisu aastail Allikas: Põllumajandusamet Kui talinisu kasvupind oli aastal 45 tuhat hektarit 17, siis aastal toodetud talinisu seemnega oleks saanud külvata külvinormiga 200kg/ha hektarit, millest nähtub, et Eesti talinisu sertifitseeritud seemnega isevarustatuse tase on 45% aastal oli Eesti sordilehes 26 talinisu sorti, millest sertifitseeriti seemneid kümnest sordist aastal oli seemnetest enam sertifitseeritud sordist `Olivin` ja `Compliment` ning aastal `Ada, ja `Genius` (vaata joonis 12). 17 Statistikaameti andmed aasta seisuga, kättesaadavad veebilehel Pellumajandus/06Pellumajandussaaduste_tootmine/06Taimekasvatussaaduste_tootmine/&lang=2 19

20 Joonis 12. Sertifitseeritud talinisu sorditi Allikas: Põllumajandusamet Talirukkisortide hulgas on suurim seemnepõldude pind aastatel sordil Sangaste, mida kasvatati kokku 470 hektaril. Sertifitseeritud seemnete tootmismahtude osas ületab Sangaste kõiki teisi Eestis kasvatatavaid rukkisorte. Kokku sertifitseeriti aastatel umbes 649 tonni Sangaste seemet aastal moodustas Sangaste ligikaudu 56% talirukki sertifitseeritud seemnest Eestis. Seda on mõjutanud Eesti maaelu arengukava alameetme (talirukkisordi Sangaste kasvatamise toetuse) rakendamine, kus minimaalseks toetusõiguslikuks pinnaks oli viis hektarit ja üheks toetuse saamise nõudeks sertifitseeritud seemne kasutamine aastast sordilehte võetud talinisu säilitussordi `Sani` seemet on sertifitseeritud 1,3 tonni. Alates aastast toimub mahepõllumajanduses kasutamiseks mõeldud seemne (edaspidi maheseeme) tootmine. Aastatel toodeti 30,7 tonni talinisu, 332,6 tonni rukist `Sangaste`, 413,3 tonni kaera, 133,4 tonni suvinisu ja 73,2 tonni odra sertifitseeritud maheseemet SÖÖDAKULTUURI SEEMNE TOOTMINE Söödakultuurid jagunevad kõrrelisteks ja liblikõielisteks söödakultuurideks. Söödakultuuride seeme kuulub sertifitseerimisele. Määratud liikide puhul on lisaks lubatud turustada tarbeseemet. Söödakultuuride tarbeseemne liigiehtsust ning -puhtust kontrollib sordi omanik, esindaja või säilitaja. Eestis toodetakse söödakultuuride puhul suures osas populaarsete Eesti sortide seemet, mille kasutamise osakaal on suur aastal sertifitseeriti kokku 621,4 tonni seemet, sellest kõrreliste söödakultuuride seemet 172 tonni ja liblikõieliste söödakultuuride seemet 449 tonni aastal sertifitseeriti kokku 75 tonni, neist kõrreliste söödakultuuride seemet 297 tonni ja liblikõieliste söödakultuuride seemet 449 tonni. Alates aastast, mil sertifitseeriti 292 tonni kõrreliste söödakultuuride 20

21 seemet, on toimunud sertifitseerimise koguste vähenemine, samas liblikõieliste puhul võib aga täheldada tõusu. Alates aastast on võimalus toota ja turustada söödakultuuride seemnesegusid (vaata tabel 4). Söödakultuuride seemnesegud jagunevad kaheks - söödatootmiseks ettenähtud segud ja murusegud. Murusegudes võib olla ka mitte sertifitseeritavate liikide seemned. Kuigi alates aastast võib toota söödakultuuride säilitussegusid 18, siis Eestis ei ole neid veel toodetud. Tabel 4 Sertifitseeritud söödakultuuride seemnesegude tootmine aastatel aasta söödatootmiseks ettenähtud segud t murusegud t kokku t Allikas: Põllumajandusamet Aastatel toodeti 8,22 tonni punase ristiku, 4,2 tonni raiheina, 0,68 tonni lutserni, 1,76 tonni timuti ja 3,925 tonni ida-kitseherne sertifitseeritud maheseemet. Põllumajandusameti poolt väljastatud OECD etikettide andmete alusel on eksporditud idakitseherne seemet aastail kokku 21,96 tonni. Söödakultuuride seemnesegud on sobivad erinevate rohumaade uuendamiseks ning tabeli 4 andmete kohaselt söödatootmiseks ettenähtud segude toodetud kogused on järjest suurenenud. Samas murusegude toodetud kogused suurenesid hüppeliselt aastal, mil toodeti suures koguses kalmumuruks sobivat segu, hiljem on toodetud kogused vähenenud. Eelnevale toetudes võib arvata, et kui on nõudlust, siis on seemnetootjail ka võimekus toota suuremaid koguseid ÕLI- JA KIUKULTUURI SEEMNE TOOTMINE Õlikultuuride seemneist on Eestis sertifitseeritud suvirapsi seemet aastal kokku 1853 tonni, talirapsi seemet vaid ja aastal kokku 19 tonni, suvirüpsi seemet aastal kokku 288 tonni, talirüpsi seemet ja aastal kokku 190 tonni ning valge sinepi seemet vaid 4,5 tonni aastal. Kiukultuuridest on sertifitseeritud lina seemet aastal kokku 27 tonni. Kui aastal sertifitseeriti õli- ja kiukultuuride seemet 245 tonni, siis aastal sertifitseeriti 92 tonni seemet. Aastatel toodeti 42,9 tonni talirüpsi sertifitseeritud maheseemet. Eesti kliima tingimustes on keeruline toota kvaliteetset rapsiseemet, mistõttu on odavam ja kiirem lahendus seni olnud rapsiseemnete sissevedu. Kasutatakse valdavalt hübriidsorte või mujal aretatud sorte. 18 Säilitussegu on söödakultuuride seemnete segu, mis on ette nähtud looduskeskkonna ja geneetiliste ressursside säilitamiseks. (taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, 6 2 ) 21

22 Kiukultuuride seeme säilib mitu aastat ning nõudlus selle järele on väike, mistõttu seemnetootmine on kaootiline KÖÖGIVILJAKULTUURI SEEMNE TOOTMINE Eestis on toodetud vähesel määral köögiviljakultuuride sertifitseeritud seemet (Põllumajandusameti andmetel aastal kokku 8,2 tonni tomati, aedherne ja aedoa seemet). Alates aastast ei ole köögiviljakultuuride seemneid enam sertifitseeritud, vaid selle asemel toimub köögiviljakultuuride standardseemne geneetilise ressursi ehk hobisortide tootmine aednikele. Valdavalt toimub köögiviljakultuuride standardseemne tootmine, mille liigi- ja sordiehtsust ning -puhtust kontrollib põldtunnustamise käigus sordi omanik, esindaja või säilitaja. Köögiviljakultuuride standardseemnete tootmine on tootja vastutusel. Jõgeva Sordiaretuse Instituudis toodeti aastal köögiviljakultuuridest kilogrammi aedherne (neli sorti), 2 kilogrammi kaalika, 5,6 kilogrammi redise, 10 kilogrammi sibula, 7,5 kilogrammi porgandi, 2,3 kilogrammi kapsa ja 13,9 kilogrammi tomati (11 sorti) standardseemet ning aastal kilogrammi aedherne (kolm sorti), 235 kilogrammi aedoa (kaks sorti), 61,9 kilogrammi kaalika, 17,2 kilogrammi redise, 52 kilogrammi kapsa, 16,63 kilogrammi porgandi, 12,26 kilogrammi sibula ja 17,09 kilogrammi tomati (üheksa sorti) standardseemet. Aastatel toodeti viis kilogrammi aedoa ja viis kilogrammi aedherne maheseemet PEEDISEEMNE TOOTMINE Sertifitseeritud peediseemne tootmise korral tehakse seemnepõllul vähemalt üks põldtunnustamine ning supereliit- ja eliitseemne tootmise korral tehakse seemnepõllul vähemalt kaks põldtunnustamist, millest esimene tehakse taotluse esitamise aastal ja teine sellele järgneval aastal. Sertifitseeritav peediseeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Sordipuhtust kontrollitakse järelkontrolli katsete käigus. Eestis on toodetud vähesel määral söödapeedi sertifitseeritud seemet (Põllumajandusameti andmetel aastal kokku 346 kilogrammi). Alates aastast on sordilehes säilitussordina söödapeet `Jõgeva Eckendorf ` SEEMNEKARTULI TOOTMINE Seemnekartuli tootmiseks planeeritaval põllul peab olema möödunud 2 3 aastat kartuli kasvatamisest ja põld peab olema kartuli-kiduussi vaba. Kartuli-kiduussi esinemise kontrollimiseks võtab Põllumajandusameti järelevalveametnik seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult mullaproovi (2 6 mullaproovi hektari kohta) enne kartuli mahapanekut. Kartuli-kiduussi esinemise tuvastamiseks ei ole vaja mullaproovi võtta, kui on olemas ametlikud analüüsitulemused, mis tõendavad, et viimase 12 aasta jooksul ei ole maatükil kartuli-kiduussi esinenud või põlluraamatu alusel saab kindlaks teha, et viimase 12 aasta jooksul ei sellel maatükil kartulit kasvatatud. 22

23 Enne põldtunnustamist tuleb põllult eemaldada kõik mitte-sordiehtsad ja teiste sortide kartulitaimed, kartuli varrepõletikuga ja viirustunnustega taimed (koos mugulatega). Allikas: Põllumajandusamet Seemnekartuli kasvupind on viimase kümne aasta jooksul suurenenud 2,3 korda (2004. aastal hektarit, aastal 262 hektarit). Samal ajal Statistikaameti andmetel kartuli kasvupind on vähenenud 2,5 korda (2004. aastal - 16 tuhat hektarit, aastal 6 tuhat hektarit). Kui aastal seemnekartuli kasvupind moodustas ainult 0,7% kartuli kasvupinnast, siis aastal oli see 4,1% (vaata tabel 5). Suurem seemnekartuli tootmine toimub Viljandi maakonnas. Tabel 5 Seemne- ja tarbekartuli kasvupind ning sertifitseeritud seemnekartuli kogus aastatel aasta seemnekartuli kasvupind, ha kartuli kasvupind, ha 19 sertifitseeritud kogus, t Allikas: Põllumajandusamet aasta saagist sertifitseeriti 2 279,6 tonni seemnekartulit. Sertifitseeritud seemnekartuli kogused on kümne aasta jooksul kasvanud (vaata joonis 15), jäädes viimase kuue aasta jooksul tonni piiridesse. Võrreldes aastaga, on sertifitseeritud seemnekartuli kogus vähenenud 27,5%. 19 Statistikaameti andmed 23

24 Joonis 15. Sertifitseeritud seemnekartuli kogused aastate saagist. Allikas: Põllumajandusamet aastal põldtunnustatud seemnekartuli kasvupind oli 261,7 hektarit, mis näitab 4,6% suurenemist võrreldes eelmise aastaga (2012. aastal 250,1 hektarit). Andmed viimasel kümnel aastal põldtunnustatud seemnekartuli kasvupinna kohta on toodud joonisel 16. Joonis 16. Põldtunnustatud seemnekartuli kasvupind (ha) aastatel Allikas: Põllumajandusamet aastal põldtunnustati 46 kartulisordi seemnepõld, suurim seemnekartuli kasvupind oli sordil `Laura` (36,3 hektarit), üle 20 hektari oli kasvupind veel ainult sortidel `Vineta` (27,3 hektarit), `Flavia` (26,6 hektarit), `Marabel` (22,8 hektarit) ja `Gala` (22,5 hektarit). Nende sortide kasvupind moodustab 51,9% põldtunnustatud seemnepõldudest (vaata joonis 17). 24

25 Joonis aastal põldtunnustatud seemnekartuli kasvupind (ha) sortide lõikes. Allikas: Põllumajandusamet Eestis aretatud sortide seemnekartuli kasvupind vähenes tunduvalt, kui Eesti turule tulid Euroopa Liidus paljundamiseks lubatud kartulisordid. Selle vähenemise üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et Eestis aretatud sordid on viirustele vastuvõtlikumad. 1. jaanuari aasta seisuga sertifitseeriti aasta saagist 87,5 tonni seemnekartulit. Alates aastast on võimalus toota ja turustada säilitussordi seemnekartulit. Säilitussort peab olema registreeritud Eesti sordilehes. 1. jaanuari 2013 seisuga on Eesti sordilehes selliseid sorte kolm `Jõgeva kollane`, `Väike verev` ja `Endla`. Säilitussordi seemnekartul sertifitseeritakse tootja poolt aasta suvel põldtunnustati 0,2 hektari sordi `Jõgeva kollane` seemnekartuli põldu SEEMNESEKTORI TUGEVUSTE JA NÕRKUSTE NING VÄLISKESKKONNAST TULENEVATE VÕIMALUSTE JA OHTUDE (SWOT) ANALÜÜS Tugevused 1. Olemas on kvalifitseeritud seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad 2. Toimivad riiklikud sordi registreerimise ja majanduskatsed 3. Toimiv seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise süsteem 4. Kompetentsus sortide osas Võimalused 1. Nõudlus säilitussortide ja nende segude tootmiseks 2. Nõudlus mahepõllumajanduslikus tootmises kasutamiseks säilitussortide ja nende segude tootmiseks Nõrkused 1. Tuulekaera 0-tolerantsi järgimine 2. Sertifitseeritud seemnetootmise killustatus 3. Kasutamata tootmismaht 4. Seemnekvaliteet on ebaühtlane 5. Seemnekasvatuse alane nõuandeteenus on puudulik 6. Taimetervise labori töö kiirus Ohud 1. Tuulekaera levik 2. Seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise süsteemi kallinemine 3. Sertifitseerimata seemne ja tarbekartuli turustamine seemne ja seemnekartuli tootmiseks 25

26 TUGEVUSED OLEMAS ON KVALIFITSEERITUD SEEMNE TOOTJAD JA SEEMNEKARTULI TARNIJAD Sektori põhitugevuseks on tugevad seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad, kellel on pikaajaline kogemus sertifitseeritud seemne või seemnekartuli tootmisel. Seemnekartuli tarnijad on väga uuendus- ja edumeelsed uute turustamisviiside leidmisel. TOIMIVAD RIIKLIKUD SORDI REGISTREERIMISE JA MAJANDUSKATSED Põllumajandustootjatele on vajalikud andmed Põllumajandusuuringute Keskuses tehtavad sordi registreerimise ja majanduskatsete sordikatsetusest (kättesaadavad Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel), sest sordi valik tehakse katseandmete alusel. Sellest tulenevalt on vajalik riikliku registreerimise ja majanduskatsete jätkumine samal tasemel ja seda tuleb järjepidevalt kaasajastada. TOIMIV SEEMNETE JA SEEMNEKARTULI SERTIFITSEERIMISE SÜSTEEM Alates aastast on toimunud Eestis seemnete sertifitseerimine ja selle süsteemi samal tasemel toimimiseks tuleb seda järjepidevalt edasi arendada ja täiustada. KOMPETENTSUS SORTIDE OSAS Sordi omanikud, esindajad ja säilitajad on kompetentsed andma informatsiooni sortide omaduste kohta, mis on põllumajandustootjatele väga vajalik teave sordivaliku tegemisel. Sellist infot on vaja ning seda näitas ka aasta alguses põllumajandustootjate hulgas läbi viidud küsitlus NÕRKUSED TUULEKAERA NULLTOLERANTSI JÄRGIMINE Eestil on teraviljaseemne kasvatamise osas tuulekaera nulltolerants rakendatakse täiendavaid tuulekaera nõudeid seemnete sertifitseerimise erinevates etappides (nt teravilja põldu ei põldtunnustata, kui seal esineb tuulekaera) ning tuulekaera esinemise suhtes kontrollitavas laboratoorselt analüüsitavas proovis ei ole lubatud tuulekaera esinemine. Kuna tuulekaer on Eesti põldudel laialt levinud, siis on seemnetootjatel üha raskem leida seemnetootmiseks tuulekaera vabaks tunnistatud põlde ja seetõttu raskusi nulltolerantsi järgimisega. KASUTAMATA TOOTMISMAHT Eestis on vähe uuritud seemne kasutamist. Põllumajandusameti hinnangul katab Eestis toodetud teravilja sertifitseeritud seeme ca 24% teravilja külvipinnast, samas Statistikaameti aasta andmete kohaselt on sertifitseeritud seemne kasutamise osakaal teravilja külvipinnast keskmiselt 10%. Kuigi taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse kohaselt võib turustada üksnes sertifitseeritud teravilja- ja söödakultuuride seemet ning seemnekartulit, siis reaalse kasutuse kohta täpsemad andmed puuduvad. Sertifitseeritud seemet kasutatakse vähe, kuid nõudluse 26

27 suurenemise korral oleks võimalik sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli tootmist suurendada. Viimasel ajal on juba loodud mõned põllumajandusühistud, kus tootmissisendite (väetise, seemne või seemnekartuli, taimekaitsevahendi) ostmine ja saagi realiseerimine toimub ühiselt. Samuti on mõned seemnete turustamisega tegelevad ettevõtted koondanud enda ümber lepingulised seemnetootjad, keda varustatakse nii seemne, väetise kui ka taimekaitsevahenditega ja tagatakse saagi kokkuost. SERTIFITSEERITUD SEEMNE TOOTMISE KILLUSTATUS aastal oli Eestis 70 seemnetootjat ja aastal oli see arv samas suurusjärgus. Paljud neist on väiksemad seemnetootjad, kellel läbivad sertifitseerimise üksikud seemne partiid. Samas on kuus suuremates kogustes seemnetootjat ja mõni seemnekeskus 20. Tuleb soodustada seemnekeskuste teket. Seemnekeskustel on suuremad teadmised ja kogemused ning võimalused toota homogeenseid partiisid. SEEMNE JA SEEMNEKARTULI KVALITEET ON EBAÜHTLANE Probleemiks põldude suur umbrohtumus (puju, tuulekaer, eelvili), mis on üldjuhul tingitud taimekaitsevahendite vähesest või teadmatust kasutamisest või ebapiisavast viljelusvõttest ja valest agrotehnikast. Väiksematel tootjatel on madal üldine teadlikkus seemnekasvatusest. Tuleb soodustada seemnekeskuste teket. SEEMNEKASVATUSE ALANE NÕUANDETEENUS ON PUUDULIK Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmetel oli nõuandetoetuse saajaid aastail keskmiselt aastas 941, neist taimekasvatuse alase nõuandetoetuse saajaid keskmiselt aastas 184. Taimekasvatusalase nõuande toetuse saajad moodustavad keskmiselt 18% nõuandetoetuse saajatest. Seemnekasvatuse nõustamisoskus on üks taimekasvatuse konsulendi kompetentsidest, samas konsulendid ise tunnevad puudust sellealasest koolitusest. Konsulendid omandavad oma teadmised info- ja põllupäevadel osalemisega. Seemne tootjate sõnul tunnevad nad puudust spetsiifilisest nõustamisest erinevate taimeliikide seemnekasvatuse puhul, eriti heintaimede seemnekasvatuse korral, sest iga taimeliigi puhul on kasvatamisel omapärad. Samuti on probleemiks, kuidas viia põllumajandustootjateni teave sertifitseeritud seemne kasutamise kasulikkusest ja otstarbekusest. Teraviljatootjate seas levib arvamus, et oma seemne kasutamisel on tulemus sama, kui sertifitseeritud seemne kasutamisel. Kuid isegi sordi omadused muutuvad ajas, rääkimata seemne puhtusest ja kvaliteedist. TAIMETERVISE LABORI TÖÖ KIIRUS Sertifitseeritavast seemnekartuli partiist võetud mugulaproovide analüüsimisel saab viirusanalüüside tulemused kätte vahel alles mitme kuu pärast. Kaubanduskokkulepped sõlmitakse tavapäraselt alates novembrist ning selleks ajaks on vajalik juba teada seemnekartuli 20 Seemnekeskuses toodetakse seemet, seemnete koristusjärgne töötlemine ja puhastamine, koostöö teiste seemnekasvatajatega. 27

28 viirusanalüüsi tulemusi. Analüüsitulemuste kättesaadavuse kiirust on võimalik muuta kui kasutatakse ka teisi, näiteks Real-Time PCR analüüsimeetodeid VALDKONNA VÕIMALUSED NÕUDLUS SÄILITUSSORTIDE JA NENDE SEGUDE TOOTMISEKS Järjest enam tõuseb nõudlus säilitussortide ja nende segude tootmiseks. NÕUDLUS MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKUS TOOTMISES KASUTAMISEKS SÄILITUSSORTIDE JA NENDE SEGUDE TOOTMISEKS Säilitussordid ja nende segud on sobivad mahepõllumajanduslikus tootmises. See loob eeldused ka maheseemnekeskuste tekkeks OHUD TUULEKAERA LEVIK Probleemiks on üldine tuulekaera levik, kus tuulekaera tõrjemeetmete rakendamata jätmise või ebapiisava rakendamise korral levib tuulekaer, mis levib nii seemne tootjate kui põllumajandustootjate tuulekaera vabale põllule. SEEMNE JA SEEMNEKARTULI SERTIFITSEERIMISE SÜSTEEMI KALLINEMINE Seemne ja seemnekartuli sertifitseerimise süsteemi kulupõhiseks muutmise korral tõuseb seemne ja seemnekartuli omahind ning seeläbi ka müügihind. Niigi vähene sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamine võib veelgi väheneda sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kõrgema hinna pärast. SERTIFITSEERIMATA SEEMNE JA TARBEKARTULI TURUSTAMINE Seemne turustamise kontrollimisel on täheldatud vilja müüki külviseemneks, kus märgitud sordi nimi ning seemne idanevus ei vasta nõuetele. Tarbekartuli ehk toidukartuli turustamisel seemnekartulina on oht taimekahjustajate, sealhulgas ka ohtlike taimekahjustajate, levimiseks. Sertifitseerimata seemne või tarbekartuli turustamine seemne või seemnekartulina mõjutab kaudselt seemne- ja seemnekartuli tarnijate usaldusväärsust. 28

29 4. MEETMED JA NENDE EESMÄRGID 4.1. TEADLIKKUSE TÕSTMINE, NÕUSTAMINE JA KOOLITUS TEADLIKKUSE TÕSTMINE Kuna suurim probleem on sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise vähene osakaal Eestis, siis selle probleemi peamiseks lahendusvariandiks on eelkõige põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine selgitustöö läbi. Põllumajandustootjale tuleb välja tuua tulemus rahas ehk näidata, kuidas sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamine toob suuremat tulu. Uuemad sordid on kõrgema saagipotentsiaaliga (kasulik on sordiuuendus, mitte aastaid kasutada ühte ja sama sorti). Sertifitseeritud seemnepartii kvaliteedis saab kindel olla, oma toodetud seemne säilitamis- ja ettevalmistamistingimused on aga erinevad. Oma toodetud seemne hind ei ole ainult selle koguse teravilja tootmise omahind, vaid sertifitseeritud seemne hindadega võrreldes tuleb arvestada ka oma seemne töötlemise, sorteerimise, puhtimise ja hoidmise kulu ning saamata jäänud tulu, mille saaks selle saagina realiseerimisel. Sertifitseeritud seemnel on suurem saagipotentsiaal ning väiksem taimekaitsevahendite kulu vahe oma toodetud seemne ja sertifitseeritud seemne hindade vahel ei ole tegelikult suur. Samuti tuleb juhtida tähelepanu oma toodetud seemne kvaliteedile, ergutada põllumajandustootjat seda testima, mõistmaks, mida 85 90% ulatuses tegelikult maha külvatakse. Põllumajandusministeeriumi poolt tellitud AS Turu-Uuringud uuringu 21 kohaselt tuuakse Eestisse sisse 11,4% Eesti sordilehes mitte loetletud sorte ehk Eesti kliimatingimustes katsetamata sorte. EESMÄRK ON TÕSTA PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE TEADLIKKUST SERTIFITSEERITUD SEEMNE JA SEEMNEKARTULI KASUTAMISE EELISTEST. Oluline tegevus on põllumajandustootjate teadlikkuse tõstmine Eestisse sissetoodava seemne võimalikust segunemisest geneetiliselt muundatud taimeliikide seemnetega, eelkõige mujal maailmas kasvatamiseks lubatud geneetiliselt muundatud taimeliikide (nt rapsi) seemnetega, et vältida tahtmatut Euroopa Liidus kasvatamiseks mitte lubatud geneetiliselt muundatud taimeliikide levitamist. MÕÕDIKUD Näitaja / Tasemed Algtase 2013 Sihttase 2020 Sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise osatähtsus külvipinnast teraviljaseeme seemnekartul Allikas: Statistikaamet Eesti sordilehes olevate sortide kasutamise protsent Allikas: uuring Andmed puuduvad Suurenemine võrreldes aastaga 50% 55% 60%

30 MEETMED: Meetme tegevused Elluviimise tähtajad Täitja 1. Põllumajandustootjatele suunatud teave sordilehe ja sordikatsetuse kohta. Avaldatakse ja lihtsustatakse informatsiooni leidmist kodulehtedel koostatakse ja avaldatakse ülevaated sortide katsetuste kohta PMA, PMK, MTÜ Seemneliit 2. Sortide üldtendentside analüüsimine. 2014; 2016; 2018 ETKI, PMK, EMÜ, PM 3. Majandusviljelusväärtuse katsetulemustest kokkuvõtete tegemine sordilehes olevate sortide kohta. 4. Majandusviljelusväärtuse katsetulemustest kokkuvõtete tegemine sordilehte võetavate sortide kohta. 5. Turu-uuring sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise ning sordilise mitmekesisuse kohta. 6. Seemnemajanduse sotsiaalmajanduslik uuring ülevaade seemnesektori konkurentsivõimest, tööhõivest jt. 7. Sertifitseeritud seemnete kohta avaldatud teaduslike tööde/uuringute ülevaate koostamine. 8. Seemnekasvatusele spetsialiseerunud tootjatele infomaterjalid taimeliikide kaupa. 9. Rakendatavate tuulekaera tõrjeabinõude meetmete tõhususe uuring ja uute tuulekaera tõrjeabinõude võimaluste rakendamine seemnetootmises (sealhulgas erinevate preparaatide kasutamine). 10. Seemne ja seemnekartuli tootmise ja sertifitseerimise süsteemi tutvustava infomaterjali väljatöötamine (artiklid, PMK, PM, MTÜ Seemneliit PMK, PM, MTÜ Seemneliit PM 2017 EMÜ PM ETKI, ERÜ, MTÜ Eesti Seemneliit PM PM, PMA 30

31 trükised, õppefilm) välja andmine. 11. Põllumajandustootjaile suunatud tuulekaera tõrjeabinõusid tutvustavate teabematerjalide (artiklid, trükised) välja andmine. 12. Oma tarbeks toodetud seemne analüüsimise võimaluse tutvustamine põllumajandustootjale PM PMK, PM, ETKI, EMÜ, seemne tootjad NÕUSTAMINE JA KOOLITUS Seemnetootmises on oluline nii kasvatamine kui kasvatusjärgne töötlemine etapid, kus antakse seemnele lisaväärtus, et viljast saaks seeme sorteerimine, pakendamine, hoiustamine. Seetõttu on oluline koolitada seemnetootmise spetsiifikast nii taimekasvatusvaldkonna konsulente kui ka uusi seemne tootjaid ja täiendada taimekasvatusvaldkonna konsulentide erialaspetsiifilisi teadmisi seemnetootmisest. EESMÄRK ON PARENDADA SEEMNEKASVATUSALASE NÕUSTAMISTEENUSE KÄTTESAADAVUST EESTIS. Tegevuste eesmärk on seemnetootmise spetsiifilisust arvestades koolituse korraldamine nii konsulentidele, põllumajandustootjatele, seemnekasvatusele spetsialiseerunud tootjatele, samuti regulaarselt seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise süsteemis töötavatele isikutele. Samuti on eesmärk koolitada ühtlase tasemega volitatud põldtunnustajaid ja proovivõtjaid, et seemnetootjal oleks võimalik olla nii põldtunnustaja kui ka proovivõtja ning seeläbi tõsta omavastutust. Põllumajandustootjatele teaduspõhiste taimekasvatusalaste ja eraldi seemnekasvatusalaste nõuandetoodete välja töötamine, konsulentide kaasamine ka põldkatsete planeerimisel, konsulentidele ja seemnekasvatamisele spetsialiseerunud tootjatele seemnepartiist proovi võtmise ja põldtunnustamise välja volitamise võimaluse loomine, seemnetootjate ja sordiaretajate koostöö arendamine töötleva tööstusega. MÕÕDIKUD Näitaja / Tasemed Algtase 2013 Sihttase 2020 Taimekasvatusalane nõuandesüsteem. Allikas: PRIA Seemnekasvatusalased koolitused. Allikas: PM 973 toetuse taotlejat, nendest 176 taotles toetust taimekasvatuse alaseks nõuandeks (18%) andmed puuduvad võrreldes aastaga suurenemine 30%-ni kaks koolitust aastas MEETMED: Meetme tegevused Elluviimise tähtajad Täitja 1. Seemnete ja seemnekartuli tootmise PM, PMA, PMK, 31

32 alase seminari korraldamine vähemalt üks kord aastas. Sealhulgas tootjate teadlikkuse tõstmine Eestisse sissetoodava seemne võimalikust segunemisest geneetiliselt muundatud taimeliikide seemnetega. 2. Seemne ja seemnekartuli valdkonna kohta foorumi loomine ja haldamine, sealhulgas internetikeskkond, erinevate osapoolte arutelu kohad. 3. Sertifitseerimise süsteemis töötavate isikute koolitus. 4. Taimekasvatuse valdkonna nõustajate koolitus seemne- ja seemnekartuli tootmise spetsiifikast ning sertifitseerimise ja kontrollimise teemal. 5. Koolitused ja infopäevad seemnekasvatusele spetsialiseerunud tootjatele (kogemuste vahetamine taimeliikide kaupa, uued suunad/uued valdkonnad, rohumaade seemnekasvatuse tehnoloogia). MTÜ Eesti Seemneliit MTÜ Eesti Seemneliit, MTÜ Eesti Kartul PM, PMA, PMK PM, ETKI, ERÜ, MTÜ Eesti Seemneliit, täiskasvanute koolitusasutus MTÜ Eesti Seemneliit 4.2. SEEMNETE JA SEEMNEKARTULI SERTIFITSEERIMISE SÜSTEEMI TÄIUSTAMINE JA ARENDAMINE Oluline on sortide aretamise ja katsetamise (eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse katsed, majandusviljeluskatsed) jätkamine Eesti kliimas ja katsete kvaliteedi tagamine. Sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli tootmisel põldtunnustamise nõuete ülevaatamine ja vajadusel täiustamine ning pädeva asutuse seemne sertifitseerimisega seonduvate ülesannete volitamise võimaluste loomine. EESMÄRK ON SERTIFITSEERIMISE SÜSTEEMI TÄIUSTAMINE JA EDASI ARENDAMINE. Tegevuste eesmärk on luua pädevale asutusele võimalused seemne sertifitseerimisega seotud ülesandeid volitada seemne tootjale. Tegevuse eesmärgiks on ka koolitada ühtlase tasemega volitatud põldtunnustajad ja proovivõtjad, samuti on oluline seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimisega seotud isikute koolitamine. MÕÕDIK Näitaja / Tasemed Algtase 2013 Sihttase

33 Volitatud põldtunnustajate arv. Allikas: PMA 7 15 MEETMED: Meetme 4.2. tegevused Elluviimise tähtajad Täitja 1. Sertifitseerimise protsessi ja katsete maksumuse analüüsimine. 2. Seemnete sertifitseerimisega seonduvate ülesannete volitamise võimaluste loomine. 3. Volitatud põldtunnustajate ja proovivõtjate koolitamine PM PM 2014 PMA, täiskasvanute koolitusasutus 4. Taimetervise labori töö kiiruse tõstmine PMK 4.3. TOOTMINE JA TURUSTAMINE Põllumajandusameti hinnangul katab Eestis toodetud teravilja sertifitseeritud seeme ca 24% teravilja külvipinnast, samas Statistikaameti aastal kogutud andmete kohaselt on sertifitseeritud seemne osakaal keskmiselt 10%. Kuigi taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse kohaselt võib turustada üksnes sertifitseeritud teravilja- ja söödakultuuride seemet ning seemnekartulit, siis reaalse kasutuse kohta täpsemad andmed puuduvad. Samas ei toimu ka sertifitseeritud seemne olulist turustamist väljaspool Eestit, kuna Eesti seemnetoodang ei ole stabiilne nii kvaliteedi kui toodangu osas, mida mõjutab ilmastik ja suhteliselt madal saak. Viimasel ajal on loodud mitu põllumajandusühistut, kus tootmissisendite (väetise, seemne või seemnekartuli, taimekaitsevahendi) ostmine ja saagi realiseerimine toimub ühiselt. Seemnekartuli kasvupind on viimase kümne aasta jooksul suurenenud 2,3 korda, samal ajal Statistikaameti andmetel kartuli kasvupind on vähenenud 2,5 korda. Kui aastal moodustas seemnekartuli kasvupind ainult 0,7% kartuli kasvupinnast, siis aastal oli see 4,1%. EESMÄRK ON SUURENDADA SERTIFITSEERITUD SEEMNE JA SEEMNEKARTULI TOOTMIST JA TURUSTAMIST. Tegevuste eesmärk on suurendada sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli tootmist ning turustamist nii Eestis kui ka väljapoole Eestit. MÕÕDIK Näitaja / Tasemed Algtase 2013 Sihttase 2020 Eestis toodetud sertifitseeritud seemne ja seemnekartuliga isevarustatuse tase taimeliigiti (%): suvioder (külvinorm 200 kg/ha); suvinisu (külvinorm 200 kg/ha); 28 28,

34 talinisu (külvinorm 200 kg/ha); seemnekartul (külvinorm 2500 kg/ha). Allikas: Põllumajandusamet 45 15, MEETMED: Meetme 4.3. tegevused Elluviimise tähtajad Täitja 1. Eesti seemnetootmise maine tõstmiseks ja selle reklaamimiseks rahvusvahelise kongressi (ISTA 2016) korraldamine. 2. Ühistegevuse soodustamiseks seemnekeskuste ja põllumajandusühistute loomine. 3. Koostöö töötleva tööstusega (veskid, pagaritööstus, õlitööstus), näiteks sordipõhine kokkuost või tuulekaera sisaldus kokkuostetavas viljas. 4. Seemnekeskuste rajamine, sh vajalike seadmete ja masinate ostmine, hoonete ehitamine ja renoveerimine. 5. Toodangu ladustamiseks ja säilitamiseks vajaminevate ehitiste ehitamine ja renoveerimine ning inventari ostmine. 6. Parima (seemne ja seemnekartuli) tootja konkursi läbiviimine. 7. Seemne- ja seemnekartulikasvatuse temaatilise päeva korraldamine koos parima tootja konkursi tulemuste väljakuulutamisega. 8. Innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtt tootmises ja turustamises. 9. Tuulekaera tõrjeabinõude parem (või sihipärasem) rakendamine ja järelevalve ning võimalusel sidumine toetuste karistussüsteemiga PM 2020 Seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad Seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad 2020 Seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad 2020 Seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad MTÜ Eesti Seemneliit, MTÜ Eesti Kartul MTÜ Eesti Seemneliit, MTÜ Eesti Kartul Seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad 2020 PM 34

35 5. SEOSED TEISTE ARENGUDOKUMENTIDEGA Seemnemajanduse arengukava on seotud peamiselt järgmiste riiklike strateegiate, arengukavade ja muude dokumentidega: i Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava ; Kvaliteetse paljundusmaterjali meetme raames tagatakse Eestis toodetava seemne ja seemnekartuli kvaliteet, mille eeldusteks on nõuetekohase sertifitseerimis- ja kontrolliteenuse tagamine ning valdkonna infosüsteemi arendamine. i Eesti maaelu arengukava ; Eesti maaelu arengukava keskendub järgmistele valdkondadele teadmussiire, põllumajanduse konkurentsivõime, toidutarneahela toimimine, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus. Arengukava raames toetatakse seemnemajanduses vajalike investeeringuid ning soodustatakse kesskonnasäästlikumaid tootmisvõtteid nagu sertifitseeritud seemne kasutamist. i Mahepõllumajanduse arengukava ; Mahepõllumajanduse arengukava eesmärk on pinnase ja vee seisundit ning taimede ja loomade tervist ning heaolu parandava keskkonnasäästliku majandamise ning toetuse tõhusa kasutamise kaudu mahepõllumajanduse konkurentsivõime parandamine. Üheks keskkonnasäästliku tootmise meetmeks on sertifitseeritud seemne kasutamine. i Teraviljasektori arengukava ; Teraviljasektori arengukava eesmärkideks on suurendada teravilja ja õlikultuuride kasvatuspinda, saagikust ning eksporti, rakendada asjakohaseid keskkonnahoiu meetmeid. Väga olulisteks teguriteks saagikuse tõusu saavutamiseks on sertifitseeritud seemne ja uute sortide kasutamine. i Eesti aiandusvaldkonna arengukava (väljatöötamisel); Aiandusvaldkonna üks eesmärkidest on tagada jätkusuutlik aiandussektor (sh köögiviljakasvatus). i Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava ; Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava üheks eesmärgiks on edendada integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamist, mille üheks abinõuks on kasvatava taimeliigi puhul enamlevinud taimekahjustaja suhtes vastupanuvõimelise sordi ning sertifitseeritud seemne kasutamine. i Sordiaretusprogramm aastatel ; Riiklik programmi eesmärgiks on taimekasvatuse ja põllumajanduse töötleva sektori konkurentsivõimet tagavate sortide aretamine - laiemat levikupotentsiaali omavate saagikate, kõrgekvaliteediliste ja talvekindlate sortide aretamine toidu, sööda ja tehniliseks otstarbeks. 6. TEGEVUSTE RAHASTAMINE JA ELLUVIIMINE Arengukavale koostati rakendusplaan, mis sisaldab tegevusi, täitjaid ja ressursi vajadust. Seega viiakse arengukava ellu vastavalt rakendusplaanile, mis on indikatiivne ja mittesiduv riigieelarve ja teiste finantseerimisallikate suhtes. Arengukavas seatud eesmärkide saavutamise tagamiseks eraldatakse vahendid Põllumajandusministeeriumi tegevuskuludest vastavalt riigieelarve iga-aastasele võimalusele. 35

36 Tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite eraldamist riigieelarvest tuleb eraldi taotleda. Mitmete rakendusplaanis sisalduvate meetmete elluviimiseks on vajalik läbi viia ka erainvesteeringuid. Seemne tootjad ja seemnekartuli tarnijad saavad mitmete tegevuste elluviimiseks taotleda toetust Eesti maaelu arengukavast. Mõned tegevused on elluviidavad administratiivselt igapäevase töö käigus ilma lisakuludeta. Ants Noot Kantsler 36

37 Seemnemajanduse arengukava rakendusplaan Kinnitatud põllumajandusministri käskkirjaga nr Lisa 2 RAKENDUSPLAAN EESTI SEEMNEMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS RAKENDUSPLAAN STRATEEGILINE EESMÄRK: Seemnesektori konkurentsivõime tõstmine ning sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise suurendamine Mõõdikud Algtase Sihttase Netolisandväärtus tööjõu ühiku kohta seemnesektoris (euro) Allikas: PM uuring Eestis toodetud sertifitseeritud seemne ja seemnekartuliga isevarustatuse tase (%) seeme (külvinorm 200 kg/ha) seemnekartul (külvinorm kg/ha) Allikas: PMA 37

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx Projekti lõpparuande Lisa 1 Seemnete sertifitseerimise süsteemi muutmise mõju hindamine. Protsessi ja katsete maksumuse analüüs Kalvi Tamm, Pille Ardel, Raivo Vettik Eesti Taimekasvatuse Instituut Projekt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

Põllumajandusministri 24

Põllumajandusministri 24 SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIATE KVALITEEDINÕUDED 1. Söödakultuuride sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuded on järgmised: Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 Söödakultuuride

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/2018 07.05.2018 A. Sordikaitse Variety Protection III Tagasivõetud

Rohkem

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED 2015 Viljandi 2016 Katsete läbiviijad ja kogumiku koostajad PMK Viljandi katsekeskus Ülle Soorm Ülla Põldur Eve Siro osakonna juhataja, kaunviljad, kartul peaagronoom,

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

untitled

untitled õllumajanduslik keskkonnatoetus Sisukord I OSA. TAOTLEMINE... 3 1. 2008. aasta maaelu arengukava pindalatoetused... 3 2. Taotluse esitamine...4 3. Toetuste üldised nõuded... 7 3.1. Taotleja...7 3.2. Toetusõiguslik

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt Köögivili maheaias Priit Põldma EMÜ, aianduse osakond Kui palju peaks köögivilja sööma Tervislikku toitumist silmas pidades peaks ¼ toiduratsioonist moodustama puu- ja köögiviljad. Tarbimisnorm 1 inimese

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Sisukord.doc

Microsoft Word - Sisukord.doc TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 2/2006 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 2/2006 20.04.2006 Sisukord

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

untitled

untitled ABIKS TAOTLEJALE Sisukord 1. ÕIGUSAKTID... 3 2. ÕLLUMAJANDUSLIKUD OTSETOETUSED... 5 2.1. Kes saab toetust... 5 2.2. õllumajandusmaa kasutusõigus... 6 2.3. Toetusõiguslik põllumajandusmaa... 6 2.4. üsirohumaa

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Suviodra Integreeritud Taimekaitse

Suviodra Integreeritud Taimekaitse SUVIODRA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE Juhend I ÜLDOSA Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne MAK 214-22 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne 218. aasta kohta Foto: Ere Ploomipuu M A K 2 1 4-2 2 4. j a

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Endla Reintam Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia Tel: +372 731 3534, e-mail:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade Põllumajandussektori 2018. aasta I poolaasta ülevaade Vastutav toimetaja Urve Valdmaa, urve.valdmaa@agri.ee Kaanefoto Urve Valdmaa Tallinn, 10. september 2018 Sisukord 1 2018. aasta II kvartali ilmastik

Rohkem

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne Projekti Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud lõpparuanne. Jõgeval, 29. November 2017 a. Projektijuht: Andres Mäe Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut Projektijuhi kontaktandmed: 671 1560,

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15 Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik (12.04.2017) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15. Viin c. Taotleja riik/riigid d. Taotluse keel: eesti

Rohkem

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2018

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2018 Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 218 Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 218 Maaeluministeerium 219 Sisukord Sissejuhatus... 4 Kokkuvõte... 5 Üldine olukord...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem